Tilsynsrapport. for. Glim Refugium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Glim Refugium"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Glim Refugium Socialafdelingen maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 3 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer 3 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 3 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder 5 3. Brugerindflydelse 6 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning 8 5. Kost og motion Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold 18 Bilag 19 Bilag 1 20 Side 2 af 20

3 Tilsyn på: Tilsynet er udført af: Glim Refugium Anne Grieger og Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden den: 5. og 6. maj 2010 Baggrundsoplysninger om tilbuddet Glim Refugium er beliggende i Lejre kommune. Glim Refugiums målgruppe er sindslidende voksne, der er 12 lejligheder, men der er for tiden indskrevet 13 borgere. Tilbuddet er både et botilbud og intern dagaktivering fra kl til kl Stedets forstander er Birgitte Knuth Linnet og stedfortræder er Gitte Winter Christoffersen. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet har på baggrund af de foretagne interviews, observationer og indhentede materiale følgende vurderinger: Tilsynet vurderer, at Glim Refugium fremstår, som et velfungerende botilbud og ledelsen skaber rammer for god vækst og udvikling. Tilsynet vurderer endvidere, at der opleves enighed blandt de adspurgte på bl.a. indsatsen omkring mål, værdier og faglige intentioner. Tilsynet har ingen anbefalinger eller påbud. Skriftlig handleplan Der er ingen handleplan, idet der ikke er nogle påbud eller anbefalinger. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Tilsynet har talt med forstander og stedfortræder. Tilsynet har talt med 6 fra personalet; 1 rengøring, 1 køkkenassistent, der også er kropsterapeut, 2 pædagoger fra det udendørs aktiveringstilbud, 1 pædagog og kontaktperson, 1 diakon. Flere i personalegruppens oplyses, at have en 2-årig narrativ efteruddannelse. Tilsynet har talt med 6 borgere, hvoraf en ret hurtigt i forløbet forlod Side 3 af 20

4 interviewet. Tilsynet har talt med 4 pårørende. 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Den seneste tilsynsrapports vurdering fra 2008 var positiv. Der var 7 anbefalinger og en enkelt anbefaling overført fra Anbefaling overført fra anmeldt tilsyn 2007 er formuleret således, at ledelsen sammen med beboerne i højere grad arbejder på mulighederne for eksterne aktiviteter. fortæller, at der er en forandring i målgruppen på de borgere der for tiden er visiteret på Glim Refugium, og på de borgere der kommer i forslag til pladserne på Glim Refugium. En forandring der betyder, at borgerne psykisk er på et andet niveau end dengang stedet startede op. Så derfor er det på den måde, at borgerne det første år starter på den interne aktivering på Glim Refugium, derefter er det muligt med ekstern aktivering, men der er ikke nogen der for tiden kan magte ekstern aktivering. Den interne aktivering det første år fremgår desuden af visitationsaftalen. fortæller, at de på stedet arbejder med ikke at trække forventningerne ud af borgerne, selv om de kan være urealistiske, men at de arbejder med det muliges kunst. Den første anbefaling fra rapporten fra 2008 er, at Glim Refugium formulerer i kommende driftsaftale, at tidsrammen for ophold på Glim Refugium er ændret. oplyser at det ikke er væsentligt, at der i driftsaftalen er formuleret en tidsramme. Tidsrammen er vigtig i forbindelse ved visitering og samarbejde med kommunen. Dette samarbejde oplyses at køre fint. Den anden anbefaling fra rapporten 2008 er, at ledelsen er opmærksom på sprogbrug i forhold til borgerne. fortæller, at der har været arbejdet med denne anbefaling både på personalemøde og beboermøde. Der har været talt om brugen af humor og det at lyde skarp. Det oplyses at der i personalegruppen, er fokus på samspillet borgerne og personalet imellem. Der er fokus på den afkodning der er i kommunikationen for denne målgruppe. Der er fokus på den pågældende borgers dagsform og det sociale samspil. Den tredje anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium udarbejder en klagevejledning til udlevering til borgere og pårørende ved borgeres indflytning. Der er taget en klagevejledning fra nettet, som udleveres til borgerne ved indflytning. Den fjerde anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium udarbejder en kostpolitik. oplyser, at der er udarbejdet en kostpolitik. (et udskrift af politikken blev udleveret til tilsynet). Den femte anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium opdaterer Side 4 af 20

5 eksisterende seksualpolitik. oplyser at de har opdateret deres seksualpolitik. Den sjette anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium udarbejder en voldforebyggelses politik. oplyser, at der er udarbejdet en fastholdelses/voldspolitik. (et udskrift af politikken blev udleveret til tilsynet). Den syvende anbefaling fra rapporten 2008 er, at ledelsen sikrer at alle medarbejderne er bekendte med, hvor beredskabsplanen opbevares. oplyser at beredskabsplanen forefindes i fællesrummet og at punktet har været på personalemøde. Derudover oplyser ledelsen, at der lige har været brandøvelse, og at der er brandøvelse 2 gange om året. t fortæller, at de synes det er godt med tilsyn, for så opdaterer og debatterer man nogle emner og der bliver sat fokus på ting, som de ikke selv havde været opmærksomme på. t fortæller, at de synes at de selv og ledelsen er gode til jævnligt at opdaterer tingene på Glim Refugium. t oplyser, at de forskellige politikker er opdateret. Samtidigt fortæller personalet, at de har haft sprogbrug oppe på et personalemøde, hvor det blev drøftet, hvordan især humor kan bruges. Derudover har der været drøftelser omkring, hvordan man som personale fagligt kan arbejde med at tolke og afkode for borgerne. er kun adspurgt om, hvordan det forholder sig med personalets sprogbrug. oplyser, at personalet taler pænt til dem, og at de ikke længere oplever personalets brug af humor som værende problematisk. Ikke adspurgt herom. Tilsynet vurderer, at der er taget stilling til, reflekteret over og handlet på anbefalingerne fra sidste rapport. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder oplyser, at folk der kommer udefra, giver udtryk for at de kan mærke en unik stemning, og at værdierne skinner igennem. oplyser, at der er en grundkompetence for alle på Glim Refugium: Vi skal være ordentlige over for hinanden. Der arbejdes i det daglige med, at personen ikke er problemet, det er problemet der er problemet. Der arbejdes ligeledes på Glim Refugium med, at finde andre historier om sig selv (borgeren), at der skabes gode, nye historier om borgerne, for eksempel historier der skabes ud fra dagligdagen og de succeser der findes der. oplyser, at de bl.a. som redskab bruger, det fælles tredje dvs. fælles oplevelser med borgerne. Det oplyses endvidere, at der er brug for en daglig rytme og struktur på Glim Refugium. Side 5 af 20

6 fortæller, at det er vigtigt at konfrontere, skubbe og støtte borgerne i hverdagen. Det er vigtigt at borgerne i hverdagen oplever, at der er tid til det enkelte individ, og at personale og ledelse er opmærksomme på borgenes signaler. fortæller at de ikke gider intriger. t fortæller, at der arbejdes efter de målsætninger der sættes og at disse målsætninger bliver revideret løbende. t oplyser at de arbejder ud fra følgende: er mere end en diagnose. Respekt for den private bolig. Generel respekt for den enkelte borger, møde borgerne der hvor de er. Individuel behandling. Ingen må gå tabt. Vores miljø er vigtigt. Vi skal være nysgerrige på, hvad borgerne har at byde ind med. t synes, at de i forhold til tidligere, ikke har så mange kampe selvom de behandler borgerne individuelt og dermed forskelligt i hverdagen. siger, at de får god hjælp, de synes det er godt med alle de muligheder der er for terapi. De oplever der er mulighed for at snakke med: dels det tilstedeværende personale, dels kontaktpersonerne, dels med Birgitte (forstander) der er tilgængelig ved puslespillet dels med Gitte (stedfortræder). har et ønske om psykologsamtaler i et fortroligt rum, det kunne være med forstanderen der er uddannet psykolog, men det kunne også være med en udefra. De pårørende oplever, at der gives god hjælp fra Glim Refugium. De synes, at der tages individuelle hensyn. De synes samarbejdet imellem personalet og borgerne generelt er godt, og de synes også der er god kontakt til de pårørende. De pårørende fortæller, at personalet overholder respekten for at borgerne er voksne. De pårørende oplyser endvidere, at personalet udviser respekt for borgernes hjem. De pårørende har et bekymringsfelt i forhold til, at der er borgere der selv cykler til forskellige ærinder. Denne bekymring er, dels fordi borgerne nogle gange af de pårørende vurderes til, at være for dårlige til at færdes i trafikken, dels fordi de pårørende udtrykker, at de synes borgerne cykler med for tunge ting. De pårørende oplever, at der var et skifte fra ophævelse af transport fra Glim Refugium til bustræning. Denne ophørelse af transport, oplever de pårørende har bevirket, at borgerne cykler og tager bussen ud i ærinder. Dette er nogle meget bekymrede over, hvorimod andre er finder det positivt. De pårørende nævner, at de synes det kunne gå hurtigere med udskiftning af Side 6 af 20

7 kontaktperson, hvis der ikke er kemi imellem borgere og kontaktperson. De pårørende nævner endvidere, at de synes kontaktpersonerne holder ferie samtidigt, men at dette ikke er problematisk. Det der opleves problematisk, er at der ved ferier mangler koordinering samt overlevering af informationer vedrørende den enkelte borger. En af de pårørende nævner at personalet kunne være mere opsøgende hos borgerne. Tilsynet vurderer, at der er god overensstemmelse mellem de værdier som ledelsen udmelder, personalet udfører, og det borgere og pårørende oplever. Tilsynet er vidende om, at ledelsen vil snakke med borgerne om behovet for psykologsamtaler. Tilsynet er vidende om, at Glim Refugium vil tage overlap i sommerferien, op som punkt på personalemødet. Tilsynet er endvidere vidende om, at bekymringspunktet vedr. transport tages op på den kommende pårørendeaften. 3. Brugerindflydelse oplyser at borgerne for eksempel har indflydelse på: Eget liv. Aktiviteterne. På festerne som defineres som borgernes domæne. Indkøb af aktivitetsting såsom løbebånd, cykel og trampolin. Det oplyses, at der er skiftende selvstyrende madgrupper, som står for aftensmaden. Der afholdes beboermøder 1 gang om måneden. Der er siden sidste anmeldte tilsyn startet pårørendeaftner op, og der er et stort fremmøde. Mødet er organiseret således, at der er 2 medarbejdere der deltager i den første del af mødet, hvor der så kan debatteres generelle ting på Glim Refugium. Derefter er det de pårørendes eget møde. t fortæller, at der for eksempel er indflydelse på aftensmaden, på ugeskema til dagsaktiviteterne, på indkøb af aktivitetsting, fester, filmaften, tirsdags ture og udflugter m.m. t fortæller, at ved store udflugter skal borgerne ansøge hos ledelsen om muligheden. benytter sig af dette, og de er gode til det, samtidigt er de også gode til at holde hinanden fast på aftalerne. På det individuelle plan oplyser personalet, at det er forskelligt, hvem der får hjælp til medicin og økonomi, baseret på den enkelte borgers ønske og behov. Nogle af borgerne oplever, at de har indflydelse på deres ugeskema, andre oplever at de ikke har indflydelse på ugeskemaet. Side 7 af 20

8 fortæller, at nogen selv styrer medicin og økonomi, og at andre får hjælp. En af borgerne fortæller, at hun hellere ville være i køkkenet end udenfor i aktivering, men hun har endnu ikke formuleret ønsket til kontaktpersonen. oplyser, at der kan holdes fest, hvis de ønsker det, men at de ofte får af vide, at der er for lidt personale. udtrykker, at selvom de får af vide at der er for lidt personale bliver der altid lyttet til deres ønsker. fortæller, at de har det godt med dem de bor sammen med, der er ikke grupperinger, ingen pigefnidder, selvom man godt kan sidde 2 og 2 og se en film eller lignende sammen. Borgeren formulerer, at det er nemt at være ny beboer herude. I forhold til samarbejdet med pårørende, er der en enkelt borger der fortæller, at det ønsker hun ikke. De øvrige borgere fortæller, at de oplever der er et godt samarbejde de pårørende og Glim Refugium imellem. oplyser at deres pårørende er glade for, at der er blevet indført pårørendeaftener. De pårørende oplyser, at borgerne selv er med til at lave ugeskema. De pårørende har bemærket, at der er indkøbt motionsmaskiner og synes at det er et godt initiativ. De pårørende udtrykker tilfredshed med, at der for eksempel er blevet bus trænet til en svømmehal, til glæde og gavn for borgerne. De pårørende er tilfredse med samarbejdet med ledelsen og personalet. De udtrykker tilfredshed med den oprettede pårørendegruppe, som de har været aktivt deltagende i at få startet. Tilsynet vurderer at der er god overensstemmelse imellem de adspurgte parters oplevelse af bruger indflydelse. Tilsynet bemærker, at det oplyses at der benyttes individuel indflydelse, dette giver anledning til borgerne oplever, at for eksempel indflydelsen på eget ugeskema er forskellig. I den struktur har Glim Refugium samtidigt fagligt formået, at skabe en stemning hos borgerne, så de kan være sammen og accepterer forskelligheder og føle sig velkomne som nye borgere. Tilsynet bemærker, at alle parter oplever at det nye tiltag med pårørendeaftner er godt. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse Aktiviteterne oplyses både at indeholde dagsaktiviteterne og fritidsaktiviteter. Dagsaktiviteterne er skemalagt i ugeskemaer med forskellige tilbud, der ligger i struktureret og kendte intervaller. Formålet med dagsaktiviteterne er dels at der løses opgaver for at få både dagligdagen for den enkelte borger til at fungerer, men også opgaver der får Glim til at fungerer. Der udover er der i dagsaktiviteterne terapeutiske tilbud såsom musik, Side 8 af 20

9 maleterapi, kropsterapi og rideterapi. Det er også muligt at modtage undervisning på Glim. Der er ingen der for tiden benytter dette tilbud. oplyser, at det er den samlede pakke af aktiviteter der giver en effekt hele vejen rundt om livet for borgerne. opdager sig selv på nye måder igennem aktiviteterne, men det tager tid pga. af de ting den enkelte har med i bagagen. fortæller, at det er muligt at have husdyr på Glim. For eksempel holder nogle katte, hunde og hest. Der er udarbejdet en politik for området. t oplyser, at det er vigtigt, at borgerne har noget at stå op til. Det er vigtigt, at borgerne oplever de gør en forskel. Det er vigtigt, at borgerne oplever, at de er værdifulde og kan bidrage. Det er ligeledes vigtigt, at borgerne oplever, at der er forskel på hverdag og weekend. fortæller, at det giver en struktur i hverdagen med dagsaktiviteterne, at det ikke handler om, hvor meget arbejde borgerne kan udføre, men at det handler om at de er med. skal presses til at yde det de kan, men heller ikke mere end de kan. Der er varierende, hvor meget borgerne kan rumme. I forhold til fritidsaktiviteter så støtter personalet der, hvor der er brug for det, og der lægges energi i at tale med borgerne om at få afbalanceret tingene. Ved spontane ønsker om ture i weekenden, oplyser personalet, at de giver borgerne ansvaret for at få bussen fyldt op, så det kan lade sig gøre at komme af sted, og at dette lykkes fint. t oplyser endvidere at temaet vedrørende fællesfritidsaktiviteter er et punkt på det månedlige beboermøde. giver udtryk for at det er passende med de aktiviteter der er på Glim Refugium. Nogle synes at presset er tilpas, en enkelt borger synes, at nogle af medbeboerne slipper lidt nemt om ved deltagelse i arbejdet. En anden borger forklarer, at det handler om, at dem der bliver presset kan tåle det, mens andre ikke skal have for meget. Formuleringer er helt præcis at der skal være et tilpas pres. formulerer, at de ikke keder sig i fritiden. De spiller for eksempel Wii, går tur sammen med andre borgere, men også med personalet, som oplyses at være flinke til at forslå at gå tur. udtrykker, at de bl.a. er sammen med hinanden i weekenden. fortæller, at der er mulighed for at have overnattende gæster, der også kan deltage i fællesspisningen. Der er mulighed for selv at overnatte ude. Det centrale er at der skal gives besked til personalet på Glim Refugium. De pårørende synes der er mange aktiviteter på Glim Refugium. Det er positivt at dyrene er der, så der er noget der skal passes. En af de pårørende har deltaget i et cafearrangement, og synes det var et fint arrangement. Side 9 af 20

10 De pårørende fortæller også, at der bliver gået ture m.m. på Glim Refugium. Nogle af de pårørende synes at udluftning, oprydning og rengøring skulle være en del af den daglige aktivitet. De pårørende udtrykker at det kan opleves, som om Glim Refugium ligger langt ude på landet. Tilsynet vurderer, at den faglige hensigt vedr. de daglige aktiviteter, er nået på baggrund af den tilfredshed borgerne udtrykker med aktiviteterne. Tilsynet er vidende om, at ledelsen har oplyst at rengøring og oprydning for nogle af borgerne, er en del af deres ugeskema. Tilsynet er vidende om, at ledelsen har oplyst at det er et dilemmafyldt felt, idet borgerne selv bestemmer over deres lejlighed. 5. Kost og motion Ledelse udtrykker, at Glim Refugium fokuserer på kost og motion i et passende omfang. oplever, at de ønsker og drømme borgerne har omkring både kost og motion ikke altid står mål med det borgerne formår. oplyser, at der for eksempel er indkøbt trampolin og Wii for at imødekomme borgernes ønsker. t fortæller, at der er et ugentligt bevægelseshold med obligatorisk deltagelse. Denne deltagelses kan også være at sidde og se på, hvis det er dér dagsformen for den enkelte borger er den dag. Vedrørende kost formulerer personalet, at det er en faglig afvejning i forhold til enkelte borger og indsatsen omkring kost. Det formuleres endvidere, at det også handler om borgerens motivation. fortæller, at de generelt synes maden er god. fortæller endvidere, at der bliver sat morgenmad og frokost frem, og at der er madhold som laver mad til aften. Optegnelse over madholdene kan ses på tavlen i fællesrummet. fortæller, at de kan have gæster til spisning. Familie er gratis, derudover koster det 25 kr. for at en ekstra spisende gæst. Der skal gives besked. Til aftenmåltidet gives der besked, inden der handles ind. En enkelt borger udtrykker ønske om, at der var mulighed for individuel diætist hjælp. Der er også en borger der udtrykker ønske om hjælp til at løbe nogle ture. De pårørende udtrykker, at der er fin mad på Glim Refugium. Side 10 af 20

11 En af borgerne er vegetar og den pårørende oplyser, at der forefindes vegetarmad til alle måltider, men at det ind imellem slipper op, fordi andre også spiser af det ved buffeten. Så det er den pårørendes ønske, at der var opmærksomhed på denne problemstilling på Glim Refugium. En af de pårørende udtrykker glæde over, at hendes pårørende på Glim Refugium har fået hjælp til en kostændring og dermed har tabt sig. Tilsynet spiste sammen med borgere og personale begge tilsynsdage. Tilsynet gjorde ledelsen opmærksom på, at al maden var utrolig lækker og der var et stort udvalg. Tilsynet gjorde endvidere ledelsen opmærksom på, at det ikke var til at se på de forskellige retter om de var for eksempel var fedtfattige eller vegetarmad. Tilsynet oplevede, at en borger havde gæster til spisning en af dagene pga. fødselsdag. Tilsynet vurderer at kosten på Glim Refugium er både varieret og god. Tilsynet bemærker, at en pårørende oplevede at den vegetarmad der forefindes, ind imellem er spist op. Tilsynet er vidende om, at ledelsen vil tage problematikken op. Tilsynet har været i dialog med personale og ledelse om eventuel diætisthjælp til personlig vejledning for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er fokus på motion på Glim Refugium. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler oplyser, at beboerne ryger i egen lejlighed. Der ryges ikke i fællesrummene. I forhold til personalet er det besluttet, at der skal indkøbes en pavillon til rygning udenfor. nyder alkohol i egen lejlighed. Hvis borgerne har et problem med alkohol, arbejdes der med problemet for den enkelte borger. t oplyser, at borgerne ryger udenfor eller i egen lejlighed. Ved besøg af personale i borgernes lejlighed, er det muligt at bede borgerne om at lade være med at ryge, medens personalet opholder sig i lejligheden. t fortæller, at der ikke er noget forbud om alkohol på Glim Refugium. t fortæller endvidere, at man ikke er beruset i fællesrummene. t fortæller, at de ved fester også nyder en genstand sammen med borgerne, for at være rollemodeller og derved vise, at man godt kan nyde alkohol uden at drikke sig i hegnet. siger, at der ryges i lejlighederne eller udenfor. I forhold til alkohol siger borgerne, at der ikke nydes alkohol i hverdagen. At det er vigtigt at man kan passe sine ting. Borger udtaler, at der ikke er noget misbrug på Glim Refugium. Side 11 af 20

12 De pårørende udtrykker ønske om, at der tales med borgerne om, hvor meget de ryger. De pårørende udtrykker, at der generelt ydes hjælp omkring alkohol. Tilsynet vurderer, at der er enighed om ryge regler i huset. Det er positivt, at problematikken om rygning ved modtagelse af hjælp i egen bolig er håndteret. Tilsynet bemærker, at de pårørende synes at der skulle intensiveres omkring hjælp til udluftning og rygestop. Tilsynet vurderer, at der synes at være styr på alkohol og andre rusmidler på Glim. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse oplyser, at det er kontaktpersonen sammen med borgerne, der sørger for revurdering af medicinen. oplyser endvidere, at det er en plejehjemsassistent der har det overordnede ansvar for medicin. Alle ansatte inkl. vikarer får kursus i håndtering af medicin. udtaler at ordningen fungerer godt og at der er disciplin omkring medicinhåndtering. I forhold til lægefaglig bistand, så oplyser personalet at det løses i samarbejde med borgerne. t oplyser, at borgerne får den hjælp de har brug for. Nogle klarer det selv. Støtten gives helt individuelt. t fortæller, at der er et oplæringsprogram i medicinhåndtering. t udtaler, at de sparrer med hinanden og er godt klædt på til at løse opgaven vedr. medicinhåndtering. En af personalet oplyser, at der for kort tid siden blev sat håndtering af medicin i SKAL-mappen og at der skal kvitteres for læsningen. fortæller, at nogen selv tager deres medicin og andre får hjælp. Et par af borgerne er utilfredse med den hjælp, de modtager fra deres psykiater. De pårørende siger, at der ydes medicinsk vejledning fra distriktspsykiatrien. Derudover siger de pårørende, at borgerne modtager hjælp til at søge egen læge og, at det går fint med den individuelle hjælp til medicinen. Tilsynet konstaterer, at der er enighed blandt de interviewede om, at den individuelle rådgivning og den generelle håndtering af medicin fungerer tilfredsstillende. 8. forhold (i forhold til ydelsen til borgene) oplyser, at de i ledelsen har organiseret sig således, at det er Birgitte der som forstander, lægger den overordnede ramme for indholdet af, hvad der foregår på Glim Refugium. Side 12 af 20

13 Det er Birgitte der har den faglige ledelse, og som giver personalet faglig sparring. Birgitte står dagligt til rådighed for beboerne og er synlig i fællesrummet ved at være til stede. Gitte der er stedfortræder tager sig af det administrative, ved siden af denne opgave er der tillige samtale forløb med både borgere og personale oplyser, at der på Glim Refugium er ansat pædagoger, diakon, socialog sundhedsassistenter, ergoterapeut, køkkenleder, psykolog, lærer m.m. synes, at deres tværfaglige team af personale matcher borgergruppen rigtigt godt. Derudover kan ledelsen oplyse, at der ikke er rekrutteringsproblemer på Glim Refugium. udtrykker forskellige holdninger til, hvordan de tror at borgere og pårørende oplever håndtering af sydom og ferie med vikardækning. Forskelligheden består i, at den ene leder tror, at borgerne vil sige de savner det faste personale, den anden leder tror, at borgerne er tilfredse med vikarerne. I forhold til arbejdstilrettelæggelse er det således, at det er 2 fra personalegruppen der har ansvaret for at få rulleplanen til at gå op. oplyser, at der kræver fleksibilitet af personalegruppen, at få planen til at gå op. oplyser endvidere, at borgerne ikke er så synlige i weekenden. fortæller, at der afholdes personalemøde hver 4. uge, der dels indeholder praktiske punkter, men der bliver også talt om borgerne. Derudover er der 2 faglige møder om måneden på henholdsvis 2 og 3 timer, hvor det er borgerne der er på dagsordenen. Der er tillige supervision. Der er MED-udvalgsmøde ca. hver anden måned. Der er jævnligt APV-møder. t siger, at de er godt dækket ind i forhold til faggrupper, de oplever de er en god bred faggruppe. Hvis der skulle tilføjes en faggruppe skulle det være en socialrådgiver. I forbindelse med arbejdsplanlægningen siger personalet, at planen fungerer udmærket, det meste kan lade sig gøre. t udtaler, at der er del rettelser til rulleplanen. Det oplyses, at der var fokus på arbejdsplanlægningen ved den nyligt afholdte APV-dag og der var folk tilfredse. t udtaler, at Glim Refugium er et meget foranderligt hus. De udtaler endvidere at der måske er for lidt personale, og at det er problematisk, men at der lige er ansat 2 nye pædagoger, så det vil rette sig op. t siger, at borgerne lægger mærke til når rengøringspersonalet ikke er der ved for eksempel ferie og sygdom. t udtrykker, at de har et godt samarbejde, en god helhed og at personalet bruger hinanden. Side 13 af 20

14 Borgene oplyser, at der er en seddel i fællesrummet om, hvem af personalet der møder ind hvornår. De fortæller endvidere, at det står på det individuelle ugeskema, hvornår kontaktpersonen kan træffes. siger, at der godt kunne være flere på arbejde om aftenen, de synes personalet har for travlt. nævner endvidere, at kontaktpersonerne nogle gange er fuldt optaget. I forhold til vikarer, så siger borgerne at vikarerne er rare alle sammen, og at de ikke oplever problemer når der er vikar på. fortæller, at grunden til at det opleves uproblematisk, er fordi mange af vikarerne har været på Glim Refugium i for eksempel udannelsespraktik. Generelt om personalet udtaler nogle af borgerne, at er fine nok og presser på når de skal. Borgene siger også, at samarbejdet personalet imellem godt kunne forbedres lidt, idet der kan opleves forskel i personalets holdninger. De pårørende siger, i dette punkt ikke noget om personaleforholdene i forhold til ydelsen til borgerne. De siger der imod lidt om hjælpen til borgerne, disse udtalelser er flyttet op til punkt 2. Tilsynet konstaterer, at der generelt er enighed imellem de adspurgte om personale forhold. Tilsynet bemærker den lidt anderledes arbejdsfordelingsform ledelsen imellem. Tilsynet bemærker at denne arbejdsfordeling er kendt og anerkendt på Glim Refugium og synes at fungere udmærket. Tilsynet bemærker endvidere, at borgerne oplever at der kan mangle personale. Tilsynet er vidende om, at der lige at ansat 2 nye pædagoger. 9. Kompetenceudvikling oplyser, at kompetenceudvikling løfter stemningen og arbejdsmiljøet. Medarbejderne beskrives af ledelsen, som værende meget selvkørende. oplyser endvidere, at fælleskulturen er bærende i forhold til udnyttelse af kompetencerne. Det oplyses, at der fortiden arbejdes med Nada (akupunktur). Derudover fortsættes der på Glim Refugium med, at få uddannet personalet i den fælles uddannelse i systemisk tænkning. t giver udtryk for, at de har kompetencer svarende til opgaven og at der er gode muligheder for at få kurser og supervision. t siger, at de tror nogle af borgerne og de pårørende, vil synes at de gør det godt, andre at det kunne gøres bedre. siger, at de synes personalet generelt kunne være bedre i deres psykiatriforståelse. Side 14 af 20

15 En af borgerne udtaler, at personalet godt kunne blive lidt bedre til at forstå hendes specifikke problemstillinger, samtidigt siger borgeren at forståelsen for hende er blevet meget bedre. Nogle af beboerne siger, at der skal være flere pædagoger ansat. Nogle af de pårørende undrer sig over, at der ikke ydes personlige psykologsamtaler med borgerne i enerum. Andre af de pårørende fortæller, at der er nogle af borgerne der får samtaler ude af huset. Tilsynet bemærker, at ledelsen og personalet er enige om at de har kompetencer svarende til opgaven. savner flere pædagoger, men som nævnt i punktet ovenfor, er tilsynet vidende om at der lige er blevet ansat 2 nye pædagoger. I forhold til ønsket om samtale med psykolog, så blev dette emne berørt af borgerne i punkt 2, hvor tilsynet har noteret følgende: at tilsynet er vidende om, at ledelsen vil snakke med borgerne om behovet for psykologsamtaler. I forhold til psykiatriforståelse så er tilsynet vidende om, at der på andre psykiatristeder (I kommunerne) med succes har afholdt fælleskurser for borgere og personale om psykiatrisk forståelse. 10. Arbejdsmiljø oplyser, at der er en APV-dag hvert år. Denne dag er tilrettelagt på den vis, at der startes med gennemgang af de fysiske ting, derefter er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er 2 personaler der inden dagen interviewer alle om, hvad de ønsker der skal tales om, derefter stemmes der i hele personalegruppen om, hvilke emner der bliver prioriteret højest. I år har dagen været afholdt i marts. På denne dag blev det oplyst at et af de emner der blev drøftet var De fremtidige vilkår. t havde efterlyst en ledelsesudmelding på, hvordan ledelsen definerede De fremtidige vilkår. s ultra korte version til tilsynet var, at de så, at de i fremtiden måtte være omstillingsparate og fleksible. t fortæller, at de havde en APV-dag i marts måned i år. De fortæller endvidere, at de emner der bliver taget op ikke er varme kartofler fordi de drøfter tingene når de opstår. I år blev der for eksempel besluttet at hø- og halmballer skal rejses op, så de er nemmere at løfte- håndtere og, at der skal indkøbes en rygepavillon. t oplyser, at der altid udarbejdes handleplaner for APV og at der bliver handlet på planerne. Side 15 af 20

16 fortæller, at der en god stemning iblandt personalet, der ofte opleves at grine sammen. Borgen siger også, at personalet samarbejder. Borgene udtrykker, at der på Glim Refugium generelt er en god stemning. De pårørende udtrykker, at der er en fin stemning i blandt personalet. Tilsynet konstaterer, at der bliver arbejdet aktivt med APV og at både borgerne og de pårørende nævner at der er en god stemning i blandt de ansatte på Glim. 11. Samarbejde med eksterne parter oplyser, at der er et godt samarbejde med Lejre Kommune. Der er ligeledes et godt samarbejde med distriktspsykiatrien, og dette gode samarbejde ønsker Glim Refugium at bevare. I det hele taget oplyser Glim Refugium, at de oplever samarbejdet med behandlingssystemet, som godt fungerende. t oplyser, at det er forskelligt med samarbejdet med kommunerne, med nogle kommuner fungerer det rigtigt godt, andre kan for eksempel være svære at få fat i. t oplyser, at samarbejdet med distriktspsykiatrien fungerer godt. oplyser, at der er samarbejde med kommunerne og med psykiatrihospitalerne. Se borgernes udtalelser i punkt 7. En af de pårørende udtalte ikke at være imponeret af samarbejdet med kommunen. Tilsynet bemærker, at et par af borgerne i punkt 7 har nævnt, at de ikke var tilfredse med samarbejdet med en bestemt psykiater, derudover har tilsynet intet at bemærke. 12. Fysiske rammer oplyser, at køkkenet lige er blevet renoveret og at det er blevet godt. på oplyser endvidere, at de ønsker en yderligere renovering/ vedligehold af Glim Refugium, men at det er økonomien der sætter grænsen for, hvad der kan realiseres. udtrykker, at der er behov for at se på økonomien i forhold til vedligehold. ønsker en eventuel fysisk udvidelse med 1-2 pladser, der kunne være fleksible i forhold til indskrivning. fortæller, at de små haver foran beboernes lejligheder ikke bliver holdt. Det er borgerne der skal holde dem og ledelsen fortæller, at Glim Side 16 af 20

17 Refugium ikke har ressourcer til at yde borgerne hjælp til dette vedligehold. t synes, der er gode fysiske rammer i på Glim Refugium. De siger endvidere, at det kan være en udfordring at finde et mødelokale. fortæller, at det er skønt med det nye køkken, det er godt der blevet mere åbent i køkkenområdet. siger endvidere, at det er gode lejligheder på Glim. En af borgerne synes at farverne i fællesrummet er børnehaveagtigt. udtrykker glæde over, at de må have husdyr i lejlighederne. Der nævnes, at vandre mulighederne uden for Glim Refugium ikke er optimale, der mangler fortov/ stier. De pårørende nævner, at det er fint at borgerne må have husdyr på Glim Refugium i deres lejligheder. De pårørende er vidende om, at Glim Refugium har taget den beslutning, at det er borgernes ansvar at sørge for oprydning og rengøring af fællesarealerne foran lejlighederne. De pårørende er ikke enige i denne beslutning. Tilsynet så det nyrenoveret køkken i brug. Tilsynet kunne konstatere at køkkenet på Glim Refugium fungerer godt, og er dermed enig med ledelse og borgere i deres tilfredshed med køkkenet. Tilsynet bemærker, at både borgere og pårørende udtrykker glæde/ tilfredshed med at der må holdes husdyr på Glim. Tilsynet bemærker, at de pårørende synes borgerne skal have hjælp til at holde fællesarealet uden for deres lejligheder. Tilsynet er vidende om, at der er vandremuligheder rundt om foldene på Glim Refugiums ejendom. 13. Hygiejne og rengøring Ledelses fortæller, at der siden influenza epidemien i efteråret 2009, har været øget opmærksomhed på håndhygiejnen, også hos borgerne. I forbindelse med renoveringen af køkkenet er der installeret håndvask med føler og den fast monterede sæbe- og spritdispenser er bevaret. Der benyttes handsker ved madtilberedning i køkkenet. oplyser, at der forefindes planer for egenkontrol. Medarbejderne er opmærksomme på hygiejnen i fællesarealet. Der arbejdes i det daglige med at give borgerne ansvarsfølelse, i forhold til at der opretholdes et ordentligt rengøringsniveau. t fortæller, at de synes rengøringen er udmærket, de udtrykker at der er et godt overblik. Der er en overordnet plan, som i det daglige tager hensyn til de aktiviteter der er på stedet. Det er kontaktpersonernes ansvar, at hjælpe borgerne i deres lejligheder og det Side 17 af 20

18 er den rengøringsansvarliges opgave, at gøre rent ved fraflytning af lejligheder. synes, der generelt gøres pænt rent på Glim Refugium, dog udtrykker et par af borgerne at det kunne være mere effektivt. I forhold til hjælp til rengøring af egen bolig fortæller borgerne, at de får hjælp. De pårørende udtrykker ønske om, at personalet generelt skulle yde mere hjælp til rengøring. Specifikt synes de pårørende, at der burde ydes mere hjælp til rengøring af egen bolig. Derudover ønskede de pårørende, at der blev ydet borgerne hjælp til at løse opgaven med oprydning og rengøring af fællesgangen foran lejlighederne. Tilsynet bemærker, at ledelse, personale og borgere stort set er enige om at rengøringen på Glim Refugium fungerer tilfredsstillende, hvorimod de pårørende ikke synes at standarden i borgernes lejligheder og arealet foran lejlighederne er i orden. 14. Andre forhold oplyser, at der har været brandtilsyn og levnedsmiddelkontrol siden sidste tilsyn. siger, at de på Glim Refugium i fremtiden skal være fleksible og omstillingsparate, hvilket de også finder at de er. t fortæller, at de har strammet op på egenkontrollen og at det fungerer. De oplyser endvidere, at alle på Glim Refugium har været på hygiejne kursus. t fortæller, at der er brandtilsyn en gang om året og at Falck kommer og hjælper ved en evakueringsøvelse. udtrykker forskellige holdninger om, at der forskelsbehandling af borgerne på Glim Refugium. En af borgerne forklarer dette med, at det fra personalets side handler om, at tage fat i de borgere der kan yde noget. En borger der siger, at det er dem der er gode til at sige fra der slipper. fortæller, at kontaktpersonalet går videre med viden om borgerne til ledelsen, dette opleves positivt. En af borgerne siger, at hvis man har brug for det, er der altid plads til et knus. De pårørende nævner, at de synes Glim Refugium skulle give vejledning til pårørende om at det er muligt at bede om psykologhjælp, når man er pårørende til en med en psykisk sygdom. Tilsynet har intet at bemærke. Side 18 af 20

19 Bilag Driftsaftale Bilag 1 Driftsaftale kan rekvireres, ved henvendelse til sekretariatsteamet i Socialafdelingen Notat vedrørende magtanvendelse Side 19 af 20

20 Bilag 1 Til: Tilsynet Fra: Anette Bjerkesmoen Olsen Dato: Notat om magtanvendelser siden sidste varslede tilsyn Der er i 2008 og 2010, frem til d.d. foretaget følgende magtanvendelser på Glim Refugium: 2 tilladte magtanvendelser, fortaget for at sikre beboere med selvskadende adfærd og selvmordsimpuls. 2 ikke tilladte magtanvendelser foretaget da man var bekymrede for beboeres psykiske velbefindende, men der er ikke beskrevet bekymring for selvskadende adfærd. 1 nødret foretaget for at standse et selvmordsforsøg. Sagsnummer: Brevid.: Socialafdelingen Alléen Sorø Tlf.: regionsjaelland.dk Tlf Dir.tlf Glim Refugium arbejder aktivt med at opstille aftaler med beboerne om, at man må lukke sig ind i lejlighederne under bestemte (og beskrevne) vilkår. Disse aftaler beror i beboernes journaler. Glim er vidende om, at disse aftaler kun gælder så længe beboeren er enig. Side 20 af 20

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune Nordbanevej 22 og Caféen Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg Ådalen. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Stubberupgård. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Overgangsboligerne

Tilsynsrapport 2010 for Overgangsboligerne Tilsynsrapport 2010 for Overgangsboligerne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere