Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme. Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme"

Transkript

1 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme Del 1 Energimæssige krav til personale og brugere af Odense Kommunes ejendomme By-og Kulturforvaltningen Ejendom Version 1.7 marts 2013

2 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER INDLEDNING MÅLGRUPPE FORMÅL OPBYGNING OG INDHOLD KONTAKT TIL ENERGI INTERNETPORTAL FOR ENERGIOVERVÅGNING TILGÆNGELIGHED IKRAFTTRÆDELSE ENERGIOVERVÅGNING I EJENDOMMEN FORMÅL ENERGIANSVARLIG MEDARBEJDER ANSVAR OG ARBEJDSOPGAVER Aflæse og indrapportere el-, vand- og varmeforbrug Orientering om målerskifte og evt. opsætning af nye målere Supplerende opgaver TILBAGEMELDING Løbende orientering om energiforbrug Årlig redegørelse Information og efteruddannelse af personale og energiansvarlige Gennemførelse af energibesparende tiltag SPECIFIKKE KRAV FORMÅL OG INDHOLD AUTOMATIK BYGNINGSKOMPONENTER INDKØB BRUGERADFÆRD VARME, VEJLEDNING OG GODE RÅD Rumtemperatur Ventilation Varmtvandsbeholder Isolering af rør, ventiler mm Udskiftning af vinduer EL, VEJLEDNING OG GODE RÅD Belysning Elektriske apparater, herunder kontorudstyr Hårde hvidevarer Pumper Befugtningsanlæg Anlæg for køling VAND Brusere Taphaner ved håndvaske Toiletter GENERELT Service Målere for varmtvandsproduktion

3 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1.1 Indledning Energi- i form af varme, el og vand er nødvendig for at ejendomme kan fungere som ramme for menneskers aktiviteter. Men energi skal bruges med omtanke det er energieffektivisering. For at sikre en ensartet indsats har Odense Kommune udarbejdet to notater for energieffektivisering. Del 1: Del 2: Energimæssige krav til personalet og brugere af Odense Kommunes ejendomme. Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere. 1.2 Målgruppe Nærværende notat (Del 1) er primært udarbejdet til brugerne og personalet i Odense Kommunes ejendomme. Det indeholder energimæssige krav og vejledninger til energiforbedrende adfærd og i nogen udstrækning til energirigtige indkøb og projekteringer. 1.3 Formål Notatets formål er at fastholde den målrettede energiovervågning, - optimering og implementering som Odense Kommune har udøvet siden Et arbejde, der har minimeret udgifterne til energi og samtidig reduceret kommunens miljøbelastninger. Energibesparende foranstaltninger er blevet og bliver stadig etableret således, at kommunen hele tiden gennemfører de mest rentable tiltag, og dette på en sådan måde, at brugernes komfort og ejendommenes funktionalitet ikke forringes. 1.4 Opbygning og indhold Notatet er bygget op af en hoveddel og en bilagsdel. Hoveddelen indeholder en kortfattet beskrivelse af de krav og procedurer, der stilles til ejendommens brugere og personale; mens bilagsdelen giver en mere udførlig vejledning om de aktuelle procedurer. I notatet formuleres udelukkende krav til mindre renoverings- og reparationsopgaver. Ved større og mere omfattende arbejder, henvises til notatet 2

4 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 Energieffektivisering Del 2: Energimæssige krav til rådgivere, entreprenører og håndværkere. 1.5 Kontakt til Energi I kommunens fremtidige energistyring, lægges megen vægt på den direkte dialog med personalet i kommunens ejendomme, samt brugerne af disse. I den forbindelse står Energi gerne til rådighed med informationer, rådgivning og vejledning i alle energirelaterede opgaver. Afdelingen kan kontaktes: Telefon Internetportal for energiovervågning Odense Kommune har oprettet en internetportal, hvor energi- og vandforbrug skal indberettes, og hvor de enkelte ejendommes forbrug løbende kan overvåges. Vejledning til portalen findes i (Bilag 2, Vejledning til Odense Kommunes Web-portal ) 1.7 Tilgængelighed Energieffektiviseringsnotatet er tilgængeligt på følgende link: 1.8 Ikrafttrædelse Energieffektiviseringsnotatet version 1.6 af 31. januar 2013 træder i kraft 1. februar Tidligere udgave af energieffektiviseringsnotatet vers. 1.5 af november 2006 ophæves 31. januar Odense den 1. februar 2013 Underskrift 3

5 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 4

6 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del ENERGIOVERVÅGNING I EJENDOMMEN 2.1 Formål En af de vigtigste forudsætninger for at reducere energi- og vandforbruget er at have et fornuftigt kendskab til forbruget og dets variation. Det er derfor vigtigt, at energiforbruget løbende overvåges og stedets aktiviteter kendes, så energibesparende tiltag kan målrettes og gennemføres optimalt. 2.2 Energiansvarlig medarbejder Til varetagelse af bl.a. målerovervågning og indberetning af forbrugsdata, skal hver ejendom udpege en energiansvarlig medarbejder, som også vil være bindeledet mellem ejendommen og Energi. Det påhviler den økonomisk ansvarlige leder i hver ejendom at udpege denne medarbejder. Følgende informationer om den energiansvarlige medarbejder, skal oplyses til Energi (Bilag 1, Link og reference ): Navn Arbejdsstedets postadresse Telefonnummer (evt. også mobilnummer) 2.3 Ansvar og arbejdsopgaver På trods af udpegelsen af en energiansvarlig medarbejder, ligger ansvaret for udførelsen af nedenstående opgaver dog fortsat hos den økonomisk ansvarlige leder i hver ejendom. Den udpegede energiansvarlige medarbejder skal bl.a. udføre følgende opgaver: Aflæse og indrapportere el-, vand- og varmeforbrug Aflæsningen af målervisninger for el-, vand- og varmeforbruget omfatter både afregnings- og fordelingsmålere. Aflæsningshyppigheden afhænger af ejendommens størrelse, og er følgende: Institutioner over m 2 skal aflæses 1 gang om dagen (på hverdage) Institutioner under m 2 skal aflæses 1 gang om ugen. Aflæsning til internt brug: Målervisningerne indføres i en kontrolbog eller et kontrolskema. 5

7 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 (Bilag 3, aflæsningsskema ). Aflæsning og indrapportering til eksternt brug: Målervisningerne indrapporteres første hverdag i måneden via Internettet. (Bilag 2, Vejledning til Odense Kommunes Web-portal ). Ved afvigelser på mere end +/- 10 % fra budget, oplyses kort om mulige årsager. Dette gøres i forlængelse af månedsindberetningen Orientering om målerskifte og evt. opsætning af nye målere Energi (Bilag 1, Link og Referencer ) orienteres umiddelbart efter et målerskifte med oplysninger om: Dato for målerskiftet Den udskiftede målers nummer og slutvisning Den nye målers nummer og startvisning Derudover, skal den energiansvarlige sikre, at nye eller udskiftede målere opsættes på synlige og let tilgængelige steder, således at de kan aflæses uden brug af stige, spejle m.m Supplerende opgaver Den energiansvarlige medarbejder skal foruden ovennævnte opgaver udføre følgende: Følge op på og medvirke til at undgå overforbrug Følge op på gennemførte energibesparende tiltag Medvirke ved periodiske energikonsulentbesøg Orientere om stedets anvendelse, rutiner mm., samt evt. foretage supplerende undersøgelser, der kan klarlægge mulige energispild. 2.4 Tilbagemelding Som led i et samlet Energiregnskab for ejendomme, hvor Odense Kommune betaler energi, ajourfører Energi de indberettede forbrugsdata og registrerer det månedlige energiforbrug for hver enkelt ejendom. 6

8 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Løbende orientering om energiforbrug. Energiregnskabet for den enkelte ejendom skal løbende følges på Internettet (Bilag 2, Vejledning til Odense Kommunes Web-portal ). Her findes bl.a. følgende oplysninger: Status for de enkelte målere: For det aktuelle samt det tidligere år, kan der for hver måned ses sammenhængende værdier for indberetning, målervisning, forbrug og budget. Status for hele ejendommen: Her er det muligt at se ejendommens samlede el-, vand- og varmeforbrug og det tilhørende budget for de seneste 6 år, i tal og grafisk i søjler Årlig redegørelse Hvert år udarbejdes en redegørelse for det foregående år. Redegørelsen omfatter: Mål og visioner for Odense Kommunes energiarbejde Status og kommentar til det foregående års energiforbrug Forudsætninger og vejledning omkring energistyringsarbejdet Redegørelsen offentliggøres hvert år i løbet af foråret på Odense Kommunes hjemmeside Information og efteruddannelse af personale og energiansvarlige Energi afholder løbende, informationsmøder om nye initiativer og/eller energirigtig adfærd, samt betjening af den etablerede bygningsautomatik, for hele eller dele af kommunens personale og energiansvarlige. Energi udsender invitationer til potentielle deltagere, men modtager gerne ansøgninger om deltagelse i aktuelle møder/kurser, samt forlag og inspiration til nye aktiviteter mm Gennemførelse af energibesparende tiltag Det opfordres til, at bygningen løbende energioptimeres med gennemførelse af energibesparende tiltag. Tiltag som enten er udarbejdet af ejendommen selv eller blevet anbefalet af Energi. 7

9 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del SPECIFIKKE KRAV 3.1 Formål og indhold Afsnittets formål er at give nogle enkle og effektive råd om energibesparelser i hverdagen. I den daglige drift er det nemlig vigtigt at være opmærksom på unødvendigt energiforbrug. Det energiforbrug, der ikke berører ejendommens brugere, skal begrænses og reduceres mest muligt gennem 4 indsatsområder: Automatik: systemer til overvågning/styring af energiforbrug Bygningskomponenter: bygningens isolering, tekniske installationer mm. Indkøb: investering i nyt udstyr, reparationer og vedligehold Brugeradfærd: daglig brug af bygningen De 4 indsatsområder uddybes i det følgende. 3.2 Automatik Ejendommene udstyres i stigende grad med automatiske systemer til regulering af varme, ventilation, belysning, alarmer mm. Det påhviler den økonomiske ansvarlige leder i hver ejendom, at udpege en ansvarlig medarbejder, der skal sikre at automatikken betjenes og fungerer optimalt. Til hjælp for en optimal indstilling/betjening af de enkelte anlæg, er der i langt de fleste tilfælde udarbejdet vejledninger, som kan formidles ved henvendelse til Energi. Energi arrangerer ligeledes infokurser og efteruddannelser for aktuelle brugere, samt er behjælpelig med råd og vejledning. 3.3 Bygningskomponenter Ejendommens energiansvarlige bør, i idet omfang der er muligt, sikre sig, at håndværksmæssige indgreb udføres energimæssigt så optimalt som muligt. Energi (Bilag 1, Link og referencer ) bistår i den forbindelse gerne med gode råd og vejledninger. 3.4 Indkøb Odense Kommune er via Miljøhandlingsplanen forpligtiget til at købe energieffektive apparater, min. A-mærkede. Dette indebærer, at alle indkøb og genanskaffelser skal foretages efter Energistyrelsens indkøbsliste. (Bilag 1, Link og referencer ) 8

10 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Brugeradfærd Som inspiration til korrekt energiadfærd på varme-, el- og vandområdet, anbefales publikationer anført i bilag 1, Link og referencer. Her beskrives og anvises sammenhæng mellem udstyr, adfærd og besparelsesmuligheder. 3.6 Varme, vejledning og gode råd Rumtemperatur Rumtemperaturen må ikke overstige 20. Ved konstant stillesiddende arbejde dog en temperatur på maksimalt 21. Undtagelsen omfatter plejeinstitutioner, boliger og lokaler til tekniske formål med krav om højere rumtemperatur Ventilation Udluftning ved hjælp af vinduesåbning skal være kortvarig (3-10 min.), og afpasses efter vind og udetemperatur. Hyppighed efter aktuelt behov. Mekanisk ventilation afpasses efter bygning og brugernes aktuelle behov Varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholder/vekslertemperatur skal holdes så lav som muligt (45-55 ). Efter aftale dog periodisk 60. Beholdere over 300 l anbefales udslammet mindst en gang om ugen Isolering af rør, ventiler mm Teknisk isolering af rør og ventiler skal retableres efter reparationsarbejde mm Udskiftning af vinduer Udskiftning af vinduer skal i størst muligt omfang ske efter de nyeste bestemmelser i Energiramme Ruder skal som minimum erstattes af energiglas med et maksimalt varmetab (U max ) på 1,0 W/(m 2 C). 3.7 El, vejledning og gode råd 9

11 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Belysning Belysningen skal tilpasses efter aktivitets-, sikkerheds- og orienteringsbehov. Dette betyder, at brugerne skal: Slukke lyskilden når denne ikke længere er nødvendig Være bevidste om lyskildens energiforbrug Skal undlade at anvende glødepærer og halogenlamper Anvende A-mærkede lyskilder, sparepærer, LED pærer eller lysstofrør med HF-forkobling, jf. Elsparefondens positivliste. (Bilag 1, Link og reference ) Elektriske apparater, herunder kontorudstyr Elforbrugende apparater skal i lighed med belysningen benyttes med omtanke. Dette betyder, at brugerne i den udstrækning det er muligt skal: Slukke apparaterne når disse ikke længere er i brug Være bevidste om apparaternes energiforbrug Slukke apparaterne så tæt på strømkilden som muligt, da man derved undgår standbye-forbrug. Anvende A-mærkede produkter ved udskiftning eller nyindkøb jf. Energistyrelsens positivliste.(bilag 1, Link og referencer ) Hårde hvidevarer Som inspiration i forbindelse med indkøb af hårde hvidevarer, skal Energistyrelsens positivliste over A-mærkede produkter benyttes. (Bilag 1, Link og referencer ) Pumper I forbindelse med udskiftning af cirkulationspumper, skal der anvendes pumper jf. Energistyrelsens positivliste. (Bilag 1, Link og referencer ) Befugtningsanlæg Anlæg for befugtning må kun installeres, såfremt sikkerheds-, produktions-, bevarings-, eller sundhedsmæssige grunde taler herfor, jf. BR 2010 (Bygningsreglement 2010). Befugtningsanlæg forudsætter desuden altid Kommunens byggesagskontors godkendelse. 10

12 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Anlæg for køling Anlæg for køling må kun installeres, når tilfredsstillende indeklimaforhold herved opnås energiøkonomisk hensigtsmæssigt jf. BR 2010 (Bygningsreglement 2010). Installationen af køling forudsætter desuden, at andre foranstaltninger, herunder solafskærmning, ventilation og reducering og/eller fjernelse af varmeudviklingen direkte fra maskiner, belysning m.v., ikke er tilstrækkelig til opretholdelse af tilfredsstillende forhold. Installation og drift af køleanlæg kræver i hvert enkelt tilfælde Odense Kommunes Byggesagskontors godkendelse. 3.8 Vand Brusere Brusere indkøbes eller begrænses hvis det er muligt, til at give en vandmængde på maksimalt 6-8 liter pr. min.. Specielle indsatser o.l. kan anvises ved henvendelse til Energi. (Bilag 1, Link og referencer ) Taphaner ved håndvaske Taphaner ved håndvaske skal forsynes med perlatorer med en maksimal vandmængde på 4½ liter pr. minut Toiletter Ældre toiletter kan med fordel renoveres således, at betjeningen med stort og lille skyl bliver muligt. Nye toiletter indkøbes med sparefunktion, f.eks. 2 og 4 liter pr. skyl. 3.9 Generelt Service Gennem løbende periodisk vedligehold og serviceeftersyn skal de energiforbrugende tekniske installationer og automatiske anlæg holdes velfungerende, så de sikrer god udnyttelse af energien. 11

13 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del Målere for varmtvandsproduktion Ved varmtvandsbeholder og vekslere skal der opsættes fordelingsmålere på koldtvandstilførsel og varmeforsyningens returledning fra beholderen/veksleren. Derudover skal der monteres termometre for varmeforsyningens returledning, varmtvandsafgang og cirkulationsledning, alle tæt ved beholder/veksler. 12

14 Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, del 1 Bilag 13

15 Bilag 1 Link og referencer 1.0 Administrative bestemmelser 1.5 Kontakt til energiafdelingen Telefon: Odense Kommune Miljø, Natur og Trafik Energiafdelingen Nørregade Odense C 1.6 Internetportal for energiovervågning Energiodense.dk 2.0 Energiovervågning i institutionen 3.0 Specifikke krav Adfærd Indkøb Belysning Elektriske apparater, herunder kontorudstyr Hårde hvidevarer Pumper Q:\BKF\EJA N Drev\Bygn+Tekn\Energieffektivisering\2012\Del 1\Bilag\Bilag 1

16 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Bilag 2 Vejledning til Odense Kommunes Program til Energiovervågning Dette program anvendes til at indberette målerstanden for el-, vand- og varmeforbruget. derudover giver programmet bl.a. mulighed for at få et overblik over tidligere indberettede forbrug. Denne vejledning beskriver hvordan du fra din egen computer kan indberette målervisninger, samt løbende følge med i din ejendoms energi- og vandforbrug. Vejledningen er opdelt i følgende afsnit: 1.0 Adgang til programmet 2.0 Login 3.0 Overordnet menu 4.0 Aflæsning 5.0 Forbrugsoversigt 1.0 Adgang til programmet Åben program Programmet er internetbaseret og startes derfor ved at åbne internetbrowseren på din egen computer. Når Internet Explorer er åbnet, skrives følgende i adressefeltet: Efterfølgende trykkes på enter/retur-knappen. Gem programadressen Programmets adresse kan gemmes i fortrukne, således at det ikke er nødvendigt at skrive denne hver gang der skal logges ind. - Klik på: Føj til Favoritter - Accepter navnet eller skriv et alternativ, - Klik på: Tilføj

17 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning 2.0 Login Adgangskontrol Det første skærmbillede, du vil se i browseren, er et login-billede. Her skal du indtaste det brugernavn og den adgangskode, som du har fået udleveret. Når de to felter er udfyldt, kan du logge ind ved at trykke på knappen mærket "Login". Glemt adgangskode Såfremt brugernavn og/eller adgangskode er bortkommet, trykkes på Glemt adgangskode. Her indtaster man sit brugernavn eller sin adresse, hvorefter men vil modtage en med de rigtige oplysninger. 3.0 Overordnet Menu Min konto: Her er det muligt at ændre sine personlige oplysninger, samt at ændre sin adgangskode. - Tryk på knappen Opdater når ændringerne er tilføjet

18 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Hjælp: Denne hjælpefunktion giver hint og vejledning til programmet, afhængig af det niveau hvori den aktiveres. Efter endt brug af hjælpefunktionen lukkes denne igen ved at klikke på det røde kryds øverst til højre i skærmbilledet. Logout: Efter endt brug af programmet, logges ud her. Programmet logger også selv ud, hvis ikke det har været benyttet i 30 minutter. Alle oplysninger som ikke er gemt når programmet lukkes, vil IKKE blive gemt og skal indtastes på ny. Programmoduler: Selve programmet er opbygget af en række mindre moduler, som kan vælges til i takt med brugerens ønsker og behov. Som udgangspunkt omfatter programmet følgende to moduler: - Aflæsninger - Energi

19 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Aflæsninger: Dette modul anvendes til indrapportering af målervisninger for el, vand og varme. Modulet beskrives nærmere i afsnit 4.0. Energi: I dette modul er de enkelte indtastninger bearbejdet, således at de er muligt at følge de enkelte måleres forbrug. Modulet beskrives nærmere i afsnit Aflæsning Træstruktur: Træstrukturen yderst til venstre er programmets navigator. Det er her man løbende kan holde sig orienteret om, i hvilket niveau man befinder sig. Det er også muligt her, at springe mellem de forskellige niveauer. Dette sker blot ved at klikke på det ønskede niveau

20 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Søgefelt: Søgefeltet er relateret til træstrukturen og er en hjælp til hurtigt at finde en specifik ejendom, måler, rapport mm. Det er muligt at søge på hele eller dele af et ord. Generer aflæsningsark: Aflæsningsarket indeholder samtlige målere som skal aflæses. Ved at klikke på feltet Generer aflæsningsark, er det muligt at få udskrevet en papirudgave af selve arket. Proceduren for at udskrive arket er følgende: a) indtast dato for hvornår målerne aflæses b) klik på print rapport. Målerspecifikation: Ejendommens enkelte målere præsenteres i rækkefølge afgrænset med en tyk grå streg. Specifikationen af de enkelte målere omfatter: - Målernummer (fysisk påskrevet måleren) - Installationsnummer (ejendommens BBR-nr + målerpunkts nr.) - Placering af måleren. (kort tekst)

21 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Oplysningsfelt: Som hjælp til aflæsningen, oplyses her hvornår og med hvilken værdi måleren sidst er blevet aflæst samt hvilken målervisning som forventes på den angivne aflæsningsdato. Angiv aflæsning: Indberetning af målervisning foretages på følgende måde: Dato: I dette felt angives datoen for aflæsningen. Dette gøres ved at benytte kalenderikonet til højre for indtastningsfeltet. Tællerstand: Målervisningen noteres her. Kommentar: Såfremt der er kommentar til de enkelte aflæsninger, kan disse skrives her. -Kommentarerne kunne f.eks indeholde oplysninger om forhold, som har påvirket forbruget. Opdater: GEM: Ved at anvende denne knap, indsættes aflæsningsdatoen automatisk for alle øvrige målere. Når indtastningen er færdig, trykkes på Gem og måleraflæsningerne er først nu registeret af programmet.. Såfremt der er stor afvigelser mellem det forventede og det faktiske forbrug, kontrolleres indtastningen og der SKAL trykkes på GEM igen

22 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning

23 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Målerskift: Denne menu giver mulighed for at give oplysninger om et målerskifte. Såfremt der i forbindelse med en indberetning indtaste en mindre måleraflæsning end den forrige, vil programmet ligeledes opfordre til et målerskifte. Ved et målerskifte, skal følgende data indtastes: Dato: Oplysning om, hvornår målerskiftet fandt sted. Indtastningen sker ved at benytte kalender-ikonet til højre for feltet. Nyt målernummer: Her noteres det nummer som er påskrevet den nye måler. Slut tællerstand: Her noteres den værdi som måleren stod på ved nedtagningen. Som hjælp hertil, kan den tidligere aflæsning benyttes. Værdien kan vælges fra boksen til højre. Start tællerstand: Her noteres hvilken værdi den nye måler havde ved opsætningen. Denne værdi vil som oftest være nul. Faktor: Nogle målere har en indbygget faktor, hvilket betyder, at målervisningen skal ganges med denne faktor for at give det korrekte forbrug. Faktoren overføres automatisk fra den tidligere måler og såfremt intet andet fremgår, sættes denne faktor til en. Max. tællerstand: I dette felt indtastes den maksimale værdi, som den pågældende måler kan indtage. F.eks.: Enhed: Dette felt vise målerens enhed. Værdien er overført fra den tidligere måler og skal normalt ikke ændres. GEM: Hele indtastningen afsluttes med at gemme de indtastede oplysninger

24 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Visning: Her er det muligt at se og rette tidligere indberettede måleraflæsninger. Dette gøres blot ved at klikke på den aktuelle måler. I denne menu er det også muligt at udspecificere en bestemt periode og at få resultatet vist enten grafisk eller i tabelform. 4.0 Energi Rapport: Forbrugene i dette modul er alle korrigeret og justeres således at de, uafhængig af aflæsningstidspunktet, altid gengiver et månedsforbrug. Der foruden er varmeforbruget korrigeret, så der tages højde for den temperaturvariation som har været i den pågældende måned. Disse korrektioner er foretaget for at give mulighed for at sammenholde forbrugene med de respektive budgetter og/eller med tilsvarende månedsforbrug flere år tilbage. Målerstatus for en enkelt måler: Ved at klikke på en enkelt måler i træstrukturen, er det her muligt at følge forbruget over året

25 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Målerstatus for en målergruppe: Ved en målergruppe forstås her summen af ejendommes el-, vand- eller varme målere. Det er altså her muligt at får et overblik over ejendommens samlede el-, vand- og varmeforbrug. Rapporter (Tabeller) Tabellen indeholder følgende oplysninger: Periode: Viser perioden (dag, måned eller time), som forbruget er inddelt i. Budget: Oplyser det budgetterede forbrug. Kor. forbrug: Viser det graddagekorrigerede forbrug og omfatter kun varmeforbruget. Forbrug: Viser periodens faktiske forbrug. Afvigelse: Angiver hvor meget det faktiske forbrug afviger fra budgettet. En negative værdi betyder at det faktiske forbrug er større end det budgetterede. Afvigelse %: Angiver ovenstående i procent. Grøn: Forbruget er mindre en 10 % fra det budgetterede. Gul: Forbruget afviger mindre end 10 % fra det budgetterede. Rød: Forbruget er større end 10 % fra det budgetterede. Ref.: Viser et forbrug som relaterer sig til det den primære visning. F.eks ved fjernvarmeforbrug er den primære visning (GJ) og den relaterende er (m3). Afkøling: Viser periodens gennemsnitlige afkøling. Dette gælder kun fjernvarmeforbrug

26 Bilag 2 Vejledning til Program til Energiovervågning Rapporter (Grafer) Den grafiske præsentation sammenholder budgettet med det korrigerede forbrug

27 Bilag 3 Aflæsningsskema

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge.

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Brugervejledning Mit FH (ebutler)

Brugervejledning Mit FH (ebutler) Brugervejledning Mit FH (ebutler) Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet forbindelse... 3 Login via kundenummer... 3 Login via e-mail eller brugernavn... 4 Velkomstbillede...

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Brugervejledning Mit FH

Brugervejledning Mit FH Brugervejledning Mit FH En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 4.0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Arbejdssteds niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Offentligt energiforbrug BRUGERGUIDE

Offentligt energiforbrug BRUGERGUIDE Offentligt energiforbrug BRUGERGUIDE Indhold Første gang på siden s. 3 Sammenlign eksisterende energiforbrug s. 7 Indberet energiforbrug s. 11 Support Bagside Start på: SparEnergi.dk/OEF Det er Danmarks

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Kom godt i gang med eforsyning

Kom godt i gang med eforsyning Kom godt i gang med eforsyning August 2016 Indhold Kom godt i gang... side 3 Mit forbrug... side 3 Mine dokumenter... side 4 Sammenlign forbrug... side 4 Mine oplysninger... side 4 Tilknyt andre forbrugere...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Introduktion. Figur 1 TeleCareLink. TeleCareLink giver dig mulighed for at holde styr på dine sundhedsdata.

Introduktion. Figur 1 TeleCareLink. TeleCareLink giver dig mulighed for at holde styr på dine sundhedsdata. Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Kom godt i gang.... 3 Oversigt... 5 Se målinger... 6 Tabel... 6 Graf... 7 Planlægning... 7 Min Profil... 9 Har du glemt din

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller gå ind på https://vandindberetning.skanderborg.dk Indtast Brugernavn

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader

Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Faxekuben Forsikrings- og informationsværktøj samt anmeldelse af skader Indholdsfortegnelse 1. VEJLEDNING TIL BRUG AF FAXEKUBEN... 3 2. HVAD ER FAXEKUBEN... 5 3. ISAP SKADESREGISTRERINGSSYSTEM TIL ANMELDELSE

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner Til daginstitutioner: Råd til det sjove Energibesparelser i daginstitutioner Børneinstitutionen Stenen i Hvidovre Kommune havde i marts 2004 sparet 43 % på elregningen og ca. 16 % på varmeregningen i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere