Bådforsikring. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bådforsikring. Version 2158002"

Transkript

1 Bådforsikring Version Forsikringsvilkår af maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit Side 10 Ansvarsforsikring Afsnit Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj 2012

3 Et par ord til indledning BETINGELSER Bådforsikringen kan bestå af 2 forsikringer: 1. kaskoforsikring, der dækker skade på båden, dens faste tilbehør, det udstyr der er sædvanligt i en båd samt de ombordværendes personlige ejendele, med de begrænsninger der er nævnt i betingelserne og 2. Ansvarsforsikring, der dækker ansvar for skade forvoldt med båden. Det fremgår af policen hvilke dækninger, der er tegnet skulle du komme i tvivl eller ønsker yderligere oplysnin-ger om bådforsikringen, eller har du brug for andre forsikringer, så ring til Nykredit Forsikring, herefter kaldet selskabet. Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj

4 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER Hvem er sikret Det er forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter båden. 2. Geografisk område 2.1 Forsikringen dækker for sejlads i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande, begrænset af linierne 61 grader N. br., 7 grader Ø. lg., og 53 grader N. br. 2.2 Ved særlig aftale kan det geografiske område udvides, hvilket i så fald fremgår af police eller policetillæg. 2.3 Forsikringen dækker under vinteroplægning i Danmark. 3. sejladstid og godkendelse af havne og svajpladser 3.1 Forsikringen dækker for sejlads i tiden 1. april til 15. november. Under henliggen i havn/ svajområde dækker forsikringen således: A og B havne samt B svajområde er dækket i tiden 1. april til 15. november. For øvrige havnepladser/områder dækker forsikringen i tiden 1. april til 15. september, medmindre andet fremgår af policen. 3.2 Hvis forsikringen er tegnet med udvidet dækning, skal det fremgå af policen. 3.3 Forsikringen dækker dog ikke selv om sejladstiden er udvidet hvis båden ligger i vandet uden for havn og uden søkyndigt mandskab om bord i tiden 16. september til og med 31. marts. 3.4 Ved en havn forstås et havnebassin med læmoler der beskytter båden mod sø og vind hele året, eller et beskyttet farvandsområde der er godkendt af selskabet som havn. Selskabets godkendelse for benyttelse af hjemhavn eller svajpladser er karakteriseret ved nedenstående bogstav-markering. A Havn. Godkendt hele året. (Vinterdækning 16. november til 31. marts skal tegnes særskilt). B Havn eller svajområde. Godkendt i perioden 1. april til 15. november. C Havn eller svajområde. Godkendt i perioden 1. april til 15. september. D Havn eller svajområde, hvor særlige forhold er gældende med hensyn til godkendelsesperiode, fortøjning og bådens egnethed. Godkendelsen fremgår af policen. 4. sikkerhedsforskrifter Det er en betingelse for dækningen at a. både med motor har forsvarligt ildslukningsmateriel anbragt på en hensigtsmæssig måde. b. påhængsmotor i sejladstiden - når båden forlades, enten opbevares i et aflåset rum eller er fastgjort til båden med en forsvarlig lås. c. påhængsmotor under vinteroplægning fjernes fra båden og opbevares i et aflåst rum. d. løst grej, når båden forlades i sejladstiden, opbevares i et aflåset rum, og under vinteroplægning fjernes fra båden. e. cockpittet i åbne eller delvis åbne både, der ligger uden for havn og uden mandskab om bord i tiden 1. april til og med 15. september, er forsvarligt overdækket med presenning. f. fortøjninger og ankergrejer er forsvarlige, og at fortøjningen eller forankringen er sket på forsvarlig måde. g. båden i intet tilfælde kan nås af søen, når den er trukket på land. h. sejljoller er sådan indrettet, at ror og sænkekøl eller sværd fastholdes til båden, hvis den kæntrer. i. master på både med længde over 3,50 m under vinteroplægning er afmonteret. 5. Præmiens betaling 5.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten i henhold til stempellovens regler. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 5.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 5.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 5.4 Første præmie skal betales senest 12 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier skal præmien betales senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice (BS). 5.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 5.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj 2012

5 5.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt F. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest tre måneder efter betalingsfristen i punkt Gebyrer 6.1 selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. 6.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres. 6.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel. 6.4 Ændring og indførelse af nye gebyrer. i bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager. 6.5 Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 7. Ændring af præmie og forsikringsbetingelser 7.1 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Reguleringen sker i takt med ændringen i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør. Hvis udgivelsen af løntallet fra Danmarks Statistik ophører, kan selskabet fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks statistik. 7.2 Ændring af forsikringsbetingelserne kan gennemføres med virkning fra enhver præmieforfaldsdag. Ændringen forudsætter et skriftligt varsel på mindst en måned til forsikringens årsdag. 7.3 Forhøjes præmien har selskabet pligt til skriftligt at underrette om ændringen senest en måned før årsdagen. 9. Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne, som betaler erstatningen i fællesskab. 10. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 10.1 Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftligt med mindst en måneds varsel til forsikringstidens udløb Forsikringstager kan vælge et kortere opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af gebyr jf. punkt Fra den dag vi har modtaget en skadeanmeldelse og indtil en måned, efter at vi har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel selskabet kan på baggrund af en vurdering af skadeforløbet med mindst 14 dages varsel gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede betingelser, f.eks. begrænsninger i dækningsomfanget, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien. I så fald kan forsikringstageren vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skulle træde i kraft. Selskabet skal blot have skriftlig besked forinden. 11. Afhændelse og udskiftning Afhændes båden, skal selskabet have meddelelse om det, og forsikringen ophører. 12. Krigs-, jordskælv- og atomskader m.m. Undtaget fra forsikringen er skade som følge af a. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. b. jordskælv eller andre naturforstyrrelser. c. enhver form for udløsning af atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion), og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigs- eller fredstid. 8. Hvis skaden sker 8.1 i tilfælde af skade er det sikredes pligt at træffe enhver mulig foranstaltning til begrænsning af tabet. Skadetilfældet skal omgående anmeldes til selskabet og om nødvendigt telefonisk, pr. fax, eller . Tyveri eller hærværk skal tillige anmeldes til politiet. 8.2 reparation må kun udføres efter aftale med selskabet. Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj

6 13. Ankenævn 13.1 Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med selskabets behandling af forsikringssagen, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og Lovgivning Forsikringsaftalen er indgået i tilslutning til Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934, som er i overensstemmelse med de ufravigelige regler i Lov om Forsikringsaftaler Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis: a. Forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med selskabet. b. selskabet ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikringstageren. c. Der til ankenævnet betales et gebyr, som er fastsat af ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvis får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis forsikringstageren selv tilbagekalder klagen Klagen skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, som kan fås ved henvendelse til a. selskabet b. Ankenævnet for forsikring. c. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj 2012

7 15. oversigt over kaskoforsikringens dækning BETINGELSER R Hvis ikke andet fremgår af oversigten, dækker kaskoforsikringen med indtil den forsikringssum, der er anført i policen. = dækker ikke i sejladstiden (1. april 15. november) I sejladstiden dækker forsikringen bjærgeløn uden fradrag af eventuel selvrisiko. Kaskoforsikringen Dækker Omfatter Kollision Synken og kæntring Stranding og grundstødning Brand, lynnedslag og eksplosion Tyveri og hærværk Væltning og sammenstød, mens båden står på land Skade under ophaling og søsætning samt skade sket under landtransport i Danmark Anden pludselig skade som ikke er nævnt i oversigten Skrog, ror og køl Fast tilbehør. 1) og maskineri Mast og bom Sejl og pressenningsdug Personlige ejendele 2) Uden for sejladstiden (16.november- 31.marts) Dækker ved havari under sejlads med indtil 25 % af forsikringssummen, forudsat at skaden ikke skyldes materialefejl, råd, slitage eller lignende årsager, og at riggen har været i orden og forsvarligt sat. Max 25 % af forsikringssummen Ombordværende personlige ejendele, dækkes med indtil 10 % af forsikringssummen, højst kr., i det omfang skaden ikke er omfattet af en anden forsikring, Personlige ejendele dækkes ikke i sejljoller I det omfang sejladstiden er udvidet (se policen), dækkes i samme måde som i perioden 1. april 15. november Skrog, ror og køl Fast tilbehør. 1) og maskineri Mast og bom Sejl og pressenningsdug Max. 25 % af forsikringssummen, forudsat at skaden ikke skyldes materialefejl, råd, slidtage eller lignende. Bemærk sikkerhedsforskrifterne se pkt. 4. 1) eksempler på fast tilbehør: spilerbom, sejl, anker, tovværk, kompas, ekkolod, fastmonteret radioanlæg og tv, navigator, radar, redningsudstyr og sædvanligt kahytsudstyr. 2) eksempler på personlige ejendele: olietøj, klæder, søstøvler, sko, sengetøj, fiskegrej (dog ikke ruser og garn), jagtudstyr, kikkert (max kr.), værktøj (max kr.), transistorradio, båndspiller og tv. Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj

8 KASKOFORSIKRING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 16. Hvilke skader er dækket Om forsikringens dækning og begrænsninger henvises til hhv. oversigtsskemaet punkt 15 og punkt Begrænsninger i dækningen Forsikringen dækker ikke skade på båden, der er en følge af: a. at den ikke var sødygtig, behørigt udrustet og bemandet, selv om forsikrede ikke har vidst dette. b. slid, alder, råd, rust, tæring, rotter, mus, orm, svamp eller andre årsager, som kan ligestilles hermed. c. skade på genstande som følge af almindelig brug, vejrligets påvirkning, samt ridser, småskrammer og tilsmudsning. d. materiale- eller konstruktionsfejl, fabrikationsfejl og skader omfattet af garantiordning. e. at den under landtransport ikke var forsvarligt afstivet eller fastgjort. f. at den var under slæbning, medmindre denne var nødvendig på grund af havari. g. at den ikke har været forsvarligt fortøjet eller har været under effektivt tilsyn, eller under oplægning på land ikke har været forsvarligt afstivet. h. is, sne og frost. i. at den har deltaget i motorbådsløb. j. at den har været anvendt til ulovlige formål. k. sikredes forsætlige handling (hvis skadevolderen er fyldt 14 år). l. sikredes selvforskyldte beruselse. Medmindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen heller ikke: m. skibs- og slæbejolle med tilbehør. n. genstande som normalt ikke haves ombord under sejlads, f.eks. vinterstativ og vinterpresenning. o. ting, som ikke hører til en båds sædvanlige udstyr, f.eks. malerier, kunstgenstande, tæpper samt mønt- og frimærkesamlinger. p. proviant, herunder drikkevarer og tobak. q. udredningsgenstande så som brændstof og malervarer. r. rede penge, værdipapirer og smykker. s. jollevogn og trailer t. skade sket, mens båden er udlejet eller benyttet i erhvervsøjemed. 18. Forsikringssum underforsikring Den forsikringssum der står på policen, skal altid svare til handelsværdien for en tilsvarende båd af samme type, alder og stand og med samme udstyr. Viser det sig ved skade, at handelsværdien overstiger forsikringssummen foreligger der underforsikring, hvilket betyder, at du ved skade, stor eller lille kun har krav på erstatning i forholdet mellem de to beløb. 19. Erstatningen 19.1 Totalskade er skaden så stor, at reparation eller bjærgning efter selskabets skøn ikke kan betale sig eller kommer båden ved tyveri ikke til veje inden to måneder efter tyveriets anmeldelse til selskabet, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende båd af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Beløbet kan dog aldrig overstige forsikringssummen. Ved totalskade erstattes alene de bjærgningsomkostninger, der er påløbet, inden forsikringstageren er underrettet om, at skaden opgøres som totalskade Reparation selskabet betaler for en forsvarlig reparation og nødvendige transportomkostninger til nærmeste kvalificerede anerkendte reparatør. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Eventuel skønhedsfejl eller værdiforringelse erstattes ikke. Maling og lakering erstattes kun i det omfang, skaden kræver det. For sejljoller betales ikke erstatning for reparation af maling eller lakering. erstatning for skade på mast og bom kan ikke overstige 25 % af forsikringssummen. Det samme gælder erstatning for skade på sejl og presenningsdug. Sejl, presenningsdug og påhængsmotorer der er mistet eller ikke kan repareres, erstattes med følgende procent af nyværdien for en tilsvarende genstand: Alder Erstatningsprocent indtil 1 år 100 % indtil 2 år 80 % indtil 3 år 70 % indtil 4 år 60 % indtil 5 år 50 % indtil 6 år 40 % indtil 7 år 30 % indtil 8 år 20 % derefter 10 % Ved skade erstattes ikke tidstab, hyre- og kostpenge, rejseudgifter og tab af anvendelse af fartøj. 8 Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj 2012

9 20. Selvrisiko 20.1 Forsikringen er tegnet med selvrisiko (se policen), forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet selskabet lægger selvrisikobeløbet ud og sender forsikringstageren en opkrævning på beløbet med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Forsikringstageren kan dog vælge at afdrage beløbet over en periode på seks måneder mod et tillæg på 4 % til dækning af renter og omkostninger. 21. Retshjælp 21.1 Hvis der er tegnet kaskoforsikring for båden, er der også retshjælpsforsikring Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private uoverensstemmelser, der kan indbringes for domstolene Forsikringen dækker med indtil kr. Forsikringstageren skal dog selv betale 10 % af omkostningerne og mindst kr. Ved sager, der ankes til højere instans gælder et maksimum på kr. for den samlede behandling Betingelserne for retshjælpsforsikringen kan fås ved at ringe eller skrive til retshjælpsafdelingen. Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj

10 ANSVARSFORSIKRING BETINGELSER R Gælder kun hvis det fremgår af policen 22. Forsikringssum og selvrisiko Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil 10 millioner kr. for personskade og 5 millioner kr. for skade på dyr og ting, forvoldt ved samme skadehændelse. Udover forsikringssummerne betales omkostninger, som kan påføres sikrede samt tilkendte renter af erstatningsbeløb. Er ansvarsforsikring tegnet alene, er der 500 kr. i selvrisiko af enhver skade forvoldt a. Under kapsejlads. b. Med båd, der kan sejle hurtigere end 20 knob. 23. Hvad dækkes Forsikringen dækker det privatretlige erstatningsansvar uden for kontraktforhold for skade forvoldt med den forsikrede båd. 24. Begrænsninger i dækningen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, som opstår under a. Deltagelse i motorbådsløb. b. Vandskiløb hvor vandskiløbere herunder andre, der trækkes af fartøjet og disses ansvar overfor andre. c. Anvendelse til ulovligt formål d. Udlejning eller benyttelse i erhvervsøjemed. Endvidere undtages ansvar for skade e. Forvoldt med forsæt (hvis skadevolderen er fyldt 14 år). f. Forvoldt under selvforskyldt beruselse. g. På dyr og ting, der tilhører sikrede, eller som disse har til lån, leje eller af anden årsag har i deres varetægt. 10 Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj 2012

11 FORTRYDELSESRET Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privat forsikringer. Privat forsikringer er ulykkesforsikringer og forsikringer, der dækker bolig, indbo og andre private effekter, herunder biler, der overvejende anvendes privat. Fortrydelsesretten Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages reglen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Du har fået Information om dine forsikringer enten sammen med tilbuddet eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Sådan gør du Du skal underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen inden fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du blot sende informationen f.eks. pr. brev eller - inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Lovpligtige forsikringer Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten i tilknytning til en bygningsbrandforsikring, skal du dokumentere, at brandforsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab. Hvis du fortryder en lovpligtig forsikring, f.eks. ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, skal du sørge for at tegne lovpligtig forsikring i andet selskab. Vilkår Nykredit Forsikring - Bådforsikring - maj

12 Nykredit Forsikring A/S A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV En del af Gjensidige-gruppen Kundeservice Frederikskaj København V Telefon Nykredit Forsikring A/S CVR-nr

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Vilkår for Bådforsikring

Vilkår for Bådforsikring Vilkår for Bådforsikring 5826-4 Maj 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken 61 3550 Slangerup Tlf. 33 55 40 40 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Delkaskoforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 100% coverholder for Lloyds of London 1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ Forsikringens omfang 1 Sikrede er 2 Geografisk fartsområde 3 Sejladstid og henliggen Kaskoforsikringen 4 Kaskoforsikringen omfatter 5 Kaskoforsikringen omfatter ikke 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Lystbådforsikring for sejlbåd

Lystbådforsikring for sejlbåd Lystbådforsikring for sejlbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere