Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012"

Transkript

1 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik (ikke endeligt design)

2 Indhold 1. Om veteranpolitikken Baggrund Formål Målgruppe Flere myndigheder Indsatser på Frederiksberg... 5 A. Etablering af en veterankoordinator én indgang... 5 Job & Arbejdsmarked... 6 Fysisk handicap... 6 Problemer i familie eller parforholdet... 6 Alkohol og stofmisbrug... 6 Økonomi... 6 Hjælp i hverdagen... 6 Psykisk sygdom... 6 B. Respekt og forståelse i mødet med kommunen... 7 C. Fokus på børn af veteraner... 8 D. Bolig i specielle situationer... 9 E. Synliggørelse og anerkendelse... 9 F. Samarbejde med frivillige organisationer... 9 G. Lokalt veteranforum Udmøntning af veteranpolitikken

3 1. Om veteranpolitikken I oktober 2010 offentliggjordes regeringens veteranpolitik, som indeholder en række initiativer målrettet veteraner og deres pårørende. Frederiksberg Kommunes veteranpolitik er et lokalt supplement til den landsdækkende politik og den række af tilbud til tidligere udsendte og deres pårørende, som findes i regi af fx forsvaret og Regionerne. 2. Baggrund Frederiksberg er med Hærens Officersskole og Veteranhjemmet på Roskildevej et centralt sted for mange soldater og veteraner. Placeringen af Hærens Officersskole betyder, at der bor en del officerer på Frederiksberg, hvoraf nogle også sendes ud på internationale missioner. I 2010 betalte en Frederiksbergborger således den højeste pris på en mission i Afghanistan. Der foreligger i sagens natur ingen præcise opgørelser over, hvor mange veteraner, der bor i Frederiksberg Kommune, eller hvordan de danske veteraner i øvrigt fordeler sig geografisk. Et estimat ud fra kommunens andel af Danmarks samlede befolkning indikerer, at der bor knap 500 tidligere udsendte på Frederiksberg. Og i lyset af Danmarks øgede engagement i udlandet, må antallet forventes at stige yderligere. Siden 1992 har ca danske soldater været udstationeret i forskellige, militære operationer. Undersøgelser har vist, at størstedelen af de udsendte oplever, at udsendelsen har været mere berigende end belastende. Dansk Institut for Internationale Studier oplyser ligeledes, at 80% af de hjemvendte ikke har behov for behandling eller anden hjælp. Ikke desto mindre berettiger det stigende antal danske soldater på aktive missioner i udlandet, at omverdenen tager hensyn til de særlige behov, der kendetegner en del af de hjemvendte soldater. 3

4 3. Formål Frederiksberg Kommunes veteranpolitik skal sikre, at veteraner, som bor på Frederiksberg samt deres pårørende, får den bedst mulige støtte og hjælp fra kommunen. Med veteranpolitikken ønsker Frederiksberg Kommune samtidig at skabe opmærksomhed omkring veteranerne og deres særlige forhold og vilkår. Kommunen vil gerne synliggøre og anerkende den indsats, som danske soldater gennem årene har ydet i udlandet på vegne af hele Danmark. Veteranpolitikken skal sikre, at de hjemvendte soldater og deres pårørende bliver mødt og behandlet med forståelse, værdighed og respekt. Politikken rummer derfor en række konkrete indsatser, som skal lette overgangen fra udsendt til hjemvendt for veteranen og de pårørende. Initiativerne i veteranpolitikken styrker Frederiksberg Kommunes grundlag for at indgå i et kvalificeret samarbejde med forsvaret og andre offentlige myndigheder om indsatsen over for veteraner. Politikken sikrer samtidig gode rammer for den frivillige indsats og de mennesker, som på eget initiativ vælger at hjælpe og støtte veteranerne på Frederiksberg. Veteranpolitikken er udarbejdet i samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej og gælder i foreløbigt 1 år, hvorefter den vil blive evalueret. 4. Målgruppe Målgruppen for veteranpolitikken er veteraner bosiddende på Frederiksberg samt deres pårørende. Ved en veteran forstås her en person, der har været udsendt i mindst én international operation enten som enkeltperson eller i en enhed. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Ordet veteran dækker således over en gruppe forskellige mennesker i forskellige livssituationer og med forskellige behov. På kan du læse mere om veteranpolitikken. Du kan bl.a. se, hvor du som veteran på Frederiksberg eller pårørende kan henvende dig, hvis du har behov for hjælp fra kommunen. 4

5 5. Flere myndigheder En veteran vil, både før, under og efter udsendelse i en international mission være i kontakt med en lang række myndigheder. Forsvaret vil med få undtagelser være den myndighed, der har det mest indgående kendskab til veteranens forhold, herunder udsendelsens forløb og de naturlige reaktioner på forløbet. Forsvaret etablerer en række indsatser, der supplerer den egentlige missionstræning. Formålet er at forberede den udsendte og eventuelle pårørende på den forestående udsendelse. Til denne indsats er bl.a. knyttet psykologer og socialrådgivere. Statsforvaltningen i Hovedstaden har fx kompetencen på det familieretlige område, og skal træffe beslutninger omkring familien og barnet, hvis ægteskabet eller familien opløses. Statsforvaltningen vil til grund for sin sagsbehandling typisk søge oplysninger hos såvel forsvaret som bopælskommunen. Frederiksberg Kommune har som bopælskommune pligten til at være opsøgende i forhold til børn, der mistrives og til at hjælpe frederiksbergborgere, der står uden forsørgelsesgrundlag, bolig eller har helbredsmæssige problemer. Det bedste grundlag for succes i den sammenhængende indsats omkring veteranen skabes gennem en tæt og åben dialog mellem forsvaret, veteranen og de involverede myndigheder. 6. Indsatser på Frederiksberg Frederiksberg Kommunes veteranpolitik indeholder en række indsatser, som er målrettet veteraner og deres pårørende. Nogle af indsatserne er rettet mod at hjælpe veteraner generelt, mens andre er rettet mod de veteraner, der har brug for særlig støtte efter at have været udsendt. A. Etablering af en veterankoordinator én indgang Forsvaret tilbyder som arbejdsgiver en række ordninger, som veteraner og deres pårørende kan gøre brug af. Det kan være hjælp fra en kontaktofficer, rådgivning i forbindelse med rehabilitering, uddannelse, psykologbistand mv. Samtidig byder det øvrige danske samfund i regi af Regioner, øvrige ministerier og den frivillige sektor m.fl. på en række tiltag målrettet denne gruppe. Blandt eksemplerne er fx genoptræningstilbud og økonomisk rådgivning. Det brede udbud af muligheder og tilbud fra såvel offentlige som frivillige organisationer kan i sig selv være vanskeligt af overskue. Ikke mindst for den veteran, som er kommet til skade eller har brug for særlig støtte. 5

6 For at skabe bedre overblik etablerer Frederiksberg én indgang til de kommunale tilbud i form af en veterankoordinator, som kan hjælpe den hjemvendte soldat med at få overblik over, hvilke tilbud og ordninger vedkommende kan gøre brug af i den givne situation. Det gælder også hjælp til at tage kontakt til eksterne aktører vedrørende spørgsmål eller forhold, der ligger uden for kommunens regi. Eksempler på forhold, som veterankoordinatoren kan hjælpe med: Job & Arbejdsmarked Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Førtidspension Fysisk handicap Hjælpemidler Boligindretning Handicapboliger Handicapbiler Problemer i familie eller parforholdet Familierådgivning - Via Frederiksberg Familie og Ungerådgivning tilbydes dels åben rådgivning (hjælp til selvhjælp), dels børnegrupper for børn med en forælder med en psykiatrisk diagnose Boliganvisning så fx samvær med børn kan fortsætte (se andetsteds) Midlertidig bolig via Veteranhjemmet på Roskildevej Støtte til varetagelse af forældreopgaven Alkohol og stofmisbrug Rådgivning og behandling gennem Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) Økonomi Økonomisk hjælp og rådgivning. Assistere ved henvendelse til SSOP (Støt Soldater Og Pårørende), Soldaterlegatet m.fl. Hjælp i hverdagen Støtte og kontaktpersonordningen (socialpsykiatrisk tilbud under kommunen) Hjemmevejledning mv. Psykisk sygdom Behandling af psykiske lidelser. Veteraner kan benytte sig af samme tilbud som alle andre borgere (eksempelvis praktiserende læge, psykiatrisk skadestue, distriktspsykiatrien mv.) 6

7 Derudover findes en række tilbud i regi af forsvaret, som kun gælder veteraner, og som veterankoordinatoren kan formidle kontakt til: - Krise- og katastrofepsykiatrisk Center (KKC) på Rigshospitalet, der yder ambulant diagnostisk udredning og psykiatrisk behandling. - Forsvarets psykologer, der kan yde ambulant, psykoterapeutisk behandling. Pårørende kan også søge rådgivning hos forsvarets psykologer. Veterankoordinatoren kan desuden hjælpe med at formidle kontakt til Forsvarets Veterancenter, som forventes etableret 1. oktober 2011 i Ringsted. Veterancenteret udgør én samlet indgang til forebyggende, behandlende og støttende indsatser for veteraner, pårørende til veteraner og andre aktører på veteranområdet. Veterancenteret tilbyder blandt andet en døgnåben telefon bemandet af enten en psykolog eller en socialrådgiver. Veteraner indgår desuden som målgruppe i den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO) under Socialministeriet. VISO er en støttefunktion for bl.a. borgere og kommuner, som har behov for specialrådgivning og hjælp til at udrede problemstillinger på det socialfaglige område. B. Respekt og forståelse i mødet med kommunen For at sikre et godt forløb i veteranens møde med kommunen vil veterankoordinatoren som den gennemgående kontaktperson sørge for, at øvrige sagsbehandlere er opmærksomme på, at der er tale om en tidligere udsendt, såfremt veteranen indvilliger i dette. Dette i anerkendelse af at det kan kræve noget særligt at forholde sig til personer, der har været udsendt i en international mission og måske der været udsat for traumatiske oplevelser. Samtidig etablerer kommunen en fast procedure for henvendelser fra lokale veteraner, som kan sikre en hensigtsmæssig håndtering af veteranens sag med øje for de specielle forhold, der kan være gældende. I forbindelse med veteraner med psykiske vanskeligheder som fx posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kan det være nødvendigt at udvise særlige hensyn i forbindelse med møder mellem kommunens sagsbehandler og veteranen. Eksempelvis undgå venteværelser med mange mennesker, udvise fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt og længde eller overveje deltagernes placering i mødelokalet. Enkle hensyn, som kan være helt afgørende for et godt og konstruktivt møde mellem en sagsbehandler og en veteran. Kompetenceudvikling af kommunens sagsbehandlere og andre ansatte, der har kontakt med veteraner og deres pårørende, er en forudsætning for at kunne forholde sig profes- 7

8 sionelt til folk, der fx har opholdt sig i områder med væbnet konflikt og håndtere de følgevirkninger, som kan opstå. Kommunen vil derfor konsultere Forsvarets Veterancenter i spørgsmål om veteraners særlige forhold og bruge centret i undervisningen af kommunens sagsbehandlere. Frem til veterancenteret er etableret (forventeligt i oktober 2011) vil kommunens sagsbehandlere blive orienteret via lokale initiativer med inddragelse af eksterne ressourcepersoner på området fra fx forsvaret og andre soldater- og veteranforeninger. C. Fokus på børn af veteraner Familien hjemme i Danmark udgør en vigtig base for den udsendte. Det gælder især under udsendelsen men også i forbindelse med hjemkomsten, hvor overgangen til det civile liv kan være en udfordring for såvel familien som veteranen. Børn til udsendte påvirkes i mere eller mindre grad både før, under og efter udsendelsen. Undersøgelser foretaget af forsvaret indikerer, at børn i nogle tilfælde kan reagere med depressive symptomer på en forælders udsendelse som soldat. Påvirkningen er naturligvis endnu større i de tilfælde, hvor den udsendte bliver skadet eller omkommer. Forsvaret har fokus på de pårørende før, under og efter udsendelsen i form af arrangementer og løbende information. Frederiksberg vil støtte op om den udsendtes familie lokalt for at forebygge og afhjælpe familiære problemer i forbindelse med hjemkomsten. Kommunen vil i den forbindelse sikre, at personalet i kommunens skoler og børneinstitutioner er klædt på til at opdage og håndtere børn med særlige behov som følge af en forælders udsendelse. Det kan fx ske gennem temadage, hvor specialister fra forsvaret formidler erfaringer og den nyeste viden fra forskningen. Skoler og børneinstitutioner skal opfordres til åbenhed omkring det, at en forælder er udsendt. Både personalet og forældre til de øvrige børn bør informeres for at øge forståelsen for evt. reaktioner hos det berørte barn. I skoler og institutioner med større børn kan den udsendte fx inviteres ind og fortælle om det at være udsendt. Mere information kan være med til at forebygge mobning af børn af udsendte og afmystificere det at være udsendt. Initiativerne iværksættes i dialog mellem personalet og familien og kun med familiens accept. Veterankoordinatoren kan formidle kontakt til forsvarets socialrådgivere, der kan rådgive institutionerne om, hvordan man håndterer børns oplevelser under og efter en forælders udsendelse. Resultater fra forsvarets undersøgelser af, hvordan den udsendte soldat og dennes partner og børn påvirkes af udsendelsen, vil blive inddraget i det videre arbejde i kommunen 8

9 med at opkvalificere indsatsen over for børn og pårørende af tidligere udsendte. Undersøgelserne foretages blandt andet af Veterancenterets Videnscenter. D. Bolig i specielle situationer Mange veteraner er yngre og har små børn. Nogle veteraner kan få psykiske efterreaktioner, som belaster familielivet og parforholdet. I yderste konsekvens kan dette betyde, at veteranen pludselig står uden bolig. Som regel har veteranen samværsret med børnene, men som hjemløs har man ikke noget sted at være sammen med dem. Frederiksberg kommune har tilpasset retningslinjerne for boliganvisning, så veteranen kan anvises en bolig med udgangspunkt i samværsretten. I forbindelse med en eventuel ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg således, når konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre borgere, der efter Frederiksberg Kommunes retningslinjer for husvilde kan komme i betragtning til en bolig gennem kommunen. Anvisningen beror altid på en konkret og individuel vurdering. I det omfang det er muligt, tilstræbes i anvisningen af den konkrete bolig at tage hensyn til evt. særlige behov hos veteranen som følge af fx fysisk handicap, PTSD m.m. E. Synliggørelse og anerkendelse Frederiksberg Kommune samarbejder løbende med eksterne parter som Veteranhjemmet på Roskildevej og Københavnske Soldaterforeningers Samvirke om arrangementer, der bidrager til at anerkende og synliggøre de danske soldaters indsats. Det gælder f.eks. et fælles arrangement med Veteranhjemmet på den årlige Kulturnat i oktober samt en lokal markering af den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september, som planlægges i et samarbejde mellem Veteranhjemmet på Frederiksberg, Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og Frederiksberg Kommune. F. Samarbejde med frivillige organisationer Udover kulturelle arrangementer, som skaber opmærksomhed omkring de danske veteraner, ønsker kommunen også at støtte op om det frivillige arbejde målrettet danske veteraner og skabe gode vilkår for de frivillige organisationers arbejde. Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej, som drives af frivillige og får på den måde indsigt i de særlige problematikker, som kendetegner veteranerne på Frederiksberg. Veteranhjemmet er også en vigtig samarbejdsparter i forhold til veterankoordinatoren. Nogle veteraner vil rette henvendelse til kommunen via veteranhjemmet, og kommunen 9

10 kan omvendt henvise veteraner til veteranhjemmet og de tilbud, der findes der. Det gælder eksempelvis forsvarets socialrådgiverfunktion, som der kan rettes henvendelse til via veteranhjemmet. De frivillige organisationer og foreninger udgør et vigtigt element i at støtte den hjemvendte soldat i overgangen til livet efter udsendelse. De kan bl.a. være med at skabe rammerne for et liv med mening efter at have være udsendt. Frederiksberg Kommune ønsker derfor et bredt samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger, som har veteraner og deres pårørende som målgruppe. Kredsen af samarbejdspartere udvides løbende og kan indgå i det lokale veteranforum, som beskrevet nedenfor. Kommunen vil i den forbindelse konsultere Veteransekretariatet i Forsvarets Veterancenter, som netop har til formål at støtte og koordinere de frivillige og faglige organisationers indsats. G. Lokalt veteranforum Ved at etablere et lokalt veteranforum ønsker Frederiksberg Kommune at øge fokus på forholdene for kommunens veteraner med henblik på fremadrettet at optimere og kvalificere de tilbud, som veteraner tilbydes. Dette sker dels via løbende dialog med parter på veteranområdet som Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), Foreningen Danske Veteranhjem, Kammeratstøtteordningen m.fl., dels via halvårlige møder, hvor forvaltningen sammen med repræsentanter fra organisationer og foreninger indenfor soldater- og veteranområdet vil drøfte nye initiativer og eventuelle behov for tilpasning af retningslinjer mv. Forummet vil have karakter af sparring og rådgivning i forbindelse med nye tiltag målrettet veteraner i kommunen. Frederiksberg Kommune vil endvidere tage initiativ til et tværkommunalt netværk, hvor kommuner kan udveksle erfaringer på veteranområdet med henblik på at kvalificere indsatsen over for de hjemvendte soldater. 7. Udmøntning af veteranpolitikken På kommunens hjemmeside oplyses udover veteranpolitikken også om, hvordan veterankoordinatoren kan kontaktes. Det præciseres i den forbindelse, at der udelukkende kan imødekommes henvendelser fra veteraner på Frederiksberg, idet Kommunalfuldmagten begrænser kommunens tilbud til kun at omfatte veteraner, som bor i Frederiksberg Kommune. Veterankoordinatoren er en udpeget medarbejder i BorgerServiceCentret. For at sikre en ensartet og hensigtsmæssig håndtering af henvendelser fra veteraner oplyses alle medarbejdere i BorgerServiceCentret om ordningen og navnet på kommunens veterankoor- 10

11 dinator, så alle henvendelser vedr. veteranforhold samles hos koordinatoren. Samtidig etableres et netværk af kontaktpersoner fra øvrige fagområder, som kan sikre, at veteranen får hurtig og korrekt hjælp. Løbende kompetenceudvikling af kommunens veteranberedskab og øvrige medarbejdere med kontakt til veteraner og deres pårørende er et vigtigt element i udmøntningen af politikken. Aktiviteterne kan inkludere temadage, oplæg samt inddragelse af eksperter på området. Kommunen vil endvidere benytte forsvarets uddannelsestilbud til kommunale sagsbehandlere. Det lokale veteranforum vil blive etableret i løbet af sommeren I den forbindelse vil ressourcepersoner fra forsvaret, soldaterorganisationer og veteranforeninger som Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), Foreningen Danske Veteranhjem, Kammeratstøtteordningen m.fl. blive inddraget og konsulteret. På kommunens hjemmeside oplyses om organisationer, foreninger og andre nyttige links inden for veteranområdet. Frederiksberg Kommunes veteranpolitik træder i kraft umiddelbart efter, at den er politisk vedtaget. 11

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Udkast - Februar 2016 Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Udkast - Februar 2016 En vigtig indsats De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte i internationale operationer

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Veteranpolitik for X Kommune

Veteranpolitik for X Kommune Veteranpolitik for X Kommune Baggrund I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner. De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret,

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Foto: Karen Dahlin Gennem åbenhed, dialog og samarbejde mellem veteranen, de pårørende, kommunen og de øvrige samarbejdspartnere skabes de bedste

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1 Anbefalinger modtaget af Forsvaret H.O.Jørgensen 1 Der er sket meget De soldater, der i begyndelsen og midten af 90 erne kom hjem fra FNmissioner på Balkan kunne med rette kritisere Forsvaret for ikke

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

Veterancentret. Oplæg for Frivilligt veteranforum

Veterancentret. Oplæg for Frivilligt veteranforum Veterancentret Oplæg for Frivilligt veteranforum 18.05.16 Styrket samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder Hvorfor? Hvordan? Hvem? Samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Opsamling Veterankonference 2016 Nyborg Strand november 2016

Opsamling Veterankonference 2016 Nyborg Strand november 2016 1 Opsamling Veterankonference 2016 Nyborg Strand 28. 29. november 2016 2 Indhold Indledning... 3 Working session 1 - beskæftigelse... 4 Fælles emner... 4 Involvering af virksomheder... 4 Veterankoordinatorer...

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Anerkendelse, Støtte & Oplysning

Anerkendelse, Støtte & Oplysning Anerkendelse, Støtte & Oplysning Veteranstrategi for Aabenraa Kommune 1. Veteranstrategiens formål Aabenraa Kommune vil med sin veteranstrategi anerkende danske veteraners indsats for Danmark, støtte veteraner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen I forbindelse med rundtur til medarbejderne i Veterancentrets Pulje fik vi en række spørgsmål. Svarene er måske interessante for flere end de, der deltog på mødet og er derfor samlet nedenfor. Hvis der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1 Indledning... 6 2 Evalueringen... 8 2.1 Evalueringens målsætning... 8 2.2 Evalueringsgruppen...

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik REGERINGEN Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

INDSATS FOR VETERANER. Sønderborg Kommune

INDSATS FOR VETERANER. Sønderborg Kommune INDSATS FOR VETERANER Sønderborg Kommune Indsats for veteraner Sønderborg Kommune har samlet indsatsen for veteraner i jobcentret. Indsatsen koordineres af veterankoordinatoren. Veterankoordinatoren er

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over høringssvar

Bilag 2. Oversigt over høringssvar Økonomi og Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato: 08.01.2015 Bilag 2. Oversigt over høringssvar Centralforeningen for Stampersonel Allerførst tak for muligheden

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1 Veteran Innovation Camp 31. marts 2014 Test af sidefod 1 Hvordan kan offentlige, private og frivillige organisationer i fællesskab skabe gode løsninger for at støtte veteraner med psykiske mén? 2 3 løsningsforslag

Læs mere

Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt"

Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt Sag 2-2014-00049 Dok. 154902/kwk Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt" Indhold Baggrund og formål med projektet... 1 Baggrund... 1 Formål... 2 Mål i

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

DANMARKS VETERANPOLITIK

DANMARKS VETERANPOLITIK DANMARKS VETERANPOLITIK 4 Indhold Baggrund Side 2 Om anerkendelse Side 4 Tiden før, under og efter en udsendelse Side 5 De pårørende Side 7 Støtte til sårede veteraner Side 8 Fælles ansvar Side 9 2 DANMARKS

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Bilag til skrivelse til forligskredsen vedr. 8 mio. kr. puljen

Bilag til skrivelse til forligskredsen vedr. 8 mio. kr. puljen Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 13 Offentligt Bilag til skrivelse til forligskredsen vedr. 8 mio. kr. puljen 28. januar 2013 Bilaget indeholder: Oversigt over modtagne ansøgninger på beløb over

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere