Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) L 46 - Bilag 2 Offentligt J.nr Dato: 3. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag til ændring af lov om afgift af lønsum m.v.. Kristian Jensen /Lene Skov Henningsen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Forslag til ændring af lov om afgift af lønsum m.v.. Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokataktieselskabet Accura Accura finder, at det afgørende for, om lovforslaget kommer til at virke efter hensigten, er, hvordan refusionsordningen for det offentlige gennemføres. Lovforslaget indeholder intet nærmere om udformningen af refusionsordningen, og det bør overvejes at tage nærmere stilling hertil i lovforslaget. Derfor ønsker Accura at redegøre for hvorfor en inddragelse af refusionsordningen forekommer nødvendig. Som anført af Skatteministeriet har lovforslaget til formål at fjerne en afgiftsmæssig forskelsbehandling af offentlig og privat virksomhed. Hovedindholdet af forslaget fra Skatteministeriet er at ophæve afgiftsfritagelserne inden for lønsumsafgiftsloven, der foregår mod betaling af vederlag, i offentlig virksomhed og virksomhed, som overvejende finansieres af offentlige midler. I bemærkningerne til lovforslaget under pkt. 3, 2. afsnit er anført, at ved ydelser mod vederlag forstås i denne sammenhæng: markedsmæssigt salg af bl.a. behandlinger og andre ikke-momspligtige ydelser til såvel private som offentlige købere. Mere konkret vil salg af almindelige behandlinger over regionsgrænserne blive afgiftspligtige. Derimod er afregning for lands- og landsdelspatienter, afregning til regionens egne sygehuse og lignende særlige ikkemarkedsmæssige forpligtelser en del af de interne ressourceallokeringer i det offentlige sundhedssystem. Afregning for sådanne aktiviteter er således ikke salg af ydelser mod vederlag, og dermed heller ikke lønsumsafgiftspligtige. Virkningen af ovenstående er imidlertid, at det offentlige får større incitament til at insource ydelser (selv producere), som det offentlige tidligere lod private eller andre offentlige myndigheder udøve. Når det offentlige in-sourcer ydelser vil der ikke være tale om ydelse mod vederlag, og der vil således ikke skulle svares lønsumsafgift. Finansministeriet behandler spørgsmålet om en kompensationsordning. Skatteministeriet har videresendt svaret fra Accura til Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Velfærdsministeriet. Side 2

3 Leveres ydelsen af private eller offentlige leverandører, bliver ydelsen dyrere for det offentlige. Afhængigt af om refusionsordningen opretholdes, hvilket lovforslaget ikke forholder sig til, vil den økonomiske fordel for det offentlige ved at in-source kunne reguleres. Det er dog vigtigt at påpege, at med den eksisterende refusionsbekendtgørelse, stilles de private leverandører ulige i konkurrencen med en offentlig virksomhed, som skal vælge enten at in-source en ydelse eller at få ydelsen produceret/leveret af private. Incitamentet for det offentlige til at insource ydelser vil stige, såfremt der er tale om ydelser inden for det statslige område, idet refusionsbekendtgørelsen ikke er dækkende på dette område. Forslag til løsning af forskelsbehandling: Det bør sikres, at det offentlige ikke har økonomisk incitament til at in-source ydelser. En mulig løsning kunne være at sikre, at det offentlige får refunderet beløb, som det offentlige indirekte har betalt til den private leverandør. Det svarer i princippet til den i dag gældende lovgivning. Det bør overvejes at indføre en 1:1 refusion, således at det offentlige får refunderet alle indirekte udgifter til lønsumsafgift og moms. For at undgå forskelsbehandlingen mellem statslige og kommunale/regionale myndigheder bør refusionen dække alle områder inden for det offentlige. Hertil kommer, at der bør fastsættes klare regler for, hvorledes offentlige myndigheder skal beregne lønsumsafgiften. Advokatsamfundet ATP I forbindelse med ATP s lovbundne og pligtmæssige aktiviteter anser skattemyndighederne i dag ATP for momsfritaget og lønsumsafgiftsfritaget. For de lovpligtige aktiviteter er ATP ikke en afgiftspligtig person efter momslovens 3, og omfattes dermed ikke af lønsumsafgiftsloven, idet aktiviteter, der falder uden for momslovens område, tillige falder uden for lønsumsafgiftslovens område. Da formålet med lovforslaget alene er at li- Under de almindelige bemærkninger fremgår det, at lovforslaget ikke med- Side 3

4 CVU-Rektorkollegiet / Professionshøjskolernes Rektorkollegium Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Industri gestille offentlig og privat virksomhed afgiftsmæssigt på de områder, hvor offentlige virksomheder leverer ydelser i konkurrence med private virksomheder, ligger det ikke inden for forslagets formål at udvide momslovens og lønsumsafgiftslovens anvendelsesområder, herunder til aktiviteter som administreres på lovpligtigt grundlag. ATP går ud fra, at Skatteministeriet er enig i, at lovforslaget betyder, at der ikke sker nogen ændring i den gældende retstilstand f.s.v.a. ATP s lovpligtige aktiviteter og de lovbundne ordningers lovpligtige aktiviteter, og ATP finder det hensigtsmæssigt for at undgå efterfølgende usikkerhed for ATP og de lovbundne ordninger at det af lovforslagets bemærkninger kommer til at fremgå, at det med forslaget ikke har været hensigten at udvide anvendelsesområdet til offentlige virksomheder generelt, herunder lovpligtige ordninger, men alene til offentlige virksomheder, der i øvrigt har leveret momsfrie ydelser efter momslovens og lønsumsafgiftslovens bestemmelser. Med lovforslaget vil professionshøjskolernes momsfrie aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed fra 1. januar 2008 blive lønsumsafgiftspligtige. Professionshøjskolerne er i tvivl om, hvorvidt lovens bestemmelser i samspil med andre regelsæt vil kunne hindre professionshøjskolerne i at viderefakturere lønsumsafgiften på de momsfrie IDV-aktiviteter til kunderne. Såfremt professionshøjskolerne ikke kan viderefakturere afgiften til kunderne, vil det medføre et utilsigtet indtægtstab for sektoren. Det ligger derfor kollegiet meget på sinde, at det med lovforslaget sikres, at professionshøjskolerne enten kan viderefakturere afgiften til kunden, eller at professionshøjskolerne omfattes af den forventede lønsumsafgiftsrefusionsordning for statslige og kommunale virksomheder. Ønsker ikke at afgive bemærkninger Kan generelt støtte forslaget. Med forslaget skabes en afgiftsmæssig ligestilling for ydelser leveret mod vederlag, eksempelvis når et sygehus udbyder fri kapacitet i konkurrence med private udbydere, hvilket kan støttes. Der udestår dog stadig et væsentligt område, idet en række private virksomheder fungerer som underleverandø- fører nogen ændring af anvendelsesområdet for merværdiafgiftsloven eller området for afgiftsfritagelse efter merværdiafgiftsloven. Endvidere medfører lovforslaget ingen ændring af hvilke virksomheder, der er omfattet af anvendelsesområdet for lønsumsafgiftsloven. Derimod sker der en ændring af, hvilke virksomheder inden for lønsumsafgiftsloven, der fremover tillige bliver registreringspligtige. Med hensyn til en lønsumsafgiftsrefusionsordning kan det oplyses, at finansministeriet behandler spørgsmålene om en kompensationsordning Side 4

5 Danske Busvognmænd Danske Regioner rer til det offentlige, eksempelvis inden for sygehusvæsenet. I en sådan situation vil en in-house produktion være fritaget for lønsumsafgift, idet der ikke anses for at være sket en levering mod vederlag, mens en tilsvarende ydelse leveret af en privat virksomhed er afgiftspligtig. Man kunne eksempelvis forestille sig, at en bestemt behandling på et sygehus blev varetaget af et privat firma baseret på et udbud, og hvor sygehuset har retten til at disponere over behandlingskapaciteten, herunder udbyde overskudskapaciteten på det frie marked. I en sådan situation vil der ikke være en konkurrencemæssig ligestilling. DI skal derfor henstille til, at disse situationer enten medtages i forslaget, eller at den eksisterende refusionsordning bibeholdes for disse områder. Kan tilslutte sig lovforslaget DR kan ikke tilslutte sig lovforslaget på det foreliggende grundlag. DR finder, at de tekniske problemstillinger bør undersøges nærmere i det lovforberedende arbejde forud for en eventuel genfremsættelse ligesom DR finder, at de administrative og økonomiske konsekvenser bør vurderes på et bedre grundlag. DR opfordrer til, at der igangsættes et arbejde med deltagelse af DR og KL, som forbereder en evt. kommende lovændring på området. F.s.v.a. den konkurrencemæssige ligestilling mener DR ligesom i regeringens tidligere tilkendegivelser i dens forslag til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører, som Folketinget vedtog i juni 2006 at der er skabt grundlag for at sikre sammenlignelighed mellem priserne på de private ydelser og omkostningerne ved egen produktion f.s.v.a. lønsumsafgiften. Den nuværende ordning med refusion af de lønsumsafgifter, som måtte afspejle sig i private leverandørers priser, sikrer dermed konkurrencemæssig ligestilling på området. Mulige gevinster ved i stedet at pålægge offentlige myndigheder lønsumsafgift for i højere grad at sikre en direkte sammenlignelighed ned på den enkelte ydelse står ikke mål med de konkurrencemæssige forskelle, der i øvrigt er ved, Skatteministeriet har videresendt forslagene fra Dansk Industri til Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Velfærdsministeriet. Danske Regioner har været orienteret om og inddraget i det forberedende arbejde. Der har fra forskellig side været rejst tvivl om lønsumsafgiftslovens forenelighed med EF-traktatens bestemmelser om statsstøtte. Denne usikkerhed vil regeringen med lovforslaget rydde af vejen ved at styrke konkurrencen gennem afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed. Side 5

6 at offentlige myndigheder generelt set har en række samfundsmæssige forpligtelser, som private ikke har. DR finder de foreslåede ændringer unødigt bureaukratiske. Mulige gevinster opvejer ikke de betydelige administrative konsekvenser. Offentlige myndigheder har i forvejen generelt langt flere administrative opgaver og dokumentationsforpligtelser end private virksomheder har. DR finder, at der er en række tekniske vanskeligheder, som må afklares forud for vedtagelsen af lovforslaget. Bl.a. finder DR, at det på sigt kan være vanskeligt at adskille lands- og landsdelsbehandling fra almindelig behandling. Derudover er der i lovforslaget ikke taget højde for, at det kan være vanskeligt at definere en virksomhed inden for en offentlig myndighed, idet det afhænger af den interne organisering. Et sygehus kan f.eks. ikke nødvendigvis defineres som en virksomhed i sig selv. Endvidere fremgår det ikke af lovforslaget, hvordan beregningsgrundlaget for den afgiftspligtige del af virksomheden opgøres. DR forudsætter, at regionerne kompenseres fuldt ud for de økonomiske konsekvenser over den eksisterende refusionsordning for lønsumsafgift. Ordningen skal i givet fald tilrettes, så den tager højde for de fulde økonomiske konsekvenser. Derudover forudsættes også fuld kompensation for de administrative merudgifter. I forlængelse heraf finder DR det uhensigtsmæssigt, at regionerne ifølge lovforslaget skal omfattes af en anden bestemmelse end de virksomheder, regionerne sædvanligvis entrerer med, dvs. at afgiftsprocenten er højere for offentlige myndigheder end for private. Som udgangspunkt er der tale om samme regler for offentlige og private udbydere af de samme ydelser. Begge skal opdele lønsummen i afgiftspligtig og ikke-afgiftspligtig. Afgiftspligten er neutral i forhold til den interne organisering i regionen. Idet der skelnes mellem salg internt i regionen og over regionsgrænsen. Ved udregning af lønsummen for afgiftspligtige aktiviteter kan offentlige sygehuse eksempelvis tage udgangspunkt i de konkrete takstregninger, der allerede indeholder oplysninger om lønandele. Finansministeriet behandler spørgsmålet om en kompensationsordning. Skatteministeriet har videresendt svaret fra Danske Regioner til Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Velfærdsministeriet. Formålet er at sikre ligestilling. Regionerne har ikke et krav om forrentning af kapital, som kendes fra private virksomheder. Endelig bemærker DR, at lovændringerne i sig selv ikke vil have nogen konkurrencefremmende virkning for en central del af sundhedsområdet, nemlig inden for det udvidede frie valg. Her tilgodeser regelsættet i private virksomheder, uden det er nødvendigt for virksomhederne at tage højde for de konkurrencemæssige forhold, fordi prisen fastsættes med udgangspunkt i den gennemsnitlige offentlige udgift til de enkelte behandlinger. Side 6

7 Dansk Told- og Skatteforbund Datatilsynet Domstolsstyrelsen DSB Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser (FLD) DSB finder, at afgiftsfritagelserne inden for lønsumsafgiftsloven for aktiviteter, der foregår mod betaling af vederlag, i offentlig virksomhed og virksomhed, som overvejende finansieres af offentlige midler, vil blive ophævet. DSB har med tilfredshed konstateret, at det både fremgår af bemærkningerne til lovforslaget og af Transport- og Energiministeriets mail af 8/ , at der lægges op til en model, som vil kompensere DSB økonomisk. DSB gør endvidere for en god ordens skyld opmærksom på, at DSB opfatter begrebet sektoropdeling i relation til lønsumsafgiften forskelligt fra begrebet sektoropdeling i momslovens forstand. Sektorbegrebet i relation til lønsumsafgiften definerer alene hvilken andel af lønsummen, der skal medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget, hvorimod det momsmæssige sektorbegreb har til hensigt at opdele virksomheden i forskellige sektorer med forskellige delvise momsfradragsprocenter. Hvor en virksomhed i momsmæssig forstand kan have mange forskellige sektorer, kan en virksomhed i relation til lønsumsafgiftsloven kun have to sektorer henholdsvis en lønsumsafgiftsfri sektor og en lønsumsafgiftspligtig sektor. DSB forudsætter, at reduktionen for DSB s momspligtige aktiviteter alene tager udgangspunkt i DSB s koncernovergribende delvise momsfradragsprocent, som er udtryk for andelen af DSB s samlede momspligtige aktiviteter. FLD organiserer ledere fra såvel private som kommunale udbydere af danskuddannelser i henhold til lov nr. 375 af 28/05/2003, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Undervisningstilbuddet er en kommunal forpligtelse, men opgaven udføres for kommunerne af såvel private, kommunale som statslige udbydere. Finansministeriet behandler spørgsmålene om en kompensationsordning. Skatteministeriet har videresendt svaret fra DSB til Finansministeriet Forslaget imødekommer høringssvaret. Danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er omfattet af lovforslagets pkt. 6, og vil fremgå af lønsumsafgiftslovens 1, stk. 2, nyt nr. 10. Der er i lovforslaget hen- Side 7

8 Eftersom en væsentlig hensigt med at fremsætte lovforslaget angiveligt er at modvirke ulige konkurrencevilkår, må der, efter vores opfattelse være tale om en forglemmelse, når danskuddannelse og udbydere af danskuddannelser ikke er omfattet af de specifikke undtagelser for privat og offentlig virksomhed på udvalgte delområder der foreslås. set til, at den pågældende danskundervisning er en del det nationale undervisningssystem, der helt overvejende er finansieret af det offentlige. Folkeligt Oplysnings Forbund Forbrugerrådet Foreningen Danske Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer Kommunernes Landsforening For at imødegå denne ulighed foreslår FLD, at udbydere af danskuddannelser, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., undtages fra betaling af lønsumsafgift, og at det præciseres i lovforslaget, i lighed med folkeoplysende hovedorganisationer, gymnasial virksomhed, museumsvirksomhed omfattet af museumsloven, undervisning på musikskoler omfattet af musikloven, voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksen, samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse som foreslås fritaget er arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af lov om universiteter, åben uddannelse omfattet af lov videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, samt maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser. Det vil medvirke til at sikre lige konkurrencevilkår for offentlige og private leverandører, i overensstemmelse med hensigten med lovforslaget. FOF tilslutter sig synspunkterne i høringssvaret fra FLD Har ikke taget stilling Det fremgår af lovforslaget, at de skønnede direkte merudgifter for kommunerne er af en forholdsvis beskeden størrelsesorden. Det må derfor antages, at konkurrencefor- Skatteministeriet har videresendt svaret fra Kommunernes Landsforening til Finansministeriet, Mi- Side 8

9 vridningen er minimal. En videreførelse af den eksisterende ubegrænsede fritagelse for afgift af lønsum for kommunal virksomhed, vil derfor i praksis ikke virke konkurrenceforvridende. Der er derfor heller ikke nogen grund til, at kommunal virksomhed skal omfattes af loven om afgift af lønsum. En gennemførelse af lovforslaget vil i øvrigt ikke sikre fuld konkurrenceneutralitet mellem kommunal og privat produktion. Det skyldes, at der er andre områder, hvor det er den kommunale produktion, der forskelsbehandles. Momsregistrerede virksomheder får således i dag refunderet energiafgiften af mineralolieprodukter, dog ikke af motorbrændstof. Tilsvarende får private virksomheder i et vist omfang godtgjort kuldioxidafgiften. Såfremt der skulle sikres konkurrenceneutralitet, skulle kommunerne have den samme adgang til refusion af energiafgifterne. Lovforslaget vil medføre betydelige administrative byrder for kommunerne pga. krav om registrering hos skat, udarbejdelse af afgiftsangivelser, krav til regnskabsbestemmelser og ikke mindst tilpasning af økonomi- og lønsystemer m.m. At private virksomheder også har administrative byrder i forbindelse med administrationen af lønsumsafgift er ikke et argument for at kommunerne også skal besværes. Lovforslaget går mod de bestræbelser, der i disse år gøres i retning af at afbureaukratisere den offentlige sektor. Det er derfor KL s vurdering, at det foreslåede lovforslag vil påføre kommunerne unødvendige store administrative byrder i forhold til de helt konkrete eksempler på området, hvor der forekommer ulige konkurrencevilkår. Det er KL s opfattelse, at det ikke er praktisk muligt at få tilpasset økonomi- og lønsystemerne til den 1. januar Såfremt det til trods for ovenstående ønskes at gennemføre den foreslåede udvidelse af lønsumsafgiften, bør dette tidligst have virkning fra den 1. januar KL finder i øvrigt, at der er behov for en nærmere analyse af de økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne generelt, da der er tale om en kompleks pronisteriet for Sundhed og Forebyggelse og Velfærdsministeriet. Kommuner og regioner har samme ret til godtgørelse af energiafgifter som andre, når der er tale momspligtige aktiviteter. Der har fra forskellig side været rejst tvivl om lønsumsafgiftslovens forenelighed med EF-traktatens bestemmelser om statsstøtte. Denne usikkerhed vil regeringen med lovforslaget rydde af vejen ved at styrke konkurrencen gennem afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed. Side 9

10 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton blemstilling. KL tager endelig forbehold for opgørelse og afregning af kompensationen for de kommunale merudgifter. Uden det direkte fremgår af forslaget, må vi tolke det således, at der fremover vil være fritagelse for lønsumsafgift, når ydelserne produceres og leveres inden for den enkelte region, hvorimod der vil være lønsumsafgift, når ydelserne leveres til regionerne. For så vidt angår ydelser leveret til regionerne, vil lovforslaget efter vor opfattelse medføre en forøget skævhed, når sundhedsydelserne leveres fra private eller andre ikke-regionale leverandører, idet disse ydelser vil blive pålagt lønsumsafgift. Derfor må det antages, at lovforslaget vil medføre, at regionerne bliver motiveret til at in-source ydelser og ikke hvad der burde være formålet søge at opnå den mest effektive og billigste ydelse ved out-sourcing til ikkeregionale leverandører. Eksempler på sådanne ydelser kunne være laboratorieydelser, som leveres af eksterne leverandører. Det fremgår ikke af lovforslaget, om ydelser leveret af regionens sygehuse til regionens praktiserende læger, altså ydelser leveret til den primære sundhedssektor fra den sekundære sundhedssektor, fremover vil blive pålagt lønsumsafgift. Det er vor umiddelbare opfattelse, at det fremsatte lovforslag ikke løser de nuværende problemer med skævheden mellem direkte offentlige og private virksomheder for så vidt angår, hvilke virksomheder der pålægges lønsumsafgift, og hvilke der ikke pålægges lønsumsafgift. Hvis hensigten er at sikre større lighed, mener vi, at man enten skal afskaffe lønsumsafgiften eller pålægge lønsumsafgift på al aktivitet inden for sundhedsområdet. Herved opnås fuld ligestilling mellem privat og offentlig virksomhed. Et andet område, som ikke er direkte omfattet af lovforslaget, men som i dag er anledning til ulighed mellem privat og offentlig virksomhed inden for f.eks. sundhedsområdet, er momsområdet og den gældende momskompensationsordning. I dag vil en privat virksomhed, som producerer ikkemomspligtige ydelser/varer, skulle medregne momsbeløbene af både driftsudgifter og Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, 3. lovforslagets indhold, 2. afsnit, 5. pkt. ff: Ved ydelser mod vederlag forstås i denne sammenhæng: markedsmæssig salg af bl.a. behandlinger og andre ikkemomspligtige ydelser til såvel private som offentlige købere. Mere konkret vil salg af almindelige behandlinger over regionsgrænserne blive afgiftspligtige. Derimod er afregning for lands- og landsdelspatienter, afregning til regionernes egne sygehuse og lignende særlige ikke-markedsmæssige forpligtelser en del af de interne ressourceallokeringer i det offentlige sundhedssystem. Afregning for sådanne aktiviteter er således ikke salg af ydelser mod vederlag, og dermed heller ikke lønsumsafgiftspligtig. Med hensyn til momskompensationsordningen kan det oplyses, at Finansministeriet behandler spørgsmålet om en kompensationsordning. Side 10

11 SKAT, Hovedcentret Transportministeriet anskaffelser til kostprisen, hvorimod en offentlig virksomhed med samme produktion alene skal medregne omkostningerne ekskl. moms. Disse uligheder kan elimineres ved at give mulighed for, at private leverandører af ikke momspligtige ydelser får mulighed for at oplyse andelen af moms i kostprisen, hvorefter den offentlige aftager medregner dette beløb som momsen af varekøbet. Tilsvarende model kunne også anvendes på lønsumsafgiften for at sikre mere lighed mellem privat og offentlig virksomhed. Lovforslaget giver Transportministeriet anledning til følgende overordnede bemærkning: Det fremgår af lovforslaget, at lovændringen vil medføre en merudgift for DSB på 80 mio. kr. om året. Det er Transportministeriets opfattelse, at DSB skal kompenseres for denne merudgift ved en tilsvarende stigning i kontraktbetalingen. Transportministeriet foreslår, at denne kompensation sker ved, at der fastlægges et årligt beløb, der beregnes som nettobelastningen af DSB s økonomi ved indførelsen af lønsumsafgiftspligten, og at dette beløb indbudgetteres i kontraktbetalingen til DSB, jf. Finanslovens Baggrunden for kompensationen af DSB er, at den hidtidige fritagelse for betaling af lønsumsafgift afspejles i størrelsen af det driftstilskud, DSB modtager. Statens kontraktbetaling til DSB svarer til den nettoomkostning, DSB har ved at udføre den offentlige servicetrafik, der er fastlagt i kontrakten mellem Transportministeriet og DSB. Transportministeriet mener, at Transportministeriet bør deltage i udarbejdelsen af kompensationsordningen. Lovforslaget giver Transportministeriet anledning til følgende tekstnære bemærkninger: I afsnit 1. under bemærkninger til loven benyttes følgende formulering (Transportministeriets tilføjelse): Det foreslås derfor at fjerne de ulige kon- Finansministeriet behandler spørgsmålene om en kompensationsordning. Skatteministeriet har videresendt svaret til Finansministeriet. Side 11

12 kurrencevilkår, som efter omstændighederne kan følge af lønsumsafgiftsloven. Transportministeriet foreslår teksten ændret i overensstemmelse med den markerede tekst. Transportministeriet er af den opfattelse, at offentlige virksomheders fritagelse fra lønsumsafgift i jernbanesektoren ikke har resulteret i ulige konkurrence. Det skyldes, at DSB i konkurrencesituationer er pålagt en skyggelønsum, der eliminerer fordele som følge af lønsumsfritagelsen. Ved aktuelle udbud af togtrafikken korrigeres for den virkning, som afgiftsfritagelsen har for DSB således, at DSB ikke opnår nogen konkurrencefordel i forbindelse med sådanne udbud. Der er derfor ikke tale om ulige konkurrencevilkår. Med udgangspunkt i argumenterne rejst ovenfor er det ligeledes Transportministeriets opfattelse, at følgende formulering i bemærkningernes afsnit 3 bør ændres: Det er regeringens vurdering, at løsningen med ophævelse af afgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og overvejende offentligt finansierende virksomheder fremmer konkurrencelighed inden for især persontransport- og sundhedsområderne. Transportministeriet er helt enig i, at offentlige og private virksomheder skal ligestilles i spørgsmålet om lønsumsafgiften med henblik på at øge konkurrencen. Det er dog ministeriets opfattelse, at der også med fritagelsen for lønsumsafgiften var reel konkurrence på jernbaneområdet. Det foreslås derfor at slette reel foran konkurrencelighed. Ministeriet skal desuden foreslå følgende tilføjelse umiddelbart efter det kursiverede citat ovenfor: Det præciseres, at der i hvert fald i almindelighed næppe har bestået nogen reel konkurrencefordel for de offentlige virksomheder, men at konkurrencevilkårene med den foreslåede ændring vil blive mere gennemsnitlige. Endelig er det ministeriets vurdering, at det kan skabe uklarhed, når det i tabellen i lovforslagets punkt 11.1 anføres, at lovforslaget vil medføre et merprovenu. Mi- Skatteministeriet er bekendt med intentionerne om ligebehandling i forhold til lønsumsafgiften. Trafikstyrelsen har oplyst Skatteministeriet, at DSB s datterselskab, der skal stå for togdriften omkring Øresund rent faktisk skal betale afgift på grund af selskabskonstruktionen. Lovforslaget fjerner dog fremtidig tvivl om DSB s stilling, da DSB med lovforslaget vil blive omfattet af samme regler som konkurrenterne. Side 12

13 nisteriet foreslår, at det i tabellen omtales, at det er hensigten, at merprovenuet skal indgå i en kompensationsordning. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet vurderer, at forslaget vil medføre positive direkte og strukturelle erhvervsmæssige konsekvenser. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser, og det bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. Økonomi- og Erhvervsministeriets bemærkninger vedr. CKR er indsat i bemærkningerne til lovforslaget Side 13

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. 2007/2 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0002 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-211-0002 Dato: 20. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 46 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Moms Forlaget Andersen 6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, Ernst & Young P/S rune.groendahl@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010 Bilag 1 24. marts 2009 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016 SKAT Østbanegade 123 København Ø 6. oktober 2016 Høring om styresignal vedr. momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv., H274-16.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 1079 af 31/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193576 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Skatteudvalget L 29 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 29 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 29 Bilag 1 Offentligt J.nr. 16-0623007 5. oktober 2016 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere