Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop"

Transkript

1 Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko for såvel fysiske som psykiske mén. Derfor skal de udsendte på internationale missioner have sikkerhed for, at der bliver taget hånd om dem, hvis kroppen eller psyken lider overlast under udsendelsen. Den samme sikkerhed skal gælde de familier, som sender deres sønner og døtre af sted på internationale missioner. Opgaven med at sikre, at udsendelserne afsluttes bedst muligt for den enkelte soldat og dennes familie, påhviler først og fremmest Forsvaret. Forsvaret skal så vidt muligt hjælpe veteranerne til igen at håndtere hverdagen og den fortsatte karriere. Men også det øvrige samfund skal blive bedre til at tage sig af de veteraner, som har fået fysiske eller psykiske mén, uanset om de har været udsendt for Forsvaret eller på andre missioner, for eksempel under Udenrigsministeriet. Kun sådan giver vi de udsendte og deres familier den behandling og tryghed de fortjener. Udsendte på internationale missioner risikerer at betale en meget høj pris for deres indsats undertiden den højeste. Det skylder vi ikke blot dem, men også deres pårørende en stor tak for. Alle dem, der må bære bekymringens byrde og dem, der må bære sorgen og savnet. Derfor er anerkendelsen af soldaterne helt afgørende, og derfor skal indsatsen for at hjælpe veteranerne gøres mere sammenhængende. Det skal være en indsats, hvor mennesket kommer før systemet. Veteranerne har kæmpet for vores frihed nu skal vi hjælpe dem med at genvinde deres. Heldigvis kommer mange udsendte uskadte og styrket hjem fra missioner 1. Men selv om især Forsvaret er blevet bedre til at tage vare på soldaterne, kan indsatsen forbedres på en række punkter. Derfor er Det Konservative Folkeparti nu klar med en samlet veteranpolitik, der skal sikre hjælp til de udsendte såvel som pårørende, hvis det går galt. Hovedinitiativerne i udspillet er: - Veterancentret omdannes til en selvstændig styrelse, ledet af en veteranchef - Veteranindsatsen skal gælde alle også veteraner, der ikke har været udsendt via Forsvaret. - Kommunale sagsbehandlere skal klædes bedre på til at hjælpe de veteraner, der har brug for støtte. 1 En undersøgelse fra SFI viser, at størstedelen af veteranerne udsendt i perioden har haft positive oplevelser på deres missioner og kommer beriget hjem. De er stolte, har oplevet godt kammeratskab og har lært at klare vanskelige situationer (SFI 2012: Soldater efter udsendelse. En spørgeskemaundersøgelse). 1

2 - Der skal ske en uvildig udredning af fysiske og psykiske mén hos veteranerne. - Der skal oprettes særlige veteranboliger til veteraner med særlige behov. - Forsvaret skal tage bedre hånd om psykisk og fysisk sårede veteraner, og der skal sikres en bedre reintegration. - Veteraner med psykiske mén efter udsendelse bør have mulighed for at varetage mindre krævende, civile opgaver i regi af Forsvaret. - Veteraner skal indkaldes til flere obligatoriske psykologsamtaler efter udsendelse, så det bliver nemmere at opfange dem, der har problemer. Familierådgivning skal styrkes. - Veteraner, der ikke kan varetage et job på grund af deres mén, skal tilbydes økonomisk rådgivning. Det samme skal veteraner, der tidligt i deres liv får udbetalt meget store erstatningsbeløb. - Forsvaret bør arbejde for at gøre Veterankortet mere målrettet veteranernes behov - Muligheden for at få udbetalt en supplerende, skattepligtig ydelse ved varigt tab af erhvervsevne eller ved tab af forsørger bør også omfatte veteraner, der har været udsendt før august Der bør skabes større synlighed om veteranernes heltemodige indsats. Bl.a. ved også at lade tildelingen af medaljer omfatte veteraner, der har været udsendt før 2009 og ved at stille krav om, at alle veteraner inviteres til alle militære begivenheder. - Der skal afsættes øremærkede midler til veteranstøtte, så det sikres, at der tages tilstrækkeligt højde for udgifterne til fysisk og psykisk sårede soldater. Bl.a. til drift af veteranhjemmene. En sammenhængende indsats 1) Én indgang til hjælp og støtte Veterancentret omdannes til en Veteranstyrelse Mange veteraner med støttebehov oplever i dag, at de bliver tabt i systemet. Derfor er der fremover behov for én indgang til hjælp og støtte, særligt hvis der er behov for involvering af flere offentlige myndigheder og institutioner for at håndtere problemerne. Det kan tillige være på tværs af stat, region og kommuner. Det nuværende veterancenter har i den henseende vist sig utilstrækkeligt til at sikre en sammenhængende indsats. 2

3 Som led i Forsvarsforliget er det besluttet at sammenlægge Veterancentret med Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, således at alle Forsvarets personalerelaterede opgaver samles i én organisation. Men derved rykkes Veterancentret længere ned i forsvarets organisation, hvilket ikke giver det de fornødne beslutningskompetencer. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at Veterancentret omdannes til en selvstændig, uafhængig styrelse, ledet af en Veteranchef. I styrelsen placeres medarbejdere fra de ministerier som i dag er involveret i veteranindsatsen, herunder Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Sundhedsministeriet. Dette skal sikre en sammenhængende og kompetent rådgivning, hvor ingen veteran falder ned mellem stolene. Den ny veteranstyrelse skal primært varetage en koordinerende tovholderfunktion i forhold til eksisterende myndigheder, institutioner og rådgivere. Fx skal Veteranstyrelsen kunne varetage kontakten til kommunernes sagsbehandlere og jobkonsulenter (som varetager det konkrete arbejde), ligesom de effektivt og hurtigt skal kunne formidle kontakt til psykologer og psykiatere, hvis nødvendigt. I de tilfælde, hvor der er behov for en mere borgernær støtte og rådgivning af veteranerne og deres pårørende, skal rådgivningen varetages af en mindre enhed under Veteranstyrelsen ( Veteranrådgivningen ). Den koordinerende indsats i forhold til de frivillige organisationer, som i dag varetages af Veterancentret, bør lægges over i regi af en selvejende institution, så det sikres, at man får mest muligt ud af de frivillige kræfter. 2) Veteranindsatsen skal gælde alle Indsatsen for at guide udsendte tilbage til dagligdagen efter endt mission i udlandet skal i modsætning til i dag gælde alle, der har været udsendt, uanset om det har været for Forsvaret eller andre organisationer som eksempelvis EU, OSCE eller FN. Derfor er det væsentligt, at også veteraner, som ikke har været udsendt under Forsvarsministeriet, men via andre organisationer, fremover bliver omfattet af Veteranstyrelsens rådgivning. 3) Kontaktpersoner i civilt regi Ligesom der i dag udpeges en kontaktofficer for den soldat, der skal udsendes via Forsvaret, skal det også gælde personer, som udsendes på andre missioner (EU, OSCE, FN), fx i civilt regi under Udenrigsministeriet. En kontaktofficer er bindeled mellem den udsendte, de pårørende og Forsvaret, både før, under og efter udsendelsen og er typisk 3

4 de pårørendes indgangsvinkel til Forsvarets støttetilbud. Det er derfor væsentligt, at ordningen gælder alle. Kæmpe globalt hjælpe lokalt 4) Kommunale sagsbehandlere skal klædes bedre på Soldater, der har været udsendt til krig og ødelæggelse, har ikke behov for at kæmpe flere kampe, når de kommer hjem. En mindre gruppe oplever posttraumatisk stresssyndrom og er så følelsesmæssigt belastede ved hjemkomsten, at de har behov for ekstra hjælp 2. Mange oplever symptomer som depression, angst, aggressivitet og mareridt. Ifølge de involverede er mange sagsbehandlere fortsat ikke klædt på til opgaven med at tackle de særlige krigstraumer. Derfor er det vigtigt, at kommunerne prioriterer opgaven med at uddanne sagsbehandlere til at tage særligt hånd om de problemer, som veteraner kan have. Fx ved at benytte sig af de kurser, som Veterancentret i dag udbyder. Kommuner med mange veteraner skal have pligt til at ansætte en veterankoordinator. 5) Uvildig udredning af fysiske og psykiske skader I dag er det ansatte i Forsvaret, der vurderer fysiske og psykiske mén hos soldaterne. Det svarer til, at det er arbejdsgiveren selv, der vurderer, om der er tale om en arbejdsskade eller ej, hvilket er problematisk i forhold til retssikkerheden. Derfor skal der fremover foretages en fuldstændig uvildig udredning af soldaternes fysiske og psykiske skader af en uvildig psykolog 3. Den ny Veteranstyrelse får ansvaret for at sikre, at den uvildige udredning finder sted, og det skal være muligt at anke afgørelsen. 6) Udslusningsboliger For at skabe mere trygge rammer for veteraner med støttebehov bør Forsvaret tage initiativ til at oprette særlige udslusningsboliger til de skadede veteraner, der mangler en bolig, når de kommer hjem. Samtidig bør der etableres særlige bofællesskaber til de soldater, der ikke har familie og børn at vende hjem til, og som ønsker et fællesskab med andre. Soldater er vant til at tæt kammeratskab, når de er udsendt, og det kan være tomt at vende hjem til en lille lejlighed, hvor der ikke er nogen at tale med i 2 2,4 pct. af de danske veteraner, der har været udsendt i perioden er blevet diagnosticeret med PTSD ifølge tal fra SFI. 4 pct. er efter udsendelsen registreret med en psykiatrisk diagnose. Ifølge Forsvaret var 5 pct. af de udsendte på ISAF 7 til Afghanistan diagnosticeret med PTSD syv mdr. efter hjemkomst og 10 pct. havde fået stillet diagnosen 2,5 år efter hjemkomst (Forsvarsministeriet juni Evalueringsgruppen: Hovedkonklusioner fra danske undersøgelser om veteraner). Samtidig viser en SFI-undersøgelse, at knap 17 pct. af veteranerne enten har fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling for stofmisbrug efter hjemkomsten, mens de ikke har været registret for nogen af delene, før de tog på deres første mission (SFI 2012: Danske hjemvendte soldater. Soldaternes sundhedsprofil før og efter udsendelse). 3 Mere end hver sjette af soldaternes anmeldelser af erhvervssygdomme bunder i psykiske lidelser, mens det kun er hver 20. i kontrolgruppen (jf. SFI: Danske hjemvendte soldater. Et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009). 4

5 dagligdagen om de oplevelser, man har haft. Forsvaret råder allerede i dag over en række tjenestemandsboliger, som der dog kun er adgang til, når man har konkrakt med Forsvaret. Disse boliger bør også stilles til rådighed for veteraner med særligt behov i en midlertidig periode. Det kan fx være veteraner med fysiske eller psykiske mén, som har svært ved at finde en passende bolig. Ud over denne mulighed har de almene boligselskaber i dag mulighed for at udleje boliger særligt til veteraner via reglerne om fleksibel udlejning, men muligheden bør benyttes. Såfremt en kommune ikke kan stille en bolig til rådighed for en veteran inden for 3 måneder, skal anvisningen kunne ske centralt 4. 7) Styrket reintegration Veteraner, der har været udsendt på hårde missioner, gennemfører i dag akklimatiserings- og reintegrationsforløb af ca. tre måneders varighed, hvor de har mulighed for at bearbejde oplevelserne med ligestillede og at vænne sig til en normal dagligdag igen. Mange sårede veteraner oplever, at overgangen fra reintegrationsforløbet til fx det kommunale system ikke fungerer hensigtsmæssigt, idet der mangler koordination og viden i systemet om udfordringerne hos den enkelte veteran. Det bør derfor sikres, at det mindretal af veteraner, som på grund af fysiske og psykiske mén ikke selv er i stand til at komme videre i deres civile liv i forhold til fx bolig, uddannelse og job, bliver tildelt en fast kontaktperson hos den kommende Veteranstyrelse, som kan hjælpe dem videre i det kommunale system. Eventuelt i samarbejde med en veterankoordinator i kommunen. Ligeledes bør der udarbejdes en handlingsplan for de veteraner, som har særlige støttebehov med henblik på at få dem yderligere reintegreret og i uddannelse eller beskæftigelse. Forsvaret bør sikre, at personer udsendt af Forsvaret, kommer godt videre i det civile liv, såfremt de ikke skal fortsætte deres karriere i Forsvaret, ligesom der bør tages bedre hånd om de veteraner, som først senere i deres liv mærker konsekvenserne af deres mén. 8) Civile jobs i regi af Forsvaret Soldater, der har været udsendt på hårde missioner, og som kommer psykisk skadet hjem, bør i den første tid efter de kommer hjem have mulighed for at varetage mindre krævende funktioner i regi af Forsvaret i form af civile opgaver. Forsvaret bør tilse, at der defineres sådanne funktioner, som kan varetages af veteraner med en lettere diagnose. 4 I dag har kommunerne anvisningsret til op til ¼ af de almene familieboliger i en kommune. Borgeren har dog ikke krav på at få anvist en bolig, da det beror på en konkret, individuel vurdering. Ifølge Serviceloven (og tilhørende vejledning) er kommunen forpligtet til at skaffe en akut husvild borger eller familie midlertidig husly. Det behøver dog ikke at være en lejlighed, men kan også være indkvartering på et hotel, vandrehjem, pensionat eller lign. 5

6 9) Styrket psykologhjælp og familierådgivning Veteraner, der vender hjem fra hårde missioner, skal allerede i dag deltage i en samtale med en psykolog for at afklare, om der er behov for støtte. Men da psykiske mén ofte først viser sig senere, og da mange soldater ikke benytter de tilbud om frivillig psykologhjælp, som der udbydes, skal der indkaldes til obligatoriske psykologsamtaler igen efter fx seks måneder og et år, så man sikrer sig, at evt. psykiske problemer bliver fanget. Det gælder også de veteraner, der har været udsendt af andre organisationer end Forsvaret. For de veteraner, der ønsker det, skal det være muligt at anvende en uvildig psykolog, uafhængigt af Forsvaret, også ved senere behov for psykolog. Veteraner, der ønsker genudsendelse, skal dog forsat screenes af Forsvarets psykologer. Såfremt en veteran oplever særlige problemer i forhold til sin familie som følge af udsendelsen, bør der tilbydes familierådgivning. 10) Brug for økonomisk rådgivning Soldater, der vender tilbage efter udsendelse, og som lider af psykiske mén som angst, depression og stress, og som derfor ikke kan varetage et job, bør sikres økonomisk rådgivning. Endvidere bør soldater, som tidligt i deres liv får udbetalt forholdsvis store beløb i erstatning, have tilbudt økonomisk rådgivning for at undgå, at pengene brændes af for hurtigt. Veteranrådgivningen under den ny Veteranstyrelse kan varetage opgaven, fx sammen med de frivillige organisationer. Soldaterlegatet, der er en frivillig organisation, som hjælper hjemvendte soldater, har fx i samarbejde med Nykredit startet et pilotprojekt, hvor der ydes gratis gælds- og økonomirådgivning til veteraner i hhv. København og Ålborg. 11) Et mere målrettet Veterankort Veterankortet er tænkt som en anerkendelse af vores Veteraner og giver en række særlige fordele i form af rabatter, som virksomheder kan vælge at tildele veteranerne via kortet 5. Men kortet er i dag ikke tilstrækkeligt målrettet veteranernes behov. Forsvaret bør derfor arbejde for, at Veterankortet bliver mere målrettet, fx ved at der ydes tilskud til motionscentre eller andre sportsklubber. Fysisk træning er meget vigtig for hjemvendte soldater, da det letter overgangen fra det hektiske miljø i felten. Det kunne også være tilskud til transport for de veteraner, der er fysisk eller psykisk sårede og ikke kan varetage et job. Veterankortet bør ligeledes sendes til udsendte uden for Forsvarets regi. 5 Det er Forsvarets Personeltjeneste (FPT), der administrerer kortet. Det er tænkt som en anerkendelse af veteranerne og giver en række særlige fordele i form af rabatter, som virksomheder kan vælge at tildele veteraner via kortet. 6

7 12) Pensionsmæssig ligestilling i forhold til tab af erhvervsevne I 1996 indførtes en ordning, der ligestiller overenskomstansatte med tjenestemænd, således at der kan udbetales en supplerende, skattepligtig ydelse ved varigt tab af erhvervsevne eller ved tab af forsøger. Ordningen trådte i kraft 13. august 1996 og omfatter kun udsendte fra denne dato. Udbetaling af den supplerende ydelse forudsætter, at tilskadekomsten er sket under udsendelse til international mission, at skaden bliver anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, at det varige tab af erhvervsevne bliver vurderet til minimum 15 pct., samt at afskedigelsen eller kontraktophævelsen fra Forsvaret sker som følge af tilskadekomsten. Hærens Korporal og Konstabelforening vurderer umiddelbart, at der er i størrelsesordenen personer, som har været udsendt før 1996, og som derfor i dag ikke er omfattet af ordningen, men i øvrigt lever op til kravene for erstatning. Det bør derfor sikres, at disse personer omfattes af ordningen. Større anerkendelse af vores soldater 13) Synlighed omkring den samlede indsats. Regeringen bør tage initiativ til med inspiration fra Norge 6 at udvikle et samlet veterandokument (Fx med titlen Anerkendelse af de danske veteraner ), hvor der redegøres for, hvilke initiativer, der er taget de senere år i forhold til støtte og anerkendelse og for den hjælp de kan få på henholdsvis statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Dokumentet bør være underskrevet af Statsministeren som et signal om, at den indsats, der udføres, er et samfundsanliggende og ikke alene et forsvarsanliggende og vil være et vigtigt signal om anerkendelse af vores veteraner fra officiel side. Dokumentet skal løbende opdateres. 14) Alle veteraner skal anerkendes Det er fra Forsvarets side besluttet at anerkende alle veteraner siden 2009 og frem med medaljer, mens alle tidligere soldater udelades. Det vil være en væsentlig cadeau også til tidligere soldater at man gør tildelingen af medaljer langt mere bagudrettet, fx helt tilbage til 1948, og at tildelingen omfatter udsendte fra andre organisationer end Forsvaret. Forsvarets frivillige organisationer kan eventuelt forestå arbejdet med at finde frem til de relevante soldater og administrere tildelingen. 15) Veteraner bør inviteres til militære begivenheder Der har fra Forsvarets side været en tøven med at invitere veteraner i forskellig påklædning og med forskellige medaljer, baretter, huer mv. Det bør der rettes op på, så veteranorganisationerne inviteres hver gang, det er relevant. 16) Veteranorganisationer skal høres 6 Jf. 7

8 Samtidig skal veteranorganisationerne løbende høres, fx ved udarbejdelsen af ny lovgivning, så man sikrer sig, at nye initiativer har opbakning og kan realiseres. Veteranstyrelsen skal sikre, at alle organisationer høres. Økonomi 17) Øremærkede midler til veteranstøtte Der er de senere år anvendt i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt på veteranindsatsen i regi af Forsvaret. Dertil kommer kommunernes udgifter til sociale ydelser, hjælpemidler, ombygning af veteranernes bolig mv. Ofte kan mange forskellige udgiftskrævende behov være en barriere for initiativer til forebyggelse og behandling af veteranskader. Det gælder både i Forsvaret og i regioner og kommuner. Derfor er der behov for at afsætte øremærkede ressourcer af til at løfte opgaverne, så det sikres, at der i de samlede budgetter for udsendelse tages tilstrækkelig højde for udgifter til fysisk og psykisk sårede soldater. Det gælder blandt andet udgifter til drift af Veteranhjemmene. Såfremt der er behov for yderligere midler til finansiering af veteranindsatsen, bør det ske inden for Forsvarets eksisterende budgetramme. Juli

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Veteranpolitik for X Kommune

Veteranpolitik for X Kommune Veteranpolitik for X Kommune Baggrund I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner. De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret,

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling

SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling SERVICETJEK AF VETERANINDSATSEN en videreudvikling Forord Siden 1948 har mere end 50.000 veteraner været udsendt til verdens brændpunkter. De udsendte har valgt at sætte handling bag de politiske beslutninger

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen I forbindelse med rundtur til medarbejderne i Veterancentrets Pulje fik vi en række spørgsmål. Svarene er måske interessante for flere end de, der deltog på mødet og er derfor samlet nedenfor. Hvis der

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

DANMARKS VETERANPOLITIK

DANMARKS VETERANPOLITIK DANMARKS VETERANPOLITIK 4 Indhold Baggrund Side 2 Om anerkendelse Side 4 Tiden før, under og efter en udsendelse Side 5 De pårørende Side 7 Støtte til sårede veteraner Side 8 Fælles ansvar Side 9 2 DANMARKS

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1

Anbefalinger modtaget af Forsvaret. STLG H.O.Jørgensen 1 Anbefalinger modtaget af Forsvaret H.O.Jørgensen 1 Der er sket meget De soldater, der i begyndelsen og midten af 90 erne kom hjem fra FNmissioner på Balkan kunne med rette kritisere Forsvaret for ikke

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1 Indledning... 6 2 Evalueringen... 8 2.1 Evalueringens målsætning... 8 2.2 Evalueringsgruppen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER marts 2015 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, som enkeltperson eller som en del af en

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik REGERINGEN Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Udkast - Februar 2016 Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Udkast - Februar 2016 Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Udkast - Februar 2016 En vigtig indsats De seneste 20 år har Danmark øget antallet af udsendte i internationale operationer

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over høringssvar

Bilag 2. Oversigt over høringssvar Økonomi og Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato: 08.01.2015 Bilag 2. Oversigt over høringssvar Centralforeningen for Stampersonel Allerførst tak for muligheden

Læs mere

Der er i notatet anvendt materiale om PTSD og borderline fra Psykiatrifonden og Region Midtjylland.

Der er i notatet anvendt materiale om PTSD og borderline fra Psykiatrifonden og Region Midtjylland. Notat Vedrørende: Notat om PTSD, borderline mv. Sagsnavn: Socialudvalget - Dialogmøder 2014-2017 Sagsnummer: 00.22.02-P35-2-13 Skrevet af: Morten Fich E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Opsamling Veterankonference 2016 Nyborg Strand november 2016

Opsamling Veterankonference 2016 Nyborg Strand november 2016 1 Opsamling Veterankonference 2016 Nyborg Strand 28. 29. november 2016 2 Indhold Indledning... 3 Working session 1 - beskæftigelse... 4 Fælles emner... 4 Involvering af virksomheder... 4 Veterankoordinatorer...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Veteranstøtten. - din vej til god hjælp! VETERANER støtter VETERANER

Veteranstøtten. - din vej til god hjælp! VETERANER støtter VETERANER Veteranstøtten - din vej til god hjælp! VETERANER støtter VETERANER 1 Kære Veteraner og pårørende Veteranstøtten udspringer af Danmarks Veteraner og er en frivillig hjælp og støtte til alle jer, som har

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Har du ondt i hovedet

Har du ondt i hovedet Har du ondt i hovedet -og brug for en at tale med? Jan. 2013 Gratis og anonym hjælp til alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner. - Og til

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune

Varde kommune Veteran- og pårørendepolitik. Veteran og pårørende politik. Varde Kommune Veteran og pårørende politik Varde Kommune 2016-2020 1 Foto: Karen Dahlin Gennem åbenhed, dialog og samarbejde mellem veteranen, de pårørende, kommunen og de øvrige samarbejdspartnere skabes de bedste

Læs mere

Bilag til skrivelse til forligskredsen vedr. 8 mio. kr. puljen

Bilag til skrivelse til forligskredsen vedr. 8 mio. kr. puljen Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 13 Offentligt Bilag til skrivelse til forligskredsen vedr. 8 mio. kr. puljen 28. januar 2013 Bilaget indeholder: Oversigt over modtagne ansøgninger på beløb over

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til 2013/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 2013-0009422 Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

BILAG 4. Social anerkendelse. Birgitte Refslund Sørensen Institut for Antropologi Københavns Universitet

BILAG 4. Social anerkendelse. Birgitte Refslund Sørensen Institut for Antropologi Københavns Universitet BILAG 4 Social anerkendelse Birgitte Refslund Sørensen Institut for Antropologi Københavns Universitet Baggrund Antropologisk forskning i væbnede konflikter og social genopbygning (Sri Lanka, Mozambique,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen afviser veteraner

Arbejdsskadestyrelsen afviser veteraner Arbejdsskadestyrelsen afviser veteraner På trods af, at speciallæger giver diagnosen posttraumatisk stress til krigsveteraner, oplever flere, at Arbejdsskadestyrelsen afviser deres sager. Af Sisse Nedergaard

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft.

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Til Hr. Forsvarsminister Nick Hækkerup Eft.: Forsvarsudvalget Veterancentret

Læs mere

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme

National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Sundhedsminister Ellen Trane Nørby Ældreminister Thyra Frank National handlingsplan mod muskel- og ledsygdomme Kære Ellen Trane Nørby og Thyra Frank Tillykke med udnævnelserne til sundhedsminister og ældreminister.

Læs mere

Baggrundsrapport. Evaluering af veteranpolitikken

Baggrundsrapport. Evaluering af veteranpolitikken Baggrundsrapport Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Anerkendelse, Støtte & Oplysning

Anerkendelse, Støtte & Oplysning Anerkendelse, Støtte & Oplysning Veteranstrategi for Aabenraa Kommune 1. Veteranstrategiens formål Aabenraa Kommune vil med sin veteranstrategi anerkende danske veteraners indsats for Danmark, støtte veteraner

Læs mere

SOLDATERMISSION. i Va r d e

SOLDATERMISSION. i Va r d e KFUMs SOLDATERMISSION S o l d a t e r R e k r e a t i o n i Va r d e V a r d e Varde Kaserne er beliggende i byens sydlige del, og med KFUMs Soldaterhjem lige over for hovedvagten. August 2014 F o r m

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Vi har valgt at dele indsatsen op i tre hovedpunkter som bliver præsenteret i det følgende. Derefter følger en konklusion.

Vi har valgt at dele indsatsen op i tre hovedpunkter som bliver præsenteret i det følgende. Derefter følger en konklusion. Veteranpolitik Vi skal ikke sende folk i krig, hvis de ikke må gøre en forskel Vi skal fra dansk side - også i fremtiden - kunne bidrage sikkerhedspolitisk aktivt ude i verden. I DSU mener vi dog, at man

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere