Bodily Distress Syndrome (BDS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bodily Distress Syndrome (BDS)"

Transkript

1 Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1

2 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i forskningen, så du har formentlig ikke hørt om sygdommen før. Der fi ndes endnu ikke en dansk betegnelse, men Bodily Distress kan oversættes til kropsligt plaget eller kropslig stress. Denne pjece fortæller lidt om, hvad sygdommen indebærer. Personer med Bodily Distress Syndrome (i det følgende forkortet til BDS) har mange svære gener i det daglige. Typiske gener er hovedpine, smerter i ryg, muskler og led, maveproblemer, åndenød, voldsom træthed og mange fl ere. For nogle er generne så svære, at de ikke kan gå på arbejde. Selv almindelige daglige gøremål som at købe ind, vaske op eller støvsuge kan være uoverkommelige. Mange patienter med BDS har været igennem talrige undersøgelser hos egen læge, hos forskellige speciallæger og på sygehuset, uden at lægerne har fundet en god forklaring på deres gener. Desværre oplever nogle undervejs, at de bliver misforstået og mistænkeliggjort af forskellige læger, der primært hæfter sig ved, at der ikke er fundet tegn på kendte sygdomme. Nogle får direkte at vide, at de ikke er rigtigt syge, at generne er indbildte, eller at det er psykisk. Dette opleves af de fl este som meget opslidende. Nogle patienter med BDS har fået diagnoser som fi bromyalgi, kronisk piskesmæld, irriteret tyktarm, kronisk smertetilstand eller andet. Disse betragter vi i dag som undertyper af BDS. Du kan læse mere om dette i afsnittet Andre navne for BDS. Det skal understreges, at BDS er en reel sygdom, og at symptomerne ikke er indbildte. Hvordan stilles diagnosen BDS? Igennem et interview, og ud fra din journal, undersøger lægen her, hvilke gener eller symptomer du har. Lægen tager stilling til sværhedsgraden af symptomet, samt hvorvidt dine symptomer evt. kan skyldes en anden sygdom, fx om ledsmerter bedre forklares af gigt, eller om åndenød skyldes 2

3 astma. Hvis symptomet bedre kan forklares af en anden sygdom, tæller det ikke som en del af BDS. Det er altså udelukkende ud fra symptomerne, sværhedsgraden og varigheden, at diagnosen stilles. Der fi ndes på nuværende tidspunkt ikke en undersøgelse, som fx blodprøve, skanning eller lignende, der kan vise, om et menneske lider af BDS. I interviewet undersøger lægen, om der er symptomer fra følgende 4 grupper. Gruppe 1: Almene symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær Gruppe 2: Symptomer fra mave og tarm Gruppe 3: Symptomer fra muskler og led Gruppe 4: Symptomer fra hjerte og lunger I fi guren nedenfor ses de symptomer, der undersøges for. Almene symptomer fx Koncentrationsbesvær Træthed Hovedpine Hukommelsesbesvær Svimmelhed Muskler og led fx Muskelsmerter eller ømhed Ledsmerter Følelse af lammelse i arme og ben Smerter, som fl ytter sig fra sted til sted Ubehagelig dødhedsfornemmelse eller føleforstyrrelser Mave-tarm symptomer fx Hyppige, løse afføringer Mavesmerter Oppustethed, spændingseller tyngdefornemmelse i maven Diaré Opgylpninger eller opstød Forstoppelse Utilpashed eller kvalme Opkastninger Brændende fornemmelse i brystet eller maven Hjerte og lunger fx Hjertebanken eller uro i brystet Trykken eller smerter i brystet Forpustethed uden anstrengelse Anfald med vejrtrækningsbesvær Varm- eller koldsveden Rysten eller sitren Mundtørhed Køren i maven/ sommerfugle i maven Rødmen eller blussen 3

4 BDS inddeles i en moderat og en svær form. Forskellen på den moderate og svære form er, hvor mange af kroppens systemer, der er påvirkede af sygdommen. Alle symptomerne behøver ikke at være tilstede på én gang, men bare at have været tilstede inden for de seneste 2 år. Derudover skal symptomerne være så generende, at de påvirker den måde, man lever sit liv på. Langt de fl este med svær BDS kan overkomme betydeligt mindre, end før de blev syge. Selvom alle patienter med svær BDS har symptomer fra fl ere grupper, kan det være symptomerne fra én af grupperne, der volder størst besvær i hverdagen. Patienter med svær BDS kan altså have vidt forskellige problemer i hverdagen afhængig af, om det er lammelser, rygsmerter eller tynd mave, der er det mest generende symptom. Dvs. at selvom der er mange fælles træk blandt mennesker med BDS, kan sygdommen have mange forskellige ansigter. Alle der kommer til forundersøgelse på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser bliver både undersøgt for BDS og for psykiske lidelser samt andre sygdomme. Vi ved, at 1 ud af 3 mennesker med svær BDS har en angstlidelse eller depression. Hvis man lider af angst eller depression sammen med BDS, gør det livet yderligere besværligt. Derfor er det vigtigt, at det bliver opdaget, så man kan komme i den rigtige behandling. Andre navne for BDS På alle sygehusets afdelinger er der patienter, hvor man ikke kan stille en medicinsk eller kirurgisk diagnose, der kan forklare symptomerne. Sådanne symptomer kaldes blandt læger funktionelle symptomer eller funktionelle lidelser, men nogle kalder dem også medicinsk uforklarede lidelser. 4

5 Mange afdelinger bruger deres egne diagnoser til patienter med funktionelle lidelser. Nogle mennesker med svær BDS oplever derfor at få stillet nedenstående diagnoser, og dette kan skabe forvirring. Måske har du fået stillet en eller fl ere af følgende diagnoser: Fibromyalgi Kronisk træthedssyndrom Irritabel tyktarm Kronisk smertesyndrom Somatiseringstilstand Duft- og kemikalieoverfølsomhed Kronisk piskesmæld Den nyeste forskning tyder imidlertid på, at de forskellige diagnoser alle er underformer af én sygdom, nemlig BDS. Flere undersøgelser har vist, at patienterne, trods forskellige diagnoser, ofte har samme symptomer. Fx kan en patient med fi bromyalgi også være plaget af maveproblemer og træthed. Og en patient med kronisk træthedssyndrom kan være plaget af muskelsmerter og hjertebanken. De mange forskellige diagnoser på området kan være et udtryk for at BDS har mange ansigter som beskrevet i sidste afsnit. BDS er en ny forskningsdiagnose, og der er derfor mange læger, der ikke kender den. De fl este læger kender dog de forskellige diagnoser, der er nævnt i boksen, men er ikke klar over, at de kan betragtes som underformer af én sygdom. Praktiserende læger bruger oftest somatisering om symptomer, der ikke kan forklares. Derfor står der både somatiseringstilstand og Bodily Distress Syndrome på det materiale, der bliver sendt herfra til din egen læge. 5

6 Hvad er årsagerne til BDS? Der er desværre meget, vi ikke ved om BDS. Og der er lang vej igen, før vi forstår sygdommen til bunds. Overordnet ved vi, at årsagen til sygdommen er meget kompleks og, at der skal fl ere faktorer til for at få BDS. Der er 5 faktorer, som vi ved har betydning for BDS: 1) Hjernen, 2) arvelighed, 3) anden sygdom/skade, 4) sygdomsbekymringer, 5) langvarig stress og belastning. Hjernen Indtil videre ved vi, at en del af forklaringen skal fi ndes i hjernen og altså ikke i kroppen, hvor man ellers mærker mange af sine symptomer. Forskningen har vist, at der involveres andre hjerneområder til at registrere smerte hos personer med BDS end hos raske. Smertetærsklen er også ændret i forhold til raske. Der er altså påviselige biologiske ændringer i hjernen. På baggrund af en række undersøgelser har man udviklet fi lterteorien som en del af forklaringen på, hvad der forårsager de mange kropslige symptomer. Filterteorien For at forstå fi lterteorien må man først vide, at følesansen sidder i hjernen. Man mærker først noget fra kroppen, når det registreres i hjernen. Dvs. at hvis man sætter hånden på en kogeplade, mærker man først smerten, når hjernen har fået besked fra nerverne i hånden. Noget tyder på, at der ved BDS er en større følsomhed overfor signaler fra kroppen end hos raske. Kroppen sender konstant signaler til hjernen. Hos raske er der et fi lter, der stopper mange af signalerne, inden de kommer op til hjernen. Raske mærker altså ikke disse signaler, for fi ltret lader kun de vigtigste signaler komme igennem. 6

7 Forskningen peger på, at dette fi lter fungerer dårligere hos mennesker med BDS. Filtret har huller, så fl ere signaler kommer frem til hjernen, hvor det mærkes. Dette kan forklare, at man kan have en normal skanning af ryggen, men alligevel have rygsmerter. RASK BDS Hjerne Hjerne Ændret symptomhåndtering i hjernen Der er også undersøgelser der tyder på at kropslige signaler håndteres på en anden måde i hjernen hos patienter med BDS sammenlignet med andre. Arvelighed Arveligheden ved BDS er ikke direkte undersøgt. Men der fi ndes fl ere undersøgelser, der viser, at man i nogle familier er mere tilbøjelig til at være plaget af mange symptomer end andre. Når der er tendens til generende symptomer i samme familier skyldes dette bl.a. arveanlæggene. 7

8 Anden sygdom/skade I nogle tilfælde kan BDS komme efter en sygdom eller skade, du har haft. Et typisk eksempel på dette er et piskesmæld. I forbindelse med et trafi kuheld kan man forstuve nakken. De fl este vil være ømme i nakken i nogle uger, hvorefter ømheden gradvist forsvinder. Hos nogle mennesker fortsætter smerterne, bliver værre og der kan komme fl ere symptomer fra andre steder i kroppen. I disse tilfælde er der udviklet en mere kronisk tilstand, nemlig BDS. Sygdomsbekymringer Med sygdomsbekymringer menes tanker, man kan gøre sig om sin sygdom eller sine symptomer, der volder bekymring for at man er alvorligt syg. Vi ved, at sygdomsbekymringer kan påvirke forløbet af mange sygdomme, fx efter en blodprop i hjertet og altså også ved BDS. Eksempel Når man mærker et symptom fra sin krop, fx rygsmerter, vil man ofte gøre sig tanker om, hvorvidt rygsmerterne kommer til at påvirke én både samme dag og i tiden fremover. Eksempler på tanker om rygsmerter 1. Nu har jeg ondt i ryggen. Det går nok over af sig selv i løbet af nogle dage. 2. Rygsmerterne er et tegn på, at jeg har et dårligt helbred. Jeg må passe meget på mig selv, ellers bliver det bare værre. 3. Åh nej, mon jeg har fået en kræftsvulst i ryggen. Som eksemplerne viser, kan man tænke vidt forskelligt om samme symptom. Nogle tanker virker beroligende (som eks. 1), mens andre vil give anledning til bekymring (eks. 2 og 3). Hvis symptomet giver anledning til megen bekymring, kan symptomet forværres via en ond spiral, der kører helt automatisk. Og i sidste ende kan man blive mere syg og generet af symptomet. 8

9 Symptom/fysisk fornemmelse Øget opmærksomhed på den del af kroppen symptomet stammer fra. Fortolkning af symptomet Bekymring Angst Beroligelse Langvarig stress og belastning Vi ved, at hvis man har været udsat for langvarig stress og belastning, er der større risiko for at få BDS. Dette gælder særligt belastninger i barndommen, men også belastninger i voksenlivet. Der er mange med BDS, der i årevis har overskredet grænserne for, hvad de kunne magte. Hvis man igennem lang tid overskrider sine grænser, kan man reagere med stress, som kan udløse BDS. Derfor kan afl astning være et element i behandlingen af BDS. Hvordan behandles BDS? BDS kan behandles. Det er muligt at genoptræne kroppen, at lære at være mindre bekymret for sine symptomer, og at lære strategier til at håndtere stress og belastning. Samtidig kan medicinsk behandling ændre symptomhåndteringen i hjernen, så symptomerne er mindre generende. Nogle af vores patienter bliver helt raske, andre oplever at deres symptomer mindskes og at de får mere overskud i hverdagen. Du kan tale med din læge om, hvilken form for behandling der er den rigtige til netop dig. 9

10 Hvad kan du selv gøre? Der er en række ting, hvorved du kan hjælpe dig selv til at få det bedre. Dem kan du læse mere om i folderen Gode råd til mennesker med Bodily Distress Syndrome (BDS). Egne notater Her kan du notere det du gerne vil huske fra lægesamtalen. 10

11 11

12 Henvisningsadresse Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital Barthsgade 5, 1. sal, 8200 Aarhus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: 12

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord

Generaliseret angst, socialfobi og panikangst. Forord Generaliseret angst, socialfobi og panikangst En vejledning til patienter og pårørende Forfattere: Professor, dr. med., chefpsykolog Jørn Halberg Beckmann, Odense Universitetshospital Forskningschef, cand.scient.

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere