STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i odontologisk praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i odontologisk praksis"

Transkript

1 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i odontologisk praksis Gældende fra 1. august 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt 7.1. Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1. Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse 10. Merit 11. Censorkorps 12. Studievejledning 13. Klager og dispensation 14. Overgangsordninger

3 Bilag Bilag 1: Obligatoriske moduler Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Kommunikation i tandplejen (10 ECTS) Service- og kvalitetsudvikling (10 ECTS) Bilag 2: Valgmoduler Oversigt og gennemgang af læringsmål, indhold og omfang af de valgmoduler. Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling (10 ECTS) Protetik (10 ECTS) Ortodonti (10 ECTS) Administration og drift af tandklinikker (10 ECTS) Implantologi og kirurgi (10 ECTS) Tandpleje for borgere med særlige behov (10 ECTS)

4 1. Indledning Akademiuddannelsen i odontologisk praksis er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt med hjemmel i Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) og Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Uddannelsen følger bekendtgørelsen om akademiuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Uddannelsesog forskningsministeriet, Styrelsen for videregående uddannelser til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbydere af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelsen i odontologisk praksis - Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT), Københavns Universitet Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet samt fællesudvalget for området Velfærd, undervisning og sundhed. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen er tilgængelige på institutionernes hjemmesider, og institutionerne orienterer de studerende om studieordningen. Studieordningen har virkning fra 1. august Uddannelsens formål Formålet med Akademiuddannelsen i odontologisk praksis er at kvalificerede studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne varetage kommunikation, kvalitetsudvikling og koordination i forbindelse med driften på en tandklinik og arbejdsopgaver i forbindelse med patientbehandling i samarbejde med tandlæger og tandplejere inden for autorisationslovens rammer. Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for tandplejen, udvikle egen praksis og indgå professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet

5 arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannet i Odontologisk praksis og den engelske betegnelse er Academy Profession Graduate in Dental Practice. 5. Adgangskrav Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i odontologisk praksis eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre før nævnte. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, kan samtidig anerkendes. Forudsætningen for at blive optage på de kliniske moduler (Ortodonti, Protetik, Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling, Tandpleje for børn og unge, Implantologi og kirurgi samt Tandpleje for borgere med særlige behov) er, at ansøgeren har mulighed for at arbejde inden for fagområdet under forløbet. I tilfælde af, at der er flere ansøgere end studiepladser til et fagmodul, vægtes i prioriteret rækkefølge følgende kriterier: 1. Dokumenteret erhvervserfaring inden for modulets fagområde. 2. Dokumenteret uddannelse/efteruddannelse inden for modulets fagområde. 3. Tidspunkt for modtagelse af ansøgning (først-til-mølle princippet).

6 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden og forståelse Den uddannede skal have Udviklings-, erhvervs- og professionsbaseret viden om og forståelse for det odontologiske erhvervs- og fagområdes praksis viden om og forståelse for anvendt teori og metode inden for det odontologiske erhvervsog fagområdes praksis Færdigheder Den uddannede skal kunne anvende centrale metoder og teorier samt færdigheder inden for det odontologiske fagområde vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge mulige løsninger formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og tandplejens brugere Kompetencer Den uddannede skal kunne håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for tandplejen indgå professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde udvikle egen praksis inden for autorisationslovens rammer 6.2 Uddannelsens struktur Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen: To obligatoriske moduler, hvert på 10 ECTS Tre valgmoduler, hvert på 10 ECTS Et afgangsprojekt på 10 ECTS Den studerende sammensætter selv valgmoduler sv.t. 30 ECTS. De obligatoriske moduler og valgmoduler skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hvert modul kan studeres som enkeltfag. Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 20 ECTS. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1.

7 Valgmoduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgmoduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 30 ECTS. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgmoduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Institutionen godkender valg af moduler uden for uddannelsen. Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS er gennemført og bestået. 7. Afgangsprojekt Afgangsprojektet danner afslutningen på Akademiuddannelsen i odontologisk praksis. 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Viden og forståelse I relation til det valgte emne skal den uddannede have Udviklings-, erhvervs- og professionsbaseret viden om og forståelse for det odontologiske erhvervs- og fagområdes praksis viden om og forståelse for anvendt teori og metode inden for det odontologiske erhvervsog fagområdes praksis Færdigheder I relation til det valgte emne skal den uddannede kunne demonstrere anvendelse af centrale metoder og teorier samt færdigheder inden for det odontologiske fagområde beskrive og analysere praksisnære problemstillinger samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere af tandplejen Kompetencer I relation til det valgte emne skal den uddannede kunne demonstrere håndtering af udviklingsorienterede opgaver professionel tilgang til fagligt og tværfagligt samarbejde udvikling af egen praksis inden for autorisationslovens rammer

8 kompetence til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Ekstern bedømmelse efter 7- trinsskalaen. 7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt Afgangsprojektets emne og problemformulering skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Der ydes vejledning i tilknytning til projektarbejdet. Betingelser for godkendelse af emnevalg og problemformulering, omfang, vejledning, information om vejledertimer etc. Oplyses af udbyderinstitutionerne. 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Fælles for alle modulforløb i uddannelsen er, at de er handlingsorienterede, og at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen. Udviklingen af faglige og personlige kompetencer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske arbejdsformer som udvikler og understøtter personlige kompetencer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet, samarbejdsevne og iværksætterlyst. I undervisningen kan der indgå oplæg, faglige diskussioner, erfaringsudveksling, gruppearbejder og selvstændige studieaktiviteter, individuel bearbejdning af cases, aflevering af skriftlige opgaver, behandling af patienter og projektarbejde, der er med til at sikre en personlig udvikling, faglig fordybelse og forbindelsen mellem teori og praksis. De valgte undervisnings- og arbejdsformer skal understøtte de studerendes læring og være med til at forberede de studerende til prøven ved modulets afslutning. 8.2 Evaluering Uddannelsens moduler evalueres i henhold til udbyder-skolernes systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mellem udbyderne. 9. Prøver og bedømmelse Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse.

9 Moduler, der ud over afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur samt bedømmelsesformen for modulerne fremgår af bilag Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en individuel faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 11. Censorkorps Akademiuddannelsen i odontologisk praksis benytter censorkorpset for akademiuddannelserne, området Velfærd, undervisning og sundhed. 12. Studievejledning Institutionerne tilbyder information og vejledning i forhold til studiet, herunder adgang til uddannelsen, modulerne og prøverne. 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives individuelt af den studerende til institutionen inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmelsen af prøver meddelt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til institutionen. Institutionerne kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det er begrundet i usædvanlige forhold. 14. Overgangsordninger Studieordningen træder i kraft 1. september 2016 og afløser studieordning for Videreuddannelsen i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet af 1.september 2013, samt tidligere ordninger. Der kan herefter ikke ske indskrivning på tidligere ordninger. Alle resultater og forsøg vil blive overført til ækvivalerende fag på den nye studieordning, dog kan tidligere udbudte modul Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling ikke indgå sammen med modulet Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling i den studerendes studieprogram.

10 Bilag 1: Obligatoriske moduler Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. Obligatorisk modul: Kommunikation i tandplejen Modulet har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer indenfor professionel kommunikation i tandplejen. ECTS-point: 10 Indhold: Udvalgte kommunikationsformer, herunder anerkendende kommunikation Psykologi Pædagogik og læring Menneskesyn og kulturforståelse Etik og moral Sundhedsfremmebegrebet Skriftlig kommunikation, fx breve, s og sms Markedsføring, fx hjemmesider Professionel patientkontakt, herunder i forhold til service og klager Professionel kontakt til samarbejdspartnere Kommunikation i forhold til at forebygge og håndtere konflikter Kommunikation i svære situationer og dilemmaer, fx kommunikation med den vanskelige patient, den dårlige betaler mv. Læringsmål for modulet Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for kommunikationsteorier, sundhedsfremmebegrebet, psykologi, pædagogik og læring samt moral og etik menneskers muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, kulturer, livsformer og sundhedstilstand forstå kommunikationens rammer, vilkår og betydning for resultatet af kommunikationen Færdigheder anvende viden, metoder og redskaber om kommunikation med tandplejens brugere samt i det faglige og tværfaglige samarbejde i tandplejen vurdere og formidle praksisnære problemstillinger i forhold til kommunikation i tandplejen

11 Kompetencer håndtere kommunikation på baggrund af en forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel tandplejens brugere som kollegaer kommunikere hensigtsmæssigt med tandplejens brugere, kollegaer og samarbejdspartner i tandplejen vælge og anvende hensigtsmæssige skriftlige kommunikationsformer Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Ekstern bedømmelse efter 7- trinsskalaen. Obligatorisk modul: Service- og kvalitetsudvikling Modulet har fokus på udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere kvalitetsudvikling. ECTS-point: 10 Indhold: Lovgivning, herunder patientsikkerhed, registrering af utilsigtede hændelser og kendskab til medicinsk udstyr Kvalitetsbegreber og modeller, herunder den danske kvalitetsmodel Udarbejdelse af procedurebeskrivelser Systemer til udvikling og innovation samt styring og fastholdelse af kvalitet, fx fejlfinding og forebyggelse af gentagne fejl Planlægning, gennemførelse og vurdering af interessentanalyser og brugertilfredshedsundersøgelser Projektstyring og forandringsprocesser Organisationsforståelse og erkendelse af kundens behov

12 Læringsmål for modulet Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for Lovgrundlag i forhold til modulets indhold Kvalitetsbegreber, -modeller og -systemer Behovet for kvalitet i tandplejen, herunder udvikling og igangsætning af klinikkens arbejdsområder og ydelser med udgangspunkt i samfundet, brugeren af tandplejen og organisationen Procedurebeskrivelser, projektstyring og forandringsprocesser Færdigheder anvende metoder og redskaber til kvalitetsudvikling og dokumentation i det daglige arbejde på tandklinikken, herunder deltage i indsamling af data, præsentere data, revurdere praksis og fremkomme med forslag til forbedringer inddrage kollegaer i arbejdet med udvikling af service og kvalitetsudvikling formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i egen organisation Kompetencer deltage i planlægning og gennemførelse af interessentanalyser og brugertilfredshedsundersøgelser udfærdige procedurebeskrivelser planlægge og gennemføre mindre kvalitetsudviklingsprojekter Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

13 Bilag 2: Valgmoduler Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af valgmodulerne. Valgmodul: Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling Modulet har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at vurdere og fremme oral sundhed og udføre non-operativ behandling. ECTS-point: 10 Indhold: Lovgrundlag, herunder autorisationsloven og regler for journalføring Kommunikation i relation til målgruppen Sundheds- og sygdomsopfattelser Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling og behandling af caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser Profylakse og non-operative behandlinger Vurdering af sundhed og fravær eller tilstedeværelse af sygdom i tænder, gingiva, slimhinder, samt vurdering af okklusionsudvikling Risikobegrebet og risikovurdering Børns udvikling, vilkår og parathed til tandpleje Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af primære tænder Sundhedspædagogik med fokus på ressourcer, motivation og mening. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser hos småbørn samt behandling heraf traumer i det primære tandsæt samt okklusionsudvikling begreberne sundhedsfremme og sundhedspædagogik børns udvikling og vilkår Færdigheder vurdere fravær eller tilstedeværelse af sygdom vurdere okklusionsudviklingen skabe forudsætninger for parathed til tandpleje

14 udføre non-operativ tandbehandling føre journal, herunder OCR efter gældende love og regler håndtere henvendelser om akutte tilstande medvirke ved traumekontrol støtte forældre til at foretage sunde valg med vægt på tænder og mundhule ud fra en sundhedspædagogisk tilgang anvende redskaber inden for motiverende samtale Kompetencer anvende viden om sygdomme og deres symptomer i risikovurdering, valg af non-operativ behandling og vurdering af effekt bidrage til planlægning og udførelse af en sundfremmende indsats med udgangspunkt i målgruppens ressourcer og behov deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Valgmodul: Tandpleje for børn og unge Modulet har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at fremme oral sundhed hos børn og unge samt udføre supragingival tandrensning. ECTS-point: 10 Indhold: Sundheds- og sygdomsopfattelser Kulturforståelse og kommunikation Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling, risikovurdering og behandling af erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge Caries hos målgruppen med fokus på risikovurdering Supragingival tandrensning og professionel afpudsning Okklusionsudvikling Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af permanente tænder Sårbare og udsatte børn og unge samt børn og unge med psykiatriske diagnoser, herunder spiseforstyrrelser

15 Sundhedspædagogik med fokus på handlekompetence, sundhedsadfærd, inklusion/eksklusion, Kost i forhold til almen og oral sundhed Tværfagligt samarbejde Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge samt behandling heraf traumer i det permanente tandsæt samt okklusionsudvikling begreberne sundhedsfremme og sundhedspædagogik kulturbegreber og deres betydning for sygdom og sundhed sårbare og udsatte børn og unge samt børn og unge med psykiatriske diagnoser Færdigheder vurdere fravær eller tilstedeværelse af sygdom vurdere okklusionsudviklingen udføre supragingival tandrensning og professionel afpudsning under hensyntagen til omgivende væv samt foretage korrekt journalføring håndtere akutte henvendelser medvirke ved traumekontrol støtte børn og unge til at foretage sunde valg med vægt på tænder og mundhule ud fra en sundhedspædagogisk tilgang Støtte børn og unge med specielle behov til at forebygge sygdomme i tænder og mundhule Kompetencer arbejde sundhedsfremmende med grupper og individer med udgangspunkt i vilkår og ressourcer deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

16 Valgmodul: Protetik Modulet har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til selvstændigt at udføre uddelegerede arbejdsopgaver i forbindelse med fremstilling af fast og aftagelig protetik på tandklinikken. ECTS-point: 10 Indhold: Muligheder, fordele og ulemper (funktionelt og æstetisk) ved forskellige behandlinger inden for fast og aftagelig (primært partiel) protetik, herunder implantatbåret protetik Patientvejledning i forhold til protetiske behandlingsplaner Kommunikation og etik i relation til patientvejledning Arbejdsgange og principper ved protetiske arbejder Fremtidens behandlingsmuligheder Fast protetik materialer og metoder til: pochepakning, sekundært aftryk og sammenbidsregistrering fremstilling og cementering af provisoriske kroner og broer farveprøve, herunder farvelære provisorisk og permanent cementering, herunder forbehandling af restaureringer Vejledning i mundhygiejne Aftagelig protetik materialer og metoder til: Aftryk til partielle proteser Rebaseringer og protesereparationer Protesehygiejne Læringsmål: Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for: arbejdsgang, materialer og metoder til fremstilling af fast og aftagelig protetik farvelære parodontiet og mundhulens slimhinder i relation til protetiske erstatninger tændernes morfologi, okklusion og artikulation mundhygiejne i forhold til fast og aftagelig protetik Færdigheder : formidle forløbet i behandlingen til patienterne

17 vælge hensigtsmæssige materialer og metoder til pochepakning, aftrykstagning, sammenbidsregistrering, fremstilling af provisorier samt ved cementering. foretage atraumatisk pochepakning, aftrykstagning, sammenbidsregistrering, fremstilling af provisorier, cementering samt tage farveprøve udføre rebasering af proteser og enkle protesereparationer vejlede patienter i mundhygiejne i forbindelse med fast og aftagelig protetik med udgangspunkt i en behandlingsplan vejlede patienten om fordele og ulemper ved forskellige protetiske behandlingsmuligheder på en etisk og professionel måde Kompetencer deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring den protetiske behandling af den enkelte patient i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Valgmodul: Ortodonti Modulet har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til selvstændigt at udføre uddelegerede arbejdsopgaver i forbindelse med ortodontisk behandling. ECTS-point: 10 Indhold: Lovgrundlag for ortodontisk visitation, information og samtykke, journalføring (inkl. OCR), røntgenoptagelser mm. Vækst og okklusionsudvikling Vævsreaktioner Ortodontiske registreringer og analyser (studiemodeller, røntgen, kliniske fotos) Ortodontiske diagnoser og behandlingsplanlægning Materialelære Trådbukning og fremstilling af skinner og retainere Ortodontiske behandlinger, fast og aftageligt apparatur, interceptive behandlinger, skinnebehandlinger, retention på børn og voksne Kommunikation, vejledning og motivation i relation til ortodontiske behandlinger, herunder mundhygiejne

18 Læringsmål: Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for lovgrundlag og regler i forbindelse med ortodontisk behandling vækst og okklusionsudvikling samt vævsreaktioner betydningen af korrekte registreringsmaterialer for den ortodontiske behandlingsplanlægning ortodontiske diagnoser og behandlingsplanlægning materialelære ortodontiske behandlinger, fast og aftageligt apparatur, interceptive behandlinger, skinnebehandlinger, retention på børn og voksne Færdigheder føre journal, herunder OCR efter gældende love og regler. fremstille registreringsmaterialer for at danne det bedst mulige grundlag for specialtandlægens diagnostik, behandlingsplanlægning og vurdering af behandlingsresultatet anvende viden om væv, vækst og udvikling samt materialer i forbindelse med arbejdet med fast og aftageligt apparatur efter uddelegering. kommunikere professionelt med børn og forældre om ortodontisk behandling Kompetencer deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring den ortodontiske behandling af den enkelte patient i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

19 Valgmodul: Administration og drift af tandklinikker Modulet har fokus på, at den studerende opnår færdigheder og kompetencer til selvstændigt at varetage personaleadministrative og driftsmæssige opgaver på tandklinikken. ECTS-point: 10 Indhold: Lovgivning og overenskomster med relation til tandklinikker Arbejdspladsvurdering (APV) IT, herunder styring af aftalebogen samt håndtering af patientdata og journaler Udfærdigelse af administrative instrukser Personaleadministration herunder regler og forhold vedrørende ansættelser, løn, ferie, fravær, arbejdsplanlægning, ansvar for elever, personalemøder mv. Værktøjer til planlægning og opfølgning af kompetenceudvikling Konfliktforebyggelse og håndtering i rollen som administrativ medarbejder Teamsamarbejde og klinikkultur Systemer til opsamling af ydelsesstatistik og andet talmateriale Præsentation af talmateriale, instrukser mv. til kolleger og tandplejens brugere Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for lovgivning og overenskomster med relation til tandklinikker, herunder APV, ansættelse, løn, ferie, fravær systemer til personale- og patientadministration og arbejdstilrettelæggelse (aftalebog) teamsamarbejde og klinikkultur Færdigheder anvende IT-redskaber i forbindelse med drift og markedsføring af tandklinikker sikre korrekt håndtering af patientdata og journaler, herunder datasikkerhed og datadisciplin håndtere almindelige personaleadministrative opgaver i forbindelse med ansættelse, løn, ferie, fravær, elevansvar og kompetenceregnskab bidrage til planlægning, gennemførelse og opfølgning af arbejdspladsvurdering (APV) medvirke ved planlægning og opfølgning på kompetenceudvikling og personalemøder udarbejde skriftlige procedurer og standarder medvirke til at lede og udvikle et team

20 Kompetencer planlægge en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og drift af tandklinikken medvirke til at fremme klinikkultur og teamsamarbejde præsentere talmateriale, instrukser mv. for kolleger og tandplejens brugere formidle praksisnære problemstillinger og bidrage med forslag til forbedringer og løsningsmuligheder i egen organisation Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Valgmodul: Implantologi og kirurgi Modulet har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer til at forberede og gennemføre assistance samt selvstændigt gennemføre kvalitetssikring af procedurerne ved oral kirurgisk behandlinger, herunder indsættelse af implantater, på tandklinikker. ECTS-point: 10 Indhold Kirurgiske procedurer fx amotio, rodresektion, cystektomi, blødtvævskirurgi Implantatbehandlinger med forskellige teknikker herunder knogleopbygning og sinusløft Opdækning og klinisk assistance ved oralkirurgiske procedurer og implantatbehandlinger Planlægning og gennemførelse af optimal klinisk hygiejne og dokumentation heraf i forbindelse med oral kirurgiske indgreb Sårheling og sårpleje herunder mundhygiejnes betydning for sårhelingen efter oral kirurgiske behandlinger og indsættelse af implantater Information om behandlingen samt instruktion af patienter i forholdsregler præ- og postoperativt ved indsættelse af implantater og andre oralkirurgiske behandlinger Medicinske risikopatienter Præ- og postoperativ medicinering inkl. smertestillende behandling Almindeligt forekomne komplikationer og bivirkninger i forbindelse med oralkirurgiske indgreb og implantatbehandling Arbejdsmiljøregler for området Patientsikkerhed, kvalitetssikring og dokumentation Ledelse, uddannelse og supervision af andre klinikassistenter i forbindelse med indsættelse af implantater og andre oralkirurgiske indgreb

21 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for baggrunden for behovet for indsættelse af implantater og andre oralkirurgiske behandlinger medicinske risikopatienter optimal klinisk hygiejne de kliniske procedurer ved implantatbehandlinger og andre oralkirurgiske behandlinger materialer og instrumenter, herunder implantattyper og komponenter præ- og postoperativ medicinering sårbehandling patientsikkerhed og arbejdsmiljø almindeligt forekomne komplikationer og bivirkninger i forbindelse med oralkirurgiske indgreb og implantatbehandling udvikling og vedligeholdelse af kvalitetssikringsmanualer og dokumentation Færdigheder yde optimal forberedelse og assistance ved indsættelse af implantater og andre oralkirurgiske behandlinger bidrage til udvikling, gennemførelse og kvalitetssikring af effektive af arbejdsgange medvirke til at sikre overholdelse af arbejdsmiljøregler og patientsikkerhed Kompetencer give relevant præ- og postoperativ information og vejledning til patienter og pårørende, skelne normal sårheling fra de situationer, hvor der er infektion i såret eller hvor det er vigtigt at tandlægen konsulteres straks fjerne suturer og journalisere dette efter gældende regler planlægge og gennemføre optimal klinisk hygiejne samt assistere i forbindelse med oralkirurgiske indgreb uddanne, lede og supervisere andre klinikassistenter i klinisk hygiejne Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

22 Valgmodul: Tandpleje for borgere med særlige behov Modulet har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer til at forberede og gennemføre sundhedsfremme, forebyggelse samt udføre uddelegerede behandlinger i forbindelse med tandpleje for borgere med særlige behov. ECTS-point: 10 Indhold Lovgivning og organisering af tandplejetilbud for borgere med særlige behov Sygdomsmønstre og prognoser for tandbehandling af borgere inden for målgrupperne Specielle karakteristika ved personer med de hyppigst forekommende typer af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere, der har brug for særlige tilbud om tandpleje. Sundhedsfremme og forebyggelse af lidelser i tænder, mund og kæber Omsorgs- og specialtandplejens sociologi og demografi Lægemidlers betydning for oral helse og behandling af orale sygdomme Mundtørhed og behandling af candida infektioner Planlægning og gennemførelse af protese- og tandbehandling i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken Klinisk hygiejne, arbejdsmiljøregler, etik og patientsikkerhed i forbindelse med tandbehandling på tandklinikken, i borgernes hjem eller andre steder udenfor tandklinikken Planlægning af effektive arbejdsgange samt kvalitetssikring og dokumentation på tandklinikken, i borgerens hjem og andre steder udenfor tandklinikken Læringsmål for modulet Viden og forståelse Den studerende skal have viden om og forståelse for lovgrundlaget, sociologi og demografi for tandpleje for borgere med særlige behov de etiske dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med tandpleje for borgere med særlige behov specielle karakteristika, sygdomsmønstre, prognoser i grupperne af borgere med særlige behov behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere. de mest anvendte farmaka og deres betydning for oral helse

23 Færdigheder reflektere over etiske problemstillinger i relation til tandbehandling af borgere med særlige behov medvirke til at planlægge sundhedsfremme og forebyggelse hos forskellige grupper af borgere med særlige behov medvirke til at vejlede og rådgive om tandpleje overfor borgere med specielle behov, pårørende, nøglepersoner omkring borgerne og eventuelt plejepersonale vurdere patientkooperation og handle hensigtsmæssigt i relation hertil vejlede om afhjælpning af mundtørhed og kunne hjælpe borgerne med behandling af candida-infektioner medvirke til at sikre overholdelse af hygiejneforskrifter, arbejdsmiljøregler og patientsikkerhed i forbindelse med arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive og sikre arbejdsgange i arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken Kompetencer planlægge sundhedsfremme og forebyggelse hos borgere med særlige behov i samarbejde de øvrige medlemmer i det odontologiske team planlægge, assistere samt udføre uddelegerede opgaver ved protese- og tandbehandling i arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken føre journal efter gældende love og regler i forbindelse med arbejdet med borgere med særlige behov udføre kvalitetssikring og dokumentation af arbejdet i forbindelse med arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken Bedømmelse Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Videreuddannelsen i odontologisk praksis Studieordning, september 2013. STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis

Videreuddannelsen i odontologisk praksis Studieordning, september 2013. STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis STUDIEORDNING for Videreuddannelsen i odontologisk praksis Gældende fra 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling 2 Bliv rustet til fremtidens tandpleje Tandklinikassistenter spiller en aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet og får flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i oral helse Revideret 29.08.14

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i oral helse Revideret 29.08.14 AARHUS UNIVERSITET SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER,TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i oral helse Revideret 29.08.14 Diplomuddannelse i oral helse Studieordning 29-08-2014

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 1009 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation Bilag 1s Revideret studieordning Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation 1. januar 2016 ... 2 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014 for Akademiuddannelse i Ernæring 25. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011 STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK Gældende fra 1. august 2011 Kolofon Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf: 72487000 1. udgave

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Revideret 29. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5. Adgangskrav...

Læs mere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

STUDIEORDIG. Akademiuddannelsen i beskæftigelse

STUDIEORDIG. Akademiuddannelsen i beskæftigelse STUDIEORDIG for Akademiuddannelsen i beskæftigelse Revideret 1.07.12 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi Revideret 08.04.11 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav... 3 6 Uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde for Akademiuddannelsen i socialt arbejde Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling 01-01-2018 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.august 2017 Studieordningen er gældende fra 1. januar 2018 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 4 3 Uddannelses

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere