2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER"

Transkript

1 Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer Fornavn Efternavn Kontaktadresse hvis anderledes end værtsfirmaets Afdeling og funktion /mobil Telefax-nr. 3. Information om visumansøger - personen der skal have visum Fornavn Efternavn Fødselsdato, dd-mm-åååå Køn Mand Kvinde Nationalitet Adresse i hjemland Land Side 1 af 5

2 4. Information om visumansøgers firma Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse Land Branche Telefax Hvilken afdeling er ansøger ansat i, og hvad er ansøgers funktion i firmaet? 5. Information om værtsfirmaets relation til ansøger Har dit firma tidligere haft besøg af ansøger? Hvis ja hvornår og med hvilket formål? Hvis nej har dit firma tidligere haft besøg af andre repræsentanter for ansøgers firma? Hvis ja hvornår og med hvilket formål? Hvor lang tid har forretningsrelationen mellem dit firma og ansøgers firma bestået? Hvordan opstod kontakten mellem dit firma og ansøgers firma? Hvad er det anslåede økonomiske omfang af forretningsforholdet mellem dit firma og ansøgers firma? 6. Information om besøget Hvornår skal ansøger ankomme? Hvor mange dage venter du besøg af ansøger? Hvad er formålet med besøget? beskriv indholdet af forretningsforholdet, og formålet med besøget Er der særlige omstændigheder eller begivenheder, der skal tages i betragtning ved behandlingen af ansøgningen? Side 2 af 5

3 7. Information om afholdelse af udgifter i forbindelse med besøget Hvem betaler for ansøgers rejse? Ansøger Vært Hvem betaler for ansøgers ophold? Ansøger Vært Hvor skal ansøger bo under sit ophold? 8. Økonomi i forbindelse med rejse og ophold Vil du som vært indestå økonomisk for ansøger i forbindelse med rejse og ophold i Danmark? Hvis ja bedes du underskrive her 9. Eventuelle yderligere bemærkninger eller information vedrørende invitationen eller besøget vedlæg gerne et udførligt program for besøgets aktiviteter 10. Erklæringer og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette skema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser, jf. straffelovens 161, udlændingelovens 40 og udlændingelovens 59-60: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger som du giver eller har givet i forbindelse med ansøgningen om visum, vil blive registreret i det danske visumregister (IVR-VIS) og i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS). Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med en eventuel ansøgning om fortsat ophold i Danmark. Registreringen er obligatorisk. Side 3 af 5

4 IVR-VIS er et edb-register, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for. C-VIS er Schengen-medlemsstaternes fælles visa database. Alle personlige oplysninger om dig, som står på invitationsformularen, vil blive overgivet til de relevante myndigheder i Schengen-medlemsstaterne og vil blive behandlet af disse myndigheder i forbindelse med visumansøgningen. Sådanne oplysninger vil blive indlæst og lagret i visuminformationssystemet (IVR-VIS og C-VIS) i en periode på højst fem år. I løbet af denne periode vil oplysningerne være tilgængelige for de visumudstedende myndigheder og de myndigheder, der udfører visumkontrol ved de ydre grænser og i medlemsstaterne. Endvidere vil medlemsstaternes indvandrings- og asylmyndigheder have adgang til oplysningerne med henblik på at kontrollere, om betingelserne for lovlig indrejse, lovligt ophold og lovlig bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, identificere personer, der ikke eller ikke længere opfylder disse betingelser, behandle en asylansøgning og beslutte, hvem der har ansvaret for en sådan behandling. Under visse omstændigheder vil oplysningerne desuden blive stillet til rådighed for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol (den Europæiske Unions politienhed) med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i IVR-VIS og i C-VIS og om hvilken medlemsstat, der har oversendt oplysningerne. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, Du kan kræve, at oplysninger om dig, der er ukorrekte, bliver berigtiget, og at oplysninger om dig, der er ulovligt behandlet, slettes. Hvis du anmoder om det, vil den myndighed, der behandler visumansøgningen, oplyse dig om, hvordan du kan udøve din ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få dem berigtiget eller slettet, herunder om de relevante retsmidler ifølge dansk lov. Den nationale tilsynsmyndighed i Danmark (Datatilsynet) behandler klager vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Henvendelse herom kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK København K, e- mail-adresse: C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Ansøgers sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. D. Information om konsekvenserne af ophold uden fornøden tilladelse Hvis ansøger får udstedt et visum, påhviler det ansøger at udrejse af Schengenområdet i overensstemmelse med det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Visummet giver ansøger ret til at opholde sig i Schengenlandene i et bestemt antal dage indenfor en nærmere fastsat gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden er ofte lidt længere end det antal dage, visummet er gældende for. Ansøger skal både overholde det fastsatte antal dage og den angivne gyldighedsperiode. Ansøger må altså hverken overskride antallet af dage eller datoerne for ind- og udrejse. Hvis ansøger udrejser for sent, kan det få alvorlige konsekvenser, og ansøger kan blive pålagt en karensperiode. I karensperioden kan ansøger normalt ikke blive meddelt visum til Danmark. Hvis ansøger overskrider sit visum med højst 30 dage, kan ansøger blive pålagt 3 års karensperiode, mens en overskridelse på mere end 30 dage kan føre til 5 års karensperiode. E. Information om konsekvenserne af udvisning eller ansøgning om asyl Hvis ansøger efter indrejsen på visum udvises administrativt eller ved dom af Danmark, eller hvis ansøger søger om asyl i Danmark eller et andet Schengenland og efterfølgende ikke medvirker til udrejsen, vil ansøger som udgangspunkt ikke kunne få visum i en periode på 5 år. F. Information om eventuelle konsekvenser, hvis ansøgeren indgiver ansøgning om opholdstilladelse, mens ansøgeren opholder sig i Danmark på visum Hvis ansøger indgiver en ansøgning om opholdstilladelse under visumopholdet i Danmark kan det medføre, at ansøger bliver pålagt en karensperiode på 5 år, i hvilken periode ansøger som udgangspunkt vil være afskåret fra at opnå visum til Danmark. Der vil dog ikke blive pålagt karens, hvis ansøgningen vedrører følgende typer af opholdstilladelse: familiesammenføring iht. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller 9 c, stk. 1; studietilladelse iht. udlændingelovens 9 c, stk. 1; opholdstilladelse på grundlag af fribyordningen, jf. udlændingelovens 9 c, stk. 4; Side 4 af 5

5 arbejdstilladelse iht. udlændingelovens 9 a, stk. 2. nr. 1-4 eller 6. Endvidere vil opholdsansøgningen ikke medføre karens, hvis hensyn af humanitær karakter taler afgørende derimod. Bemærk: Hvis ansøger søger om en opholdstilladelse omfattet af ovenstående undtagelser, vil ansøger alligevel blive pålagt karens, hvis det afgørende formål er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart, at ansøgningen ikke vil kunne imødekommes. 11. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 10 Dato og sted Underskrift Side 5 af 5

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere