RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL"

Transkript

1 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce December 1999 Oversættelse foretaget af Forbrugerstyrelsen

2 INDHOLD PRÆAMBEL BILAG RETNINGSLINJER DEL ET DEL TO ANVENDELSESOMRÅDE GENERELLE PRINCIPPER I. GENNEMSKUELIG OG EFFEKTIV BESKYTTELSE II. III. RIMELIG FORRETNINGS-, REKLAME- OG MARKEDSFØRINGS- PRAKSIS ELEKTRONISK VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER A. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN B. OPLYSNINGER OM VARER OG TJENESTEYDELSER C. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONEN IV. BEKRÆFTELSESPROCEDUREN V. BETALING VI. KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING A. LOVVALG OG VÆRNETING B. ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING VII. VIII. PRIVATLIVETS FRED UDDANNELSE OG BEVIDSTHED DEL TRE IMPLEMENTERING DEL FIRE GLOBALT SAMARBEJDE 2

3 RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL (vedtaget af Rådet under dets 96. møde den 9. december 1999) Forbrugerlove, -politik og -praksis begrænser svigagtig, misvisende og uredelig markedsføringsskik. Den slags beskyttende foranstaltninger er uundværlige, ved opbygning af forbrugertillid og etablering af et mere ligeværdigt forhold mellem virksomheder og forbrugere i forretningstransaktioner. Den naturlige internationale karakter af digitale netværk og computerteknologi, der udgør den elektroniske markedsplads, fordrer en global tilgang til forbrugerbeskyttelse som en del af en gennemsigtig og forudsigelig juridisk og selvregulerende ramme for elektronisk handel. Det globale netværksmiljø udfordrer det enkelte lands eller retsområdes mulighed for på tilfredsstillende vis at forholde sig til spørgsmål vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel. Forskellige nationale politikker kan hæmme udbredelsen af elektronisk handel, og som sådan kan disse spørgsmål om forbrugerbeskyttelse mest effektivt behandles gennem internationalt samråd og samarbejde. OECD-landenes regeringer har erkendt, at internationalt koordinerede indsatser kan være nødvendige for at udveksle information og etablere en generel forståelse for, hvordan man griber disse spørgsmål an. Regeringerne opfordres til at bidrage til at fremme samfundsudviklingen og den økonomiske vækst på grundlag af nye netværksteknologier samt at forsyne deres borgere med en effektiv og gennemskuelig forbrugerbeskyttelse ved elektronisk handel. Der eksisterer en række forbrugerbeskyttelseslove, der regulerer forretningsmetoder. Mange af OECD's medlemslande har påbegyndt en gennemgang af deres eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning og praksis for at afgøre, hvorvidt ændringer er nødvendige for at indpasse de enestående aspekter ved elektronisk handel. Medlemslandene undersøger også måder, hvorpå en selvregulerende indsats kan være med til at yde en effektiv og rimelig forbrugerbeskyttelse i den sammenhæng. At nå disse mål kræver indsigt og bidrag fra hele det civile samfund, og alle disse initiativer bør være en del af den globale indsats blandt regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter. I april 1998 påbegyndte OECD's Forbrugerkomité udarbejdelsen af et sæt generelle retningslinier, til beskyttelse af forbrugere, som handler elektronisk, uden at skabe handelshindringer. Disse retningslinier er en anbefaling til regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter om de væsentligste elementer i en effektiv forbrugerbeskyttelse ved elektronisk handel. Intet i disse anbefalinger bør dog forhindre nogen i at gå videre og bør heller ikke udelukke medlemslandene fra at opretholde eller vedtage strengere bestemmelser til beskyttelse af forbrugere, der handler elektronisk. Formålet med retningslinierne er i særdeleshed at give en ramme og et sæt principper som en hjælp til: 3

4 i) regeringerne til at gennemgå, formulere og gennemføre forbruger- og lovhåndhævelsespolitikker, - praksis og -bestemmelser, såfremt det er nødvendigt for en effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel; ii) iii) erhvervsorganisationer, forbrugergrupper og selvstyrende organer ved at give vejledning om de væsentligste elementer i en effektiv forbrugerbeskyttelse, der bør tages i betragtning ved gennemgang, formulering eller implementering af selvregulerende ordninger inden for elektronisk handel; og individuelle virksomheder og forbrugere involveret i elektronisk handel ved at give klar vejledning om de væsentligste elementer i relation til oplysninger og rimelige forretningsmetoder, som virksomheder bør tilbyde, og forbrugere bør forvente i forbindelse med elektronisk handel. I lyset af ovenstående vil RÅDET Under hensyntagen til artikel 5 b) i Konventionen om Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling af 14. december 1960 Under hensyntagen til Ministererklæringen om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel af oktober 1998 [C(98)177 (bilag 2)]; Under hensyntagen til Rådets anbefaling om retningslinier for beskyttelse af privatlivets fred og videregivelse af personlige oplysninger på tværs af grænserne af 23. september 1980 [C(80)58(Final)], og Ministererklæringen om beskyttelse af privatlivets fred på globale netværk af oktober [C(98)177 (bilag 1)]; Under hensyntagen til Ministererklæringen om autentificering ved elektronisk handel af oktober 1998 [C(98)177 (bilag 3)]; Under henvisning til Rådets anbefaling om retningslinier for informationssystemers sikkerhed af november 1992 [C(92)188/FINAL)], og OECD's anbefaling om retningslinier for krypteringspolitik af 27. marts 1997 [C(97)62/FINAL]; I erkendelse af, at elektronisk handel kan give forbrugerne nye og væsentlige fordele, herunder bekvemmelighed, adgang til en stort udbud af varer og tjenesteydelser samt muligheden for at indsamle og sammenligne oplysninger om varer og tjenesteydelser; I erkendelse af, at elektronisk handel har visse specielle egenskaber, såsom at virksomheder og forbrugere let og hurtigt kan kommunikere om varer og tjenesteydelser og indgå handler på tværs af landegrænser. Da dette kan skabe samhandelssituationer, som er 4

5 ukendte for forbrugerne, og som kan bringe deres interesser i fare, er det af stigende vigtighed for forbrugere og virksomheder at være informeret om og opmærksomme på deres rettigheder og forpligtelser på den elektroniske markedsplads; I erkendelse af, at reglerne om lovvalg og værneting i forbrugersammenhæng kunne få konsekvenser for en lang række forhold inden for elektronisk handel, ligesom reglerne om lovvalg og værneting i andre sammenhænge kunne have konsekvenser for forbrugerbeskyttelse; I erkendelse af, at forbrugernes tillid til elektronisk handel forøges ved en fortsat udvikling af gennemskuelige og effektive forbrugerbeskyttelsesmekanismer, der begrænser enhver svigagtig, misvisende og illoyal erhvervsmæssig adfærd på de elektroniske net; I betragtning af, at elektronisk handel bør være åben og tilgængelig for alle forbrugere; og I betragtning af, at regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter bør være specielt opmærksomme på udviklingen af effektive systemer til konfliktløsning på tværs af grænser; ANBEFALER, AT MEDLEMSLANDENE: Tager de nødvendige skridt for at implementere de relevante afsnit af retningslinierne indeholdt i bilaget til denne anbefaling; Udbreder disse retningslinier bredt til alle relevante ministerier og offentlige styrelser, til erhvervsbrancher, der benytter elektronisk handel, til forbrugerrepræsentanter, til medierne, til uddannelsesinstitutioner og til andre relevante almene interessegrupper; Opmuntrer virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter til at spille en aktiv rolle for at fremme implementeringen af disse retningslinier internationalt, nationalt og lokalt; Opmuntrer regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter til at deltage i og behandle anbefalingerne fra igangværende undersøgelser af regler om lovvalg og værneting; Opfordrer ikke-medlemslande til at tage højde for indholdet i disse anbefalinger, når de gennemgår deres forbrugerpolitik, -initiativer og -bestemmelser; Konsulterer, samarbejder og letter informationsudvekslingen mellem sig selv og ikkemedlemslande samt virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter på såvel nationalt som internationalt plan for at yde en effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel i overensstemmelse med retningslinierne; Implementerer retningslinierne på en måde, der opfordrer til udvikling af nye forretningsmodeller og brug af teknologi til forbrugernes fordel, og opfordrer forbrugere til at drage nytte af ethvert værktøj, de har til rådighed, for at styrke deres position som købere; og 5

6 PÅLÆGGER Forbrugerkomitéen at udveksle information om fremskridt og erfaringer med hensyn til implementeringen af denne anbefaling, gennemgå sådanne informationer og melde tilbage til Rådet senest år 2002 og derefter efter behov. 6

7 BILAG RETNINGSLINIER DEL ET ANVENDELSESOMRÅDE Disse retningsliner gælder kun for elektronisk handel fra virksomhed til forbruger og ikke for transaktioner mellem virksomheder. DEL TO GENERELLE PRINCIPPER I. GENNEMSKUELIG OG EFFEKTIV BESKYTTELSE Forbrugere, der benytter sig af elektronisk handel, bør tilbydes gennemskuelig og effektiv forbrugerbeskyttelse, som ikke er under niveauet for den beskyttelse, de tilbydes ved andre former for handel. Regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter bør samarbejde om at opnå en sådan beskyttelse og fastlægge, hvilke ændringer der måtte være nødvendige for at tage højde for de specielle omstændigheder ved elektronisk handel. II. RIMELIG FORRETNINGS-, REKLAME- OG MARKEDSFØRINGSPRAKSIS Virksomheder, der driver elektronisk handel, bør tage passende hensyn til forbrugernes interesser og handle i overensstemmelse med rimelig forretnings-, reklame- og markedsføringspraksis. Virksomhederne bør ikke komme med eller undgå tilkendegivelser eller involvere sig i nogen praksis, som sandsynligvis vil være vildledende, misvisende, svigagtig eller urimelig. Virksomheder, der sælger, reklamerer for eller markedsfører varer og tjenesteydelser over for forbrugere, bør ikke involvere sig i nogen praksis, som vil påføre forbrugerne en urimelig skadesrisiko. Når virksomhederne stiller oplysninger om sig selv eller deres varer og tjenesteydelser til 7

8 rådighed, bør de give disse oplysninger på en klar, utvetydig, præcis og lettilgængelig måde. Virksomhederne bør følge egne tilkendegivelser om politik eller praksis vedrørende deres transaktioner over for forbrugerne. Virksomhederne bør tage den elektroniske handels globale karakter i betragtning og om muligt forholde sig til de forskellige lovgivningsmæssige forhold på de markeder, de henvender sig til. Virksomhederne bør ikke udnytte den elektroniske handels specielle egenskaber til at skjule deres faktiske identitet eller fysiske placering eller til at undlade at følge standarder for forbrugerbeskyttelse og/eller relevante håndhævelsesmekanismer. Virksomhederne bør ikke gøre brug af urimelige kontraktvilkår. Reklamer og markedsføring skal være let genkendelige som sådanne. I reklamer og markedsføring bør man anføre den virksomhed, der markedsføres eller reklameres for, såfremt undladelse heraf ville være vildledende. Virksomhederne bør være i stand til at dokumentere enhver eksplicit eller implicit tilkendegivelse, så længe tilkendegivelsen står ved magt og for en rimelig periode derefter. Virksomhederne bør udvikle og implementere effektive og letanvendelige procedurer, der giver forbrugerne mulighed for at vælge, om de ønsker at modtage uopfordret kommerciel elektronisk post. Når forbrugere har anført, at de ikke ønsker at modtage uopfordret kommerciel elektronisk post, skal dette respekteres. I en række lande er uopfordret kommerciel elektronisk post underlagt særlige juridiske eller selvregulerende krav. Virksomhederne bør tage specielle hensyn i forbindelse med reklame og markedsføring rettet mod børn, ældre og alvorligt syge samt andre, der måske ikke er i stand til fuldt ud at forstå de oplysninger, de præsenteres for. III. ELEKTRONISK VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER A. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN Virksomheder, der driver elektronisk handel med forbrugere, bør give præcise, klare og let tilgængelige oplysninger om sig selv, der mindst er tilstrækkelige til: i) at identificere virksomheden - herunder virksomhedens juridiske navn og handelsnavn, virksomhedens geografiske hovedforretningssted, adresse eller en anden måde, hvorpå den kan kontaktes elektronisk, eller telefonnummer samt evt. hjemstedsadresse og eventuelle relevante offentlige registrerings- eller bevillingsnumre. 8

9 ii) iii) iv) omgående, let og effektiv kommunikation mellem forbruger og virksomhed; passende og effektiv konfliktløsning; forkyndelse af sagsanlæg; og v) at embedsmænd med ansvar for retshåndhævelse eller kontrol kan lokalisere virksomheden. Når en virksomhed offentliggør, at den er medlem af en relevant selvstyrende ordning, brancheorganisation, konfliktløsningsorganisation eller et andet certificeringsorgan, bør virksomheden give forbrugerne relevante oplysninger om kontaktadresse, samt hvorledes man let får bekræftet det pågældende medlemskab og oplysninger om certificeringsorganets relevante regelsæt og praksis. B. OPLYSNINGER OM VARER OG TJENESTEYDELSER Virksomheder, der driver elektronisk handel med forbrugere, bør give præcise og let tilgængelige oplysninger om de tilbudte varer og tjenesteydelser, så forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at gennemføre handlen, og oplysningerne skal være givet på en måde, der gør det muligt for forbrugerne at bevare præcise optegnelser over disse oplysninger. C. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONEN Virksomheder, der driver elektronisk handel, bør give tilstrækkelige oplysninger om de med handlen forbundne vilkår, betingelser og omkostninger, så forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning, om hvorvidt de ønsker at gennemføre handlen. Disse oplysninger skal være tydelige, præcise, let tilgængelige og gives på en måde, så forbrugerne får tilstrækkelig mulighed for at gennemgå dem, før handlen indgås. Når der er mulighed for at gennemføre handlen på flere sprog, bør virksomheden gøre alle oplysninger, der er nødvendige for at forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning om handlen, tilgængelige på de pågældende sprog. Virksomhederne bør give forbrugerne en klar og fuldstændig tekst med alle handlens relevante vilkår og betingelser på en måde, der gør det muligt for forbrugerne at få og bevare præcise optegnelser over disse oplysninger. Når det er relevant og passende, handlen taget i betragtning, bør oplysningerne omfatte følgende: i) specifikation af de samlede omkostninger, som virksomheden opkræver og/eller pålægger; ii) meddelelse om andre omkostninger, som normalt skal betales af forbrugeren, men som ikke opkræves og/eller pålægges af virksomheden; 9

10 iii) iv) leverings- og opfyldelsesbetingelser; betalingsbetingelser og -måde; v) salgsrestriktioner, -begrænsninger eller -betingelser, såsom godkendelse fra forældre/værge og geografiske eller tidsmæssige restriktioner; vi) vii) viii) ix) anvisninger om korrekt anvendelse, herunder sikkerheds- og sundhedsforskrifter; oplysninger om mulig service efter salget; specifikation af og betingelser vedrørende tilbagekaldelses-, ophævelses-, returombytnings-, fortrydelses- og/eller refusionspolitik; og ydede garantier. Den anvendte valuta bør anføres i alle oplysninger vedrørende omkostninger. IV. BEKRÆFTELSESPROCESSEN For at undgå tvetydighed om forbrugerens intentioner om at foretage et køb, bør forbrugeren, før handlen indgås, have mulighed for præcist at identificere de varer og tjenesteydelser, som han eller hun ønsker at købe; identificere og rette evt. fejl eller justere ordren; give et informeret og bevidst samtykke til købet; og fremskaffe fuldstændige og præcise optegnelser over transaktionen. Forbrugeren skal kunne annullere transaktionen, inden handlen indgås. V. BETALING Forbrugerne bør tilbydes letanvendelige, sikre betalingsmåder samt oplysninger om sikkerhedsniveauet ved disse måder. Begrænsning af ansvaret for uberettiget eller svigagtig anvendelse af betalingssystemer og mekanismer til tilbageføring af posteringer er væsentlige elementer, der forøger forbrugernes tillid, og man bør fortsat udvikle dem og opmuntre til brugen af dem i sammenhæng med elektronisk handel. VI. KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING A. LOVVALG OG VÆRNETING Transaktioner fra virksomhed til forbruger på tværs af landegrænser er, uanset om de udføres elektronisk eller på anden vis, underlagt den eksisterende ramme for lovvalg og værneting. Elektronisk handel udgør en udfordring for disse eksisterende rammer. Det bør derfor 10

11 overvejes, hvorvidt den eksisterende ramme for lovvalg og værneting bør ændres eller anvendes på en anden måde for at sikre effektiv og gennemskuelig forbrugerbeskyttelse i sammenhæng med fortsat vækst inden for elektronisk handel. Ved overvejelsen af, hvorvidt man skal tilpasse den eksisterende ramme, bør regeringerne forsøge at sikre, at rammerne er rimelige for forbrugere og virksomheder, at de formidler elektronisk handel, giver forbrugerne et beskyttelsesniveau, der ikke er lavere end det, de har ved andre former for handel, og giver forbrugerne en meningsfyldt adgang til rimelig og rettidig konfliktløsning og afhjælpning uden urimelige omkostninger og urimeligt besvær. B. ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING Forbrugerne bør have en meningsfuld adgang til rimelig og hurtig alternativ konfliktløsning og afhjælpning uden urimelige omkostninger og urimeligt besvær. Virksomheder, forbrugerrepræsentanter og regeringer bør samarbejde om fortsat at anvende og udvikle rimelige, effektive og gennemskuelige selvregulerende politikker og procedurer mv., herunder alternative konfliktløsningsmekanismer, til at behandle forbrugerklager og løse forbrugerkonflikter, der er opstået som følge af elektronisk handel fra virksomhed til forbruger, særligt med henblik på følgende: i) Virksomhederne og forbrugerrepræsentanterne bør fortsat etablere rimelige, effektive og gennemskuelige interne mekanismer til at behandle og besvare forbrugerklager og -problemer hurtigt og på en rimelig måde og uden urimelige omkostninger eller urimeligt besvær for forbrugeren. Forbrugerne bør opfordres til at drage fordel af sådanne mekanismer. ii) iii) iv) Virksomhederne og forbrugerrepræsentanterne bør fortsat i samarbejde etablere selvregulerende ordninger til at behandle forbrugerklager og hjælpe forbrugerne med at løse konflikter, der er opstået som følge af elektronisk handel fra virksomhed til forbruger. Virksomhederne, forbrugerrepræsentanterne og de offentlige myndigheder bør fortsat i samarbejde tilbyde forbrugerne muligheden for alternative konfliktløsningsmekanismer, der giver en effektiv løsning på en konflikt hurtigt og på en rimelig måde og uden urimelige omkostninger eller urimeligt besvær for forbrugeren. Når ovenstående implementeres, bør virksomhederne, forbrugerrepræsentanterne og regeringerne præstere nytænkning ved anvendelse af informationsteknologien og bruge den til at øge forbrugerbevidsthed og valgfrihed. Desuden er yderligere undersøgelser nødvendige for at opfylde formålet i afsnit VI på internationalt plan. VII. PRIVATLIVETS FRED Elektronisk handel fra virksomhed til forbruger bør gennemføres i overensstemmelse med de anerkendte principper om privatlivets fred i OECD's Retningslinier for Beskyttelse af 11

12 Privatlivets Fred og Videregivelse af Personlige Oplysninger på Tværs af Grænserne (1980) og tage OECD's Ministererklæring om Beskyttelse af Privatlivets Fred på Globale Netværk (1998) i betragtning for at yde en passende og effektiv forbrugerbeskyttelse. VIII. UDDANNELSE OG BEVIDSTHED Regeringer, virksomheder og forbrugerrepræsentanter bør samarbejde om at uddanne forbrugerne i brugen af elektronisk handel, at fremme informeret beslutningstagning hos forbrugere, der handler elektronisk; og at øge bevidstheden hos virksomheder og forbrugere om de forbrugerbeskyttelsesrammer, der gælder for deres aktiviteter direkte på de elektroniske net. Regeringerne, virksomhederne, medierne, uddannelsesinstitutionerne og forbrugerrepræsentanterne bør benytte sig af alle effektive midler til at uddanne forbrugere og virksomheder, herunder de nyeste teknikker muliggjort af de globale netværk. Regeringer og forbrugerrepræsentanter bør samarbejde med virksomhederne om at give oplysninger til forbrugere og virksomheder over hele verden om relevante forbrugerbeskyttelseslove og muligheder for afhjælpning på en let tilgængelig og forståelig måde. DEL TRE IMPLEMENTERING For at nå målet med denne anbefaling bør medlemslandene på nationalt og internationalt plan og i samarbejde med virksomheder, forbrugere og disses repræsentanter: a) gennemgå og om nødvendigt fremme selvregulerende praksis og/eller vedtage eller tilpasse lovgivning og praksis, så sådan lovgivning og praksis gælder for elektronisk handel, og i den forbindelse tage de teknologiske principper og mediets neutralitet i betragtning, b) opmuntre til, at der sker en fortsat styring fra den private sektors side, som indbefatter forbrugerrepræsentanters deltagelse i udviklingen af effektive selvreguleringsmekanismer, der indeholder specifikke, materielle regler for konfliktløsning og overensstemmelsesmekanismer. c) opmuntre til, at den private sektor fortsat går i spidsen med udvikling af teknologi som et redskab til at beskytte og give beføjelser til forbrugerne; d) fremme eksistensen af, formålet med og indholdet af Retningslinierne så vidt muligt og opmuntre til brugen af dem; og e) formidle forbrugernes mulighed for både at få lettere adgang til forbrugeroplysende materiale og at indsende klager vedrørende elektronisk handel. 12

13 DEL FIRE GLOBALT SAMARBEJDE For at fremme effektiv forbrugerbeskyttelse inden for global elektronisk handel bør medlemslandene: - formidle kommunikation, samarbejde og, hvis det er relevant, udvikling og gennemførelse af fælles initiativer på internationalt plan blandt virksomheder, forbrugerrepræsentanter og regeringer; - samarbejde på det relevante internationale plan gennem deres juridiske, kontrollerende og retshåndhævende myndigheder ved informationsudveksling, koordinering, kommunikation og fælles handling for at bekæmpe svigagtig, misvisende og urimelig erhvervsmæssig adfærd på tværs af grænser, - gøre brug af eksisterende internationale netværk og indgå bilaterale og/eller multilaterale aftaler eller andre ordninger, hvis det er nødvendigt og passende for at realisere et sådant samarbejde; - arbejde hen imod opnåelse af enighed på såvel nationalt som internationalt plan om elementær forbrugerbeskyttelse for at fremme målet med at øge forbrugertillid, sikre forudsigelighed for virksomhederne og beskytte forbrugerne; - samarbejde om og arbejde herimod udviklingen af aftaler eller andre ordninger for gensidig anerkendelse og håndhævelse af domme afsagt som følge af tvistigheder mellem forbrugere og virksomheder og domme afsagt som følge af lovhåndhævelsesmæssige skridt taget med det formål at bekæmpe svigagtig, misvisende og urimelig forretningsmæssig adfærd. 13

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

E-handelsfondens mærkningsordning

E-handelsfondens mærkningsordning E-handelsfondens mærkningsordning Jan Trzaskowski, vonhaller.dk FDIH den 13. december 2000 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Teknikneutralitet Gamle problemstillinger - ny relevans

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter IBM den 25. februar 1998 Jan@Trzaskowski.dk Agenda Jura og den moderne teknologi Aftaleindgåelse på Internettet Lov- og forumvalg på Internettet

Læs mere

Jan Trzaskowski !" #$ %%% &' '

Jan Trzaskowski ! #$ %%% &' ' Jan Trzaskowski!" #$ %%% &' ' Ole Lando, Kort indføring til komparativ ret, p. 79-108 ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5467 Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 300 CROSS BORDER 2010 DG SANCO SCREENERS B1. Sælger

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Ramme"for"gennemførelse"og"håndhævelse"af"principperne" for"god"praksis"i"vertikale"forbindelser"i" fødevareforsyningskæden"

Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden 25.$januar$2013$ Underskrivere: Kun de organisationer, der godkender rammen 1 I Indledning

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Markedsføring på Internettet

Markedsføring på Internettet Markedsføring på Internettet Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Advokatsamfundet den 6. april 2000 Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerens retsbeskyttelse i grænseoverskridende netværk, EM (1997)

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Handelsbetingelser for forbruger

Handelsbetingelser for forbruger Handelsbetingelser for forbruger I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Vær særlig opmærksom på Bestilling Feedback Personoplysninger & sikkerhed Cookies og tracking teknologier Benytter du udelukkende

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Internationale aspekter og direktivet om e-handel

Internationale aspekter og direktivet om e-handel Internationale aspekter og direktivet om e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Fabritius Tengnagel & Heine Jan@vonhaller.dk IIR den 10. oktober 2000 Agenda Lov- og forumvalg på Internettet Direktivet

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere