Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronninglund Kommune"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen Næstved Telefon Telefax Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet, Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet, Regnskabsåret 2006 Indhold Indledning 1-3 Hovedkonklusion på den udførte revision 4-5 Revisionsbemærkninger 6-9 Redegørelse for den udførte revision Kommunens kontrol af oplysninger Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret Afslutning 34 Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af de dele af Dronninglund Kommunes regnskab for året 2006, der vedrører sociale områder omfattet af statsrefusion og i tilknytning hertil påtegnet refusionsopgørelsen Endelig restafregning af refusion af udgifter til sociale ydelser i regnskabsåret Revisionen er udført i overensstemmelse med reglerne i kommunens gældende revisionsregulativ, regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på det sociale område (bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder) samt reglerne om særlig fokus på området fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse jf. Folketingets vedtagelse af L 233 den 2. juni Beretningen omfatter alene den del af det sociale område, der vedrører ovennævnte refusionsopgørelse og alene ydelser udbetalt i henhold til lov om aktiv socialpolitik bortset fra kapitel 10 og 10 a, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om delpension. Hovedkonklusion på den udførte revision 4 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegning. 5 Vi har forsynet refusionsopgørelsen med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 20

3 Revisionsbemærkninger Bemærkninger vedrørende personsager 6 Der er foretaget gennemgang af 22 personsager, heraf 9 fleksjobsager i henhold til reglerne om særlig fokus på fleksjobområdet (L 233). 7 Gennemgangen har givet anledning til bemærkninger i 1 sag, jf. nedenfor. Fleksjob 8 I en sag vedrørende et bevilliget fleksjob i september 2006 er ressourceprofilen efter vores opfattelse mangelfuld og ikke opdateret siden januar Øvrige bemærkninger 9 Revisionen har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger. Redegørelse for den udførte revision Revision af forretningsgange 10 Vi har under den løbende revision efterprøvet, om forretningsgange, interne instrukser og kompetencefordelingsplaner, sagsbehandling samt anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revision af bilagsmaterialet 11 Bilagsmaterialet er gennemgået ved stikprøver afhængig af de forskellige områders karakter. Det er herunder påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de af Indenrigsministeriets autoriserede konteringsregler m.v. er iagttaget. Det er endvidere påset, om bilagene er forsynet med korrekte attestationer og anvisninger. Afsluttende revision af refusionsregnskabet 12 Vi har kontrolleret den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem restafregningsskemaet og de enkelte posteringer ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Vi har påset, at mellemregnings-, afregnings- og restancekonti har været undergivet intern afstemning. 13 Vi har påset, at restafregningsskemaet er aflagt i overensstemmelse med de af Beskæftigelsesministeriet givne bestemmelser om regnskabsaflæggelse og refusion. 14 Vi har sammenholdt de opførte forskudsbeløb med oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. Vi har endvidere påset, at acontorefusion i videst muligt omfang svarer til de faktisk afholdte refusionsberettigede udgifter. 21

4 15 Vi har endvidere gennemgået forelagt regnskabs- og uddatamateriale, hvorunder det blandt andet er kontrolleret, at større afvigelser m.m. er begrundet. Revision af personsager 16 Revisionen af personsager har omfattet et antal sager inden for hvert hovedområde af de sociale ydelser samt for hver enkelt af de konti, for hvilke der skal ske personbogføring. Udvælgelse af personsager 17 Udvælgelsen af personsager er sket ved stikprøver med vægt på nyetablerede personsager og på sagsområder og sager, hvor der ved tilkendelse eller beregning af ydelser, indgår et skøn. Stikprøverne er valgt ud fra et væsentlighedskriterium, hvori der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Revision af personsager 18 Vi har efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og opfølgning udnytter mulighederne for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder at der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysninger fra forskellige registre blandt andet for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser. 19 Vi har påset, at inddrivelse af ydelser med tilbagebetalingspligt foretages i overensstemmelse med love og administrative forskrifter herom. 20 Vi har under sagsgennemgangen påset, at udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i gældende love og bestemmelser. 21 Vi har indhentet oplysninger til bedømmelse af sagerne ved gennemgang af sagsakter. Herunder er det påset, at der i videst muligt omfang foreligger fyldestgørende dokumentation for fastsættelse af ydelserne, formueforhold, eventuel flygtningestatus samt beslutninger fra kommunens politiske udvalg. 22 Vi har påset, at der foreligger dokumentation for ydelserne samt, at der er etableret en forudgående kontrol til sikring af, at der ikke udbetales uforenelige offentlige ydelser. 23 Vi har påset, at krav om tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser er rejst i behørigt omfang, at tilbagebetaling er sikret i henhold til lovens bestemmelser, og at inddrivelse foretages i overensstemmelse med gældende regler. 22

5 Opsummering af resultatet af revisionen af personsager 24 Vi kan opstille nedenstående oversigt over vores stikprøvevise sagsrevision: Antal udvalgte sager Antal sager uden Antal sager med materielle Antal sager med formelle Antal sager med systematiske Sagsområde - Aktivering inkl. vejledning og opfølgning Godtgørelse Revalidering og forrevalidering Særlig støtte under revalidering** Fleksjob 50 % af nyvisiterede Fleksjob 50 % af revurderede Løntilskud til personer i skånejob* Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber** Jobtræning (løntilskud)** Servicejob (løntilskud)* Kontanthjælp og starthjælp Særlig støtte Ledighedsydelse og særlig ydelse** Dagpenge ved sygdom eller fødsel Delpension* * Området er fravalgt som følge af, at der ingen udgifter er registreret på området eller som følge af, at bogførte udgifter på området udgør et uvæsentligt beløb. ** Der er ikke foretaget gennemgang af personsager på området. Vi har på baggrund af forespørgsler tilvejebragt os en begrundet overbevisning om betryggende forretningsgange og interne kontroller. Fravalgte områder indgår i en turnusrevisionsplan, således at revisionen af områderne udføres inden for en kortere årrække. 25 Ved formelle mangler forstås mangler ved sagsbehandlingen, mens materielle er registrerings med udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Ved systematiske forstås af mere generel karakter som følge af mangler i forretningsgange og procedurer. 26 De enkelte sager kan indeholde både formelle og materielle, hvorfor summen af sager med formelle og materielle og sager uden kan overstige stikprøvestørrelsen. 23

6 Tidligere års revisionsbemærkninger 27 Vi har gennemgået kommunens besvarelser af tidligere fremsatte revisionsbemærkninger til de sociale regnskaber. Det er påset, at kommunalbestyrelsens afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger er iagttaget, og at eventuelle berigtigelser er foretaget. Kommunens kontrol af oplysninger Kontrol ved sagsoprettelse 28 Kommunens kontrol af oplysninger, der danner grundlag for tildeling af en ydelse sker ved, at modtagne oplysninger om indtægts- og formueforhold og andre oplysninger af betydning for hjælpen ved sagsoprettelse i overensstemmelse med reglerne i Retssikkerhedsloven sammenholdes med oplysninger fra andre dele af forvaltningen, andre myndigheder og private, herunder oplysninger fra Det Fælles Kommunale Kontrol- og Opfølgningssystem (FKO), SKAT, CPR-register, BBR-register, arbejdsgiver, pengeinstitutter, læge m.v. 29 Kommunen giver ved sagens start borgeren skriftlig besked om muligheden for at indhente oplysninger samt borgerens oplysningspligt ved ændringer, der har betydning for hjælpen efter Retssikkerhedslovens 12. Dette sker ved brug af en fortrykt blanket, der underskrives af borgeren. Løbende kontrol 30 Der foretages en årlig kontrol af oplysningerne ved sammenholdelse med ekstern dokumentation på samme måde som ved sagsoprettelse. 31 Der foretages en årlig udsendelse af erklæring om borgerens pligt til at oplyse om ændringer i forhold af betydning for hjælpen. Vurdering af kommunens kontrol af oplysninger 32 Det er på baggrund af den udførte revision vores opfattelse, at kommunens procedurer for kontrol af oplysninger er hensigtsmæssige og sikrer et rimeligt kontrolniveau, samt at kontrollerne udføres i overensstemmelse med kommunens procedurer herfor. Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret Revisionen for regnskabsåret 2005 har ikke givet anledning til bemærkninger, der har nødvendiggjort en opfølgning i

7 Afslutning 34 I henhold til bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Næstved, den 15. august 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Henrik Black Petersen statsautoriseret revisor Henrik Pedersen statsautoriseret revisor 25 c:\pa\.tmp\dronninglund kommune\dronninglund 2006\rapporter\dr revisionsberetning kontanthjælps- beskæftigelse doc hbp-hyn

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere