Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2013. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)"

Transkript

1 Gartnerier og planteskoler Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Arbejdstid Løn Søgnehelligdags- fridagspulje Forskudttids- og skifteholdstillæg Overtidsbetaling Formænd Jordfræser-, truck- og blæsertillæg Sikkerhed Værktøj Mindre arbejdsdygtig arbejdskraft Andet arbejde Sygdom Arbejdsskadeforsikring og tilskadekomst Løn under barsel mv Barselsudligning Børns sygdom og hospitalsindlæggelse Pasning af alvorligt syge Bolig, kost og logi Opholdsrum Ansættelsesaftaler Opsigelsesvarsel Fratrædelsesgodtgørelse Elever a Elever under voksen erhvervsuddannelse (VEU) b Elever under erhvervsgrunduddannelse (EGU) Praktikanter Ferie Særlige bestemmelser Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Natarbejde og helbredskontrol Seniorpolitik Tillidsrepræsentantbestemmelser Uoverensstemmelser Regler for behandling af faglig strid Kørselsgodtgørelse Lokale akkordaftaler Overenskomstfravigende lokalaftaler FiU-fonden Jordbrugets Uddannelsesfond Organisationsaftaler Hovedaftalen Overenskomstens varighed Protokollat I: Formænd Protokollat II:

3 Protokollat III: Modregning Protokollat IV: Feriekort Protokollat V: Akkord og andre produktivitetsfremmende lønsystemer Protokollat VI: Retningslinjer for indgåelse af lokale akkordaftaler Protokollat VII: Arbejdsmarkedspension og pensionsindfasning Protokollat VIII: Efteruddannelse Protokollat IX: Kompetenceudvikling Protokollat X: Uddannelse og samarbejde Protokollat XI: Socialt Kapitel Protokollat XII: Seniorpolitik Protokollat XIII: Kodeks for aftaler med udenlandske medarbejdere Protokollat XIX: Underleverandører Protokollat XV: Aftale om politisk samarbejde mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe vedrørende overenskomstmæssig beskæftigelse Protokollat XVI: Samarbejdsaftalen Protokollat XVII: Samarbejdet mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe Protokollat XVIII: Implementering af ligelønsloven mv

4 1 Arbejdstid 1. Ugentlig arbejdstid: Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden kan planlægges som - normal 37 timers arbejdsuge - varierende ugentlig arbejdstid - dobbeltuge (indtil 74 timer på 14 dage) - andet (deltid, forskudttid, holddrift, m.v.) 2. Normal 37 timers arbejdsuge: Arbejdstiden lægges mellem kl og kl Såfremt den daglige arbejdstid skal slutte i tidsrummet , skal dette varsles mindst 7 dage forud. Når der arbejdes om lørdagen, skal arbejdet slutte senest kl Spisepausen må ikke overstige 1 time. Ved 4 timers uafbrudt arbejde gives adgang til 15 minutters pauser efter lokal aftale. Arbejdstidens lægning fastsættes af virksomheden efter drøftelse med arbejderne, og under hensyn til virksomhedens tarv og på grundlag af bestående overenskomst. Arbejderne har gennem deres organisation påtaleret i henhold til Regler for Behandling af faglig Strid i tilfælde, hvor de mener, at manglende hensyntagen til deres ønsker ikke tilstrækkeligt kan begrundes i hensynet til virksomhedens tarv. Lørdagsarbejde kan udføres i nødvendigt omfang, hvor det under hensyntagen til virksomhedens tarv er muligt, anbefaler organisationerne, at den enkelte arbejder kan holde fri hver anden lørdag. Kontinuerligt overarbejde må ikke finde sted. Der kan lokalt træffes aftale om indførelse af flextid. 3. Arbejdstidens lægning i detailsalg: I detailplanteskoler kan arbejdstiden af hensyn til ekspeditionerne for en del af mandskabet lægges sådan, at lørdagen inddrages som almindelig arbejdsdag. De lørdagstimer, der falder efter kl. 11, gives som fritid på en anden af ugens hverdage. Der betales for disse lørdagstimer et tillæg på pr. 1. marts kr. 25,28 4

5 pr. 1. marts kr. 25,79 Organisationerne anbefaler, at det tilstræbes, at medarbejderne i sæsonen kan holde fri hver tredje lørdag. 4. Varierende ugentlig arbejdstid: Der kan lokalt træffes aftale mellem arbejdsgiveren og en enkelt eller en gruppe af arbejdere om, at den ugentlige arbejdstid kan variere, således at gennemsnittet over en 26-ugers periode ikke overstiger 37 timer. Arbejdstiden i den enkelte uge må dog ikke overstige 45 timer. Arbejdstiden lægges mellem kl og kl Aftalen om varierende ugentlig arbejdstid indgås med tillidsrepræsentanten. På virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderne mulighed for at inddrage forbundets lokale afdeling. Manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. Det er en forudsætning for anvendelse af varierende ugentlige arbejdstider, at der i virksomheden forefindes et opslag, hvoraf det fremgår, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden eller, at der er udleveret en plan til medarbejderen over arbejdstiden. For så vidt enighed lokalt ikke kan opnås, kan spørgsmålet overgives organisationerne til fagretlig behandling, og den eventuelle nye arbejdstid kan ikke træde i kraft, før den fagretlige behandling er afsluttet. Såfremt der i en fastlagt periode med varierende ugentlige arbejdstider placeres arbejdstimer på lørdage, afregnes der for disse timer som for overarbejde på hverdage, jf. 5 stk Dobbeltuge: Arbejdstiden kan efter drøftelse med arbejderne og under hensyntagen til virksomhedens tarv tilrettelægges med indtil 74 timer over en to-ugers periode på hverdage mellem k og kl , dog lørdage mellem kl og kl Arbejdstiden skal i så fald tilrettelægges således, at medarbejderen sikres to arbejdsfri hverdage inden for to-ugers perioden, hvoraf den ene skal være en lørdag. 5

6 6. Lokalaftaler om arbejdstid: Der er adgang til ved lokal, skriftlig aftale mellem virksomheden og 3Fs stedlige lokale afdeling til at supplere og fravige bestemmelserne i overenskomsten vedr. arbejdstid efter retningslinjerne i 35 om overenskomstfravigende lokalaftaler. 7. Første maj: 1. maj er fridag hele dagen. For arbejde på 1. maj betales de første 4 timer med et tillæg på 50% af timelønnen og efterfølgende timer med et tillæg på 100%. 8. Juleaftens-/nytårsaftensdag: Arbejdes der juleaftensdag og nytårsaftensdag, slutter arbejdet senest kl I tilfælde af, at der holdes ferie på sådanne dage, betragtes disse som hele feriedage. 9. Fridage: Ansatte optjener frihed i overensstemmelse med nedenstående regler: a. Der optjenes ret til en fridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse for fuldtidsansatte svarende til 0,7115 timer pr. uges beskæftigelse for fuldtidsansatte. b. Der ydes betaling for fridagen fra søgnehelligdagsfradragspuljen ( 2 stk. 1). c. Fridagen afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. d. Fridagen skal afholdes senest 1 år efter optjening. Fridagene skal afholdes inden for afviklingsperioden og senest inden fratræden sker. e. Hvis friheden - begrundet i sygdom, fødsel, overgang til selvstændig erhvervsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller anden tilsvarende omstændighed - ikke afholdes, kan den optjente løn for fridagene udbetales, jf. restbetalingen i 2 stk. 2, b. f. Opsparede fridage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden. 6

7 g. Den 24. december eller den 31. december er hel fridag. Fastlæggelse af fridagen sker efter drøftelse med den enkelte medarbejder og under hensyntagen til virksomhedens tarv. 10.Udskydelse af erstatningsfrihed for overenskomstfastsatte fridage: Ved overenskomstfastsatte fridage forstås 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag i det omfang disse dage i overenskomsten er defineret som hele eller delvise fridage. Under forudsætning af lokal enighed kan frihed på disse dage med 4 ugers varsel udskydes og erstattes af senere frihed. Senere frihed placeres under hensyntagen til medarbejderens ønsker og skal være afviklet inden 3 måneder fra den oprindelige fridag. 2 Løn Der ydes et tillæg til faglærte arbejdere og arbejdere sidestillet hermed på kr. 4,50 pr. time. 1. Timeløn: a. Faglærte gartnere Generelt Timeløn Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 123,27... kr. 7,20... kr. 130,47 pr. 1. marts kr. 125,52... kr. 7,20... kr. 132,72 Gartneriarbejdere som inden for de sidste 6 år har været beskæftiget med væksthusproduktion på fuld tid i 3 år eller tilsvarende på deltid og som har opnået uddannelsesbevis svarende til 20 ugers brancherelevant uddannelse inkl. kursus om plantebeskyttelse i gartneri (sprøjtecertifikat). Brancherelevant uddannelse omfatter derudover AMUuddannelser vedr. produktion, pasning og pleje af grøntsags- og prydplanter, herunder betjening og vedligeholdelse af maskiner og tekniske installationer i væksthuse. 7

8 Generelt Timeløn. Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 123,27... kr. 7,20... kr. 130,47 pr. 1. marts kr. 125,52... kr. 7,20... kr. 132,72 Planteskolearbejdere som inden for de sidste 6 år har været beskæftiget på fuld tid i 3 år eller tilsvarende på deltid og som har opnået uddannelsesbevis svarende til 20 ugers branche-relevant uddannelse inkl. kursus om plantebeskyttelse i gartneri (sprøjtecertifikat). Brancherelevant uddannelse omfatter derudover AMU-uddannelser vedr. produktion af planteskole-kulturer samt betjening og vedligeholdelse af maskiner og tekniske installationer på planteskoler. Generelt Timeløn. Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 123,27... kr. 7,20... kr. 130,47 pr. 1. marts kr. 125,52... kr. 7,20... kr. 132,72 Arbejdere som pr. 1. marts 2008 har oppebåret løn som faglært i henhold til de hidtil gældende regler bevarer retten hertil. Såfremt der sker ændringer i uddannelsesudbuddet, kan der optages forhandlinger mellem organisationerne om ændring af ovennævnte uddannelseskrav. b. Tillærte gartneriarbejdere Generelt Timeløn Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 121,22... kr. 7,20... kr. 128,42 pr. 1. marts kr. 123,47... kr. 7,20... kr. 130,67 Arbejdere som - udfører fagligt arbejde såsom stikning, formering, såning, potning samt udtagning af planter, og har opnået kursusbeviser svarende til 10 ugers brancherelevant AMUuddannelse vedr. produktion, pasning og pleje af grøntsagsog prydplanter i væksthuse. - har gennemført uddannelsen som væksthusgartnerassistent 8

9 Tillærte planteskolearbejdere Generelt Timeløn Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 121,22... kr. 7,20... kr. 128,42 pr. 1. marts kr. 123,47... kr. 7,20... kr. 130,67 Arbejdere, som - udfører fagligt arbejde såsom podning, okulation, beskæring, såning, stikning, formering og planteekspedition og har opnået kursusbeviser svarende til 10 ugers brancherelevant AMU-uddannelse vedr. produktion af planteskolekulturer. Arbejdere, som pr. 1. marts 2008 har oppebåret løn som tillært i henhold til de hidtil gældende regler, bevarer retten hertil. c. Kvalificerede gartneri-/planteskolearbejdere Generelt Timeløn Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 119,62... kr. 7,20... kr. 126,82 pr. 1. marts kr. 121,87... kr. 7,20... kr. 129,07 Arbejdere, som har - arbejdet i samme gartneri/planteskole uafbrudt i 1 år eller 16 måneder (i alt) inden for 2 år eller - har været beskæftiget inden for gartneri/planteskole i 9 måneder og har opnået kursusbeviser svarende til 5 ugers brancherelevant AMU-uddannelse indenfor væksthus- og planteskoleområdet eller - har gennemført en erhvervsgrunduddannelse inden for gartnerfaget. d. Andre gartneri- og planteskolearbejdere Generelt Timeløn Timeløn funktionstillæg incl. tillæg pr. 1. marts kr. 118,76... kr. 7,20... kr. 125,96 pr. 1. marts kr. 121,01... kr. 7,20... kr. 128,21 9

10 2. Anciennitetstillæg: Der ydes de ansatte anciennitetstillæg for beskæftigelse i samme firma således: 1. marts marts 2012 Efter 1 års uafbrudt beskæftigelse 2,86 kr. 3,36 kr. Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse 3,52 kr. 4,02 kr. Efter 5 års uafbrudt beskæftigelse 4,41 kr. 4,91 kr. Hvor der ydes personlige tillæg, er der adgang til at foretage modregning heri. Som afbrydelser i den kontinuerlige beskæftigelse regnes ikke perioder, hvor virksomheden er standset i kortere eller længere tid, eller når arbejderen er afskediget grundet arbejdsmangel eller vejrliget, når arbejderen efter at være gjort bekendt med, at arbejdet på ny kan genoptages, genoptager dette. Arbejdere, der efter at være gjort bekendt med muligheden for på ny at genoptage arbejdet i virksomheden, frigør sig fra andet arbejde under iagttagelse af nødvendige varsler, fortaber ikke retten til anciennitetstillæg. Ferie- og sygdomsperioder, i hvilke der ydes dagpenge, regnes med i ancienniteten. 3. Deltidsarbejde: I tilfælde, hvor arbejderne er deltidsbeskæftigede (4 timer eller derunder), betales et tillæg på 85 øre pr. time. (pr. 1. marts øre pr. time). Såfremt den aftalte arbejdstid overskrides med mere end 1 time, og dette ikke er varslet senest dagen før, betales for manglende varsel kr. 62,77. (pr. 1. marts 2012 kr. 64,03). 4. Ungarbejdere: Ungarbejdere, der falder uden for de af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug fastsatte regler for gartneruddannelse, aflønnes med nedenstående procentdel af den for voksne gartneriarbejdere, 2, stk. 2d, ansatte løn: 17-årige, 75% pr. 1. marts ,07 kr. pr. 1. marts ,76 kr. 10

11 16-årige, 65% pr. 1. marts ,19 kr. pr. 1. marts ,66 kr. Under 16 år, 50% pr. 1. marts ,38 kr. pr. 1. marts ,51 kr. 5. Fastlønsaftaler: Der er adgang til indgåelse af frivillige og individuelle aftaler om fast løn med månedsvis lønudbetaling. Ved fast løn forstås aftaler, hvor lønnen indeholder betaling for normal arbejdstid, overarbejde og eventuelt arbejde på forskudt tid, holddrift og/eller weekends. Fastlønsaftaler kan kun indgås med medarbejdere, der arbejder på fuld tid og i tidsubegrænsede stillinger. Fastlønsaftaler er ikke egnede til lønfastsættelse for medarbejdere ansat til sæsonarbejde. Fastlønsaftaler skal indgås skriftligt, og der skal der være et rimeligt forhold mellem den aftalte løn og den tid, der forventes anvendt til arbejdet. Aftalen skal godkendes af tillidsrepræsentanten, eller den lokale 3F afdeling. En medarbejder på fast løn har til enhver tid ret til at opsige fastlønsaftalen. Aftalen kan opsiges til bortfald med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved aftalens bortfald reduceres lønnen, således at lønnen svarer til lønnen for den normale arbejdstid uden tillæg for overarbejde, forskudt tid, holddrift og/eller weekends. Uoverensstemmelser om fast løn kan behandles fagretligt. Overenskomstparterne er enige om, at fastlønsaftaler aldrig må være udtryk for underbetaling. 6. Lønudbetaling: En lønningsperiode slutter søndag aften, og lønnen udbetales den efterfølgende torsdag. Der gives adgang til lønudbetaling hver 14. dag og ret til oprettelse af lønkonto. 11

12 Løn eventuel lønseddel skal udleveres i arbejdstiden på lønudbetalingsdagen. Falder lønudbetalingsdagen på en helligdag, skal lønnen - eventuelt et à conto-beløb - udbetales dagen før. 7. Pensionsbidrag: For medarbejdere der har ret til pension udgør bidraget til PensionDanmark i alt 12,75%. Bidraget reguleres som følger: Arbejdsgiver- Lønmodtager- I alt bidrag bidrag pr. 1. marts ,16 % 0,08 % 12,99 % Reglerne for betaling af arbejdsmarkedspension fremgår af protokollat VI. 8. ATP: I henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension er alle lønmodta gere der er fyldt 16 år omfattet af denne. 9. Særlig opsparing (fritvalgskonto): Af hensyn til at sikre en så enkel og overskuelig overenskomst for både medarbejdere og virksomheder, er der enighed om at etablere en særlig model for fritvalgskonto. Medarbejdere opsparer 1,00% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. For timelønnede sker opsparingen gennem en forhøjelse af søgnehelligdagsfridagsbetalingen. For uge- og månedslønnede sker opsparingen gennem en forhøjelse af ferietillægget/-godtgørelse. Parterne er enige om at arbejde for, at det gøres muligt for medarbejdere, der måtte ønske det, at indbetale ekstraordinære bidrag til arbejdsmarkedspension, herunder indbetaling af overskydende beløb på søgnehelligdags-fridagskontoen hhv. forhøjet ferietillæg. 12

13 3 Søgnehelligdags- fridagspulje 1. Søgnehelligdags- fridagspulje Med virkning fra og med 1. januar 2006 opspares søgnehelligdagsbetaling og betaling for 5 fridage pr. år samt for en lukkedag (24. eller 31. december) i en særlig søgnehelligdagsfridagspulje. a. Opsparing Søgnehelligdagsbetalingen til at betale søgnehelligdage og fridage samt frihed jule- og/eller nytårsaftensdag udgør 6,75 % af medarbejderens ferieberettigede løn (jf. protokollatet af 16. marts 2005 om beregningsprincipper for løn og tillæg), samt af løn under sygdom/tilskadekomst. Feriegodtgørelse af søgnehelligdags- fridagsbetalingen er indeholdt i beløbet. b. Betaling Den henlagte opsparing udbetales dels som et forskudsbeløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, fridag, juleaftens- og/eller nytårsaftensdag og dels som en restbetaling. c. Forskud Forskudsbeløbene til fuldtidsbeskæftigede udgør: 825 kr. til voksne medarbejdere 450 kr. til ungarbejdere og timelønnede elever For medarbejdere ansat på deltid nedsættes forskudsbeløbene forholdsmæssigt. Forskudsbeløbene udbetales på nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag. På Grundlovsdag udbetales halvt forskudsbeløb. Endvidere udbetales forskudsbeløb, hvis medarbejderen har overenskomstmæssig ret til frihed 1. maj samt jule- og/eller nytårsaftensdag. Forskudsbeløbene udbetales på søgnehelligdage m.v., der falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf. 13

14 Endelige udbetales forskudsbeløbene ved afvikling af de overenskomstmæssigt optjente fridage. Virksomheden og medarbejderen kan aftale andre forskudsbeløb. d. Udbetaling af forskud Udbetaling af forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdagen(e) eller fridagene ligger. Hvis ferie eller lukning hindrer udbetaling på dette tidspunkt, udbetales forskudsbeløbene på nærmest følgende lønudbetalingsdag. e. Ret til forskud Medarbejderen har straks ved ansættelsen ret til at få udbetalt de nævnte forskudsbeløb. Kun i særlige tilfælde, hvor arbejdsgiveren med henvisning til ansættelsesforholdets forventede varighed kan sandsynliggøre, at medarbejderen ikke under ansættelsen kan opspare det forudbetalte beløb, kan der foretages en tilpasning af forskudsbeløbet. f. Restbeløb Søgnehelligdags- og fridagskontoen opgøres hvert år ved afslutningen af den lønningsperiode, som ligger nærmest 31. december. Et evt. overskud på kontoen udbetales sammen med sidste lønudbetaling i december og senest sammen med første lønudbetaling i januar. Forskudsbeløb for 1. januar henregnes til søgnehelligdags- og fridagskontoen for det foregående kalenderår. g. Fratrædelse Ved fratræden fra virksomheden afregnes eventuelt overskud på kontoen. I forbindelse med et ansættelsesforholds ophør, kan et eventuelt underskud på kontoen modregnes i tilgodehavende løn. h. Arbejde på en søgnehelligdag Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen krav på forskudsbeløb samt overenskomstmæssig betaling for arbejde på en søgnehelligdag. i. Medarbejdere ansat på månedsløn eller på funktionærlignende vilkår. Hvis der ikke fradrages i løn på søgnehelligdage og fridage f.eks. for medarbejdere på månedsløn eller medarbejdere ansat på 14

15 funktionærlignende vilkår bortfalder opsparingen til søgnehelligdagsfridagspuljen. j. Dødsfald Ved dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdags-/fridagsbetaling afdødes bo. k. Uge- og månedslønnede elever Elever, der modtager uge- eller månedsløn omfattes ikke af ovenstående regler. Disse elever modtager i stedet sædvanlig uge- eller månedsløn i lønperioder med optjente fridage og søgnehelligdage m.v. 4 Forskudttids- og skifteholdstillæg 1. Forskudttidstillæg: Ved arbejde i gartnerier og planteskoler, herunder bærplukning, kan arbejdstiden forskydes indtil 2 timer før normal arbejdstids begyndelse og/eller 2 timer efter normal arbejdstids ophør. For de timer, som ligger før henholdsvis efter virksomhedens normale arbejdstid, betales et tillæg om morgenen på pr. 1. marts ,88 kr. pr. 1. marts ,58 kr. om aftenen pr. 1. marts ,34 kr. pr. 1. marts ,99 kr. 2. Skifteholdstillæg: Ved skifteholdsarbejde er hæftet Arbejde i Holddrift gældende. 15

16 5 Overtidsbetaling 1. Overarbejde: Overarbejde på hverdage betales med et tillæg på 50% af timelønnen i de første 2 timer pr. dag og 100% for efterfølgende timer. Ved overarbejde afregnes for mindst halve timer. Overarbejde over en times varighed varskos dagen før. For manglende varsel betales pr. 1. marts ,77 kr. pr. 1. marts ,03 kr. 2. Søn- og helligdagsarbejde: a. Søn- og helligdagsarbejde og arbejde på frilørdage, der udføres på skift mellem de i bedriften beskæftigede arbejdere, betales med et tillæg på 50% af timelønnen for de første 2 timer og med et tillæg på 100% af timelønnen for de resterende timer. Arbejderne har pligt til på sådanne dage at møde til normal tid, men har krav på mindst 3 sammenhængende timer. b. Ved skift forstås mødepligt højst hver anden søn- og helligdag. Dog kan arbejdsgiveren indtil 2 gange årligt, uden for det fastsatte skift, tilkalde arbejderne 2 på hinanden følgende søn- og helligdage mod betaling af ovennævnte fastsatte tillæg. I tilfælde, hvor arbejderne på søn- og helligdage skal arbejde udover den fastlagte turnus, skal dette varsles tidligst muligt, dog senest onsdagen før kl I modsat fald betales en ekstra timeløn. 3. Afspadsering af overarbejde: Der træffes lokalt aftale om afspadsering af overarbejde, som afvikles inden for 2 måneder. Afspadsering sker time for time, idet overtidstillægget udbetales, når arbejdet udføres, mens den normale timeløn henstår til udbetaling, når afspadsering finder sted. 4. Spisepause: Ved overarbejde af over 1 times varighed træffes der lokalt aftale om en spisepause. 16

17 6 Formænd Arbejdende formænd betales efter aftale med et ekstra tillæg på ikke under kr. 366,88 ugentlig, så længe de fungerer som sådanne. (pr. 1. marts 2012 kr. 374,22). 7 Jordfræser-, truck- og blæsertillæg 1. Truck: Faste truckførere erholder, for den tid der køres, et tillæg pr. time på pr. 1. marts ,05 kr. pr. 1. marts ,19 kr. 2. Jordfræsere: Ved arbejde med jordfræsere ydes et tillæg på pr. 1. marts ,33 kr. pr. 1. marts ,42 kr. Dette tillæg ydes dog ikke ved arbejde med traktorfræsning eller ved arbejde med motoriserede fræsere, hvor arbejderen sidder på maskinen. 3. Blæsertillæg: Ved arbejde med rensere med blæsere betales et tillæg på kr. 7,05 pr. time til traktorføreren og til den arbejder, der står på blæseren. (pr. 1. marts ,19 kr. pr. time). 8 Sikkerhed 1. Personlige værnemidler, arbejdstøj mm.: Vedrørende personlige værnemidler henvises til bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler. Som supplement hertil gælder følgende: a. Ved arbejde med løg og knolde samt tomater udleveres der arbejderne gummihandsker eller anden til arbejdet egnet beskyttelse efter behov. 17

18 Såfremt arbejderen er overfølsom over for gummihandsker, udleveres stofhandsker eller lignende. b. Ved arbejde med tornede vækster samt vækster, som kan give udslæt, udleveres handsker. Det samme gælder for arbejde med sprøjtede kulturer, hvor giften endnu sidder på planterne. c. Under vedvarende arbejde i fryse- og kølehuse samt ved vedvarende arbejde på friland og i uopvarmede pakke- og sorteringshaller i vinterhalvåret stilles termotøj til rådighed. Under vedvarende arbejde i fryse- og kølehuse stilles termostøvler eller træskostøvler til rådighed. d. Udleverede handsker, beklædningsgenstande og masker er til personligt brug og kan ikke anvendes af flere arbejdere. e. Arbejdere, der er beskæftiget ude, har ret til, efter behov, at få udleveret et sæt regntøj og et par gummistøvler. 2. Sikkerhedsbestemmelser: Vedrørende personlige værnemidler, manuel håndtering m.v. henvises til bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler jf. ovenfor, samt bekendtgørelse nr af 16. februar 1992 om manuel håndtering. Som supplement hertil gælder følgende: a. Kursuskrav Det er en forudsætning for at arbejde med kemikalier og kemiske bekæmpelsesmidler, at pågældende enten har erhvervet sprøjtecertifikat i henhold til regler fastsat af Miljøstyrelsen, eller er faglært gartner, uddannet i perioden 1. januar 1985 til 30. juni 1991, eller har erhvervet kursusbevis fra specialarbejderkurset "Plantebeskyttelse i gartneri (væksthus/friland)" i perioden 1. januar 1985 til 30. juni Unge under 18 år må ikke arbejde med kemikalier. Elever må dog under instruktion af arbejdsgiver eller en anden person med sprøjtecertifikat udføre bekæmpelse som led i deres uddannelse. 18

19 b. Fritagelse Ved arbejde med giftstoffer kan vedkommende - om det ønskes - bede sig fritaget for at sprøjte i to på hinanden følgende sæsoner. Arbejdere, der er allergiske, kan bede sig fritaget for dette arbejde. Gravide kvinder fritages, fra graviditet opdages, og så længe amning pågår. c. Fugtig gift Der må ikke arbejdes med sprøjtede kulturer, når giften endnu er fugtig efter sprøjtningen. d. Sprøjtning Hver medarbejder må højst arbejde 3 timer pr. dag med sprøjtning med kemikalier i væksthuse og andre lukkede rum. Ved sprøjtning på friland med rygsprøjte af en samlet vægt på over 15 kg må den ansatte højst arbejde dermed i 4 timer pr. dag. e. Arbejde i stormvejr Under stormvejr skal arbejdet i væksthuse indstilles så længe, der er fare for nedstyrtende ruder. Arbejdsgiveren betaler de ansatte løn for den periode, arbejdet er indstillet, dog maximalt for resten af dagen. f. Opslag om sprøjtning Når der ved arbejde i væksthuse benyttes "meget giftige" eller "giftige" bekæmpelsesmidler, skal det ved opslag sikres, at alle på arbejdspladsen kan blive orienteret om, hvad der er anvendt af midler, hvor de er anvendt og hvornår. 9 Værktøj Efter behov udleveres beskæringssakse og knive til hver arbejders personlige rådighed, så længe vedkommende er i virksomheden. Arbejderne er ansvarlige for det udleverede. 19

20 10 Mindre arbejdsdygtig arbejdskraft Mindre arbejdsdygtige arbejdere, hvis arbejdsydelse på grund af tilskadekomst er forringet, kan arbejde for en lavere timeløn efter overenskomst mellem arbejdsgiveren og vedkommende arbejder. Betingelsen for beskæftigelse af sådanne arbejdere er, at disse er medlemmer af Specialarbejderforbundet i Danmark, og at arbejdsforholdet er godkendt af forbundet. 11 Andet arbejde I de tilfælde, hvor en arbejdsgiver, der omfattes af nærværende overenskomst, lader udføre arbejde, der henhører under et andet fagligt gartnerisk overenskomstområde, aflønnes der efter de for det pågældende område gældende aftaler. Pakning i gartnerier betragtes som gartnerisk arbejde, og henhører under denne overenskomst. 12 Sygdom 1. Sygdom: Til arbejdere med 12 måneders beskæftigelse i virksomheden indenfor de seneste 24 måneder, yder arbejdsgiveren normal løn under sygdom, dog max. kr.140,- pr. time i indtil 8 uger ved rettidigt anmeldt og dokumenteret sygdom. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte dagpengesats. Det er endvidere en forudsætning, at den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens regler. Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for sygdomstilfælde omfattet af en mellem arbejdsgiver og lønmodtager indgået aftale i henhold til sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarigt syge ( 56-aftale). Feriegodtgørelse beregnes i henhold til reglerne i ferielovens

21 Ved tilbagefald på grund af samme sygdom indenfor 14 kalenderdage fra og med 1. fraværsdag efter den forudgående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. 2. Dagpenge: I tilfælde af uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykkestilfælde erholder arbejderne dagpenge i henhold til dagpengeloven. Bliver en medarbejder syg eller kommer til skade i arbejdstiden, afregnes for pågældende dag løn svarende til den indtjening vedkommende ville have opnået. 13 Arbejdsskadeforsikring og tilskadekomst 1. Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsgiverne holder arbejderne forsikret mod følgerne af arbejdsskader i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. 2. Tilskadekomst: Kommer en arbejder i arbejdstiden til skade i virksomheden og må forlade arbejdspladsen efter aftale med arbejdsgiveren, erholder arbejderen normal løn (timeløn + eventuelt anciennitetstillæg) under fravær i op til 8 uger, dog max. kr. 140,00 pr. time. 3. Anmeldelsespligt: Ulykker og forgiftninger, der medfører fravær på 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. 14 Løn under barsel mv. 1. Løn under barsel: Arbejdsgiveren betaler til arbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, løn under barsel/adoption fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og i indtil 14 uger. 21

22 Lønnen svarer til normal løn (timeløn + anciennitetstillæg), dog max. kr. 140,00 pr. time. Beløbet indeholder den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under "fædreorlov". 2. Ekstra pension: Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Lønmodtagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time Pr. 1. juli ,50 2,75 8,25 Bestemmelsen har virkning for fødsler, der finder sted den 1. juli 2008 eller senere. Reglerne for betaling af arbejdsmarkedspension fremgår af protokollat VI. 3. Løn under forældreorlov: a) Vedrørende børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2008 eller senere: I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov med løn yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 9 uger, fordelt med 3 uger reserveret til moderen, 3 uger reserveret til faderen og 3 uger til enten moderen eller faderen. De 9 uger kan dog ikke placeres under evt. udskudt orlov. Benyttes den reserverede del af orloven ikke, kan retten til fuld løn ikke overføres til den anden forælder. Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 22

23 b) Vedrørende fødsler, der finder sted den 1. marts 2011 eller senere gælder følgende: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov med løn yder arbejdsgiveren løn under fravær i indtil 11 uger fordelt med 4 uger reserveret moderen, 4 uger reserveret til faderen og 3 uger reserveret til enten moderen eller faderen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og under forudsætning, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Betalingen i de 11 uger svarer til fuld løn, dog max. 140,00 kr. pr. time. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. 4. Adoptanter: Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 19 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte dagpengesats. I umiddelbar forlængelse af de 19 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under forældreorlov efter bestemmelsen i 14, stk. 3, litra b. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til en refusion svarende til den maksimale dagpengesats. 15 Barselsudligning Nærværende overenskomst er omfattet af reglerne i GLS-A Barselsudligning. 23

24 16 Børns sygdom og hospitalsindlæggelse 1. Børns sygdom: Ansatte med 9 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med dagpenge fra arbejdsgiveren, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den ansattes syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Frihed gives til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed er etableret. Frihed kan højst omfatte barnets første sygedag. Fravær på grund af børns sygdom skal anmeldes ligesom egen sygdom, og virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og loveerklæring/sygemeldingsblanket. 2. Børns hospitalsindlæggelse: Til medarbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der med virkning pr. 1. juli 2005 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring kunne fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling med samme sats som ved egen sygdom. 17 Pasning af alvorligt syge Hjælp i forbindelse med pasning af alvorligt syge i hjemmet m.v.: I tilknytning til reglerne i bistandsloven af 1995 kapitel 12a om hjælp i forbindelse med pasning af alvorligt syge i hjemmet m.v. er parterne enige om, at anmodningen om orlov imødekommes overfor medarbejdere, der ønsker at pleje nærtstående i eget hjem. 24

25 18 Bolig, kost og logi 1. Bolig: a. Får arbejderen anvist lejlighed i et arbejdsgiveren tilhørende hus, fastsættes huslejen efter forhandling. Kan enighed ikke opnås, fastsættes huslejen ved voldgift i overensstemmelse med prisen på tilsvarende lejligheder. b. Opsiges en sådan arbejder skal vedkommende fraflytte lejligheden med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Er det arbejderen, der siger op, skal fraflytning af lejligheden ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned, for så vidt det drejer sig om en i henhold til lovgivningen godkendt tjenestebolig. c. Klage over en arbejders åbenbare vanrøgt af en pågældende overladt bolig, evt. med have, behandles efter regler for behandling af faglig strid. 2. Kost og logi: Modtager arbejderne kost og logi hos arbejdsgiveren, betales herfor et beløb, der ikke må overstige de på egnen gængse takster. Det står arbejderen frit, om vedkommende vil modtage kost og logi. Specialarbejderforbundet i Danmark har påtaleret over for eventuelle misbrug. 19 Opholdsrum 1. Opholdsrum: Der anvises arbejderne et ordentligt, forsvarligt og vel vedligeholdt opholdsrum i spisetiderne med bord og siddeplads til de på virksomheden beskæftigede arbejdere. Opholdsrummet skal kunne opvarmes. Der skal til opholdsrummet medhøre vaskerum med varmt og koldt vand. (Der kan dog ikke forlanges varmt vand i skurvogne). Endvidere skal forefindes toiletter samt personligt, aflåseligt, to-delt skab, køleskab til medbragt mad, og der skal være mulighed for at tørre tøj. Der anvises parkeringsplads og cykelstald. 25

26 2. Skurpenge: Hvor opholdsrum og de her nævnte faciliteter ikke forefindes, ydes der skurpenge kr. 63,14 pr. dag, regnet fra den lønningsuge kravet stilles. (pr. 1. marts 2012 kr.64,40). 3. Sæsonarbejde: Hvor der arbejdes i åbent terræn i forbindelse med sæsonpræget arbejde, og der anvises antageligt skur/skurvogn inden for en afstand af 400 m, kan der ikke stilles krav om skurpenge. Gangtid til og fra opholdsrum sker i arbejdstiden. 20 Ansættelsesaftaler Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere oplysninger om ansættelsesforhold til lønmodtageren jf. bestemmelserne i lov nr. 240 af 17. marts Frister for oprettelse af ansættelsesaftale er: Nye ansættelsesforhold: For nye ansættelsesforhold skal arbejdsgiveren senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse udlevere ansættelsesbeviset. Gamle ansættelsesforhold: Hvis ansættelsesforholdet er indgået før 1. juli 1993 og fortsætter derefter, skal arbejdsgiveren give lønmodtageren de relevante oplysninger senest 2 måneder efter, lønmodtageren har bedt om at få oplysningerne. Partnerne er enige om, at eventuelle uoverensstemmelser om oplysningspligt og ansættelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler, der gælder mellem 3F og GLS-A. Såfremt ansættelsesaftalen ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med de gældende tidsfrister, kan bod ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 15 dage efter, at medarbejderen eller dennes organisation har rejst krav om manglende ansættelsesbevis, efterkommer kravet, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesaftaler. 26

27 21 Opsigelsesvarsel 1. Opsigelsesvarsel: a. Inden for de første 4 ugers beskæftigelse er der et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. b. Efter 4 ugers uafbrudt beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 1 uge fra arbejdsgiverside og 3 arbejdsdage fra arbejderside. c. Efter 1 års beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 1 måned og 14 dage fra arbejderside. d. Efter 5 års beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 2 måneder og 14 dage fra arbejderside. 2. Fravigelse af opsigelsesvarsel: Foranstående opsigelsesvarsler kan fraviges i planteskoler og frilandsgartnerier i perioden 1. december februar, når der ikke kan anvises alternativt indendørs arbejde. Arbejdsophør efter denne regel aftales med tillidsmanden, hvor en sådan findes, og kan kun finde sted til en uges afslutning. 3. Lokalaftaler om opsigelse: Der er adgang til ved lokal, skriftlig aftale mellem virksomheden og 3F s stedlige lokale afdeling til at supplere og fravige bestemmelserne vedr. opsigelse for så vidt angår afbrydelser af ansættelsesforholdet af midlertidig karakter efter retningslinjerne i 35 om overenskomstfravigende aftaler. 4. Arbejdere med bolig: Jf. bestemmelserne i 17, stk. 1, litra b. 5. Lønudbetaling: Ved arbejdsophør udbetales lønnen ved førstkommende lønudbetalingsdag. 27

28 22 Fratrædelsesgodtgørelse a. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr b. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. c. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1 og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. d. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. marts e. Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. Bestemmelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der ført var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. 23 Elever 1. Uddannelsesaftale: Senest ved uddannelsesforholdets start i praktikpladsen skal der oprettes en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser med tilhø- 28

29 rende bekendtgørelser samt de af Det faglige Uddannelsesudvalg fastsatte regler. Uddannelsesaftalen/tillægsaftalen skal altid omfatte hele læretiden eller den resterende del af denne incl. skoleophold. Med det formål at give eleverne en så alsidig uddannelse som muligt skal praktiktiden deles mellem to eller flere praktikpladser. Såfremt der ikke på forhånd er indgået en kombinationsaftale, har praktikværten pligt til at være eleven behjælpelig med fremskaffelse af et nyt velegnet lærested. Kan en sådan ny læreplads ikke fremskaffes, påhviler det praktikværten at fortsætte uddannelsesforholdet til ny praktikplads er fremskaffet. Kan en ny praktikplads ikke fremskaffes, skal praktikværten indberette sagen til Det faglige Uddannelsesudvalg. 2. Læretid, prøvetid: Læretiden er 3 år og 8 måneder. Prøvetiden er 3 måneder i første praktikplads. Prøvetiden kan under ganske særlige omstændigheder forlænges efter behandling i det faglige Uddannelsesudvalg. 3. Løn: Elever aflønnes med følgende satser pr. uge 1. uddannelsesår i praktik og på skole pr. 1. marts ,28 kr. pr. 1. marts ,01 kr. 2. uddannelsesår i praktik og på skole pr. 1. marts ,43 kr. pr. 1. marts ,27 kr. 3. uddannelsesår i praktik og på skole pr. 1. marts ,11 kr. pr. 1. marts ,84 kr. 4. uddannelsesår i praktik og på skole pr. 1. marts ,05 kr. pr. 1. marts ,45 kr. 29

30 Elever indplaceres lønmæssigt, således at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Sker der afkortning af læretiden, anses nedsættelsen af læretiden at være sket i starten af uddannelsen, og eleven skifter løntrin i forhold hertil og i forhold til den reelle læretidsnedsættelse. Eventuel lønregulering sker med virkning fra den dag, læretidsnedsættelsen er endeligt godkendt af Det faglige Uddannelsesudvalg. I uger med søgnehelligdage udbetales normal ugeløn, med mindre eleven holder ferie. b. Løn under skoleophold betales af den læremester, som har eleven i praktik umiddelbart før skoleopholdet. Elever er under skoleophold forpligtet til at vende tilbage til virksomheden i undervisningsfri perioder, med mindre der er aftalt andet med læremesteren. c. Betaling for overarbejde: Overarbejde og arbejde på søn- og helligdage afregnes med et tillæg til elevens normaltimeløn på 50% for de første 2 timer og herefter 100% eller tilsvarende frihed. Overarbejde afspadseres eller betales med overarbejdsbetaling efter elevens ønske. 4. Arbejdstid: Arbejdstiden er den for øvrige arbejdere til enhver tid gældende i henhold til overenskomsten. Når andre ansatte er hjemsendt på grund af vejrlig, kan elever ikke fortsætte det vejrligsramte arbejde, med mindre der sker ændringer i vejrsituationen. 5. Sygdom og graviditet: Elever henhører under sygedagpengelovens regler og modtager dagpenge i henhold hertil under fravær på grund af sygdom og graviditet. I øvrigt henvises til overenskomstens

31 6. Skolehjem: Arbejdsgiver betaler den af staten fastsatte og af skolen opkrævede afgift, jf. bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 1996 om optagelse af elever på skolehjem og om elevbetaling, til elevens kost og logi ved ophold på skolehjem, såfremt eleven ikke kan deltage i undervisning på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl, eller såfremt virksomheden har valgt en fjernere liggende skole. 7. Sikkerhed: Af sikkerhedsmæssige grunde må elever i 1. uddannelsesår ikke beskæftiges med motorsave, motoriserede plantebor eller andre beslægtede maskiner med mindre kurser i redskabernes sikkerhedsmæssige betjening er gennemgået. Ligeledes må elever i 1. uddannelsesår ikke selvstændigt arbejde med sprøjtning. I øvrigt gælder de i overenskomstens 7 nævnte sikkerhedsbestemmelser tillige for elever. 8. Ferie: Elever henhører under ferieloven. Eleven optjener feriegodtgørelse af den i optjeningsåret (kalenderåret) udbetalte løn inkl. løn under skoleophold, beregnet til dækning af ferien i det efterfølgende ferieår (1. maj april). Elever har ret til ferie i 25 dage i såvel det første som det andet hele ferieår efter, at læreforholdet er begyndt. Er læreforholdet påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 25 dages ferie allerede i dette ferieår. Har en elev ikke optjent feriegodtgørelse til alle feriedage, betaler den arbejdsgiver hos hvem ferien afholdes, løn for de resterende feriedage. Optjent feriegodtgørelse skal anvendes først. Lukker en virksomhed i forbindelse med førstkommende jul efter et læreforholds påbegyndelse (efter 1. juli) har eleven ret til ferie med løn i den periode virksomheden er julelukket. 31

32 Såfremt et læreforhold er startet den 1. juli eller senere, og ret til ferie eller frihed med løn ikke på anden måde er erhvervet, har lærlingen/eleven ret til en uges ferie med løn i forbindelse med førstkommende jule-nytårsperiode efter læreforholdets start. Denne ferie skal placeres, så den passer bedst mulig med virksomhedens drift. Ferien lægges efter samme regler som gælder for voksne arbejdere. Såfremt der skal ske skifte af praktikplads omkring 1. august anbefales det, at eleven afvikler 3 ugers sommerferie, inden den nye praktikplads tiltrædes. Eksempel 1: Er uddannelsesaftalen oprettet pr. 1. august 2007, holder eleven første gang ferie i ferieåret 1. maj april Eleven vil i dette tilfælde, på grundlag af beskæftigelsen i kalenderåret 2007, have optjent ret til ferie i 10½ dag (2,08 dag pr. måned), men pågældende har ret til 25 dages ferie i ferieåret Praktikværten skal supplere op med 14½ dags ferie med løn, så det samlede antal feriedage bliver 25. Eksempel 2: Er eleven tiltrådt 1. juni 2007, vil pågældende allerede i ferieåret 1. maj april 2008 være berettiget til ferie i 25 dage, selv om eleven overhovedet ikke har været i beskæftigelse i 2006 og dermed ikke har optjent nogen feriegodtgørelse i Praktikværten skal således i dette tilfælde betale eleven løn i alle 25 feriedage. 9. Forsikringsordning til elever: Elever, der ikke allerede er omfattet af den arbejdsgiverbetalte pensionseller forsikringsordning omfattes med virkning fra 1. juli 2011 af en forsikringspakke hos PensionDanmark. Forsikringspakken finansieres af arbejdsgiveren inden for en ramme på 350 kr. om året. Indholdet af forsikringspakken aftales mellem overenskomstens parter og PensionDanmark og indeholder: Løbende supplerende førtidspension Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Sum ved dødsfald 32

33 Sundhedsordning i Falck Healthcare/PensionDanmark For indbetaling vedrørende forikringspakken gælder de for PensionDanmarks sædvanlige gældende betingelser. Virksomheden tilmelder lærlingen til forsikringspakken på samme måde, som når virksomheden tilmelder en nyansat medarbejder til pensionsordningen. Præmien indbetales månedligt sammen med pensionsbidragene for de øvrige ansatte. Parterne kan i overenskomstperioden ændre sammensætningen af forsikringspakken. Se nærmere om forsikringspakken på 10. Befordringsgodtgørelse under skoleophold: Virksomheden bestemmer efter drøftelse med eleven, på hvilken skole undervisningen skal følges, og godtgør herefter eleven udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller lærested og tilbage enten til bopæl/indkvarteringssted eller lærested. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimelige store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes, dog først efter arbejdsgiverens godkendelse i det enkelte tilfælde. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter mod dokumentation. Befordringen skal efter forudgående godkendelse af arbejdsgiveren foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lign. Anvendes eget befordringsmiddel jf. stk. 2 ydes en befordringsgodtgørelse på 40 øre pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover, dog maksimalt svarende til taksten for billigste offentlige transportmiddel. Til indkvarterede elever/lærlinge ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i stk. 1 er opfyldt. Bestemmelserne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette punkt. 33

34 Er befordringen mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstand i stk.1. Det er en forudsætning for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren modtager hel eller delvis refusion af de afholdte udgifter fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). 11. Løn til voksne elever: - ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år - voksne elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til erhvervsuddannelsesloven, anbefales lønnet som voksne arbejdere - voksne elever, som i mindst 12 måneder forud for uddannelsesaftalens oprettelse har været ansat i den pågældende virksomhed, aflønnes dog som voksne arbejdere jf. 2 d. 23a Elever under voksen erhvervsuddannelse (VEU) Elever, som påbegynder en voksenerhvervsuddannelse (VEU) i henhold til bekendtgørelse om væksthus- eller produktionsgartneruddannelsen aflønnes således: 1. Elever, som fortsætter et ansættelsesforhold med en uddannelsesaftale, aflønnes med den løn pågældende hidtil har oppebåret. 2. Elever, som indgår uddannelsesaftale med en ny virksomhed, aflønnes med løn i henhold til 2, stk. 2d. 34

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

2015-2018. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2015-2018. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2015-2018 Gartnerier og planteskoler Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Arbejdstid... 4 2 Løn...

Læs mere

2013-2015. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Gartnerier og planteskoler Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Arbejdstid... 4 2 Løn...

Læs mere

2008-2011. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2008-2011. Gartnerier og planteskoler. Overenskomst. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2008-2011 Gartnerier og planteskoler Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Arbejdstid... 4 2 Løn...

Læs mere

Gartnerier og planteskoler

Gartnerier og planteskoler 2005-2008 Gartnerier og planteskoler Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2005 Organisationernes navn og adresse: Gartneri-,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG Fra FORLIGSMANDEN 2. marts 2008 MÆGLINGSFORSLAG Nedenstående overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) Gartnerier og planteskoler

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2008-2011 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2008 Organisationernes navn og adresse: Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2015-2018 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord... 6 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 7

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ravnstrup Mølle A/S 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Ravnstrup Mølle A/S 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Ravnstrup Mølle A/S 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

2011-2013. Agro-industrielle overenskomster. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2011-2013. Agro-industrielle overenskomster. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2011-2013 Agro-industrielle overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2011 Forord Denne overenskomst mellem GLS-A og 3F (Den grønne

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Uddannelsesaftale... 3 Arbejdstid... 4 Løn... 6 Overarbejde... 9 Snerydning og glatførebekæmpelse... 10 Køregrænser

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

2011-2013. Golfoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F)

2011-2013. Golfoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 2011-2013 Golfoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2011 Organisationernes navn og adresse: Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Agro-industrielle overenskomster 2015-2018

Agro-industrielle overenskomster 2015-2018 Agro-industrielle overenskomster 2015-2018 mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Omfattende: - Fjerkræproduktion (rugerier) - Grovvarehandler - Gulerodspakkerier

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

2015-2018. Skovbrugsoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F)

2015-2018. Skovbrugsoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 2015-2018 Skovbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2015 Organisationernes navn og adresse: Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

- angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning i salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger

- angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning i salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger 2013-2015 Overenskomst - angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning i salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

- angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning i salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger

- angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning i salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger 2013-2015 Overenskomst - angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning i salgsforeninger, pakkecentraler og frugtsalgsforeninger mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

2015-2018. Golfoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F)

2015-2018. Golfoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 2015-2018 Golfoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2015 Organisationernes navn og adresse: Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

2013-2015. Golfoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F)

2013-2015. Golfoverenskomsten. mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 2013-2015 Golfoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 Organisationernes navn og adresse: Gartneri-, Land- og Skovbrugets

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2015-2018 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1 Arbejdstid... 5 2

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

2013-2015. Agro-industrielle overenskomster. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Agro-industrielle overenskomster. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Agro-industrielle overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Forord Denne overenskomst mellem GLS-A og 3F (Den grønne

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

GASA Overenskomst 2005-2008. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

GASA Overenskomst 2005-2008. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2005-2008 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for sortering og pakning Organisationernes navn

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere