VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST OG BÆREDYGTIGHED"

Transkript

1 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Dette papir skitserer SFU's holdninger til vækst og bæredygtighed. Papiret skal ses som en konkretisering af den bæredygtighedspolitik, som allerede er beskrevet i vores principprogram og vores politiske program. Papiret tager udgangspunkt i Danmark, da det er her, vi bedst kan påvirke den førte politik og dreje samfundet i en grønnere retning. Kampen for den grønne omstilling er vigtigere end nogensinde, og det er derfor vores opgave at overbevise befolkningen om, at der skal tages store tiltag, hvis vi vil de menneskeskabte klimaforandringer til livs og opnå en bæredygtig udvikling. Kapitalismen er ikke bæredygtig Kapitalismen er i sin natur ikke et bæredygtigt system. En kapitalistisk økonomi koncentrerer sig om og er afhængig af økonomisk vækst. Dette ensidige fokus skaber gang på gang økonomiske kriser, der ikke blot har store menneskelige konsekvenser i form af arbejdsløshed og fattigdom, men også er medvirkende til en nedprioritering af kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer. Kapitalismens eneste fokus er profit, og derved er der ingen hensynstagen til de konsekvenser det har for klimaet Samtidig er kampen for et socialistisk samfund, og dermed afskaffelsen af kapitalismen, også en væsentlig del af kampen for en bæredygtig økonomi. For vi anerkender, at vi ikke kan fortsætte med den kapitalistiske vækst der bunder i et brug-og-smid-væk-paradigme når vi lever på en klode med begrænsede ressourcer. Derfor må vi som samfund indstille os på, at vi hurtigst muligt skal gøre os uafhængige af blind økonomisk vækst og fossile brændstoffer. Vi skal i stedet genanvende vores råstoffer og sikre, at vores samfund hviler på et bæredygtigt marked, hvis vi skal klare os i fremtiden. Socialisme og grøn omstilling går derfor hånd i hånd. De borgerlige partier forsøger at reducere kampen for grøn omstilling til et ansvar for den enkelte, der selv må beslutte sig for at købe økologisk, droppe flyrejsen eller tage kortere bade. Men deres løsning er hverken realistisk eller tilstrækkelig. Forandringen skal ske politisk og på alle niveauer: Gennem globale samarbejder, i EU-parlamentet, i Folketinget og i kommuner og regioner. Omstillingen trin for trin Forandringen skal ske hurtigst muligt - SFU anerkender dog, at omstilling tager tid, og vi opererer derfor med tre forskellige tidshorisonter: Et kort sigte, hvor massive investeringer i vedvarende energi og forskning skaber en grøn vækst nu og her. Dernæst et mellemlangt sigte, hvor økonomien i højere grand indrettes, så profitmotivet ikke er det bærende element, og så det kan betale sig, både for virksomheder og individer, at tage vare på kloden og fællesskabet - bæredygtig udvikling er for SFU både et spørgsmål om hensyntagen til vores miljøet og til medmennesker. Og til sidst et langt sigte, hvor en cirkulær økonomi, der er uafhængig af økonomisk vækst, etableres. Med cirkulær menes der, at alle produktionsprocesser gennemtænkes, så der ikke afgives affaldsprodukter, men blot nye ressourcer, som andre kan benytte. En sådan omstilling vil resultere i et mindre materielt forbrug og dermed mindre produktion, men vil ikke betyde ringere levestandarder snarere tvært imod. Et mindre materielt forbrug og en mere effektiv produktion vil frigive arbejdstimer, der kan give lavere arbejdstid og dermed mere fritid og livskvalitet til almindelige mennesker. Behovet for international indsats

2 De globale problemer med klima, miljø og ulighed bør løses på et internationalt plan, da ingen nation, heller ikke Danmark, kan løfte opgaven alene. Dermed er det ikke sagt, at enkeltnationer og organisationer ikke kan gå forrest og statuere eksempler. Det er helt essentielt, at der laves en ny globale klimaaftale, der skal sikre en reduktion af udledninger af drivhusgasser, således at de internationale temperaturstigninger holdes på under to grader i forhold til SFU mener, at Danmark og EU skal spille en ledende rolle i de internationale forhandlinger om aftalen, og EU bør gå forrest med ambitiøse reduktionsmål for perioden indtil og efter Overholdelsen af EU-målsætningen om 95 % CO2-reduktion i 2050 er ligeledes en sag, SFU kæmper for. Afkoblingen mellem vækst og drivhusgasudledninger er vigtige, men ikke i sig selv bæredygtige, hvis ikke det bliver implementeret korrekt. Allerede nu ser vi problemer med EU s plan for øget brug af biobrændstof, som belaster miljøet og mennesker i mindre velstillede lande. Det er moralsk uforsvarligt at rydde store naturområder for at udvinde energi og at bruge fødevarerressourcer til energiproduktion imens mennesker fra 3. verdenslande sulter. SFU kæmper desuden for nedbrydelser af skattehuller og og toldmure på internationalt plan, der skævvrider verdensmarkederne og forøger den globale ulighed. Nationale forslag til bæredygtige væksttiltag Det er en national rolle konkret at udmønte de globale løsninger. Danmark er allerede begyndt at tage denne opgave på sine skuldre, men kan sagtens være langt mere ambitiøs. Et realistisk mindstemål for omstilling må være at halvdelen af Danmarks energiproduktion skal være CO2-neutral i 2020 og en fuldstændig CO2-neutral energiproduktion i 2040, et mål som SFU fortsat kæmper for. Men målsætningerne kræver, at vi bliver til stadighed mere progressive i vores satsninger på alternative energiformer og klimateknologi. Vi skal ikke være blege for at sætte store vindmøller på land og mange flere i vand, gerne en vindmølle park hvert andet år. Der skal afsættes langt flere midler til forskning inden for energi, klimateknologi og klimatilpasning. Ikke fordi den endelige løsning ligger ude i fremtiden, men fordi denne viden kan overføres til statsstøttet produktion, der skaber arbejdspladser allerede nu. Teknologien til lagering af CO2 ved energiproduktion skal hurtigt videreudvikles, både for at aflaste overgangsperioden for Danmark, men også for at udnytte de gode danske erfaringer og udvikle klimavenlige løsninger, der kan eksporteres til resten af verden. Derudover skal Danmark gå forrest processen for udvikling af bæredygtig og dansk, cirkulær økonomi. Mellemlange delmål med et 15-årigt sigte betragter SFU som væsentlige i den danske klimalov for at sikre, at det langsigtede mål kan nås, og at der er klare rammer for industri, virksomheder og myndigheder. Kommunale forslag I naturlig forlængelse af debatten om, hvordan man kan fremme bæredygtigheden nationalt set, så kommer spørgsmålet, hvad kan man så gøre i kommunerne og regionerne. Det er i kommunerne en national lovgivning ofte skal føres ud i livet. Derfor er nationale initiativer en indsats, som ikke må stå alene. Et af de store spring fra nation til kommune er, at på et kommunalt plan kan SFU acceptere vækst. Bæredygtig kommunalpolitik har derfor endnu flere mulige udformninger. SFU foreslår her fire områder, hvor bæredygtige initiativer er oplagte og ligefremme. Ressourcehåndtering: Noget så jordnært som hvordan vi håndterer vores affald er et af bedste eksempler på bæredygtighed. Lukkede kredsløb, hvor ressourcer genanvendes igen og igen, skal være

3 essensen af ethvert forsøg på at minimere vores ressourcespild. Kommunerne har ansvaret for dagrenovation. SFU kæmper for øget genbrug og sortering af vores affald. Regeringen og SF har allerede lanceret "Danmark uden affald" som skal halvere affaldmængden. SFU kæmper for fuldstændig genbrug og en nedbringelse af affaldsmængden. Her ser vi det som et essentielt mål, at alle husholdninger, hospitaler samt andre offentlige bygninger skal have en forsvarlig affaldssortering. Klimavenlige renoveringer og vedvarende energi Der er stort potentiale i renovere kommunernes bygninger og sætte solceller på tagene. Dette er en sag der går hånd i hånd med SFU kamp for at skabe arbejdspladser og bedre skoler i Danmark. Fordelene er mange ved klimavenlige renoveringer blandt andet lavere CO2- udslip, bedre indeklima og en lavere el-regning og mindre afhængighed af fossil energi. Miljøindsatser: SFU kæmper for en større indsats for oprensning af grunde i Danmark. Der er rigtig mange forurenede grunde i Danmark. I dag er budgettet for oprensning af forurenede grunde i hele Danmark 400 mio. Kr. Dette er ikke nok til at løse forureningsproblemerne inden for 50 år, samtidig er der flere større forureninger der kræver flere hundrede millioner, som afventer oprensning. Forureninger udsætter vores grundvand for stor fare og ødelægger vandmiljøer og naturområder. Derfor kæmper SFU i regionerne for en større indsats med håndfaste krav til de forurenende. Landbrug og vandmiljø: I forlængelse heraf er der i særlig grad brug for at sætte fokus på landmændenes indflydelse på klima og vandmiljøet. Ignorering af miljøundersøgelser, voldsomme protester mod vandmiljøplaner og afvisningen implementering af klimatiltag har vist, at der ligger en politisk modvilje til omstilling hos landmændene, noget som ikke giver mening, da der kan hentes mange nemme gevinster ved at lave bæredygtige tiltag i landbrugssektoren. Transport -Flere letbaner, hurtigere tog og bybusser: SFU kæmper for en mere omfattende og billigere offentlig infrastruktur. Der er meget af kæmpe for kommunalt. Bedre organisering af den kollektive transport i landområderne er kernen i at sikre alle mulighed for energivenlig transport.. I storbyerne er der også brug for en udvidet infrastruktur, hvis man vil holde bilerne ude af byen. Letbaner er allerede planlagt i Aarhus, Odense og København. Men uden et effektivt busnet i omegnen af de nye baner, kommer investeringerne ikke de mange til gode. Forholdet mellem individet og fællesskabet. Virksomheders sociale ansvar SFU skal også lægge pres på virksomheder for at få dem til at tage et større samfundsansvar. Allerede nu er virksomheder pålagt overvejelser om CSR-krav så som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, klimaansvar og korruption, men virksomheder burde også betale sin skat, ansætte flere socialt udsatte eller tage flere lærlinge ind.

4 Bæredygtig udvikling er fælles løsninger på fælles problemer, og dermed ikke kun er noget virksomheder og institutioner kan udføre. Vi kan alle være med, såfremt vi har et understøttende fællesskab. SFU forventer ikke, at den enkelte gør mere, end hvad økonomisk og praktisk kan betale sig. Der er brug for dermed brug for større overordnede reformer. Det er derfor op til folketinget at turde tage de store politiske beslutninger og stille krav større krav til virksomhederne. Dermed kan man skabe yderligere grundlag for en adfærdsændring hos både private og virksomheder til fordel for miljøet. SFU vil skabe en mere social og grøn transportsektor. Vores løsning til borgere, der vælger at tage bilen, er ikke at give dem dårlig samvittighed, men at gøre det langt mere attraktivt at tage offentlig transport. En nedsættelse af billetpriserne til 10 kr. pr. billet i storbyerne, en del af SFUs kamp om på længere sigt at gøre offentlig transport helt gratis. Vi vil desuden udbygge tognettet og gøre det nemmere at tage cyklen med i bussen og toget, så flere vil træffe det bæredygtige valg. Et andet tiltag, SFU støtter, er en omvæltning på det forbrugerpolitiske område. Vi skal af med brug-og-smid-væk-kulturen. Det kan lade sig gøre uden at give store kvaler i hverdagen, hvis vi tør stille større krav til producenterne. I dag gælder reklamationsretten i to år, og de fleste produkter laves derfor til kun at holde netop 2 år. Ved at udvide reklamationsretten tvinger vi producenterne til at producere mere holdbare produkter, som er lettere at reparere. En anden måde at mindske ressourcetrækket er ved at give fabrikanterne medansvar for vedligeholdelsesomkostningerne, eksempelvis ved at de skal tilbyde leasing af produkter og udskifte dem med en ny model, når levetiden er opbrugt. Dette er dog også i virksomhedernes interesse, da de får en forsyningssikkerhed i en tid med knaphed og prisstigninger på råstoffer. I SFU kæmper vi for at få indført Reklamer Ja-Tak og afskaffe telefonbøger samtidig med at vi ønsker debat om reklamer i det offentlige rum. Reklamer opfordrer til yderligere unødvendigt forbrug og dette kan være en stor faktor i brug-og-smid-væk kulturen. Der er brug for langt bedre oplysning om de produkter, vi køber. Hvilke forhold er de produceret under, hvilke mængder miljøbelastning har de med sig, hvordan genanvender man bedst muligt produktet. SFU kæmper for bæredygtighedsmærkning af alle produkter, så den enkelte forbruger kan finde de produkter, der har den mindste miljøbelastning. SFU mener, information og viden er vigtig for, at man kan træffe bæredygtige valg. Derfor skal man også undervises i bæredygtighed og genanvendelse i folkeskolen. Produktion af fødevarer En af de helt store belastninger af miljøet skyldes måden, hvorpå vi producerer fødevarer. Derfor mener SFU, at man er nødt til at omtænke den måde vi producerer vores mad på. Pesticidrester fra landbruget truer vores grundvand og vores sundhed. Penicillinrester i dyrekød udsætter den danske befolkning for risiko for at blive immune over for pencillin og derved risikerer alvorlig sygdom. Derfor skal vi arbejde for at landbruget udfaser og til sidst helt holder op med at bruge pesticider og penicillin. Dette gøres mest effektivt ved at omlægge til økologisk landbrug. SFU ønsker, at det danske landbrug lægges om til økologi inden for de næste 30 år. Dette skal ske ved at fjerne de økonomiske incitamenter, der er for at opretholde konventionelt landbrug samtidig med at gøre det attraktivt at omlægge til økologisk landbrug. Dette skal bl.a. ske ved at øge støtten til ny teknologi og øgede

5 støtteordninger til omlægning samtidig med at man stiller krav om, at landbruget bruger den bedst mulige teknologi i produktionen. SFU s kamp er en bæredygtighedens kamp. I dette papir er skitseret SFU s holdning til bæredygtighed og vækst, samt bæredygtige tiltag og målsætninger SFU vil slås for bliver en realitet. Kampen for et bæredygtigt samfund vindes ikke over natten, men skal kæmpes der, hvor SFU kæmper. I dag og hver dag. Vi skal tænke bæredygtighed, opsøge og reagere på sager, hvor bæredygtighed burde spille en rolle, selv organisere kampagner for mennesker, klima og miljø, og råbe politikerne op. For vi vil ikke have et samfund, hvor vækst modarbejder mennesker. Vi vil have en udvikling, der dikteres af fællesskabets behov og klodens begrænsninger. Vi vil en bæredygtig udvikling.

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Radikale Venstre for bæredygtighed

Radikale Venstre for bæredygtighed Radikale Venstre for bæredygtighed Tag ansvar Indhold 1. Indledning.............................. side 3 2. Holdninger og værdier.................... side 4 3. Målsætninger og tiltag/virkemidler..........

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008 Vedtagelser fra Årsmødet 2008 Tillæg til RØD-GRØNNE LINJER Nr. 10 9. juni 2008 ÅRSMØDET 2008 Dette årsmøde var ventet med spænding. Efter er hårdt valgår var der ting der skulle afklares, og brug for retning

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere