DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *"

Transkript

1 GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående appel af dom afsagt den 9. oktober 2002 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-36/01, Glaverbel mod KHIM (overfladen på en glasplade) (Sml. II, s. 3887), hvori der er nedlagt påstand om ophævelse af denne dom, for så vidt som Retten fastslog, at Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), da det traf afgørelsen af 30. november 2000 om at afslå registrering som varemærke af et motiv anbragt på overfladen af glasvarer (sag R 137/2000-1), * Processprog: engelsk. I

2 den anden part i appelsagen: KENDELSE AF SAG C-445/02 P Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G. Schneider og R. Thewlis, som befuldmægtigede, sagsøgt i første instans, har DOMSTOLEN (Femte Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, C. Gulmann (refererende dommer), og dommerne R. Silva de Lapuerta og J. Makarczyk, generaladvokat: F.G. Jacobs justitssekretær: R. Grass, efter at have hørt generaladvokaten, I

3 GLAVERBEL MOD KHIM afsagt følgende Kendelse 1 Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 9. december 2002 har Glaverbel SA (herefter»glaverbel«) i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen iværksat appel af dom afsagt af Retten i Første Instans den 9. oktober 2002 i sagen Glaverbel mod KHIM (overfladen på en glasplade) (sag T-36/01, Sml. II, s. 3887, herefter»den appellerede dom«), hvori der er nedlagt påstand om ophævelse af denne dom, for så vidt som Retten fastslog, at Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter»harmoniseringskontoret«) ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), da det traf afgørelsen af 30. november 2000 om at afslå registrering som varemærke af et motiv anbragt på overfladen af glasvarer (sag R 137/2000-1) (herefter»den anfægtede afgørelse«). Retsforskrifter 2 Artikel 4 i forordning nr. 40/94 bestemmer:»et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«i

4 KENDELSE AF SAG C-445/02 P 3 Forordningens artikel 7, stk. 1 og 3, bestemmer:»1. Udelukket fra registrering er: [...] b) varemærker, som mangler fornødent særpræg [...] 3. Stk. 1, [litra b)], finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«faktiske omstændigheder 4 Den 24. april 1998 indgav Glaverbel en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af et tegn beskrevet som»et design anbragt på varernes overflade«som EF-varemærke for varer, der henhører under klasse 11, 19 og 21 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, det vil sige hovedsageligt glasvarer til bygningsbrug og til brug ved fremstilling af sanitære installationer. I

5 GLAVERBEL MOD KHIM 5 Varemærket, for hvilket der er ansøgt om registrering, fremtrådte som et abstrakt motiv bestemt til at blive anbragt på en glasvares overflade. 6 Ved afgørelse af 24. januar 2000 afslog undersøgeren varemærkeansøgningen navnlig med den begrundelse, at tegnet manglede fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. 7 Den 4. februar 2000 påklagede appellanten denne afgørelse. 8 Ved den anfægtede afgørelse blev klagen afvist navnlig med den begrundelse, at det pågældende tegn manglede fornødent særpræg, idet det var uegnet til at angive de omhandlede varers handelsmæssige oprindelse. Den appellerede dom 9 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 19. februar 2001 anlagde Glaverbel sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. 10 I den appellerede dom blev appellantens påstand taget til følge. I

6 KENDELSE AF SAG C-445/02 P 1 1 Selv om appellantens anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 blev afvist, tiltrådte Retten appellantens anbringende om tilsidesættelse af retten til kontradiktion med hensyn til det anbringende, der var støttet på forordningens artikel 7, stk. 3, som sagsøgeren desuden havde fremsat. Ved den appellerede dom blev den anfægtede afgørelse følgelig annulleret. Parternes påstande 12 Glaverbel har nedlagt følgende påstande: Den appellerede dom ophæves, for så vidt som Retten har fastslået, at Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som det på grundlag af sidstnævnte bestemmelse afslås at registrere det omhandlede tegn. Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i sagen for Retten og i den foreliggende sag. 13 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om frifindelse og om, at Glaverbel tilpligtes at betale sagens omkostninger. I

7 GLAVERBEL MOD KHIM Appellen 14 I medfør af procesreglementets artikel 119 kan Domstolen, når det er åbenbart, at appellen ikke kan antages til realitetsbehandling eller er ugrundet, når som helst på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten ved begrundet kendelse beslutte at afvise eller forkaste appellen. 15 Glaverbel har fremført det klagepunkt, at Retten har foretaget en urigtig fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ved at fastslå, at det design på glas, som Glaverbel ønsker registreret som EF-varemærke, mangler fornødent særpræg. 16 Glaverbels anbringende kan opdeles i fire led. Det første led Parternes argumenter 17 Glaverbel har gjort gældende, at der ikke kan foretages en sondring mellem de forskellige tegn, der kan gengives grafisk, jf. artikel 4 i forordning nr. 40/94. Særligt betingelsen om, at»disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«, skal anvendes på samme måde for enhver af dem. Dette betyder, at de samme betingelser, kriterier og den samme fortolkning skal anvendes på dem. I

8 KENDELSE AF SAG C-445/02 P 18 Glaverbel har kritiseret Retten for at have fastslået i den appellerede doms præmis 23, at opfattelsen hos den relevante kundekreds imidlertid ikke nødvendigvis er den samme i tilfælde af et tegn, der består af et motiv, der anbringes på en vares overflade, og et ord- eller figurmærke. Denne konklusion er fejlagtig. Specielt er det urigtigt at hævde, at det fører til en forskellig bedømmelse af det fornødne særpræg. Retten har fejlagtigt fastslået, at kundekredsen er vant til umiddelbart at opfatte ordeller figurmærker som tegn, der fastslår varens handelsmæssige oprindelse. Dette skaber en forskel mellem ord- eller figurmærker og andre typer varemærker som det, der er omhandlet i den foreliggende sag. Konsekvensen heraf er, at ord- eller figurmærkers fornødne særpræg generelt er vigtigere end andre typer varemærkers fornødne særpræg. En sådan fortolkning er ikke retlig begrundet. 19 Harmoniseringskontoret har anført, at dette led af anbringendet må afvises, da det udgør en kritik af den bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som Retten har foretaget. Domstolens bemærkninger 20 I den appellerede doms præmis 22 har Retten ved fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med rette fastslået, at et tegns fornødne særpræg skal bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, dels opfattelsen hos den berørte kreds (jf. vedrørende den identiske bestemmelse i artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) dom af , sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 59 og 63, og af , sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 50). I

9 GLAVERBEL MOD KHIM 21 Retten har ligeledes i den appellerede doms præmis 23 med rette bemærket, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke sondrer mellem tegn af forskellig art (jf. ligeledes vedrørende artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 dom af , forenede sager 053/01 055/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 42). 22 I samme præmis i den appellerede dom har Retten dernæst udtalt, at den relevante kundekreds' opfattelse imidlertid ikke nødvendigvis er den samme i tilfælde af et tegn, der består af et motiv, der anbringes på en vares overflade, og et ord- eller figurmærke, der består af et tegn uafhængigt af de varers fremtræden, som varemærket kendetegner. Retten har understreget, at selv om kundekredsen er vant til umiddelbart at opfatte ord- eller figurmærker som tegn, der fastslår varens handelsmæssige oprindelse, gælder det samme ikke nødvendigvis, når tegnet går i ét med den vares ydre fremtræden, som tegnet er ansøgt for. 23 Det bemærkes i denne forbindelse først, at det er fastlagt i Domstolens praksis, at selv om kriterierne for bedømmelsen af fornødent særpræg er de samme for de forskellige varemærkekategorier, kan det ved anvendelsen af disse kriterier forekomme, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for enhver af disse kategorier, og at det således kan vise sig vanskeligere at godtgøre varemærkets fornødne særpræg inden for visse kategorier i forhold til andre kategorier (jf. Henkel-dommen, præmis 52, domme af , forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 5089, præmis 38, forenede sager C-468/01 P C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5141, præmis 36, og forenede sager C-473/01 P og C-474/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5173, præmis 36). 24 De udtalelser, der anfægtes i den appellerede dom, er i overensstemmelse med denne retspraksis. I

10 KENDELSE AF SAG C-445/02 P 25 Dette klagepunkt er derfor åbenbart ugrundet 26 Følgelig må anbringendets første led forkastes. Det andet led Parternes argumenter 27 Glaverbel har kritiseret Retten for at have udtalt i den appellerede doms præmis 26-30, at det motiv, der er anbragt på varens overflade: først og fremmest opfattes som et teknisk middel, der sikrer glassets uigennemsigtighed ikke nemt og umiddelbart kan huskes af den relevante kundekreds som et tegn, der har det fornødne særpræg, på grund af dets komplekse og fantasifulde egenskaber, der snarere synes at skyldes en æstetisk eller dekorativ finish efterlader et indtryk, som ikke er stabilt I

11 GLAVERBEL MOD KHIM 28 Glaverbel har gjort gældende, at der findes tusindvis af mulige design, og at ethvert af dem gør en glasplade uigennemsigtig. Forbrugeren vælger en glasplade afhængigt af, hvilket design han bedst kan lide. Han opfatter derfor ikke først og fremmest designet som et teknisk middel til at gøre glasset uigennemsigtigt. Et tegns kompleksitet og fantasifuldhed fører sædvanligvis til, at det sluttes, at tegnet har fornødent særpræg. Den veloplyste gennemsnitsforbruger, der køber en glasplade, hvor det omhandlede motiv er anbragt på overfladen, genkender omgående denne glasplade, når han ser den et andet sted, og tænker, at den stammer fra samme virksomhed, selv om detaljerne i motivet er komplekse. 29 Ifølge Glaverbel opfattes det motiv, der er anbragt på overfladen af glasset, tydeligvis først og fremmest som en angivelse af oprindelse og ikke som en teknisk og dekorativ egenskab. Under alle omstændigheder bliver talrige varemærker ikke alene opfattet som en angivelse af oprindelse, men ligeledes som et dekorativt element, fordi forbrugerne ønsker det således, og fordi producenterne skal undgå, at varemærket, hvad enten der er tale om et ordmærke, figurmærke eller en helt anden type varemærke, gør varen mindre tiltrækkende. Endelig er det ikke påkrævet, at indtrykket er stabilt. Ord- eller figurmærker kan fortolkes på flere forskellige måder, uden at der er grundlag for at konkludere, at de mangler fornødent særpræg. 30 Harmoniseringskontoret har anført, at klagepunktet, navnlig med hensyn til om tegnet først og fremmest opfattes som et teknisk middel til at gøre glas uigennemsigtigt, og om tegnets kompleksitet gør det vanskeligere at huske, må afvises, da det udgør en kritik af bedømmelsen af de faktiske omstændigheder. Domstolens bemærkninger 31 Det fremgår af artikel 225 EF og artikel 58 i Domstolens statut, at appel er begrænset til retsspørgsmål. Bedømmelsen af de faktiske omstændigheder udgør ikke I

12 KENDELSE AF SAG C-445/02 P medmindre der er tale om en forkert gengivelse af de for Retten fremlagte beviser et retsspørgsmål, der som sådan er undergivet Domstolens prøvelsesret (jf. bl.a. dom af , forenede sager C-280/99 P C-282/99 P, Moccia Irme m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 4717, præmis 78, og af , sag 0104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22). 32 I den appellerede doms præmis har Retten foretaget en konkret undersøgelse af de glasvarer, der er omhandlet i den foreliggende sag. 33 Retten har udtalt, at motivet, der består af små streger, der gentages i det uendelige på en hvilken som helst overflade, falder sammen med selve varens ydre fremtræden, idet det viser varens åbenbare karakteristika på en sådan måde, at det først og fremmest opfattes som et teknisk middel, der sikrer glassets uigennemsigtighed. Retten har desuden bemærket, at de komplekse og fantasifulde egenskaber ved det motiv, der søges registreret, snarere synes at skyldes en æstetisk eller dekorativ finish. Retten har fundet, at den samlede kompleksitet af motivet samt anbringelsen af dette på varens ydre overflade ikke gør det muligt hverken at fastholde særlige detaljer fra dette motiv eller at se det uden samtidig at opfatte varens egentlige karakteristika. Endelig har Retten bemærket, at det indtryk, som motivet efterlader, ikke er stabilt, idet det varierer alt afhængigt af synsvinklen, lysstyrken eller glaskvaliteten. 34 Retten har fastslået, at tegnet ikke indeholder en angivelse af varens oprindelse for den relevante kundekreds, der består af såvel de erhvervsdrivende inden for bygningssektoren som den store offentlighed. 35 Med sin kritik ønsker Glaverbel, at det anerkendes, at det anfægtede motiv opfattes umiddelbart og tydeligt af forbrugeren som en angivelse af varens oprindelse. I

13 GLAVERBEL MOD KHIM 36 Glaverbel tilsigter således udelukkende at ændre en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som Retten har foretaget, uden at tilføje elementer til støtte for, at der foreligger en forkert gengivelse. 37 Anbringendets andet led kan derfor ikke antages til realitetsbehandling. 38 Følgelig må dette afvises. Det tredje led Parternes argumenter 39 Glaverbel har gjort gældende, at der må tages hensyn til, at talrige varemærker er registreret som selve formen på en vare. Glarverbel har anført, at f.eks. varers emballage eller flasker kan være beskyttet som varemærker og være registreret, selv om deres oprindelige formål er at indeholde eller præsentere varen. Formen på varen vil imidlertid bestå af dennes fremtræden som i det foreliggende tilfælde. Det følger heraf, at hvis varers form kan registreres, selv i mangel af enhver yderligere egenskab, skal varemærker som det, der er omhandlet i det foreliggende tilfælde, ligeledes kunne registreres, navnlig under hensyn til at forskellige typer af varemærker skal behandles på samme måde. 40 Harmoniseringskontoret har anført, at dette led af anbringendet er åbenbart ugrundet, idet Retten ikke på noget tidspunkt generelt har afvist muligheden for at registrere et tegn, der består af et ornamentalt motiv, som er anbragt på en vares overflade. I

14 Domstolens bemærkninger KENDELSE AF SAG C-445/02 P 41 I henhold til artikel 4 i forordning nr. 40/94 kan et EF-varemærke ganske vist bestå af en vares form eller emballage, på samme måde som et design eller alle andre tegn, der kan gengives grafisk. Det følger imidlertid af selve bestemmelsens ordlyd, at et hvilket som helst af disse tegn, for at udgøre et varemærke, skal opfylde den betingelse, at de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds. 42 I den appellerede doms præmis 19 har Retten med rette fastslået, at et motiv, der anbringes på en vares overflade, kan være et EF-varemærke, for så vidt som det er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. 43 Retten har derfor på ingen måde fastslået, at et tegn, der består af et motiv, der anbringes på en vares overflade, ikke kan registreres. 44 Følgelig hviler argumentet om, at hvis en form kan registreres, skal et varemærke som det, der er omhandlet i det foreliggende tilfælde, ligeledes kunne registreres, på en fejlagtig forudsætning. Allerede af den grund er argumentet åbenbart ugrundet. I

15 GLAVERBEL MOD KHIM 45 Anbringendets tredje led må herefter forkastes. Det fjerde led Parternes argumenter 46 Glaverbel har kritiseret Retten for i den appellerede doms præmis 32 at have forkastet erklæringer fra forbrugerne, der indeholder udtalelser som,»når jeg ser glas med det pågældende motiv, ved jeg, at det kommer fra en bestemt fabrikant«, med den begrundelse, at de var forbundet med prøvelsen af spørgsmålet om, hvorvidt det fornødne særpræg var opnået gennem brug. Glaverbel har gjort gældende, at selv om erklæringerne under sagen ved Harmoniseringskontoret blev fremlagt som led i selskabets ansøgning i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 med henblik på at påvise, at tegnet havde opnået fornødent særpræg gennem omfattende brug, indebærer det ikke, at erklæringerne kan forkastes af Retten ved undersøgelsen af Glaverbels ansøgning i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Det argument, der støttes på den nævnte udtalelse, er nemlig blevet fremsat til støtte for ansøgningen i henhold til sidstnævnte bestemmelse. Denne udtalelse indeholder imidlertid intet element, der gør det muligt at fastslå, at personen, der har udtalt sig, havde kendskab til den omfattende brug af de pågældende glasplader. Tværtimod har udtalelsen ganske enkelt afspejlet forbrugerens holdning, ifølge hvilken glaspladerne har fornødent særpræg. 47 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at: selv om Harmoniseringskontoret hverken har undersøgt eller i alle enkeltheder sammenlignet de erklæringer, der er påberåbt af Glaverbel, bør disse I

16 KENDELSE AF SAG C-445/02 P dokumenter, som er indgivet sammen med ansøgningen om registrering, ifølge Harmoniseringskontoret afvises under appelsagen med den begrundelse, at de ikke har været fremlagt på et tidligere tidspunkt i sagen under alle omstændigheder har Retten taget hensyn til de erklæringer fra fagfolk, der var indeholdt i de omhandlede dokumenter, og har fastslået, at for så vidt som fagfolk desuden ikke kan betragtes som de eneste, der udgør det relevante marked, kan de pågældende erklæringer ikke ændre Rettens bedømmelse af den generelle opfattelse, forbrugeren har af et motiv indpræget i glas. Domstolens bemærkninger 48 I modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte, har de erklæringer, der er påberåbt af Glarverbel, og som er vedlagt appelskriftet i bilag A 12, været fremlagt for Retten. De var fremlagt i bilag A 7 i sagen. Påstanden om afvisning af fremlæggelsen af de omhandlede dokumenter kan derfor ikke tages til følge. 49 Dokumenterne omfatter en erklæring fra en ansat hos Glaverbel samt femten andre erklæringer fra erhvervsdrivende inden for glassektoren og fra specialiserede journalister. Samtlige erklæringer indeholder en påstand hovedsageligt om, at den pågældende ved synet af det anfægtede motiv umiddelbart genkender et bestemt glasmønster, der stammer fra Glaverbel. Alle, der har afgivet erklæring, fremhæver deres kendskab til varerne, der er opnået under udøvelsen af deres erhverv. Hovedparten understreger den lange varighed af deres praktiske erfaring og af markedsføringen af varer forsynet med det anfægtede motiv. I

17 GLAVERBEL MOD KHIM 50 Det er i lyset af disse dokumenter, at Retten i præmis 32 i den appellerede dom: har fastslået, at dens konklusion med hensyn til, at tegnet mangler fornødent særpræg, ikke var svækket af Glaverbels argumentation om, at forbrugeren kan identificere dette tegn, fordi Glaverbels varer er blevet markedsført gennem lang tid, og at fagfolk ikke kan undgå at erkende, at således prægede varer stammer fra sagsøgeren derefter har udtalt, at dels henhørte den afviste argumentation under en analyse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det fornødne særpræg er opnået gennem brug, og ikke om det ansøgte motiv i sig selv har et fornødent særpræg, dels kan fagfolk og erhvervsdrivende inden for byggeri eller glasindustri ikke betragtes som de eneste, der udgør den relevante kundekreds for de omhandlede varer. 51 Henset til denne begrundelse, til indholdet af erklæringerne og til kompetencen hos dem, der har afgivet erklæringerne, viser det sig, at Retten, i modsætning til Glaverbels påstand, har afvist de omhandlede dokumenter efter en bedømmelse af dem og ikke alene ud fra det rent formelle hensyn, at de var fremlagt til støtte for en varemærkeansøgning, der var begrundet med, at tegnet havde opnået fornødent særpræg gennem brug i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/ Følgelig er klagepunktet fremsat af Glaverbel åbenbart ugrundet. I

18 KENDELSE AF SAG C-445/02 P 53 Såfremt det må antages, at det undersøgte led af anbringendet ligeledes indeholder et klagepunkt om, at Retten fejlagtigt ikke har udledt af de fremlagte erklæringers indhold, at dem, der har fremsat erklæringerne, har bekræftet, at det anfægtede motiv i sig selv har fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt at bemærke, at et sådant klagepunkt svarer til at anfægte en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, og at i mangel af beviser, der kan godtgøre, at der foreligger en forkert gengivelse af de fremlagte beviser, kan klagepunktet åbenbart ikke antages til realitetsbehandling under en appelsag. 54 Det følger heraf, at anbringendets fjerde led ligeledes må afvises. 55 Da ingen af de fire led af anbringendet således kan tiltrædes, skal appellen forkastes. Sagens omkostninger 56 Ifølge procesreglementets artikel 69, stk. 2, som i medfør af samme reglements artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Glaverbel har tabt sagen, pålægges det denne part at betale omkostningerne i appelsagen, i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom. I

19 GLAVERBEL MOD KHIM På grundlag af disse præmisser bestemmer DOMSTOLEN (Femte Afdeling) 1) Appellen forkastes, 2) Glaverbel SA betaler sagens omkostninger. Således bestemt i Luxembourg den 28. juni R. Grass Justitssekretær C. Gulmann Formand for Femte Afdeling I

20

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17.

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * I sag C-144/06 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. marts 2006, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * DOM AF 19.9.2002 SAG C-104/00 P DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * I sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff- Campen, og med valgt adresse

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* KWS SAAT MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* I sag C-447/02 P, angående en appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 11. december 2002, KWS Saat AG,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * PROTEOME MOD KHIM (BIOKNOWLEDGE) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * I sag T-387/03, Proteome Inc., Beverly, Massachusetts (De Forenede Stater), ved barrister M. Edenborough og solicitors C.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * HENKEL MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Osterrieth, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * PROCTER & GAMBLE MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-468/01 P C-472/01 P, Procter & Gamble Company, Cincinnati (USA), ved advocaten C. van Nispen og G. Kuipers,

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 *

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * STIHL MOD KHIM (FARVEKOMBINATIONEN ORANGE OG GRÅ) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * I sag T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen (Tyskland), ved S. Völker og A. Klett, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod EUROHYPO MOD KHIM (EUROHYPO) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * I sag T-439/04, Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 *

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * KHIM MOD WRIGLEY DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * I sag C-191/01 P, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved V. Melgar og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, der gengiver et ur, som er fastgjort til en nøglesnor ældre design offentliggørelse af det ældre design individuel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)»Appel EF-varemærker figurmærke F1-LIVE indsigelse rejst af indehaveren af de internationale og nationale ordmærker F1 og af et EF-figurmærke F1 Formula

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005*

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* DOM AF 8.6.2005 SAG T-315/03 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* I sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006*

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* I sag C-361/04 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 18. august 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig), Paloma

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M.

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M. RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, som forestiller kommunikationsudstyr ældre internationalt design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)»EF-design ugyldighedssag ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax klage for appelkammeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod DOM AF 20.3.2002 SAG T-356/00 RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * I sag T-356/00, DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*) RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag EF-design, der gengiver urskiver ældre ikkeregistreret design ugyldighedsgrund nyhed artikel 4 og 5 samt artikel 25, stk. 1, litra

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8 og 63 ordmærket MOBILIX indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærket og det nationale ordmærke

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J.

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. ALCON MOD KHIM - BIOFARMA (TRAVATAN) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * I sag T-130/03, Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. Gleeson, sagsøger, mod Kontoret

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 22. december 2008 (*)»Traktatbrud

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver en kop og en underkop med striber samt en dyb tallerken med striber ugyldighedsgrund uhjemlet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * DOM AF 6.5.2003 SAG C-104/01 DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * I sag C-104/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer ældre design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * AMPAFRANCE MOD KHIM JOHNSON & JOHNSON (MONBEBÉ) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * I sag T-164/03, Ampafrance SA, Cholet (Frankrig), ved advokat C. Bercial Arias, sagsøger, mod Kontoret for

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. april 2003 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. april 2003 1 KHIM MOD WRIGLEY FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. april 2003 1 1. Efter BABY-DRY-dommen 2skal Domstolen nu atter i en appelsag 3 træffe afgørelse vedrørende den korrekte

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998* DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 28. maj 1998* I sag C-7/95 P, John Deere Ltd, Edinburgh (Det Forenede Kongerige), ved advokaterne Hans- Jörg Niemeyer og Rainer Bechtold, Stuttgart, og med valgt adresse

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)»Offentlige tjenesteydelsesaftaler udbudsprocedure bustransport i fast rutefart i Italien og Europa afvisning af en tilbudsgivers bud beslutning om at tildele

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. oktober 2015 *»Appel konkurrence statsstøtte støtte ydet af de danske myndigheder til den offentlige virksomhed Danske Statsbaner (DSB) kontrakter om offentlig trafikbetjening

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE af 10. marts 2016 af andet appelkammer

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE af 10. marts 2016 af andet appelkammer KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE af 10. marts 2016 af andet appelkammer I sag R 1351/2015-2 Lauritzen Holding AS Dyrløkkeveien 19 NO-0215 Drøbak

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere