Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme"

Transkript

1 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013

2 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER INDLEDNING MÅLGRUPPE FORMÅL OPBYGNING OG INDHOLD KONTAKT TIL ENERGI INTERNETPORTAL FOR ENERGIOVERVÅGNING TILGÆNGELIGHED IKRAFTTRÆDELSE ENERGIOVERVÅGNING I EJENDOMMEN FORMÅL ENERGIANSVARLIG MEDARBEJDER ANSVAR OG ARBEJDSOPGAVER Aflæse og indrapportere el-, vand- og varmeforbrug Orientering om målerskifte og evt. opsætning af nye målere Supplerende opgaver TILBAGEMELDING Løbende orientering om energiforbrug Årlig redegørelse Information og efteruddannelse af personale og energiansvarlige Gennemførelse af energibesparende tiltag SPECIFIKKE KRAV FORMÅL OG INDHOLD AUTOMATIK BYGNINGSKOMPONENTER INDKØB BRUGERADFÆRD VARME, VEJLEDNING OG GODE RÅD Rumtemperatur Ventilation Varmtvandsbeholder Isolering af rør, ventiler mm Udskiftning af vinduer EL, VEJLEDNING OG GODE RÅD Belysning Elektriske apparater, herunder kontorudstyr Hårde hvidevarer Pumper Befugtningsanlæg Anlæg for køling VAND Brusere Taphaner ved håndvaske Toiletter GENERELT Service Målere for varmtvandsproduktion

3 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1.1 Indledning Energi- i form af varme, el og vand er nødvendig for at ejendomme kan fungere som ramme for menneskers aktiviteter. Men energi skal bruges med omtanke det er energieffektivisering. For at sikre en ensartet indsats har Odense Kommune udarbejdet to notater for energieffektivisering. Del 1: Del 2: Energimæssige krav til personalet og brugere af Odense Kommunes ejendomme. Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere. 1.2 Målgruppe Nærværende notat (Del 1) er primært udarbejdet til brugerne og personalet i Odense Kommunes ejendomme. Det indeholder energimæssige krav og vejledninger til energiforbedrende adfærd og i nogen udstrækning til energirigtige indkøb og projekteringer. 1.3 Formål Notatets formål er at fastholde den målrettede energiovervågning, - optimering og implementering som Odense Kommune har udøvet siden Et arbejde, der har minimeret udgifterne til energi og samtidig reduceret kommunens miljøbelastninger. Energibesparende foranstaltninger er blevet og bliver stadig etableret således, at kommunen hele tiden gennemfører de mest rentable tiltag, og dette på en sådan måde, at brugernes komfort og ejendommenes funktionalitet ikke forringes. 1.4 Opbygning og indhold Notatet er bygget op af en hoveddel og en bilagsdel. Hoveddelen indeholder en kortfattet beskrivelse af de krav og procedurer, der stilles til ejendommens brugere og personale; mens bilagsdelen giver en mere udførlig vejledning om de aktuelle procedurer. I notatet formuleres udelukkende krav til mindre renoverings- og reparationsopgaver. Ved større og mere omfattende arbejder, henvises til notatet 2

4 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 Energieffektivisering Del 2: Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere. 1.5 Kontakt til Energi I kommunens fremtidige energistyring, lægges megen vægt på den direkte dialog med personalet i kommunens ejendomme, samt brugerne af disse. I den forbindelse står Energi gerne til rådighed med informationer, rådgivning og vejledning i alle energirelaterede opgaver. Afdelingen kan kontaktes: Telefon Internetportal for energiovervågning Odense Kommune har oprettet en internetportal, hvor energi- og vandforbrug skal indberettes, og hvor de enkelte ejendommes forbrug løbende kan overvåges. Vejledning til portalen findes i (Bilag 2, Vejledning til Odense Kommunes Web-portal ) 1.7 Tilgængelighed Energieffektiviseringsnotatet er tilgængeligt på følgende link: 1.8 Ikrafttrædelse Energieffektiviseringsnotatet version 1.6 af 31. januar 2013 træder i kraft 1. februar Tidligere udgave af energieffektiviseringsnotatet vers. 1.5 af november 2006 ophæves 31. januar Odense den 1. februar 2013 Underskrift 3

5 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 4

6 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del ENERGIOVERVÅGNING I EJENDOMMEN 2.1 Formål En af de vigtigste forudsætninger for at reducere energi- og vandforbruget er at have et fornuftigt kendskab til forbruget og dets variation. Det er derfor vigtigt, at energiforbruget løbende overvåges og stedets aktiviteter kendes, så energibesparende tiltag kan målrettes og gennemføres optimalt. 2.2 Energiansvarlig medarbejder Til varetagelse af bl.a. målerovervågning og indberetning af forbrugsdata, skal hver ejendom udpege en energiansvarlig medarbejder, som også vil være bindeledet mellem ejendommen og Energi. Det påhviler den økonomisk ansvarlige leder i hver ejendom at udpege denne medarbejder. Følgende informationer om den energiansvarlige medarbejder, skal oplyses til Energi (Bilag 1, Link og reference ): Navn Arbejdsstedets postadresse Telefonnummer (evt. også mobilnummer) 2.3 Ansvar og arbejdsopgaver På trods af udpegelsen af en energiansvarlig medarbejder, ligger ansvaret for udførelsen af nedenstående opgaver dog fortsat hos den økonomisk ansvarlige leder i hver ejendom. Den udpegede energiansvarlige medarbejder skal bl.a. udføre følgende opgaver: Aflæse og indrapportere el-, vand- og varmeforbrug Aflæsningen af målervisninger for el-, vand- og varmeforbruget omfatter både afregnings- og fordelingsmålere. Aflæsningshyppigheden afhænger af ejendommens størrelse, og er følgende: Institutioner over m 2 skal aflæses 1 gang om dagen (på hverdage) Institutioner under m 2 skal aflæses 1 gang om ugen. Aflæsning til internt brug: Målervisningerne indføres i en kontrolbog eller et kontrolskema. 5

7 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 (Bilag 3, aflæsningsskema ). Aflæsning og indrapportering til eksternt brug: Målervisningerne indrapporteres første hverdag i måneden via Internettet. (Bilag 2, Vejledning til Odense Kommunes Web-portal ). Ved afvigelser på mere end +/- 10 % fra budget, oplyses kort om mulige årsager. Dette gøres i forlængelse af månedsindberetningen Orientering om målerskifte og evt. opsætning af nye målere Energi (Bilag 1, Link og Referencer ) orienteres umiddelbart efter et målerskifte med oplysninger om: Dato for målerskiftet Den udskiftede målers nummer og slutvisning Den nye målers nummer og startvisning Derudover, skal den energiansvarlige sikre, at nye eller udskiftede målere opsættes på synlige og let tilgængelige steder, således at de kan aflæses uden brug af stige, spejle m.m Supplerende opgaver Den energiansvarlige medarbejder skal foruden ovennævnte opgaver udføre følgende: Følge op på og medvirke til at undgå overforbrug Følge op på gennemførte energibesparende tiltag Medvirke ved periodiske energikonsulentbesøg Orientere om stedets anvendelse, rutiner mm., samt evt. foretage supplerende undersøgelser, der kan klarlægge mulige energispild. 2.4 Tilbagemelding Som led i et samlet Energiregnskab for ejendomme, hvor Odense Kommune betaler energi, ajourfører Energi de indberettede forbrugsdata og registrerer det månedlige energiforbrug for hver enkelt ejendom. 6

8 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Løbende orientering om energiforbrug. Energiregnskabet for den enkelte ejendom skal løbende følges på Internettet (Bilag 2, Vejledning til Odense Kommunes Web-portal ). Her findes bl.a. følgende oplysninger: Status for de enkelte målere: For det aktuelle samt det tidligere år, kan der for hver måned ses sammenhængende værdier for indberetning, målervisning, forbrug og budget. Status for hele ejendommen: Her er det muligt at se ejendommens samlede el-, vand- og varmeforbrug og det tilhørende budget for de seneste 6 år, i tal og grafisk i søjler Årlig redegørelse Hvert år udarbejdes en redegørelse for det foregående år. Redegørelsen omfatter: Mål og visioner for Odense Kommunes energiarbejde Status og kommentar til det foregående års energiforbrug Forudsætninger og vejledning omkring energistyringsarbejdet Redegørelsen offentliggøres hvert år i løbet af foråret på Odense Kommunes hjemmeside Information og efteruddannelse af personale og energiansvarlige Energi afholder løbende, informationsmøder om nye initiativer og/eller energirigtig adfærd, samt betjening af den etablerede bygningsautomatik, for hele eller dele af kommunens personale og energiansvarlige. Energi udsender invitationer til potentielle deltagere, men modtager gerne ansøgninger om deltagelse i aktuelle møder/kurser, samt forlag og inspiration til nye aktiviteter mm Gennemførelse af energibesparende tiltag Det opfordres til, at bygningen løbende energioptimeres med gennemførelse af energibesparende tiltag. Tiltag som enten er udarbejdet af ejendommen selv eller blevet anbefalet af Energi. 7

9 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del SPECIFIKKE KRAV 3.1 Formål og indhold Afsnittets formål er at give nogle enkle og effektive råd om energibesparelser i hverdagen. I den daglige drift er det nemlig vigtigt at være opmærksom på unødvendigt energiforbrug. Det energiforbrug, der ikke berører ejendommens brugere, skal begrænses og reduceres mest muligt gennem 4 indsatsområder: Automatik: systemer til overvågning/styring af energiforbrug Bygningskomponenter: bygningens isolering, tekniske installationer mm. Indkøb: investering i nyt udstyr, reparationer og vedligehold Brugeradfærd: daglig brug af bygningen De 4 indsatsområder uddybes i det følgende. 3.2 Automatik Ejendommene udstyres i stigende grad med automatiske systemer til regulering af varme, ventilation, belysning, alarmer mm. Det påhviler den økonomiske ansvarlige leder i hver ejendom, at udpege en ansvarlig medarbejder, der skal sikre at automatikken betjenes og fungerer optimalt. Til hjælp for en optimal indstilling/betjening af de enkelte anlæg, er der i langt de fleste tilfælde udarbejdet vejledninger, som kan formidles ved henvendelse til Energi. Energi arrangerer ligeledes infokurser og efteruddannelser for aktuelle brugere, samt er behjælpelig med råd og vejledning. 3.3 Bygningskomponenter Ejendommens energiansvarlige bør, i idet omfang der er muligt, sikre sig, at håndværksmæssige indgreb udføres energimæssigt så optimalt som muligt. Energi (Bilag 1, Link og referencer ) bistår i den forbindelse gerne med gode råd og vejledninger. 3.4 Indkøb Odense Kommune er via Miljøhandlingsplanen forpligtiget til at købe energieffektive apparater, min. A-mærkede. Dette indebærer, at alle indkøb og genanskaffelser skal foretages efter Energistyrelsens indkøbsliste. (Bilag 1, Link og referencer ) 8

10 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Brugeradfærd Som inspiration til korrekt energiadfærd på varme-, el- og vandområdet, anbefales publikationer anført i bilag 1, Link og referencer. Her beskrives og anvises sammenhæng mellem udstyr, adfærd og besparelsesmuligheder. 3.6 Varme, vejledning og gode råd Rumtemperatur Rumtemperaturen må ikke overstige 20. Ved konstant stillesiddende arbejde dog en temperatur på maksimalt 21. Undtagelsen omfatter plejeinstitutioner, boliger og lokaler til tekniske formål med krav om højere rumtemperatur Ventilation Udluftning ved hjælp af vinduesåbning skal være kortvarig (3-10 min.), og afpasses efter vind og udetemperatur. Hyppighed efter aktuelt behov. Mekanisk ventilation afpasses efter bygning og brugernes aktuelle behov Varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholder/vekslertemperatur skal holdes så lav som muligt (45-55 ). Efter aftale dog periodisk 60. Beholdere over 300 l anbefales udslammet mindst en gang om ugen Isolering af rør, ventiler mm Teknisk isolering af rør og ventiler skal retableres efter reparationsarbejde mm Udskiftning af vinduer Udskiftning af vinduer skal i størst muligt omfang ske efter de nyeste bestemmelser i Energiramme Ruder skal som minimum erstattes af energiglas med et maksimalt varmetab (U max ) på 1,0 W/(m 2 C). 3.7 El, vejledning og gode råd 9

11 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Belysning Belysningen skal tilpasses efter aktivitets-, sikkerheds- og orienteringsbehov. Dette betyder, at brugerne skal: Slukke lyskilden når denne ikke længere er nødvendig Være bevidste om lyskildens energiforbrug Skal undlade at anvende glødepærer og halogenlamper Anvende A-mærkede lyskilder, sparepærer, LED pærer eller lysstofrør med HF-forkobling, jf. Elsparefondens positivliste. (Bilag 1, Link og reference ) Elektriske apparater, herunder kontorudstyr Elforbrugende apparater skal i lighed med belysningen benyttes med omtanke. Dette betyder, at brugerne i den udstrækning det er muligt skal: Slukke apparaterne når disse ikke længere er i brug Være bevidste om apparaternes energiforbrug Slukke apparaterne så tæt på strømkilden som muligt, da man derved undgår standbye-forbrug. Anvende A-mærkede produkter ved udskiftning eller nyindkøb jf. Energistyrelsens positivliste.(bilag 1, Link og referencer ) Hårde hvidevarer Som inspiration i forbindelse med indkøb af hårde hvidevarer, skal Energistyrelsens positivliste over A-mærkede produkter benyttes. (Bilag 1, Link og referencer ) Pumper I forbindelse med udskiftning af cirkulationspumper, skal der anvendes pumper jf. Energistyrelsens positivliste. (Bilag 1, Link og referencer ) Befugtningsanlæg Anlæg for befugtning må kun installeres, såfremt sikkerheds-, produktions-, bevarings-, eller sundhedsmæssige grunde taler herfor, jf. BR 2010 (Bygningsreglement 2010). Befugtningsanlæg forudsætter desuden altid Kommunens byggesagskontors godkendelse. 10

12 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Anlæg for køling Anlæg for køling må kun installeres, når tilfredsstillende indeklimaforhold herved opnås energiøkonomisk hensigtsmæssigt jf. BR 2010 (Bygningsreglement 2010). Installationen af køling forudsætter desuden, at andre foranstaltninger, herunder solafskærmning, ventilation og reducering og/eller fjernelse af varmeudviklingen direkte fra maskiner, belysning m.v., ikke er tilstrækkelig til opretholdelse af tilfredsstillende forhold. Installation og drift af køleanlæg kræver i hvert enkelt tilfælde Odense Kommunes Byggesagskontors godkendelse. 3.8 Vand Brusere Brusere indkøbes eller begrænses hvis det er muligt, til at give en vandmængde på maksimalt 6-8 liter pr. min.. Specielle indsatser o.l. kan anvises ved henvendelse til Energi. (Bilag 1, Link og referencer ) Taphaner ved håndvaske Taphaner ved håndvaske skal forsynes med perlatorer med en maksimal vandmængde på 4½ liter pr. minut Toiletter Ældre toiletter kan med fordel renoveres således, at betjeningen med stort og lille skyl bliver muligt. Nye toiletter indkøbes med sparefunktion, f.eks. 2 og 4 liter pr. skyl. 3.9 Generelt Service Gennem løbende periodisk vedligehold og serviceeftersyn skal de energiforbrugende tekniske installationer og automatiske anlæg holdes velfungerende, så de sikrer god udnyttelse af energien. 11

13 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Målere for varmtvandsproduktion Ved varmtvandsbeholder og vekslere skal der opsættes fordelingsmålere på koldtvandstilførsel og varmeforsyningens returledning fra beholderen/veksleren. Derudover skal der monteres termometre for varmeforsyningens returledning, varmtvandsafgang og cirkulationsledning, alle tæt ved beholder/veksler. 12

14 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 Bilag 13

15 Bilag 1 Link og referencer 1.0 Administrative bestemmelser 1.5 Kontakt til energiafdelingen Telefon: Odense Kommune Miljø, Natur og Trafik Energiafdelingen Nørregade Odense C 1.6 Internetportal for energiovervågning Energiodense.dk 2.0 Energiovervågning i institutionen 3.0 Specifikke krav Adfærd Indkøb Belysning Elektriske apparater, herunder kontorudstyr Hårde hvidevarer Pumper Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 1\Bilag\Bilag 1

16 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Bilag 2 Vejledning til Odense Kommunes Program til Energiovervågning Dette program anvendes til at indberette målerstanden for el-, vand- og varmeforbruget. derudover giver programmet bl.a. mulighed for at få et overblik over tidligere indberettede forbrug. Denne vejledning beskriver hvordan du fra din egen computer kan indberette målervisninger, samt løbende følge med i din ejendoms energi- og vandforbrug. Vejledningen er opdelt i følgende afsnit: 1.0 Adgang til programmet 2.0 Login 3.0 Overordnet menu 4.0 Aflæsning 5.0 Forbrugsoversigt 1.0 Adgang til programmet Åben program Programmet er internetbaseret og startes derfor ved at åbne internetbrowseren på din egen computer. Når Internet Explorer er åbnet, skrives følgende i adressefeltet: Efterfølgende trykkes på enter/retur-knappen. Gem programadressen Programmets adresse kan gemmes i fortrukne, således at det ikke er nødvendigt at skrive denne hver gang der skal logges ind. - Klik på: Føj til Favoritter - Accepter navnet eller skriv et alternativ, - Klik på: Tilføj

17 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning 2.0 Login Adgangskontrol Det første skærmbillede, du vil se i browseren, er et login-billede. Her skal du indtaste det brugernavn og den adgangskode, som du har fået udleveret. Når de to felter er udfyldt, kan du logge ind ved at trykke på knappen mærket "Login". Glemt adgangskode Såfremt brugernavn og/eller adgangskode er bortkommet, trykkes på Glemt adgangskode. Her indtaster man sit brugernavn eller sin adresse, hvorefter men vil modtage en med de rigtige oplysninger. 3.0 Overordnet Menu Min konto: Her er det muligt at ændre sine personlige oplysninger, samt at ændre sin adgangskode. - Tryk på knappen Opdater når ændringerne er tilføjet

18 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Hjælp: Denne hjælpefunktion giver hint og vejledning til programmet, afhængig af det niveau hvori den aktiveres. Efter endt brug af hjælpefunktionen lukkes denne igen ved at klikke på det røde kryds øverst til højre i skærmbilledet. Logout: Efter endt brug af programmet, logges ud her. Programmet logger også selv ud, hvis ikke det har været benyttet i 30 minutter. Alle oplysninger som ikke er gemt når programmet lukkes, vil IKKE blive gemt og skal indtastes på ny. Programmoduler: Selve programmet er opbygget af en række mindre moduler, som kan vælges til i takt med brugerens ønsker og behov. Som udgangspunkt omfatter programmet følgende to moduler: - Aflæsninger - Energi

19 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Aflæsninger: Dette modul anvendes til indrapportering af målervisninger for el, vand og varme. Modulet beskrives nærmere i afsnit 4.0. Energi: I dette modul er de enkelte indtastninger bearbejdet, således at de er muligt at følge de enkelte måleres forbrug. Modulet beskrives nærmere i afsnit Aflæsning Træstruktur: Træstrukturen yderst til venstre er programmets navigator. Det er her man løbende kan holde sig orienteret om, i hvilket niveau man befinder sig. Det er også muligt her, at springe mellem de forskellige niveauer. Dette sker blot ved at klikke på det ønskede niveau

20 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Søgefelt: Søgefeltet er relateret til træstrukturen og er en hjælp til hurtigt at finde en specifik ejendom, måler, rapport mm. Det er muligt at søge på hele eller dele af et ord. Generer aflæsningsark: Aflæsningsarket indeholder samtlige målere som skal aflæses. Ved at klikke på feltet Generer aflæsningsark, er det muligt at få udskrevet en papirudgave af selve arket. Proceduren for at udskrive arket er følgende: a) indtast dato for hvornår målerne aflæses b) klik på print rapport. Målerspecifikation: Ejendommens enkelte målere præsenteres i rækkefølge afgrænset med en tyk grå streg. Specifikationen af de enkelte målere omfatter: - Målernummer (fysisk påskrevet måleren) - Installationsnummer (ejendommens BBR-nr + målerpunkts nr.) - Placering af måleren. (kort tekst)

21 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Oplysningsfelt: Som hjælp til aflæsningen, oplyses her hvornår og med hvilken værdi måleren sidst er blevet aflæst samt hvilken målervisning som forventes på den angivne aflæsningsdato. Angiv aflæsning: Indberetning af målervisning foretages på følgende måde: Dato: I dette felt angives datoen for aflæsningen. Dette gøres ved at benytte kalenderikonet til højre for indtastningsfeltet. Tællerstand: Målervisningen noteres her. Kommentar: Såfremt der er kommentar til de enkelte aflæsninger, kan disse skrives her. -Kommentarerne kunne f.eks indeholde oplysninger om forhold, som har påvirket forbruget. Opdater: GEM: Ved at anvende denne knap, indsættes aflæsningsdatoen automatisk for alle øvrige målere. Når indtastningen er færdig, trykkes på Gem og måleraflæsningerne er først nu registeret af programmet.. Såfremt der er stor afvigelser mellem det forventede og det faktiske forbrug, kontrolleres indtastningen og der SKAL trykkes på GEM igen

22 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning

23 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Målerskift: Denne menu giver mulighed for at give oplysninger om et målerskifte. Såfremt der i forbindelse med en indberetning indtaste en mindre måleraflæsning end den forrige, vil programmet ligeledes opfordre til et målerskifte. Ved et målerskifte, skal følgende data indtastes: Dato: Oplysning om, hvornår målerskiftet fandt sted. Indtastningen sker ved at benytte kalender-ikonet til højre for feltet. Nyt målernummer: Her noteres det nummer som er påskrevet den nye måler. Slut tællerstand: Her noteres den værdi som måleren stod på ved nedtagningen. Som hjælp hertil, kan den tidligere aflæsning benyttes. Værdien kan vælges fra boksen til højre. Start tællerstand: Her noteres hvilken værdi den nye måler havde ved opsætningen. Denne værdi vil som oftest være nul. Faktor: Nogle målere har en indbygget faktor, hvilket betyder, at målervisningen skal ganges med denne faktor for at give det korrekte forbrug. Faktoren overføres automatisk fra den tidligere måler og såfremt intet andet fremgår, sættes denne faktor til en. Max. tællerstand: I dette felt indtastes den maksimale værdi, som den pågældende måler kan indtage. F.eks.: Enhed: Dette felt vise målerens enhed. Værdien er overført fra den tidligere måler og skal normalt ikke ændres. GEM: Hele indtastningen afsluttes med at gemme de indtastede oplysninger

24 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Visning: Her er det muligt at se og rette tidligere indberettede måleraflæsninger. Dette gøres blot ved at klikke på den aktuelle måler. I denne menu er det også muligt at udspecificere en bestemt periode og at få resultatet vist enten grafisk eller i tabelform. 4.0 Energi Rapport: Forbrugene i dette modul er alle korrigeret og justeres således at de, uafhængig af aflæsningstidspunktet, altid gengiver et månedsforbrug. Der foruden er varmeforbruget korrigeret, så der tages højde for den temperaturvariation som har været i den pågældende måned. Disse korrektioner er foretaget for at give mulighed for at sammenholde forbrugene med de respektive budgetter og/eller med tilsvarende månedsforbrug flere år tilbage. Målerstatus for en enkelt måler: Ved at klikke på en enkelt måler i træstrukturen, er det her muligt at følge forbruget over året

25 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Målerstatus for en målergruppe: Ved en målergruppe forstås her summen af ejendommes el-, vand- eller varme målere. Det er altså her muligt at får et overblik over ejendommens samlede el-, vand- og varmeforbrug. Rapporter (Tabeller) Tabellen indeholder følgende oplysninger: Periode: Viser perioden (dag, måned eller time), som forbruget er inddelt i. Budget: Oplyser det budgetterede forbrug. Kor. forbrug: Viser det graddagekorrigerede forbrug og omfatter kun varmeforbruget. Forbrug: Viser periodens faktiske forbrug. Afvigelse: Angiver hvor meget det faktiske forbrug afviger fra budgettet. En negative værdi betyder at det faktiske forbrug er større end det budgetterede. Afvigelse %: Angiver ovenstående i procent. Grøn: Forbruget er mindre en 10 % fra det budgetterede. Gul: Forbruget afviger mindre end 10 % fra det budgetterede. Rød: Forbruget er større end 10 % fra det budgetterede. Ref.: Viser et forbrug som relaterer sig til det den primære visning. F.eks ved fjernvarmeforbrug er den primære visning (GJ) og den relaterende er (m3). Afkøling: Viser periodens gennemsnitlige afkøling. Dette gælder kun fjernvarmeforbrug

26 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Rapporter (Grafer) Den grafiske præsentation sammenholder budgettet med det korrigerede forbrug

27 Bilag 3 Aflæsningsskema

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Brunata Online Beboer

Brunata Online Beboer Side 10 PDF Adobe PDF bevarer billeder og format, og kan udveksles og printes af alle uanset hvilket operativsystem eller program der anvendes. Du kan hente PDF fra Adobe Reader i WebMon Beboeradgang ved

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg. 8. oktober 2014

ENERGIRAPPORT. Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg. 8. oktober 2014 ENERGIRAPPORT 8. oktober 2014 Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram MinEnergi fsb s energistyringsprogram fsb drift og anlæg / tel 3376 8322 MinEnergi i fsb Boligafdelingernes forbrug af el, vand og varme har stor betydning for ejendommenes driftsøkonomi. Forbrugspriserne

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere