Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012"

Transkript

1 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik (ikke endeligt design)

2 Indhold 1. Om veteranpolitikken Baggrund Formål Målgruppe Flere myndigheder Indsatser på Frederiksberg... 5 A. Etablering af en veterankoordinator én indgang... 5 Job & Arbejdsmarked... 6 Fysisk handicap... 6 Problemer i familie eller parforholdet... 6 Alkohol og stofmisbrug... 6 Økonomi... 6 Hjælp i hverdagen... 6 Psykisk sygdom... 6 B. Respekt og forståelse i mødet med kommunen... 7 C. Fokus på børn af veteraner... 8 D. Bolig i specielle situationer... 9 E. Synliggørelse og anerkendelse... 9 F. Samarbejde med frivillige organisationer... 9 G. Lokalt veteranforum Udmøntning af veteranpolitikken

3 1. Om veteranpolitikken I oktober 2010 offentliggjordes regeringens veteranpolitik, som indeholder en række initiativer målrettet veteraner og deres pårørende. Frederiksberg Kommunes veteranpolitik er et lokalt supplement til den landsdækkende politik og den række af tilbud til tidligere udsendte og deres pårørende, som findes i regi af fx forsvaret og Regionerne. 2. Baggrund Frederiksberg er med Hærens Officersskole og Veteranhjemmet på Roskildevej et centralt sted for mange soldater og veteraner. Placeringen af Hærens Officersskole betyder, at der bor en del officerer på Frederiksberg, hvoraf nogle også sendes ud på internationale missioner. I 2010 betalte en Frederiksbergborger således den højeste pris på en mission i Afghanistan. Der foreligger i sagens natur ingen præcise opgørelser over, hvor mange veteraner, der bor i Frederiksberg Kommune, eller hvordan de danske veteraner i øvrigt fordeler sig geografisk. Et estimat ud fra kommunens andel af Danmarks samlede befolkning indikerer, at der bor knap 500 tidligere udsendte på Frederiksberg. Og i lyset af Danmarks øgede engagement i udlandet, må antallet forventes at stige yderligere. Siden 1992 har ca danske soldater været udstationeret i forskellige, militære operationer. Undersøgelser har vist, at størstedelen af de udsendte oplever, at udsendelsen har været mere berigende end belastende. Dansk Institut for Internationale Studier oplyser ligeledes, at 80% af de hjemvendte ikke har behov for behandling eller anden hjælp. Ikke desto mindre berettiger det stigende antal danske soldater på aktive missioner i udlandet, at omverdenen tager hensyn til de særlige behov, der kendetegner en del af de hjemvendte soldater. 3

4 3. Formål Frederiksberg Kommunes veteranpolitik skal sikre, at veteraner, som bor på Frederiksberg samt deres pårørende, får den bedst mulige støtte og hjælp fra kommunen. Med veteranpolitikken ønsker Frederiksberg Kommune samtidig at skabe opmærksomhed omkring veteranerne og deres særlige forhold og vilkår. Kommunen vil gerne synliggøre og anerkende den indsats, som danske soldater gennem årene har ydet i udlandet på vegne af hele Danmark. Veteranpolitikken skal sikre, at de hjemvendte soldater og deres pårørende bliver mødt og behandlet med forståelse, værdighed og respekt. Politikken rummer derfor en række konkrete indsatser, som skal lette overgangen fra udsendt til hjemvendt for veteranen og de pårørende. Initiativerne i veteranpolitikken styrker Frederiksberg Kommunes grundlag for at indgå i et kvalificeret samarbejde med forsvaret og andre offentlige myndigheder om indsatsen over for veteraner. Politikken sikrer samtidig gode rammer for den frivillige indsats og de mennesker, som på eget initiativ vælger at hjælpe og støtte veteranerne på Frederiksberg. Veteranpolitikken er udarbejdet i samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej og gælder i foreløbigt 1 år, hvorefter den vil blive evalueret. 4. Målgruppe Målgruppen for veteranpolitikken er veteraner bosiddende på Frederiksberg samt deres pårørende. Ved en veteran forstås her en person, der har været udsendt i mindst én international operation enten som enkeltperson eller i en enhed. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Ordet veteran dækker således over en gruppe forskellige mennesker i forskellige livssituationer og med forskellige behov. På kan du læse mere om veteranpolitikken. Du kan bl.a. se, hvor du som veteran på Frederiksberg eller pårørende kan henvende dig, hvis du har behov for hjælp fra kommunen. 4

5 5. Flere myndigheder En veteran vil, både før, under og efter udsendelse i en international mission være i kontakt med en lang række myndigheder. Forsvaret vil med få undtagelser være den myndighed, der har det mest indgående kendskab til veteranens forhold, herunder udsendelsens forløb og de naturlige reaktioner på forløbet. Forsvaret etablerer en række indsatser, der supplerer den egentlige missionstræning. Formålet er at forberede den udsendte og eventuelle pårørende på den forestående udsendelse. Til denne indsats er bl.a. knyttet psykologer og socialrådgivere. Statsforvaltningen i Hovedstaden har fx kompetencen på det familieretlige område, og skal træffe beslutninger omkring familien og barnet, hvis ægteskabet eller familien opløses. Statsforvaltningen vil til grund for sin sagsbehandling typisk søge oplysninger hos såvel forsvaret som bopælskommunen. Frederiksberg Kommune har som bopælskommune pligten til at være opsøgende i forhold til børn, der mistrives og til at hjælpe frederiksbergborgere, der står uden forsørgelsesgrundlag, bolig eller har helbredsmæssige problemer. Det bedste grundlag for succes i den sammenhængende indsats omkring veteranen skabes gennem en tæt og åben dialog mellem forsvaret, veteranen og de involverede myndigheder. 6. Indsatser på Frederiksberg Frederiksberg Kommunes veteranpolitik indeholder en række indsatser, som er målrettet veteraner og deres pårørende. Nogle af indsatserne er rettet mod at hjælpe veteraner generelt, mens andre er rettet mod de veteraner, der har brug for særlig støtte efter at have været udsendt. A. Etablering af en veterankoordinator én indgang Forsvaret tilbyder som arbejdsgiver en række ordninger, som veteraner og deres pårørende kan gøre brug af. Det kan være hjælp fra en kontaktofficer, rådgivning i forbindelse med rehabilitering, uddannelse, psykologbistand mv. Samtidig byder det øvrige danske samfund i regi af Regioner, øvrige ministerier og den frivillige sektor m.fl. på en række tiltag målrettet denne gruppe. Blandt eksemplerne er fx genoptræningstilbud og økonomisk rådgivning. Det brede udbud af muligheder og tilbud fra såvel offentlige som frivillige organisationer kan i sig selv være vanskeligt af overskue. Ikke mindst for den veteran, som er kommet til skade eller har brug for særlig støtte. 5

6 For at skabe bedre overblik etablerer Frederiksberg én indgang til de kommunale tilbud i form af en veterankoordinator, som kan hjælpe den hjemvendte soldat med at få overblik over, hvilke tilbud og ordninger vedkommende kan gøre brug af i den givne situation. Det gælder også hjælp til at tage kontakt til eksterne aktører vedrørende spørgsmål eller forhold, der ligger uden for kommunens regi. Eksempler på forhold, som veterankoordinatoren kan hjælpe med: Job & Arbejdsmarked Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Førtidspension Fysisk handicap Hjælpemidler Boligindretning Handicapboliger Handicapbiler Problemer i familie eller parforholdet Familierådgivning - Via Frederiksberg Familie og Ungerådgivning tilbydes dels åben rådgivning (hjælp til selvhjælp), dels børnegrupper for børn med en forælder med en psykiatrisk diagnose Boliganvisning så fx samvær med børn kan fortsætte (se andetsteds) Midlertidig bolig via Veteranhjemmet på Roskildevej Støtte til varetagelse af forældreopgaven Alkohol og stofmisbrug Rådgivning og behandling gennem Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) Økonomi Økonomisk hjælp og rådgivning. Assistere ved henvendelse til SSOP (Støt Soldater Og Pårørende), Soldaterlegatet m.fl. Hjælp i hverdagen Støtte og kontaktpersonordningen (socialpsykiatrisk tilbud under kommunen) Hjemmevejledning mv. Psykisk sygdom Behandling af psykiske lidelser. Veteraner kan benytte sig af samme tilbud som alle andre borgere (eksempelvis praktiserende læge, psykiatrisk skadestue, distriktspsykiatrien mv.) 6

7 Derudover findes en række tilbud i regi af forsvaret, som kun gælder veteraner, og som veterankoordinatoren kan formidle kontakt til: - Krise- og katastrofepsykiatrisk Center (KKC) på Rigshospitalet, der yder ambulant diagnostisk udredning og psykiatrisk behandling. - Forsvarets psykologer, der kan yde ambulant, psykoterapeutisk behandling. Pårørende kan også søge rådgivning hos forsvarets psykologer. Veterankoordinatoren kan desuden hjælpe med at formidle kontakt til Forsvarets Veterancenter, som forventes etableret 1. oktober 2011 i Ringsted. Veterancenteret udgør én samlet indgang til forebyggende, behandlende og støttende indsatser for veteraner, pårørende til veteraner og andre aktører på veteranområdet. Veterancenteret tilbyder blandt andet en døgnåben telefon bemandet af enten en psykolog eller en socialrådgiver. Veteraner indgår desuden som målgruppe i den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO) under Socialministeriet. VISO er en støttefunktion for bl.a. borgere og kommuner, som har behov for specialrådgivning og hjælp til at udrede problemstillinger på det socialfaglige område. B. Respekt og forståelse i mødet med kommunen For at sikre et godt forløb i veteranens møde med kommunen vil veterankoordinatoren som den gennemgående kontaktperson sørge for, at øvrige sagsbehandlere er opmærksomme på, at der er tale om en tidligere udsendt, såfremt veteranen indvilliger i dette. Dette i anerkendelse af at det kan kræve noget særligt at forholde sig til personer, der har været udsendt i en international mission og måske der været udsat for traumatiske oplevelser. Samtidig etablerer kommunen en fast procedure for henvendelser fra lokale veteraner, som kan sikre en hensigtsmæssig håndtering af veteranens sag med øje for de specielle forhold, der kan være gældende. I forbindelse med veteraner med psykiske vanskeligheder som fx posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) kan det være nødvendigt at udvise særlige hensyn i forbindelse med møder mellem kommunens sagsbehandler og veteranen. Eksempelvis undgå venteværelser med mange mennesker, udvise fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt og længde eller overveje deltagernes placering i mødelokalet. Enkle hensyn, som kan være helt afgørende for et godt og konstruktivt møde mellem en sagsbehandler og en veteran. Kompetenceudvikling af kommunens sagsbehandlere og andre ansatte, der har kontakt med veteraner og deres pårørende, er en forudsætning for at kunne forholde sig profes- 7

8 sionelt til folk, der fx har opholdt sig i områder med væbnet konflikt og håndtere de følgevirkninger, som kan opstå. Kommunen vil derfor konsultere Forsvarets Veterancenter i spørgsmål om veteraners særlige forhold og bruge centret i undervisningen af kommunens sagsbehandlere. Frem til veterancenteret er etableret (forventeligt i oktober 2011) vil kommunens sagsbehandlere blive orienteret via lokale initiativer med inddragelse af eksterne ressourcepersoner på området fra fx forsvaret og andre soldater- og veteranforeninger. C. Fokus på børn af veteraner Familien hjemme i Danmark udgør en vigtig base for den udsendte. Det gælder især under udsendelsen men også i forbindelse med hjemkomsten, hvor overgangen til det civile liv kan være en udfordring for såvel familien som veteranen. Børn til udsendte påvirkes i mere eller mindre grad både før, under og efter udsendelsen. Undersøgelser foretaget af forsvaret indikerer, at børn i nogle tilfælde kan reagere med depressive symptomer på en forælders udsendelse som soldat. Påvirkningen er naturligvis endnu større i de tilfælde, hvor den udsendte bliver skadet eller omkommer. Forsvaret har fokus på de pårørende før, under og efter udsendelsen i form af arrangementer og løbende information. Frederiksberg vil støtte op om den udsendtes familie lokalt for at forebygge og afhjælpe familiære problemer i forbindelse med hjemkomsten. Kommunen vil i den forbindelse sikre, at personalet i kommunens skoler og børneinstitutioner er klædt på til at opdage og håndtere børn med særlige behov som følge af en forælders udsendelse. Det kan fx ske gennem temadage, hvor specialister fra forsvaret formidler erfaringer og den nyeste viden fra forskningen. Skoler og børneinstitutioner skal opfordres til åbenhed omkring det, at en forælder er udsendt. Både personalet og forældre til de øvrige børn bør informeres for at øge forståelsen for evt. reaktioner hos det berørte barn. I skoler og institutioner med større børn kan den udsendte fx inviteres ind og fortælle om det at være udsendt. Mere information kan være med til at forebygge mobning af børn af udsendte og afmystificere det at være udsendt. Initiativerne iværksættes i dialog mellem personalet og familien og kun med familiens accept. Veterankoordinatoren kan formidle kontakt til forsvarets socialrådgivere, der kan rådgive institutionerne om, hvordan man håndterer børns oplevelser under og efter en forælders udsendelse. Resultater fra forsvarets undersøgelser af, hvordan den udsendte soldat og dennes partner og børn påvirkes af udsendelsen, vil blive inddraget i det videre arbejde i kommunen 8

9 med at opkvalificere indsatsen over for børn og pårørende af tidligere udsendte. Undersøgelserne foretages blandt andet af Veterancenterets Videnscenter. D. Bolig i specielle situationer Mange veteraner er yngre og har små børn. Nogle veteraner kan få psykiske efterreaktioner, som belaster familielivet og parforholdet. I yderste konsekvens kan dette betyde, at veteranen pludselig står uden bolig. Som regel har veteranen samværsret med børnene, men som hjemløs har man ikke noget sted at være sammen med dem. Frederiksberg kommune har tilpasset retningslinjerne for boliganvisning, så veteranen kan anvises en bolig med udgangspunkt i samværsretten. I forbindelse med en eventuel ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg således, når konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre borgere, der efter Frederiksberg Kommunes retningslinjer for husvilde kan komme i betragtning til en bolig gennem kommunen. Anvisningen beror altid på en konkret og individuel vurdering. I det omfang det er muligt, tilstræbes i anvisningen af den konkrete bolig at tage hensyn til evt. særlige behov hos veteranen som følge af fx fysisk handicap, PTSD m.m. E. Synliggørelse og anerkendelse Frederiksberg Kommune samarbejder løbende med eksterne parter som Veteranhjemmet på Roskildevej og Københavnske Soldaterforeningers Samvirke om arrangementer, der bidrager til at anerkende og synliggøre de danske soldaters indsats. Det gælder f.eks. et fælles arrangement med Veteranhjemmet på den årlige Kulturnat i oktober samt en lokal markering af den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september, som planlægges i et samarbejde mellem Veteranhjemmet på Frederiksberg, Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og Frederiksberg Kommune. F. Samarbejde med frivillige organisationer Udover kulturelle arrangementer, som skaber opmærksomhed omkring de danske veteraner, ønsker kommunen også at støtte op om det frivillige arbejde målrettet danske veteraner og skabe gode vilkår for de frivillige organisationers arbejde. Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde med Veteranhjemmet på Roskildevej, som drives af frivillige og får på den måde indsigt i de særlige problematikker, som kendetegner veteranerne på Frederiksberg. Veteranhjemmet er også en vigtig samarbejdsparter i forhold til veterankoordinatoren. Nogle veteraner vil rette henvendelse til kommunen via veteranhjemmet, og kommunen 9

10 kan omvendt henvise veteraner til veteranhjemmet og de tilbud, der findes der. Det gælder eksempelvis forsvarets socialrådgiverfunktion, som der kan rettes henvendelse til via veteranhjemmet. De frivillige organisationer og foreninger udgør et vigtigt element i at støtte den hjemvendte soldat i overgangen til livet efter udsendelse. De kan bl.a. være med at skabe rammerne for et liv med mening efter at have være udsendt. Frederiksberg Kommune ønsker derfor et bredt samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger, som har veteraner og deres pårørende som målgruppe. Kredsen af samarbejdspartere udvides løbende og kan indgå i det lokale veteranforum, som beskrevet nedenfor. Kommunen vil i den forbindelse konsultere Veteransekretariatet i Forsvarets Veterancenter, som netop har til formål at støtte og koordinere de frivillige og faglige organisationers indsats. G. Lokalt veteranforum Ved at etablere et lokalt veteranforum ønsker Frederiksberg Kommune at øge fokus på forholdene for kommunens veteraner med henblik på fremadrettet at optimere og kvalificere de tilbud, som veteraner tilbydes. Dette sker dels via løbende dialog med parter på veteranområdet som Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), Foreningen Danske Veteranhjem, Kammeratstøtteordningen m.fl., dels via halvårlige møder, hvor forvaltningen sammen med repræsentanter fra organisationer og foreninger indenfor soldater- og veteranområdet vil drøfte nye initiativer og eventuelle behov for tilpasning af retningslinjer mv. Forummet vil have karakter af sparring og rådgivning i forbindelse med nye tiltag målrettet veteraner i kommunen. Frederiksberg Kommune vil endvidere tage initiativ til et tværkommunalt netværk, hvor kommuner kan udveksle erfaringer på veteranområdet med henblik på at kvalificere indsatsen over for de hjemvendte soldater. 7. Udmøntning af veteranpolitikken På kommunens hjemmeside oplyses udover veteranpolitikken også om, hvordan veterankoordinatoren kan kontaktes. Det præciseres i den forbindelse, at der udelukkende kan imødekommes henvendelser fra veteraner på Frederiksberg, idet Kommunalfuldmagten begrænser kommunens tilbud til kun at omfatte veteraner, som bor i Frederiksberg Kommune. Veterankoordinatoren er en udpeget medarbejder i BorgerServiceCentret. For at sikre en ensartet og hensigtsmæssig håndtering af henvendelser fra veteraner oplyses alle medarbejdere i BorgerServiceCentret om ordningen og navnet på kommunens veterankoor- 10

11 dinator, så alle henvendelser vedr. veteranforhold samles hos koordinatoren. Samtidig etableres et netværk af kontaktpersoner fra øvrige fagområder, som kan sikre, at veteranen får hurtig og korrekt hjælp. Løbende kompetenceudvikling af kommunens veteranberedskab og øvrige medarbejdere med kontakt til veteraner og deres pårørende er et vigtigt element i udmøntningen af politikken. Aktiviteterne kan inkludere temadage, oplæg samt inddragelse af eksperter på området. Kommunen vil endvidere benytte forsvarets uddannelsestilbud til kommunale sagsbehandlere. Det lokale veteranforum vil blive etableret i løbet af sommeren I den forbindelse vil ressourcepersoner fra forsvaret, soldaterorganisationer og veteranforeninger som Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), Foreningen Danske Veteranhjem, Kammeratstøtteordningen m.fl. blive inddraget og konsulteret. På kommunens hjemmeside oplyses om organisationer, foreninger og andre nyttige links inden for veteranområdet. Frederiksberg Kommunes veteranpolitik træder i kraft umiddelbart efter, at den er politisk vedtaget. 11

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Bilag 8 indeholder en beskrivelse af praksis og erfaringer fra andre lande.

Bilag 8 indeholder en beskrivelse af praksis og erfaringer fra andre lande. Bilag 8 Praksis og erfaringer fra andre lande Bilag 8 indeholder en beskrivelse af praksis og erfaringer fra andre lande. Veteranbegrebet Den danske definition af veteran som en person, der har været udsendt

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere