DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER og BECKER ONLINE PRO vurdering af risikoen for forveksling vurdering af tegnenes lighed på det begrebsmæssige plan«i sag C-51/09 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 3. februar 2009, Barbara Becker, Miami, Florida (De Forenede Stater), ved Rechtsanwalt P. Baronikians, de øvrige parter i appelsagen: appellant, Harman International Industries, Inc., Northridge (De Forenede Stater), ved barrister M. Vanhegan, sagsøger i første instans, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G. Schneider, som befuldmægtiget, har DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling) sagsøgt i første instans, sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne C. Toader, K. Schiemann, P. Kūris (refererende dommer) og L. Bay Larsen, generaladvokat: P. Cruz Villalón justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 11. februar 2010, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 25. marts 2010, afsagt følgende

2 Dom 1 Barbara Becker har ved sin appel nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 2. december 2008, Harman International Industries mod KHIM Becker (Barbara Becker) (sag T-212/07, Sml. II, s. 3431, herefter»den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede afgørelsen truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 502/2006-1, herefter»den omtvistede afgørelse«), som annullerede Indsigelsesafdelingens afgørelse om medhold i en indsigelse rejst af Harman International Industries, Inc. (herefter»harman«) mod registreringen af EFordmærket Barbara Becker. Retsforskrifter 2 Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EFvaremærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer:»hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering: [ ] b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«3 I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 skal der ved»ældre varemærker«bl.a. forstås EF-varemærker, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for ansøgningen om registrering af EF-varemærket. Sagens faktiske omstændigheder 4 Den 19. november 2002 indgav Barbara Becker en ansøgning om registrering af ordmærket Barbara Becker som EF-varemærke til Harmoniseringskontoret. 5 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:»videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere«.

3 6 Den 24. juni 2004 rejste Harman indsigelse mod registrering af varemærket Barbara Becker for alle de varer, der var omfattet heraf, i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 8, stk. 5, i samme forordning. Indsigelsen blev støttet på EF-ordmærket BECKER ONLINE PRO nr , der blev registreret den 1. juli 2002, og på ansøgning om registrering nr af 2. november 2000 om EFordmærket BECKER, der blev registreret den 17. september 2004, ligeledes for diverse varer i klasse 9. 7 Ved afgørelse af 15. februar 2005 tog Indsigelsesafdelingen Harmans indsigelse til følge med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Den fastslog, at de varer, der var omfattet af disse varemærker, var af samme art, og at varemærkerne som helhed lignede hinanden, for så vidt som de dels havde en mellemhøj grad af visuel og fonetisk lighed, dels var identiske på det begrebsmæssige plan, for så vidt som de henviste til det samme efternavn. 8 Den 11. april 2006 indgav Barbara Becker klage til prøvelse af denne afgørelse, som blev annulleret ved den omtvistede afgørelse. I denne fastslog Harmoniseringskontorets Første Appelkammer (herefter»appelkammeret«), at de varer, der var omfattet af de pågældende varemærker, var delvist af samme art og delvist af lignende art. Appelkammeret foretog en opdeling af varer bestemt for den brede offentlighed, dem, der var bestemt for fagfolk, og dem, der var bestemt for begge disse grupper, som udgjorde en mellemkategori. 9 Hvad angår de omtvistede tegn foretog appelkammeret udelukkende en sammenligning af det ældre ordmærke BECKER med ordmærket Barbara Becker, som var ansøgt registreret. Appelkammeret konstaterede, at der alene forelå en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de nævnte tegn, og vurderede, at disse derimod på det begrebsmæssige plan var klart forskellige i Tyskland og i de øvrige lande i Den Europæiske Union, som følge af den omstændighed, at den relevante kundekreds ville opfatte varemærket Barbara Becker som en helhed, snarere end som en sammenstilling af»barbara«og af»becker«. Appelkammeret fastslog også, at Barbara Becker var berømt i Tyskland, mens navnet Becker var et udbredt familienavn. Appelkammeret fastslog derfor, at forskellene mellem tegnene var tilstrækkeligt betydelige til, at der ikke bestod en risiko for forveksling. 10 Appelkammeret fastslog desuden, at betingelsen for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvorefter der skal foreligge en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem, ikke var opfyldt. Sagen ved Retten og den appellerede dom 11 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 15. juni 2007 anlagde Harman sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Harman gjorde til støtte for søgsmålet to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.

4 12 Ved den appellerede dom tog Retten det første af disse anbringender til følge og annullerede den anfægtede afgørelse, idet den fandt, at appelkammeret med urette havde konkluderet, at de omtvistede varemærker var klart forskellige. Efter i den appellerede doms præmis 33 at have anført, at disse varemærker har en vis lighed på det visuelle og fonetiske plan, således som appelkammeret havde fastslået, fandt Retten i den nævnte doms præmis 34, at appelkammeret foretog en fejlagtig vurdering af den relative betydning af bestanddelen»becker«i forhold til bestanddelen»barbara«. 13 Med hensyn hertil bemærkede Retten for det første i den appellerede doms præmis 35, under henvisning til sin dom af 1. marts 2005, Fusco mod KHIM Fusco International (ENZO FUSCO) (sag T-185/03, Sml. II, s. 715, præmis 54), at retspraksis har anerkendt, at forbrugerne i hvert fald i Italien generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker, således at efternavnet Becker har en højere grad af særpræg end fornavnet Barbara i det sammensatte varemærke. 14 For det andet udtalte Retten i den appellerede doms præmis 36, at den omstændighed, at Barbara Becker som tidligere hustru til Boris Becker er berømt i Tyskland, ikke betyder, at de omtvistede varemærker ikke har lighed på det begrebsmæssige plan. Retten anførte, at disse to varemærker henviser til det samme efternavn og således har en lighed, og dette så meget desto mere, fordi bestanddelen»becker«i varemærket»barbara Becker«i en del af Den Europæiske Union anses for at indeholde en højere grad af særpræg som efternavn end bestanddelen»barbara«, der blot er et fornavn. 15 Under henvisning til dom af 6. oktober 2005, Medion (sag C-120/04, Sml. I, s. 8551, præmis 30 og 37), bemærkede Retten for det tredje i den appellerede doms præmis 37, at bestanddelen»becker«, selv om den ikke er den dominerende bestanddel i det sammensatte varemærke, opfattes som et efternavn, hvilket navn ofte anvendes til at identificere en person, og at den bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det nævnte varemærke. 16 Retten fastslog i præmis 40 i den appellerede dom under henvisning til, at det ikke var bestridt, at de varer, som var omfattet af de omtvistede varemærker, var af samme eller lignende art, og at disse varemærker havde visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder at der forelå en risiko for forveksling mellem disse, selv om de omhandlede varer var bestemt for en kundekreds, der udviser en relativt høj grad af opmærksomhed. 17 Retten fastslog sluttelig i præmis 41 og 42 i den appellerede dom, at denne konstatering ikke afkræftes af Harmoniseringskontorets argument om, at et sammensat varemærke alene kan anses for at have lighed med et andet varemærke, såfremt deres fælles bestanddel udgør det dominerende element i helhedsindtrykket af det sammensatte varemærke. Retten afviste ligeledes Barbara Beckers argument om, at retspraksis om sammensatte varemærker ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag som følge af, at varemærket Barbara Becker udgøres af et fornavn og et efternavn. Parternes påstande 18 Appellanten har i appelskriftet nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom, for så vidt som den annullerede den anfægtede afgørelse og tilpligtede appellanten

5 at betale sagens omkostninger. Appellanten har endvidere nedlagt påstand om, at Harman tilpligtes at betale sagens omkostninger. 19 Harman har i det væsentlige nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger. 20 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom, og at Harman tilpligtes at betale Harmoniseringskontorets omkostninger. Appellen Parternes argumenter 21 Barbara Becker har til støtte for appellen fremført et enkelt anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Hun har gjort gældende, at Retten begik en fejl, da den fandt, at der var lighed mellem de omtvistede varemærker, og således foretog en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker ved at fastslå, at der var risiko for forveksling. 22 For det første har appellanten kritiseret Retten for at have baseret sin vurdering på dommen i sagen Fusco mod KHIM Fusco International (ENZO FUSCO), hvorefter de italienske forbrugere tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker. I denne forbindelse har appellanten anført, at i en nyere dom af 12. juli 2006, Rossi mod KHIM Marcorossi (MARCOROSSI) (sag T-97/05, præmis 46 og 47), bemærkede Retten, at et sådant generelt princip ikke automatisk finder anvendelse på enhver situation, idet ethvert tilfælde skal undersøges individuelt, og at efternavnet, som var fælles for de to varemærker i denne sag, ikke i disse varemærker var tilstrækkeligt dominerende til, at der var risiko for forveksling. 23 For det andet har appellanten gjort gældende, at Retten med urette har udledt af Mediondommen, at bestanddelen»becker«har en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, således at de to omtvistede varemærker skal anses for at være lignende. Denne dom udtalte ganske enkelt, at det ikke er tilstrækkeligt, at en tredjemand tilføjer navnet på sin virksomhed til et registreret varemærke for at kunne påberåbe sig beskyttelse af sit sammensatte varemærke. Den kan på ingen måde forstås, som om den indfører et generelt princip, hvorefter det er uden betydning, hvilken bestanddel delt af to varemærker der skal anses for at have fornødent særpræg, selv hvis det ikke er dominerende. 24 Den nævnte dom vedrører desuden varemærker, som ikke kan sammenlignes med de omtvistede varemærker i den foreliggende sag. I denne sag drejer det sig nemlig ikke om en efterligning af et ældre varemærke, hvor der er tilføjet firmanavnet på en virksomhed, men om en ændring af det ældre varemærke ved en tilføjelse af et fornavn til et efternavn. Den omhandlede kundekreds opfatter tegnet»barbara Becker«som navnet på en kvinde, hvorimod det meget almindelige navn»becker«ikke er tilstrækkeligt individualiseret til, at der er en begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker. Retten har således foretaget en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ved at fastslå, at bestanddelen»barbara«blot er et fornavn, når tilføjelsen af dette fornavn på afgørende vis påvirker helhedsindtrykket af

6 det varemærke, som er ansøgt registreret, idet den formidler en betydning som begrebsmæssigt er fuldstændig ny i forhold til navnet»becker«. 25 Harmoniseringskontoret har i det væsentlige tilsluttet sig appellantens argumenter. Harmoniseringskontoret gør således gældende, at Retten i den foreliggende sag ikke tog hensyn til alle de elementer, der var relevante for vurderingen af, om der var risiko for forveksling, idet den med urette anså vurderingen af de faktiske omstændigheder i dommen i sagen Fusco mod KHIM Fusco International (ENZO FUSCO) for at udgøre en retsregel, og idet den automatisk anvendte den retspraksis, der blev fastslået i Medion-dommen. 26 Retten undlod således navnlig at tage den omstændighed i betragtning, at navnet, som udgør det varemærke, der er ansøgt registreret, er et meget almindeligt tysk navn. Retten afholdt sig i præmis 36 i den appellerede dom fra at afgøre, om den omstændighed, at Barbara Becker er en berømt person, er egnet til at opveje de fonetiske og visuelle ligheder mellem de omhandlede tegn. Retten bemærkede ligeledes med urette, at bestanddelen»becker«har en selvstændig adskillelsesevne, uden at analysere hvilken indflydelse Barbara Beckers berømthed har på forbrugernes opfattelse. 27 Under retsmødet tilføjede Harmoniseringskontoret, at Retten begik en retlig fejl, da den konstaterede, at den anden del af tegnet havde en grad af særpræg, der var dominerende i forhold til den første del og heraf udledte, at den ligeledes havde en selvstændig adskillelsesevne. 28 Harman er derimod uenig i det af appellanten fremsatte anbringende. Harman har dels gjort gældende, at det i modsætning til hvad appellanten har gjort gældende fremgår af den appellerede dom, at Retten henviste til dommen i sagen Fusco mod KHIM Fusco International (ENZO FUSCO) som vejledende og ikke som en retsregel, der skal finde anvendelse i alle situationer. Harman har endvidere gjort gældende, at denne henvisning ikke var afgørende i Rettens begrundelse for at fastslå, at der var risiko for forveksling. 29 Dels er Harman enig i Rettens analyse vedrørende bestanddelen»becker«s selvstændige adskillelsesevne, som ifølge Harman er i overensstemmelse med Medion-dommen. Domstolens bemærkninger 30 Da appellanten har gjort gældende, at Retten har foretaget en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, bemærkes det, at registreringen af et varemærke i henhold til denne bestemmelse er udelukket, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. 31 I denne henseende er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af , sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 33, og af

7 , sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 32, samt i denne henseende og i forbindelse med Rådets første direktiv 89/104/EØF af om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) dom af , sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af , sag C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Medion-dommen, præmis 26). 32 Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning dom af , sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s præmis 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, Medion-dommen, præmis 27, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 34, og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 33). 33 Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, Medion-dommen, præmis 28, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35 og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 34). 34 I præmis 30 og 31 i Medion-dommen fastslog Domstolen, at ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel. I et sådant tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger risiko for forveksling. 35 I den foreliggende sag fastslog Retten vedrørende sin vurdering af de omtvistede varemærkers lighed på det begrebsmæssige plan, og efter at have anført samtlige de i denne doms præmis nævnte principper, for det første i det væsentlige, at eftersom forbrugerne i en del af Den Europæiske Union generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i et ordmærke, måtte bestanddelen»becker«i det varemærke, som er søgt registreret, anses for at indeholde en højere grad af særpræg end bestanddelen»barbara«, for det andet, at den omstændighed, at Barbara Becker er berømt i Tyskland, ikke har indflydelse på ligheden mellem de omtvistede varemærker, idet disse henviser til det samme efternavn, og idet bestanddelen»barbara«blot er et fornavn, samt for det tredje, at bestanddelen»becker«bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, da den opfattes som et efternavn. 36 Selv hvis et efternavn i en del af Den Europæiske Union generelt har en højere grad af særpræg end et fornavn, skal der dog stadig i det enkelte tilfælde tages hensyn til de foreliggende elementer i sagen og dette særligt under omstændigheder, hvor det

8 omhandlede efternavn enten er mindre almindeligt, eller omvendt er meget udbredt, hvilket vil have indflydelse på dets grad af særpræg. Dette gælder også for navnet»becker«, som af appelkammeret blev anset for at være almindeligt. 37 Der skal ligeledes tages hensyn til, om en person, som ansøger om, at dennes fornavn og efternavn i deres helhed bliver registreret som varemærke, eventuelt er berømt, eftersom denne berømmelse helt klart kan have indflydelse på varemærkets opfattelse i den relevante kundekreds. 38 Det bemærkes desuden, at et efternavn ikke i alle tilfælde bevarer en selvstændig adskillelsesevne i et sammensat varemærke, blot fordi det opfattes som et efternavn. Konstateringen af en sådan adskillelsesevne kan nemlig kun baseres på en undersøgelse af alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. 39 Såfremt de begrundelser, som Retten anvendte for at fastslå, at der var begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker, skulle anses for at være i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ville de under alle omstændigheder medføre, således som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 59 i forslaget til afgørelse, at ethvert efternavn, der udgør et ældre varemærke, med rette ville kunne anvendes til at rejse indsigelse mod registrering af et varemærke sammensat af et fornavn og dette efternavn, selv hvis sidstnævnte for eksempel er almindeligt, eller hvis tilføjelsen af fornavnet på det begrebsmæssige plan har indflydelse på opfattelsen af det således sammensatte varemærke i den relevante kundekreds. 40 Det følger af de ovenstående bemærkninger, at Retten har begået en retlig fejl ved at basere sin vurdering af den begrebsmæssige lighed mellem varemærkerne på generelle betragtninger udledt af retspraksis uden at foretage en undersøgelse af samtlige relevante elementer, hvilket strider mod kravet om, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde og baseret på det helhedsindtryk, de omtvistede varemærker giver. 41 Heraf følger, at anbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal tages til følge, den appellerede dom skal følgelig ophæves og sagen hjemvises til Retten. Sagens omkostninger 42 Da sagen hjemvises til Retten, udsættes afgørelsen om appelsagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling): 1) Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 2. december 2008, Harman International Industries mod KHIM Becker (Barbara Becker) (sag T-212/07), ophæves. 2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret. 3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

9 Underskrifter * Processprog: engelsk.

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006*

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* I sag C-361/04 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 18. august 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig), Paloma

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)»Appel EF-varemærker figurmærke F1-LIVE indsigelse rejst af indehaveren af de internationale og nationale ordmærker F1 og af et EF-figurmærke F1 Formula

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17.

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * I sag C-144/06 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. marts 2006, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * PROTEOME MOD KHIM (BIOKNOWLEDGE) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * I sag T-387/03, Proteome Inc., Beverly, Massachusetts (De Forenede Stater), ved barrister M. Edenborough og solicitors C.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * DOM AF 19.9.2002 SAG C-104/00 P DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * I sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff- Campen, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * HENKEL MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Osterrieth, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * PROCTER & GAMBLE MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-468/01 P C-472/01 P, Procter & Gamble Company, Cincinnati (USA), ved advocaten C. van Nispen og G. Kuipers,

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8 og 63 ordmærket MOBILIX indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærket og det nationale ordmærke

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 *

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * STIHL MOD KHIM (FARVEKOMBINATIONEN ORANGE OG GRÅ) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * I sag T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen (Tyskland), ved S. Völker og A. Klett, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* KWS SAAT MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* I sag C-447/02 P, angående en appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 11. december 2002, KWS Saat AG,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 *

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * KHIM MOD WRIGLEY DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * I sag C-191/01 P, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved V. Melgar og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, der gengiver et ur, som er fastgjort til en nøglesnor ældre design offentliggørelse af det ældre design individuel

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J.

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. ALCON MOD KHIM - BIOFARMA (TRAVATAN) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * I sag T-130/03, Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. Gleeson, sagsøger, mod Kontoret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * AMPAFRANCE MOD KHIM JOHNSON & JOHNSON (MONBEBÉ) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * I sag T-164/03, Ampafrance SA, Cholet (Frankrig), ved advokat C. Bercial Arias, sagsøger, mod Kontoret for

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)»EF-design ugyldighedssag ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax klage for appelkammeret

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M.

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M. RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, som forestiller kommunikationsudstyr ældre internationalt design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005*

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* DOM AF 8.6.2005 SAG T-315/03 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* I sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod EUROHYPO MOD KHIM (EUROHYPO) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * I sag T-439/04, Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod DOM AF 20.3.2002 SAG T-356/00 RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * I sag T-356/00, DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

Samling 2008 11/12 (A) fra Domstolen og Retten i Første Instans. Samling 2008 11/12 (A) II: 3085-3554. * Afdeling II Retten i Første Instans

Samling 2008 11/12 (A) fra Domstolen og Retten i Første Instans. Samling 2008 11/12 (A) II: 3085-3554. * Afdeling II Retten i Første Instans ISSN 1022-839X DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL ISSN 1022-839X Katalognummer: QD-AD-08-06A-DA-C Katalognummer (A + B): QD-AD-08-006-DA-C Samling 2008 11/12 (A) II: 3085-3554 DA Samling af Afgørelser

Læs mere

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*) RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag EF-design, der gengiver urskiver ældre ikkeregistreret design ugyldighedsgrund nyhed artikel 4 og 5 samt artikel 25, stk. 1, litra

Læs mere

Konvergens 1. BAGGRUND

Konvergens 1. BAGGRUND Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning ) 2. oktober 2014 1. BAGGRUND Varemærkemyndighederne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer ældre design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DOM AF SAG T-172/05. RETTENS DOM (Femte Afdeling) 10. oktober 2006* Armacell Enterprise GmbH, Münster (Tyskland), ved advokat O.

DOM AF SAG T-172/05. RETTENS DOM (Femte Afdeling) 10. oktober 2006* Armacell Enterprise GmbH, Münster (Tyskland), ved advokat O. RETTENS DOM (Femte Afdeling) 10. oktober 2006* I sag T-172/05, Armacell Enterprise GmbH, Münster (Tyskland), ved advokat O. Spuhler, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 *»Appel konkurrence statsstøtte støtte ydet af de danske myndigheder til den offentlige virksomhed Danske Statsbaner (DSB) kontrakter om offentlig trafikbetjening

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 *

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * DOM AF 20.3.2003 SAG C-291/00 DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * I sag C-291/00, angående en anmodning, som tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver en kop og en underkop med striber samt en dyb tallerken med striber ugyldighedsgrund uhjemlet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver?

PRIORITET. Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver? Fælles meddelelse om den fælles praksis for omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort og hvid 15. april 2014 14 1. BAGGRUND Varemærkemyndighederne i Den Europæiske Union er i henhold til deres tilsagn

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. februar 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. februar 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. februar 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 6/2002 artikel 19, stk. 1 EF-design krænkelse eller risiko for krænkelse begrebet»tredjemand««i sag C-488/10, angående en anmodning

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 *

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * CANON DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * I sag C-39/97, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * DOM AF 6.5.2003 SAG C-104/01 DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * I sag C-104/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0199 Klager: Security Denmark Skovhusvænget 1C 4632 Bjæverskov Indklagede: Frontline Service & Security ApS Jagtvej 209 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998* DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998* I sag C-7/95 P, John Deere Ltd, Edinburgh (Det Forenede Kongerige), ved advokaterne Hans- Jörg Niemeyer og Rainer Bechtold, Stuttgart, og med valgt adresse

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere