Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17"

Transkript

1 I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Generelt Information om varmepumpemodulet Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmesystemets mindste volumen og udførelse Typeskilt Transport og opbevaring Placering af varmepumpemodulet Kontrol før installationen Tilslutningsprincip Tekniske data Tekniske oplysninger - varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Tekniske oplysninger varmepumpemodul med eltilskud Systemløsninger Forskrifter Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Placeringsafstand Rørdimensioner Installation, generelt Forberendende rørtilslutninger Opstilling Checkliste Drift uden varmepumpe (Stand-alone) Installation med køledrift Vandkvalitet Lavenergicirkulationspumpe til varmebærer (PC0) Cirkulationspumpe til varmesystemet (PC) Tilslut varmtvandsbehlder (ekstraudstyr) Isolering Montering af temperaturfølere Flere varmekredse (ekstraudstyr, shuntmodul, se separat instruktion) Elektrisk tilslutning generelt CAN-BUS EMS -BUS Håndtering af printkort Eksterne tilslutninger Ekstraudstyr Tilslut varmepumpemodulet Tilslutningsmulighed EMS bus Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Oversigt varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Tilslut varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Påfyldning af varmesystemet Elektrisk tilslutning af eksternt tilskud Strømdiagram varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Installation af varmepumpemodul med integreret eltilskud 9 0. Oversigt over varmepumpemodul med integreret eltilskud Tilslutning af varmepumpemodul med integreret eltilskud Påfyldning af varmesystemet Strømdiagram varmepumpemodul med integreret eltilskud Styreenheden Produktbeskrivelse Vigtige oplysninger om brug Valgfrit ekstraudstyr Principper for brug Oversigt over knapperne og symbolerne Oversigt over displayets symboler Anvend servicemenuen Oversigt over servicemenuen Idriftsættelse Generel idriftsættelse af styreenheden Idriftsættelse af systemet ved hjælp af konfigurationsguiden Øvrige indstillinger ved idriftsættelse Foretag funktionstest Kontroller overvågningsværdien Systemoverdragelse Servicemenu Indstillinger af varmepumpen Indstillinger af tilskuddet Indstillinger af varme/køling Indstillinger af varmt vand Indstillinger af pool Indstillinger af solvarmeanlæg Indstillinger af hybridsystemet Indstillinger af vedligeholdskørsel Diagnosemenu Udbedring af driftsfejl Udluftning af varmepumpe og varmepumpemodul

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 7 Udskiftning af komponenter i varmepumpemodul Funktionskontrol Indstil driftstryk for varmanlægget Trykkontrol og overophedningsbeskyttelse Driftstemperaturer Miljøbeskyttelse Eftersyn Partikelfilter Tilslutningsmuligheder til IP-modul Idrifttagningsprotokol Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaring Advarselshenvisninger Følgende signalord er definerede og kan anvendes i det foreliggende dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. Vigtige informationer Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant. Endvidere markerer signalordene konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges.. Generelle sikkerhedsanvisninger Denne installatørvejledning er beregnet til El-Installatører, VVS-Installatører samt kølefirmaer. Læs hele installatørvejledningen grundigt før installationen påbegyndes. Bemærk sikkerhedsanvisninger og advarsler. Alle nationale og regionale bestemmelser, tekniske regelsæt og retningslinjer skal overholdes. Sørg for at dokumentere alt udført arbejde. Regler for brug Denne varmepumpe er beregnet til brug i lukkede varmesystemer i private husstande. Enhver anden brug anses som forkert. Der fraskrives ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af forkert brug. Installation, idriftsættelse og service Installation, idriftsættelse og service af varmepumpen må kun udføres af en uddannet installatør. Der må kun bruges originale reservedele. Elarbejde Elarbejde må kun udføres af autoriserede elektrikere. Før elarbejdet: skal spændingen afbrydes (på alle poler) og sikres, så den ikke kan igangsættes utilsigtet. Kontrollér, at anlægget er spændingsløst. Vær endvidere opmærksom på tilslutningsdiagrammerne til andre anlægsdele. Overdragelse til brugeren Brugeren skal instrueres i brug af og driftsbetingelserne for varmeanlægget ved overdragelse. Forklar, hvordan anlægget skal anvendes, og informer frem for alt om alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det skal oplyses, at ombygning og reparation kun må udføres af uddannede installatører. Det skal desuden oplyses, at eftersynsyn og vedligeholdelse er nødvendigt for fejlfri og miljøvenlig drift. Udlever installations- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. Øvrige symboler Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Angivelse/listeindhold Opremsning/listeindhold (. niveau) Tab.

4 4 Leveringsomfang Leveringsomfang T0 T I Fig. Medfølgende dele, varmepumpemodul, væghængt [] Varmepumpemodul (eksempel billede) [] Installationsvejledning, betjening- og monteringsvejledning [3] Kabelgennemføringer [4] Partikelfilter med si [5] Bøjler til -faset installation (til AWE-model) [T0 ] Fremløbstemperaturfølere [T] Udetemperaturføler 3 Generelt Den oprindelige vejledning er på svensk, andre sprog er en oversættelse af den oprindelige vejledning. Installationen må kun udføres af fagmand. Installatøren skal følge gældende lokale regler og forskrifter samt oplysningerne i installations- og brugsanvisningen. 3. Information om varmepumpemodulet AWB/AWE er varmepumpemoduler, der er beregnet til placering indendørs og tilkobles Compress 6000 AW-varmepumper udendørs. Der er mulighed for følgende kombinationer: Varmepumpemodul Varmepumpe AWB/E AWB/E AWB/E AWB/E AWB/E Tab. Varmepumpemodulet AWE har integreret eltilskud. Varmepumpemodulet AWB er beregnet til eksternt (shuntet) tilskud med el-, olie- eller gasfyr. For varmepumpemodulet AWB gælder, at den maksimalt tilladte effekt for ekstra tilskud er det dobbelte af varmepumpeeffekten, svarende til 0-35 kw. 3. Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmepumpemodulet må alene anvendes i lukkede varmtvand-varmesystem iht. EN 88. Anden anvendelse er ikke tilladt. Vi påtager os ikke ansvar for skader som følge af forkert brug.

5 Generelt Varmesystemets mindste volumen og udførelse For at undgå mange start/stop cyklusser, ufuldstændig afrimning eller unødig alarm kræves en tilstrækkelig mængde energi lagret i systemet. Energien lagres dels i varmesystemets vandmængde, dels i systemets komponenter (radiatorer) samt i betondæk (gulvvarme). Eftersom kravene til forskellige varmepumpeinstallationer og varmesystemer varierer meget, angives ingen generel mindste volumen. I stedet gælder følgende forudsætninger for alle varmepumpestørrelser: Gulvvarmesystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal det største rum ikke være udstyret med rumtermostater. I stedet for skal rumenheden anvendes. Mindst 30 m gulvareal skal reguleres med rumenhed, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Radiatorsystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i et ushuntet system. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Radiator- og gulvvarmesystem på separate kredse uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i den ushuntede kreds. Der kræves ingen mindste gulvareal for den shuntede gulvvarmekreds. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Kun shuntede kredse For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 50 liter til varmepumpe 5-9 og 00 liter til varmepumpe 3-7. Blæserelement For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 0 liter. Svagstrømsledninger skal lægges separat i forhold til stærkstrømsledninger, min. 00 mm. 3.8 Tilslutningsprincip Princippet bygger på flydende kondensering og integreret/eksternt tilskud via varmepumpemodulet. Styreenheden regulerer varmepumpen i henhold til indstillet varmekurve. Når varmepumpen ikke selv kan klare at opvarme huset, starter varmepumpemodulet tilskuddet automatisk og giver sammen med varmepumpen den ønskede temperatur i huset. Det varme brugsvand prioriteres og styres af en føler TW i varmtvandsbeholderen (hvis en sådan er installeret). Når vandvarmeren opvarmes, kobles varmedriften til varmesystemet midlertidigt via en 3-vejsventil. Når vandvarmeren er opvarmet, fortsætter varmedriften fra varmepumpen. Varme- og varmtvandsdrift ved varmepumpe i dvale: Ved udetemperaturer under ca. -0 C (justerbar værdi) standser varmepumpen automatisk og kan så ikke producere varmt vand. Tilskuddet i varmepumpemodulet eller det eksterne tilskud overtager derefter både varmedriften og varmtvandsproduktionen. 3.4 Typeskilt Varmepumpemodulets typeskilt er placeret på modulets sikringsskab, bag frontpladen. 3.5 Transport og opbevaring Varmepumpemodulet skal altid transporteres og opbevares i opretstående stilling. Det kan dog stilles skråt midlertidigt efter behov. Varmepumpemodulet må ikke opbevares eller transporteres ved temperaturer under 0 C. 3.6 Placering af varmepumpemodulet Varmepumpemodulet placeres indendørs. Rørtrækning mellem varmepumpe og varmepumpemodul skal være så kort som muligt. Rørene skal være isoleret ( Kapitel 7.0). Spildevand fra sikkerhedsventilen skal ledes væk fra varmepumpemodulet til et frostfrit afløb. Lokalet, hvor varmepumpemodulet placeres, skal være udstyret med gulvafløb. 3.7 Kontrol før installationen Kontrollér, at alle rørtilslutninger er intakte og ikke har løsnet sig under transporten. Før varmepumpemodulet sættes i drift, skal varmesystemet og eventuel varmtvandsbeholder inkl. varmepumpe være gennemskyldet, påfyldt og udluftet. Sørg for, at ledningerne er så korte som muligt, så anlægget beskyttes mod skader ved f.eks. uvejr.

6 6 Tekniske data 4 Tekniske data 4. Tekniske oplysninger - varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Varmepumpemodul AWB Enhed Elektriske oplysninger Strømforsyning V 30 ) 30 ) Anbefalet sikringsstørrelse ) A 0 0 Tilslutningseffekt kw 0,5 0,5 Varmesystem Tilslutningstype (varme fremløb, varmepumpe og tilskud G ekstern G ekstern fremløb/retur) Tilslutningstype (varme retur) G intern (møtrikker) G intern (møtrikker) Maks. arbejdstryk kpa Ekspansionsbeholder N/A N/A Tilgængeligt trykfald for rør og komponenter mellem inde- kpa 3) 3) og udeenhed Mindste flow (ved afrimning) l/s 0,3 0,56 Cirkulationspumpetype Grundfos UPM 5-75 PWM Grundfos UPM GEO 5-85 PWM Generelt Kapslingsklasse IP X Mål (BxDxH) mm 485x386x700 Vægt kg 30 Tab. 3 varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud ) N AC 50Hz, ) Sikringskarakteristik gl / C 3) Dette afhænger af, hvilken varmepumpe der er tilsluttet, se tabel 4. Tekniske oplysninger varmepumpemodul med eltilskud Varmepumpemodul AWE Enhed Elektriske oplysninger Strømforsyning V 400 ) /30 ) 400 ) Anbefalet sikringsstørrelse 3) A 6 ) /50 ) 6 ) Eltilskud kw 3/6/9 3/6/9 Varmesystem Tilslutningstype (varme fremløb og varmepumpe G ekstern G ekstern fremløb/retur) Tilslutningstype (varme retur) G" intern (omløber) G" intern (omløber) Maks. arbejdstryk kpa Minimum arbejdstryk kpa Ekspansionsbeholder l 0 0 Tilgængeligt trykfald for rør og komponenter mellem kpa 4) 4) inde- og udeenhed Mindste flow (ved afrimning) l/s 0,3 0,56 Cirkulationspumpetype Grundfos UPM 5-75 PWM Grundfos UPM GEO 5-85 PWM Generelt Kapslingsklasse IP X Mål (BxDxH) mm 485x386x700 Vægt kg 35 Tab. 4 Varmepumpemodul med eltilskud ) N AC 50Hz ) 3N AC 50Hz 3) Sikringskarakteristik gl / C 4) Dette afhænger af, hvilken varmepumpe der er tilsluttet, se tabel

7 Tekniske data Systemløsninger 4.3. Bypass til varmesystem Installation af varmepumpe og varmepumpemodul må kun ske ifølge de officielle systemløsninger, der tilvejebringes af producenten. Andre systemløsninger er ikke tilladte. Vi påtager os ikke ansvar for skader og problemer som følge af forkert brug. Nogle systemløsninger kræver ekstraudstyr (buffertank, 3-vejsventil, shunt, varmtvandscirkulationspumpe). Cirkulationspumpe PC kontrolleres af styresystemet i varmepumpemodulet. VC3 PC VC T T VC Z Hvis det eksterne tilskud ikke har nogen indbygget cirkulationspumpe, skal en ekstern monteres. PC0 SC Hvis det eksterne tilskud har stor volumen og en separat varmtvandsbeholder installeret, anbefales det at varmtvandsbeholderen er udstyret med el-tilskud, som kontrolleres af styreenheden i varmepumpemodulet. Det er for at undgå højt energiforbrug ved termisk desinfektion, når det eksterne tilskud ikke producerer varme. Hvis friskvandsvandsstation er installeret, skal den have eget styresystem. Bypass monteres iht. systemløsning med længde = 0 x rørdiameteren Forklaring til systemløsningerne Generelt Installationsmodul Installationsmodul integreret i varmepumpemodulet ProControl 600 Styreenhed CR0H Rumføler (ekstraudstyr) CU-EM Styreenhed til eksternt tilskud EM Eksternt tilskud T Udeføler MK Kondenssensor (ekstraudstyr) CW Varmtvandsbeholder (ekstraudstyr) VW 3-vejsventil (ekstraudstyr) TW Temperaturføler varmtvandsbeholder (ekstraudstyr) PW Cirkulationspumpe, varmt vand (ekstraudstyr) Tab. 5 Generelt Z PC T0 Tab. 6 Z Ushuntet varmekreds Cirkulationspumpe, varmekreds Fremløbstemperaturfølere Z Shuntet varmekreds (ekstraudstyr) MM00 Shuntmodul (styreværktøj til kreds) PC Cirkulationspumpe, varmekreds VC Shuntventil TC Fremløbstemperaturføler, varmekreds MC Termisk lukkeventil, varmekreds Tab. 7 Z Fig. Varmepumpemodul med varmekreds og Bypass [] Varmepumpemodul [] Bypass Hvis der ikke er installeret buffertank, kræves en bypass. Længden på bypass'en skal være mindst 0 gange den indvendige diameter på røret Kontraventil i varmekreds T T I I Fig. 3 Varmekreds [] Kontraventil En kontraventil i hver varmekreds kræves for at forhindre selvcirkulation ved sommerdrift. Selvcirkulation kan opstå, når 3-vejsventil for varmt vand står åben i forhold til varmesystemet, når varmepumpen forbereder vandopvarmning.

8 8 Tekniske data Systemløsning med varmepumpe, varmepumpemodul med eltilskud og varmtvandsbeholder PC SEC 0 3 CR0H 5 CR0H 5 MM00 4 MC T T T T TC PC M PC VC PW T0 T TW VW B A AB M MK 400 V AC 400 /30 V AC CW IDU AWE Compress 6000 AW I Fig. 4 Eltilskud med varmtvandsbeholder [3] Monteret i varmepumpemodulet [4] Monteres enten i varmepumpemodulet eller på væggen [5] Monteres på væggen

9 Tekniske data Varmepumpe, varmepumpemodul med eksternt shuntet tilskud og varmtvandsbeholder CU-EM R SEC 0 3 CR0H 5 CR0H 5 MM00 4 PC MC T T T T TC PC M PC VC PW T0 T B TW A VW AB M MK 400 /30 V AC CW EM IDU AWB Compress 6000 AW I Fig. 5 Shuntet tilskud med varmtvandsbeholder [] Monteret ved eksternt tilskud [3] Monteret i varmepumpemodulet [4] Monteres enten i varmepumpemodulet eller på væggen [5] Monteres på væggen Bypass/buffertank til det eksterne tilskud behøves kun, hvis tilskuddet har indbygget flow-kontrol.

10 0 Tekniske data Generelle symbolforklaringer Symbol Betegnelse Rørledninger/Elektriske ledninger Fremløb - Varme/Solkreds Symbol Retur - Varme/Solkreds Betegnelse Symbol Betegnelse Varmt vand Elektrisk ledning Drikkevand Elektrisk ledning afbrudt Varmtvandscirkulation Indstillingsværktøj/Ventiler/Temperaturfølere/Pumper Ventil Differencetryksregulator Cirkulationspumpe Bypass Sikkerhedsventil Kontraventil Reguleringsventil Sikkerhedsaggregat Temperaturmåler/-kontrol 3-vejs shuntventil (shunt/distribuer) Sikkerhedstermostat (temperatur) Varmtvandsshunt, termostatisk Udendørstemperaturføler 3-vejs skifteventil (skifte) Trådløs udendørstemperaturføler 3-vejs ventil (skiftende, normalt lukket til II)...Radio (trådløs)... Overstrømsventil Filterventil (Partikelfilter) Stopventil med låsning mod utilsigtet lukning M M T M Ventil, motorstyret I M Ventil, termisk T II III AB A M 3-vejs ventil (skiftende, normalt lukket til A) B Stopventil, magnetisk M 4-vejsventil Diverse Termometer Afløb med vandlås Buffertank med følere Manometer Højvandslukke iht. EN77 Varmeveksler Påfyldnings- / aftapningsventil Ekspansionsbeholder med stopventil med låsning Flowmåler Snavssamler Kollektor Luftudlader Varmekreds Automatisk luftudlader Gulvvarmekreds Kompensator (vibrationsdæmpning) Buffertank T Tab J Varmemængdemåler Varmtvandsudløb R Relæ Elpatron Symbolforklaringer

11 Forskrifter 5 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation: Det ansvarlige elforsyningsselskabs lokale bestemmelser og forskrifter med tilhørende specialregler Nationale byggeregulativer EN 5060 (Strømmens egenskaber i elnet til almindelig distribution) EN 88 (Varmesystemer i bygninger - Udførelse og installation af vandbårne varmesystemer) EN 77 (Vandforsyning - Beskyttelse mod drikkevandsforurening). 6 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 6. Placeringsafstand Varmepumpemodulet monteres i en passende højde over gulvet, så det er bekvemt at anvende styreenheden. Tag også hensyn til rørføring og koblinger under modulet. 6. Rørdimensioner Se tabel eller tabel for oplysninger om rør til varmebærere mellem varmepumpe og varmepumpemodul. Rørdimensioner (mm) AWB AWE Varmesystem fremløb G ekstern G ekstern Varmesystem retur (Omløber) G intern G intern Eksternt tilskud fremløb/retur G ekstern Varmebærer til/fra varmepumpe G ekstern G ekstern Spildevand/dræn Ø 3 Ø 3 Tab. 9 Rørdimensioner Installation, generelt Generel installationsvejledning til alle varmepumpemoduler. BEMÆRK: Risiko for driftsforstyrrelse på grund af forurening i rør! Partikler, metal-/plastspåner, rester af hør og gevindtape og lignende materialer kan sætte sig fast i pumper, ventiler og varmevekslere. Undgå partikler i rørsystemet Lad ikke rørdele og koblinger ligge direkte på jorden. Sørg for, at der ikke bliver spåner liggende i rørene ved eventuel slibning. 7. Forberendende rørtilslutninger Partikelfiltret monteres vandret i returledningen fra varmesystemet. Bemærk flow-retningen på filtret. 800 Afløbsrøret til sikkerhedsventilen i varmepumpemodulet skal monteres frostsikkert og dræningsrør ledes til afløbet. Montering af tilslutningsrør til varmesystemet og koldt/varmt vand i lokalet frem til opstillingsstedet for varmepumpemodulet. 7. Opstilling Fjern emballagen som vist på emballagen. Tag medfølgende ekstraudstyr ud I Fig. 6 Minimumsafstand

12 Installation, generelt 7.3 Checkliste Hver installation er unik. Følgende tjekliste giver en generel beskrivelse af, hvordan installationen bør foregå.. Monter varmepumpemodulets indkommende og udgående rør.. Monter varmepumpemodulets afløbsforbindelser. 3. Kobl varmepumpe og varmepumpemodul sammen ( Kapitel 9.. eller Kapitel 0.). 4. Forbind varmepumpemodulet mod varmesystemet ( Kapitel 9.. eller Kapitel 0.). 5. Monter udeføler ( Kapitel 7..3) og eventuel rumføler. 6. Tilslut CAN-BUS-ledning mellem varmepumpe og varmepumpemodul ( Kapitel 8.). 7. Tilslut eventuelt EMS -BUS-ledning til ekstraudstyr ( Kapitel 8.). 8. Påfyld og udluft varmtvandsbeholderen. 9. Gennemskyl, påfyld og udluft varmesystemet inden driftsstart ( Kapitel 9.3. eller Kapitel 0.3.). 0.Tilslutning af varmeanlægget til det elektriske system ( Kapitel 8).. Sæt varmeanlægget i drift ved at foretage de nødvendige indstillinger på kontrolpanelet ( Kapitel 3)..Udluft varmeanlægget ( Kapitel 6). 3.Kontroller, at samtlige følere har nået optimal temperatur ( Kapitel 4.9.). 4.Kontroller, og rens partikelfilter ( Kapitel 0). 5. Kontroller varmepumpen efter driftsstart ( Kapitel 4.9). 7.4 Drift uden varmepumpe (Stand-alone) Varmepumpemodulet kan tages i drift uden tilslutning af varmepumpe, f.eks. hvis installationen af varmepumpen sker på et senere tidspunkt. Dette kaldes for fritstående drift eller "stand-alone". Ved fritstående drift anvender varmepumpemodulet kun det integrerede eltilskud eller det eksterne tilskud for produktion af varme og varmt vand. Hvis varmepumpemodulet og varmesystem fyldes, før varmepumpen er tilsluttet, skal varmebærer ind og ud (til / fra) varmepumpe kobles sammen for at sikre cirkulation ( [] og [], Billede 7 eller billede 7). Åbn eventuelle stopventiler på varmebærerkredsen. Ved idriftsættelse af fritstående drift: Indstil Enkeltdrift i servicemenuen Varmepumpe ( Kapitel 4.). 7.5 Installation med køledrift BEMÆRK: Tingskade på grund af fugt! Det er kun varmpepumpemoduler med integreret eltilskud, som er kondensinsoleret for køledrift under dugpunktet. Brug ikke køledrift under dugpunktet sammen med varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud. Kondensisoler alle rør og tilslutninger. Installer rumføler, med eller uden integreret fugtighedsføler vejledning for respektive rumføler). Monter kondenssensorer ( Kapitel 7.5.). Vælg automatdrift Varme/køling Kapitel 4.3.). Foretag nødvendige indstillinger af køledriften: tilkoblingstemperatur, tilkoblingsforsinkelse, rumtemperatur- og dugpunktsdifference (offset) og laveste fremløb ( Kapitel 4.3.). Indstil temperaturdifferencen (delta) over varmepumpen ( Kapitel 4..) Sluk for gulvkredse i fugtige rum (f.eks. badeværelse og køkken), anvend eventuelt relæudgang PK for at styre dette ( Kapitel 8.4) Montering af kondenssensor (ekstraudstyr) BEMÆRK: Tingskade på grund af fugt! Køledrift under dugpunktet medfører fugtdannelse på omgivende materiale (gulv). Anvend ikke gulvvarmesystem for køledrift under dugpunktet. Foretag korrekt justering af fremløbstemperaturen iht. kapitel Kondenskontrolfunktionen stopper køledriften, hvis der dannes kondens på varmesystemets rør. Kondens opstår i køledrift, hvis varmesystemets temperatur er lavere end aktuel dugpunktstemperatur. Dugpunktet varierer afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Jo højere luftfugtighed, desto højere fremløbstemperatur kræves for at ligge over dugpunktet og undgå kondens. Kondenssensorerne sender signal til styresystemet, når de registrerer kondens og stopper dermed køledriften. Vejledning til installation og vedligeholdelse følger med kondenssensorerne Kondenskontrol med kun blæserelement BEMÆRK: Tingskade på grund af fugt! Fugt kan overføres til omgivende materiale, hvis kondensisoleringen ikke er tilstrækkelig. Kondensisoler samtlige rør og koblinger frem til blæserelementet ved køledrift. Kondensisoler med materiale beregnet til kondenserende kølesystem. Tilslut dræning til afløb. Anvend ikke kondenskontrol ved køledrift under dugpunktet. Ved køledrift med varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud kan blæserelement kun anvendes sammen med kondenskontrol og kondensfølere, og hvis de dimensioneres til drift over dugpunktet. Hvis der kun anvendes blæserelement med afløb og kondensisolerede rør, kan fremløbstemperaturen justeres ned til 7 C. Anbefalet laveste temperatur er 0 C for stabil køledrift, da frostbeskyttelsen aktiveres ved 5 C. Installation af rumføler (ekstraudstyr) er et krav for at kunne anvende køledriften. Installation af rumføler med integreret fugtighedsføler (ekstraudstyr) gør køledriften sikrere, eftersom styreenheden så automatisk justerer fremløbstemperaturen i forhold til aktuelt dugpunkt.

13 Installation, generelt Vandkvalitet Varmepumper arbejder med lavere temperaturer end andre varmesystemer, hvilket indebærer, at den termiske afgasning ikke er lige så effektiv, og syreindholdet bliver aldrig så lavt som ved et system med el- /olie-/gasfyr. Det indebærer, at varmesystemet bliver mere rustfølsomt ved hårdt vand. Anvend ikke tilsætningsstoffer i vandet ud over ph-forøgelsesmiddel, og hold vandet rent. Anbefalet ph-værdi er 7,5 9. Vandkvalitet Hårdhed < 3 dh Syreindhold < mg/l Kuldioxid, Co < mg/i Kloridioner, Cl- < 00 mg/i ) Sulfat, So4- < 00 mg/i Ledningsevne < 350 μs/cm Tab. 0 Vandkvalitet ) Se anbefaling af anode i dokumentationen om eventuel varmtvandsbeholder. Hvis el-anode anvendes, skal den registreres ved idriftsættelsen. 7.7 Lavenergicirkulationspumpe til varmebærer (PC0) PC0 varmebærerpumpe er PWM-styret (omdrejningsreguleret). Pumpeindstillingerne foretages via varmepumpemodulets styreenhed og skal indstilles for forskellige varmesystemer Kapitel 8.3). Cirkulationspumpens hastighed reguleres automatisk for optimal drift. 7.8 Cirkulationspumpe til varmesystemet (PC) En cirkulationspumpe til varmesystemet kræves og vælges ud fra systemets forudsætninger med trykfald og krav til flow. PC skal altid tilsluttes til installationsmodulet i varmepumpemodulet iht. strømdiagram. TW CW Fig. 7 Varmtvandsbeholder [] Kontraventil For tillslutningsvejledning, se beholderens medfølgende dokumentation. Ved brug af varmvandsbeholder (spiralbeholder) i varmesystemet skal automatudluftere monteres på beholder. Gælder også tank med dobbelt kappe. Ved anvendelse af ladningslange-tank i varmesystemet skal mikrobobleluftudladere monteres på slangens indløb til tanken I Varmtvandsbeholdere i forskellige størreler fås som ekstraudstyr. Maks. belastning relæudgang til cirkulationspumpe PC: A, cos >0,4. Ved højere belastning monteres mellemrelæ 7.9 Tilslut varmtvandsbehlder (ekstraudstyr) Hvis varmtvandsbeholderen installeres lavere end varmepumpen (f.eks. i kælderen), kan der opstå selvcirkulation, hvilket medfører varmetab i beholderen. Monter kontraventil, som forhindrer selvcirkulation i kredsen, hvis varmtvandsbeholderen installeres lavere end varmepumpen Varmtvandstemperaturføler TW Hvis varmtvandsbeholder er tilsluttet og TW er koblet til systemet, autokvitteres denne ved opstart. Varmtvandsføler TW tilsluttes på klemme TW på installationsmodulet i sikringsskabet vejsventil (Ekstraudstyr) Systemløsning med varmtvandsbeholder kræver 3-vejsventil (VW). Tilslutning af 3-vejsventil beskrives i separat vejledning Varmtvandsbeholder, solvarme (ekstraudstyr) Som ekstraudstyr fås også en varmtvandsbeholder til solvarme. Installationsvejledning medfølger varmtvandsbeholderen Cirkulationspumpe til varmt vand PW (ekstraudstyr) Når PW tilsluttes til installationsmodulet, går det i konstant drift, ingen indstillinger foretages i styreenheden. 7.0 Isolering Alle varmebærende ledninger skal forsynes med varmeisolering iht. gældende normer.

14 4 Installation, generelt BEMÆRK: Tingskade på grund af gennemfrysning! Ved strømafbrydelse kan vandet i rørledningerne fryse til. Anvend mindst 9 mm isolering af rørledninger udendørs. Anvend mindst mm isolering af rørledninger indendørs. Dette er vigtigt for sikker og effektiv vandopvarmning. Ved køledrift skal alle tilslutninger og ledninger kondensisoleres i henhold til gældende normer. 7. Montering af temperaturfølere I leveranceudførelsen regulerer styreenheden automatisk fremløbstemperaturen i forhold til udendørstemperaturen. For øget komfort kan en rumføler installeres. Hvis køledrift skal anvendes, er rumføler et krav. 7.. Rumføler (ekstraudstyr, se separat instruktion) Hvis rumføler installeres, efter systemet er idriftsat, skal den tilvælges som styreenhed for varmekreds i idriftsættelsesmenuen Kapitel 3.). Monter rumføler ( Rumfølerens vejledning). Tilslut rumføleren til klemme EMS på installationsmodulet i sikringsskabet på varmepumpemodulet. Instil rumføleren CR0 som fjernstyring, før idriftsættelse af anlægget ( Rumfølerens instruktion). På CR0H kan dette ikke vælges. Foretag evt. indstilling af kreds på rumføleren, før idriftsættelse af anlægget ( Rumfølerens instruktion). Angiv ved idriftsættelsen af anlægget, at rumføleren (CR0 eller CR0H) er installeret ( Kapitel 3.) som styreenhed for varmekreds. Foretag indstilling for rumtemperatur iht. Kapitel Hvis der allerede findes en tilslutning å EMS-klemmen, foretages tilslutningen parallelt på samme klemme, som vist på Billede 8. Hvis flere EMS -moduler installeres i systemet, skal disse tilsluttes som vist på Billede 3, Kapitel Fremløbstemperaturføler T0 Føleren leveres sammen med varmepumpemodulet. Placer føleren meter fra 3-vejsventilen eller på buffertanken, hvis en sådan er installeret. Tilslut fremløbsføleren til klemme T0 på installationsmodulet i sikringsskabet på varmepumpemodulet Udendørstemperaturføler T Hvis kablet til temperaturføleren udendørs er længere end 5 m, skal afskærmet kabel anvendes. Det afskærmede kabel skal være jordet i indendørsenheden. Maks. længde for et afskærmet kabel er 50 m. Kablet til temperaturføleren udendørs skal opfylde følgende minimumskrav: Kabeldiameter: 0,5 mm Modstand: Maks. 50 ohm/km Antal ledere: Monter føleren på husets koldeste side - normalt mod nord. Føleren skal beskyttes mod direkte sollys, ventilationsluft eller lignende, der kan påvirke temperaturmålingen. Føleren må heller ikke monteres direkte under taget. H / H (min m) W NW SW N S NE SE E EMS NSC/IP I Fig. 9 Placering af udendørstemperaturføler I Fig. 8 EMS-tilslutning på Installationsmodul

15 Elektrisk tilslutning generelt 5 7. Flere varmekredse (ekstraudstyr, shuntmodul, se separat instruktion) Styreenheden kan klare en ushuntet varmekreds i leveranceudførelse. For at installere yderligere kredse kræves et shuntmodul for hver kreds. Installer shuntmodul, shuntventil, cirkulationspumpe og øvrige komponenter iht. valgt systemløsning. Tilslut shuntmodulet til klemme EMS på installationsmodulet i sikringsskabet på varmepumpemodulet. Foretag indstilling for flere varmekredse iht. Kapitel Hvis der allerede findes en tilslutning å EMS-klemmen, foretages tilslutningen parallelt på samme klemme, som vist på Billede 8. Hvis flere EMS -moduler installeres i systemet, skal disse tilsluttes som vist på Billede 3, Kapitel Elektrisk tilslutning generelt FARE: Risiko for elektrisk stød! Komponenterne i varmepumpen er strømførende. Afbryd hovedstrømmen, før arbejde udføres på den elektriske del. BEMÆRK: Skader på anlægget opstår, hvis strømmen tilsluttes uden vand. Komponenterne i varmeanlægget kan overophedes, hvis strømmen tilsluttes, før der er fyldt vand på. Fyld og tryksæt varmtvandsbeholderen og varmesystemet, inden anlægget tilsluttes strømmen. Varmepumpemodulets elektriske tilslutning skal kunne afbrydes på en sikker måde. Installer en separat sikkerhedsafbryder, som afbryder al strøm til varmepumpemodulet. Ved separat elforsyning kræves en sikkerhedsafbryder for hver forsyning. 8. CAN-BUS BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af forstyrrelse! Stærkstrømsledninger (30/400V) i nærheden af kommunikationsledning kan forårsage funktionsfejl i varmepumpemodulet. Placer afskærmet CAN-BUS-ledning separat fra netkabel. Minimumsafstand 00 mm. Det er tilladt at placere den sammen med følerkabler. BEMÆRK: Skader på systemet opstår, hvis V- og CAN-BUS-tilslutningerne forveksles! Kommunikationskredsene er ikke konstrueret til at håndtere V konstant spænding. Kontroller, at de fire kabler er tilsluttet kontakter med tilsvarende mærkning på printkortene. Varmepumpen og varmepumpemodulet forbindes med en kommunikationsledning, CAN-BUS. Passende kabel til ekstern placering er ledning LIYCY (TP) xx0,75, eller lignende. Alternativt kabel skal have et tværsnit på mindst 0,75 mm, samt være parsnoet, afskærmet og godkendt til udendørsbrug. Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende (indeenheden) og til stel. Maksimal ledningslængde er 30 m. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder -V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for -V- og CAN-BUS-tilslutningerne. Kontakten Term markerer start og slut for CAN-BUS-forbindelsen. Sørg for, at det første og det sidste printkort er termineret, og at alle andre ikke er termineret. Kompressoren forvarmes, før den starter. Dette kan tage op til timer afhængigt af udetemperatur. Det er en forudsætning, at Temperatur kompressor (TR) er 0 K højere end Temperatur luftindtag (TL). Temperaturerne kan aflæses i Diagnosemenuen ( Kapitel 4.9) I Vælg kabelområde og -type svarende til aktuel afsikring og placeringsmåde. Tilslut varmepumpen i henhold til strømdiagram. Yderligere forbrugere må ikke tilsluttes. Hvis varmepumpen skal tilsluttes via HFI-relæ, skal separat HFI-relæ til varmepumpen anvendes. Følg gældende forskrifter. Hold øje med farvekoden ved skift af printplader. Fig. 0 Terminering af CAN-BUS [On] Termineret CAN-BUS [Off] Ikke termineret CAN-BUS 8. EMS -BUS BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af forstyrrelse! Stærkstrømsledninger (30/400V) i nærheden af kommunikationsledning kan forårsage funktionsfejl i varmepumpemodulet. Placer EMS -BUS-ledning separat fra netkabel. Minimumsafstand 00 mm. Det er tilladt at placere den sammen med følerkabler. EMS -BUS og CAN-BUS er ikke kompatible. Forbind ikke EMS -BUS enheder med CAN-BUS enheder.

16 6 Elektrisk tilslutning generelt Styreenheden HPC400 og installationsmodulet i varmepumpemodulet forbindes med EMS -BUS. Styreenheden får strøm via BUS-kablet. Polaritet er irrelevant for de to kabler i EMS -BUS'en. For EMS -BUS tilsluttet ekstraudstyr gælder følgende (se også installationsvejledning for det enkelte ekstraudstyr): Hvis flere BUS enheder er installeret, skal disse have en minimumsafstand på 00 mm mellem sig. Hvis flere BUS enheder er installeret, tilslut disse i serie eller i et stjernenet. Anvend kabel med mindst 0,5 mm tværsnitsmål. Anvend afskærmet kabel, hvis udvendig induktiv påvirkning forekommerr (f.eks. solcelleanlæg). Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende og til stel. 8.3 Håndtering af printkort Printplader med styreelektronik er meget følsomme over for elektrostatiske afladninger (ESD ElectroStatic Discharge). Derfor skal der udvises særlig forsigtighed, så skader på komponenterne undgås. FORSIGTIG: Skade på grund af statisk elektricitet! Bær jordet håndledsbånd ved håndtering af ukapslet printkort. Udgang VC0 er aktiv i køledrift og envendes til at styre en 3-vejsventil til recirkulation, for at lette skift mellem varmt vands- og køledrift Eksterne indgange BEMÆRK: Tingskade på grund af forkert tilslutning! Tilslutning beregnet til anden spænding eller strømstyrke kan medføre skade på elektriske komponenter. Foretag kun tilslutning til varmepumpemodulets eksterne indgange, som er beregnet til 5V og ma. Hvis der er behov for mellemrelæ, anvend kun relæer med guldbelagte kontakter. De eksterne indgange I, I, I3 och I4 kan anvendes til at fjernstyre visse funktioner i styreenheden. Funktionerne, som aktiveres af de eksterne indgange, beskrives i kapitel 4... Den eksterne indgang tilsluttes enten til en strømafbryder for manuel aktivering eller styringsudstyr med relæudgang til 5V. 8.5 Ekstraudstyr CAN-BUS tilsluttet ekstraudstyr, f.eks. effektkontrol, tilsluttes på installationsmodulkortet i varmepumpemodulet parallelt på CAN-BUS tilslutningen til varmepumpen. 8.6 Tilslut varmepumpemodulet Aftagning af frontbeklædning Fjern styreskabets lås. Led tilslutningskablerne gennem kabelgennemføringerne i sikringsskabet. Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram. Sæt sikringsskabets lås og varmepumpemodulets frontplade på plads I Fig. Håndledsbånd Skaderne er for det meste skjulte. Printpladen kan fungere perfekt ved opstarten, og problemerne opstår først senere. Opladede genstande er kun et problem i nærheden af elektronikken. Overhold en sikkerhedsafstand på mindst en meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og andre emballeringsmaterialer, beklædning af kunstfibre, (f.eks. fleece-pullover) og lignende, før du begynder på arbejdet. Et armbånd, der er sluttet til en jordforbindelse, giver god ESD-beskyttelse ved arbejde med elektronikken. Dette armbånd skal bæres, før den afskærmede metalpose/-emballering åbnes, eller før den monterede printplade lægges fri. Armbåndet skal bæres, indtil printpladen lægges i den afskærmede emballage igen eller sluttes til i det lukkede kontaktskab. Udskiftede printplader, som returneres, skal også behandles på denne måde. 8.4 Eksterne tilslutninger For at undgå induktiv påvirkning bør alle lavspændingsledere (målestrøm) trækkes med en minimumsafstand på 00 mm fra strømførende 30 V- og 400 V-kabler. Hvis lederen til temperaturfølere skal forlænges, skal følgende lederdiameter anvendes: Op til 0 m langt kabel: 0,75 til,50 mm Op til 30 m langt kabel:,0 til,50 mm Relæudgang PK er aktiv i køledrift og kan anvendes til at styre skiftende køling /varme af et blæserelement, en cirkulationspumpe eller for at styre gulvvarmekredse i fugtige rum I Fig. Kabelgennemføringer [] Kabelgennemføring følere, CAN-BUS og EMS -BUS [] Kabelgennemføring indgående strømforsyning

17 Elektrisk tilslutning generelt Tilslutningsmulighed EMS bus A B C I Fig. 3 Tilslutningsmulighed EMS bus [A] Stjernenet og serieforbindelse med ekstern koblingsdåse [B] Stjernenet [C] Serieforbindelse [] Installationsmodul [] Tilbehørsmoduler (f.eks.: Rumføler, Shuntmodul, Solmodul)

18 8 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. Tillige skal nationale krav overholdes. 9. Oversigt varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud I Fig. 5 Varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud målt i mm I Fig. 4 Varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud [] Installationsmodul [] Cirkulationspumpe [3] Shunt [4] Automatisk luftudlader (VL) I Fig. 6 Rørtilslutning til varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud [] Kabelgennemføring følere, CAN-BUS og EMS -BUS [] Kabelgennemføring indgående strømforsyning [3] Varmebærere ind fra varmepumpe [4] Returledning til tilskuddet [5] Fremløb fra tilskuddet [6] Fremløb til varmesystemet [7] Spildevandsafløb fra sikkerhedsventil [8] Varmebærere ud til varmepumpe [9] Manometer [0] Retur fra varmesystemet 4 3

19 <50V 30V / 400V Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9 9. Tilslut varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud 9.. Tilslutning til varmepumpe Dimensioner rørene i henhold til tabel. Tilslut fremløbet fra varmepumpen [3] 7til varmebærer ind [] Billede 7. Tilslut returledningen til varmepumpen [4] 7til varmebærer ud [] Billede I Fig. 7 Tilslutning af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud til varmepumpe [] Varmebærere ind (fra varmepumpe) [] Varmebærere ud (til varmepumpe) [3] Fremløb fra varmepumpe [4] Retur til varmepumpe Varmepumpe, udgangseffekt Varmebærerdelta Nominelt flow Maks. trykfald AX0 inder-ø 5 (mm) AX5 inder-ø 8 (mm) AX3 inder-ø 6 (mm) AX40 inder-ø 33 (mm) (kw) (K) (l/s) (kpa) ) Maks. rørlængde PEX (m) ) 5 7 0, , , , , Tab. Rørdimensioner og maksimale rørlængder ved tilslutning af varmepumpe til varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud ) For rør og komponenter mellem inde- (varmepumpemodul) og udeenhed (varmepumpe). ) Rørlængder er beregnet i forhold til, at en 3-vejsventil til varmt vand er installeret i systemet.

20 0 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9.. Tilslutning til eksternt tilskud og varmesystem I varmepumpemodulet udføres følgende tilslutninger: Træk spildevandsslangen fra [4] Billede 8 til et frostfrit afløb. Tilslut returledning til eksternt tilskud til [] Billede 8. Tilslut fremløb fra eksternt tilskud til [] Billede 8. Tilslut fremløbet til varmesystemet til [3] Billede 8. Tilslut returledning fra varmesystemet til [5] Billede T T I Fig. 8 Tilslutning af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud til varmesystem og tilskud [] Returledning til tilskuddet [] Fremløb fra tilskuddet [3] Fremløb til varmesystemet [4] Afløb fra sikkerhedsventil [5] Retur fra varmesystemet [6] Partikelfilter 9..3 Cirkulationspumpe til eksternt tilskud Hvis det eksterne tilskud ikke har indbygget cirkulationspumpe, kræves en ekstern cirkulationspumpe monteret. Kontakt producenten af det eksterne tilskud for information om, hvordan cirkulationspumpen skal reguleres. 9.3 Påfyldning af varmesystemet Gennemskyl først varmesystemet Hvis varmtvandsbeholderen er tilsluttet til systemet, skal denne fyldes med vand. Derefter fyldes varmesystemet.

21 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9.3. Påfyldning af varmepumpe og varmepumpemodul Hvis varmepumpemodulet og varmesystemet skal fyldes, før varmepumpen tilsluttes, skal varmebærer ind og ud til/fra varmepumpen kobles sammen for at sikre cirkulation. Åbn eventuelle stopventiler på varmebærerkredsen. Når systemet er fyldt, skal det udluftes ordentligt. Fyld systemet iht. denne instruktion. Sæt strøm til systemet iht. kapitel 9.4. Idriftsæt systemet iht. kapitel 3. Udluft systemet iht. kapitel 6. PC VC T T VC Z GC VL VC3 PC0 SC VC0 VW I Fig. 9 Varmepumpemodul med eksternt tilskud og varmesystem [Z] Varmesystem (ushuntet) [] Eksternt tilskud [] Varmepumpe Se billede 9:. Afbryd strømmen til varmepumpen og varmepumpemodulet.. Aktiver automatisk udluftning på VL ved at skrue skruen et par omgange ud, uden at fjerne den. 3. Luk ventilerne på varmesystemet; partikelfilter SC og VC3. 4. Tilslut en slange til VC0 og den anden ende til et afløb. Åbn aftapningsventil VC0. 5. Åbn påfyldningsventil VW for at fylde rørene til varmepumpen. 6. Fortsæt påfyldning, indtil der kun kommer vand ud af slangen ved afløbet. 7. Luk aftapningsventil VC0 og påfyldningsventil VW. 8. Flyt slangen til aftapningsventilen til varmesystemet VC. 9. Åbn partikelfiltret VC3, aftapningsventil VC og påfyldningsventil VW for at fylde varmesystemet. 0.Fortsæt påfyldning, indtil der kun kommer vand ud af slangen ved afløbet..luk aftapningsventil VC..Udluft det eksterne tilskud iht. vejledningen. 3. Åbn partikelfiltret SC og fyld på til manomeret GC viser bar. 4.Luk påfyldningsventil VW. 5.Fjern slangen fra VC. 6. kapitel 6.

22 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9.4 Elektrisk tilslutning af eksternt tilskud Eksternt shuntet tilskud kræver, at der foretages nogle ekstra tilslutninger og indstillinger Alarmsignal og eksternt tilskud Ved eksternt shuntet tilskud tilsluttes alarmsignalet til klemme FM0 på varmepumpemodulets Installationsmodul (strømdiagram Billede 6). Hvis det shuntede tilskud ikke har nogen 30V alarmudgang, skal FM0 tilsluttes iht. alternativ [b] (strømdiagram Billede 6) Startsignal til eksternt tilskud For udgang EM0 (strømdiagram Billede 5) gælder følgende: Maks. belastning på 30 V-signaludgangen: A, cos >0,4. Ved større belastning skal der installeres et mellemrelæ (medfølger ikke). Hvis det eksterne tilskud kræver potentialfri kontakt. skal der installeres et mellemrelæ (medfølger ikke). Bemærk at shuntventilen ikke åbnes umiddelbart efter, at det eksterne tilskud er aktiveret. Forsinkelsen kan justeres i styreenheden ( kapitel 4..3). Det er muligt, at det eksterne tilskud starter og stopper nogle gange. Dette er helt normalt. Hvis der opstår problemer med det eksterne tilskud på grund af alt for korte kørselstider, kan der installeres en buffertank. Kontakt producenten af det eksterne tilskud for mere information og flere detaljer V styring af eksternt tilskud Nogle eksterne tilskud (e-kassetter og modulopbyggede gasfyr) kan kapacitetsstyres med 0-0V signal, det kopples da til Installationsmodulets udgang EMO 0-0V iht. Billede 0. Afhængigt af følsomheden i gennemløbsovervågningen kan selv en hurtig motorventil anvendes til støjreduktion. Bemærk, at kedel uden flow-kontrol (som f.eks. de fleste gulvmonterede gaskedler) ikke kræver denne funktion Åbn/luk shuntventil (VM0) Shuntventilen VM0 åbnes ved signal fra koblingssted 6 og lukkes ved signal til koblingssted 63 på koblingsklemme VM0 ( billede 4). Hvis 0-0V styring anvendes, skal shunten ( [3] Billede 4) manuelt indstilles til helt åbent. Fig V styring af eksternt tilskud I Magnetventil til eksternt tilskud med volumen flow styring Ved brug af et eksternt tilskud, som er udstyret med flow-kontrol (hovedsagligt vægmonterede gasfyr med minimalt vandindhold) skal en magnetventil installeres på flowet til det eksterne tilskud. Magnetventilen installeres således at: start af kedels cirkulationspumpe åbner ventilen stop af kedels cirkulationspumpe lukker ventilen

23 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Strømdiagram varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud 9.5. Oversigt over CAN-BUS og EMS, varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud I Fig. Oversigt over CAN-/EMS -BUS, varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud [] Varmepumpemodul [] Varmepumpe A = 0 er standard [3] IP-modul [4] Ekstraudstyr [5] Rumføler (ekstraudstyr) [6] AWB 5-9 [7] AWB 3-7 Tilslutning fra fabrik Tilsluttes ved installation/ekstraudstyr

24 4 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud faset varmepumpe og eksternt tilskud Fig. Oversigt, varmepumpemodul med eksternt tilskud [] Kompressor [] I/O-modul varmepumpe [3] Installationsmodul [4] Indgående forsyning 30V ~N [5] Ekstraudstyr [6] Varmepumpemodul [7] Varmepumpe [8] Indgående forsyning 30V ~N

25 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud faset varmepumpe og eksternt tilskud I Fig. 3 Oversigt, varmepumpemodul med eksternt tilskud [] Kompressor [] I/O-modul varmepumpe [3] Installationsmodul [4] Indgående forsyning 30V ~N [5] Ekstraudstyr [6] Varmepumpemodul [7] Varmepumpe [8] Indgående forsyning 400V ~3N

26 6 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Strømdiagram installationsmodul, varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud F I Fig. 4 Strømdiagram, Installationsmodul [I] Ekstern indgang [I] Ekstern indgang [I3] Ekstern indgang 3 [I4] Ekstern indgang 4 [MK]Kondenssensor [T0] Temperaturføler, fremløb [T] Temperaturføler, ude [TW]Temperaturføler, varmt vand [TC0] Temperaturføler, varmebærer retur [TC] Temperaturføler, varmebærer fremløb [EW]Startsignal eltilskud i varmtvandsbeholder (ekstern) 30V udgang [F50] Sikring 6,3 A [EM0]Ekstern varmekilde 0-0V styring [PC0] Cirkulationspumpe, PWM-signal [PC0] Cirkulationspumpe, varmebærer [PC] Cirkulationspumpe, varmesystem [PK] Relæudgang kølesæson 30 V/cirkulationspumpe køling [PW]Cirkulationspumpe varmt vand [VC0] 3-vejsventil bypass til køling, køl fra/til 30V udgang [VW]3-vejsventil varme/varmt vand [EM0]Ekstern varmekilde start/stop [VM0]Shunt ekstern varmekilde (åbn/luk) [] CANbus til varmepumpe (CUHP-I/O) [] FMO, Alarm ekstern varmekilde 30V indgang [3] 30V~ driftspænding Maks. belastning, relæudgang: A, cos >0,4. Ved højere belastning monteres mellemrelæ Tilslutning fra fabrik Tilsluttes ved installation/ekstraudstyr

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 8 367 (2/) da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere