Sagsnr Notat om byggesagsgebyrer. Dokumentnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr Notat om byggesagsgebyrer. Dokumentnr"

Transkript

1 Notat om byggesagsgebyrer Fastsættelse og regnskabspraksis for byggesagsgebyr Formålet med notatet er at beskrive grundlag for regnskabsmæssig håndtering af frivillige forskudsindbetalinger af byggesagsgebyrer i Center for Byggeri. Sagsnr Dokumentnr Resumé Saldoen for de frivillige indbetalinger ændrer sig hyppigt. I den nedenstående tabel ses, hvad der pr. 3. november 2009 er frivilligt indbetalt bogført opgjort efter året for indbetalingen. År Indbetalt beløb (kr.) Tidligere end I alt Hidtil har kommunens praksis været, at disse indbetalinger er blevet placeret på en særlig mellemregningskonto, og de er først blevet indtægtsført i forbindelse med slutfaktureringen ved den endelige ibrugtagningstilladelse. I forbindelse med projekt god økonomistyring har Teknik- og Miljøforvaltningen indhentet vurderinger om regnskabspraksis i forbindelse med disse frivilligt indbetalte beløb. På baggrund af udtalelser fra revisionsfirmaet KPMG og kommunens eksterne revisor Deloitte kan det konstateres, at regnskabspraksis ikke har fulgt bestemmelserne i Indenrigs- og Socialministeriets Budgetog Regnskabssystem samt kommunens kasse og regnskabsregulativ. Det er revisionens anbefaling, at de indbetalinger som er indkommet i 2009, driftsføres i indeværende regnskabsår (pt. opgjort til 29,5 mio. kr.). Det er endvidere revisionens anbefaling, at de akkumulerede indbetalinger fra tidligere år (2008 og tilbage) overføres til kassen (pt. opgjort til 35,7 mio. kr.).!"# $$% &' '()'"" &*+('' %,%%% ---""

2 Der er i de kommende år forventelig en nedgang i større byggesager, hvorfor udgifterne fortsat over en periode på 4 år vil overstige indtægterne. Teknik- og Miljøforvaltningen vil tage kontakt til Økonomiforvaltningen med henblik på at reducere indtægtskravet i forbindelse med byggesager for de kommende år. Byggesagsgebyr Hjemlen til at opkræve gebyr er fastsat i byggelovens 28, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om der skal opkræves gebyrer for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser, samt om gebyret skal fastsættes som en pris per m2, m3 eller som en del af byggeomkostningerne. Den 1. januar 2009 trådte nye regler om byggesagsbehandling i kraft i forbindelse med lov nr. 514 fra 2008 om ændring af byggeloven og den efterfølgende ændring af bygningsreglement 2008, kapitel 1 om administrative bestemmelser. Bestemmelserne om opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling er blevet ændret således, at opkrævning af gebyrer med virkning fra 1. april 2009 opdeles på fem bygningskategorier: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamilieshuse 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avlsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner m.v. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Kommunen kan desuden beslutte at opdele de enkelte kategorier i underkategorier, hvis den vurderer, at dette er hensigtsmæssigt. Byggesagsgebyrer for hver af ovennævnte kategorier må maksimalt modsvare kommunens direkte, indirekte eller komplementære udgifter for netop denne kategori. Kommunen skal fremover foretage en årlig efterkalkulation af de fastsatte gebyrer. Kalkulationen har til hensigt at redegøre for, at de opkrævede gebyrer ikke overstiger kommunens faktiske omkostninger for sagsbehandling af de enkelte typer af byggerier. Begrundelsen for at opdele byggesagsgebyrerne er, at kommunen kun må opkræve gebyr svarende til de udgifter, kommunen har til at byggesagsbehandle inden for de enkelte bygningskategorier. Der er i Københavns Kommune ikke ændret på principperne for taksterne for gebyrberegning på baggrund af den nye lovgivning. Side 2 af 10

3 Teknik- og Miljøudvalget orienteredes herom i et notat d. 27. maj Københavns Kommunes gebyrbestemmelser I Københavns Kommunes gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling vedtaget i Borgerrepræsentationen d. 30 marts 1995 er gebyret fastsat ud fra: 1. Kalkulationsprincippet: Byggesagsgebyr i forbindelse med erhvervsbyggeri beregnes som 1 ¼ pct. af byggeomkostningerne, mens boligbyggeri beregnes som ¾ pct. 2. Prisfastsættelsesprincippet: Standard- og mindstegebyrer pristalsreguleres hvert år efter det senest offentliggjorte nettoprisindeks baseret på Finansministeriets beregning. Mindstegebyr er i kr. Inden vedtagelsen af den nye lovgivning blev det sikret, at der ikke opkrævedes for meget i forbindelse med byggesager, ved at sammenholde udgifterne i de dele af kommunen, der beskæftigede sig med byggesagsbehandling, dvs. Byggeri & Bolig, Plan & Arkitektur, Vej & Park, Københavns Brandvæsen og Miljøkontrollen. De indirekte omkostninger er ikke indgået i denne kalkulation. Opgørelserne har vist, at byggesagsbehandlingen i perioden før 2003 kun har været 50 pct. brugerfinansieret, og i perioden med byggeboomet fra 2003 til pct. brugerfinansieret. Kun i 2005 har der været flere indtægter end udgifter på området. I forbindelse med vedtagelse af de nye regler for kalkulation af byggesagsgebyrer har forvaltningen med udgangspunkt i de normtider, der i Lean-sammenhæng er opsat for byggesagerne, opgjort omkostningerne for bygningskategorierne og sidestillet dette med indtægterne. Konklusionen blev, at byggesagsbehandlingen med direkte, indirekte og komplementære omkostninger i 2008 har kostet 107 mio. kr., mens der har været indtægter for 78 mio. kr. På bygningskategori 5 har der været udgifter for 83 mio. kr. og indtægter for 72,5 mio. kr., dvs. en brugerfinansiering på ca. 87 pct. Dette fremgår af orienteringsnotatet fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 27. maj Beskrivelse af nuværende regnskabspraksis For så vidt angående gebyrer, der beregnes af byggeomkostninger (kalkulationsprincippet) beregnes og faktureres gebyret, når byggeriet er færdigt, og der udstedes endelig ibrugtagningstilladelse. I mange af Side 3 af 10

4 de større byggerier ønsker bygherre at tage byggeriet i brug, før alle krav i byggetilladelsen er opfyldt og der kan udstedes endelig ibrugtagningstilladelse. Hvis bygningsmyndigheden vurderer, at byggeriet er klar til at blive taget i brug uanset byggearbejdet endnu ikke er fuldstændig afsluttet, udstedes midlertidig ibrugtagningstilladelse. I henhold til Københavns Kommunes gebyrbestemmelser beregnes et tillægsgebyr oveni byggesagsgebyret fra den dag, hvor midlertidig ibrugtagningstilladelse gives, og indtil endelig ibrugtagningstilladelse udstedes. Tillægget beregnes på grundlag af den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 pct. For at undgå dette tillægsgebyr vælger mange bygherrer frivilligt at indbetale et beløb beregnet ud fra et foreløbigt overslag over byggeomkostningerne, når de får den midlertidige ibrugtagningstilladelse. De frivillige indbetalinger af byggesagsgebyrer forekommer ved større byggerier, som kan strække sig over en årrække, og hvor der kan gå nogen tid, før der foreligger revideret og endeligt byggeregnskab, hvorefter det endelige byggesagsgebyr kan beregnes. Hidtil har kommunens praksis været, at disse indbetalinger er blevet placeret på en særlig mellemregningskonto, og de er først blevet indtægtsført i forbindelse med slutfaktureringen ved den endelige ibrugtagningstilladelse. Saldoen for de frivillige indbetalinger ændrer sig hyppigt. I den nedenstående tabel ses, hvad der pr. 3. november 2009 er frivilligt indbetalt bogført opgjort efter året for indbetalingen. År Indbetalt beløb (kr.) Tidligere end I alt Beskrivelse af fremtidig regnskabspraksis Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem samt Københavns Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fastlægger regnskabsprincipper for Københavns Kommune. I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem samt Kasse- og regnskabsregulativet skal kommunens regnskab føres efter Side 4 af 10

5 transaktionsprincippet, der som udgangspunkt indebærer, at samtlige transaktioner skal driftsføres på det tidspunkt, hvor transaktion opstår eller finder sted, dvs. efter transaktionsprincippet. Det betyder, at alle indtægter løbende skal indtægtsføres i resultatopgørelsen og ikke føres på balancen. Som beskrevet ovenfor er de frivillige indbetalinger bogført i balancen og ikke i resultatopgørelsen. Baggrunden for dette har været, at der ikke er tale om en indtægt, men om en frivillig indbetaling. Kommunens revision har ikke tidligere haft bemærkninger til denne praksis. Efter at have rådført sig hos revisionsfirmaet KPMG og kommunens eksterne revision Deloitte, kan man dog konkludere, at løbende indtægtsføring vil være bedst i overensstemmelse med transaktionsprincippet. Bestemmelserne for regnskabsføringen og lovgivningen omkring balance mellem omkostninger og takster følger ikke de samme regler. Regnskabsføringen skal følge Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem autoriserede regnskabsregler og takstberegningen skal følge den gældende lovgivning. Det er revisionens anbefaling, at de indbetalinger som er indkommet i 2009, driftsføres i indeværende regnskabsår Det er endvidere revisionens anbefaling, at de akkumulerede indbetalinger fra tidligere år (2008 og tilbage) overføres til kassen. Uanset der er tale om forskellige regelsæt, er man nødt til - hvis man vælger en ændring af regnskabspraksis - at kigge på de konsekvenser, dette kan have i forhold til kommunens overholdelse af lovgivningen. Der forventes i 2009 gebyrindtægter i forbindelse med ibrugtagningstilladelser for ca. 85 mio. kr. Såfremt de frivillige indbetalinger indtægtsføres i 2009, vil det betyde, at der bliver indtægtsført yderligere ca. 29,5 mio. kr. Ud fra en nylig ressourceopgørelse kan det konkluderes, at der i kommunen i direkte, indirekte og komplementære omkostninger i 2009 forbruges ca. 70 mio. kr. på bygningskategori 5. Det vil så betyde, at indtægterne i 2009 overstiger udgifterne med omkring 43 mio. kr. Dette vil isoleret set være i strid med byggelovgivningen - jf. princippet om formålsbestemte gebyrer - medmindre kommunen er i stand til at dokumentere, at indtægter og udgifter balancerer over en årrække. Balancen mellem indtægter og udgifter skal kunne Side 5 af 10

6 dokumenteres over en årrække, og det vil i følge retspraksis sige en 4- årig periode. Årlig efterkalkulation I forbindelse med vedtagelse af de nye regler for kalkulation af byggesagsgebyrer har Center for Byggeri med udgangspunkt i de normtider, der i Lean-sammenhæng er opsat for byggesagerne, opgjort omkostningerne for bygningskategorierne og sammenholdt dette med indtægterne. De nye regler om efterkalkulation på bygningskategorier skal formentlig ses over en 4-årig periode, som der er retspraksis for med de gamle gebyrregler. Loven trådte i kraft 1. april 2009, således at første år med denne form for efterkalkulation vil være 2009, og den første 4-årige periode vil være perioden Center for Byggeri lavede i foråret 2009 en efterkalkulation for 2008 baseret på bygningskategorierne og fremlagde resultaterne for TMU i et orienteringsnotat. At Center for Byggeri allerede lavede en efterkalkulation på baggrund af de ny regler, skyldtes, at revisionen havde efterspurgt en sammenhæng mellem indtægter og udgifter på byggesagsområdet, og at det måtte kontrolleres, at de hidtidige gebyrregler levede op til de nye krav. Efterkalkulationen for 2008 blev lavet ud fra de data, som Center for Byggeri havde til rådighed på det pågældende tidspunkt, da opdelingen i bygningskategorier ikke var kendt før ved årsskiftet 2008/9. Data stammede fra de LEAN-værktøjer, Center for Byggeri bruger i forbindelse med kapacitetsplanlægning af byggesagsbehandlingen. Ved at placere alle sagstyper i de enkelte bygningskategorier og derefter bruge de normtider, der i LEANsammenhæng er opsat for hver sagstype, blev det opgjort, hvor mange mandetimer der blev brugt inden for hver bygningskategori. Den indbyrdes fordeling mellem bygningskategorierne blev derefter ganget op med det antal årsværk, der direkte arbejder med byggesagsbehandling i Center for Byggeri, hvilket i 2008 var 121. Herved blev de 121 årsværk fordelt på bygningskategorier. Ved at gange med en gennemsnitspris pr. medarbejder, opgjort ved alle omkostninger i Center for Byggeri divideret med alle medarbejdere i centeret, kunne en samlet omkostning for de direkte omkostninger i centeret pr. bygningskategori dermed opgøres. Der er også andre centre i forvaltningen, der er direkte beskæftiget med byggesagsbehandling, Center for Bydesign, Center for Miljø og Center for Anlæg og Udbud, ligesom også Københavns Brandvæsen Side 6 af 10

7 bidrager til sagsbehandlingen. Disse enheder blev derfor spurgt om deres ressourceforbrug, og disse årsværk blev indlagt med gennemsnitsprisen pr. medarbejder i CBG. Hermed var det muligt at opgive alle direkte omkostninger i forbindelse med byggesagsbehandling i kommunen. Da lovbekendtgørelsen foreskriver, at også indirekte omkostninger kan indregnes, blev de omkostninger fra de dele af Center for Byggeri, som ikke direkte kan henføres til en ydelse, dvs. centerledelse, sekretariat, post, arkiv mm., indregnet, ligesom de indirekte omkostninger fra de administrative centre i forvaltningen og fra Økonomiforvaltningen. Hermed kunne alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med byggesagsbehandling opgøres. Konklusionen på efterkalkulationen blev, at byggesagsbehandlingen i 2008 har kostet 107 mio. kr., mens der har været indtægter for 78 mio. kr., en brugerfinansiering på ca. 73 pct. På bygningskategori 5 har der været udgifter for 83 mio. kr. og indtægter for 72,5 mio. kr., dvs. en brugerfinansiering på ca. 87 pct. Dette fremgår af orienteringsnotatet til TMU. Center for Byggeri skal fremover hvert år udarbejde samme dokumentation, og det er hensigten at bruge nogenlunde samme metode. Der var i løbet af efteråret 2009 planlagt igangsat et nyt LEAN-projekt, der som delleverance skulle gøre LEAN-normtiderne mere dækkende og samtidig mere valide. Projektet blev i sensommeren udskudt til 2010 på grund af finansiering af merforbrug i TMF. Derfor må Center for Byggeri i starten af 2010 basere efterkalkulationen i 2009 på tidligere normtider. Center for Byggeri har til brug for dette notat udarbejdet en foreløbig kalkulation over 2009, især set i lyset af ekstraordinært mange byggesagsgebyrer i Da opgørelsesperioden er 4 år, er årene 2010, 2011 og 2012 forsøgt estimeret, og det er ud fra de forventninger, at kun de frivillige indbetalinger fra 2009 vil indgå i beregningen for 2009, og at de frivillige indbetalinger fremover bliver indtægtsført i det år, indbetalingen foretages. Desuden forventes medarbejderreduktionen i 2009 at få fuld effekt i 2010, men det udlignes til dels med, at Center for Byggeri pr. 1. januar 2009 har fået ekstra opgaver i forbindelse med godkendelse af vandinstallationer, som også er en del af byggesagsbehandlingen. Der forventes i de kommende 2 år en sagsmængde svarende til 2009, mens der i 2012 forventes en stigning igen. Med LEAN-projekt i 2010 Side 7 af 10

8 forventes at kunne effektiviseres yderligere, især i de områder der ikke tidligere har været en del af den tidligere LEAN-effektivisering. Derfor forventes de fleste af omkostningerne, og primært lønomkostningerne, at kunne holdes på samme niveau, uanset løn- og prisstigninger i perioden. Til gengæld forventes ikke prisstigninger på indtægtssiden, da byggeboomets afslutning har bevirket lavere byggeomkostninger, som byggesagsgebyret beregnes ud fra. Med forventninger om stabil sagsmængde de kommende par år og fortsat Lean-effektivisering forventes følgende indtægter og udgifter på de 5 bygningskategorier: I alt Kat. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Netto Pct. 1 1,0 14,2 1,0 14,0 1,0 14,0 1,1 14,0 4,1 56,2-52,1 7,3 2 0,2 11,1 0,2 11,0 0,2 11,0 0,3 11,0 0,9 44,1-43,2 2,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5 *114,7 70,9 42,0 71,0 40,0 71,0 42,0 72,0 238,7 284,9-46,2 83,8 - I alt 115,9 96,2 43,2 96,0 41,2 96,0 43,4 97,0 243,7 385,2 141,5 63,3 * der er indlagt 29,5 mio. kr. af de pt. 64 mio. kr. frivillige indbetalinger Ovenstående viser, at der ikke i den førstkommende 4-års periode forventes flere indtægter end udgifter på nogen af de 5 bygningskategorier. Samlet set forventes der en brugerfinansiering på 63 pct. og højest i kategori 5 på 84 pct. Selv om alle 64 mio. kr., der pt. er frivilligt indbetalt henføres til 2009, og som alle vil tilhøre kategori 5, vil indtægterne i kategori 5 stige til ca. 273 mio. kr. og kun være 96 pct. brugerfinansieret. Såfremt forventningerne holder stik, vil kommunen derfor ikke, selv med den ændrede regnskabspraksis, overtræde bestemmelserne i byggeloven om opkrævning af byggesagsgebyrer. Konsekvenser i TMF s økonomi Niveauet for størrelsen af kommunens byggesagsgebyrer de kommende år vil afhænge af, hvorvidt og hvordan man indtægtsfører de frivillige indbetalinger. Det skyldes primært, at de frivillige indbetalinger på nuværende tidspunkt udgør ca. 64 mio. kr., hvilket er Side 8 af 10

9 næsten 30 pct. af de fremtidige gebyrindtægter på de større byggesager. De frivillige indbetalinger sker pr. definition først, efter at der er udstedt en midlertidig ibrugtagningstilladelse, hvilket betyder, at det er de mest sikre af de igangværende større byggesager, der vil blive indtægtsført, såfremt de frivillige indbetalinger bogføres i Tilbage vil være forventede gebyrindtægter for ca. 150 mio. kr., der i bedste fald først kan realiseres om 2-4 år, eller i værste fald byggeprojekter, der helt droppes af bygherren og slet ikke genererer gebyrindtægter. Dette vil have en stor betydning for de gebyrindtægter, som Center for Byggeri vil kunne indhente de kommende år. Center for Byggeri har i løbet af 2009 skåret medarbejderstaben med 15 medarbejdere, svarende til de ekstra medarbejdere som centeret fik tilført i forbindelse med byggeboomet. Dette skyldes, at sagsmængderne svarer til situationen før byggeboomet. Indtægterne følger selvfølgelig samme udvikling, men der er en forsinkelse, da indtægterne først kommer, når byggeriet står færdigt, og sagsbehandlingen kan afsluttes. Med indtægtsføring af de frivillige indbetalinger vil indtægtsniveauet være tilbage på niveauet før byggeboomet, dvs. mellem 30 og 40 mio. kr., som nedenstående figur illustrerer. Gebyr (1000 kr.) Gebyrindtægter, inkl. anmeldelsessager Budget Regnskab Tabellen viser, at indtægtskravet til byggesagsgebyrerne er sat i vejret, specielt i 2005 hvor indtægtskravet permanent blev hævet med 15 mio. kr. og ekstraordinært med 40 mio. kr. Det var relevant i forbindelse med byggeboomet, men med nedgangen i byggeriet vil det være relevant at vurdere rimeligheden i at fastholde det forhøjede indtægtskrav. Side 9 af 10

10 Center for Byggeris indtægtskrav på byggesagsområdet er i 2010 på ca. 80,5 mio. kr. Såfremt de frivillige indbetalinger indtægtsføres i 2009, forventes indtægter i størrelsesorden 43 mio. kr., hvilket betyder, at der vil mangle gebyrindtægter i 2010 for ca. 37,5 mio. kr. Det er Center for Byggeris vurdering, at nedgangen i byggeriet bevirker et indtægtsfald på ca. 15 mio. kr., mens de resterende ca. 22,5 mio. kr. kan henføres til en eventuel ændret regnskabspraksis. Det er også vurderingen, at indtægterne tidligst vil kunne stige i årene omkring , da der tidligst vil komme skub i de større byggerier i 2011 eller Side 10 af 10

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017 Center for Miljø og Teknik december 2016 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Handleplan for byggesagsområdet

Handleplan for byggesagsområdet Handleplan for byggesagsområdet Side 1 af 7 1. Resumé I 2014-2016 er der på byggesagsområdet oparbejdet en gæld på 26,7 mio. kr. For at sikre en holdbar økonomi fremadrettet og få lagt en plan for gældsafviklingen

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget Statusnotat Sag Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri Dato 3. december 2007 Til Fra Økonomiudvalget Styregruppen: Winnie Mogensen Susanne Grum Preben Skiffard Jørgen Høgstrup Preben Juul Sørensen

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen NOTAT Til ØU Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen Indledning 10. maj 2006 fastslog Landsskatteretten ved kendelse, at betalingsparkering på offentlig vej ikke er en momspligtig ydelse. For

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

By- og Miljøudvalget tog orienteringen om status for byggesagsbehandlingen til efterretning.

By- og Miljøudvalget tog orienteringen om status for byggesagsbehandlingen til efterretning. 192. Byggesagsbehandlingen, status Åbent - 02.00.06-G01-1-15 Resumé Hermed følger en halvårlig status for byggesagsbehandlingen, som opfølgning på den seneste status, der blev forelagt By- og Miljøudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BEK nr 1271 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, J. nr. 20165000638 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere