NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K"

Transkript

1 NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Med venlig hilsen Hans Therp Adm. direktør Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til: Adm. direktør Hans Therp, tlf Telefon Turbinevej 4-6 CVR. nr Fax Herlev

2 Første kvartalsrapport RESUME Den fortsatte fremgang i omsætning og resultat følger af strategien med fokus på kommunikationsløsninger, såvel på trykte som digitale medier. Væksten kommer fra opkøb i løbet af 211. Opkøb vil også i 212 og fremover være et væsentligt element i strategien om vækst gennem opkøb af nye kompetencer og konsolidering af kapacitet. Væksten blev i første kvartal 212 på 15,9 % idet omsætningen blev 119, mio. kr. i forhold til 12,7 mio. kr. i 1.kvartal 211. Væksten kommer fra tilkøbte virksomheder.. EBITDA voksede til 9,9 mio.kr. i forhold til 5,6 mio.kr. sidste år. Og årets resultat blev 2,8 mio.kr. mod 2,4 mio.kr. sidste år. Pengestrømmen fra driften voksede til 14,4 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. sidste år. Bording fortsætter med at sondere virksomheder i Skandinavien for mulige opkøb. Især kreative digitale bureauer har vores interesse. I første kvartal har Bording PRO overtaget aktiviteterne fra to reklamebureauer (i alt ca. 1 medarbejdere) for at styrke de kreative kompetencer og tilføre nye kunder. Forventningerne for 212 fastholdes. For 212 forventer Bording en omsætning på ca. 475 mio. kr. og et EBITDA på ca. 45. mio. kr. Resultat for F.E. Bordings andel efter skat på omkring 15-2 mio. kr. Side 2 af 15

3 BORDING KONCERNENS HOVED - OG NØGLETAL Mio. kr. 1. kvt kvt Nettoomsætning 119, 12,7 451,1 Driftsresultat før engangsposter 5,7 3,7 23,6 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 9,9 5,6 36,3 Resultat af primær drift (EBIT) 5,7 2,8 21,3 Resultat af finansielle poster -1,3 -,8-4,8 Resultat før skat 3,9 3, 16,7 Periodens resultat 2,8 2,4 12,7 andel af resultat 2,3 2, 1,6 Langfristede aktiver 188,4 147, 189,2 Kortfristede aktiver 145,6 132, 156,4 Aktiver i alt 334, 279, 345,6 Egenkapital 113,5 9,3 11,2 Langfristede rentebærende forpligtelser 39,2 34,8 4,8 Langfristede forpligtelser i øvrigt 12, 4,3 11,6 Kortfristede rentebærende forpligtelser 81,1 71,2 91,3 Kortfristede forpligtelser iøvrigt 88,2 78,2 91,8 Nettoaktiver 233,8 196,5 242,2 Pengestrøm fra driften 14,4 11,1 36,5 Pengestrøm til investering, netto -3,4-5,2-36,3 Heraf materielle aktiver -1,5 1,9,5 Pengestrøm fra finansiering -11,7-8,3-2,2 Pengestrøm i alt -,6-2,4-2, Overskudsgrad, % 4,8 2,8 4,7 Afkastningsgrad, % 2,4 1,4 9,5 Likviditetsgrad, %,9,9,9 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 44,7 35,2 115, Soliditetsgrad, % 34, 32,4 31,9 Egenkapitalforrentning, % 2,5 2,7 12,4 Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, tkr Bruttoavance pr. medarbejder, tkr Side 3 af 15

4 LEDELSESBERETNING Bording koncernen har opnået både vækst og resultatfremgang i første kvartal 212. Bordings transformation til en servicevirksomhed indenfor digital og grafisk kommunikation giver fortsat fremgang. Fremgangen er opnået i et afventende marked, der i hele Skandinavien er præget af usikre forventninger til konjunkturerne. Det er Bordings mål at efterkomme alle de væsentlige kommunikationsbehov, som findes i en moderne virksomhed. Fleksibiliteten og produktbredden er udvidet gennem et tæt samarbejde med en bred vifte af lokale underleverandører i Danmark, Sverige og Norge. Specialiteter og nye løsninger kommer til gennem opkøb af virksomheder med specialiseret know how og produktion indenfor nye områder. Endvidere udvikler alle Bordings virksomheder hele tiden løsningerne for at efterkomme de skiftende behov hos kunderne. Også i første kvartal er der investeret i udvikling af nye løsninger. Ud over de,6 mio. kr. der er investeret i aktiveret produktudvikling i Bording Data, er der investeret i udvikling af en lang række løsninger, som ikke opfylder koncernens krav for aktivering. Bording fremstår i dag med en bred vifte af digitale og grafiske kommunikationsløsninger, der kan sikre kunderne effektiv kommunikation med deres kunder både gennem de mange nye og traditionelle medier. Bording har med sin baggrund i den grafiske branche skulle tackle den udfordring, at markedet for traditioneller tryksager er faldet. Efter transformationen har Bording både øget sin lønsomhed, frigjort kapital til vækst, samt investeret i nye digitale medier og løsninger. Bording arbejder med den nye strategi målrettet på at vokse og tage markedsandele i markedet for både grafisk- og digital kommunikation. Dette sker gennem videreudvikling og vækst af de nuværende virksomheder samt tilknytning af nye virksomheder, der kan tilføre kompletterende løsninger. Resultat Koncernens omsætning og resultat har i første kvartal 212 fortsat den positive udvikling. I første kvartal er omsætningen steget til 118,9 mio. kr. en stigning på 15,8 % fra sidste år. Væksten i omsætning kommer fra tilkøbte virksomheder. I første kvartal 212 er omstruktureringsomkostninger fortsat reduceret og indtjeningen øget sammenlignet med de foregående år. Overskudsgraden blev realiseret med 4,8 % mod 2,8 % sidste år. For 1. kvartal er EBITDA realiseret med 9,9 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. sidste år. Pengestrøm fra driften er realiseret med 14,4 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. sidste år. Periodens resultat er realiseret med 2,8 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultat efter skat blev 2,3 mio. kr. mod 2, mio. kr. sidste år. Side 4 af 15

5 Danmark Den grafiske omsætning i Danmark har opnået den planlagte vækst, og de tilførte salgs og kreative ressourcer forventes fortsat at lede til øgede markedsandele. Bording Logistik har i første kvartal opnået lager og distributionsaftaler med flere nye kunder og aktiviteten er ved udgangen af første kvartal mere end fordoblet sammenlignet med 211. Dermed vil Bording Logistik få fuld udnyttelse af alle de ca. 6. m2, der tidligere var produktionslokaler på Turbinevej i Herlev. Bording PRO har i første kvartal overtaget aktiviteterne fra to reklamebureauer i alt ca. 1 medarbejdere. Der er hermed tilført både nye kreative kræfter og en ny kundekreds. Bording Data har i første kvartal fortsat udviklingen af mobility løsninger med apps blandt andet til detailhandelen. De første installationer er foretaget og den store interesse hos kunderne forventes at lede til vækst på den nye mobility platform. Inden for abonnementssystemer er der knyttet kontakter til det nordiske marked, der åbner nye ekspansionsmuligheder. Bording Data har fået tilført flere ressourcer til at efterkomme efterspørgselen til implementering og udvikling af nye funktionaliteter til eksisterende løsninger. Sverige Bording Sverige har fortsat fremgang på det svenske marked, men sidste års ordre på valgkort til Congo i første kvartal gør tallene for dette kvartal lidt mindre. Der er også for 212 afgivet tilbud på valgkort til afrikanske lande. Derudover er ikke mindst integrerede etiketter til e-handlen vokset og nye salgskanaler er etableret i samarbejde med systemleverandører. Halmstad Tryckeri har som i led i koncernens strategi reduceret den traditionelle trykkapacitet og har investeret i 3D tryk og butiksmaterialeløsninger til kæder og til leverandører til detailhandlen. Norge Udviklingen i Norge er fortsat stabil. Der søges efter partnerskaber i det norske marked som kan give større gennemslagskraft indenfor nye kommunikationsmedier. Risici og usikkerheder F.E. Bording koncernens risici og usikkerheder er uændret i forhold til de risici og usikkerheder, som blev beskrevet i årsrapporten for 211. Det er koncernens politik ikke at foretage spekulation i finansielle aktiver. Side 5 af 15

6 Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift og finansiering. Det er ledelsens vurdering, at den største usikkerhed for koncernen er forventningerne til aktivitetsniveauet på markederne, som koncernen har omsætning med. Fastsættelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er foretaget ud fra historiske erfaringer og skøn, samt forventninger til fremtiden, der er forbundet med en naturlig usikkerhed. Ledelsen vurderer, at værdifastsættelserne er forsvarligt og forsigtigt opgjort. Side 6 af 15

7 Bording Koncernen Resultatopgørelse t.kr. 1. kvt kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E Bording A/S andel af resultatet Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E Bording A/S andel af totalindkomsten Side 7 af 15

8 Bording Koncernen Balance t.kr AKTIVER LANGFRISTEDE AKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Goodwill Intern software Patenter og licenser 75 Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse MATERIELLE AKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ANDRE LANGFRISTEDE AKTIVER Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i andre virksomheder Tilgodehavender Udskudt skat LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT KORTFRISTEDE AKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 8 af 15

9 Bording Koncernen Balance t.kr PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i Minoritetsinteresser EGENKAPITALEN I ALT FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat Pensioner Kreditinstitutter KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Side 9 af 15

10 Bording Koncernen Egenkapitalopgørelse t.kr. Egenkapital 1. januar 211 Totalindkomst i 1. kvt. 211 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Tilgang ved køb af dattervirksomhed Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. marts 211 Egenkapital 1. april 211 Totalindkomst i kvt. 211 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Tilgang ved køb af dattervirksomhed Køb af minoritetsinteresser Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. december 211 Aktiekapital Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Reserve for egne aktier Overført resultat Overført resultat Foreslået udbytte Foreslået udbytte I alt I alt Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital i alt Side 1 af 15

11 Bording Koncernen Egenkapitalopgørelse t.kr. Egenkapital 1. januar 211 Totalindkomst i 1. kvt. 212 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. december 212 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Side 11 af 15

12 Bording Koncernen Pengestrømsopgørelse t.kr. 1. kvt kvt Resultat før skat Regulering for ikke-likvide poster Af- og nedskrivninger Andre driftsposter netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter betalt Renteomkostninger betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Køb af associerede virksomheder Lån til associeret virksomhed Udbytte associeret virksomhed Kapitalindskud Køb af dattervirksomheder Køb af minoritetsinteresser Køb af kapitalandele i andre virksomheder -62 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Formindskelse af gæld til kreditinstitutter Tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser Afdrag af anden gæld Aktionærerne: Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Køb af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Afgang Tilgang 221 Kursregulering af likvider Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af resultatopgørelse og balance. Side 12 af 15

13 Bording Koncernen Noter 1. Segmentoplysninger t.kr Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Direkte produktionsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Kapacitetsomkostninger Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Andre driftsposter Resultat før skat Heraf poster af engangskarakter - - Segmentaktiver Anlægsinvesteringer* Kapitalandele i assoicerede virksomheder Segmentforpligtelser Rapporterings- Grafisk pligtige Kommuni- IT-Kommuni segmenter kation kation i alt Rapporterings- Grafisk pligtige Kommuni- IT-Kommuni segmenter kation kation i alt Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Direkte produktionsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Kapacitetsomkostninger Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Andre driftsposter Resultat før skat Heraf poster af engangskarakter Segmentaktiver Anlægsinvesteringer* Kapitalandele i assoicerede virksomheder Segmentforpligtelser *Anlægsinvesteringer omfatter immaterielle og materielle aktiver 1. kvt kvt. 211 Side 13 af 15

14 Segmentoplysninger Koncernen har følgende forretningsområder, der produktmæssigt er adskilte og udgøres af Grafisk kommunikation og IT kommunikation. Grafisk kommunikation er rådgivning og salg af marketingkommunikation og tryksager. IT- Kommunikation er rådgivning om og salg af IT-baserede produkter. Geografiske oplysninger Den geografiske fordeling af eksterne kunder er fordelt ud fra kundernes tilhørsforhold i Bording Koncernen og dermed selskabernes geografiske fordeling. Transaktioner mellem segmenterne gennemføres på markedsmæssige vilkår. 1. Segmentoplysninger t.kr. 1. kvt. 212 Langfristede 1. kvt. 211 Langfristede GEOGRAFISKE OPLYSNINGER Omsætning aktiver Omsætning aktiver Danmark Sverige Norge Andre ikke-fordelte aktiver I alt VÆSENTLIGE KUNDER Der er ingen kunder, der udgør 5% eller mere af Koncernomsætningen. AFSTEMNING AF RAPPORTERINGSPLIGTIGE SEGMENTERS OMSÆTNING, RESULTAT, AKTIVER OG FORPLIGTELSER 1. kvt kvt. 211 Omsætning Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Elinimering af intern omsætning mellem segmenter Omsætning i alt jf. resultatopgørelse Resultat Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Resultat af alle andre driftssegmenter Resultat før skat jf. resultatopgørelsen Aktiver Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Aktiver i alt jf. balancen Forpligtelser Totale forpligtelser for rapporteringspligtige segementer Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Forpligtelser i alt jf. balancen Side 14 af 15

15 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 212 for. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU, og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 212 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 212. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Herlev, den 29. maj 212 Direktion Hans Therp Adm. direktør Bestyrelse Ejvind Sandal Kurt Thyregod Raimo Issal Carl-Fredrik Bjor Formand Næstformand Hans Therp Jeannett Thinghuus Finn Madsen Jørgen Hansen Side 15 af 15

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere