Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012"

Transkript

1 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik (ikke endeligt design)

2 Indhold 1. Om veteranpolitikken Baggrund Formål Målgruppe Flere myndigheder Indsatser på Frederiksberg... 5 A. Etablering af en veterankoordinator én indgang... 5 Job & Arbejdsmarked... 6 Fysisk handicap... 6 Problemer i familie eller parforholdet... 6 Alkohol og stofmisbrug... 6 Økonomi... 6 Hjælp i hverdagen... 6 Psykisk sygdom... 6 B. Respekt og forståelse i mødet med kommunen... 7 C. Fokus på børn af veteraner... 8 D. Bolig i specielle situationer... 9 E. Synliggørelse og anerkendelse... 9 F. Samarbejde med frivillige organisationer... 9 G. Lokalt veteranforum Udmøntning af veteranpolitikken

3 1. Om veteranpolitikken I oktober 2010 offentliggjordes regeringens veteranpolitik, som indeholder en række initiativer målrettet veteraner og deres pårørende. Frederiksberg Kommunes veteranpolitik er et lokalt supplement til den landsdækkende politik og den række af tilbud til tidligere udsendte og deres pårørende, som findes i regi af fx forsvaret og Regionerne. 2. Baggrund Frederiksberg er med Hærens Officersskole og Veteranhjemmet på Roskildevej et centralt sted for mange soldater og veteraner. Placeringen af Hærens Officersskole betyder, at der bor en del officerer på Frederiksberg, hvoraf nogle også sendes ud på internationale missioner. I 2010 betalte en Frederiksbergborger således den højeste pris på en mission i Afghanistan. Der foreligger i sagens natur ingen præcise opgørelser over, hvor mange veteraner, der bor i Frederiksberg Kommune, eller hvordan de danske veteraner i øvrigt fordeler sig geografisk. Et estimat ud fra kommunens andel af Danmarks samlede befolkning indikerer, at der bor knap 500 tidligere udsendte på Frederiksberg. Og i lyset af Danmarks øgede engagement i udlandet, må antallet forventes at stige yderligere. Siden 1992 har ca danske soldater været udstationeret i forskellige, militære operationer. Undersøgelser har vist, at størstedelen af de udsendte oplever, at udsendelsen har været mere berigende end belastende. Dansk Institut for Internationale Studier oplyser ligeledes, at 80% af de hjemvendte ikke har behov for behandling eller anden hjælp. Ikke desto mindre berettiger det stigende antal danske soldater på aktive missioner i udlandet, at omverdenen tager hensyn til de særlige behov, der kendetegner en del af de hjemvendte soldater. 3

4 3. Formål Frederiksberg Kommunes veteranpolitik skal sikre, at veteraner, som bor på Frederiksberg samt deres pårørende, får den bedst mulige støtte og hjælp fra kommunen. Med veteranpolitikken ønsker Frederiksberg Kommune samtidig at skabe opmærksomhed omkring veteranerne og deres særlige forhold og vilkår. Kommunen vil gerne synliggøre og anerkende den indsats, som danske soldater gennem årene har ydet i udlandet på vegne af hele Danmark. Veteranpolitikken skal sikre, at de hjemvendte soldater og deres pårørende bliver mødt og behandlet med forståelse, værdighed og respekt. Politikken rummer derfor en række konkrete indsatser, som skal lette overgangen fra udsendt til hjemvendt for veteranen og de pårørende. Initiativerne i veteranpolitikken styrker Frederiksberg Kommunes grundlag for at indgå i et kvalificeret samarbejde med forsvaret og andre offentlige myndigheder om indsatsen over for veteraner. Politikken sikrer samtidig gode rammer for den frivillige indsats og de mennesker, som på eget initiativ vælger at hjælpe og støtte veteranerne på Frederiksberg. Veteranpolitikken er udarbejdet i samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej og gælder i foreløbigt 1 år, hvorefter den vil blive evalueret. 4. Målgruppe Målgruppen for veteranpolitikken er veteraner bosiddende på Frederiksberg samt deres pårørende. Ved en veteran forstås her en person, der har været udsendt i mindst én international operation enten som enkeltperson eller i en enhed. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Ordet veteran dækker således over en gruppe forskellige mennesker i forskellige livssituationer og med forskellige behov. På kan du læse mere om veteranpolitikken. Du kan bl.a. se, hvor du som veteran på Frederiksberg eller pårørende kan henvende dig, hvis du har behov for hjælp fra kommunen. 4

5 5. Flere myndigheder En veteran vil, både før, under og efter udsendelse i en international mission være i kontakt med en lang række myndigheder. Forsvaret vil med få undtagelser være den myndighed, der har det mest indgående kendskab til veteranens forhold, herunder udsendelsens forløb og de naturlige reaktioner på forløbet. Forsvaret etablerer en række indsatser, der supplerer den egentlige missionstræning. Formålet er at forberede den udsendte og eventuelle pårørende på den forestående udsendelse. Til denne indsats er bl.a. knyttet psykologer og socialrådgivere. Statsforvaltningen i Hovedstaden har fx kompetencen på det familieretlige område, og skal træffe beslutninger omkring familien og barnet, hvis ægteskabet eller familien opløses. Statsforvaltningen vil til grund for sin sagsbehandling typisk søge oplysninger hos såvel forsvaret som bopælskommunen. Frederiksberg Kommune har som bopælskommune pligten til at være opsøgende i forhold til børn, der mistrives og til at hjælpe frederiksbergborgere, der står uden forsørgelsesgrundlag, bolig eller har helbredsmæssige problemer. Det bedste grundlag for succes i den sammenhængende indsats omkring veteranen skabes gennem en tæt og åben dialog mellem forsvaret, veteranen og de involverede myndigheder. 6. Indsatser på Frederiksberg Frederiksberg Kommunes veteranpolitik indeholder en række indsatser, som er målrettet veteraner og deres pårørende. Nogle af indsatserne er rettet mod at hjælpe veteraner generelt, mens andre er rettet mod de veteraner, der har brug for særlig støtte efter at have været udsendt. A. Etablering af en veterankoordinator én indgang Forsvaret tilbyder som arbejdsgiver en række ordninger, som veteraner og deres pårørende kan gøre brug af. Det kan være hjælp fra en kontaktofficer, rådgivning i forbindelse med rehabilitering, uddannelse, psykologbistand mv. Samtidig byder det øvrige danske samfund i regi af Regioner, øvrige ministerier og den frivillige sektor m.fl. på en række tiltag målrettet denne gruppe. Blandt eksemplerne er fx genoptræningstilbud og økonomisk rådgivning. Det brede udbud af muligheder og tilbud fra såvel offentlige som frivillige organisationer kan i sig selv være vanskeligt af overskue. Ikke mindst for den veteran, som er kommet til skade eller har brug for særlig støtte. 5

6 For at skabe bedre overblik etablerer Frederiksberg én indgang til de kommunale tilbud i form af en veterankoordinator, som kan hjælpe den hjemvendte soldat med at få overblik over, hvilke tilbud og ordninger vedkommende kan gøre brug af i den givne situation. Det gælder også hjælp til at tage kontakt til eksterne aktører vedrørende spørgsmål eller forhold, der ligger uden for kommunens regi. Eksempler på forhold, som veterankoordinatoren kan hjælpe med: Job & Arbejdsmarked Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Førtidspension Fysisk handicap Hjælpemidler Boligindretning Handicapboliger Handicapbiler Problemer i familie eller parforholdet Familierådgivning - Via Frederiksberg Familie og Ungerådgivning tilbydes dels åben rådgivning (hjælp til selvhjælp), dels børnegrupper for børn med en forælder med en psykiatrisk diagnose Boliganvisning så fx samvær med børn kan fortsætte (se andetsteds) Midlertidig bolig via Veteranhjemmet på Roskildevej Støtte til varetagelse af forældreopgaven Alkohol og stofmisbrug Rådgivning og behandling gennem Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) Økonomi Økonomisk hjælp og rådgivning. Assistere ved henvendelse til SSOP (Støt Soldater Og Pårørende), Soldaterlegatet m.fl. Hjælp i hverdagen Støtte og kontaktpersonordningen (socialpsykiatrisk tilbud under kommunen) Hjemmevejledning mv. Psykisk sygdom Behandling af psykiske lidelser. Veteraner kan benytte sig af samme tilbud som alle andre borgere (eksempelvis praktiserende læge, psykiatrisk skadestue, distriktspsykiatrien mv.) 6

7 Derudover findes en række tilbud i regi af forsvaret, som kun gælder veteraner, og som veterankoordinatoren kan formidle kontakt til: - Krise- og katastrofepsykiatrisk Center (KKC) på Rigshospitalet, der yder ambulant diagnostisk udredning og psykiatrisk behandling. - Forsvarets psykologer, der kan yde ambulant, psykoterapeutisk behandling. Pårørende kan også søge rådgivning hos forsvarets psykologer. Veterankoordinatoren kan desuden hjælpe med at formidle kontakt til Forsvarets Veterancenter, som forventes etableret 1. oktober 2011 i Ringsted. Veterancenteret udgør én samlet indgang til forebyggende, behandlende og støttende indsatser for veteraner, pårørende til veteraner og andre aktører på veteranområdet. Veterancenteret tilbyder blandt andet en døgnåben telefon bemandet af enten en psykolog eller en socialrådgiver. Veteraner indgår desuden som målgruppe i den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO) under Socialministeriet. VISO er en støttefunktion for bl.a. borgere og kommuner, som har behov for specialrådgivning og hjælp til at udrede problemstillinger på det socialfaglige område. B. Respekt og forståelse i mødet med kommunen For at sikre et godt forløb i veteranens møde med kommunen vil veterankoordinatoren som den gennemgående kontaktperson sørge for, at øvrige sagsbehandlere er opmærksomme på, at der er tale om en tidligere udsendt, såfremt veteranen indvilliger i dette. Dette i anerkendelse af at det kan kræve noget særligt at forholde sig til personer, der har været udsendt i en international mission og måske der været udsat for traumatiske oplevelser. Samtidig etablerer kommunen en fast procedure for henvendelser fra lokale veteraner, som kan sikre en hensigtsmæssig håndtering af veteranens sag med øje for de specielle forhold, der kan være gældende. I forbindelse med veteraner med psykiske vanskeligheder som fx posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kan det være nødvendigt at udvise særlige hensyn i forbindelse med møder mellem kommunens sagsbehandler og veteranen. Eksempelvis undgå venteværelser med mange mennesker, udvise fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt og længde eller overveje deltagernes placering i mødelokalet. Enkle hensyn, som kan være helt afgørende for et godt og konstruktivt møde mellem en sagsbehandler og en veteran. Kompetenceudvikling af kommunens sagsbehandlere og andre ansatte, der har kontakt med veteraner og deres pårørende, er en forudsætning for at kunne forholde sig profes- 7

8 sionelt til folk, der fx har opholdt sig i områder med væbnet konflikt og håndtere de følgevirkninger, som kan opstå. Kommunen vil derfor konsultere Forsvarets Veterancenter i spørgsmål om veteraners særlige forhold og bruge centret i undervisningen af kommunens sagsbehandlere. Frem til veterancenteret er etableret (forventeligt i oktober 2011) vil kommunens sagsbehandlere blive orienteret via lokale initiativer med inddragelse af eksterne ressourcepersoner på området fra fx forsvaret og andre soldater- og veteranforeninger. C. Fokus på børn af veteraner Familien hjemme i Danmark udgør en vigtig base for den udsendte. Det gælder især under udsendelsen men også i forbindelse med hjemkomsten, hvor overgangen til det civile liv kan være en udfordring for såvel familien som veteranen. Børn til udsendte påvirkes i mere eller mindre grad både før, under og efter udsendelsen. Undersøgelser foretaget af forsvaret indikerer, at børn i nogle tilfælde kan reagere med depressive symptomer på en forælders udsendelse som soldat. Påvirkningen er naturligvis endnu større i de tilfælde, hvor den udsendte bliver skadet eller omkommer. Forsvaret har fokus på de pårørende før, under og efter udsendelsen i form af arrangementer og løbende information. Frederiksberg vil støtte op om den udsendtes familie lokalt for at forebygge og afhjælpe familiære problemer i forbindelse med hjemkomsten. Kommunen vil i den forbindelse sikre, at personalet i kommunens skoler og børneinstitutioner er klædt på til at opdage og håndtere børn med særlige behov som følge af en forælders udsendelse. Det kan fx ske gennem temadage, hvor specialister fra forsvaret formidler erfaringer og den nyeste viden fra forskningen. Skoler og børneinstitutioner skal opfordres til åbenhed omkring det, at en forælder er udsendt. Både personalet og forældre til de øvrige børn bør informeres for at øge forståelsen for evt. reaktioner hos det berørte barn. I skoler og institutioner med større børn kan den udsendte fx inviteres ind og fortælle om det at være udsendt. Mere information kan være med til at forebygge mobning af børn af udsendte og afmystificere det at være udsendt. Initiativerne iværksættes i dialog mellem personalet og familien og kun med familiens accept. Veterankoordinatoren kan formidle kontakt til forsvarets socialrådgivere, der kan rådgive institutionerne om, hvordan man håndterer børns oplevelser under og efter en forælders udsendelse. Resultater fra forsvarets undersøgelser af, hvordan den udsendte soldat og dennes partner og børn påvirkes af udsendelsen, vil blive inddraget i det videre arbejde i kommunen 8

9 med at opkvalificere indsatsen over for børn og pårørende af tidligere udsendte. Undersøgelserne foretages blandt andet af Veterancenterets Videnscenter. D. Bolig i specielle situationer Mange veteraner er yngre og har små børn. Nogle veteraner kan få psykiske efterreaktioner, som belaster familielivet og parforholdet. I yderste konsekvens kan dette betyde, at veteranen pludselig står uden bolig. Som regel har veteranen samværsret med børnene, men som hjemløs har man ikke noget sted at være sammen med dem. Frederiksberg kommune har tilpasset retningslinjerne for boliganvisning, så veteranen kan anvises en bolig med udgangspunkt i samværsretten. I forbindelse med en eventuel ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg således, når konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre borgere, der efter Frederiksberg Kommunes retningslinjer for husvilde kan komme i betragtning til en bolig gennem kommunen. Anvisningen beror altid på en konkret og individuel vurdering. I det omfang det er muligt, tilstræbes i anvisningen af den konkrete bolig at tage hensyn til evt. særlige behov hos veteranen som følge af fx fysisk handicap, PTSD m.m. E. Synliggørelse og anerkendelse Frederiksberg Kommune samarbejder løbende med eksterne parter som Veteranhjemmet på Roskildevej og Københavnske Soldaterforeningers Samvirke om arrangementer, der bidrager til at anerkende og synliggøre de danske soldaters indsats. Det gælder f.eks. et fælles arrangement med Veteranhjemmet på den årlige Kulturnat i oktober samt en lokal markering af den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september, som planlægges i et samarbejde mellem Veteranhjemmet på Frederiksberg, Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og Frederiksberg Kommune. F. Samarbejde med frivillige organisationer Udover kulturelle arrangementer, som skaber opmærksomhed omkring de danske veteraner, ønsker kommunen også at støtte op om det frivillige arbejde målrettet danske veteraner og skabe gode vilkår for de frivillige organisationers arbejde. Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej, som drives af frivillige og får på den måde indsigt i de særlige problematikker, som kendetegner veteranerne på Frederiksberg. Veteranhjemmet er også en vigtig samarbejdsparter i forhold til veterankoordinatoren. Nogle veteraner vil rette henvendelse til kommunen via veteranhjemmet, og kommunen 9

10 kan omvendt henvise veteraner til veteranhjemmet og de tilbud, der findes der. Det gælder eksempelvis forsvarets socialrådgiverfunktion, som der kan rettes henvendelse til via veteranhjemmet. De frivillige organisationer og foreninger udgør et vigtigt element i at støtte den hjemvendte soldat i overgangen til livet efter udsendelse. De kan bl.a. være med at skabe rammerne for et liv med mening efter at have være udsendt. Frederiksberg Kommune ønsker derfor et bredt samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger, som har veteraner og deres pårørende som målgruppe. Kredsen af samarbejdspartere udvides løbende og kan indgå i det lokale veteranforum, som beskrevet nedenfor. Kommunen vil i den forbindelse konsultere Veteransekretariatet i Forsvarets Veterancenter, som netop har til formål at støtte og koordinere de frivillige og faglige organisationers indsats. G. Lokalt veteranforum Ved at etablere et lokalt veteranforum ønsker Frederiksberg Kommune at øge fokus på forholdene for kommunens veteraner med henblik på fremadrettet at optimere og kvalificere de tilbud, som veteraner tilbydes. Dette sker dels via løbende dialog med parter på veteranområdet som Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), Foreningen Danske Veteranhjem, Kammeratstøtteordningen m.fl., dels via halvårlige møder, hvor forvaltningen sammen med repræsentanter fra organisationer og foreninger indenfor soldater- og veteranområdet vil drøfte nye initiativer og eventuelle behov for tilpasning af retningslinjer mv. Forummet vil have karakter af sparring og rådgivning i forbindelse med nye tiltag målrettet veteraner i kommunen. Frederiksberg Kommune vil endvidere tage initiativ til et tværkommunalt netværk, hvor kommuner kan udveksle erfaringer på veteranområdet med henblik på at kvalificere indsatsen over for de hjemvendte soldater. 7. Udmøntning af veteranpolitikken På kommunens hjemmeside oplyses udover veteranpolitikken også om, hvordan veterankoordinatoren kan kontaktes. Det præciseres i den forbindelse, at der udelukkende kan imødekommes henvendelser fra veteraner på Frederiksberg, idet Kommunalfuldmagten begrænser kommunens tilbud til kun at omfatte veteraner, som bor i Frederiksberg Kommune. Veterankoordinatoren er en udpeget medarbejder i BorgerServiceCentret. For at sikre en ensartet og hensigtsmæssig håndtering af henvendelser fra veteraner oplyses alle medarbejdere i BorgerServiceCentret om ordningen og navnet på kommunens veterankoor- 10

11 dinator, så alle henvendelser vedr. veteranforhold samles hos koordinatoren. Samtidig etableres et netværk af kontaktpersoner fra øvrige fagområder, som kan sikre, at veteranen får hurtig og korrekt hjælp. Løbende kompetenceudvikling af kommunens veteranberedskab og øvrige medarbejdere med kontakt til veteraner og deres pårørende er et vigtigt element i udmøntningen af politikken. Aktiviteterne kan inkludere temadage, oplæg samt inddragelse af eksperter på området. Kommunen vil endvidere benytte forsvarets uddannelsestilbud til kommunale sagsbehandlere. Det lokale veteranforum vil blive etableret i løbet af sommeren I den forbindelse vil ressourcepersoner fra forsvaret, soldaterorganisationer og veteranforeninger som Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), Foreningen Danske Veteranhjem, Kammeratstøtteordningen m.fl. blive inddraget og konsulteret. På kommunens hjemmeside oplyses om organisationer, foreninger og andre nyttige links inden for veteranområdet. Frederiksberg Kommunes veteranpolitik træder i kraft umiddelbart efter, at den er politisk vedtaget. 11

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1 Veteran Innovation Camp 31. marts 2014 Test af sidefod 1 Hvordan kan offentlige, private og frivillige organisationer i fællesskab skabe gode løsninger for at støtte veteraner med psykiske mén? 2 3 løsningsforslag

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende.

I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende. Bilag 10 Oversigt over modtagne forslag. Rapportens kapitel 6 beskriver de udfordringer, som arbejdsgruppen har vurderet ikke eller ikke i tilfredsstillende grad imødekommes af de eksisterende tiltag og

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 1 1. SE MENNESKET FØR DIAGNOSEN Både børn og voksne kommer i kontakt med et

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade)

Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) (BEK 36, 2, stk. 1-3) Her svares på behov for og forventet forbrug af tilbud samt udviklingstendenser og indholdsmæssige krav til målgruppen som et

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Jyllands-Posten, 20.06.2010 Det begyndte for alvor med Balkan-veteranerne. Det er fortsat med de danske soldater fra Irak-krigen. Det fortsætter med de hjemvendte fra

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere