DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *"

Transkript

1 DOM AF SAG C-104/00 P DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * I sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff- Campen, og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående appel af dom afsagt den 12. januar 2000 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE) (Sml. II, s. 1), hvori der er nedlagt påstand om ophævelse af denne dom, den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved A. von Mühlendahl og D. Schennen, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøgt i første instans, har * Processprog: tysk. I

2 DKV MOD KHIM DOMSTOLEN (Femte Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, P. Jann (refererende dommer), og dommerne S. von Bahr, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans og A. Rosas, generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer justitssekretær: ekspeditionssekretær H.A. Rühi, på grundlag af retsmøderapporten, efter at parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 21. marts 2002, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 14. maj 2002, afsagt følgende Dom 1 Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 20. marts 2000 har DKV Deutsche Krankenversicherung AG (herefter»dkv«) i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen iværksat appel af dom afsagt af Retten i Første I

3 DOM AF SAG C-104/00 P Instans den 12. januar 2000 i sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE) (Sml. II, s. 1, herefter»den appellerede dom«), hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter»khim«) i en sag om annullation af afgørelse af 18. november 1998 fra Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 72/1998-1), som afviste DKV's klage over, at registreringen af ordet»companyline«som EF-varemærke for tjenesteydelser inden for forsikringsvæsen og finansvæsen var blevet nægtet. Relevante retsforskrifter 2 Artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) har følgende ordlyd:»1. Udelukket fra registrering er: [...] b) varemærker, som mangler fornødent særpræg c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, I

4 DKV MOD KHIM beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse [...] 2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. [...]..«3 Artikel 12 i forordning nr. 40/94, der har overskriften»begrænsninger i EF-varemærkets retsvirkninger«, bestemmer:»de til EF-varemærket [knyttede] rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af: [...] I

5 DOM AF SAG C-104/00 P b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen [...] for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«tvistens baggrund 4 DKV indgav ved skrivelse af 23. juli 1996 ansøgning til KHIM om registrering af ordet»companyline«som EF-varemærke for tjenesteydelser inden for forsikringsvæsen og finansvæsen (klasse 36). 5 Undersøgeren ved KHIM afviste denne ansøgning ved afgørelse af 17. april 1998, fordi det nævnte ord manglede fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Ved afgørelse af 18. november 1998 (herefter»den anfægtede afgørelse«) afviste Første Appelkammer ved KHIM DKV's klage over afgørelsen af 17. april 1998 med samme begrundelse som undersøgeren. I

6 DKV MOD KHIM Den appellerede dom 6 Ved stævning registreret på Rettens Justitskontor den 21. januar 1999 anlagde appellanten sag med påstand om, at den anfægtede afgørelse blev annulleret. 7 Retten fastslog for det første i den appellerede doms præmis 26, at tegnet, hvis registrering var blevet nægtet, udelukkende består af ordene»company«og»line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande. Ordet»company«gør det muligt at forstå, at der er tale om en vare eller tjenesteydelse, der er bestemt for selskaber eller firmaer. Ordet»line«har flere betydninger. Inden for området for tjenesteydelser vedrørende forsikringsvæsen og finansvæsen betyder det navnlig en forsikringsbranche, et produktudvalg eller en produktgruppe. Det er således to almindelige ord, der blot angiver et udvalg af varer eller tjenesteydelser, der er bestemt for virksomheder. Den omstændighed, at de sættes sammen uden nogen grafisk eller semantisk ændring udgør ingen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille sagsøgerens tjenesteydelser fra andre virksomheders. Tegnet»Companyline«mangler således fornødent særpræg. 8 For det andet undersøgte Retten appellantens argumentation om, at KHIM havde tilsidesat forpligtelsen til at harmonisere EF-varemærkeretten, idet det alene havde bedømt det pågældende tegns fornødne særpræg i forhold til det engelsksprogede område. Retten bemærkede i denne forbindelse i den appellerede doms præmis 28, at med henblik på anvendelse af registreringshindringerne i artikel 7 i forordning nr. 40/94 bestemmer samme artikels stk. 2, at det er tilstrækkeligt til at begrunde et afslag på registrering, at registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. 9 For det tredje fastslog Retten i den appellerede doms præmis 30 og 31, at det var ufornødent at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, I

7 DOM AF SAG C-104/00 P litra c), i forordning nr. 40/94, da det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, finder anvendelse i denne sag stk. 1, litra b) for at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke. 10 Retten forkastede for det fjerde i den appellerede doms præmis 33 anbringendet om, at KHIM havde begået magtfordrejning, og anførte, at der ikke foreligger noget objektivt og præcist indicium, hvoraf det fremgår, at den anfægtede afgørelse skulle være truffet med det ene eller i det mindste afgørende formål at nå andre mål end dem, som denne afgørelse er begrundet med. Appellen 11 DKV har i appelskriftet stiltiende nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom samt om annullation af den anfægtede afgørelse og af undersøgerens afgørelse. Virksomheden har endvidere anmodet om, at det pålægges KHIM at betale sagens omkostninger. 12 KHIM har nedlagt påstand om forkastelse af appellen og om, at DKV tilpligtes at betale sagens omkostninger. Det første anbringende 1 3 DKV har med det første anbringende kritiseret Retten for at have tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Med det første led af dette I

8 DKV MOD KHIM anbringende gør virksomheden gældende, at Retten ikke definerede de kriterier, hvorefter registreringshindringen i denne artikel vedrørende varemærker, der»mangler fornødent særpræg«, skal fastlægges og afgrænses i forhold til, at der skal være et»minimum af fornødent særpræg«. 14 Ifølge DKV foretog Retten en yderst streng bedømmelse af betingelserne for registrering af et varemærke. Registreringshindringen vedrørende varemærker, der»mangler fornødent særpræg«, skal alene forstås på grundlag af minimumskriterier, hvilket såvel følger af opbygningen af artikel 7, stk. 1, som af den harmoniseringsopgave, som KHIM har. 15 Med det andet led af det første anbringende gør DKV gældende, at Retten ikke har taget hensyn til, at det afgørende ved bedømmelsen af spørgsmålet, om et sammensat tegns fornødne særpræg alene er det helhedsindtryk, som tegnet giver. Fornødent særpræg for et tegn kan derfor ikke nægtes med den begrundelse, at tegnets særskilte bestanddele bedømt i sig selv ikke har et sådant særpræg. 16 Tegnet»Companyline«har således tilstrækkeligt fornødent særpræg. Sammensætningen af endelsen»-line«med den afgørende angivelse»company«er skabt ved forkortelse af umiddelbare og klare beskrivende angivelser, hvis indhold sløres af forkortelsen. Sådanne tegn er i medlemsstaterne og selv i KHIM's praksis sædvanligvis blevet registreret som varemærker, der har fornødent særpræg. Retten har imidlertid ikke været opmærksom på de utallige mulige betydninger, som forekommer via association. 17 KHIM har vedrørende dette anbringende principalt gjort gældende, at de af DKV fremførte argumenter i det væsentlige udgør faktiske konstateringer, der ikke henhører under Domstolens bedømmelse i en appelsag. Anbringendet skal derfor afvises. I

9 DOM AF SAG C-104/00 P 18 Subsidiært har KHIM vedrørende det første led af det første anbringende understreget, at Retten kom til den konklusion i øvrigt som KHIM selv i to instanser før Retten at det pågældende tegn fuldstændigt mangler fornødent særpræg. På baggrund af denne opfattelse opstår der ikke længere spørgsmål om, hvilken grad af fornødent særpræg der er nødvendig for at komme op over tærsklen vedrørende et»minimum af fornødent særpræg«. 19 KHIM har vedrørende anbringendets andet led gjort gældende, at Retten ikke har tilsidesat nogen retsregel. Det drejer sig i denne sag om et ordmærke, der består af to beskrivende ord, uden at sammensætningen af disse to udtryk rummer fantasifulde bestanddele, der går ud over udtrykkets beskrivende indhold. Den beskrivende betydning er uden flertydighed og kan umiddelbart forstås, uden at det er nødvendigt med nogen analytisk indsats. 20 Hvad i denne forbindelse angår det første anbringendes første led er det tilstrækkeligt at fastslå, at den tvist, der blev indbragt for Retten, vedrørte nægtelsen af at registrere tegnet»companyline«med den begrundelse, at det manglede fornødent særpræg. Retten kunne derfor med rette begrænse sig til at undersøge dette spørgsmål og skulle ikke udtale sig om en eventuel afgrænsning af begrebet om, at der mangler fornødent særpræg, i forhold til begrebet om et minimum af fornødent særpræg. 21 Hvad angår det første anbringendes andet led skal det for det første fastslås, at Retten ved sin efterprøvelse af, om sammensætningen af to generiske ord har en yderligere egenskab, der giver tegnet i sin helhed det fornødne særpræg, ikke begik nogen retlig fejl i sin fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. I

10 DKV MOD KHIM 22 Det skal for det andet anføres, at Rettens konkrete anvendelse af dette kriterium i sagen hvilken anvendelse er blevet anfægtet af DKV indeholder bedømmelser af faktisk karakter. Således som generaladvokaten har fremhævet i punkt 58 ff. i sit forslag til afgørelse, er det imidlertid alene Retten, der har kompetence til dels at fastlægge sagens faktiske omstændigheder, når bortses fra tilfælde, hvor den faktiske urigtighed af Rettens konstateringer fremgår af de aktstykker, den har fået forelagt, dels at bedømme disse faktiske omstændigheder. Bedømmelsen af de faktiske omstændigheder udgør derfor ikke medmindre der er tale om en forvanskning af de for Retten fremlagte beviser et retsspørgsmål, der som sådan er underlagt Domstolens efterprøvelse under en appelsag (jf. navnlig dom af , forenede sager C-280/99 P C-282/99 P, Moccia Irme mil. mod Kommissionen, Sml. I, s. 4717, præmis 78, og kendelse af , sag C-323/00 P, DSG mod Kommissionen, Sml. I, s. 3919, præmis 34). 23 Rettens konstateringer indeholder intet, der kan begrunde en formodning om, at Retten er blevet forelagt forvanskede beviser. Retten anførte særlig i den appellerede doms præmis 26, at den omstændighed, at ordene»company«og»line«, som begge er almindelige i de engelsksprogede lande, sættes sammen uden nogen grafisk eller semantisk ændring ikke udgør nogen yderligere egenskab, hvorved tegnet i sin helhed bliver egnet til at adskille DKV's tjenesteydelser fra andre virksomheders. Dette ræsonnement indeholder ingen angivelse, der kan støtte en formodning om, at Retten er blevet forelagt forvanskede beviser. 24 Hvad angår klagepunktet om, at Retten undlod at undersøge det helhedsindtryk, som et sammensat tegn giver [jf. vedrørende artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 dom af , sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251, præmis 40], bemærkes, at det er ubegrundet. Således som der er redegjort for i den foregående præmis, anvendte Retten nemlig en betydelig del af sin argumentation til at undersøge, om tegnet som helhed havde det fornødne særpræg, da der er tale om et tegn, der er sammensat af ord. I

11 DOM AF SAG C-104/00 P 25 Det første anbringende skal derfor forkastes i sin helhed. Det andet anbringende 26 DKV har med det andet anbringende fremført det klagepunkt, at Retten afviste at bedømme tegnet»companyline«i forhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/ Ifølge DKV skal behovet for at holde visse tegn eller angivelser til rådighed, således at de kan anvendes af alle erhvervsdrivende (»Freihaltebedürfnis«) med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, bestå konkret og ikke blot på abstrakt vis. Denne bestemmelse skal fortolkes strengt, restriktivt og gunstigt for beskyttelsen. Ifølge DKV følger det allerede af KHIM's praksis, at varemærker, hvis semantiske indhold i forbindelse med de i ansøgningen opregnede varer og tjenesteydelser alene findes i en bestemt relation, der ikke kan præciseres nærmere, eller som er skjult, og varemærker, som alene henviser til deres egenskaber, eller som strengt taget alene antyder disse egenskaber, ikke kan anses for at være beskrivende. KHIM skulle derfor ikke i denne sag have fastslået, at tegnet»companyline«var beskrivende. 28 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at afgørelsen af 17. april 1998 fra undersøgeren ved KHIM udelukkende bygger på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 som begrundelse for at nægte registrering af tegnet»companyline«som EF-varemærke. Retten kunne følgelig i den appellerede dom begrænse sig til at bedømme tvisten i henhold til denne bestemmelse alene, idet den i dommens præmis 30 og 31 fandt, at det var ufornødent at tage stilling til et I

12 DKV MOD KHIM anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), da det er tilstrækkeligt, at en af de i artikel 7, stk. 1, opregnede registreringshindringer finder anvendelse for, at registrering kan afvises. 29 Denne begrundelse er tydeligvis ikke behæftet med en retlig fejl. Det fremgår nemlig helt klart af ordlyden af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer, der opregnes i denne bestemmelse, finder anvendelse for, at det pågældende tegn ikke kan registreres som EF-varemærke. 30 Det andet anbringende er derfor ubegrundet og skal ligeledes forkastes. Det tredje anbringende 31 DKV har med det tredje anbringende fremført det klagepunkt, at Retten ikke har taget artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 i betragtning. Denne bestemmelse udgør nemlig ifølge appellanten en lempelse af den restriktive fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). 32 Forordningens artikel 12, litra b), giver i tvivlstilfælde hjemmel for, at et tegn som»companyline«kan registreres. I det omfang denne bestemmelse sikrer, at det pågældende tegn ikke forhindrer offentligheden i konkret at beskrive tjeneste- I

13 DOM AF SAG C-104/00 P ydelser inden for forsikringsvæsen og finansvæsen for virksomheder ved at anvende bestanddelene»company«og»line«, er der intet grundlag for den indsigelse, som afvisningen af at registrere tegnet bygger på. 33 Det er i denne forbindelse væsentligt at fastslå, at det fremgår af sagsakterne, at argumentet vedrørende artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 kun blev fremsat for Retten i sammenhæng med forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), hvilken bestemmelse ifølge DKV skal»fortolkes i lyset af artikel 12, litra b)«. 34 I det omfang Retten nåede til den konklusion, at registreringsafvisningen lovligt kunne støttes på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at det derfor var ufornødent at tage stilling til anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), var den følgelig ikke forpligtet til at træffe afgørelse vedrørende forholdet mellem denne sidstnævnte bestemmelse og forordningens artikel 12, litra b). Anbringendet om, at Retten ikke tog stilling til dette punkt, er derfor irrelevant. 35 For så vidt som DKV under appelsagen vil gøre gældende, at artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 ligeledes udgør en lempelse af fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra b), udgør denne argumentation et nyt anbringende, der første gang er fremsat under appelsagen for Domstolen, hvorfor det skal afvises (jf. bl.a. kendelse af , sag C-467/00 P, Personaleudvalget ved ECB mil. mod ECB, Sml. I, s. 6041, præmis 22). 36 Det tredje anbringende kan derfor ikke tages til følge. I

14 DKV MOD KHIM Det fjerde anbringende 37 DKV har med det første led af det fjerde anbringende kritiseret Retten for at have anvendt artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 på tegnet»companyline«uden at tage hensyn til de nationale forvaltningers adfærd ved tilsvarende registreringer i alle medlemsstaterne. Appellanten fremlagde under retsforhandlingerne for Retten omfattende dokumentation for denne adfærd, navnlig det britiske varemærkekontors adfærd. Der er ført bevis for, at der findes et stort antal varemærker i klasse 36 med endelsen»-line«. Retten så med urette bort fra disse beviser. 38 DKV har med det andet led af det nævnte anbringende anført, at Retten skulle have taget hensyn til, at offentligheden i en stor del af Fællesskabet er bekendt med det engelske sprog, og at de nationale varemærkekontorer anser det engelske sprog for at have den samme udbredelse som i det engelsksprogede område i Fællesskabet. 39 Hvad i denne forbindelse angår det første led af det fjerde anbringende er det tilstrækkeligt at fastslå, således som generaladvokaten har anført i punkt 91 i sit forslag til afgørelse, at der ikke er nogen bestemmelse i forordning nr. 40/94, der pålægger KHIM at komme til resultater, der er identiske med dem, som de nationale myndigheder er nået til i en tilsvarende situation. Retten kan derfor ikke kritiseres for at have begået en retlig fejl i denne henseende. I

15 DOM AF SAG C-104/00 P 40 Hvad angår det andet led af det fjerde anbringende har KHIM med rette understreget, at det allerede følger af ordlyden af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at et tegn er udelukket fra registrering, når det er beskrivende, eller når det ikke har fornødent særpræg på medlemsstatens sprog, selv om det kunne registreres i en anden medlemsstat. Da Retten fastslog, at det pågældende tegn ikke havde fornødent særpræg i det engelsksprogede område, var det åbenbart ikke nødvendigt, at den behandlede spørgsmålet om, hvilket indtryk tegnet kunne fremkalde hos personer, der taler andre af Fællesskabets sprog. 41 Det følger heraf, at begge led af det fjerde anbringende er ubegrundede, og at anbringendet derfor skal forkastes i sin helhed. Det femte anbringende 42 DKV har med det femte anbringende gjort gældende, at KHIM har begået magtfordrejning, da det i sager, der kan sammenlignes med den foreliggende sag, har registreret andre tegn med endelsen»-line«såsom»moneyline«,»cashline«,»immoline«og»combiline«. KHIM har dermed tilsidesat sine egne registreringsprincipper og retningslinjer for undersøgelse, da det afviste at registrere tegnet»companyline«. Begrundelsen for, at KHIM handlede på denne måde, var sandsynligvis, at det ønskede at forhindre, at appellanten fik retten til en række varemærker med endelsen»-line«, hvilket udgør magtfordrejning. 43 KHIM har heroverfor anført, at det drejer sig om rent gætværk ud fra de faktiske omstændigheder, der allerede er blevet fremført for Retten på samme måde. Retten fandt med rette, at der ikke var nogen objektive og præcise indicier for, at I

16 DKV MOD KHIM den anfægtede afgørelse skulle være truffet med det ene eller i det mindste afgørende formål at nå andre mål end dem, som denne afgørelse er begrundet med. 44 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at fastslå, at DKV blot for Domstolen har fremsat de samme faktiske påstande som dem, der blev fremført for Retten, uden at formulere et konkret klagepunkt over for den appellerede dom. Et sådant anbringende har i realiteten kun til formål at opnå, at de i stævningen for Retten fremsatte påstande pådømmes endnu en gang, hvilket i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen falder uden for dennes kompetence (jf. bl.a. kendelsen i sagen DSG mod Kommissionen, præmis 54). 45 Det femte anbringende kan derfor ikke antages til realitetsbehandling og skal af denne grund afvises. 46 Det fremgår af ovenstående betragtninger, at DKV's appelanbringender ikke kan antages til realitetsbehandling eller er ubegrundede. Appellen skal derfor forkastes i sin helhed. Sagens omkostninger 47 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger. Da KHIM har nedlagt påstand om, at DKV tilpligtes at betale sagens omkostninger, og DKV har tabt sagen, bør det pålægges sidstnævnte at betale sagens omkostninger. I

17 DOM AF SAG C-104/00 Ρ På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer DOMSTOLEN (Femte Afdeling) 1) Appellen forkastes. 2) DKV Deutsche Krankenversicherung AG betaler sagens omkostninger. Jann von Bahr Wathelet Timmermans Rosas Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 19. september R. Grass Justitssekretær P. Jann Formand for Femte Afdeling I

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * PROTEOME MOD KHIM (BIOKNOWLEDGE) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * I sag T-387/03, Proteome Inc., Beverly, Massachusetts (De Forenede Stater), ved barrister M. Edenborough og solicitors C.

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17.

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * I sag C-144/06 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. marts 2006, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 *

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * KHIM MOD WRIGLEY DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * I sag C-191/01 P, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved V. Melgar og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* KWS SAAT MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* I sag C-447/02 P, angående en appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 11. december 2002, KWS Saat AG,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod EUROHYPO MOD KHIM (EUROHYPO) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * I sag T-439/04, Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * PROCTER & GAMBLE MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-468/01 P C-472/01 P, Procter & Gamble Company, Cincinnati (USA), ved advocaten C. van Nispen og G. Kuipers,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * HENKEL MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Osterrieth, og med valgt adresse

Læs mere

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006*

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* I sag C-361/04 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 18. august 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig), Paloma

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, der gengiver et ur, som er fastgjort til en nøglesnor ældre design offentliggørelse af det ældre design individuel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)»Appel EF-varemærker figurmærke F1-LIVE indsigelse rejst af indehaveren af de internationale og nationale ordmærker F1 og af et EF-figurmærke F1 Formula

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005*

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* DOM AF 8.6.2005 SAG T-315/03 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* I sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)»EF-design ugyldighedssag ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax klage for appelkammeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 *

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * STIHL MOD KHIM (FARVEKOMBINATIONEN ORANGE OG GRÅ) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * I sag T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen (Tyskland), ved S. Völker og A. Klett, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8 og 63 ordmærket MOBILIX indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærket og det nationale ordmærke

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod DOM AF 20.3.2002 SAG T-356/00 RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * I sag T-356/00, DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998* DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998* I sag C-7/95 P, John Deere Ltd, Edinburgh (Det Forenede Kongerige), ved advokaterne Hans- Jörg Niemeyer og Rainer Bechtold, Stuttgart, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M.

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M. RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, som forestiller kommunikationsudstyr ældre internationalt design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver en kop og en underkop med striber samt en dyb tallerken med striber ugyldighedsgrund uhjemlet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*) RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag EF-design, der gengiver urskiver ældre ikkeregistreret design ugyldighedsgrund nyhed artikel 4 og 5 samt artikel 25, stk. 1, litra

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)»Offentlige tjenesteydelsesaftaler udbudsprocedure bustransport i fast rutefart i Italien og Europa afvisning af en tilbudsgivers bud beslutning om at tildele

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * DOM AF 6.5.2003 SAG C-104/01 DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * I sag C-104/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer ældre design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 *»Appel konkurrence statsstøtte støtte ydet af de danske myndigheder til den offentlige virksomhed Danske Statsbaner (DSB) kontrakter om offentlig trafikbetjening

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. april 2003 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. april 2003 1 KHIM MOD WRIGLEY FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. april 2003 1 1. Efter BABY-DRY-dommen 2skal Domstolen nu atter i en appelsag 3 træffe afgørelse vedrørende den korrekte

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 22. december 2008 (*)»Traktatbrud

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J.

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. ALCON MOD KHIM - BIOFARMA (TRAVATAN) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * I sag T-130/03, Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. Gleeson, sagsøger, mod Kontoret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * AMPAFRANCE MOD KHIM JOHNSON & JOHNSON (MONBEBÉ) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * I sag T-164/03, Ampafrance SA, Cholet (Frankrig), ved advokat C. Bercial Arias, sagsøger, mod Kontoret for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere