RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL"

Transkript

1 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce December 1999 Oversættelse foretaget af Forbrugerstyrelsen

2 INDHOLD PRÆAMBEL BILAG RETNINGSLINJER DEL ET DEL TO ANVENDELSESOMRÅDE GENERELLE PRINCIPPER I. GENNEMSKUELIG OG EFFEKTIV BESKYTTELSE II. III. RIMELIG FORRETNINGS-, REKLAME- OG MARKEDSFØRINGS- PRAKSIS ELEKTRONISK VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER A. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN B. OPLYSNINGER OM VARER OG TJENESTEYDELSER C. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONEN IV. BEKRÆFTELSESPROCEDUREN V. BETALING VI. KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING A. LOVVALG OG VÆRNETING B. ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING VII. VIII. PRIVATLIVETS FRED UDDANNELSE OG BEVIDSTHED DEL TRE IMPLEMENTERING DEL FIRE GLOBALT SAMARBEJDE 2

3 RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL (vedtaget af Rådet under dets 96. møde den 9. december 1999) Forbrugerlove, -politik og -praksis begrænser svigagtig, misvisende og uredelig markedsføringsskik. Den slags beskyttende foranstaltninger er uundværlige, ved opbygning af forbrugertillid og etablering af et mere ligeværdigt forhold mellem virksomheder og forbrugere i forretningstransaktioner. Den naturlige internationale karakter af digitale netværk og computerteknologi, der udgør den elektroniske markedsplads, fordrer en global tilgang til forbrugerbeskyttelse som en del af en gennemsigtig og forudsigelig juridisk og selvregulerende ramme for elektronisk handel. Det globale netværksmiljø udfordrer det enkelte lands eller retsområdes mulighed for på tilfredsstillende vis at forholde sig til spørgsmål vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel. Forskellige nationale politikker kan hæmme udbredelsen af elektronisk handel, og som sådan kan disse spørgsmål om forbrugerbeskyttelse mest effektivt behandles gennem internationalt samråd og samarbejde. OECD-landenes regeringer har erkendt, at internationalt koordinerede indsatser kan være nødvendige for at udveksle information og etablere en generel forståelse for, hvordan man griber disse spørgsmål an. Regeringerne opfordres til at bidrage til at fremme samfundsudviklingen og den økonomiske vækst på grundlag af nye netværksteknologier samt at forsyne deres borgere med en effektiv og gennemskuelig forbrugerbeskyttelse ved elektronisk handel. Der eksisterer en række forbrugerbeskyttelseslove, der regulerer forretningsmetoder. Mange af OECD's medlemslande har påbegyndt en gennemgang af deres eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning og praksis for at afgøre, hvorvidt ændringer er nødvendige for at indpasse de enestående aspekter ved elektronisk handel. Medlemslandene undersøger også måder, hvorpå en selvregulerende indsats kan være med til at yde en effektiv og rimelig forbrugerbeskyttelse i den sammenhæng. At nå disse mål kræver indsigt og bidrag fra hele det civile samfund, og alle disse initiativer bør være en del af den globale indsats blandt regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter. I april 1998 påbegyndte OECD's Forbrugerkomité udarbejdelsen af et sæt generelle retningslinier, til beskyttelse af forbrugere, som handler elektronisk, uden at skabe handelshindringer. Disse retningslinier er en anbefaling til regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter om de væsentligste elementer i en effektiv forbrugerbeskyttelse ved elektronisk handel. Intet i disse anbefalinger bør dog forhindre nogen i at gå videre og bør heller ikke udelukke medlemslandene fra at opretholde eller vedtage strengere bestemmelser til beskyttelse af forbrugere, der handler elektronisk. Formålet med retningslinierne er i særdeleshed at give en ramme og et sæt principper som en hjælp til: 3

4 i) regeringerne til at gennemgå, formulere og gennemføre forbruger- og lovhåndhævelsespolitikker, - praksis og -bestemmelser, såfremt det er nødvendigt for en effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel; ii) iii) erhvervsorganisationer, forbrugergrupper og selvstyrende organer ved at give vejledning om de væsentligste elementer i en effektiv forbrugerbeskyttelse, der bør tages i betragtning ved gennemgang, formulering eller implementering af selvregulerende ordninger inden for elektronisk handel; og individuelle virksomheder og forbrugere involveret i elektronisk handel ved at give klar vejledning om de væsentligste elementer i relation til oplysninger og rimelige forretningsmetoder, som virksomheder bør tilbyde, og forbrugere bør forvente i forbindelse med elektronisk handel. I lyset af ovenstående vil RÅDET Under hensyntagen til artikel 5 b) i Konventionen om Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling af 14. december 1960 Under hensyntagen til Ministererklæringen om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel af oktober 1998 [C(98)177 (bilag 2)]; Under hensyntagen til Rådets anbefaling om retningslinier for beskyttelse af privatlivets fred og videregivelse af personlige oplysninger på tværs af grænserne af 23. september 1980 [C(80)58(Final)], og Ministererklæringen om beskyttelse af privatlivets fred på globale netværk af oktober [C(98)177 (bilag 1)]; Under hensyntagen til Ministererklæringen om autentificering ved elektronisk handel af oktober 1998 [C(98)177 (bilag 3)]; Under henvisning til Rådets anbefaling om retningslinier for informationssystemers sikkerhed af november 1992 [C(92)188/FINAL)], og OECD's anbefaling om retningslinier for krypteringspolitik af 27. marts 1997 [C(97)62/FINAL]; I erkendelse af, at elektronisk handel kan give forbrugerne nye og væsentlige fordele, herunder bekvemmelighed, adgang til en stort udbud af varer og tjenesteydelser samt muligheden for at indsamle og sammenligne oplysninger om varer og tjenesteydelser; I erkendelse af, at elektronisk handel har visse specielle egenskaber, såsom at virksomheder og forbrugere let og hurtigt kan kommunikere om varer og tjenesteydelser og indgå handler på tværs af landegrænser. Da dette kan skabe samhandelssituationer, som er 4

5 ukendte for forbrugerne, og som kan bringe deres interesser i fare, er det af stigende vigtighed for forbrugere og virksomheder at være informeret om og opmærksomme på deres rettigheder og forpligtelser på den elektroniske markedsplads; I erkendelse af, at reglerne om lovvalg og værneting i forbrugersammenhæng kunne få konsekvenser for en lang række forhold inden for elektronisk handel, ligesom reglerne om lovvalg og værneting i andre sammenhænge kunne have konsekvenser for forbrugerbeskyttelse; I erkendelse af, at forbrugernes tillid til elektronisk handel forøges ved en fortsat udvikling af gennemskuelige og effektive forbrugerbeskyttelsesmekanismer, der begrænser enhver svigagtig, misvisende og illoyal erhvervsmæssig adfærd på de elektroniske net; I betragtning af, at elektronisk handel bør være åben og tilgængelig for alle forbrugere; og I betragtning af, at regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter bør være specielt opmærksomme på udviklingen af effektive systemer til konfliktløsning på tværs af grænser; ANBEFALER, AT MEDLEMSLANDENE: Tager de nødvendige skridt for at implementere de relevante afsnit af retningslinierne indeholdt i bilaget til denne anbefaling; Udbreder disse retningslinier bredt til alle relevante ministerier og offentlige styrelser, til erhvervsbrancher, der benytter elektronisk handel, til forbrugerrepræsentanter, til medierne, til uddannelsesinstitutioner og til andre relevante almene interessegrupper; Opmuntrer virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter til at spille en aktiv rolle for at fremme implementeringen af disse retningslinier internationalt, nationalt og lokalt; Opmuntrer regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter til at deltage i og behandle anbefalingerne fra igangværende undersøgelser af regler om lovvalg og værneting; Opfordrer ikke-medlemslande til at tage højde for indholdet i disse anbefalinger, når de gennemgår deres forbrugerpolitik, -initiativer og -bestemmelser; Konsulterer, samarbejder og letter informationsudvekslingen mellem sig selv og ikkemedlemslande samt virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter på såvel nationalt som internationalt plan for at yde en effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel i overensstemmelse med retningslinierne; Implementerer retningslinierne på en måde, der opfordrer til udvikling af nye forretningsmodeller og brug af teknologi til forbrugernes fordel, og opfordrer forbrugere til at drage nytte af ethvert værktøj, de har til rådighed, for at styrke deres position som købere; og 5

6 PÅLÆGGER Forbrugerkomitéen at udveksle information om fremskridt og erfaringer med hensyn til implementeringen af denne anbefaling, gennemgå sådanne informationer og melde tilbage til Rådet senest år 2002 og derefter efter behov. 6

7 BILAG RETNINGSLINIER DEL ET ANVENDELSESOMRÅDE Disse retningsliner gælder kun for elektronisk handel fra virksomhed til forbruger og ikke for transaktioner mellem virksomheder. DEL TO GENERELLE PRINCIPPER I. GENNEMSKUELIG OG EFFEKTIV BESKYTTELSE Forbrugere, der benytter sig af elektronisk handel, bør tilbydes gennemskuelig og effektiv forbrugerbeskyttelse, som ikke er under niveauet for den beskyttelse, de tilbydes ved andre former for handel. Regeringer, virksomheder, forbrugere og deres repræsentanter bør samarbejde om at opnå en sådan beskyttelse og fastlægge, hvilke ændringer der måtte være nødvendige for at tage højde for de specielle omstændigheder ved elektronisk handel. II. RIMELIG FORRETNINGS-, REKLAME- OG MARKEDSFØRINGSPRAKSIS Virksomheder, der driver elektronisk handel, bør tage passende hensyn til forbrugernes interesser og handle i overensstemmelse med rimelig forretnings-, reklame- og markedsføringspraksis. Virksomhederne bør ikke komme med eller undgå tilkendegivelser eller involvere sig i nogen praksis, som sandsynligvis vil være vildledende, misvisende, svigagtig eller urimelig. Virksomheder, der sælger, reklamerer for eller markedsfører varer og tjenesteydelser over for forbrugere, bør ikke involvere sig i nogen praksis, som vil påføre forbrugerne en urimelig skadesrisiko. Når virksomhederne stiller oplysninger om sig selv eller deres varer og tjenesteydelser til 7

8 rådighed, bør de give disse oplysninger på en klar, utvetydig, præcis og lettilgængelig måde. Virksomhederne bør følge egne tilkendegivelser om politik eller praksis vedrørende deres transaktioner over for forbrugerne. Virksomhederne bør tage den elektroniske handels globale karakter i betragtning og om muligt forholde sig til de forskellige lovgivningsmæssige forhold på de markeder, de henvender sig til. Virksomhederne bør ikke udnytte den elektroniske handels specielle egenskaber til at skjule deres faktiske identitet eller fysiske placering eller til at undlade at følge standarder for forbrugerbeskyttelse og/eller relevante håndhævelsesmekanismer. Virksomhederne bør ikke gøre brug af urimelige kontraktvilkår. Reklamer og markedsføring skal være let genkendelige som sådanne. I reklamer og markedsføring bør man anføre den virksomhed, der markedsføres eller reklameres for, såfremt undladelse heraf ville være vildledende. Virksomhederne bør være i stand til at dokumentere enhver eksplicit eller implicit tilkendegivelse, så længe tilkendegivelsen står ved magt og for en rimelig periode derefter. Virksomhederne bør udvikle og implementere effektive og letanvendelige procedurer, der giver forbrugerne mulighed for at vælge, om de ønsker at modtage uopfordret kommerciel elektronisk post. Når forbrugere har anført, at de ikke ønsker at modtage uopfordret kommerciel elektronisk post, skal dette respekteres. I en række lande er uopfordret kommerciel elektronisk post underlagt særlige juridiske eller selvregulerende krav. Virksomhederne bør tage specielle hensyn i forbindelse med reklame og markedsføring rettet mod børn, ældre og alvorligt syge samt andre, der måske ikke er i stand til fuldt ud at forstå de oplysninger, de præsenteres for. III. ELEKTRONISK VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER A. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN Virksomheder, der driver elektronisk handel med forbrugere, bør give præcise, klare og let tilgængelige oplysninger om sig selv, der mindst er tilstrækkelige til: i) at identificere virksomheden - herunder virksomhedens juridiske navn og handelsnavn, virksomhedens geografiske hovedforretningssted, adresse eller en anden måde, hvorpå den kan kontaktes elektronisk, eller telefonnummer samt evt. hjemstedsadresse og eventuelle relevante offentlige registrerings- eller bevillingsnumre. 8

9 ii) iii) iv) omgående, let og effektiv kommunikation mellem forbruger og virksomhed; passende og effektiv konfliktløsning; forkyndelse af sagsanlæg; og v) at embedsmænd med ansvar for retshåndhævelse eller kontrol kan lokalisere virksomheden. Når en virksomhed offentliggør, at den er medlem af en relevant selvstyrende ordning, brancheorganisation, konfliktløsningsorganisation eller et andet certificeringsorgan, bør virksomheden give forbrugerne relevante oplysninger om kontaktadresse, samt hvorledes man let får bekræftet det pågældende medlemskab og oplysninger om certificeringsorganets relevante regelsæt og praksis. B. OPLYSNINGER OM VARER OG TJENESTEYDELSER Virksomheder, der driver elektronisk handel med forbrugere, bør give præcise og let tilgængelige oplysninger om de tilbudte varer og tjenesteydelser, så forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at gennemføre handlen, og oplysningerne skal være givet på en måde, der gør det muligt for forbrugerne at bevare præcise optegnelser over disse oplysninger. C. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONEN Virksomheder, der driver elektronisk handel, bør give tilstrækkelige oplysninger om de med handlen forbundne vilkår, betingelser og omkostninger, så forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning, om hvorvidt de ønsker at gennemføre handlen. Disse oplysninger skal være tydelige, præcise, let tilgængelige og gives på en måde, så forbrugerne får tilstrækkelig mulighed for at gennemgå dem, før handlen indgås. Når der er mulighed for at gennemføre handlen på flere sprog, bør virksomheden gøre alle oplysninger, der er nødvendige for at forbrugerne er tilstrækkeligt informerede til at kunne træffe en beslutning om handlen, tilgængelige på de pågældende sprog. Virksomhederne bør give forbrugerne en klar og fuldstændig tekst med alle handlens relevante vilkår og betingelser på en måde, der gør det muligt for forbrugerne at få og bevare præcise optegnelser over disse oplysninger. Når det er relevant og passende, handlen taget i betragtning, bør oplysningerne omfatte følgende: i) specifikation af de samlede omkostninger, som virksomheden opkræver og/eller pålægger; ii) meddelelse om andre omkostninger, som normalt skal betales af forbrugeren, men som ikke opkræves og/eller pålægges af virksomheden; 9

10 iii) iv) leverings- og opfyldelsesbetingelser; betalingsbetingelser og -måde; v) salgsrestriktioner, -begrænsninger eller -betingelser, såsom godkendelse fra forældre/værge og geografiske eller tidsmæssige restriktioner; vi) vii) viii) ix) anvisninger om korrekt anvendelse, herunder sikkerheds- og sundhedsforskrifter; oplysninger om mulig service efter salget; specifikation af og betingelser vedrørende tilbagekaldelses-, ophævelses-, returombytnings-, fortrydelses- og/eller refusionspolitik; og ydede garantier. Den anvendte valuta bør anføres i alle oplysninger vedrørende omkostninger. IV. BEKRÆFTELSESPROCESSEN For at undgå tvetydighed om forbrugerens intentioner om at foretage et køb, bør forbrugeren, før handlen indgås, have mulighed for præcist at identificere de varer og tjenesteydelser, som han eller hun ønsker at købe; identificere og rette evt. fejl eller justere ordren; give et informeret og bevidst samtykke til købet; og fremskaffe fuldstændige og præcise optegnelser over transaktionen. Forbrugeren skal kunne annullere transaktionen, inden handlen indgås. V. BETALING Forbrugerne bør tilbydes letanvendelige, sikre betalingsmåder samt oplysninger om sikkerhedsniveauet ved disse måder. Begrænsning af ansvaret for uberettiget eller svigagtig anvendelse af betalingssystemer og mekanismer til tilbageføring af posteringer er væsentlige elementer, der forøger forbrugernes tillid, og man bør fortsat udvikle dem og opmuntre til brugen af dem i sammenhæng med elektronisk handel. VI. KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING A. LOVVALG OG VÆRNETING Transaktioner fra virksomhed til forbruger på tværs af landegrænser er, uanset om de udføres elektronisk eller på anden vis, underlagt den eksisterende ramme for lovvalg og værneting. Elektronisk handel udgør en udfordring for disse eksisterende rammer. Det bør derfor 10

11 overvejes, hvorvidt den eksisterende ramme for lovvalg og værneting bør ændres eller anvendes på en anden måde for at sikre effektiv og gennemskuelig forbrugerbeskyttelse i sammenhæng med fortsat vækst inden for elektronisk handel. Ved overvejelsen af, hvorvidt man skal tilpasse den eksisterende ramme, bør regeringerne forsøge at sikre, at rammerne er rimelige for forbrugere og virksomheder, at de formidler elektronisk handel, giver forbrugerne et beskyttelsesniveau, der ikke er lavere end det, de har ved andre former for handel, og giver forbrugerne en meningsfyldt adgang til rimelig og rettidig konfliktløsning og afhjælpning uden urimelige omkostninger og urimeligt besvær. B. ALTERNATIV KONFLIKTLØSNING OG AFHJÆLPNING Forbrugerne bør have en meningsfuld adgang til rimelig og hurtig alternativ konfliktløsning og afhjælpning uden urimelige omkostninger og urimeligt besvær. Virksomheder, forbrugerrepræsentanter og regeringer bør samarbejde om fortsat at anvende og udvikle rimelige, effektive og gennemskuelige selvregulerende politikker og procedurer mv., herunder alternative konfliktløsningsmekanismer, til at behandle forbrugerklager og løse forbrugerkonflikter, der er opstået som følge af elektronisk handel fra virksomhed til forbruger, særligt med henblik på følgende: i) Virksomhederne og forbrugerrepræsentanterne bør fortsat etablere rimelige, effektive og gennemskuelige interne mekanismer til at behandle og besvare forbrugerklager og -problemer hurtigt og på en rimelig måde og uden urimelige omkostninger eller urimeligt besvær for forbrugeren. Forbrugerne bør opfordres til at drage fordel af sådanne mekanismer. ii) iii) iv) Virksomhederne og forbrugerrepræsentanterne bør fortsat i samarbejde etablere selvregulerende ordninger til at behandle forbrugerklager og hjælpe forbrugerne med at løse konflikter, der er opstået som følge af elektronisk handel fra virksomhed til forbruger. Virksomhederne, forbrugerrepræsentanterne og de offentlige myndigheder bør fortsat i samarbejde tilbyde forbrugerne muligheden for alternative konfliktløsningsmekanismer, der giver en effektiv løsning på en konflikt hurtigt og på en rimelig måde og uden urimelige omkostninger eller urimeligt besvær for forbrugeren. Når ovenstående implementeres, bør virksomhederne, forbrugerrepræsentanterne og regeringerne præstere nytænkning ved anvendelse af informationsteknologien og bruge den til at øge forbrugerbevidsthed og valgfrihed. Desuden er yderligere undersøgelser nødvendige for at opfylde formålet i afsnit VI på internationalt plan. VII. PRIVATLIVETS FRED Elektronisk handel fra virksomhed til forbruger bør gennemføres i overensstemmelse med de anerkendte principper om privatlivets fred i OECD's Retningslinier for Beskyttelse af 11

12 Privatlivets Fred og Videregivelse af Personlige Oplysninger på Tværs af Grænserne (1980) og tage OECD's Ministererklæring om Beskyttelse af Privatlivets Fred på Globale Netværk (1998) i betragtning for at yde en passende og effektiv forbrugerbeskyttelse. VIII. UDDANNELSE OG BEVIDSTHED Regeringer, virksomheder og forbrugerrepræsentanter bør samarbejde om at uddanne forbrugerne i brugen af elektronisk handel, at fremme informeret beslutningstagning hos forbrugere, der handler elektronisk; og at øge bevidstheden hos virksomheder og forbrugere om de forbrugerbeskyttelsesrammer, der gælder for deres aktiviteter direkte på de elektroniske net. Regeringerne, virksomhederne, medierne, uddannelsesinstitutionerne og forbrugerrepræsentanterne bør benytte sig af alle effektive midler til at uddanne forbrugere og virksomheder, herunder de nyeste teknikker muliggjort af de globale netværk. Regeringer og forbrugerrepræsentanter bør samarbejde med virksomhederne om at give oplysninger til forbrugere og virksomheder over hele verden om relevante forbrugerbeskyttelseslove og muligheder for afhjælpning på en let tilgængelig og forståelig måde. DEL TRE IMPLEMENTERING For at nå målet med denne anbefaling bør medlemslandene på nationalt og internationalt plan og i samarbejde med virksomheder, forbrugere og disses repræsentanter: a) gennemgå og om nødvendigt fremme selvregulerende praksis og/eller vedtage eller tilpasse lovgivning og praksis, så sådan lovgivning og praksis gælder for elektronisk handel, og i den forbindelse tage de teknologiske principper og mediets neutralitet i betragtning, b) opmuntre til, at der sker en fortsat styring fra den private sektors side, som indbefatter forbrugerrepræsentanters deltagelse i udviklingen af effektive selvreguleringsmekanismer, der indeholder specifikke, materielle regler for konfliktløsning og overensstemmelsesmekanismer. c) opmuntre til, at den private sektor fortsat går i spidsen med udvikling af teknologi som et redskab til at beskytte og give beføjelser til forbrugerne; d) fremme eksistensen af, formålet med og indholdet af Retningslinierne så vidt muligt og opmuntre til brugen af dem; og e) formidle forbrugernes mulighed for både at få lettere adgang til forbrugeroplysende materiale og at indsende klager vedrørende elektronisk handel. 12

13 DEL FIRE GLOBALT SAMARBEJDE For at fremme effektiv forbrugerbeskyttelse inden for global elektronisk handel bør medlemslandene: - formidle kommunikation, samarbejde og, hvis det er relevant, udvikling og gennemførelse af fælles initiativer på internationalt plan blandt virksomheder, forbrugerrepræsentanter og regeringer; - samarbejde på det relevante internationale plan gennem deres juridiske, kontrollerende og retshåndhævende myndigheder ved informationsudveksling, koordinering, kommunikation og fælles handling for at bekæmpe svigagtig, misvisende og urimelig erhvervsmæssig adfærd på tværs af grænser, - gøre brug af eksisterende internationale netværk og indgå bilaterale og/eller multilaterale aftaler eller andre ordninger, hvis det er nødvendigt og passende for at realisere et sådant samarbejde; - arbejde hen imod opnåelse af enighed på såvel nationalt som internationalt plan om elementær forbrugerbeskyttelse for at fremme målet med at øge forbrugertillid, sikre forudsigelighed for virksomhederne og beskytte forbrugerne; - samarbejde om og arbejde herimod udviklingen af aftaler eller andre ordninger for gensidig anerkendelse og håndhævelse af domme afsagt som følge af tvistigheder mellem forbrugere og virksomheder og domme afsagt som følge af lovhåndhævelsesmæssige skridt taget med det formål at bekæmpe svigagtig, misvisende og urimelig forretningsmæssig adfærd. 13

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Jan Trzaskowski !" #$ %%% &' '

Jan Trzaskowski ! #$ %%% &' ' Jan Trzaskowski!" #$ %%% &' ' Ole Lando, Kort indføring til komparativ ret, p. 79-108 ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter IBM den 25. februar 1998 Jan@Trzaskowski.dk Agenda Jura og den moderne teknologi Aftaleindgåelse på Internettet Lov- og forumvalg på Internettet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November 2012 1 Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere