INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS"

Transkript

1 INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: kr. - fradrag 1 års tomgangsleje kr. Reguleret købspriskontant kr. Bruttoleje inkl. anslået tomgangsleje kr. Startforrentning inkl. tomgangsleje v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal m² Delvist udlejet investeringsejendom til attraktivt afkast. Mulighed for optimering via genudlejning. Lang uopsigelighed på hovedlejeren Svante Fitness, der har nyindrettet deres lejemål. Matr.nr. Kommune 2265, Vojens Ejerlav, Vojens Haderslev CBRE A/S Frederiksgade Aarhus C Tlf.:

2 Side 2 FOTO Facade - bag Facade + beplantning Parkering for ejendom Svalegang 1. sal Facade Butiksfacade 2

3 Side 3 Fitness 1. sal Fitness 1.sal Spinninglokale Gym. sal Tomgangslejemål Omklædning 3

4 Side 4 BESKRIVELSE OG BELIGGENHED Ejendommen er opført i 2 etager med fuld kælder og en kombineret vindues- og betonfacade mod Østergade. Bagfacaden er udført i røde mursten og beton. Facaden i stueetagen mod Østergade ligger tilbagetrukket fra 1. salen der således fungerer som overdækning. Bagfacaden er forsynet med svalegang. Kælderen er fuld udgravet mod bagsiden. Ejendommen er velforsynet med parkeringspladser. Ejendommen er beliggende central i Vojens på hovedindfaldsvej og nær Syd Energi Arena. 4

5 Side 5 EJENDOMMEN Matr.nr.: Postadresse: Kommune: Opførelsesår iht. BBR: 2265, Vojens Ejerlav, Vojens. Østergade 3, 6500 Vojens. Haderslev Ejendommen er opført i 1979, jf. BBR. Offentlig vurdering 2012: Kr , heraf grundværdi kr Anvendelse: Ejendommen anvendes til kontor, handel og lager. Grundareal: 877 m 2 ifølge tingbogen, heraf vej 0 m 2 Etageareal iht. BBR: Det samlede bygningsareal andrager m 2 ekskl. kælder på 608 m 2. I henhold til opgørelse fra udlejer udgør det samlede lejebærende areal m 2. Forskellen mellem arealerne er ikke undersøgt nærmere. OFFENTLIGE FORHOLD Zonestatus Kommuneplan: Byzone. Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammerne BE.02 blandet bolig- og erhvervsområde Østergade vedtaget af Haderslev Kommune den 17. december Området, hvor ejendommen er beliggende, kan anvendes til blandet bolig og erhverv til boliger, liberale erhverv og servicevirksomheder og ikke detailhandelsbutikker -, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder samt offentlige formål. Der må bygges i maks. 2,5 etager og med en bebyggelsesprocent på 100 beregnet for den enkelte ejendom. 5

6 Side 6 Lokalplan: Der er tinglyst lokalplan nr på ejendommen. Lokalplanen er opdelt i delområde 1 og delområde 2. Nærværende ejendom er beliggende i delområde 1, hvor følgende er gældende (i uddrag): Delområde 1 må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål, med følgende erhverv: Butikker, kontorer, hoteller, restauranter, klinikker, offentlige formål samt lignende formål, som efter byrådets skøn naturligt hører hjemme i området. Inden for området må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves fabrikations-, værksteds-, lagereller vognmandsvirksomhed.. Der skal indrettes parkeringspladser svarende til mindst 1 bilplads for hver 50 m2 bruttoetageareal af butik, kontor, klinik eller lignende og 1 bilplads for hver 100 m2 bruttoetage bolig. I delområde 1 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 100 og bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager. Servitutter: Der henvises til tingbogsattest af den 13. juni LEJEFORHOLD Leje: Den samlede årlige leje er pr. 1. september 2013 opgjort og anslået til kr inkl. tomgangsleje og ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). Lejeren bidrager til afholdelse af ejendommens driftsudgifter i forskelligt omfang og der henvises særskilt til bestemmelserne herom i de enkelte lejekontrakter. Varmeregnskabet indeholder udgift til tilsyn med anlæg samt udfærdigelse af regnskab. 6

7 Side 7 Lejere: Ejendommen er delvist udlejet til Sante Sol og Motion, Hans Jørgen Kristensen (klinik), L. H. Meyers Tegnestue, Søren Huusmann (køreskole) samt Gert Drews (advokatfirma). Foruden disse fire lejere er der 2 tomgangslejemål. DRIFTSBUDGET Anslået årlig leje pr. 1/ i h.t. vedhæftede lejerfortegnelse kr Ref. fællesudgifter, ifølge ejer kr kr Grundskyld 2013 kr Diverse ejendomsudgifter i h.t. fællesregnskab kr Ejendomsforsikring, oplyst af ejer kr Udvendig vedligeholdelse1.555 m 2 ''over jord'' á kr. 45 kr Administration, anslået kr Ikke afløftbar moms, anslået kr kr Driftsmæssigt overskud ved kontant handel kr KAPITALBEHOV OG STARTFORRENTNING Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Fratrukket 1 års tomgangsleje kr Reguleret købspris, kontant kr Registreringsafgift kr Advokat m.v. anslået kr kr Refusion deposita kr ( ) Købers kapitalbehov ved kontant handel kr Købspris pr. m 2 "over jord" udgør kr

8 Side 8 Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning på 8,72% ved kontant handel af den investerede kapital: Startforrentning kontant handel: x 100 = 8,72% AFSKRIVNINGER Opgørelse af afskrivningsgrundlag: Kontant anskaffelsessum for bygninger, installationer og grund incl. købsomkostninger kr Grundværdi i henhold til offentlig vurdering kr ( ) Bygning og installationer kr Værdi af tekniske installationer 10% kr Restbygningsværdi kr Ejendommen er delvis afskrivningsberettiget. Etageareal i alt m Afskrivningsberettiget del af ejendom m 2 0 Afskrivningsberettiget del 0,00% Afskrivningsberettiget del af restbygningsværdi kr - Bygningsværdi 4% kr - Installationer 4% kr I alt kr Afskrivningsberegningen er vejledende og forudsætter bl.a., at arealerne, der er forudsat afskrivningsberettiget, benyttes erhvervsmæssigt, og at m² i forhold til m² anvendes til afskrivningsberettigede formål. 8

9 Side 9 ØVRIGE OPLYSNINGER Overtagelse: Gæld udenfor købesum: Refusion: Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Ingen gæld. De af lejerne indbetalte kontante deposita refunderes af sælger. Deposita andrager kr , jf. lejerfortegnelsen (bilag 1). Herudover foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Moms: Ejendommen momsforhold undersøges pt. nærmere. Det forudsættes, at eventuel momsreguleringsforpligtelse overtages af køber. Energiforhold: Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Bygningens energimærke har karakteren C. Miljøforhold: Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven. Forsikringsforhold: Ejendommen er forsikret hos Alm. Brand Forsikring A/S under police nr Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelsesdagen. Tinglysningsafgift: Mellemsalg: Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde. Ret til mellemsalg forbeholdes. Bilag: 1. Lejerfortegnelse 2. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 13. juni 2013 Besigtigelse: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder 9

10 Side 10 besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til CBRE A/S, Christian Broch-Lips, 10

11 Østergade 3, 6500 Vojens Ejendomsnr.: Matr. nr.: 2265 Vojens Ejerlav, Vojens Ind- Afskrivningsberettiget Areal ekskl. Areal Årlig leje pr. Leje pr. Opsigelses- Uopsigelighed Lejeregu- Regulering markeds- Moms Nr. Lejer Adresse flytning Type areal kælder m m 2 Deposita varsel Udlejer Lejer lering pr. værdi (+/-) 1 L. H. Meyers Tegnestue Østergade 13, 1. sal Kontor mdr % NPI akk Hans Jørgen Kristensen Østergade 13, 1. sal Kontor/klinik mdr % NPI akk Gert Drews Østergade Kontor mdr %NPI, dog min. 3% Sante Sol og Motion Østergade Fitness og genoptræning mdr % NPI, dog min. 3% Delvist fra Tomgang Østergade 3, kl. - Arkiv Huusmann Østergade 7 - Kontor mv Tomgang Østergade 9 - Kontor I alt Lejerfortegnelse

12 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :53:32 EJENDOM: Adresse: Østergade Vojens Samlet areal: 877 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Vojens Ejerlav, Vojens Matrikelnummer: 2265 Areal: 877 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0041 ADKOMSTER DOKUMENT: Anden adkomst Dato/løbenummer: ADKOMSTHAVERE: Navn: HD EJENDOMME A/S CVR: Ejerandel: 1 / 1 BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rente: var Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed :53:32 Side 1 af 6

13 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: BRFkredit A/S CVR: TILLÆGSTEKST: Anmærkning anm byrder DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Rente: var OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: HD EJENDOMME A/S CVR: DEBITORER: Navn: HD EJENDOMME A/S CVR: MEDDELELSESHAVERE: Navn: Sydbank A/S CVR: FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: SYDBANK A/S Peberlyk :53:32 Side 2 af 6

14 6200 Aabenraa - CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK SYDBANK A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv, se matr 16, Om resp se akt Yderligere tekst SE AKT 41_VOJ_16 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 313 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: :53:32 Side 3 af 6

15 TILLÆGSTEKST: Anmærkning Byrder Tillægstekst Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, se matr 813 Yderligere tekst Se akt 41_VOJ_813 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt med Grethe Jensen og Birgit Overballe Nielsen mv, Om resp se akt Yderligere tekst SE AKT 41_VOJ_2265 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr , se matr 16 Yderligere tekst SE AKT 41_VOJ_ :53:32 Side 4 af 6

16 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt med Bent Palmelund mv, Om resp se akt Yderligere tekst SE AKT 41_VOJ_2265 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Erhvervsfremlejekontrakt med Bent Palmelund ApS (reg.nr ) mv. Om respekt, se akt Yderligere tekst SE AKT 41_VOJ_2265 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Anden Servitut :53:32 Side 5 af 6

17 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lejekontrakt med Tandlæge Søren Thorsen Aps Om respekt, se akt Yderligere tekst SE AKT 41_VOJ_2265 ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0510 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 41_VOJ_ :53:32 Side 6 af 6

18 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Forbehold for ændringer og trykfejl xx. Xx.2013 Kontakt: Morten Nøhr T: M: Niels Lund Lihn T: M:

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 109

SALGSPROSPEKT Sag nr. 109 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 109 Brolæggervej 17, 6710 Esbjerg V Fuldt udlejet erhvervsejendom i attraktivt erhvervsområde Pris kontant: Kr. 3.200.000 Afkast 1. år, anslået: 6,15% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 Investeringsejendom Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 TIL SALG Brovst - Vestergade 30 Nyere erhvervsejerlejlighed udlejet til Kiwi Uopsigelig indtil 01.05.2016 Gode til- og frakørselsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE

VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE HØJBOVEJ 1A, 8600 SILKEBORG SAG 16307 OMRÅDET Silkeborg Kommune har omkring 90.000 indbyggere, og Silkeborg er kendt som en af Danmarks smukkest beliggende

Læs mere

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal 1.116 m 2 Grundareal 1.038 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.900.000,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal 3.080 m 2 Grundareal 6.263 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 18.750.000,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM

Læs mere