Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus."

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Februar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uddannelsens opbygning Tilrettelæggelse af introduktionsuddannelsen Præsentation og beskrivelse af Medicinske Afdeling, Vejle Sygehus Arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse CHECKLISTE Lærings metoder samt kompetencevurderingsmetoder Obligatoriske kurser Uddannelsesvejledning Organisering af den lægelige videreuddannelse Rammer for uddannelsesvejledning Udarbejdelse af uddannelsesplan Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Evaluering af den lægelige videreuddannelse Nyttige kontakter Bilag 1- Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Bilag 2 - Introduktionsuddannelse Bilag 3 - Den gode udskrivelse, Auditskema Bilag 4 - Kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse Bilag 5 - Stuegang Bilag graders evaluering Bilag 7 - Forslag til generel funktions- og stillingsbeskrivelse for læger i introduktionsstilling Bilag 8 - Logbog for introduktionsuddannelsen Bilag 9 - Obligatorisk kursus Bilag 10 - Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

3 1. Indledning Specialet intern medicin er beskrevet i målbeskrivelsen, som findes på også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogrammer, som kan findes på under de relevante specialer. Uddannelsesprogrammerne udleveres ved første ansættelse i forløbet. 2. Uddannelsens opbygning 2.1 Tilrettelæggelse af introduktionsuddannelsen Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen Uddannelsesprogrammet angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, som foregår på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Medicinsk Afdeling 6 måneder 3-6 måneder 0-3 måneder Subspeciale, hvor vi bestræber os på at efterkomme introduktionslægens ønske I et andet af afdelingens subspecialer I et tredje af afdelingens subspecialer, hvor Kardiologisk Afdeling er en mulighed For bedre at kunne opfylde den enkelte introduktionslæges ønske om speciale tilknytning kan ovenstående rækkefølge se anderledes ud. 2.2 Præsentation og beskrivelse af Medicinske Afdeling, Vejle Sygehus Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Ved Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus er der speciallæger inden for lungemedicin, reumatologi, hæmatologi, endokrinologi og gastroenterologi. Afdelingen deltager i studenter undervisningen. Der er forskellige uddannelsesstillinger, herunder; KBU læger, introduktionslæger, læger i sideuddannelse til mikrobiologi, onkologi samt almen praksis og hoveduddannelsesstillinger i lungemedicin, reumatologi, hæmatologi og gastroenterologi. Medicinsk Afdeling har tæt samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Vejle Sygehus. Der er således fælles for- og mellemvagt og tæt samarbejde mellem de uddannelsesansvarlige overlæger. Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus modtager visiterede akutte patienter på Akut Visitations Afdeling (AVA). Visitering varetages af sygeplejerske fra Akutafdelingen, Kolding Sygehuse og sker primært efter diagnose og bopæl. Der modtages således patienter med lidelse fra den brede intern medicin samt subspeciale patienter fra de specialer, der er på afdelingen. Visitationsregler kan ses i Link i Introduktionsskrift Yderligere opdateret information om Medicinsk Afdeling og Kardiologisk Afdeling, Vejle Sygehus er beskrevet i Introduktion til Medicinsk Afdeling, Vejle sygehus, der tilsendes før første 1.arbejdsdag 3

4 Arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Hovedparten af de kompetencer, der skal læres under introduktionsuddannelsen, læres i mødet med patienterne. Det vil for introduktionslægen sige hovedsageligt i vagten og ved stuegange, men der vil også være nogen ambulatorievirksomhed. Introduktionslægens funktionsbeskrivelse fremgår af nedenstående beskrivelse. Stuegang Introduktionslægen har ved stuegang ansvar for en gruppe på 5-7 patienter. Der er hver morgen forstuegang med en overlæge og senere på dagen er der mulighed for supervision af overlæge eller erfaren 1. reservelæge. I Hæmatologisk Afsnit er der desuden en middagskonference, der er obligatorisk for læger tilknyttet Hæmatologisk Afsnit. Her vil indlagte pt. blandt andet blive gennemgået Antal af stuegange varierer alt efter hvilket grenspeciale, man er tilknyttet. Ambulatorier Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus har stor ambulatorievirksomhed med behandling af patienter fra de tilstedeværende grenspecialer, med udredning af cancer i pakkeforløb samt udredning af diagnostiske nødder i Diagnostisk Center. Udredning af cancer foregår i Lungepakken og i Diagnostik Center. Som udgangspunkt har introduktionslægen ambulant parallelspor med speciallæge eller erfaren 1. reservelæge og der er derfor god mulighed for supervision. Foruden ambulatoriedage i det speciale man er tilknyttet, må man påregne at skulle deltage i journalskrivning i lungepakken. Introduktionslægen vil ikke blive tilknyttet Diagnostisk Center. Antal ambulatoriedage vil veksle fra speciale til speciale. Beskrivelse af arbejdsgangen for de enkelte ambulatorier er beskrevet i Introduktionskrivelse, der tilsendes før ansættelsen. Vagtfunktion Der er 3 vagtlag, hvor for- og mellemvagt er fælles for Medicinsk- og Kardiologisk Afdeling. Bagvagtslaget er adskilt i medicinsk og kardiologisk vagtlag. Introduktionslægen vil blive placeret i for - eller mellemvagt alt efter kompetencer og tidligere erfaringer indenfor det interne medicinske område. Således vil læger, der i klinisk basisuddannelse ikke har været på en fælles akut modtagelse eller medicinsk afdeling, starte ansættelsen i forvagt. Både for - og mellemvagt er 8- skiftede. Dagtid Kl forvagt fra for-eller mellemvagtslaget. Denne læge skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akutte patienter indlagt på Medicinsk- og Kardiologisk Afdeling samt for skadestuen med hjælp af vagten. Kl på hverdage. 1 læge fra for- eller mellemvagtslaget. Fra kl har denne læge mulighed for egen uddannelse efter eget ønske. Ved sygdom i afdelingen kan der blive tale om denne læge fra dækker en funktion til anden løsning er fundet. Fra hjælper man forvagten med journalskrivning og skadestue patienter. 4

5 Aften/nattid Kl forvagt Forvagten skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akut indlagte medicinske patienter i akut visitationsafsnit.. Endvidere tilses medicinske patienter i skadestuen. Forvagten deltager også i interhospital transport af patienter. Kl mellemvagt Mellemvagten skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akut indlagte patienter på Kardiologisk Afdeling og Hæmatologisk Afsnit samt hjælper forvagten. Mellemvagten deltager ligeledes i interhospital transport af patienter. Det forventes at man i vagten hjælper hinanden på tværs af ovenstående funktionsopdeling. I vagt situationen arbejdes tæt sammen med det øvrige vagthold, under løbende supervision fra ældre kolleger, bagvagter og tilstedeværende overlæger. Fælles konferencer Der er fælles medicinsk morgenkonference i konferencelokalet 5.sal. Det foregår i tidsrummet kl Konferencen indledes med en kort rapport fra vagtholdet, hvor der primært orienteres om patienter på intensiv og særligt interessante nyindlagte patienter, mors og/eller problemer i afdelingen. Herefter præsenteres dagens arbejdsfordeling, primært med henblik på omstrukturering ved sygdom etc. Forvagten deltager i medicinsk konference. Mellemvagten deltager i kardiologisk konference. Efter morgenkonference går afgående vagthold til Akut Visitations Afdeling, hvor afgående vagthold kort orienterer om øvrige nyindlagte patienter. De tilstedeværende speciallæger giver feed-back og debriefer ved behov. Ad konferencer i de enkelte subspecialer se i Introduktionsskrivelsen, der tilsendes før ansættelse. Formaliseret undervisning Ved morgenkonference er der undervisning alle hverdage dog undtaget sommermånederne. Alle dage fraset torsdag er der tale om 5-10 min. ofte casebaseret undervisningen. Alle læger på afdelingen deltager i denne undervisning og introduktionslægen er medansvarlig for egen deltagelse i denne undervisning. 5

6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunge- og reumatologisk team Hæmatologisk team Gastroenterologisk team Den 3.torsdag i måneden er der staffmeeting i Overhuset, hvor Sygehusets specialer på skift fremlægger nyt. Ved torsdagsundervisning i egen afdeling undervises i et bredt spektrum af emner. Undervisningen varetages hovedsageligt af afdelingens læger/sygeplejersker, men kan også varetages af læger/sygeplejersker fra andre specialer. Endokrinologisk team EBM opgaven fremlægges ved torsdagsundervingen. Torsdags undervisningen planlægges af UKYL og det anbefales man aftaler undervisningen i god tid. Kurser og kongresser Læger i den fælles introduktionsuddannelse til intern medicin deltager i det obligatoriske vejlederkursus. I forbindelse med obligatorisk kursus ydes tjenestefrihed med løn. Ansøgning om støtte til anden relevant kursusdeltagelse rettes til afdelingsledelsen. Med mindre der skal præsenteres data fra afdelingen, er der umiddelbart ingen tradition for tilskud til kongresdeltagelse på dette uddannelsestrin. Forskning Sygehuset har et forsknings aktivt laboratoriecenter med ph.d. forløb fra flere specialer her i blandt intern medicin. Medicinsk Afdeling har en professor i hæmatologi, deltager i flere multicenterundersøgelser, ligesom afdelingen har del i en biobank med mange nedfrosne blodprøver til evt. videnskabelig brug. Afdelingen kan ikke på forhånd love forskellige tilbud om forskningsaktivitet og det kræves ej heller af introduktionslægen. Forskningsvejledning aftales ad hoc. Sygehuset har 2 gange årligt Forsknings Børs, hvor man kan møde forskningsaktive læger fra Sygehus Lillebælt. Ved eventuel ansættelse på Kardiologisk Afdeling henvises til deres uddannelsesprogram 6

7 3. Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. 1 CHECKLISTE Kompetencer (Introduktionsstilling) Nr. Kompetence Konkretisering af kompetence (inklusive lægeroller) I.1 Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. Medicinsk ekspert, sundhedsfremmer 1. Brystsmerter 2. Åndenød 3. Bevægeapparatets smerter 4. Feber 5. Vægttab 6. Fald & Svimmelhed 7. Ødemer 8. Mavesmerter og afføringsforstyrrelser 9. Den terminale patient 10. Bevidsthedspåvirkning og/eller fokale neurologiske udfald 11. Væske og elektrolytforstyrrelser 12. Det abnorme blodbillede Læringsstrategi(er), anbefalinger Selvstudier og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikrise-skrivning) Undervise Udarbejde instrukser Udarbejde undervisningsmateriale Kompetencevurderingsmetode(r) obligatorisk(e) Casebaseret diskussion på baggrund af generiske kompetencekort. Jf. Bilag 1. Hjælpeskema med konkretiseringer indenfor de forskellige sygdomsmanifestationer Det anbefales at lave en læringsdagbog med notering af patienttyper læringssituationer (mødt under vagtarbejde eller dagarbejde) i henhold til listen over de 14 sygdomsmanifestationer, der er nævnt i bilag 2. En sådan læringsdagbog kan udgøre grundlag for gennemførelse af de strukturerede interviews vedrørende de forskellige sygdomsmanifestationer 3 forskellige patienttyper for hver sygdomsmanifestation Tidspunkt for erhvervelse af kompetencen Efter 1-12 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling 7

8 I.2 Varetage god kommunikation I.3 Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende Kommunikator: Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå, og give plads til samtalepartneren Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater og epikriser Både mundtligt og skriftligt kunne fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion Samarbejde Samarbejde med andre faggrupper eksempelvis; planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejlede og supervisere ved behov og overholde aftaler Samarbejde indenfor egen faggruppe eksempelvis være opmærksom på fælles arbejdsforpligtigelser, vejlede og supervisere ved behov, gøre fornuftigt brug af andres viden og erfaring Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Vejleder kursus 360 graders evaluering Jf. bilag graders-evaluering Jf. bilag 6 Efter 6-9 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling Efter 6-9 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling Agere professionelt Professionel Identificere gode rollemodeller 360 graders-evaluering Efter 6-9 måneders ansættelse 8

9 I.4 Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling. Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eks.søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden og forholde sig til egne karrieremuligheder I.5 Lede og organisere Leder og administrator Administrere sin egen tid, eksempelvis at blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/v agtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse med stuegang herunder vide, hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage Opsøge feedback Jf. bilag 6 på Medicinsk Afdeling Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback 360 graders-evaluering Jf. bilag 6 Efter 6-9 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling 9

10 I.6 Gennemføre stuegang Leder- og administrator, samarbejder, kommunikator, medicinsk ekspert Påtage sig lederrollen, demonstrere samarbejdsevne i relation til plejepersonale, patienter og pårørende og udvise den nødvendig I.7 Varetage vagtarbejde Leder og administrerer, kommunikerer, samarbejder og medicinsk ekspert Påtage sig lederrollen, demonstrere samarbejdsevne i relation til plejepersonale, patienter og pårørende og udvise den nødvendige medicinske ekspertkompetence jf. I.8 Sikre den gode udskrivelse mål nr. 1 Leder og administrerer, samarbejder, kommunikerer og medicinsk ekspert I samarbejde med det tværfaglige team sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, genoptræning, udredning) for patient, der udskrives. Formidle planen, Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Refleksion over gode og dårlige stuegange Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Klinisk erfaring Læsning af journaler, refleksion over patientforløb i forbindelse med epikrise skrivning, træne epikriseskrivning Direkte observation Hjælpeskema, jf. bilag graders evaluering Jf. bilag 6 Casebaseret diskussion på baggrund af generiske kompetencekort og hjælpeskema med konkretiseringer indenfor de forskellige sygdomsmanifestationer, jf. bilag 1 og 2 Deberiefing på Akut Visitations Afdeling efter vagt Audit af egne udskrivelsesnotater/epikriser Hjælpeskema, Jf. bilag 3 Efter 4-6 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling Efter 6-9 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling Efter 6-9 måneders ansættelse på Medicinsk Afdeling 10

11 I.9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt således at det er klart for patient, hjemmepleje, praktiserende læge og evt. ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. Akademiker, Professionel Med rutine kunne anvende databaser, fx Pubmed, videnskabeligt bibliotek eller andre tilgange til en evidensbaseret litteratursøgning Formidle et videnskabeligt budskab til kolleger og andet personale ved hjælp af forskellige hjælpemidler som overhead, grafiske IT-programmer og lign. Angive struktur i en præsentation I vagtfunktion, på stuegang eller i ambulatoriet: - Identificere faglige problemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv.) - Identificere faglige problemstillinger som kræver kvalitetssikring, herunder gældende retningslinjer og videnskabelig evidens - Problematisere, Afdelingsundervisning Udarbejde EBM-opgave og fremlægge resultaterne heraf Refleksion over og diskussion af arbejdsfunktioner sammen med daglig klinisk vejleder Bedømmelse af opgave og præsentation Kompetencekort til brug for vurderingen, jf. bilag 4 Kompetencekort til brug ved stuegang, jf. bilag 5 Efter 6-9 måneders ansættelse på medicinsk afdeling 11

12 kondensere og fremlægge en sygehistorie 12

13 3.2 Lærings metoder samt kompetencevurderingsmetoder Hovedparten af de kompetencer introduktionslægen skal erhverve, læres i kontakten med patienten, der hvor patienten er. Det vil sige i vagten, i ambulatorier og ved stuegang. I selve læringssituationen superviseres eller diskuteres kompetencen med seniorlæge. Der tages afsæt i kompetencekort fra Dansk Selskab for Intern Medicin(DSIM). Du har som introduktionslæge et eget ansvar for at opsøge indlærings situationer i dit daglige arbejde. Ved behov kan hovedvejleder eller uddannelses ansvarlig overlæge anvise alternative lærings og evalueringsmetoder. I medicinsk afdeling, Vejle Sygehus kan følgende anbefales: Strukturerede interview om sygdomsmanifestationer Det strukturerede interview er en samtale mellem uddannelsessøgende og en vejleder. Til brug i det strukturerede interview anbefales det i det daglige arbejde, at skrive læringsdagbog til opsamling af eksempler inden for de enkelte sygdoms-manifestationer. Gerne 3-5 eksempler for hver sygdomsmanifestation således, der er baggrund for belysning af forskellige aspekter af delkompetencen. Kompetencekortene anvendes i interviewet af alle 14 delkompetencer og skal således kopieres. Audit på udskrivelser Der udføres minimum 1 audit over 3-5 forskellige udskrivelser til grundlag for vurdering, der foretages af hovedvejleder. Jf. Bilag 3. EBM opgave Denne opgave omfatter: 1) Du skal her definere en problemstilling, du vil analysere nærmere og formulere dit problem til et spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 2) Du skal foretage en litteratursøgning og vurdere de studier du finder. Vælg hvilke studier, der kan bruges til at besvare problemstillingen. 3) Du fremlægger din opgave til torsdagsundervisning. Superviseret stuegang Som minimum skal der være en superviseret stuegang. Aftal dato med hovedvejleder eller uddannelses ansvarlig overlæge i god tid. 360 graderes evaluering 360 graders evaluering bruges til bedømmelse af bløde værdier. Evalueringen skal hjælpe introduktionslægen med at identificere stærke og svage sider med henblik på videreudvikling. 360 graderes evalueringerne gennemgås med den uddannelses ansvarlig overlæge ved midtvejs samtale. Du skal således før denne midtvejssamtale uddele mindst 4 skemaer til kolleger og 4 skemaer til øvrigt personale. Skemaerne skal sendes direkte til uddannelses ansvarlige overlæge. Jf. Bilag 6. Kompetencevurdering Kompetencekort er vedhæftet som bilag men kan også printes fra specialets hjemmeside under uddannelsesfanen. 13

14 3.3 Obligatoriske kurser For introduktionslægen er eneste obligatoriske kursus: Kursus i klinisk vejledning. Formål: At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere andre Kurset skal: Styrke deltagernes viden om, og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse - herunder identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov Bibringe deltagerne en basal viden om, hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling Styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion - herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering. Lægen skal selv holde sig orienteret og selv sørge for tilmelding til kurset. Yderligere information om kurset og vejledning til tilmelding: I Der henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat (se Link ovenfor)og Sundhedsstyrelsen: /Laege/Generelle%20kurser.aspx 14

15 4. Uddannelsesvejledning 4.1 Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingen har en uddannelsesansvarlig yngre læge(ukyl) samt 2 uddannelsesansvarlige overlæger, hvor den ene uddannelsesansvarlig overlæge hovedsageligt tager sig af KBU, introduktionslæger og læger i hoveduddannelse til almen praksis, mens den anden hovedsageligt tager sig af læger i øvrige hoveduddannelser. De uddannelsesansvarlige overlæger dækker ind og supplerer hinanden ved behov. De uddannelsesansvarlige overlæger sørger for, den uddannelsessøgende får tildelt en hovedvejleder. Hver 3. måned er der uddannelsesmøde for alle yngre læger med deltagelse af UKYL, yngre lægers tillidsrepræsentant, de 2 uddannelsesansvarlige overlæger samt den ledende overlæge. Her orienteres om evt. nye uddannelses tiltag og alle kan komme forslag, ris og ros med henblik på fastholdelse og forbedring af afdelingens uddannelsesmiljø. 4.2 Rammerne for uddannelsesvejledning Den uddannelsessøgende aftaler med hovedvejleder introduktionssamtale, der skal foregå inden for de 2 første uger. Introduktionssamtalen og efterfølgende samtaler forventes at tage ca minutter. Ved hver samtale aftales tidspunkt for ny samtale. Det typiske interval mellem samtaler er 2 måneder. Hyppigheden af samtaler kan efter ønske og behov justeres under forløbet. Den uddannelsesansvarlige overlæge deltager ved behov. Foruden samtale med hovedvejleder har introduktionslægen samtale med uddannelsesansvarlig overlæge i begyndelsen, midtvejs og i slutningen af opholdet. Under alle tre samtaler gives karrierevejledning. Ved midtvejs samtale gennemgås desuden 360 graders evaluering. 4.3 Udarbejdelse af uddannelsesplan Uddannelsesplan udfærdiges lige efter introduktionssamtalen af introduktionslægen og godkendes af hovedvejleder. Derefter sendes uddannelsesplanen som link til uddannelsesansvarlig overlæge. Uddannelsesplanen skal bruges som redskab til sikring af læringsprogression. 4.4 Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle læger med højere charge er kliniske vejleder og kan godkende kompetencemål. Det forventes den uddannelsessøgende selv er opsøgende og opmærksom på, når kompetence kan opnås i den kliniske hverdag samt aftaler tidspunkt for evaluering med hovedvejleder/klinisk vejleder. Der tilstræbes at give feedback i eller lige efter læringssituationen. Det anbefales den yngre læge fører læringsdagbog med cases, der kan anvendes ved samtalerne med hovedvejleder. 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Alle ansættelsesforløb, som den uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det elektroniske web-baserede system 15

16 Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form ligeledes sker på Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gemmes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen. Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og adresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen. 16

17 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlig overlæge for introduktionslæger Helle Skærbæk Nielsen Tlf Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat: Specialeselskabets hjemmeside Sundhedsstyrelsen Regionale sekretariater for lægelige videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: 17

18 Bilag 1- Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende og en vejleder. Kompetencekortet anvendes som en interviewguide, for at sikre at man i samtalens løb berører væsentlige aspekter af kompetencen. De 14 forskellige sygdomsmanifestationer diskuteres ud fra samme kompetencekort (som altså kopieres i 14 eksemplarer). I log-bogen er sygdomsmanifestationerne listet, og der er desuden suppleret med forslag til emner der kan diskuteres under den pågældende sygdomsmanifestation. Hver sygdomsmanifestation kan diskuteres ud fra 1-3 patientforløb. Lægens navn: Dato: Sygdomsmanifestation: Kompetencemål I-læge Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald af de observerede patienter. Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik, komplikationer og behandling. Overveje mulige afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse. 4 Har forholdt sig til etiske forhold. 5 Forholder sig kritisk til Initial diagnostik, behandling og tolkning af vitalparametre og undersøgelsesresultater samt behov for opfølgning. 6 Differentialdiagnostiske overvejelser. Evaluering Skal Godkendt forbedres 7 Stillingtagen til behov for videre visitation/konference med kollega. 8 Information til patient og pårørende om aktuel behandlingsplan. Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende vejleder 18

19 Hjælpeskema til generisk kompetencekort med konkretiseringer. Bilag 2 - Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse. Liste over sygdomsmanifestationer over forslag til emner, som kan berøres i det casebaserede strukturerede interview. Listen er tænkt som støtte til vejleder og uddannelsessøgende læge. Brystsmerter AKS. Pleurit. Pericardit. Myoser. Gastrit. Ulcus. EKG. Åndenød Pneumoni. KOL. Inkompensatio. AFLI. Anæmi. LE.A-gas. Rgt thorax. Bevægeapparatets smerter Ledsmerter (artralgi, artrit). Rygsmerter. Smertebehandling. Feber Langvarig. Akut. Infektionsfokus. Cancer. UVI. Meningitis. Lumbalpunktur. Vægttab Tilsigtet/utilsigtet. Cancer. Infektion. Kronisk sygdom. Depression. Funktionstab. Monitorering. Fald og svimmelhed Medicin. Dehydratio. Kardielle årsager. Anæmi. Cerebrale årsager. Ortostatisme. Ødemer Nyreinsuffieciens (akut/kronisk). Inkompensatio. Elektrolytforstyrrelser. Lungeødem. Ascites. Mavesmerter og afføringsforstyrrelser Akut abdomen. Icterus. Diarre. Obstipation. Cancer. Gastroenterit. UVI/Urinretention. Lactatacidose Den terminale patient Etik. Smertebehandling. Behandlingsniveau. Kommunikation. Bevidsthedspåvirkning og /eller neurologiske udfald Apopleksi. Medicin. SAH. Hypo/hyperglykæmi. Delir. Meningitis. Facialisparese. Væske og elektrolytforstyrrelser Hypo/hyperkaliæmi. Hypo/hypernatriæmi. Dehydratio. Nyreinsufficens. Creatininstigning. Det abnorme blodbillede Anæmi. Leukæmi. Trombocytopeni. Forgiftningspatienten Alkohol. Paracetamol. NSAID. Morfika. Euforiserende stoffer. Den chokerede patient Sepsis. Hypovolæmi. Kardiogent. Anafylaksi. 19

20 Kompetencekort til brug ved audit, Den gode udskrivelse. Bilag 3 - Den gode udskrivelse, Auditskema Til brug for vurdering af kompetencen: Sikre den gode udskrivelse I samarbejde med det tværfaglige team sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, genoptræning, udredning) for patient, der udskrives. Formidle planen, således at det er klart for patient, hjemmepleje, praktiserende læge og evt. ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. Der er taget stilling til Ja Nej Medicin efter udskrivelsen (ændringer under indlæggelse?) behov for opfølgning tidspunkt og plan for ambulant kontrol/kontakt til egen læge behov for genoptræning eventuelle særlige plejebehov herunder særlig fokus på ernæring behov for information af pårørende Det fremgår hvilken information, der er givet til patienten omkring behovet for ambulant opfølgning. Ikke relevant Med brug af ovenstående skema gennemfører uddannelseslægen audit på egne udskrivelser (3-5 journaler). Audit rapporten kan være mundtlig eller skriftlig og skal indeholde 1. Kort beskrivelse af resultat af audit resultater 2. Diskussion af resultatet: er det tilfredsstillende, lever det op til afdelingens instruks/praksis. Har organisatoriske forhold haft indflydelse på resultatet? 3. Konklusion og evt. forslag til forbedringer Rapporten vurderes af vejlederen på nedenstående kriterier 1. Klar og fyldestgørende beskrivelse af resultat af audit 2. Diskussion af resultaterne i relation til god medicinsk praksis og organisatoriske overvejelser. 3. Der er en klar konklusion i overensstemmelse med fund. Audit rapporten er jævnfør de ovenfor beskrevne kriterier vurderet tilfredsstillende og kompetencen således godkendt: Dato Navn og underskrift vejleder 20

21 Kompetencekort til brug ved vurdering af EBM opgave Bilag 4 - Kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse Mål: Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. Lægens navn: Dato: Denne opgave omfatter 1) At du definerer en problemstilling, du vil analysere nærmere og formulerer dit problem til et spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 2) At du foretager en litteratursøgning og vurderer de arbejder du finder. Vælg hvilke arbejder, der kan bruges til at besvare spørgsmålet. 3) At du udarbejder en konferencepræsentation (varighed ca minutter) over dine resultater. Præsentationen evalueres af vejleder og mindst 2 andre kolleger på nedenstående skema. På baggrund af fremlæggelsen og evalueringerne mødes vejleder og uddannelsessøgende læge med henblik på feedback og godkendelse. 1 Kompetencemål Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg af problemstilling, der analyseres nærmere. evaluering Skal forbedres godkendt 2 Klar formulering af spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 3 Præcis formulering af litteratursøgningskriterier. 4 Velbegrundet valg af litteraturreferencer, som anvendes til belysning af problemstilling. 5 Konklusion på resultater fundet i litteraturen. 6 Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen. 7 Konklusion og evt. implikationer for afdelingens praksis. 8 Overvejelse over egne rutiner (lægens selvrefleksion) Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: Dato Navn og underskrift vejleder 21

22 Kompetencekort til brug ved vurdering af stuegang Bilag 5 - Stuegang Den yngre læge vurderes af vejlederen, som observerer den yngre læges under en stuegang på mindst 6 patienter. Vejlederen anvender nedenstående skema til vurdering af den. Supervisor kan være den yngre læges vejleder eller anden senior læge. JA INTRODUKTION OG FORBEREDELSE Afklarer, hvem der deltager i stuegangen, sygeplejersker, andre. Aftaler med teamet om der skal være forstuegang, eller om man skal gå direkte til patientrunden, og hvordan denne skal forløbe: f.eks. hvem skal være ordstyrer, hvem gør hvad, hvornår? Afklarer om der er organisatoriske problemer af betydning for beslutning på stuegangen, f.eks. belægning, forventet antal nyindlagte, forventet udskrevne og personalemangel. PATIENTRUNDE, GENNEMGANG AF PATIENTER Gennemgår hver enkelt patient og danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Gennemgår indkomne prøvesvar, evt. andre undersøgelser, medicinordinationer m.m., foretager relevante opfølgninger og evt. justeringer. Varetager en effektiv konsultation med hver enkelt patient og inddrager plejepersonalets observationer og anden information. Fokuserer sammen med teamet de medicinske problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Afklarer om der er behov for ændring i forhold til planen. Resumerer forløbet sammen med patienten og planen for det videre forløb, herunder evt. estimeret tidspunkt for udskrivelse. Specificerer områder, der evt. først kan tages stilling til senere, f.eks. pga. behov for konsultation ved ældre kollega, tilsyn, konference m.m. Sikrer sig, at patienten har forstået plan og beslutning. Afslutning Sammenfatter stuegangen sammen med teamet, fokuserer problemstillinger og rationaliserer disse til: 1) problemer, der er/kan afhandles her og nu, 2) patienter, der skal gennemgås yderligere før stillingtagen (evt. ved senior kollega) og 3) problemer, der skal håndteres på konference. Resumerer aftaler med personalet, f.eks. bestilling af undersøgelser og behandling, hvornår laves henvisninger, recepter, epikriser m.m. og hvornår vil der blive fulgt op på stuegangen, evt. information til vagthold. Evaluerer stuegangsforløbet sammen med personalet. F.eks. hvad forløb godt, hensigtsmæssigt, tilfredsstillende, hvad gjorde ikke? (evalueringspunkter skal være aftalt inden stuegang begynder) Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt - ( ja i alle felter) Navn på yngre læge Supervisors underskrift Dato: 22

23 360 graders evaluering, kort vejledning til uddannelseslæge og vejleder. Bilag graders evaluering Kompetencer indenfor rollerne kommunikation, samarbejde, ledelse og administration samt professionalisme bedømmes ved en 360 graders evaluering. Bedømmelsen finder sted mindst 1 gang i introduktionsstilling og mindst 1 gang i hoveduddannelse. Af og til kan der være behov for at gennemføre evalueringen flere gange. Den uddannelsesøgende læge deler 360 graders-skemaet ud til bedømmerne, og vi foreslår, at der så vidt muligt er mindst 8 bedømmere. Bedømmerne kan udvælges af den uddannelsesøgende læge eller af afdelingen. På nogle afdelinger har man et fast panel, fra hvilket man kan vælge sine bedømmere. Bedømmerne skal repræsentere forskellige personalegrupper heriblandt yngre og seniore lægekolleger, plejepersonale og andre. Det er vigtigt, at alle bedømmere har kendskab til den uddannelsesøgende læge og det skal tilsigtes at der er repræsentanter som har indblik i flere af lægens arbejdsfunktioner (stuegang, vagt, ambulatorie). Den uddannelsesøgende giver vejlederen en liste over de bedømmere, der er valgt. Vejlederen bør ikke selv være en af bedømmerne. Vejlederen er ansvarlig for at indsamle skemaerne. Skemaet nedenfor udfyldes af den uddannelsesøgende læge og afleveres til vejlederen. Det er en væsentlig speciallægekompetence at kunne reflektere over egne stærke og svage sider. Den vigtigste del af 360 graders evalueringen er feedbacksamtalen. Evalueringen berører så mange områder af éns adfærd, at der altid vil være områder, hvor man falder dårligere ud end andre. Evalueringen kan bruges som en hjælp til at få øje på egne svage og stærke sider, så man bevidst og med støtte fra vejleder kan arbejde med svage områder og udnytte stærke områder. Forud for feedbacksamtalen udfærdiger vejlederen en rapport, som er den uddannelsessøgende læges ejendom. Rapporten vurderes under hensyntagen til uddannelsestrin (introduktion eller hoveduddannelse). Uddannelseslægen anbefales at gemme rapporten til brug i det videre uddannelsesforløb. Det er vejlederens vurdering om han/hun kan attestere kompetencerne inden for de 4 roller som opnået, eller om der er behov for at evalueringen gentages. Dette aftales i givet fald mellem vejleder og uddannelseslæge og skrives ind i den personlige uddannelsesplan. Den uddannelses læge er:. Vejlederen er:. Dato for selvevaluering:. 23

24 360 graders skema til selvevaluering, udfyldes af uddannelseslægen 360 graders skema til selv evaluering Kommunikation Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå, og give plads til samtalepartneren 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion Samarbejde Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Samarbejde med andre faggrupper, eksempelvis planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejlede og supervisere ved behov, overholde aftaler 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion 24

25 360 graders skema til selvevaluering, udfyldes af uddannelseslægen Organisator, leder og administrator Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Admistrere sin egen tid, eksempelvis blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/vagtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer 2. Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse med stuegang herunder vide, hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage. Professionalisme Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling 2. Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eksempelvis søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden, forholde sig til egne karrieremuligheder. Hvilket af de ovenfor anførte områder har du mest behov for at arbejde med? og hvordan vil du gøre det? 25

26 360 graders skema til bedømmere Kære bedømmer. Læger skal mestre en række kompetencer udover de rent medicinsk faglige. De skal være gode til at samarbejde, kommunikere, administrere, planlægge og undervise osv. Som et led i udviklingen af alle disse kompetencer er der brug for samarbejdspartneres vurdering. På vedlagte skema vil vi derfor bede om, at du så omhyggeligt som muligt vurderer lægens adfærd på en række felter. Det er vigtigt at du beskriver både lægens stærke og svage sider. Kommentarer har størst værdi, når de er konkrete, meget gerne med konkrete eksempler. Dine svar vil sammen med de andre bedømmeres blive brugt i en samtale mellem den uddannelsesøgende læge og dennes vejleder. Der er 8 spørgsmål. Det tager ca 15 minutter at besvare skemaet. Du skal besvare skemaet udfra din egen oplevelse af læge ikke ud fra hvad du har hørt fra andre. Der kan være enkeltte spørgsmål, du derfor ikke har mulighed for at besvare. Vi vil bede dig om at underskrive din bedømmelse og fremsende den til lægens vejleder. Vejleder har på den måde mulighed for at opsøge dig, hvis der er behov for at uddybe. Du er anonym i forhold til den uddannelsesøgende. Når vejlederen har brugt din besvarelse bliver skemaet destrueret. Tak for hjælpen! Den uddannelses læge er:. Vejlederen er:. Dato for bedømmelse:. Bedømmer Faggruppe.. Navn. 26

27 Kommunikation Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå, og give plads til samtalepartneren 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion Samarbejde Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Samarbejde med andre faggrupper, eksempelvis planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejlede og supervisere ved behov, overholde aftaler 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion 27

28 Organisator, leder og administrator Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Admistrere sin egen tid, eksempelvis blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/vagtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer 2. Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse med stuegang herunder vide, hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage. Professionalisme Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling 2. Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eksempelvis søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden, forholde sig til egne karrieremuligheder. 28

29 Hvis du skulle give denne læge et godt råd for at blive endnu dygtigere hvad skulle det så være? 29

30 Bilag 7 - Forslag til generel funktions- og stillingsbeskrivelse for læger i introduktionsstilling Organisatorisk placering: Der skal fremgå referenceforhold for funktionen Ansvar: Opgaver vedr. den specifikke funktion: Ansvar Konkrete arbejdsopgaver Kvalifikationer Stillings- og funktionsbeskrivelse Klassificeret stilling: Læge i introduktionsstilling I kliniske problemstillinger refereres til nærmeste mere kompetente kollega. Lægen refererer generelt fagligt til ledende overlæge I uddannelsesmæssige problemstillinger refereres primært til hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge Kliniske problemstillinger: Lægen har ansvar for kliniske problemstillinger i henhold til den progression der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for læge i introduktionsstilling Uddannelsesmæssige problemstillinger: lægens har ansvar for egen læring i henhold til uddannelsesprogram og målbeskrivelse samt egen uddannelsesplan, samt for supervision og feedback til samarbejdspartnere. Lægen er i henhold til eget kompetenceniveau forpligtet til at vejlede mindre kompetente læger. Der henvises til aktuelle uddannelsesprogram og målbeskrivelse for introduktionsstillingen. Bestået medicinsk embedseksamen Tilladelse til selvstændigt virke som læge Andet: Stillings- og funktionsbeskrivelse udarbejdet den: Senest revideret den: Afdelingsledelsens underskrift 30

31 Bilag 8 - Logbog for introduktionsuddannelsen Obligatoriske kompetencer nr. Kompetence (tekst) 1 Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. 2 Varetage god kommunikation Dato for godkendelse Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver 3 Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende 4 Agere professionelt 5 Lede og organisere 6 Gennemføre stuegang 7 Varetage vagtarbejde 8 Sikre den gode udskrivelse 9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. 31

32 Bilag 9 Obligatorisk kursus Generelle kurser Kursustitel Kursusperiode Dato for godkendelse Kursus i klinisk vejledning Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver 32

33 Bilag 10 - Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse Læge.. CPR -.. har som delelement af den kliniske basisuddannelse eller har som introduktionsuddannelse / delelement af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i... gennemført Ansættelse ved.. (Uddannelsesstedets navn og afd.) i perioden fra: til:.. Stillingsnummer Det attesteres, at: Den uddannelsessøgende læge har haft funktion i det anførte tidsrum. Det bekræftes samtidig, at der ikke har været sygefravær mv. der overstiger 10 % af uddannelsesdelen. Sted og dato... Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift.. Uddannelsesansvarlig overlæges stempel Skemaet udfyldes på tro og love og underskrives tidligst 1 måned inden ansættelsesperiodens afslutning 33

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Ved Geriatrisk afdeling G OUH Odense Universitetshospital Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

!!! "!#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!!

!!! !#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!! " #$ % ' ( ) *+,, ) % ( (. %. ) ) ( ( ( ( ) /,, % $ 0/# 1/2 3 4 % 3 5 6 ' 5 + 4 7%8 #( '3 ,, 9 4 7 /( # # 7( : ( ; 40 1 ( 2 < ; # ( /( # = 8 9 #( " #$ % :>? ; * $ #( # " # ; $. $,4$$@@AAA. $ /$, $ %

Læs mere

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt November 2013 Din introduktionsstillings

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kredsløbscentret, Hjertemedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Februar 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014

Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Maj 2015 Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding

Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Kolding Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding

Uddannelsesprogram. Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding Uddannelsesprogram Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding Maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2.1 Uddannelsens opbygning 3 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital. Oktober Uddannelsesprogram Afd M 1

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital. Oktober Uddannelsesprogram Afd M 1 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital Oktober 2016 Uddannelsesprogram Afd M 1 Indholdsfortegnelse 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Medicinsk afdeling, Geriatrisk afsnit, Kolding Sygehus, SLB Geriatrisk afdeling G, OUH, Odense Universitetshospital Medicinsk afdeling/ geriatrisk afsnit SLB

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi Juni 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin... 5 Justeringsssamtale intern

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 PRÆSENTATION

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Region Syd Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg & Geriatrisk Afdeling G, OUH Odense februar 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Reumatologisk afdeling C OUH Odense Universitetshospital November 2013 Uddannelsesprogram for den

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Region Syddanmark Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital Marts 2015 Uddannelsesprogram

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Lungemedicinsk Afdeling J, OUH Odense Universitetshospital November 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Vejledning til evalueringsmetoder og kompetenceevalueringsskemaer Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Dansk Selskab for Intern Medicin og De Intern Medicinske Specialer April 007

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de intern medicinske specialer

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de intern medicinske specialer Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de intern medicinske specialer Region Syd Intern medicin Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus Maj, 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..3

Læs mere