Myalgisk Encefalopati - ME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myalgisk Encefalopati - ME"

Transkript

1 Post Viral Fatigue Syndrome/Benign Myalgisk Encephalomyelitis eller Myalgisk Encefalopati - ME En kort indføring Overlæge Sidsel Kreyberg Ullevål Universitetssygehus Juni 2002 Oversat til dansk af Inge Gregersen, lærer, med tilladelse fra forfatteren. Sidsel Kreyberg

2 Myalgisk Encefalomyelopati (ME) er en lidelse af ukendt årsag, hvor sygdomsmekanismerne i det store hele også er ukendte. Diagnosen findes i WHO's diagnosesystem ICD-10 under andre hjernesygdomme som Post Viral Fatigue Syndrome/Benign Myalgic Encephalomyelitis. Fordi det ikke er bevist, at der foreligger en hjerne-rygmarvsbetændelse (-itis), bliver encephalomyelitis i dag ofte skiftet ud med encephalopathy. Herved beholdes forkortelsen ME, som er godt indarbejdet, efter at den blev lanceret i The Lancet i En gennemgang af litteraturen om en tilstand, som indtil da var beskrevet i flere epidemier, blev da erkendt som værende en og samme lidelse. Den svarer også til den oprindelige beskrivelse af neurasteni fra ME er i dag en differentieldiagnose ved neurasteni, der senere har fået en bredere betydning. Chronic Fatigue Syndrome (CFS) og ME. CFS er blevet en skraldespandsbetegnelse for uforklarlige tilstande domineret af det subjektive symptom kronisk fatigue, men diagnosen kræver i dag ikke trætbarhed/intolerance over for aktivitet, som tidligere var et hovedkriterium. I lighed med neurasteni har også CFS fået en langt bredere betydning end den oprindelige. CFS omfatter forskellige patientgrupper afhængig af hvilken definition, der bruges. Den definition af PVFS/ME, som i dag bruges ved Haukeland i Bergen (se sidste side), ligger tæt på CDC-definitionen af CFS fra 1988 (Holmes et al.) 1. Denne er langt mere restriktiv end den reviderede CFS version fra 1994 (Fukuda et al.), som er en konsensusdefinition, der anvendes forskelligt af forskellige miljøer. Oxfordgruppen lagde deres egen tolkning til grund for en definition af CFS i Den omfatter kun kronisk fatigue med og uden depression og tolker eksplicit fatigue som et symptom nært knyttet til motivation. Terapianbefalinger udgået fra dette miljø har ingen gyldighed ved ME, og sammenstillingen ME/CFS er blevet direkte vildledende. Fukuda et al. præciserer ganske vist, at fatigue ved CFS ikke skal forstås som motivationssvigt, men dette er kun i ringe grad kendt og påagtet i psykosomatisk orienterede miljøer. ME kan udløses efter infektioner, vacciner, forgiftninger og kirurgi. ME kan også komme snigende uden kendt årsag eller gradvist med forværring efter 1 Holmes et al. kriterierne bruges i Danmark til at definere Kronisk Træthedssyndrom, se EPI Nyt nr. 3,

3 infektioner, operationer eller andre fysiske belastninger. Psykisk stress alene udløser ikke ME. Sygdommen opstår som oftest akut efter en infektion, gerne med en forudgående tidligere infektion eller anden fysisk hændelse. Stress er forbundet med for lidt søvn, dårlig ernæring og andre livsstilsfaktorer, som kan undergrave det fysiske helbred og gør antageligt ikke sagen bedre for en person, der får ME, men ME rammer også helt sunde, harmoniske og glade mennesker i alle aldre. Personlighedstype og samtidens øgede krav har været hede temaer i debatten om ME/CFS og er en gentagelse af den offentlige debat om neurasteni fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. ME optræder som epidemier, familiært og sporadisk. Epidemiske udbrud er til tider faldet sammen med udbrud af paralytisk polio, men har haft et andet forløb og er derfor blevet kaldt atypisk polio - af enkelte også tolket som massehysteri. I sporadiske tilfælde er opfattelsen, at patienterne ofte er såkaldte overskudsmennesker. Påstande om, at de er perfektionister, overambitiøse, eller, at de kæmper med kærlighedssorg, jalousi, sociale tilpasningsvanskeligheder osv., fremsættes ofte fra psykosomatisk hold, hvor sygdommen opfattes som somatisering af ubevist psykisk konfliktstof (hysteri). Selv om enkelte, der får ME, har psykosociale problemer, er disse som oftest blevet mestret adækvat og afvises som regel ikke. Patienterne benægter alligevel årsagssammenhæng mellem sådanne problemer og ME, og dette bruges i en ringargumentation for at forstærke en påstand om, at konfliktstof ikke erkendes af patienten, og derfor forårsager symptomerne (somatisering). Denne holdningen indebærer en insinuation om en sekundærgevinst af sygdommen, men kan hverken underbygges eller efterprøves og sårer og provokerer både dem, der har sygdommen selv og deres nærmeste. Medicinsk professionsstrid. Mange ser det massive fysiske svigt ved ME som en biologisk tilstand og ikke som en psykisk uformåenhed, et syn som forstærkes af patienternes forhistorie og mestringsstrategier ved hændelser i livet og sygdom, samt ved det invaliderende mentale svigt, der følger ME, og som er uforenelig med psykisk gevinst. Denne professionsstrid bør der oplyses om, eftersom tilstanden aktualiserer den lovbestemte ret til frit valg af læge. Det kognitive svigt rammer blandt andet processeringen af information, korttidshukommelsen og tidsperspektiv og afdækkes 3

4 ikke altid i en travl klinisk hverdag - i stedet falder mistanken på samspilsproblematik. Psykiske reaktioner er præget af kaos, forvirring, angst, resignation og regression i dårlige faser, mens depression kan indtræde ved forøget mentalt overskud og perspektiv på situationen. Mange angiver selv, at de tidligere har haft mere energi end andre, og dette er ofte også indtrykket af mange børn, som rammes. Enkelte rammes meget hårdt og kan være suicidale i perioder. Symptomer og funktionssvigt viser et karakteristisk svingende forløb. Intolerance over for aktivitet viser sig ved 1) øgning af symptomer, 2) forøget hvilebehov og 3) nedsat mental og fysisk funktion efter dagligdags aktiviteter og/eller belastninger. Dette medfører, at patienterne i varierende grad er ude af stand til at føre et normalt liv og ude af stand til at tage vare på sig selv. Kognitivt svigt, fysisk svigt og intolerance for sansebelastninger, smerter, fatigue, sygdomsfølelse, forstyrret søvnmønster, ændrede vegetative og hormonelle responser viser individuelle variationer, men alle disse elementer er med i sygdomsbilledet i varierende grad. Sygdommens alvorlighedsgrad og fase. Sygdomsgraden afgøres af symptomintensitet og hvilebehov og afspejles i mentalt og fysisk funktionssvigt. Symptomerne svinger i løbet af en dag og fra dag til dag. Sygdommen gennemgår også flere faser eller stadier. I akut udløste tilfælde indtræder i løbet af kort tid en akut fase med alle symptomer til stede. Patienten skal have mest mulig ro, skærming og aflastning. Krav til patienten i denne fase er helt uhørt. Sygdomsgrad inddeles gerne i let, moderat, alvorlig og meget alvorlig. De lette tilfælde kan provokeres over i alvorligere grader af sygdommen. Som oftest går sygdommen i løbet af 6-12 måneder gradvist fra den akutte fase og over i en tidlig restitutionsfase, hvor patienterne spontant øger funktionsniveauet og får en øget tolerance for belastninger (reduceret hviletid, mindre intense symptomer, mindre udtalte vegetative forstyrrelser, mindre smerter og bedre søvn). Både i akut fase og i tidlig restitutionsfase er patienten meget sårbar for tilbagefald. Aktivitetsniveauet øger spontant, og det er risikabelt at introducere krav om deltagelse i skolegang eller fysisk aktivitet, da forceret mobilisering kan udløse tilbagefald. Hjælp til fornuftigt energiforbrug og rigtig ergonomisk arbejdsstilling, eventuelt passiv fysioterapi, hvis 4

5 patienten magter det er meget vigtigt, eftersom patienten kan overvurdere sin kapacitet og være ivrig efter at indhente det forsømte. ME er kendetegnet ved intolerance for aktivitet. Et højt aktivitetsniveau kan være en medvirkende årsag til, at sygdommen får et mere dramatisk og langvarigt forløb. Aktive personer kan have vanskeligt ved at underkaste sig sygdommens begrænsninger og må oplæres i aktivitetstilpasning med næsten militæragtig disciplin for at undgå at udløse reaktioner. En tendens til at benægte sygdommen kan være udtalt blandt unge med ME, som kan få et langtrukket, svingende forløb med stærkt forlænget restitutionstid efter aktivitet og fare for tilbagefald. Enkelte mister tidligt grebet socialt på grund af manglende mental og fysisk kapacitet og trækker sig tilbage. Dette fejltolkes hyppigt som personlighedsforstyrrelser. Patienterne bliver i sådanne tilfælde opfattet som værende umotiverede i forhold til behandling, da de undgår aktiv deltagelse. Prognose. Erfaringsmæssigt er det gunstigt for prognosen, at der indtræder en klar bedring indenfor de første måneder. En del infektionsudløste eller kirurgisk udløste tilfælde løsner antagelig op tidligere ved adækvat hvile i nogle få måneder. Det vides ikke, hvorfor enkelte får et vedvarende, nedadgående eller svingende forløb med alvorlige forværringer over måneder og år - altså ME. Sygdommen har hos de fleste, men ikke hos alle, en tendens til bedring over lang tid, men når tilstanden først er fuldt udviklet, ser det ud til, at den såkaldte akutte fase varer i mindst et halvt år og kan udløses på ny ved større tilbagefald. Klinisk evaluering. Hvert enkelt tilfælde må vurderes og håndteres med tanke på sygdommens 1) udløsende årsag, 2) forløb, 3) alvorsgrad og 4) aktuelle fase. Uafhængigt af den aktuelle sygdomsgrad er det hensigtsmæssigt at tage stilling til, om patienten er stabil, på vej ud af et tilbagefald, på vej ind i et tilbagefald eller eventuelt i langsom bedring. Individuel symptomatologi vil også for en del formål være af interesse klinisk, sygesikrings- og forskningsmæssigt (neuropsykologisk, vaskulært, immunologisk, hormonelt osv.). 5

6 ME-patienter har klinisk observerbare forandringer, som forværres ved aktivitet og bedres ved hvile, skærmning imod belastninger og adækvat tilførsel af ernæring og væske: - lavt blodtryk (episodisk højt blodtryk) - lav blodvolume, dalende pulstryk i stående stilling, perfusionsdefekt ved hjerne-spect - intolerance for blodtransfusion, spinalpunktur, alkohol og medicin - manglende evne til at holde sig oprejst i længere tid (kan kollapse under et varmt brusebad) - uprovokerede hurtige pulsslag, eventuelt under søvn, hjertebanken - iskolde hænder og fødder, neglerodsbetændelse, ansigtsbleghed, blå mærker - overfladisk respiration, eventuelt med pauser i vejrtrækningen - besvimelsestendens, svimmelhedsanfald, kvalme, balanceproblemer - myokloni, eventuelt under søvn, rystelser, skælven, muskelryk - behov for at ligge eller halvvejs ligge dele af dagen, særligt efter søvn og efter aktivitet - forstyrret temperaturregulering med manglende døgnvariation, vedvarende subfebril eller lav perifer temperatur, temperaturstigning ved aktivitet, svedtendens - feberfølelse, kuldeintolerance, varmeintolerance, vejr-påvirkelighed, fødevareintolerance - nedsat dyb følsomhed i hud, muskulatur og tænder, følelsesløshed, prikken, allodyni - subkutane ødemer, eventuelt i overkroppen (hos børn: rødt ansigt og bløde underarme) - hurtige uforklarede vægtændringer i sygehistorien - reduceret muskelstyrke, stemmekraft, udholdenhed og mimik, evt. synkebesvær (sonde) - misfarvning af slimhinder, tilbagevendende øm hals, sensible øjne (abakteriel faryngitis og konjunktivitis) rhinitis, øget slimdannelse, kronisk hoste (bronkial irritation), irritabel tarm - appetitforstyrrelser, salthunger, gærhunger - tørst, øget tyggebehov, hikke, nedsat opmærksomhed (hjernestammesymptomer) - ændringer i hormonrespons (typisk lav tolerance for sukkerholdige madvarer). Obs. insulin, cortisol, prolaktin, væksthormon: døgnvariation og respons på belastning. Obs. thyreoidea. - elektrolytforstyrrelser (obs. syre-basestatus), forhøjet ANA og EBV-titer, lav SR og hvide - ændret mønster for søvn, fødeindtag, afføring og vandladning. Menstruationsbesvær. 6

7 G93.3 GODARTET POSTVIRALT UDMATTELSESSYNDROM lcd-10 (WHO, 1998) GODARTET MYALGISK ENCEFALOMYELOPATI - ME-SYNDROM Kriterier efter protokol for diagnose af ME/PVFS ved Haukeland Sygehus HOVEDKRITERIER 1. Nyopstået fatigue med 50 % reduktion i aktivitetsniveauet i mindst 6 måneder 2. Aktivitet tåles ikke, fører til udmattelse* 3. Eksklusion af somatiske og psykiatriske tilstande TILLÆGSKRITERIER 1. Subfebrilia (37,5-38,6 C) (ikke obligatorisk) 2. Øm hals 3. Ømme lymfeknuder hals og armhuler (ikke obligatorisk) 4. Muskelsmerter (myalgi) 5. Generel muskulær trætbarhed/følelse af muskulært svigt 6. Langvarig forværring af symptomerne efter fysisk belastning 7. Migrerende ledsmerter 8. Hovedpine 9. Kognitivt svigt, koncentrations- og hukommelsesproblemer, kognitiv fatigue 10. Søvnforstyrrelser (hypersomni eller insomni) KLINISKE TEGN 1. Postural hypotention 2. Vasomotoriske forstyrrelser/ansigtsbleghed (episodisk tachycardi/svedtendens) 3. Photofobia/indstillingsnystagmus/anisokori (tågesyn) 4. Diffust abdominal ømhed/kvalme/obstipation/diaré 5. Intentionstremor/positiv Romberg-prøve/balancesvigt *Kommentar: Symptomøgning kan komme umiddelbart eller indtil 72 timer efter, eventuelt længere, afhængigt af sygdomsgrad, varighed og symptomatologi. Langvarig observation, eventuelt logbogsføring af patientens aktiviteter/ydre og indre belastninger kan være nødvendig. Oplysninger fra komparenter, der observerer patienten mere eller mindre kontinuerligt, har her stor værdi, særligt når klinikeren selv eller andet kvalificeret personale ikke kan være til stede. Sen reaktion er karakteristisk og opdages lettest af omsorgspersoner, der kender patienten godt. Patienten selv har ofte problemer med formidling på grund af kognitivt funktionssvigt. 7

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

DEMENSTYPER I OVERBLIK En kort gennemgang af demenstyper med gældende beskrivelser fra bl.a. Videnscenter for demens. Gennemgangen er samlet og

DEMENSTYPER I OVERBLIK En kort gennemgang af demenstyper med gældende beskrivelser fra bl.a. Videnscenter for demens. Gennemgangen er samlet og DEMENSTYPER I OVERBLIK En kort gennemgang af demenstyper med gældende beskrivelser fra bl.a. Videnscenter for demens. Gennemgangen er samlet og sammensat af DemensCentrum Aarhus med brug af informationer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

1. Indledning - 2 - Sager om overvåget samvær kan inddeles i to hovedtyper: Type 1: De ukomplicerede.

1. Indledning - 2 - Sager om overvåget samvær kan inddeles i to hovedtyper: Type 1: De ukomplicerede. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Komplicerede samværssager...6 2.1. Forhold hos samværsforælderen...6 2.1.1. Misbrug...7 2.1.2. Psykisk lidelse...8 2.1.3. Negativ påvirkning...8 2.1.4. Andre forhold...9

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Myalgisk Encephalomylitis internationalt konsensuspanel

Myalgisk Encephalomylitis internationalt konsensuspanel 2 Myalgisk Encephalomylitis internationalt konsensuspanel Carruthers, Bruce M, MD, CM, FRCPC; kliniker: intern medicin med fokus på ME Uafhængig, Vancouver, British Columbia, Canada van de Sande, Marjorie

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere