Tilsynsrapport. for. Glim Refugium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. for. Glim Refugium"

Transkript

1 Tilsynsrapport for Glim Refugium Socialafdelingen maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan 3 Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer 3 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 3 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder 5 3. Brugerindflydelse 6 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning 8 5. Kost og motion Rygning, alkohol og andre rusmidler Medicin og lægefaglig bistand m.m forhold (i forhold til ydelsen til borgene) Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde med eksterne parter Fysiske rammer Hygiejne og rengøring Andre forhold 18 Bilag 19 Bilag 1 20 Side 2 af 20

3 Tilsyn på: Tilsynet er udført af: Glim Refugium Anne Grieger og Janne Kryger Tilsynet er udført i perioden den: 5. og 6. maj 2010 Baggrundsoplysninger om tilbuddet Glim Refugium er beliggende i Lejre kommune. Glim Refugiums målgruppe er sindslidende voksne, der er 12 lejligheder, men der er for tiden indskrevet 13 borgere. Tilbuddet er både et botilbud og intern dagaktivering fra kl til kl Stedets forstander er Birgitte Knuth Linnet og stedfortræder er Gitte Winter Christoffersen. Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud Tilsynet har på baggrund af de foretagne interviews, observationer og indhentede materiale følgende vurderinger: Tilsynet vurderer, at Glim Refugium fremstår, som et velfungerende botilbud og ledelsen skaber rammer for god vækst og udvikling. Tilsynet vurderer endvidere, at der opleves enighed blandt de adspurgte på bl.a. indsatsen omkring mål, værdier og faglige intentioner. Tilsynet har ingen anbefalinger eller påbud. Skriftlig handleplan Der er ingen handleplan, idet der ikke er nogle påbud eller anbefalinger. Ved tilsynsbesøgene er der talt med følgende personer Tilsynet har talt med forstander og stedfortræder. Tilsynet har talt med 6 fra personalet; 1 rengøring, 1 køkkenassistent, der også er kropsterapeut, 2 pædagoger fra det udendørs aktiveringstilbud, 1 pædagog og kontaktperson, 1 diakon. Flere i personalegruppens oplyses, at have en 2-årig narrativ efteruddannelse. Tilsynet har talt med 6 borgere, hvoraf en ret hurtigt i forløbet forlod Side 3 af 20

4 interviewet. Tilsynet har talt med 4 pårørende. 1. Opfølgning på seneste tilsynsbesøg Den seneste tilsynsrapports vurdering fra 2008 var positiv. Der var 7 anbefalinger og en enkelt anbefaling overført fra Anbefaling overført fra anmeldt tilsyn 2007 er formuleret således, at ledelsen sammen med beboerne i højere grad arbejder på mulighederne for eksterne aktiviteter. fortæller, at der er en forandring i målgruppen på de borgere der for tiden er visiteret på Glim Refugium, og på de borgere der kommer i forslag til pladserne på Glim Refugium. En forandring der betyder, at borgerne psykisk er på et andet niveau end dengang stedet startede op. Så derfor er det på den måde, at borgerne det første år starter på den interne aktivering på Glim Refugium, derefter er det muligt med ekstern aktivering, men der er ikke nogen der for tiden kan magte ekstern aktivering. Den interne aktivering det første år fremgår desuden af visitationsaftalen. fortæller, at de på stedet arbejder med ikke at trække forventningerne ud af borgerne, selv om de kan være urealistiske, men at de arbejder med det muliges kunst. Den første anbefaling fra rapporten fra 2008 er, at Glim Refugium formulerer i kommende driftsaftale, at tidsrammen for ophold på Glim Refugium er ændret. oplyser at det ikke er væsentligt, at der i driftsaftalen er formuleret en tidsramme. Tidsrammen er vigtig i forbindelse ved visitering og samarbejde med kommunen. Dette samarbejde oplyses at køre fint. Den anden anbefaling fra rapporten 2008 er, at ledelsen er opmærksom på sprogbrug i forhold til borgerne. fortæller, at der har været arbejdet med denne anbefaling både på personalemøde og beboermøde. Der har været talt om brugen af humor og det at lyde skarp. Det oplyses at der i personalegruppen, er fokus på samspillet borgerne og personalet imellem. Der er fokus på den afkodning der er i kommunikationen for denne målgruppe. Der er fokus på den pågældende borgers dagsform og det sociale samspil. Den tredje anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium udarbejder en klagevejledning til udlevering til borgere og pårørende ved borgeres indflytning. Der er taget en klagevejledning fra nettet, som udleveres til borgerne ved indflytning. Den fjerde anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium udarbejder en kostpolitik. oplyser, at der er udarbejdet en kostpolitik. (et udskrift af politikken blev udleveret til tilsynet). Den femte anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium opdaterer Side 4 af 20

5 eksisterende seksualpolitik. oplyser at de har opdateret deres seksualpolitik. Den sjette anbefaling fra rapporten 2008 er, at Glim Refugium udarbejder en voldforebyggelses politik. oplyser, at der er udarbejdet en fastholdelses/voldspolitik. (et udskrift af politikken blev udleveret til tilsynet). Den syvende anbefaling fra rapporten 2008 er, at ledelsen sikrer at alle medarbejderne er bekendte med, hvor beredskabsplanen opbevares. oplyser at beredskabsplanen forefindes i fællesrummet og at punktet har været på personalemøde. Derudover oplyser ledelsen, at der lige har været brandøvelse, og at der er brandøvelse 2 gange om året. t fortæller, at de synes det er godt med tilsyn, for så opdaterer og debatterer man nogle emner og der bliver sat fokus på ting, som de ikke selv havde været opmærksomme på. t fortæller, at de synes at de selv og ledelsen er gode til jævnligt at opdaterer tingene på Glim Refugium. t oplyser, at de forskellige politikker er opdateret. Samtidigt fortæller personalet, at de har haft sprogbrug oppe på et personalemøde, hvor det blev drøftet, hvordan især humor kan bruges. Derudover har der været drøftelser omkring, hvordan man som personale fagligt kan arbejde med at tolke og afkode for borgerne. er kun adspurgt om, hvordan det forholder sig med personalets sprogbrug. oplyser, at personalet taler pænt til dem, og at de ikke længere oplever personalets brug af humor som værende problematisk. Ikke adspurgt herom. Tilsynet vurderer, at der er taget stilling til, reflekteret over og handlet på anbefalingerne fra sidste rapport. 2. Serviceniveau, herunder omsættelighed på værdier og pædagogiske metoder oplyser, at folk der kommer udefra, giver udtryk for at de kan mærke en unik stemning, og at værdierne skinner igennem. oplyser, at der er en grundkompetence for alle på Glim Refugium: Vi skal være ordentlige over for hinanden. Der arbejdes i det daglige med, at personen ikke er problemet, det er problemet der er problemet. Der arbejdes ligeledes på Glim Refugium med, at finde andre historier om sig selv (borgeren), at der skabes gode, nye historier om borgerne, for eksempel historier der skabes ud fra dagligdagen og de succeser der findes der. oplyser, at de bl.a. som redskab bruger, det fælles tredje dvs. fælles oplevelser med borgerne. Det oplyses endvidere, at der er brug for en daglig rytme og struktur på Glim Refugium. Side 5 af 20

6 fortæller, at det er vigtigt at konfrontere, skubbe og støtte borgerne i hverdagen. Det er vigtigt at borgerne i hverdagen oplever, at der er tid til det enkelte individ, og at personale og ledelse er opmærksomme på borgenes signaler. fortæller at de ikke gider intriger. t fortæller, at der arbejdes efter de målsætninger der sættes og at disse målsætninger bliver revideret løbende. t oplyser at de arbejder ud fra følgende: er mere end en diagnose. Respekt for den private bolig. Generel respekt for den enkelte borger, møde borgerne der hvor de er. Individuel behandling. Ingen må gå tabt. Vores miljø er vigtigt. Vi skal være nysgerrige på, hvad borgerne har at byde ind med. t synes, at de i forhold til tidligere, ikke har så mange kampe selvom de behandler borgerne individuelt og dermed forskelligt i hverdagen. siger, at de får god hjælp, de synes det er godt med alle de muligheder der er for terapi. De oplever der er mulighed for at snakke med: dels det tilstedeværende personale, dels kontaktpersonerne, dels med Birgitte (forstander) der er tilgængelig ved puslespillet dels med Gitte (stedfortræder). har et ønske om psykologsamtaler i et fortroligt rum, det kunne være med forstanderen der er uddannet psykolog, men det kunne også være med en udefra. De pårørende oplever, at der gives god hjælp fra Glim Refugium. De synes, at der tages individuelle hensyn. De synes samarbejdet imellem personalet og borgerne generelt er godt, og de synes også der er god kontakt til de pårørende. De pårørende fortæller, at personalet overholder respekten for at borgerne er voksne. De pårørende oplyser endvidere, at personalet udviser respekt for borgernes hjem. De pårørende har et bekymringsfelt i forhold til, at der er borgere der selv cykler til forskellige ærinder. Denne bekymring er, dels fordi borgerne nogle gange af de pårørende vurderes til, at være for dårlige til at færdes i trafikken, dels fordi de pårørende udtrykker, at de synes borgerne cykler med for tunge ting. De pårørende oplever, at der var et skifte fra ophævelse af transport fra Glim Refugium til bustræning. Denne ophørelse af transport, oplever de pårørende har bevirket, at borgerne cykler og tager bussen ud i ærinder. Dette er nogle meget bekymrede over, hvorimod andre er finder det positivt. De pårørende nævner, at de synes det kunne gå hurtigere med udskiftning af Side 6 af 20

7 kontaktperson, hvis der ikke er kemi imellem borgere og kontaktperson. De pårørende nævner endvidere, at de synes kontaktpersonerne holder ferie samtidigt, men at dette ikke er problematisk. Det der opleves problematisk, er at der ved ferier mangler koordinering samt overlevering af informationer vedrørende den enkelte borger. En af de pårørende nævner at personalet kunne være mere opsøgende hos borgerne. Tilsynet vurderer, at der er god overensstemmelse mellem de værdier som ledelsen udmelder, personalet udfører, og det borgere og pårørende oplever. Tilsynet er vidende om, at ledelsen vil snakke med borgerne om behovet for psykologsamtaler. Tilsynet er vidende om, at Glim Refugium vil tage overlap i sommerferien, op som punkt på personalemødet. Tilsynet er endvidere vidende om, at bekymringspunktet vedr. transport tages op på den kommende pårørendeaften. 3. Brugerindflydelse oplyser at borgerne for eksempel har indflydelse på: Eget liv. Aktiviteterne. På festerne som defineres som borgernes domæne. Indkøb af aktivitetsting såsom løbebånd, cykel og trampolin. Det oplyses, at der er skiftende selvstyrende madgrupper, som står for aftensmaden. Der afholdes beboermøder 1 gang om måneden. Der er siden sidste anmeldte tilsyn startet pårørendeaftner op, og der er et stort fremmøde. Mødet er organiseret således, at der er 2 medarbejdere der deltager i den første del af mødet, hvor der så kan debatteres generelle ting på Glim Refugium. Derefter er det de pårørendes eget møde. t fortæller, at der for eksempel er indflydelse på aftensmaden, på ugeskema til dagsaktiviteterne, på indkøb af aktivitetsting, fester, filmaften, tirsdags ture og udflugter m.m. t fortæller, at ved store udflugter skal borgerne ansøge hos ledelsen om muligheden. benytter sig af dette, og de er gode til det, samtidigt er de også gode til at holde hinanden fast på aftalerne. På det individuelle plan oplyser personalet, at det er forskelligt, hvem der får hjælp til medicin og økonomi, baseret på den enkelte borgers ønske og behov. Nogle af borgerne oplever, at de har indflydelse på deres ugeskema, andre oplever at de ikke har indflydelse på ugeskemaet. Side 7 af 20

8 fortæller, at nogen selv styrer medicin og økonomi, og at andre får hjælp. En af borgerne fortæller, at hun hellere ville være i køkkenet end udenfor i aktivering, men hun har endnu ikke formuleret ønsket til kontaktpersonen. oplyser, at der kan holdes fest, hvis de ønsker det, men at de ofte får af vide, at der er for lidt personale. udtrykker, at selvom de får af vide at der er for lidt personale bliver der altid lyttet til deres ønsker. fortæller, at de har det godt med dem de bor sammen med, der er ikke grupperinger, ingen pigefnidder, selvom man godt kan sidde 2 og 2 og se en film eller lignende sammen. Borgeren formulerer, at det er nemt at være ny beboer herude. I forhold til samarbejdet med pårørende, er der en enkelt borger der fortæller, at det ønsker hun ikke. De øvrige borgere fortæller, at de oplever der er et godt samarbejde de pårørende og Glim Refugium imellem. oplyser at deres pårørende er glade for, at der er blevet indført pårørendeaftener. De pårørende oplyser, at borgerne selv er med til at lave ugeskema. De pårørende har bemærket, at der er indkøbt motionsmaskiner og synes at det er et godt initiativ. De pårørende udtrykker tilfredshed med, at der for eksempel er blevet bus trænet til en svømmehal, til glæde og gavn for borgerne. De pårørende er tilfredse med samarbejdet med ledelsen og personalet. De udtrykker tilfredshed med den oprettede pårørendegruppe, som de har været aktivt deltagende i at få startet. Tilsynet vurderer at der er god overensstemmelse imellem de adspurgte parters oplevelse af bruger indflydelse. Tilsynet bemærker, at det oplyses at der benyttes individuel indflydelse, dette giver anledning til borgerne oplever, at for eksempel indflydelsen på eget ugeskema er forskellig. I den struktur har Glim Refugium samtidigt fagligt formået, at skabe en stemning hos borgerne, så de kan være sammen og accepterer forskelligheder og føle sig velkomne som nye borgere. Tilsynet bemærker, at alle parter oplever at det nye tiltag med pårørendeaftner er godt. 4. Aktiviteter, beskæftigelse og undervisning Ledelse Aktiviteterne oplyses både at indeholde dagsaktiviteterne og fritidsaktiviteter. Dagsaktiviteterne er skemalagt i ugeskemaer med forskellige tilbud, der ligger i struktureret og kendte intervaller. Formålet med dagsaktiviteterne er dels at der løses opgaver for at få både dagligdagen for den enkelte borger til at fungerer, men også opgaver der får Glim til at fungerer. Der udover er der i dagsaktiviteterne terapeutiske tilbud såsom musik, Side 8 af 20

9 maleterapi, kropsterapi og rideterapi. Det er også muligt at modtage undervisning på Glim. Der er ingen der for tiden benytter dette tilbud. oplyser, at det er den samlede pakke af aktiviteter der giver en effekt hele vejen rundt om livet for borgerne. opdager sig selv på nye måder igennem aktiviteterne, men det tager tid pga. af de ting den enkelte har med i bagagen. fortæller, at det er muligt at have husdyr på Glim. For eksempel holder nogle katte, hunde og hest. Der er udarbejdet en politik for området. t oplyser, at det er vigtigt, at borgerne har noget at stå op til. Det er vigtigt, at borgerne oplever de gør en forskel. Det er vigtigt, at borgerne oplever, at de er værdifulde og kan bidrage. Det er ligeledes vigtigt, at borgerne oplever, at der er forskel på hverdag og weekend. fortæller, at det giver en struktur i hverdagen med dagsaktiviteterne, at det ikke handler om, hvor meget arbejde borgerne kan udføre, men at det handler om at de er med. skal presses til at yde det de kan, men heller ikke mere end de kan. Der er varierende, hvor meget borgerne kan rumme. I forhold til fritidsaktiviteter så støtter personalet der, hvor der er brug for det, og der lægges energi i at tale med borgerne om at få afbalanceret tingene. Ved spontane ønsker om ture i weekenden, oplyser personalet, at de giver borgerne ansvaret for at få bussen fyldt op, så det kan lade sig gøre at komme af sted, og at dette lykkes fint. t oplyser endvidere at temaet vedrørende fællesfritidsaktiviteter er et punkt på det månedlige beboermøde. giver udtryk for at det er passende med de aktiviteter der er på Glim Refugium. Nogle synes at presset er tilpas, en enkelt borger synes, at nogle af medbeboerne slipper lidt nemt om ved deltagelse i arbejdet. En anden borger forklarer, at det handler om, at dem der bliver presset kan tåle det, mens andre ikke skal have for meget. Formuleringer er helt præcis at der skal være et tilpas pres. formulerer, at de ikke keder sig i fritiden. De spiller for eksempel Wii, går tur sammen med andre borgere, men også med personalet, som oplyses at være flinke til at forslå at gå tur. udtrykker, at de bl.a. er sammen med hinanden i weekenden. fortæller, at der er mulighed for at have overnattende gæster, der også kan deltage i fællesspisningen. Der er mulighed for selv at overnatte ude. Det centrale er at der skal gives besked til personalet på Glim Refugium. De pårørende synes der er mange aktiviteter på Glim Refugium. Det er positivt at dyrene er der, så der er noget der skal passes. En af de pårørende har deltaget i et cafearrangement, og synes det var et fint arrangement. Side 9 af 20

10 De pårørende fortæller også, at der bliver gået ture m.m. på Glim Refugium. Nogle af de pårørende synes at udluftning, oprydning og rengøring skulle være en del af den daglige aktivitet. De pårørende udtrykker at det kan opleves, som om Glim Refugium ligger langt ude på landet. Tilsynet vurderer, at den faglige hensigt vedr. de daglige aktiviteter, er nået på baggrund af den tilfredshed borgerne udtrykker med aktiviteterne. Tilsynet er vidende om, at ledelsen har oplyst at rengøring og oprydning for nogle af borgerne, er en del af deres ugeskema. Tilsynet er vidende om, at ledelsen har oplyst at det er et dilemmafyldt felt, idet borgerne selv bestemmer over deres lejlighed. 5. Kost og motion Ledelse udtrykker, at Glim Refugium fokuserer på kost og motion i et passende omfang. oplever, at de ønsker og drømme borgerne har omkring både kost og motion ikke altid står mål med det borgerne formår. oplyser, at der for eksempel er indkøbt trampolin og Wii for at imødekomme borgernes ønsker. t fortæller, at der er et ugentligt bevægelseshold med obligatorisk deltagelse. Denne deltagelses kan også være at sidde og se på, hvis det er dér dagsformen for den enkelte borger er den dag. Vedrørende kost formulerer personalet, at det er en faglig afvejning i forhold til enkelte borger og indsatsen omkring kost. Det formuleres endvidere, at det også handler om borgerens motivation. fortæller, at de generelt synes maden er god. fortæller endvidere, at der bliver sat morgenmad og frokost frem, og at der er madhold som laver mad til aften. Optegnelse over madholdene kan ses på tavlen i fællesrummet. fortæller, at de kan have gæster til spisning. Familie er gratis, derudover koster det 25 kr. for at en ekstra spisende gæst. Der skal gives besked. Til aftenmåltidet gives der besked, inden der handles ind. En enkelt borger udtrykker ønske om, at der var mulighed for individuel diætist hjælp. Der er også en borger der udtrykker ønske om hjælp til at løbe nogle ture. De pårørende udtrykker, at der er fin mad på Glim Refugium. Side 10 af 20

11 En af borgerne er vegetar og den pårørende oplyser, at der forefindes vegetarmad til alle måltider, men at det ind imellem slipper op, fordi andre også spiser af det ved buffeten. Så det er den pårørendes ønske, at der var opmærksomhed på denne problemstilling på Glim Refugium. En af de pårørende udtrykker glæde over, at hendes pårørende på Glim Refugium har fået hjælp til en kostændring og dermed har tabt sig. Tilsynet spiste sammen med borgere og personale begge tilsynsdage. Tilsynet gjorde ledelsen opmærksom på, at al maden var utrolig lækker og der var et stort udvalg. Tilsynet gjorde endvidere ledelsen opmærksom på, at det ikke var til at se på de forskellige retter om de var for eksempel var fedtfattige eller vegetarmad. Tilsynet oplevede, at en borger havde gæster til spisning en af dagene pga. fødselsdag. Tilsynet vurderer at kosten på Glim Refugium er både varieret og god. Tilsynet bemærker, at en pårørende oplevede at den vegetarmad der forefindes, ind imellem er spist op. Tilsynet er vidende om, at ledelsen vil tage problematikken op. Tilsynet har været i dialog med personale og ledelse om eventuel diætisthjælp til personlig vejledning for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er fokus på motion på Glim Refugium. 6. Rygning, alkohol og andre rusmidler oplyser, at beboerne ryger i egen lejlighed. Der ryges ikke i fællesrummene. I forhold til personalet er det besluttet, at der skal indkøbes en pavillon til rygning udenfor. nyder alkohol i egen lejlighed. Hvis borgerne har et problem med alkohol, arbejdes der med problemet for den enkelte borger. t oplyser, at borgerne ryger udenfor eller i egen lejlighed. Ved besøg af personale i borgernes lejlighed, er det muligt at bede borgerne om at lade være med at ryge, medens personalet opholder sig i lejligheden. t fortæller, at der ikke er noget forbud om alkohol på Glim Refugium. t fortæller endvidere, at man ikke er beruset i fællesrummene. t fortæller, at de ved fester også nyder en genstand sammen med borgerne, for at være rollemodeller og derved vise, at man godt kan nyde alkohol uden at drikke sig i hegnet. siger, at der ryges i lejlighederne eller udenfor. I forhold til alkohol siger borgerne, at der ikke nydes alkohol i hverdagen. At det er vigtigt at man kan passe sine ting. Borger udtaler, at der ikke er noget misbrug på Glim Refugium. Side 11 af 20

12 De pårørende udtrykker ønske om, at der tales med borgerne om, hvor meget de ryger. De pårørende udtrykker, at der generelt ydes hjælp omkring alkohol. Tilsynet vurderer, at der er enighed om ryge regler i huset. Det er positivt, at problematikken om rygning ved modtagelse af hjælp i egen bolig er håndteret. Tilsynet bemærker, at de pårørende synes at der skulle intensiveres omkring hjælp til udluftning og rygestop. Tilsynet vurderer, at der synes at være styr på alkohol og andre rusmidler på Glim. 7. Medicin og lægefaglig bistand m.m. Ledelse oplyser, at det er kontaktpersonen sammen med borgerne, der sørger for revurdering af medicinen. oplyser endvidere, at det er en plejehjemsassistent der har det overordnede ansvar for medicin. Alle ansatte inkl. vikarer får kursus i håndtering af medicin. udtaler at ordningen fungerer godt og at der er disciplin omkring medicinhåndtering. I forhold til lægefaglig bistand, så oplyser personalet at det løses i samarbejde med borgerne. t oplyser, at borgerne får den hjælp de har brug for. Nogle klarer det selv. Støtten gives helt individuelt. t fortæller, at der er et oplæringsprogram i medicinhåndtering. t udtaler, at de sparrer med hinanden og er godt klædt på til at løse opgaven vedr. medicinhåndtering. En af personalet oplyser, at der for kort tid siden blev sat håndtering af medicin i SKAL-mappen og at der skal kvitteres for læsningen. fortæller, at nogen selv tager deres medicin og andre får hjælp. Et par af borgerne er utilfredse med den hjælp, de modtager fra deres psykiater. De pårørende siger, at der ydes medicinsk vejledning fra distriktspsykiatrien. Derudover siger de pårørende, at borgerne modtager hjælp til at søge egen læge og, at det går fint med den individuelle hjælp til medicinen. Tilsynet konstaterer, at der er enighed blandt de interviewede om, at den individuelle rådgivning og den generelle håndtering af medicin fungerer tilfredsstillende. 8. forhold (i forhold til ydelsen til borgene) oplyser, at de i ledelsen har organiseret sig således, at det er Birgitte der som forstander, lægger den overordnede ramme for indholdet af, hvad der foregår på Glim Refugium. Side 12 af 20

13 Det er Birgitte der har den faglige ledelse, og som giver personalet faglig sparring. Birgitte står dagligt til rådighed for beboerne og er synlig i fællesrummet ved at være til stede. Gitte der er stedfortræder tager sig af det administrative, ved siden af denne opgave er der tillige samtale forløb med både borgere og personale oplyser, at der på Glim Refugium er ansat pædagoger, diakon, socialog sundhedsassistenter, ergoterapeut, køkkenleder, psykolog, lærer m.m. synes, at deres tværfaglige team af personale matcher borgergruppen rigtigt godt. Derudover kan ledelsen oplyse, at der ikke er rekrutteringsproblemer på Glim Refugium. udtrykker forskellige holdninger til, hvordan de tror at borgere og pårørende oplever håndtering af sydom og ferie med vikardækning. Forskelligheden består i, at den ene leder tror, at borgerne vil sige de savner det faste personale, den anden leder tror, at borgerne er tilfredse med vikarerne. I forhold til arbejdstilrettelæggelse er det således, at det er 2 fra personalegruppen der har ansvaret for at få rulleplanen til at gå op. oplyser, at der kræver fleksibilitet af personalegruppen, at få planen til at gå op. oplyser endvidere, at borgerne ikke er så synlige i weekenden. fortæller, at der afholdes personalemøde hver 4. uge, der dels indeholder praktiske punkter, men der bliver også talt om borgerne. Derudover er der 2 faglige møder om måneden på henholdsvis 2 og 3 timer, hvor det er borgerne der er på dagsordenen. Der er tillige supervision. Der er MED-udvalgsmøde ca. hver anden måned. Der er jævnligt APV-møder. t siger, at de er godt dækket ind i forhold til faggrupper, de oplever de er en god bred faggruppe. Hvis der skulle tilføjes en faggruppe skulle det være en socialrådgiver. I forbindelse med arbejdsplanlægningen siger personalet, at planen fungerer udmærket, det meste kan lade sig gøre. t udtaler, at der er del rettelser til rulleplanen. Det oplyses, at der var fokus på arbejdsplanlægningen ved den nyligt afholdte APV-dag og der var folk tilfredse. t udtaler, at Glim Refugium er et meget foranderligt hus. De udtaler endvidere at der måske er for lidt personale, og at det er problematisk, men at der lige er ansat 2 nye pædagoger, så det vil rette sig op. t siger, at borgerne lægger mærke til når rengøringspersonalet ikke er der ved for eksempel ferie og sygdom. t udtrykker, at de har et godt samarbejde, en god helhed og at personalet bruger hinanden. Side 13 af 20

14 Borgene oplyser, at der er en seddel i fællesrummet om, hvem af personalet der møder ind hvornår. De fortæller endvidere, at det står på det individuelle ugeskema, hvornår kontaktpersonen kan træffes. siger, at der godt kunne være flere på arbejde om aftenen, de synes personalet har for travlt. nævner endvidere, at kontaktpersonerne nogle gange er fuldt optaget. I forhold til vikarer, så siger borgerne at vikarerne er rare alle sammen, og at de ikke oplever problemer når der er vikar på. fortæller, at grunden til at det opleves uproblematisk, er fordi mange af vikarerne har været på Glim Refugium i for eksempel udannelsespraktik. Generelt om personalet udtaler nogle af borgerne, at er fine nok og presser på når de skal. Borgene siger også, at samarbejdet personalet imellem godt kunne forbedres lidt, idet der kan opleves forskel i personalets holdninger. De pårørende siger, i dette punkt ikke noget om personaleforholdene i forhold til ydelsen til borgerne. De siger der imod lidt om hjælpen til borgerne, disse udtalelser er flyttet op til punkt 2. Tilsynet konstaterer, at der generelt er enighed imellem de adspurgte om personale forhold. Tilsynet bemærker den lidt anderledes arbejdsfordelingsform ledelsen imellem. Tilsynet bemærker at denne arbejdsfordeling er kendt og anerkendt på Glim Refugium og synes at fungere udmærket. Tilsynet bemærker endvidere, at borgerne oplever at der kan mangle personale. Tilsynet er vidende om, at der lige at ansat 2 nye pædagoger. 9. Kompetenceudvikling oplyser, at kompetenceudvikling løfter stemningen og arbejdsmiljøet. Medarbejderne beskrives af ledelsen, som værende meget selvkørende. oplyser endvidere, at fælleskulturen er bærende i forhold til udnyttelse af kompetencerne. Det oplyses, at der fortiden arbejdes med Nada (akupunktur). Derudover fortsættes der på Glim Refugium med, at få uddannet personalet i den fælles uddannelse i systemisk tænkning. t giver udtryk for, at de har kompetencer svarende til opgaven og at der er gode muligheder for at få kurser og supervision. t siger, at de tror nogle af borgerne og de pårørende, vil synes at de gør det godt, andre at det kunne gøres bedre. siger, at de synes personalet generelt kunne være bedre i deres psykiatriforståelse. Side 14 af 20

15 En af borgerne udtaler, at personalet godt kunne blive lidt bedre til at forstå hendes specifikke problemstillinger, samtidigt siger borgeren at forståelsen for hende er blevet meget bedre. Nogle af beboerne siger, at der skal være flere pædagoger ansat. Nogle af de pårørende undrer sig over, at der ikke ydes personlige psykologsamtaler med borgerne i enerum. Andre af de pårørende fortæller, at der er nogle af borgerne der får samtaler ude af huset. Tilsynet bemærker, at ledelsen og personalet er enige om at de har kompetencer svarende til opgaven. savner flere pædagoger, men som nævnt i punktet ovenfor, er tilsynet vidende om at der lige er blevet ansat 2 nye pædagoger. I forhold til ønsket om samtale med psykolog, så blev dette emne berørt af borgerne i punkt 2, hvor tilsynet har noteret følgende: at tilsynet er vidende om, at ledelsen vil snakke med borgerne om behovet for psykologsamtaler. I forhold til psykiatriforståelse så er tilsynet vidende om, at der på andre psykiatristeder (I kommunerne) med succes har afholdt fælleskurser for borgere og personale om psykiatrisk forståelse. 10. Arbejdsmiljø oplyser, at der er en APV-dag hvert år. Denne dag er tilrettelagt på den vis, at der startes med gennemgang af de fysiske ting, derefter er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er 2 personaler der inden dagen interviewer alle om, hvad de ønsker der skal tales om, derefter stemmes der i hele personalegruppen om, hvilke emner der bliver prioriteret højest. I år har dagen været afholdt i marts. På denne dag blev det oplyst at et af de emner der blev drøftet var De fremtidige vilkår. t havde efterlyst en ledelsesudmelding på, hvordan ledelsen definerede De fremtidige vilkår. s ultra korte version til tilsynet var, at de så, at de i fremtiden måtte være omstillingsparate og fleksible. t fortæller, at de havde en APV-dag i marts måned i år. De fortæller endvidere, at de emner der bliver taget op ikke er varme kartofler fordi de drøfter tingene når de opstår. I år blev der for eksempel besluttet at hø- og halmballer skal rejses op, så de er nemmere at løfte- håndtere og, at der skal indkøbes en rygepavillon. t oplyser, at der altid udarbejdes handleplaner for APV og at der bliver handlet på planerne. Side 15 af 20

16 fortæller, at der en god stemning iblandt personalet, der ofte opleves at grine sammen. Borgen siger også, at personalet samarbejder. Borgene udtrykker, at der på Glim Refugium generelt er en god stemning. De pårørende udtrykker, at der er en fin stemning i blandt personalet. Tilsynet konstaterer, at der bliver arbejdet aktivt med APV og at både borgerne og de pårørende nævner at der er en god stemning i blandt de ansatte på Glim. 11. Samarbejde med eksterne parter oplyser, at der er et godt samarbejde med Lejre Kommune. Der er ligeledes et godt samarbejde med distriktspsykiatrien, og dette gode samarbejde ønsker Glim Refugium at bevare. I det hele taget oplyser Glim Refugium, at de oplever samarbejdet med behandlingssystemet, som godt fungerende. t oplyser, at det er forskelligt med samarbejdet med kommunerne, med nogle kommuner fungerer det rigtigt godt, andre kan for eksempel være svære at få fat i. t oplyser, at samarbejdet med distriktspsykiatrien fungerer godt. oplyser, at der er samarbejde med kommunerne og med psykiatrihospitalerne. Se borgernes udtalelser i punkt 7. En af de pårørende udtalte ikke at være imponeret af samarbejdet med kommunen. Tilsynet bemærker, at et par af borgerne i punkt 7 har nævnt, at de ikke var tilfredse med samarbejdet med en bestemt psykiater, derudover har tilsynet intet at bemærke. 12. Fysiske rammer oplyser, at køkkenet lige er blevet renoveret og at det er blevet godt. på oplyser endvidere, at de ønsker en yderligere renovering/ vedligehold af Glim Refugium, men at det er økonomien der sætter grænsen for, hvad der kan realiseres. udtrykker, at der er behov for at se på økonomien i forhold til vedligehold. ønsker en eventuel fysisk udvidelse med 1-2 pladser, der kunne være fleksible i forhold til indskrivning. fortæller, at de små haver foran beboernes lejligheder ikke bliver holdt. Det er borgerne der skal holde dem og ledelsen fortæller, at Glim Side 16 af 20

17 Refugium ikke har ressourcer til at yde borgerne hjælp til dette vedligehold. t synes, der er gode fysiske rammer i på Glim Refugium. De siger endvidere, at det kan være en udfordring at finde et mødelokale. fortæller, at det er skønt med det nye køkken, det er godt der blevet mere åbent i køkkenområdet. siger endvidere, at det er gode lejligheder på Glim. En af borgerne synes at farverne i fællesrummet er børnehaveagtigt. udtrykker glæde over, at de må have husdyr i lejlighederne. Der nævnes, at vandre mulighederne uden for Glim Refugium ikke er optimale, der mangler fortov/ stier. De pårørende nævner, at det er fint at borgerne må have husdyr på Glim Refugium i deres lejligheder. De pårørende er vidende om, at Glim Refugium har taget den beslutning, at det er borgernes ansvar at sørge for oprydning og rengøring af fællesarealerne foran lejlighederne. De pårørende er ikke enige i denne beslutning. Tilsynet så det nyrenoveret køkken i brug. Tilsynet kunne konstatere at køkkenet på Glim Refugium fungerer godt, og er dermed enig med ledelse og borgere i deres tilfredshed med køkkenet. Tilsynet bemærker, at både borgere og pårørende udtrykker glæde/ tilfredshed med at der må holdes husdyr på Glim. Tilsynet bemærker, at de pårørende synes borgerne skal have hjælp til at holde fællesarealet uden for deres lejligheder. Tilsynet er vidende om, at der er vandremuligheder rundt om foldene på Glim Refugiums ejendom. 13. Hygiejne og rengøring Ledelses fortæller, at der siden influenza epidemien i efteråret 2009, har været øget opmærksomhed på håndhygiejnen, også hos borgerne. I forbindelse med renoveringen af køkkenet er der installeret håndvask med føler og den fast monterede sæbe- og spritdispenser er bevaret. Der benyttes handsker ved madtilberedning i køkkenet. oplyser, at der forefindes planer for egenkontrol. Medarbejderne er opmærksomme på hygiejnen i fællesarealet. Der arbejdes i det daglige med at give borgerne ansvarsfølelse, i forhold til at der opretholdes et ordentligt rengøringsniveau. t fortæller, at de synes rengøringen er udmærket, de udtrykker at der er et godt overblik. Der er en overordnet plan, som i det daglige tager hensyn til de aktiviteter der er på stedet. Det er kontaktpersonernes ansvar, at hjælpe borgerne i deres lejligheder og det Side 17 af 20

18 er den rengøringsansvarliges opgave, at gøre rent ved fraflytning af lejligheder. synes, der generelt gøres pænt rent på Glim Refugium, dog udtrykker et par af borgerne at det kunne være mere effektivt. I forhold til hjælp til rengøring af egen bolig fortæller borgerne, at de får hjælp. De pårørende udtrykker ønske om, at personalet generelt skulle yde mere hjælp til rengøring. Specifikt synes de pårørende, at der burde ydes mere hjælp til rengøring af egen bolig. Derudover ønskede de pårørende, at der blev ydet borgerne hjælp til at løse opgaven med oprydning og rengøring af fællesgangen foran lejlighederne. Tilsynet bemærker, at ledelse, personale og borgere stort set er enige om at rengøringen på Glim Refugium fungerer tilfredsstillende, hvorimod de pårørende ikke synes at standarden i borgernes lejligheder og arealet foran lejlighederne er i orden. 14. Andre forhold oplyser, at der har været brandtilsyn og levnedsmiddelkontrol siden sidste tilsyn. siger, at de på Glim Refugium i fremtiden skal være fleksible og omstillingsparate, hvilket de også finder at de er. t fortæller, at de har strammet op på egenkontrollen og at det fungerer. De oplyser endvidere, at alle på Glim Refugium har været på hygiejne kursus. t fortæller, at der er brandtilsyn en gang om året og at Falck kommer og hjælper ved en evakueringsøvelse. udtrykker forskellige holdninger om, at der forskelsbehandling af borgerne på Glim Refugium. En af borgerne forklarer dette med, at det fra personalets side handler om, at tage fat i de borgere der kan yde noget. En borger der siger, at det er dem der er gode til at sige fra der slipper. fortæller, at kontaktpersonalet går videre med viden om borgerne til ledelsen, dette opleves positivt. En af borgerne siger, at hvis man har brug for det, er der altid plads til et knus. De pårørende nævner, at de synes Glim Refugium skulle give vejledning til pårørende om at det er muligt at bede om psykologhjælp, når man er pårørende til en med en psykisk sygdom. Tilsynet har intet at bemærke. Side 18 af 20

19 Bilag Driftsaftale Bilag 1 Driftsaftale kan rekvireres, ved henvendelse til sekretariatsteamet i Socialafdelingen Notat vedrørende magtanvendelse Side 19 af 20

20 Bilag 1 Til: Tilsynet Fra: Anette Bjerkesmoen Olsen Dato: Notat om magtanvendelser siden sidste varslede tilsyn Der er i 2008 og 2010, frem til d.d. foretaget følgende magtanvendelser på Glim Refugium: 2 tilladte magtanvendelser, fortaget for at sikre beboere med selvskadende adfærd og selvmordsimpuls. 2 ikke tilladte magtanvendelser foretaget da man var bekymrede for beboeres psykiske velbefindende, men der er ikke beskrevet bekymring for selvskadende adfærd. 1 nødret foretaget for at standse et selvmordsforsøg. Sagsnummer: Brevid.: Socialafdelingen Alléen Sorø Tlf.: regionsjaelland.dk Tlf Dir.tlf Glim Refugium arbejder aktivt med at opstille aftaler med beboerne om, at man må lukke sig ind i lejlighederne under bestemte (og beskrevne) vilkår. Disse aftaler beror i beboernes journaler. Glim er vidende om, at disse aftaler kun gælder så længe beboeren er enig. Side 20 af 20

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Platangårdens Ungdomscenter

Tilsynsrapport. for. Platangårdens Ungdomscenter Tilsynsrapport for Platangårdens Ungdomscenter Socialafdelingen Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 4 Skriftlig

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere