Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop"

Transkript

1 Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko for såvel fysiske som psykiske mén. Derfor skal de udsendte på internationale missioner have sikkerhed for, at der bliver taget hånd om dem, hvis kroppen eller psyken lider overlast under udsendelsen. Den samme sikkerhed skal gælde de familier, som sender deres sønner og døtre af sted på internationale missioner. Opgaven med at sikre, at udsendelserne afsluttes bedst muligt for den enkelte soldat og dennes familie, påhviler først og fremmest Forsvaret. Forsvaret skal så vidt muligt hjælpe veteranerne til igen at håndtere hverdagen og den fortsatte karriere. Men også det øvrige samfund skal blive bedre til at tage sig af de veteraner, som har fået fysiske eller psykiske mén, uanset om de har været udsendt for Forsvaret eller på andre missioner, for eksempel under Udenrigsministeriet. Kun sådan giver vi de udsendte og deres familier den behandling og tryghed de fortjener. Udsendte på internationale missioner risikerer at betale en meget høj pris for deres indsats undertiden den højeste. Det skylder vi ikke blot dem, men også deres pårørende en stor tak for. Alle dem, der må bære bekymringens byrde og dem, der må bære sorgen og savnet. Derfor er anerkendelsen af soldaterne helt afgørende, og derfor skal indsatsen for at hjælpe veteranerne gøres mere sammenhængende. Det skal være en indsats, hvor mennesket kommer før systemet. Veteranerne har kæmpet for vores frihed nu skal vi hjælpe dem med at genvinde deres. Heldigvis kommer mange udsendte uskadte og styrket hjem fra missioner 1. Men selv om især Forsvaret er blevet bedre til at tage vare på soldaterne, kan indsatsen forbedres på en række punkter. Derfor er Det Konservative Folkeparti nu klar med en samlet veteranpolitik, der skal sikre hjælp til de udsendte såvel som pårørende, hvis det går galt. Hovedinitiativerne i udspillet er: - Veterancentret omdannes til en selvstændig styrelse, ledet af en veteranchef - Veteranindsatsen skal gælde alle også veteraner, der ikke har været udsendt via Forsvaret. - Kommunale sagsbehandlere skal klædes bedre på til at hjælpe de veteraner, der har brug for støtte. 1 En undersøgelse fra SFI viser, at størstedelen af veteranerne udsendt i perioden har haft positive oplevelser på deres missioner og kommer beriget hjem. De er stolte, har oplevet godt kammeratskab og har lært at klare vanskelige situationer (SFI 2012: Soldater efter udsendelse. En spørgeskemaundersøgelse). 1

2 - Der skal ske en uvildig udredning af fysiske og psykiske mén hos veteranerne. - Der skal oprettes særlige veteranboliger til veteraner med særlige behov. - Forsvaret skal tage bedre hånd om psykisk og fysisk sårede veteraner, og der skal sikres en bedre reintegration. - Veteraner med psykiske mén efter udsendelse bør have mulighed for at varetage mindre krævende, civile opgaver i regi af Forsvaret. - Veteraner skal indkaldes til flere obligatoriske psykologsamtaler efter udsendelse, så det bliver nemmere at opfange dem, der har problemer. Familierådgivning skal styrkes. - Veteraner, der ikke kan varetage et job på grund af deres mén, skal tilbydes økonomisk rådgivning. Det samme skal veteraner, der tidligt i deres liv får udbetalt meget store erstatningsbeløb. - Forsvaret bør arbejde for at gøre Veterankortet mere målrettet veteranernes behov - Muligheden for at få udbetalt en supplerende, skattepligtig ydelse ved varigt tab af erhvervsevne eller ved tab af forsørger bør også omfatte veteraner, der har været udsendt før august Der bør skabes større synlighed om veteranernes heltemodige indsats. Bl.a. ved også at lade tildelingen af medaljer omfatte veteraner, der har været udsendt før 2009 og ved at stille krav om, at alle veteraner inviteres til alle militære begivenheder. - Der skal afsættes øremærkede midler til veteranstøtte, så det sikres, at der tages tilstrækkeligt højde for udgifterne til fysisk og psykisk sårede soldater. Bl.a. til drift af veteranhjemmene. En sammenhængende indsats 1) Én indgang til hjælp og støtte Veterancentret omdannes til en Veteranstyrelse Mange veteraner med støttebehov oplever i dag, at de bliver tabt i systemet. Derfor er der fremover behov for én indgang til hjælp og støtte, særligt hvis der er behov for involvering af flere offentlige myndigheder og institutioner for at håndtere problemerne. Det kan tillige være på tværs af stat, region og kommuner. Det nuværende veterancenter har i den henseende vist sig utilstrækkeligt til at sikre en sammenhængende indsats. 2

3 Som led i Forsvarsforliget er det besluttet at sammenlægge Veterancentret med Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, således at alle Forsvarets personalerelaterede opgaver samles i én organisation. Men derved rykkes Veterancentret længere ned i forsvarets organisation, hvilket ikke giver det de fornødne beslutningskompetencer. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at Veterancentret omdannes til en selvstændig, uafhængig styrelse, ledet af en Veteranchef. I styrelsen placeres medarbejdere fra de ministerier som i dag er involveret i veteranindsatsen, herunder Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Sundhedsministeriet. Dette skal sikre en sammenhængende og kompetent rådgivning, hvor ingen veteran falder ned mellem stolene. Den ny veteranstyrelse skal primært varetage en koordinerende tovholderfunktion i forhold til eksisterende myndigheder, institutioner og rådgivere. Fx skal Veteranstyrelsen kunne varetage kontakten til kommunernes sagsbehandlere og jobkonsulenter (som varetager det konkrete arbejde), ligesom de effektivt og hurtigt skal kunne formidle kontakt til psykologer og psykiatere, hvis nødvendigt. I de tilfælde, hvor der er behov for en mere borgernær støtte og rådgivning af veteranerne og deres pårørende, skal rådgivningen varetages af en mindre enhed under Veteranstyrelsen ( Veteranrådgivningen ). Den koordinerende indsats i forhold til de frivillige organisationer, som i dag varetages af Veterancentret, bør lægges over i regi af en selvejende institution, så det sikres, at man får mest muligt ud af de frivillige kræfter. 2) Veteranindsatsen skal gælde alle Indsatsen for at guide udsendte tilbage til dagligdagen efter endt mission i udlandet skal i modsætning til i dag gælde alle, der har været udsendt, uanset om det har været for Forsvaret eller andre organisationer som eksempelvis EU, OSCE eller FN. Derfor er det væsentligt, at også veteraner, som ikke har været udsendt under Forsvarsministeriet, men via andre organisationer, fremover bliver omfattet af Veteranstyrelsens rådgivning. 3) Kontaktpersoner i civilt regi Ligesom der i dag udpeges en kontaktofficer for den soldat, der skal udsendes via Forsvaret, skal det også gælde personer, som udsendes på andre missioner (EU, OSCE, FN), fx i civilt regi under Udenrigsministeriet. En kontaktofficer er bindeled mellem den udsendte, de pårørende og Forsvaret, både før, under og efter udsendelsen og er typisk 3

4 de pårørendes indgangsvinkel til Forsvarets støttetilbud. Det er derfor væsentligt, at ordningen gælder alle. Kæmpe globalt hjælpe lokalt 4) Kommunale sagsbehandlere skal klædes bedre på Soldater, der har været udsendt til krig og ødelæggelse, har ikke behov for at kæmpe flere kampe, når de kommer hjem. En mindre gruppe oplever posttraumatisk stresssyndrom og er så følelsesmæssigt belastede ved hjemkomsten, at de har behov for ekstra hjælp 2. Mange oplever symptomer som depression, angst, aggressivitet og mareridt. Ifølge de involverede er mange sagsbehandlere fortsat ikke klædt på til opgaven med at tackle de særlige krigstraumer. Derfor er det vigtigt, at kommunerne prioriterer opgaven med at uddanne sagsbehandlere til at tage særligt hånd om de problemer, som veteraner kan have. Fx ved at benytte sig af de kurser, som Veterancentret i dag udbyder. Kommuner med mange veteraner skal have pligt til at ansætte en veterankoordinator. 5) Uvildig udredning af fysiske og psykiske skader I dag er det ansatte i Forsvaret, der vurderer fysiske og psykiske mén hos soldaterne. Det svarer til, at det er arbejdsgiveren selv, der vurderer, om der er tale om en arbejdsskade eller ej, hvilket er problematisk i forhold til retssikkerheden. Derfor skal der fremover foretages en fuldstændig uvildig udredning af soldaternes fysiske og psykiske skader af en uvildig psykolog 3. Den ny Veteranstyrelse får ansvaret for at sikre, at den uvildige udredning finder sted, og det skal være muligt at anke afgørelsen. 6) Udslusningsboliger For at skabe mere trygge rammer for veteraner med støttebehov bør Forsvaret tage initiativ til at oprette særlige udslusningsboliger til de skadede veteraner, der mangler en bolig, når de kommer hjem. Samtidig bør der etableres særlige bofællesskaber til de soldater, der ikke har familie og børn at vende hjem til, og som ønsker et fællesskab med andre. Soldater er vant til at tæt kammeratskab, når de er udsendt, og det kan være tomt at vende hjem til en lille lejlighed, hvor der ikke er nogen at tale med i 2 2,4 pct. af de danske veteraner, der har været udsendt i perioden er blevet diagnosticeret med PTSD ifølge tal fra SFI. 4 pct. er efter udsendelsen registreret med en psykiatrisk diagnose. Ifølge Forsvaret var 5 pct. af de udsendte på ISAF 7 til Afghanistan diagnosticeret med PTSD syv mdr. efter hjemkomst og 10 pct. havde fået stillet diagnosen 2,5 år efter hjemkomst (Forsvarsministeriet juni Evalueringsgruppen: Hovedkonklusioner fra danske undersøgelser om veteraner). Samtidig viser en SFI-undersøgelse, at knap 17 pct. af veteranerne enten har fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling for stofmisbrug efter hjemkomsten, mens de ikke har været registret for nogen af delene, før de tog på deres første mission (SFI 2012: Danske hjemvendte soldater. Soldaternes sundhedsprofil før og efter udsendelse). 3 Mere end hver sjette af soldaternes anmeldelser af erhvervssygdomme bunder i psykiske lidelser, mens det kun er hver 20. i kontrolgruppen (jf. SFI: Danske hjemvendte soldater. Et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009). 4

5 dagligdagen om de oplevelser, man har haft. Forsvaret råder allerede i dag over en række tjenestemandsboliger, som der dog kun er adgang til, når man har konkrakt med Forsvaret. Disse boliger bør også stilles til rådighed for veteraner med særligt behov i en midlertidig periode. Det kan fx være veteraner med fysiske eller psykiske mén, som har svært ved at finde en passende bolig. Ud over denne mulighed har de almene boligselskaber i dag mulighed for at udleje boliger særligt til veteraner via reglerne om fleksibel udlejning, men muligheden bør benyttes. Såfremt en kommune ikke kan stille en bolig til rådighed for en veteran inden for 3 måneder, skal anvisningen kunne ske centralt 4. 7) Styrket reintegration Veteraner, der har været udsendt på hårde missioner, gennemfører i dag akklimatiserings- og reintegrationsforløb af ca. tre måneders varighed, hvor de har mulighed for at bearbejde oplevelserne med ligestillede og at vænne sig til en normal dagligdag igen. Mange sårede veteraner oplever, at overgangen fra reintegrationsforløbet til fx det kommunale system ikke fungerer hensigtsmæssigt, idet der mangler koordination og viden i systemet om udfordringerne hos den enkelte veteran. Det bør derfor sikres, at det mindretal af veteraner, som på grund af fysiske og psykiske mén ikke selv er i stand til at komme videre i deres civile liv i forhold til fx bolig, uddannelse og job, bliver tildelt en fast kontaktperson hos den kommende Veteranstyrelse, som kan hjælpe dem videre i det kommunale system. Eventuelt i samarbejde med en veterankoordinator i kommunen. Ligeledes bør der udarbejdes en handlingsplan for de veteraner, som har særlige støttebehov med henblik på at få dem yderligere reintegreret og i uddannelse eller beskæftigelse. Forsvaret bør sikre, at personer udsendt af Forsvaret, kommer godt videre i det civile liv, såfremt de ikke skal fortsætte deres karriere i Forsvaret, ligesom der bør tages bedre hånd om de veteraner, som først senere i deres liv mærker konsekvenserne af deres mén. 8) Civile jobs i regi af Forsvaret Soldater, der har været udsendt på hårde missioner, og som kommer psykisk skadet hjem, bør i den første tid efter de kommer hjem have mulighed for at varetage mindre krævende funktioner i regi af Forsvaret i form af civile opgaver. Forsvaret bør tilse, at der defineres sådanne funktioner, som kan varetages af veteraner med en lettere diagnose. 4 I dag har kommunerne anvisningsret til op til ¼ af de almene familieboliger i en kommune. Borgeren har dog ikke krav på at få anvist en bolig, da det beror på en konkret, individuel vurdering. Ifølge Serviceloven (og tilhørende vejledning) er kommunen forpligtet til at skaffe en akut husvild borger eller familie midlertidig husly. Det behøver dog ikke at være en lejlighed, men kan også være indkvartering på et hotel, vandrehjem, pensionat eller lign. 5

6 9) Styrket psykologhjælp og familierådgivning Veteraner, der vender hjem fra hårde missioner, skal allerede i dag deltage i en samtale med en psykolog for at afklare, om der er behov for støtte. Men da psykiske mén ofte først viser sig senere, og da mange soldater ikke benytter de tilbud om frivillig psykologhjælp, som der udbydes, skal der indkaldes til obligatoriske psykologsamtaler igen efter fx seks måneder og et år, så man sikrer sig, at evt. psykiske problemer bliver fanget. Det gælder også de veteraner, der har været udsendt af andre organisationer end Forsvaret. For de veteraner, der ønsker det, skal det være muligt at anvende en uvildig psykolog, uafhængigt af Forsvaret, også ved senere behov for psykolog. Veteraner, der ønsker genudsendelse, skal dog forsat screenes af Forsvarets psykologer. Såfremt en veteran oplever særlige problemer i forhold til sin familie som følge af udsendelsen, bør der tilbydes familierådgivning. 10) Brug for økonomisk rådgivning Soldater, der vender tilbage efter udsendelse, og som lider af psykiske mén som angst, depression og stress, og som derfor ikke kan varetage et job, bør sikres økonomisk rådgivning. Endvidere bør soldater, som tidligt i deres liv får udbetalt forholdsvis store beløb i erstatning, have tilbudt økonomisk rådgivning for at undgå, at pengene brændes af for hurtigt. Veteranrådgivningen under den ny Veteranstyrelse kan varetage opgaven, fx sammen med de frivillige organisationer. Soldaterlegatet, der er en frivillig organisation, som hjælper hjemvendte soldater, har fx i samarbejde med Nykredit startet et pilotprojekt, hvor der ydes gratis gælds- og økonomirådgivning til veteraner i hhv. København og Ålborg. 11) Et mere målrettet Veterankort Veterankortet er tænkt som en anerkendelse af vores Veteraner og giver en række særlige fordele i form af rabatter, som virksomheder kan vælge at tildele veteranerne via kortet 5. Men kortet er i dag ikke tilstrækkeligt målrettet veteranernes behov. Forsvaret bør derfor arbejde for, at Veterankortet bliver mere målrettet, fx ved at der ydes tilskud til motionscentre eller andre sportsklubber. Fysisk træning er meget vigtig for hjemvendte soldater, da det letter overgangen fra det hektiske miljø i felten. Det kunne også være tilskud til transport for de veteraner, der er fysisk eller psykisk sårede og ikke kan varetage et job. Veterankortet bør ligeledes sendes til udsendte uden for Forsvarets regi. 5 Det er Forsvarets Personeltjeneste (FPT), der administrerer kortet. Det er tænkt som en anerkendelse af veteranerne og giver en række særlige fordele i form af rabatter, som virksomheder kan vælge at tildele veteraner via kortet. 6

7 12) Pensionsmæssig ligestilling i forhold til tab af erhvervsevne I 1996 indførtes en ordning, der ligestiller overenskomstansatte med tjenestemænd, således at der kan udbetales en supplerende, skattepligtig ydelse ved varigt tab af erhvervsevne eller ved tab af forsøger. Ordningen trådte i kraft 13. august 1996 og omfatter kun udsendte fra denne dato. Udbetaling af den supplerende ydelse forudsætter, at tilskadekomsten er sket under udsendelse til international mission, at skaden bliver anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, at det varige tab af erhvervsevne bliver vurderet til minimum 15 pct., samt at afskedigelsen eller kontraktophævelsen fra Forsvaret sker som følge af tilskadekomsten. Hærens Korporal og Konstabelforening vurderer umiddelbart, at der er i størrelsesordenen personer, som har været udsendt før 1996, og som derfor i dag ikke er omfattet af ordningen, men i øvrigt lever op til kravene for erstatning. Det bør derfor sikres, at disse personer omfattes af ordningen. Større anerkendelse af vores soldater 13) Synlighed omkring den samlede indsats. Regeringen bør tage initiativ til med inspiration fra Norge 6 at udvikle et samlet veterandokument (Fx med titlen Anerkendelse af de danske veteraner ), hvor der redegøres for, hvilke initiativer, der er taget de senere år i forhold til støtte og anerkendelse og for den hjælp de kan få på henholdsvis statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Dokumentet bør være underskrevet af Statsministeren som et signal om, at den indsats, der udføres, er et samfundsanliggende og ikke alene et forsvarsanliggende og vil være et vigtigt signal om anerkendelse af vores veteraner fra officiel side. Dokumentet skal løbende opdateres. 14) Alle veteraner skal anerkendes Det er fra Forsvarets side besluttet at anerkende alle veteraner siden 2009 og frem med medaljer, mens alle tidligere soldater udelades. Det vil være en væsentlig cadeau også til tidligere soldater at man gør tildelingen af medaljer langt mere bagudrettet, fx helt tilbage til 1948, og at tildelingen omfatter udsendte fra andre organisationer end Forsvaret. Forsvarets frivillige organisationer kan eventuelt forestå arbejdet med at finde frem til de relevante soldater og administrere tildelingen. 15) Veteraner bør inviteres til militære begivenheder Der har fra Forsvarets side været en tøven med at invitere veteraner i forskellig påklædning og med forskellige medaljer, baretter, huer mv. Det bør der rettes op på, så veteranorganisationerne inviteres hver gang, det er relevant. 16) Veteranorganisationer skal høres 6 Jf. 7

8 Samtidig skal veteranorganisationerne løbende høres, fx ved udarbejdelsen af ny lovgivning, så man sikrer sig, at nye initiativer har opbakning og kan realiseres. Veteranstyrelsen skal sikre, at alle organisationer høres. Økonomi 17) Øremærkede midler til veteranstøtte Der er de senere år anvendt i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt på veteranindsatsen i regi af Forsvaret. Dertil kommer kommunernes udgifter til sociale ydelser, hjælpemidler, ombygning af veteranernes bolig mv. Ofte kan mange forskellige udgiftskrævende behov være en barriere for initiativer til forebyggelse og behandling af veteranskader. Det gælder både i Forsvaret og i regioner og kommuner. Derfor er der behov for at afsætte øremærkede ressourcer af til at løfte opgaverne, så det sikres, at der i de samlede budgetter for udsendelse tages tilstrækkelig højde for udgifter til fysisk og psykisk sårede soldater. Det gælder blandt andet udgifter til drift af Veteranhjemmene. Såfremt der er behov for yderligere midler til finansiering af veteranindsatsen, bør det ske inden for Forsvarets eksisterende budgetramme. Juli

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012

Læs mere

I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende.

I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende. Bilag 10 Oversigt over modtagne forslag. Rapportens kapitel 6 beskriver de udfordringer, som arbejdsgruppen har vurderet ikke eller ikke i tilfredsstillende grad imødekommes af de eksisterende tiltag og

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse Forord Veteranområdet er et område med mange aktører. Politikere,

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Jyllands-Posten, 20.06.2010 Det begyndte for alvor med Balkan-veteranerne. Det er fortsat med de danske soldater fra Irak-krigen. Det fortsætter med de hjemvendte fra

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Veteraner skal meditere

Veteraner skal meditere Veteraner skal meditere Politiken 27.05.2012 Side 1 440 ord Artikel-id: e3417172 Original artikel krigstraumer Et nyt forsøg med åndedrætsøvelser, meditation og yoga har vist sig at hjælpe traumatiserede

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk. Casebeskrivelse: Ergoterapeutisk behandling af soldater på PTSD I et år har ergoterapeuterne i DSI NETTETs bofællesskab Danmarksvej i Kgs. Lyngby arbejdet med målrettet rehabilitering af en soldaterveteran

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen Sygedagpengereform - s høringssvar 24.03.2014 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslag om sygedagpengereform.

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Konkretisering. Opsamling på veteran innovation camp 31. marts 2014

Konkretisering. Opsamling på veteran innovation camp 31. marts 2014 Konkretisering Indhold V+, mentor.... 2 VITA... 3 Forsvarets rolle forebyggelse.... 4 Kommunale, private og frivillige samarbejder.... 5 Forskningsenhed.... 6 Idræt og Bevægelse... 7 It løsning til netværk

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere