Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF Lystfartøjsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring"

Transkript

1 Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og risikoforandring 4 14 Ejerskifte 4 15 Ved skade 4 16 Anden forsikring 4 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskader 4 18 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyrer 4 19 Indeksregulering af pris Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse 5 112Fælles sikkerhedsforskrifter 5 113Fælles undtagelser fra forsikringsdækningen 5 114Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 6 2 Ansvarsforsikring 21 Forsikringens formål 7 22 Hvornår er man ansvarlig? 7 23 Forsikringssummer 7 24 Hvilket ansvar er dækket? 7 25 Hvad dækker forsikringen ikke? 7 3 Kaskoforsikring 31 Hvilke genstande omfatter forsikringen? 8 32 Hvilke genstande omfatter forsikringen ikke? 8 33 Hvilke skader dækker forsikringen?8 34 Hvordan beregner vi erstatningen? 9 4 Retshjælpsforsikring 41 Forsikringens formål Forsikringsbetingelser Hvordan beregner vi erstatningen? 11 Fortrydelsesblanket12

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker fartøjets ejer og enhver, der med ejerens tilladelse uden betaling lovligt benytter fartøjet 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker under sejlads, når fartøjet ligger i havn eller ved svajeplads, under transport over land og under vinteroplægning efter de bestemmelser, der står herunder 121 Under sejlads Forsikringen dækker i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande, begrænset af linierne 61 Nbr, 7 Ølg og 53 Nbr Sejladsperioden omfatter tidsrummet 1 april til 15 november Du kan udvide perioden efter aftale med Alm Brand, og en udvidelse vil stå i policen Vi anser sejlads for begyndt, når fartøjets fører og besætning går om bord og for afsluttet, når fører og besætning går fra borde 122 Under henliggen i havn eller ved svajeplads Forsikringen dækker, når fartøjet ligger i havn, ved bådebro og ved svajeplads i perioden 1/4-14/9 (begge dage inklusive) En række havne- og liggepladser er godkendt til henliggen ud over dette tidsrum, idet de er klassificerede efter deres sikkerhed Skemaet herunder viser, i hvilket tidsrum forsikringen dækker for de forskellige klassificeringer, når fartøjet ligger uden søkyndigt mandskab om bord En havn er et havnebassin med læmoler, der beskytter fartøjet mod sø og vind hele året rundt Det forsikrede fartøjs faste liggeplads og klassificering står i policen Du kan få nærmere oplysninger om klassificering af havne- og liggepladser hos Alm Brand og hos forsikringsoplysningen wwwforsikringsoplysningendk 123 Ophaling og søsætning Forsikringen dækker under ophaling og søsætning 124 Under transport over land Forsikringen dækker under landtransport i Danmark 125 Under vinteroplægning Forsikringen dækker på det faste vinteroplægningssted i Danmark Skema jf punkt 122 Havneklassificering / Tidsrum 1/4 14/9 15/9 15/11 16/11 31/3 A Godkendt havn Dækket Dækket Dækket B Delvist godkendt havn mm Dækket Dækket Ikke dækket C Særlig havn med svajeplads / bådebro Dækket Dækning kun efter aftale med Alm Brand Ikke dækket D Svajeplads / bådebro i øvrigt Dækket Ikke dækket Ikke dækket

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 13 Flytning og risikoforandring Alm Brand skal hurtigst muligt skriftligt have besked: 131 Når forsikringstageren flytter til anden adresse 132 Når der sker ændring i den risiko, der er beskrevet i policen, herunder - det forsikrede fartøj - motor og maksimale fart - fartøjets liggeplads - fartøjets anvendelse Hvis Alm Brand ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig 14 Ejerskifte Skifter fartøjet ejer, ophører forsikringen fra overdragelsestidspunktet, og ejerskiftet skal hurtigst muligt skriftligt meddeles til Alm Brand Den nye ejer er dækket i 14 dage efter ejerskiftet, hvis han ikke selv har oprettet en forsikring 15 Ved skade 151 Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Ønsker Alm Brand at modtage skriftlig anmeldelse, kan vi anmode om det Anmeldelse kan se på: - wwwalmbranddk - Telefon Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet 152 Alm Brand skal give samtykke, før der laves aftale om erstatning eller reparation Hvis sikrede ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen 16 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som følge af 171 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 172 jordskælv eller andre naturforstyrrelser 173 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 18 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyrer 181 Alm Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker 182 Til prisen kommer de afgifter, Alm Brand skal opkræve ifølge lovgivningen 183 Alm Brand kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 19 Indeksregulering af pris Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor Prisen reguleres fra 1 januar Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 110Forsikringens varighed og opsigelse 1101 Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen 1102 Alm Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 5 Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen 1103 Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 1101 om forsikringens varighed og opsigelse er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 1104 Efter at en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist - og med mindst 14 dages varsel - vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår Det kan feks ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft Alm Brand skal have skriftligt besked om det, inden ændringen træder i kraft 111 Besigtigelse Alm Brand har i forsikringstiden ret til at besigtige det forsikrede Hvis der ved besigtigelsen konstateres risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Alm Brand fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden Alm Brand kan også med 14 dages varsel - opsige forsikringen, - forhøje prisen, - ændrer forsikringens vilkår, feks ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko eller kræve bedre sikring 112 Fælles sikkerhedsforskrifter Det er en betingelse for dækningen, at: 1121 Fartøj med motor eller pantry skal være forsynet med godkendt ildslukker 1122 De fortøjninger og ankergrejer, der bruges til fartøjet, skal være forsvarlige, og selve fortøjningen eller forankringen skal være sket på forsvarlig måde 1123 Cockpittet i åbne eller delvist åbne fartøjer, der ligger uden for havn uden søkyndigt mandskab om bord, skal være forsvarligt overdækket med en presenning 1124 Hvis fartøjet trækkes på land, skal det fastgøres på en forsvarlig måde og må i intet tilfælde kunne nås af søen 1125 Fartøjet skal under henliggen og oplægning være under effektivt og regelmæssigt tilsyn 1126 De sikkerhedsforskrifter, som er fastsat af offentlige myndigheder, skal altid overholdes 1127 Sejljoller skal være indrettet, så ror og sænkekøl eller sværd fastholdes til båden, hvis den kæntrer 1128 Masten skal være afmonteret under vinteroplægning 113 Fælles undtagelser fra forsikringsdækningen Forsikringen dækker ikke skade, der opstår 1131 under påvirkning af spiritus, narkotika eller euforiserende stoffer 1132 når fartøjet benyttes til ulovligt formål 1133 når fartøjet benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder når fartøjet er udlejet 1134 som følge af is, sne og frost 1135 når fartøjet benyttes til motorbådsløb eller vandskisport 1136 som følge af, at fartøjet ikke var sødygtigt og behørigt udrustet og bemandet 1137 som følge af konstruktions- eller fabrikationsfejl, eller hvis skaden er omfattet af en garanti 114 Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm Brand, skal sikrede igen henvende sig til Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt

6 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 6 Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede klage til den klageansvarlige hos Alm Brand Alm Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Alm Brand - wwwalmbranddk - klageskema Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have klaget til den klageansvarlige hos Alm Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwtaenkdk Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringogpensiondk Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 115 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 116 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand

7 Afsnit 2 Ansvarsforsikring (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) Side 7 21 Forsikringens formål Forsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig Alm Brand bestemmer, hvordan sagen behandles over for skadelidte Din anerkendelse af erstatningsansvar, forpligter kun dig selv ikke Alm Brand Du kan derfor, ved anerkendelse af erstatningsansvar, risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen 22 Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade Denne hovedregel/skyldregel står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet I lovgivningen står der, at man kan blive ansvarlig, selv om man ikke har udvist skyld (kaldet objektivt ansvar) De regler gælder bla sølovgivningen og gælder feks, hvis man erhvervsmæssigt transporterer passagerer på sin båd 23 Forsikringssummer Forsikringen dækker for hver skade med indtil kr for personskade kr for skade på ting (herunder dyr) Hvis Alm Brand på forhånd har godkendt det, dækker forsikringen ud over erstatningen til den skadelidte også omkostninger i forbindelse med en erstatningssag og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om det betyder, at forsikringssummen overskrides 24 Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker det privatretlige erstatningsansvar uden for kontraktforhold for skade, der er forvoldt med det forsikrede fartøj 25 Hvad dækker forsikringen ikke? Ud over undtagelserne i punkt 113 dækker forsikringen heller ikke ansvar for skade, der opstår i eller på ting (herunder dyr), der tilhører sikrede eller som disse har til lån, leje, eller som af anden grund befinder sig i deres varetægt Derudover dækker forsikringen ikke ejers eller befordrers objektive ansvar for erhvervsmæssig transport af passagerer

8 Afsnit 3 Kaskoforsikring (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) Side 8 31 Hvilke genstande omfatter forsikringen? Kaskoforsikringen omfatter 311 Fartøjets skrog 312 Fartøjets maskineri 313 Fartøjets sædvanlige udstyr Sædvanligt udstyr er mast, rig, sejl, kaleche, cockpitpresenning, tovværk, ankre og ankerkæder, pumper, lanterner, fastmonteret VHF-radio, navigationsinstrumenter, der må betragtes som almindelige for den pågældende type fartøj, redningsbælter og -veste, ildslukker, kahytsudstyr og montering og andre genstande, der kan ligestilles med det Hvis det fremgår af policen, omfatter forsikringen også: 314 Personlige effekter, der tilhører sikrede, mandskab og passagerer, tøj, jagt- og lystfiskerudstyr, radio-, tv-udstyr og lignende i sejladsperioden 315 Skibs - og slæbejolle med tilbehør 32 Hvilke genstande omfatter forsikringen ikke? Kaskoforsikringen omfatter ikke 321 ting, som ikke hører til et fartøjs normale indretning, såsom malerier, ægte tæpper, kunstgenstande, antikviteter, mønt- og frimærkesamlinger og lignende 322 olie, benzin, petroleum, malervarer og lignende 323 proviant, herunder drikkevarer og tobak 324 smykker, rede penge og pengerepræsentativer 325 vintertag, fast fortøjning, fortøjningsbøjer, stativer, bukke og øvrigt anlæg for fartøjets opbevaring på land 326 jollevogn eller trailer 33 Hvilke skader dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker skader som følge af 331 Ildsvåde (brand), direkte lynnedslag og eksplosion Dog dækker forsikringen ikke a skade, der kun består i svidning eller smeltning af småhuller b den eksploderende genstand ved eksplosionsskade Skade på motor som følge af eksplosion i den er dermed også undtaget 332 Tyveri, røveri og hærværk Dog dækker forsikringen ikke a tyveri af fartøj, som opbevares på en trailer Medmindre det er forsvarligt fastlåst til traileren, og traileren er sikret, så den ikke kan trækkes bort Og traileren under permanent henliggen og uden for sejladsperioden anbringes i forsvarlig aflåst bygning eller plads uden offentlig adgang, eller placeres på ejerens hjemadresse i carport/garage eller i haven b tyveri af genstande, der fjernes fra fartøjet uden anvendelse af vold, eller som kun er beskyttet af kaleche eller presenning c tyveri af påhængsmotor, medmindre motoren opbevares enten i aflåst rum eller er fastgjort med en motorlås eller låsebolt til fartøjet, når det forlades og uden for sejladsperioden tages hjem og opbevares i lukket aflåst rum d tyveri af løst grej, medmindre det opbevares i aflåst rum, når fartøjet forlades, og uden for sejladsperioden tages hjem og opbevares i lukket aflåst rum e tyveri af personlige effekter, medmindre de opbevares i aflåst rum, når fartøjet forlades 333 Anden pludselig skade Det er en betingelse, at det ikke, da forsikringen blev oprettet, kunne forudses, at skaden ville ske Skaden skal være sket pludseligt, det vil sige, at både skaden og dens årsag sker på et og samme tidspunkt og ikke over et tidsrum, som feks at et fartøj synker på grund af langsomt indtrængende vand Begrænsninger i dækningen: Forsikringen dækker kun skade på sejl, personlige effekter, presenning, kaleche og lignende, hvis skaden er en direkte følge af, at fartøjet synker, kæntrer, strander, støder på grund eller er ude for en kollision

9 Afsnit 3 Kaskoforsikring (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) Side 9 Dog dækker forsikringen ikke a skade sket som følge af is, sne og frost b skade som følge af, at fartøjet var under slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fordi fartøjet uden brugbar motor på grund af vindstille skulle slæbes til nærmeste havn c skade som følge af råd, rust, tæring eller som følge af angreb fra rotter, mus, orm, svamp eller andet, der kan sidestilles med det d skade som følge af vejrets påvirkning eller af almindelig brug såsom ridser, småskrammer og tilsmudsning e skade, der sker, mens fartøjets står på land, og som sker, fordi det ikke har været anbragt på fast underlag eller med forsvarlig afstivning f skade, der sker under transport af fartøjet, og som sker, fordi det ikke har været tilstrækkeligt afstivet og fastgjort, eller fordi transportmidlet ikke var tilstrækkeligt kraftigt og egnet til transporten g mekanisk skade h skade som følge af at mast, bom og spilerstage knækker under sejladsen, hvis riggen ikke har været i orden eller forsvarlig sat i tab af påhængsmotor, fordi beslaget ikke har været i forsvarlig stand eller forsvarligt fastgjort 34 Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brand kan vælge at få det ødelagte repareret eller erstatte skaden med et kontant beløb Alm Brand erstatter omkostninger til en midlertidig reparation, hvis det betyder en besparelse for den endelige reparation Vi yder erstatning for bjærgeløn efter de retsregler, der gælder for det 341 Forsikringssum og underforsikring Den forsikringssum, der står på policen, skal altid svare til handelsværdien for et tilsvarende fartøj af samme type, alder og stand og med samme udstyr Viser det sig ved en skade, at handelsværdien på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring Det betyder, at du ved en skade kun har krav på erstatning i forholdet mellem de to beløb Handelsværdien er genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr 342 Reparation Det ødelagte skal, når det repareres, sættes i samme stand som før skaden Alm Brand har ret til at anvise en reparatør Ud over skaden erstatter vi de nødvendige transportomkostninger til den nærmeste reparatør 343 Begrænsninger a Forsikringen omfatter ikke forøgede udgifter til reparation uden for normal arbejdstid b Forsikringen omfatter ikke forringelse af fartøjets handelsværdi og skønhedsfejl som følge af reparation c Vi erstatter kun maling og lakering for det beskadigede område 344 Kontant erstatning Er skaden så stor, at udgifter til reparation og/eller bjærgning overstiger det beløb, et tilsvarende fartøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, erstatter vi med udgiften til et tilsvarende fartøj, dog med de under punkt 346 og 347 nævnte begrænsninger På samme måde erstatter vi, hvis fartøjet efter tyveri eller røveri ikke findes inden 8 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget en skriftlig anmeldelse Genstande erstatter vi efter deres dagsværdi Dagsværdi er genanskaffelsesprisen som nye med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder Påhængsmotorer, sejl, kaleche og anden presenningsdug erstatter vi med et kontant beløb, hvis udgiften til reparation overstiger det beløb, som erstatningen ville have udgjort iht punkt Bjærgeløn I sejladsperioden dækker kaskoforsikringen bjærgeløn Vi erstatter kun bjærgningsomkostninger, der er påløbet, inden sikrede er underrettet om, at skaden erstattes med et kontant beløb 346 Begrænsninger i erstatningsbeløbet Erstatningen for sejl, kaleche og presenningsdug kan ikke overstige 25 % af fartøjets forsikringssum Erstatning for mast, bom og spilerstage med monteret tilbehør kan ikke overstige 25 % af fartøjets forsikringssum

10 Afsnit 3 Kaskoforsikring (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) Side Faste afskrivningsregler Vi fastsætter erstatning for påhængsmotor, sejl, kaleche og anden presenningsdug på grundlag af genanskaffelsesværdien som ny med afskrivning efter følgende regler: Inden for 1 år ydes erstatning med 100 % Inden for 2 år ydes erstatning med 90 % Inden for 3 år ydes erstatning med 80 % Inden for 4 år ydes erstatning med 70 % Inden for 5 år ydes erstatning med 60 % Inden for 6 år ydes erstatning med 50 % Inden for 7 år ydes erstatning med 40 % Inden for 8 år ydes erstatning med 30 % Herefter erstatter vi med 20 % 348 Selvrisiko Den selvrisiko, der gælder for kaskoforsikringen, står i policen og gælder ved enhver kaskoskade

11 Afsnit 4 Retshjælpsforsikring (Denne dækning gælder, hvis policen omfatter kaskoforsikring) Side Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på wwwforsikringogpensiondk, i Alm Brand eller hos domstolene 42 Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm Brand Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation 43 Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed som udgangspunkt begrænset til kr Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst 2500 kr For småsager beregnes ikke selvrisiko

12 Lystfartøjsforsikring Fortrydelse Side 12 Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Hvordan fortryder du? Hvis du fortryder? Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis du feks har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr brev eller elektronisk post give Alm Brand besked om, at du har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Lystfartøjsforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer i Alm Brand Policenummer Policenummer i nyt selskab Nyt selskab og policenummer Forsikringstager Underskrift Navn Adresse Postnr By Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Vilkår for Båd AS Juni 2009 Formula

Vilkår for Båd AS Juni 2009 Formula Vilkår for Båd 5826-3 Juni 2009 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere