ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST"

Transkript

1 Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon E-post Dato 16. september 2013 Sagsnummer EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST

2 Center Vest: Kort beskrivelse: Center Vest består af Brohuset, Hvidkløvervej 4-10, Ringkøbing og Hjemmevejledningen, Smedegade 7, Ringkøbing. Brohuset er et botilbud til 26 voksne udviklingshæmmede. Brohuset består af to huse som er opdelt i 4 afdelinger med 6 eller 7 lejligheder i hver afdeling. Til hvert hus hører personalerum og diverse depotrum. Alle beboere har egen lejlighed bestående af en stue, et soveværelse, bad og toilet samt et lille tekøkken. Derudover har beboerne mulighed for at benytte fællesarealerne som består af køkken, spisestue og opholdsstue. Der er tale om byggeri etableret jf. Almenboliglovens 105. Hjælpen ydes jf. Servicelovens 83 og 85. Desuden er der en administrationsbygning, som indeholder kontorfaciliteter og mødelokaler. Hjemmevejledningen består af kontorlokaler for hjemmevejlederne og cafe for brugere. Hjemmevejledningen yder hjælp jf. Servicelovens 85. Målgruppe: Brohuset er et botilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Flere beboere har en psykiatrisk overbygning, ligesom nogen har en fysisk funktionsnedsættelse. På Brohuset bor der både yngre og ældre beboere. Ud over behov for social pædagogisk bistand har en del også behov for omfattende omsorg og pleje. Der er døgndækning og vågen nattevagt på Brohuset. Dato for tilsyn: Det uanmeldte tilsyn: den 22. august Tilsynet er udført af tilsynsteamet v/christel Hübschmann og Lene Buhl Munkholm. Endelig tilsynsrapport: Udarbejdet den 16. september 2013 Indledning: Tilsynet er foretaget på baggrund af 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på.

3 Tilsynsforpligtelsen uddybes i Lov om social service. Det fremgår således af Lov om social service 148 a, at kommunalbestyrelsen skal føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale tilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold med videre. Tilsynet er udført på baggrund af Retningslinier for det generelle tilsyn med kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune: Uanmeldt tilsyn og ledelsestilsyn som er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 22. februar Rammer for tilsynet: Tilsynsteamet medbringer, jf. retningslinierne for det generelle tilsyn, dokumentation for tilsynsbesøget i form af en kort dagsorden samt legitimation af tilsynsteamets medarbejdere. Emnerne for tilsynet tager udgangspunkt i Idekatalog for tilsyn. På uanmeldt tilsyn vil følgende emner altid blive drøftet: Magtanvendelse Sundhedsmæssige forhold Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø Samarbejde Særlige forhold Tilsynsteamet har samtale med to personaler fra henholdsvis hus 4 og 10 på Brohuset. Den ene er uddannet social og sundhedsassistent og har været ansat i 16 år. Den anden er pædagoguddannet og har været ansat i 10 år. Efterfølgende har tilsynet samtale med en medarbejder fra Smedegade som er uddannet pædagog og har været ansat i 7 år. Referat af det uanmeldte tilsyn: Magtanvendelse: 1. Hvordan introduceres magtanvendelsesregelsættet for personalet? Medarbejder har jævnligt modtaget undervisning i magtanvendelsesregelsættet. De oplyser, at regelsættet findes i IT systemet. Magtanvendelse drøftes jævnligt og der er bevidsthed om, hvornår man anvender magtanvendelse. Medarbejderen fra Smedegade oplyser, at hun har fået udleveret regelsættet i papirform. 2. Udleveres regelsættet til nyansatte og kvitteres for modtagelsen?

4 De adspurgte oplyser, at nye medarbejdere får udleveret regelsættet sammen med anden relevant materiale ved ansættelse. Mappen bliver gennemgået sammen med daglig leder. 3. Hvad er antallet og arten af magtanvendelser i det sidste år? Det præcise antal kendes ikke, men alle magtanvendelser sendes til sikkerhedsgruppen, hvor en af de adspurgte er medlem. Der kan fx være tale om situationer, hvor en beboer skal have dryppet øjne eller i bad. Medarbejderen i Smedegade tror ikke der har været magtanvendelse. Som hjemmevejleder er det ikke så relevant, idet de hellere trækker sig i situationen da hjælpen foregår i borgerens eget hjem. 4. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? En af de adspurgte siger, at der ikke er noget system i det i hendes team, men at udviklingen i antallet af magtanvendelser formentlig er stabilt. Medarbejderne oplyser, at der kun sjældent anvendes magt, måske fordi man er gode til at tale sammen om tilgangen til beboerne. 5. Hvad er antallet af magtanvendelserne udtryk for? De adspurgte siger, at det er et udtryk for, at personalet er gode til at kommunikere og komme evt. situationer i forkøbet. 6. Hvilken indsats gør I for at undgå/reducere anvendelsen af magt? Medarbejderne i de forskellige team taler meget sammen, der er stor åbenhed, man deler viden. Problemer drøftes på møder ligesom lederen bliver inddraget. Hjemmevejlederen siger, at man er bevidst om at forberede sig på mødet med borgeren og evt. placerer sig hensigtsmæssigt i forhold til flugtveje. 7. Hvordan indberettes magtanvendelser? Anvendes skabelonerne i Bosted? Medarbejderne oplyser, at magtanvendelser indberettes på Bosted og at skabelonerne i Bosted anvendes. 8. Hvordan fungerer samarbejdet om magtanvendelser, når borgeren har en anden handlekommune? Ingen af de adspurgte har oplevet det. 9. Hvordan er proceduren i forhold til brugerens subsidiært de pårørendes mulighed for at kommentere magtanvendelsen? Medarbejderne fortæller, at der er en fast procedure vedrørende dette, og at de pårørende altid bliver kontaktet, medmindre beboeren ikke ønsker det. Her har personalet tavshedspligt. 10.Hvilke procedurer er der for opfølgning i forbindelse med anvendelse af magt? Medarbejder fortæller, at det bliver taget op på møder og i sikkerhedsgruppen. Desuden tales der med ledelsen. Der kan være situationer, hvor der bruges forskellige specialister som VISO og oligofreniteamet. Hvis der har været episoder skrives det i dagbogen og evt. i handleplanen.

5 11.Udleverer I klagevejledning i forbindelse med en konkret magtanvendelse? Der udleveres ikke klagevejledning, men der tales med beboeren eller pårørende. 12.Har medarbejderne modtaget undervisning i magtanvendelse? Medarbejderne oplyser, at de med jævne mellemrum har modtaget undervisning i magtanvendelse. Sundhedsmæssige forhold: 1. Hvordan sikrer I, at retningslinjer for medicinhåndtering overholdes? De adspurgte oplyser, at alle fastansatte har været på kurser i medicinhåndtering. Det faste personale/primærpersonen er ansvarlige for at ændringer i medicin bliver registreret i medicinskemaet. Ligesom der laves ekstra skema ved midlertidig medicin. En del af beboerne får medicinen dosispakket fra apoteket. Hjemmevejlederen siger, at morgenmedicin bliver udleveret i cafeen til de brugere som kommer der. Det er primærpersonen som sørger for, at brugeren bliver skrevet på listen over de personer som skal have medicin udleveret. Det står ligeledes i Bosted. Medicinen opbevares i et aflåst skab. 2. Har I en lokal instruks for medicinhåndtering? Der er en lokal instruks for medicinhåndtering og instruksen er lavet med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinier for medicinhåndtering. 3. Hvordan håndteres medicingivning? Benyttes Bosted til registrering? Bosted benyttes til registrering af medicingivning ligesom pn medicin registreres. 4. Hvordan håndteres utilsigtede hændelser? Bliver de indberettede? De adspurgte fortæller, at såfremt der sker utilsigtede hændelse skrives det i journalen. Ved tvivl kontaktes læge/vagtlæge. De adspurgte ved ikke om utilsigtede hændelser bliver indberettet, men tror det ikke, ligesom de ikke er bekendt med, at de skal indberettes. Kompetenceudvikling: 1. Har medarbejderne fået MUS/GRUS-samtale det seneste år? På Brohuset har der været TUS samtaler. Den enkelte medarbejder kan ønske MUS samtale, hvis der er behov for det. Hjemmevejlederen har haft MUS samtale. 2. Tilbydes medarbejderne supervision og er der faste rammer for gennemførelsen af denne? Medarbejderne på Brohuset tilbydes supervision med faste intervaller en gang månedlig. Der er tale om intern supervision, idet det er en medarbejder fra

6 Smedegade, som har gennemgået kursus i supervision, der udfører det. Alle deltager og der er mødepligt. Medarbejderne har tidligere været tilbudt ekstern supervision ved psykolog i byen, men denne er stoppet og der er endnu ikke fundet en ny. Der kan tilbydes individuel supervision, hvis der er brug for det. Det samme er gældende for hjemmevejledningen. Her er det en medarbejder på Brohuset, som superviserer hjemmevejlederne. 3. Hvordan tages der i øvrigt hånd om den faglige udvikling? Medarbejderne tilbydes kurser/temadage/social dag og MUS samtaler, hvor muligheden for kompetanceudvikling drøftes. Ledelsen kan også opfordre den enkelte medarbejder til at deltage i relevante kurser. Økonomien kan sætte begrænsning i forhold til kursusaktiviteten. Hjemmevejlederen fortæller, at der er etableret et kursusudvalg. 4. Er medarbejdernes kompetencer kortlagt og synliggjort for kollegerne? Medarbejdernes kompetencer er ikke nedskrevet og kortlagt. De adspurgte fortæller, at man kender sine kolleger i de enkelte team så godt, at man mener at vide, hvilke kompetencer den enkelte har. Arbejdsmiljø: 1. Er der udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) og dertil hørende handleplan? Der er udarbejdet APV og dertil hørende handleplan. Mappen findes på kontoret. 2. Er der udarbejdet beredsskabsplan til brug ved voldsomme hændelser? Medarbejderne på Brohuset fortæller, at der er udarbejdet beredsskabsplan til brug ved brand og voldsomme hændelser, ligesom der er udarbejdet ambulancebreve. Hjemmevejlederen kender den ikke, men tror den er i mappen på kontoret. 3. Hvordan arbejdes der med nærved-ulykker? På Brohuset bliver nærved-ulykker indberettet til sikkerhedsgruppen, ligesom det bliver drøftet på personalemøder. Hjemmevejlederen fortæller om et konkret tilfælde i vinterperioden, hvor man lagde ekstra måtter ud på gulvene i cafeen således, at ingen skulle falde på grund af våde gulve. Samarbejde: 1. Hvordan opleves det interne samarbejde Personale personale? Medarbejderne fortæller, at der er et godt samarbejde personalet

7 imellem. Man bruger hinanden til sparring. Man er opmærksomme på, hvordan kollegerne har det. Man må gerne undre sig og italesætte sin undren, og de adspurgte har alle udført det. Man er også gode til at bemærke/kommentere positive oplevelser. Ledelse personale? De adspurgte siger, at der er et godt samarbejde. Man kan altid gå til sin leder og få en snak, hvis der er brug for det. På Brohuset er oplevelsen, at centerlederen har meget travlt, men hun er god til at fortælle, hvad hun laver. Dog savner man lidt mere synlighed i det daglige. De adspurgte på Brohuset siger, at samarbejdet med daglig leder altid er godt og ikke kan blive bedre. Hjemmevejlederen siger, at der er et godt samarbejde. Man kan altid gå til sin leder. Flere klare og tydelige udmeldinger ville være positivt. Ledergruppen? De adspurgte tror samarbejdet fungerer rigtig godt i ledergruppen. Der opleves ikke modstridende udmeldinger. Andre? Medarbejderne siger samstemmende, at der er et godt samarbejde med andre, fx læge, tandlæge, psykiater, hjemmeplejen og rådgivere. Særlige forhold: En medarbejder på Brohuset har oplevet det som en udfordring at få kontakt til kommunen i ferietiden i forbindelse med blebestilling og hjælpemidler. Samarbejde med pårørende kan være en omfattende og spændende opgave som evt. kan videregives til ledelsen. 1. Er der særlige udefrakommende forhold, der påvirker stedet? På Brohuset er der travle vagter især, hvis man er på arbejde med en vikar om aftenen. Der er ansat flere meget unge vikarer. 2. Er der noget i forhold til arbejdet, der bekymrer dig/jer? I forhold til arbejdsmiljø? Brugernes hverdag/trivsel? Medarbejderne på Brohuset har bekymringer fx. i forhold til, når en beboer stopper med dagbeskæftigelse og er hjemme hele dagen. Bekymringen går på, hvordan personalet bedst kan hjælpe med at skabe indhold i beboerens tilværelse. Hjemmevejlederen har bekymringer i forhold til, om de nye pakker evt. vil

8 medføre nedskæringer i bevillingen til den enkelte bruger. Samlet vurdering: Det er tilsynsteamets samlede vurdering, at: Center Vest overordnet er et velfungerende tilbud i forhold til de temaer, der har været drøftet ved tilsynet forskrifter om magtanvendelse følges retningslinier for medicinhåndtering følges, dog er der ikke kendskab til, om utilsigtede hændelse bliver indberettet medarbejdernes kompetencer med fordel kan kortlægges og synliggøres. I øvrigt er der generelt taget hånd om medarbejdernes kompetenceudvikling arbejdsmæssige forhold er i orden der ikke er samarbejdproblemer hverken internt eller eksternt. Konklusion: Tilsynsteamet konkluderer, at: der skal sikres en procedure for kendskab til samt indberetning af utilsigtede hændelser der er ikke yderligere bemærkninger i forhold til tilsynsbesøget. Kommentarer til rapporten: Rapporten har været i høring. Høringssvar er vedlagt rapporten.

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen 1 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen Navn og adresse: Målgruppe: Pensionat Borgerskolen Skolegade

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere