Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur Titel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 5 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencebeskrivelse... 5 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i Dansk Det centrale fag i Dansk og dets profiler a. Det centrale fag i Dansk b. Det centrale fag i Dansk med gymnasierettet profil Det centrale fags moduler Modul 1: Emnefag Modul 2: Emnefag Modul 3: Emnefag Modul 4: Omverdensmodul Modul 5: Kandidattilvalg i Dansk A Modul 6: Kandidattilvalg i Dansk B Modul 1 (Gymnasieprofil): Danskfagets didaktik Modul 7: Speciale Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag Tilmelding til prøver og fag Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel 1. Hjemmel 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk (the 2015 Curriculum for the Main Subject at Master s Level in Danish) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk hører under studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og censorkorpset for Dansk. 3. Normering og struktur Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidattilvalget kan ligge uden for den studerendes centrale fag. Stk. 3. Kandidatuddannelsens gymnasierettede profil består af det centrale fag på 75 ECTS-point og et kandidatsidefag, der skal bygge videre på bacheloruddannelsens gymnasierettede tilvalg, på 45 ECTS-point. Stk. 4. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at den gymnasierettede profil består af det centrale fag på 90 ECTS-point og et kandidatsidefag på 30 ECTS-point. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i Dansk giver ret til betegnelsen cand.mag. i dansk. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Danish. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i dansk med tilvalg i [det valgte tilvalg]. Stk. 3. Kombineres det centrale fag med et kandidatsidefag, giver det ret til titlen cand.mag. i dansk med sidefag i [det valgte sidefag]. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i Dansk fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Dansk i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i Dansk. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter studienævnets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 5. Studerende, som ønsker at følge uddannelsen på engelsk, skal inden studiestart have bestået, hvad der svarer til engelsk på B-niveau i gymnasieskolen. 3

4 Stk. 6. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. Stk. 7. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 8. Studienævnet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i Dansk. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 9. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter fastsatte kriterier, der fremgår af Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse tekster på akademisk og skønlitterært niveau på engelsk, norsk og svensk. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: a. Materiale som indgår i opgaver Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Citater: 1 side = 1 normalside. Materiale som er produceret af eksaminanden: Tekst: 1 side = 1 normalside. Lydbånd: 1 minut = 1 normalside. Video: 1 minut = 1 1/2 normalside. Lyd/dias: 1 minut = 1 1/2 normalside. Selvproduceret materiale hvori der ikke indgår refleksioner eller ræsonnementer over tekstarbejdet (dvs. produkter i ikke-akademiske genrer), må ved skriftlige opgaver, herunder specialer, højst udgøre halvdelen af sidetallet. Ved specialer må det højst udgøre 30 normalsider. b. Materiale som indgår i opgivelser Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Lyrik: varierer meget, men som generel norm: 1 lyrikside = 5 normalsider. Drama: 1 side = 2 normalsider. Billeder, hvis disse opgives selvstændigt: Malerier, kunstfotos o.lign.: 1 billede = 20 normalsider. Pressefotos, reklamer o.lign.: 1 billede = 10 normalsider. Video: 1 time = 180 normalsider (1 minut = 3 normalsider). Lydbånd: 1 time = 120 normalsider (1 minut = 2 normalsider). Tekster, som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder. Unormaliserede tekster fra før 1700: 1 normalside = 1400 typeenheder. Materiale som er produceret af eksaminanden: Sider i tekstantologier m.v.: 1 side = 1 normalside. Redigering (den studerende opgiver ikke teksterne der indgår i f.eks. en antologi, men har selv foretaget redigeringen): 10 sider redigeret tekst = 1 normalside. Videomateriale: 1 minut = 15 normalsider. Lydbånd: 1 minut = 10 normalsider. Sprogligt materiale (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 normalsider. 4

5 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet: [Eksamen => Før Eksamen => Pensum]. Kapitel 4. Faglig profil 10. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i Dansk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 11. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse Danskkandidater har en solid faglig, teoretisk og metodisk viden inden for et eller flere af områderne dansk litteratur, dansk sprog, danske medier og kommunikation. Kandidaterne kan være specialiserede inden for et eller flere af disse fagområder. De har således dybtgående analytisk kompetence inden for områder som tekst-, sprog-, medie- og kommunikationsanalyse. Kandidaten kan selvstændigt løse opgaver, der er forankret i forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne og behersker metoder til at skabe ny viden. Kandidaten evner derudover at anvende denne viden samt at forstå og reflektere over dens muligheder og begrænsninger. Endelig er kandidaten i stand til at formidle forskningsbaseret viden til såvel fagpersoner som mere bredt til alment interesserede. Kompetencemål En kandidat i Dansk har følgende specifikke kompetencer: Viden og forståelse: dyb forskningsbaseret viden om væsentlige faglige problemstillinger og teoretiske tilgange inden for et eller flere af danskfagets fagområder. evne til at identificere og diskutere væsentlige videnskabelige problemstillinger inden for et eller flere af disse fagområder. kendskab til forskelligartede videnskabelige analysemetoder samt reflektere over fordele og ulemper forbundet hermed. Færdigheder i at 5

6 vælge videnskabelige metoder, der er hensigtsmæssige til belysning af problemfelter inden for fagområdet og forholde sig reflekterende og diskuterende hertil. indsamle og selvstændigt bearbejde materiale inden for fagets områder. skabe overblik over store informationsmængder. gennemføre større undersøgelser selvstændigt. Kompetencer i at arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med videnskabelig litteratur, empirisk materiale og faglige problemstillinger. tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde. sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder. tilrettelægge og udføre analytiske samt formidlingsmæssige opgaver selvstændigt. afgrænse og planlægge arbejdsopgaver selvstændigt samt overskue og styre arbejdsprocesser. Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 12. Det centrale fag i Dansk og dets profiler Kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk indeholder følgende profiler: Kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk ( 12a). Kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk med gymnasierettet profil ( 12b). 12a. Det centrale fag i Dansk Kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk består af seks moduler á 15 ECTS og et speciale på 30 ECTS. Den studerende skal bestå hvert af modul 1-4 modul (i alt 60 ECTS) og KA-tilvalg eller/og Tilvalg i Dansk (I alt 30 ECTS), samt specialet (30 ECTS). Stk. 2. Hvert modul består af en række fagelementer, der kan være udbudt som fagpakker fagområderne kommunikation (K), litteratur (L), medier (M), sprog (S) og dansk som andetsprog (DSA). For at bestå modul 1-4 skal den studerende aflægge en og højst en eksamensaktivitet i hvert modul. Stk. 3. Der kan tages i alt 30 ECTS kandidattilvalg indenfor eget fag frit sammensat af fagelementerne i modul 5 og 6 og/eller KA-tilvalg udenfor faget. Stk. 4. Studienævnet fastlægger ved undervisningsudbud eksamensformen for det enkelte kursus. Stk. 5. Tidligere udbudte emnekurser på Kandidatuddannelsen i Dansk kan selvstuderes efter aftale med en eksaminator, der godkender pensumopgivelser og en hertil hørende studierapport. Ved selvstudium er prøveformen Fri hjemmeopgave (prøveform A). Stk. 6. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 7. Det strukturerede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk fremgår af følgende oversigte: Struktureret forløb for studerende, der påbegynder studiet i et efterårssemester: 1. semester Modul 1 Fagemne 1A Fri hjemmeopgave (intern), 15 ECTS 2. semester Modul 3 Fagemne 3A Fri hjemmeopgave (ekstern), 15 ECTS Modul 2 Fagemne 2A Fri hjemmeopgave (intern), 15 ECTS Modul 4 Dansk i praksis B Bunden hjemmeopgave (intern), 15 ECTS 6

7 3. semester Mobilitetsvindue Modul 5 KA-tilvalg 15 ECTS 4. semester Modul 7 Speciale 30 ECTS Modul 6 KA-tilvalg 15 ECTS Struktureret forløb for studerende, der påbegynder studiet i et forårssemester: 1. semester (forår) 2. semester Mobilitetsvindue (efterår) 3. semester (forår) 4. semester (efterår) Modul 1 Fagemne 1A Fri hjemmeopgave (intern), 15 ECTS Modul 5 KA-tilvalg 15 ECTS Modul 3 Fagemne 3A Fri hjemmeopgave (ekstern), 15 ECTS Modul 7 Speciale 30 ECTS Modul 2 Fagemne 2A Fri hjemmeopgave (intern), 15 ECTS Modul 6 KA-tilvalg 15 ECTS Modul 4 Dansk i praksis B Bunden hjemmeopgave (intern), 15 ECTS Stk. 8. Den almene profils moduler fremgår af nedenstående oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Emnefag 1 (det centrale fag) Fagemne 1A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04051E Fri hjemmeopgave eller eller eller Fagemne 1B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04052E Fagemne 1C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04053E Fagemne 1D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04054E Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 2: Emnefag 2 (det centrale fag) Fagemne 2A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04061E Fri hjemmeopgave eller Fagemne 2B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Bunden hjemmeopgave 7

8 eller eller Aktivitetskode: HDAK04062E Fagemne 2C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04063E Fagemne 2D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04064E Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 2. 3: Emnefag 3 (det centrale fag) Fagemne 3A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04071E Fri hjemmeopgave Ekstern eller eller eller Fagemne 3B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04072E Fagemne 3C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04073E Fagemne 3D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04074E Bunden hjemmeopgave Ekstern Fri mundtlig prøve med materiale Ekstern Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 4: Omverdensmodul (det centrale fag) Projektorienteret forløb (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04081E Rapport (fri hjemmeopgave) Intern ved én eksaminator eller eller eller Dansk i praksis A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04082E Dansk i praksis B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04083E Dansk i praksis C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04084E Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale 3. Mobilitetsvindue. 5: Kandidattilvalg i Dansk A (tilvalg) Tilvalg i Dansk A1 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04091E Fri hjemmeopgave 30 ECTS KA-tilvalg i Dansk eller eller Tilvalg i Dansk A2 (tilvalg) Bunden hjemmeopgave 8

9 udenfor Dansk. eller Aktivitetskode: HDAK04101E Tilvalg i Dansk A3 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04111E Fri mundtlig prøve med materiale eller Tilvalg i Dansk A4 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04121E Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 6: Kandidattilvalg i Dansk B (tilvalg) Tilvalg i Dansk B1 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04131E Fri hjemmeopgave eller eller eller KA-tilvalg udenfor Dansk Afhænger af det valgte tilvalg (15 eller 30 ECTS) Tilvalg i Dansk B2 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04141E Tilvalg i Dansk B3 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04151E Tilvalg i Dansk B4 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04161E KA-tilvalg udenfor Dansk Afhænger af det valgte tilvalg Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse KA-tilvalg udenfor Dansk Afhænger af det valgte tilvalg 4. 5: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HDAK04181E Fri hjemmeopgave Ekstern 12b. Det centrale fag i Dansk med gymnasierettet profil Specialet skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og kandidatsidefaget med hovedvægten på det centrale fag. Stk. 2. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk med gymnasierettet profil består af det centrale fag, som omfatter tre moduler og speciale på samlet 75 ECTS-point, samt kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Inden for det centrale fag udbydes kurser inden for fagområderne litteratur (L), medier (M) og sprog (S). Stk. 3. Modul 2 og 3 består af en række studieelementer med forskellige eksamensformer. For at bestå modulet skal den studerende aflægge en og højst en eksamensaktivitet i hvert modul. Stk. 4. Fagelementerne i Modul 2 og 3 er de samme som den almindelige profil, dog skal de aflægges indenfor litteratur, medier eller sprog. Fagelementer bestået i kurser i kommunikation (herunder projektorienteret forløb) eller dansk som andetsprog kan ikke indgå i profilen. 9

10 Stk. 5. Studienævnet fastlægger ved undervisningsudbud eksamensformen for det enkelte kursus. Stk. 6. Tidligere udbudte emnekurser på Kandidatuddannelsen i Dansk kan selvstuderes efter aftale med en eksaminator, der godkender pensumopgivelser og en hertil hørende studierapport. Ved selvstudium er prøveformen Fri hjemmeopgave (prøveform A). Stk. 7. Der indgår ikke et mobilitetsvindue i denne profil. Stk. 8. Det strukturerede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk med gymnasierettet profil fremgår af følgende oversigt: 1. semester Modul 1: Danskfagets didaktik Danskfagets didaktik A Fri hjemmeopgave 15 ECTS 2. semester Kandidatsidefag 15 ECTS Kandidatsidefag 15 ECTS Kandidatsidefag 15 ECTS 3. semester Modul 2: Emnefag GYM 1 Fagemne 1A Fri hjemmeopgave 15 ECTS 4. semester Modul 7 Speciale 30 ECTS Modul 3: Emnefag GYM 2 Fagemne 2A Fri hjemmeopgave 15 ECTS Stk. 9. Den almene profils moduler fremgår af nedenstående oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. Modul 1: Danskfagets didaktik (det centrale fag) Kandidatsidefag (sidefag) Danskfagets didaktik (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04171E Afhænger af det valgte sidefag Fri mundtlig prøve med materiale eller fri hjemmeopgave (fastlagt af studienævnet per semester) Ekstern 2. Kandidatsidefag (sidefag) Kandidatsidefag (sidefag) Afhænger af det valgte sidefag Afhænger af det valgte sidefag 3. Modul 2: Emnefag GYM 1 (det centrale fag) eller eller Fagemne 1A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04051E Fagemne 1B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04052E Fagemne 1C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Fri hjemmeopgave Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale 10

11 eller Aktivitetskode: HDAK04053E Fagemne 1D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04054E Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 3. Modul 3: Emnefag GYM 2 (det centrale fag) Fagemne 2A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04061E Fri hjemmeopgave eller eller eller Fagemne 2B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04062E Fagemne 2C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04063E Fagemne 2D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04064E Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 4. 7: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HDAK04181E Fri hjemmeopgave Ekstern Stk. 8. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point omfatter det centrale fag yderligere følgende fagelement Modul 4: Emnefag GYM 3: Fagemne 3A svarende til. 11

12 13. Det centrale fags moduler Modul 1: Emnefag 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. For at bestå modulet skal et og kun et af følgende fire fagelementer bestås: Fagemne 1A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 1A (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04051E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Specielt for evt. studierapport: dokumentere evne til selvstændigt at studere et emne. udpege og beskrive fagområdets væsentligste værker (både primær- og sekundærlitteratur), herunder redegøre for, hvordan litteratursøgningen er udført. præsentere fagområdets væsentligste problemstillinger, som ikke er beskrevet indgående i hjemmeopgaven. 12

13 Undervisnings- og Særlige Bestemmelser Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trinsskalaen. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave: normalsider. Studierapport: 4-6 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang ved 2 eksaminander: normalsider, ved 3 eksaminander: normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt. Ingen. Fagemne 1B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 1B (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04052E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Specielt for evt. studierapport: dokumentere evne til selvstændigt at studere et emne. udpege og beskrive fagområdets væsentligste værker (både primær- og sekundærlitteratur), herunder redegøre for, hvordan litteratursøgningen er udført. præsentere fagområdets væsentligste problemstillinger, som ikke er beskrevet indgående i hjemmeopgaven. 13

14 Undervisnings- og Særlige Bestemmelser Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trinsskalaen. Omfang: Bunden hjemmeopgave: normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave: normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Studierapport: 4-6 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Ingen. Fagemne 1C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 1C (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04053E Undervisnings- og præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse af det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen, der har en maksimal varighed på 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Synopsen, og herunder eksaminandens brug af synopsen under eksaminationen, indgår i den samlede bedømmelse. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. 14

15 Omfang: 30 minutter inkl. votering. Synopsis: 1-6 normalsider, jf. særlige bestemmelser. Hjælpemidler: Synopsis, det opgivne pensum samt pc (internetforbindelse er ikke tilladt). Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige Bestemmelser En synopsis består af tre dele: (1) en problemformulering, (2) en citatsamling og (3) en kort disposition for den mundtlige fremstilling. Hertil kan føjes (4) et materiale, hvori de tekster m.m., der analyseres til eksamen, er samlet. I øvrigt henvises til Studienævnets generelle bestemmelser for synopsis, der fremgår af kunet.dk under Eksamen > Prøveformer. Omfang: Problemformulering: ½-1 normalside. Citatsamling: maksimalt 4 normalsider. Disposition: maksimalt 1 normalside. Materialets art og omfang aftales med eksaminator inden afleveringen. Synopsis afleveres på instituttet før eksamen jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Fagemne 1D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 1D (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04054E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Specielt for evt. studierapport: dokumentere evne til selvstændigt at studere et emne. udpege og beskrive fagområdets væsentligste værker (både primær- og sekundærlitteratur), herunder redegøre for, hvordan litteratursøgningen er udført. præsentere fagområdets væsentligste problemstillinger, som ikke er beskrevet indgående i hjemmeopgaven. Undervisnings- og Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. 15

16 Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: Portfolioprøven består af 2-5 bundne skriftlige hjemmeopgaver der i alt skal have et omfang på normalsider. Omfanget og art af evt. bilag fastlægges af underviseren. Omfang af aktiv undervisningsdeltagelse: 80 % fremmøde og aflevering af 2-5 opgaver på hver 3-8 normalsider, således at det samlede sidetal ikke kommer under 15 normalsider. Omfang ved syge-/omprøve: 2-5 bundne skriftlige hjemmeopgaver på i alt normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Studierapport: 4-6 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Portfolioens omfang ved 2 eksaminander: normalsider, ved 3 eksaminander: normalsider, ved 4 eksaminander: normalsider, ved 5 eksaminander: normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: 2-5 bundne skriftlige hjemmeopgaver og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trinsskalaen. Omfang: Bundne skriftlige hjemmeopgaver: Samlet normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Studierapport: 4-6 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige Bestemmelser For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver, der bidrager til opnåelsen af modulets kompetencemål. Formelt kræves 80 % fremmøde og aflevering af 2-5 opgaver på hver 3-8 normalsider, således at det samlede sidetal ikke kommer under 15 normalsider. Opgaverne kan løses i grupper efter reglerne fastsat ovenfor. Opgaverne kan efter underviserens anvisninger udgøres af fx respons på læste tekster og/eller af besvarelsen af en bunden eller fri opgave. 1-2 af opgaverne kan efter underviserens skøn erstattes af mundtlige oplæg, under forudsætning af at det samlede omfang af kursusrelaterede opgaver ikke 16

17 kommer under 15 normalsider. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når kursets genstandsområde taler for det. Opgaverne kommenteres af underviseren i forbindelse med undervisningen. Ved portfolioprøven afleveres et samlet sæt af de afleverede skriftlige opgaver, hvor den studerende har indarbejdet underviserens kommentarer, samt, hvis underviseren stiller krav om dette, en indledning og en afslutning på i alt ca. 2 normalsider til den samlede besvarelse. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvilke opgaver der indgår i den afsluttende portfolioprøve, samt hvad omfanget (angivet i normalsider) på disse opgaver cirka skal være, således at portfolioprøvens omfangskrav kan opfyldes. Modul 2: Emnefag 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at kunne fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension kunne formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. For at bestå modulet skal et og kun et af følgende fire fagelementer bestås: Fagemne 2A (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 2A (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04061E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt 17

18 anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Specielt for evt. studierapport: dokumentere evne til selvstændigt at studere et emne. udpege og beskrive fagområdets væsentligste værker (både primær- og sekundærlitteratur), herunder redegøre for, hvordan litteratursøgningen er udført. præsentere fagområdets væsentligste problemstillinger, som ikke er beskrevet indgående i hjemmeopgaven. Undervisnings- og Særlige bestemmelser Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trinsskalaen. Omfang: normalsider. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave: normalsider. Studierapport: 4-6 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang ved 2 eksaminander: normalsider, ved 3 eksaminander: normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt. Ingen. Fagemne 2B (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 2B (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04062E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge 18

19 dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Specielt for evt. studierapport: dokumentere evne til selvstændigt at studere et emne. udpege og beskrive fagområdets væsentligste værker (både primær- og sekundærlitteratur), herunder redegøre for, hvordan litteratursøgningen er udført. præsentere fagområdets væsentligste problemstillinger, som ikke er beskrevet indgående i hjemmeopgaven. Undervisnings- og Særlige bestemmelser Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trinsskalaen. Omfang: Bunden hjemmeopgave: normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave: normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Studierapport: 4-6 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Ingen. Fagemne 2C (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 2C (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04063E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension 19

20 indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Undervisnings- og Særlige bestemmelser Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse af det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen, der har en maksimal varighed på 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Synopsen, og herunder eksaminandens brug af synopsen under eksaminationen, indgår i den samlede bedømmelse. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Synopsis: 1-6 normalsider, jf. særlige bestemmelser. Hjælpemidler: Synopsis, det opgivne pensum samt pc (internetforbindelse er ikke tilladt). Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. En synopsis består af tre dele: (1) en problemformulering, (2) en citatsamling og (3) en kort disposition for den mundtlige fremstilling. Hertil kan føjes (4) et materiale, hvori de tekster m.m., der analyseres til eksamen, er samlet. I øvrigt henvises til Studienævnets generelle bestemmelser for synopsis, der fremgår af kunet.dk under Eksamen > Prøveformer. Omfang: Problemformulering: ½-1 normalside. Citatsamling: maksimalt 4 normalsider. Disposition: maksimalt 1 normalside. Materialets art og omfang aftales med eksaminator inden afleveringen. Synopsis afleveres på instituttet før eksamen jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Fagemne 2D (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Academic Topic 2D (elective, compulsory and constituent) Aktivitetskode: HDAK04064E præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historie dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Specielt for evt. studierapport: 20

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere