RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL"

Transkript

1 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce December 1999 Oversættelse foretaget af Forbrugerstyrelsen

2 INDHOLD PRÆAMBEL BILAG RETNINGSLINJER DEL ET DEL TO ANVENDELSESOMRÅDE GENERELLE PRINCIPPER I. GENNEMSKUELIG OG EFFEKTIV BESKYTTELSE II. III. RIMELIG FORRETNINGS-, REKLAME- OG MARKEDSFØRINGS- PRAKSIS ELEKTRONISK VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER A. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN B. OPLYSNINGER OM VARER OG TJENESTEYDELSER C. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONEN IV. BEKRÆFTELSESPROCEDUREN V. BETALING VI. KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING A. LOVVALG OG VÆRNETING B. ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING VII. VIII. PRIVATLIVETS FRED UDDANNELSE OG BEVIDSTHED DEL TRE IMPLEMENTERING DEL FIRE GLOBALT SAMARBEJDE 2

3 RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL (vedtaget af Rådet under dets 96. møde den 9. december 1999) Forbrugerlove, -politik og -praksis begrænser svigagtig, misvisende og uredelig markedsføringsskik. Den slags beskyttende foranstaltninger er uundværlige, ved opbygning af forbrugertillid og etablering af et mere ligeværdigt forhold mellem virksomheder og forbrugere i forretningstransaktioner. Den naturlige internationale karakter af digitale netværk og computerteknologi, der udgør den elektroniske markedsplads, fordrer en global tilgang til forbrugerbeskyttelse som en del af en gennemsigtig og forudsigelig juridisk og selvregulerende ramme for elektronisk handel. Det globale netværksmiljø udfordrer det enkelte lands eller retsområdes mulighed for på tilfredsstillende vis at forholde sig til spørgsmål vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel. Forskellige nationale politikker kan hæmme udbredelsen af elektronisk handel, og som sådan kan disse spørgsmål om forbrugerbeskyttelse mest effektivt behandles gennem internationalt samråd og samarbejde. OECD-landenes regeringer har erkendt, at internationalt koordinerede indsatser kan være nødvendige for at udveksle information og etablere en generel forståelse for, hvordan man griber disse spørgsmål an. Regeringerne opfordres til at bidrage til at fremme samfundsudviklingen og den økonomiske vækst på grundlag af nye netværksteknologier samt at forsyne deres borgere med en effektiv og gennemskuelig forbrugerbeskyttelse ved elektronisk handel. Der eksisterer en række forbrugerbeskyttelseslove, der regulerer forretningsmetoder. Mange af OECD's medlemslande har påbegyndt en gennemgang af deres eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning og praksis for at afgøre, hvorvidt ændringer er nødvendige for at indpasse de enestående aspekter ved elektronisk handel. Medlemslandene undersøger også måder, hvorpå en selvregulerende indsats kan være med til at yde en effektiv og rimelig forbrugerbeskyttelse i den sammenhæng. At nå disse mål kræver indsigt og bidrag fra hele det civile samfund, og alle disse initiativer bør være en del af den globale indsats blandt regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter. I april 1998 påbegyndte OECD's Forbrugerkomité udarbejdelsen af et sæt generelle retningslinier, til beskyttelse af forbrugere, som handler elektronisk, uden at skabe handelshindringer. Disse retningslinier er en anbefaling til regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter om de væsentligste elementer i en effektiv forbrugerbeskyttelse ved elektronisk handel. Intet i disse anbefalinger bør dog forhindre nogen i at gå videre og bør heller ikke udelukke medlemslandene fra at opretholde eller vedtage strengere bestemmelser til beskyttelse af forbrugere, der handler elektronisk. Formålet med retningslinierne er i særdeleshed at give en ramme og et sæt principper som en hjælp til: 3

4 i) regeringerne til at gennemgå, formulere og gennemføre forbruger- og lovhåndhævelsespolitikker, - praksis og -bestemmelser, såfremt det er nødvendigt for en effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel; ii) iii) erhvervsorganisationer, forbrugergrupper og selvstyrende organer ved at give vejledning om de væsentligste elementer i en effektiv forbrugerbeskyttelse, der bør tages i betragtning ved gennemgang, formulering eller implementering af selvregulerende ordninger inden for elektronisk handel; og individuelle virksomheder og forbrugere involveret i elektronisk handel ved at give klar vejledning om de væsentligste elementer i relation til oplysninger og rimelige forretningsmetoder, som virksomheder bør tilbyde, og forbrugere bør forvente i forbindelse med elektronisk handel. I lyset af ovenstående vil RÅDET Under hensyntagen til artikel 5 b) i Konventionen om Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling af 14. december 1960 Under hensyntagen til Ministererklæringen om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel af oktober 1998 [C(98)177 (bilag 2)]; Under hensyntagen til Rådets anbefaling om retningslinier for beskyttelse af privatlivets fred og videregivelse af personlige oplysninger på tværs af grænserne af 23. september 1980 [C(80)58(Final)], og Ministererklæringen om beskyttelse af privatlivets fred på globale netværk af oktober [C(98)177 (bilag 1)]; Under hensyntagen til Ministererklæringen om autentificering ved elektronisk handel af oktober 1998 [C(98)177 (bilag 3)]; Under henvisning til Rådets anbefaling om retningslinier for informationssystemers sikkerhed af november 1992 [C(92)188/FINAL)], og OECD's anbefaling om retningslinier for krypteringspolitik af 27. marts 1997 [C(97)62/FINAL]; I erkendelse af, at elektronisk handel kan give forbrugerne nye og væsentlige fordele, herunder bekvemmelighed, adgang til en stort udbud af varer og tjenesteydelser samt muligheden for at indsamle og sammenligne oplysninger om varer og tjenesteydelser; I erkendelse af, at elektronisk handel har visse specielle egenskaber, såsom at virksomheder og forbrugere let og hurtigt kan kommunikere om varer og tjenesteydelser og indgå handler på tværs af landegrænser. Da dette kan skabe samhandelssituationer, som er 4

5 ukendte for forbrugerne, og som kan bringe deres interesser i fare, er det af stigende vigtighed for forbrugere og virksomheder at være informeret om og opmærksomme på deres rettigheder og forpligtelser på den elektroniske markedsplads; I erkendelse af, at reglerne om lovvalg og værneting i forbrugersammenhæng kunne få konsekvenser for en lang række forhold inden for elektronisk handel, ligesom reglerne om lovvalg og værneting i andre sammenhænge kunne have konsekvenser for forbrugerbeskyttelse; I erkendelse af, at forbrugernes tillid til elektronisk handel forøges ved en fortsat udvikling af gennemskuelige og effektive forbrugerbeskyttelsesmekanismer, der begrænser enhver svigagtig, misvisende og illoyal erhvervsmæssig adfærd på de elektroniske net; I betragtning af, at elektronisk handel bør være åben og tilgængelig for alle forbrugere; og I betragtning af, at regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter bør være specielt opmærksomme på udviklingen af effektive systemer til konfliktløsning på tværs af grænser; ANBEFALER, AT MEDLEMSLANDENE: Tager de nødvendige skridt for at implementere de relevante afsnit af retningslinierne indeholdt i bilaget til denne anbefaling; Udbreder disse retningslinier bredt til alle relevante ministerier og offentlige styrelser, til erhvervsbrancher, der benytter elektronisk handel, til forbrugerrepræsentanter, til medierne, til uddannelsesinstitutioner og til andre relevante almene interessegrupper; Opmuntrer virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter til at spille en aktiv rolle for at fremme implementeringen af disse retningslinier internationalt, nationalt og lokalt; Opmuntrer regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter til at deltage i og behandle anbefalingerne fra igangværende undersøgelser af regler om lovvalg og værneting; Opfordrer ikke-medlemslande til at tage højde for indholdet i disse anbefalinger, når de gennemgår deres forbrugerpolitik, -initiativer og -bestemmelser; Konsulterer, samarbejder og letter informationsudvekslingen mellem sig selv og ikkemedlemslande samt virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter på såvel nationalt som internationalt plan for at yde en effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel i overensstemmelse med retningslinierne; Implementerer retningslinierne på en måde, der opfordrer til udvikling af nye forretningsmodeller og brug af teknologi til forbrugernes fordel, og opfordrer forbrugere til at drage nytte af ethvert værktøj, de har til rådighed, for at styrke deres position som købere; og 5

6 PÅLÆGGER Forbrugerkomitéen at udveksle information om fremskridt og erfaringer med hensyn til implementeringen af denne anbefaling, gennemgå sådanne informationer og melde tilbage til Rådet senest år 2002 og derefter efter behov. 6

7 BILAG RETNINGSLINIER DEL ET ANVENDELSESOMRÅDE Disse retningsliner gælder kun for elektronisk handel fra virksomhed til forbruger og ikke for transaktioner mellem virksomheder. DEL TO GENERELLE PRINCIPPER I. GENNEMSKUELIG OG EFFEKTIV BESKYTTELSE Forbrugere, der benytter sig af elektronisk handel, bør tilbydes gennemskuelig og effektiv forbrugerbeskyttelse, som ikke er under niveauet for den beskyttelse, de tilbydes ved andre former for handel. Regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter bør samarbejde om at opnå en sådan beskyttelse og fastlægge, hvilke ændringer der måtte være nødvendige for at tage højde for de specielle omstændigheder ved elektronisk handel. II. RIMELIG FORRETNINGS-, REKLAME- OG MARKEDSFØRINGSPRAKSIS Virksomheder, der driver elektronisk handel, bør tage passende hensyn til forbrugernes interesser og handle i overensstemmelse med rimelig forretnings-, reklame- og markedsføringspraksis. Virksomhederne bør ikke komme med eller undgå tilkendegivelser eller involvere sig i nogen praksis, som sandsynligvis vil være vildledende, misvisende, svigagtig eller urimelig. Virksomheder, der sælger, reklamerer for eller markedsfører varer og tjenesteydelser over for forbrugere, bør ikke involvere sig i nogen praksis, som vil påføre forbrugerne en urimelig skadesrisiko. Når virksomhederne stiller oplysninger om sig selv eller deres varer og tjenesteydelser til 7

8 rådighed, bør de give disse oplysninger på en klar, utvetydig, præcis og lettilgængelig måde. Virksomhederne bør følge egne tilkendegivelser om politik eller praksis vedrørende deres transaktioner over for forbrugerne. Virksomhederne bør tage den elektroniske handels globale karakter i betragtning og om muligt forholde sig til de forskellige lovgivningsmæssige forhold på de markeder, de henvender sig til. Virksomhederne bør ikke udnytte den elektroniske handels specielle egenskaber til at skjule deres faktiske identitet eller fysiske placering eller til at undlade at følge standarder for forbrugerbeskyttelse og/eller relevante håndhævelsesmekanismer. Virksomhederne bør ikke gøre brug af urimelige kontraktvilkår. Reklamer og markedsføring skal være let genkendelige som sådanne. I reklamer og markedsføring bør man anføre den virksomhed, der markedsføres eller reklameres for, såfremt undladelse heraf ville være vildledende. Virksomhederne bør være i stand til at dokumentere enhver eksplicit eller implicit tilkendegivelse, så længe tilkendegivelsen står ved magt og for en rimelig periode derefter. Virksomhederne bør udvikle og implementere effektive og letanvendelige procedurer, der giver forbrugerne mulighed for at vælge, om de ønsker at modtage uopfordret kommerciel elektronisk post. Når forbrugere har anført, at de ikke ønsker at modtage uopfordret kommerciel elektronisk post, skal dette respekteres. I en række lande er uopfordret kommerciel elektronisk post underlagt særlige juridiske eller selvregulerende krav. Virksomhederne bør tage specielle hensyn i forbindelse med reklame og markedsføring rettet mod børn, ældre og alvorligt syge samt andre, der måske ikke er i stand til fuldt ud at forstå de oplysninger, de præsenteres for. III. ELEKTRONISK VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER A. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN Virksomheder, der driver elektronisk handel med forbrugere, bør give præcise, klare og let tilgængelige oplysninger om sig selv, der mindst er tilstrækkelige til: i) at identificere virksomheden - herunder virksomhedens juridiske navn og handelsnavn, virksomhedens geografiske hovedforretningssted, adresse eller en anden måde, hvorpå den kan kontaktes elektronisk, eller telefonnummer samt evt. hjemstedsadresse og eventuelle relevante offentlige registrerings- eller bevillingsnumre. 8

9 ii) iii) iv) omgående, let og effektiv kommunikation mellem forbruger og virksomhed; passende og effektiv konfliktløsning; forkyndelse af sagsanlæg; og v) at embedsmænd med ansvar for retshåndhævelse eller kontrol kan lokalisere virksomheden. Når en virksomhed offentliggør, at den er medlem af en relevant selvstyrende ordning, brancheorganisation, konfliktløsningsorganisation eller et andet certificeringsorgan, bør virksomheden give forbrugerne relevante oplysninger om kontaktadresse, samt hvorledes man let får bekræftet det pågældende medlemskab og oplysninger om certificeringsorganets relevante regelsæt og praksis. B. OPLYSNINGER OM VARER OG TJENESTEYDELSER Virksomheder, der driver elektronisk handel med forbrugere, bør give præcise og let tilgængelige oplysninger om de tilbudte varer og tjenesteydelser, så forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at gennemføre handlen, og oplysningerne skal være givet på en måde, der gør det muligt for forbrugerne at bevare præcise optegnelser over disse oplysninger. C. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONEN Virksomheder, der driver elektronisk handel, bør give tilstrækkelige oplysninger om de med handlen forbundne vilkår, betingelser og omkostninger, så forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning, om hvorvidt de ønsker at gennemføre handlen. Disse oplysninger skal være tydelige, præcise, let tilgængelige og gives på en måde, så forbrugerne får tilstrækkelig mulighed for at gennemgå dem, før handlen indgås. Når der er mulighed for at gennemføre handlen på flere sprog, bør virksomheden gøre alle oplysninger, der er nødvendige for at forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning om handlen, tilgængelige på de pågældende sprog. Virksomhederne bør give forbrugerne en klar og fuldstændig tekst med alle handlens relevante vilkår og betingelser på en måde, der gør det muligt for forbrugerne at få og bevare præcise optegnelser over disse oplysninger. Når det er relevant og passende, handlen taget i betragtning, bør oplysningerne omfatte følgende: i) specifikation af de samlede omkostninger, som virksomheden opkræver og/eller pålægger; ii) meddelelse om andre omkostninger, som normalt skal betales af forbrugeren, men som ikke opkræves og/eller pålægges af virksomheden; 9

10 iii) iv) leverings- og opfyldelsesbetingelser; betalingsbetingelser og -måde; v) salgsrestriktioner, -begrænsninger eller -betingelser, såsom godkendelse fra forældre/værge og geografiske eller tidsmæssige restriktioner; vi) vii) viii) ix) anvisninger om korrekt anvendelse, herunder sikkerheds- og sundhedsforskrifter; oplysninger om mulig service efter salget; specifikation af og betingelser vedrørende tilbagekaldelses-, ophævelses-, returombytnings-, fortrydelses- og/eller refusionspolitik; og ydede garantier. Den anvendte valuta bør anføres i alle oplysninger vedrørende omkostninger. IV. BEKRÆFTELSESPROCESSEN For at undgå tvetydighed om forbrugerens intentioner om at foretage et køb, bør forbrugeren, før handlen indgås, have mulighed for præcist at identificere de varer og tjenesteydelser, som han eller hun ønsker at købe; identificere og rette evt. fejl eller justere ordren; give et informeret og bevidst samtykke til købet; og fremskaffe fuldstændige og præcise optegnelser over transaktionen. Forbrugeren skal kunne annullere transaktionen, inden handlen indgås. V. BETALING Forbrugerne bør tilbydes letanvendelige, sikre betalingsmåder samt oplysninger om sikkerhedsniveauet ved disse måder. Begrænsning af ansvaret for uberettiget eller svigagtig anvendelse af betalingssystemer og mekanismer til tilbageføring af posteringer er væsentlige elementer, der forøger forbrugernes tillid, og man bør fortsat udvikle dem og opmuntre til brugen af dem i sammenhæng med elektronisk handel. VI. KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING A. LOVVALG OG VÆRNETING Transaktioner fra virksomhed til forbruger på tværs af landegrænser er, uanset om de udføres elektronisk eller på anden vis, underlagt den eksisterende ramme for lovvalg og værneting. Elektronisk handel udgør en udfordring for disse eksisterende rammer. Det bør derfor 10

11 overvejes, hvorvidt den eksisterende ramme for lovvalg og værneting bør ændres eller anvendes på en anden måde for at sikre effektiv og gennemskuelig forbrugerbeskyttelse i sammenhæng med fortsat vækst inden for elektronisk handel. Ved overvejelsen af, hvorvidt man skal tilpasse den eksisterende ramme, bør regeringerne forsøge at sikre, at rammerne er rimelige for forbrugere og virksomheder, at de formidler elektronisk handel, giver forbrugerne et beskyttelsesniveau, der ikke er lavere end det, de har ved andre former for handel, og giver forbrugerne en meningsfyldt adgang til rimelig og rettidig konfliktløsning og afhjælpning uden urimelige omkostninger og urimeligt besvær. B. ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING Forbrugerne bør have en meningsfuld adgang til rimelig og hurtig alternativ konfliktløsning og afhjælpning uden urimelige omkostninger og urimeligt besvær. Virksomheder, forbrugerrepræsentanter og regeringer bør samarbejde om fortsat at anvende og udvikle rimelige, effektive og gennemskuelige selvregulerende politikker og procedurer mv., herunder alternative konfliktløsningsmekanismer, til at behandle forbrugerklager og løse forbrugerkonflikter, der er opstået som følge af elektronisk handel fra virksomhed til forbruger, særligt med henblik på følgende: i) Virksomhederne og forbrugerrepræsentanterne bør fortsat etablere rimelige, effektive og gennemskuelige interne mekanismer til at behandle og besvare forbrugerklager og -problemer hurtigt og på en rimelig måde og uden urimelige omkostninger eller urimeligt besvær for forbrugeren. Forbrugerne bør opfordres til at drage fordel af sådanne mekanismer. ii) iii) iv) Virksomhederne og forbrugerrepræsentanterne bør fortsat i samarbejde etablere selvregulerende ordninger til at behandle forbrugerklager og hjælpe forbrugerne med at løse konflikter, der er opstået som følge af elektronisk handel fra virksomhed til forbruger. Virksomhederne, forbrugerrepræsentanterne og de offentlige myndigheder bør fortsat i samarbejde tilbyde forbrugerne muligheden for alternative konfliktløsningsmekanismer, der giver en effektiv løsning på en konflikt hurtigt og på en rimelig måde og uden urimelige omkostninger eller urimeligt besvær for forbrugeren. Når ovenstående implementeres, bør virksomhederne, forbrugerrepræsentanterne og regeringerne præstere nytænkning ved anvendelse af informationsteknologien og bruge den til at øge forbrugerbevidsthed og valgfrihed. Desuden er yderligere undersøgelser nødvendige for at opfylde formålet i afsnit VI på internationalt plan. VII. PRIVATLIVETS FRED Elektronisk handel fra virksomhed til forbruger bør gennemføres i overensstemmelse med de anerkendte principper om privatlivets fred i OECD's Retningslinier for Beskyttelse af 11

12 Privatlivets Fred og Videregivelse af Personlige Oplysninger på Tværs af Grænserne (1980) og tage OECD's Ministererklæring om Beskyttelse af Privatlivets Fred på Globale Netværk (1998) i betragtning for at yde en passende og effektiv forbrugerbeskyttelse. VIII. UDDANNELSE OG BEVIDSTHED Regeringer, virksomheder og forbrugerrepræsentanter bør samarbejde om at uddanne forbrugerne i brugen af elektronisk handel, at fremme informeret beslutningstagning hos forbrugere, der handler elektronisk; og at øge bevidstheden hos virksomheder og forbrugere om de forbrugerbeskyttelsesrammer, der gælder for deres aktiviteter direkte på de elektroniske net. Regeringerne, virksomhederne, medierne, uddannelsesinstitutionerne og forbrugerrepræsentanterne bør benytte sig af alle effektive midler til at uddanne forbrugere og virksomheder, herunder de nyeste teknikker muliggjort af de globale netværk. Regeringer og forbrugerrepræsentanter bør samarbejde med virksomhederne om at give oplysninger til forbrugere og virksomheder over hele verden om relevante forbrugerbeskyttelseslove og muligheder for afhjælpning på en let tilgængelig og forståelig måde. DEL TRE IMPLEMENTERING For at nå målet med denne anbefaling bør medlemslandene på nationalt og internationalt plan og i samarbejde med virksomheder, forbrugere og disses repræsentanter: a) gennemgå og om nødvendigt fremme selvregulerende praksis og/eller vedtage eller tilpasse lovgivning og praksis, så sådan lovgivning og praksis gælder for elektronisk handel, og i den forbindelse tage de teknologiske principper og mediets neutralitet i betragtning, b) opmuntre til, at der sker en fortsat styring fra den private sektors side, som indbefatter forbrugerrepræsentanters deltagelse i udviklingen af effektive selvreguleringsmekanismer, der indeholder specifikke, materielle regler for konfliktløsning og overensstemmelsesmekanismer. c) opmuntre til, at den private sektor fortsat går i spidsen med udvikling af teknologi som et redskab til at beskytte og give beføjelser til forbrugerne; d) fremme eksistensen af, formålet med og indholdet af Retningslinierne så vidt muligt og opmuntre til brugen af dem; og e) formidle forbrugernes mulighed for både at få lettere adgang til forbrugeroplysende materiale og at indsende klager vedrørende elektronisk handel. 12

13 DEL FIRE GLOBALT SAMARBEJDE For at fremme effektiv forbrugerbeskyttelse inden for global elektronisk handel bør medlemslandene: - formidle kommunikation, samarbejde og, hvis det er relevant, udvikling og gennemførelse af fælles initiativer på internationalt plan blandt virksomheder, forbrugerrepræsentanter og regeringer; - samarbejde på det relevante internationale plan gennem deres juridiske, kontrollerende og retshåndhævende myndigheder ved informationsudveksling, koordinering, kommunikation og fælles handling for at bekæmpe svigagtig, misvisende og urimelig erhvervsmæssig adfærd på tværs af grænser, - gøre brug af eksisterende internationale netværk og indgå bilaterale og/eller multilaterale aftaler eller andre ordninger, hvis det er nødvendigt og passende for at realisere et sådant samarbejde; - arbejde hen imod opnåelse af enighed på såvel nationalt som internationalt plan om elementær forbrugerbeskyttelse for at fremme målet med at øge forbrugertillid, sikre forudsigelighed for virksomhederne og beskytte forbrugerne; - samarbejde om og arbejde herimod udviklingen af aftaler eller andre ordninger for gensidig anerkendelse og håndhævelse af domme afsagt som følge af tvistigheder mellem forbrugere og virksomheder og domme afsagt som følge af lovhåndhævelsesmæssige skridt taget med det formål at bekæmpe svigagtig, misvisende og urimelig forretningsmæssig adfærd. 13

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX C(2014) 4630/2 KOMMISSIONENS HENSTILLING af XXX om principper for at beskytte forbrugere og spillere i forbindelse med onlinespiltjenester og for at forhindre mindreåriges

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere