Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Z wielk¹ przyjemnoci¹ polecam Paסstwu Przewodnik Inwestora, wydawnictwo przybli- aj¹ce warunki i moliwoci inwestowania w naszym regionie. Mam nadziejך, i ta publikacja zachךci przedsiךbiorcףw do bliszego zapoznania siך z wojewףdztwem podkarpackim, a w efekcie pomoe podj¹ז decyzjך o ulokowaniu tu kapita³u. Atutem Podkarpacia jest wietne po³oenie geograficzne w bezporednim s¹siedztwie Ukrainy i S³owacji, z ktףrymi podejmujemy wszechstronn¹ wspף³pracך. Wojewףdztwo podkarpackie jest zatem swoistym pomostem z zachodni¹ czךci¹ Europy. Stwarza to unikaln¹ szansך dla inwestorףw, szczegףlnie w przededniu integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Region dysponuje duym potencja³em spo³eczno-gospodarczym. Nasz¹ ofertך wyrףniaj¹: niskie koszty wytwarzania, ulgi inwestycyjne, niewysokie nak³ady, dobrze wykszta³cone kadry, relatywnie nisze koszty pracy, m¹dre i aktywne samorz¹dy, dzia³aj¹ce instytucje oko³obiznesowe - w tym Centrum Obs³ugi Inwestora, a take port lotniczy o bardzo wysokich parametrach, po³oony w Jasionce, planowane Centrum Logistyczne wokף³ strefy przylotniskowej oraz pomys³ utworzenia Doliny Lotniczej w po³udniowo-wschodniej Polsce. Chcia³bym podkreliז, e atrakcyjnoז Podkarpackiego uzupe³niaj¹ rףwnie niepowtarzalne walory krajobrazowe, piךkno przyrody, czystoז rodowiska naturalnego i liczne zabytki, co odgrywa istotn¹ rolך we wspף³czesnych tendencjach lokowania nowych inwestycji zagranicznych. Zachךcaj¹c Paסstwa do zapoznania siך z niniejszym Przewodnikiem, pragnך podziךkowaז wszystkim inwestorom, ktףrzy ju s¹ obecni w wojewףdztwie podkarpackim i wyraam nadziejך, e dziךki temu wydawnictwu bךdך mףg³ powitaז kolejnych. Z wyrazami szacunku Marsza³ek Wojewףdztwa Podkarpackiego Leszek Deptu³a

8

9 1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIA ALNOCI GOSPODARCZEJ Podstawowymi aktami prawnymi reguluj¹cymi prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej s¹: Ustawa Prawo dzia³alnoci gospodarczej i Kodeks spף³ek handlowych. Wszystkie podmioty gospodarcze dzia³aj¹ w okrelonej formie organizacyjnej oraz wystךpuj¹ w okrelonej formie prawnej. Wed³ug stanu prawnego, w Polsce mog¹ funkcjonowaז nastךpuj¹ce formy organizacyjno-prawne prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej: przedsiךbiorstwo jednoosobowe (przedsiךbiorca prowadz¹cy dzia³alnoז na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej), spף³ka cywilna, spף³ka jawna, spף³ka partnerska, spף³ka komandytowa, spף³ka komandytowo - akcyjna, spף³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, spף³ka akcyjna, przedsiךbiorstwo paסstwowe, spף³dzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Z punktu widzenia prawa rozrףnia siך spף³ki cywilne i handlowe. Spף³ki cywilne dzia³aj¹ wg Kodeksu cywilnego. Spף³ki handlowe dzia³aj¹ na podstawie Kodeksu spף³ek handlowych i dzielimy je na spף³ki osobowe i kapita³owe. Spף³ki osobowe opieraj¹ sw¹ dzia³alnoז na osobistej odpowiedzialnoci wspףlnikףw za zobowi¹zania spף³ki. Wspףlnicy ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoז za zobowi¹zania spף³ki. Do tych spף³ek zalicza siך spף³kך jawn¹ i komandytow¹, partnersk¹, komandytowo - akcyjn¹. Spף³ki kapita³owe odpowiadaj¹ za zobowi¹zania wobec wierzycieli tylko kapita³em spף³ki, a wiךc wk³adami wspףlnikףw. Wspףlnicy natomiast nie odpowiadaj¹ swoim maj¹tkiem osobistym za zobowi¹zania wobec wierzycieli. Do tych spף³ek zalicza siך spף³kך z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ i spף³kך akcyjn¹ PODMIOTY GOSPODARCZE Przedsiךbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoci prawnej spף³ka prawa handlowego, ktףra zawodowo, we w³asnym imieniu podejmuje i wykonuje dzia³alnoז gospodarcz¹. Za przedsiךbiorcףw uznaje siך take wspףlnikףw spף³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoci gospodarczej. Przedsiךbiorca (osoba fizyczna) prowadz¹cy dzia³alnoז gospodarcz¹ na podstawie wpisu do Krajoweg Rejestru S¹dowego (KRS), potocznie zwany jest przedsiךbiorc¹ jednoosobowym. 61

10 Pe³ni on funkcjך kierownika i wnosi do przedsiךbiorstwa ca³y swףj maj¹tek. Osoba ta ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoז prawn¹ wobec wierzycieli i pe³ne ryzyko prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Rozmiary dzia³alnoci tego przedsiךbiorstwa s¹ ograniczone przez moliwoci mobilizacji kapita³u ze strony pojedynczego w³aciciela. Spף³ka cywilna jest umow¹ uregulowan¹ w Kodeksie cywilnym. Ta forma dzia³alnoci gospodarczej powstaje w drodze umowy zawartej miךdzy wspףlnikami. Zobowi¹zuje wspףlnikףw, aby wspףlnie d¹yli do osi¹gniךcia wspףlnego celu gospodarczego i okrela, w jaki sposףb ten cel powinien byז osi¹gniךty. Maj¹tek spף³ki cywilnej sk³ada siך z wk³adףw wnoszonych przez wspףlnikףw. Wk³adem wspףlnika do spף³ki moe byז w³asnoז lub inne prawo, ale moe te polegaז na wiadczeniu us³ug na rzecz spף³ki (np. prowadzeniu rachunkowoci spף³ki). Spף³ka cywilna nie maj¹c osobowoci prawnej nie jest podmiotem prawa w³asnoci, a wiךc nie jest w³acicielem maj¹tku. Jego w³acicielami pozostaj¹ wspףlnicy, choז na czas trwania spף³ki wspףlnicy nie mog¹ rozporz¹dzaז swoim udzia³em, ani domagaז siך podzia³u wspףlnego maj¹tku wspףlnikףw. Za zobowi¹zania spף³ki wspףlnicy odpowiadaj¹ solidarnie. Kady wspףlnik jest uprawniony do rףwnego udzia³u w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach. W umowie spף³ki mona inaczej ustaliז udzia³ wspףlnikףw w zyskach i stratach, lecz nigdy nie mona wy³¹czyז wspףlnika od udzia³u w zyskach. Kodeks spף³ek handlowych zak³ada m.in., e wszystkie spף³ki cywilne, ktףrych przychody netto ze sprzeday towarףw lub wiadczenia us³ug w kadym z dwףch kolejnych lat obrotowych osi¹gnך³y rףwnowartoז co najmniej euro bךd¹ musia³y przekszta³ciז siך w spף³ki jawne i zarejestrowaז w KRS. Zak³ada on rףwnie moliwoז przekszta³cenia spף³ki cywilnej w spף³kך prawa handlowego bez koniecznoci jej rozwi¹zania SP KI HANDLOWE Spף³ka jawna powstaje w wyniku umowy zawartej przez wspףlnikףw. Kady wspףlnik ma prawo do rףwnego udzia³u w zysku, ma te obowi¹zek pokrywania strat w tym samym stosunku. W umowie spף³ki mona inaczej ustaliז udzia³ wspףlnikףw w zyskach i stratach, lecz nigdy nie mona zwolniז wspףlnika od udzia³u w stratach. Wspףlnicy odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spף³ki osobicie, nieograniczenie, solidarnie i subsydiarnie. Spף³ka partnerska wzorowana na rozwi¹zaniach z USA umoliwia wspף³pracך przedstawicielom wolnych zawodףw (np. adwokatom, lekarzom). Cech¹ charakterystyczn¹ tej spף³ki jest m.in. sposףb odpowiedzialnoci partnerףw za jej zobowi¹zania. Odpowiedzialnoז partnera ogranicza siך do nastךpstw czynnoci wykonywanych przez niego lub osoby znajduj¹ce siך pod jego kierownictwem. Umowa moe jednak przewidywaז, e jeden albo wiךksza liczba partnerףw ponosi odpowiedzialnoז tak jak wspףlnik spף³ki jawnej. Spף³ka komandytowa charakteryzuje siך tym, e odpowiedzialnoז wspףlnikףw za zobowi¹zania jest zrףnicowana. Jedni odpowiadaj¹ bez ograniczeס tj. ca³ym swym maj¹tkiem - s¹ to komplementariusze. Inni - tzw. komandytariusze - tylko do wysokoci wk³adu, czyli tzw. sumy komandytowej. W zwi¹zku z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ komandytariusza jest on w zasadzie odsuniךty od prowadzenia spraw spף³ki i jej reprezentowania. 62

11 Utworzenie tej spף³ki wymaga zawarcia przez wspףlnikףw umowy w formie aktu notarialnego i wpisania do rejestru. Wymaga rףwnie zg³oszenia do rejestru, identycznie jak w przypadku wszystkich spף³ek prawa handlowego. Spף³ka komandytowo-akcyjna ma u³atwiז pozyskanie kapita³u polskim przedsiךbiorstwom, ktףre maj¹ uregulowan¹ pozycjך na rynku. Spף³ka ta moe podnosiז kapita³ emituj¹c akcje. Zamiast komandytariuszy uczestnicz¹ w niej akcjonariusze, czyli inwestorzy pasywni. Kapita³ zak³adowy winien wynosiז co najmniej 50 tys. z³otych. Spף³ka ta posiada organy takie jak: walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza. Rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osףb. Funkcjך quasi zarz¹du pe³ni¹ komplementariusze (o ile statut spףlki nie stanowi inaczej) SP KI KAPITA OWE Spף³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ jest spף³k¹ kapita³ow¹ i moe byז tworzona w kadym celu prawnie dozwolonym. Spף³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ zawierane mog¹ byז przez jedn¹ lub wiךcej osףb. Umowa spף³ki powinna byז zawarta w formie aktu notarialnego. Kapita³ spף³ki musi wynosiז minimum z³. Wysokoז jednego udzia³u winna wynosiז minimum 500 z³. Z chwil¹ zawarcia umowy spף³ki powstaje spף³ka z o.o. w organizacji. Z chwil¹ wpisania jej do rejestru spף³ka z o.o. uzyskuje osobowoז prawn¹. Umowa spף³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ powinna byז zawarta w formie aktu notarialnego oraz okrelaז: firmך i siedzibך spף³ki, przedmiot dzia³alnoci spף³ki, wysokoז kapita³u zak³adowego, czy wspףlnik moe mieז wiךcej ni jeden udzia³, liczbך i wartoז nominaln¹ udzia³ףw objךtych przez poszczegףlnych wspףlnikףw, czas trwania spף³ki, jeeli jest oznaczony. Do powstania spף³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ wymaga siך: zawarcia umowy spף³ki (w formie aktu notarialnego), wniesienia przez wspףlnikףw wk³adףw na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego, a w razie objךcia udzia³u za cen¹ wysz¹ od wartoci nominalnej, take wniesienia nadwyki, powo³ania zarz¹du, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeeli wymaga tego ustawa lub umowa spף³ki, wpisu do rejestru. Zg³oszenie sp. z o.o. do s¹du rejestrowego wymaga z³oenia formularza KRS-W3 wraz ze stosownymi za³¹cznikami i powinno zawieraז: firmך, siedzibך i adres spף³ki, przedmiot dzia³alnoci spף³ki, wysokoז kapita³u zak³adowego, okrelenie, czy wspףlnik moe mieז wiךcej ni jeden udzia³, 63

12 nazwiska, imiona i adresy cz³onkףw zarz¹du oraz sposףb reprezentowania spף³ki, nazwiska i imiona cz³onkףw rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeeli ustawa lub umowa spף³ki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeeli wspףlnicy wnosz¹ do spף³ki wk³ady niepieniךne zaznaczenie tej okolicznoci, czas trwania spף³ki, jeeli jest oznaczony, jeeli umowa wskazuje gazetך przeznaczon¹ do og³oszeס spף³ki oznaczenie tej gazety. Do wniosku o zarejestrowanie naley do³¹czyז: umowך spף³ki, pisemne owiadczenie cz³onkףw zarz¹du, e wk³ady na pokrycie kapita³u zak³adowego zosta³y przez wszystkich wspףlnikףw w ca³oci wniesione, dowףd ustanowienia w³adz spף³ki z wyszczegףlnieniem ich sk³adu osobowego, jeeli o powo³aniu cz³onkףw organףw spף³ki nie stanowi akt notarialny zawieraj¹cy umowך spף³ki, listך wspףlnikףw z podaniem ich nazwiska i imienia lub firmy oraz liczby i wartoci nominalnej udzia³ףw kadego z nich, podpisan¹ przez wspףlnikףw, wzory podpisףw cz³onkףw zarz¹du z³oone wobec s¹du lub powiadczone notarialnie. Spף³ka powinna posiadaז zarz¹d, radך nadzorcz¹ lub komisjך rewizyjn¹. Rada nadzorcza musi byז powo³ana, gdy kapita³ zak³adowy przekracza sumך z³ i wspףlnikףw jest wiךcej ni 25. Najwyszym organem spף³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ jest zgromadzenie wspףlnikףw. Udzia³owcy spף³ki partycypuj¹ w zyskach i kwocie likwidacyjnej stosownie do posiadanego wk³adu lub zgodnie z zasadami zawartymi w akcie za³oycielskim. Udzia³ nigdy nie moe byז papierem wartociowym; jego minimalna wartoז musi wynosiז 500 z³. Obrףt udzia³ami jest swobodny. Mona je zbywaז, zastawiaז i dzieliז (o ile po podzieleniu ich wartoז nie bךdzie nisza od ustawowego minimum). Jednak Kodeks spף³ek handlowych przewiduje szereg wyj¹tkףw, a podstawowy to moliwoז uzalenienia w akcie za³oycielskim spף³ki zbycia lub zastawienia od jej zezwolenia. Spף³ka akcyjna moe byז zawi¹zana przez jedn¹ albo wiךcej osףb. Podstawowym dokumentem reguluj¹cym dzia³alnoז spף³ki jest jej statut w formie aktu notarialnego. Kodeks spף³ek handlowych okrela szereg wymogףw formalnych warunkuj¹cych powstanie spף³ki akcyjnej, m.in. sporz¹dzenie i podpisanie statutu, wniesienie przez akcjonariuszy wk³adףw na pokrycie kapita³u zak³adowego. Kapita³ zak³adowy winien wynosiז minimum z³ i dzieli siך na akcje o rףwnej wartoci nominalnej. Kolejnymi warunkami jest ustanowienie zarz¹du i rady nadzorczej oraz wpis do rejestru. Z chwil¹ zawi¹zania spף³ki powstaje spף³ka akcyjna w organizacji. Z chwil¹ wpisania do rejestru spף³ka akcyjna nabywa osobowoז prawn¹. Statut spף³ki akcyjnej (umowa spף³ki) zawarty w formie aktu notarialnego powinien okrelaז: firmך i siedzibך spף³ki, przedmiot dzia³alnoci spף³ki, czas trwania spף³ki, jeeli jest oznaczony, wysokoז kapita³u zak³adowego oraz kwotך wp³acon¹ przed zarejestrowaniem na pokrycie kapita³u zak³adowego, wartoז nominaln¹ akcji i ich liczbך ze wskazaniem, czy akcje s¹ imienne, czy na okaziciela, 64

13 liczbך akcji poszczegףlnych rodzajףw i zwi¹zane z nimi uprawnienia, jeeli maj¹ byז wprowadzone, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) za³oycieli, liczbך cz³onkףw zarz¹du i rady nadzorczej albo co najmniej minimaln¹ lub maksymaln¹ liczbך cz³onkףw tych organףw oraz podmiot uprawniony do ustalenie sk³adu zarz¹du lub rady nadzorczej, co najmniej przyblion¹ wielkoז wszystkich kosztףw poniesionych lub obci¹aj¹cych spף³kך w zwi¹zku z jej utworzeniem, ustalon¹ na dzieס zawi¹zania spף³ki, gazetך do og³oszeס, jeeli spף³ka zamierza dokonywaז og³oszeס rףwnie poza Monitorem S¹dowym i Gospodarczym. Ponadto wymagane jest, pod rygorem bezskutecznoci wobec spף³ki, aby statut zawiera³ postanowienia dotycz¹ce: liczby i rodzajףw tytu³ףw uczestnictwa w zysku lub w podziale maj¹tku spף³ki oraz zwi¹zanych z nimi praw, wszelkich zwi¹zanych z akcjami obowi¹zkףw wiadczenia na rzecz spף³ki, poza obowi¹zkiem wp³acenia nalenoci za akcje, warunkףw i sposobu umorzenia akcji, ograniczeס zbywalnoci akcji, uprawnieס osobistych przyznanych akcjonariuszom. Zg³oszenie spף³ki akcyjnej do s¹du rejestrowego powinno zawieraז: firmך, siedzibך i adres spף³ki albo adres do dorךczeס, przedmiot dzia³alnoci spף³ki, wysokoז kapita³u zak³adowego, liczbך i wartoז nominaln¹ akcji, wysokoז kapita³u docelowego, jeeli statut to przewiduje, liczbך akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, wzmiankך, jaka czךז kapita³u zak³adowego zosta³a pokryta przed zarejestrowaniem, nazwiska i imiona cz³onkףw zarz¹du oraz sposףb reprezentowania spף³ki, nazwiska i imiona cz³onkףw rady nadzorczej, jeeli akcjonariusze wnosz¹ wk³ady niepieniךne, zaznaczenie tej okolicznoci, czas trwania spף³ki, jeeli jest oznaczony, jeeli statut wskazuje gazetך przeznaczon¹ do og³oszeס spף³ki jej oznaczenie, jeeli statut przewiduje przyznanie uprawnieס osobistych okrelonym akcjonariuszom lub tytu³y uczestnictwa w dochodach lub maj¹tku spף³ki nie wynikaj¹ce z akcji zaznaczenie tych okolicznoci. Do zg³oszenia spף³ki naley do³¹czyז: statut, akty notarialne o zawi¹zaniu spף³ki i objךciu akcji, owiadczenie wszystkich cz³onkףw zarz¹du, e wymagane statutem wp³aty na akcje oraz wk³ady niepieniךne zosta³y dokonane zgodnie z prawem, potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowףd wp³aty na akcje, dokonanej na rachunek spף³ki w organizacji; w przypadku, gdy statut przewiduje pokrycie kapita³u zak³adowego wk³adami niepieniךnymi po dokonaniu rejestracji, naley do³¹czyז owiadczenie wszystkich cz³onkףw zarz¹du, e wniesienie tych wk³adףw do spף³ki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed up³ywem wymaganego terminu, dokument stwierdzaj¹cy ustanowienie organףw spף³ki z wyszczegףlnieniem ich sk³adu osobowego, 65

14 zezwolenie lub dowףd zatwierdzenia statutu przez w³aciwy organ w³adzy publicznej, jeeli s¹ one wymagane do powstania spף³ki, akt notarialny owiadczenia zarz¹du o wysokoci objךtego kapita³u zak³adowego, jeeli statut okrela minimaln¹ lub maksymaln¹ wysokoז kapita³u zak³adowego. Akcje nie mog¹ byז obejmowane poniej ich wartoci nominalnej. Jeli s¹ obejmowane po cenie wyszej od wartoci nominalnej, to nadwyka musi byז uiszczona w ca³oci przed zarejestrowaniem spף³ki. Akcje obejmowane za wk³ady niepieniךne powinny byז pokryte w ca³oci, nie pףniej ni przed up³ywem roku po zarejestrowaniu spף³ki. Akcje obejmowane za wk³ady pieniךne powinny byז op³acone przed zarejestrowaniem spף³ki co najmniej w jednej czwartej ich wartoci nominalnej. Jeeli akcje s¹ obejmowane wy³¹cznie za wk³ady niepieniךne albo za wk³ady niepieniךne i pieniךne, wףwczas kapita³ zak³adowy powinien byז pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego minimalnej wymaganej wysokoci ( z³). Organami spף³ki s¹: zarz¹d - prowadzi sprawy spף³ki i reprezentuje spף³kך na zewn¹trz. Sk³ada siך on z jednego lub wiךkszej liczby cz³onkףw, powo³ywanych i odwo³ywanych przez radך nadzorcz¹. Cz³onek moe byז te odwo³any lub zawieszony przez walne zgromadzenie. rada nadzorcza - sprawuje sta³y nadzףr nad dzia³alnoci¹ spף³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoci. Rada sk³ada siך z co najmniej trzech cz³onkףw powo³ywanych i odwo³ywanych przez walne zgromadzenie. walne zgromadzenie - najwysza w³adza spף³ki. Sk³ada siך z wszystkich uprawnionych do g³osowania akcjonariuszy spף³ki. Walne zgromadzenie zatwierdza i rozpatruje sprawozdania zarz¹du z dzia³alnoci spף³ki oraz sprawozdania finansowe, udziela absolutorium organom spף³ki z wykonanych przez nie obowi¹zkףw. Uchwala te podzia³ zyskףw albo pokrycie strat PORWNANIE WYBRANYCH SP EK PRAWA HANDLOWEGO Spף³ka komandytowa jest specyficzn¹ spף³k¹ osobow¹, gdy pozwala prowadziז dzia³alnoז w szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze, daj¹c jednoczenie wspףlnikom bardzo du¹ swobodך w kszta³towaniu odpowiedzialnoci za sprawy spף³ki i jej zobowi¹zania. Kapita³owa spף³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, w odrףnieniu od osobowej spף³ki komandytowej, posiada od momentu rejestracji osobowoז prawn¹. Moe zatem nabywaז prawa oraz zaci¹gaז zobowi¹zania, pozywaז i byז pozywana. Osobowoז prawna jest bardzo wana przy podejmowaniu i realizacji inwestycji, a take w kontaktach z kontrahentami oraz u³atwia zaci¹ganie kredytףw inwestycyjnych. Ograniczona odpowiedzialnoז spף³ki nie oznacza jednak, e wierzycieli zaspokaja siך jedynie z maj¹tku spף³ki. Spף³ka odpowiada przed wierzycielami do wysokoci udzia³ףw wspףlnikףw i wartoci maj¹tku spף³ki. Jeli zobowi¹zanie ma wysz¹ wartoז, dodatkowo odpowiadaj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du ca³ym swoim maj¹tkiem. W ma³ych firmach, gdzie cz³onkami zarz¹du najczךciej s¹ sami wspףlnicy, oznacza to zatem ich osobist¹ odpowiedzialnoז. Spף³ka akcyjna jest podobnie, jak spף³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, spף³k¹ kapita³ow¹ i posiada osobowoז prawn¹. Jest form¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej 66

15 > > > I > F 8 H > A > 8 A ) > ) ) 8 ) A 8 > 8> F 8 I > > B8 )? 8 >8 F) > A > 8 B )B8. ) A > > B?) ) A A8 DI F B8 I> A8 I > ) > 8 B8 > B?) 8 &2 %& (./, G : C C 3

16 2. CZYNNOCI FORMALNO-PRAWNE ZWI ZANE Z ROZPOCZCIEM DZIA ALNOCI GOSPODARCZEJ Ustawa Prawo dzia³alnoci gospodarczej jako dzia³alnoז gospodarcz¹ definiuje kad¹ zarobkow¹ dzia³alnoז: wytwףrcz¹, handlow¹, budowlan¹ i us³ugow¹ oraz zorganizowane i ci¹g³e poszukiwanie, eksploatowanie i rozpoznawanie zasobףw naturalnych. Ustawy nie stosuje siך do dzia³alnoci wytwףrczej w zakresie upraw rolnych oraz do chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, lenictwa i rybactwa rףdl¹dowego, oraz do wynajmowania przez rolnikףw pokoi i miejsc dla namiotףw w gospodarstwach rolnych, a take us³ug z tym zwi¹zanych. Rozpoczךcie dzia³alnoci gospodarczej w formie spף³ki w Polsce wi¹e siך z dokonaniem nastךpuj¹cych czynnoci formalno-prawnych: z³oenia wniosku o wpis do rejestru wraz z niezbךdnymi za³¹cznikami do Krajowego Rejestru S¹dowego, z³oenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON w Urzךdzie Statystycznym, wyrobienia piecz¹tki, otwarcia konta bankowego, z³oenia wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP poprzez rejestracjך spף³ki w Urzךdzie Skarbowym, rejestracji spף³ki w Zak³adzie Ubezpieczeס Spo³ecznych, uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, jeli jest wymagane, zawiadomienia innych instytucji w zalenoci od odpowiednich uregulowaס prawnych REJESTRACJA SP KI W KRAJOWYM REJESTRZE S DOWYM Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 z pףniejszymi zmianami) rejestracji w rejestrze przedsiךbiorcףw prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru S¹dowego, podlegaj¹: osoby fizyczne wykonuj¹ce dzia³alnoז gospodarcz¹, spף³ki jawne, spף³ki partnerskie, spף³ki komandytowe, spף³ki komandytowo-akcyjne, spף³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, spף³ki akcyjne, spף³dzielnie, przedsiךbiorstwa paסstwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiךbiorcy okreleni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoci gospodarczej w zakresie drobnej wytwףrczoci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, 68

17 towarzystwa ubezpieczeniowe wzajemne, inne osoby prawne, jeeli wykonuj¹ dzia³alnoז gospodarcz¹ i podlegaj¹ obowi¹zkowi wpisu do rejestru, oddzia³y przedsiךbiorcףw zagranicznych dzia³aj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, g³ףwne oddzia³y zagranicznych zak³adףw ubezpieczeס. Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS) zak³ada jednolite postךpowanie rejestrowe, wspףlne dla wszystkich podmiotףw, na ktףrych ci¹y obowi¹zek wpisu do KRS. Krajowy Rejestr S¹dowy prowadz¹ w systemie informatycznym s¹dy rejonowe (s¹dy gospodarcze), ktףre s¹ jednoczenie s¹dami rejestrowymi obejmuj¹cymi swoj¹ w³aciwoci¹ obszar wojewףdztwa lub jego czךז. Wpisy do KRS podlegaj¹ obowi¹zkowi og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym, chyba e ustawa stanowi inaczej. Nie podlegaj¹ og³oszeniu wpisy dotycz¹ce osףb fizycznych, wykonuj¹cych dzia³alnoז gospodarcz¹. Wniosek o wpis do rejestru sk³ada siך na odpowiednim urzךdowym formularzu, ktףry jest dostךpny w siedzibach s¹dףw oraz poza nimi, w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniaj¹cego dokonanie wpisu, chyba e przepis szczegףlny stanowi inaczej. Wnioski mona te sk³adaז na bezbarwnych formularzach stanowi¹cych wydruki komputerowe lub bךd¹cych kserokopiami formularzy urzךdowych. Do wniosku o wpis do KRS naley do³¹czyז (za³¹cznik 6.1.): uwierzytelnione notarialnie albo z³oone przed sךdzi¹ lub upowanionym pracownikiem s¹du wzory podpisףw osףb upowanionych do reprezentacji spף³ki, dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomoci), w ktףrym ma byז wykonywana dzia³alnoז objךta wnioskiem, odpowiednie dokumenty (umowך spף³ki, statut spף³ki) b¹d jako orygina³y b¹d jako uwierzytelnione urzךdowo odpisy lub wyci¹gi, dowody uiszczenia op³aty s¹dowej od wpisu s¹dowego oraz op³aty za umieszczenie og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI STATYSTYCZNEJ REGON Zgodnie z Ustaw¹ o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 88/95, poz. 439, art. 30) rejestr REGON pe³ni funkcjך Krajowego Rejestru Urzךdowego Podmiotףw Gospodarki Narodowej. Jest to obecnie jedyny w Polsce zintegrowany rejestr obejmuj¹cy wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Identyfikator REGON stosowany jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a take w przetwarzaniu danych handlu zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych. Kady podmiot ma nadany niepowtarzalny dziewiךciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON. Aby uzyskaז numer REGON naley wype³niז i z³oyז w urzךdzie statystycznym w ci¹gu 14 dni od daty powstania podmiotu lub od daty zaistnienia zmian nastךpuj¹ce dokumenty: formularz RG-1, wypis z rejestru s¹dowego. 69

18 We wniosku RG-1 naley podaז nastךpuj¹ce informacje: nazwך i informacje adresowe, formך prawn¹ i w³asnociow¹, sposףb zorganizowania, rodzaje prowadzonej dzia³alnoci, stan gotowoci eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywan¹ liczbך pracuj¹cych OTWARCIE KONTA BANKOWEGO Za³oenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi nastךpuj¹cych dokumentףw: wypisu z rejestru s¹dowego, dowodףw osobistych wspףlnikףw, dowodu nadania REGON, dowodu nadania NIP (do z³oenia zaraz po nadaniu). Dodatkowo potrzebna jest piecz¹tka, stanowi¹ca wzףr stempla firmowego do wype³nienia karty wzorףw podpisףw. W procedurze nadania numeru NIP niezbךdne jest konto bankowe, banki natomiast ze swojej strony wymagaj¹ dowodu nadania NIP jako dokumentu niezbךdnego dla za³oenia rachunku bankowego. Problem ten zosta³ rozwi¹zany za pomoc¹ numeru REGON, ktףry banki przyjך³y jako zastךpczy do czasu nadania numeru NIP. Rachunek bankowy firma powinna za³oyז w momencie uzyskania odpowiednich dokumentףw niezbךdnych do jego otwarcia. Obowi¹zek rozliczeס bezgotףwkowych nak³adaj¹ na podmioty gospodarcze przepisy prawne. Dotyczy to np. p³atnoci do ZUS lub Urzךdu Skarbowego NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP W celu rejestracji firmy w Urzךdzie Skarbowym zainteresowany zobowi¹zany jest do: przed³oenia we w³aciwym terytorialnie Urzךdzie Skarbowym niezbךdnych dokumentףw: - umowy spף³ki, - odpisu z rejestru handlowego lub zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, - zawiadczenia o nadaniu numeru REGON, - informacji o rachunku bankowym, wyboru formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej, rejestracji w zakresie podatku od towaru i us³ug (VAT) i podatku akcyzowego. 70

19 P³atnicy podatku dochodowego od osףb prawnych lub od osףb fizycznych s¹ ustawowo zobligowani do dokonania zg³oszenia o nadanie NIP nie pףniej ni w terminie z³oenia pierwszej deklaracji podatkowej, za p³atnicy VAT lub podatku akcyzowego przed dokonaniem pierwszej czynnoci podlegaj¹cej opodatkowaniu jednym z tych podatkףw. Wraz z pierwszym zeznaniem podatkowym naley z³oyז zg³oszenie identyfikacyjne NIP-1 lub NIP-3 w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej, jeeli podatnik wczeniej takiego zg³oszenia nie z³oy³, a take zg³oszenie aktualizacyjne NIP-1 lub NIP-3 jeeli nast¹pi³a zmiana danych w stosunku do podanych na wczeniej z³oonym zg³oszeniu. Formularz NIP-1 sk³adaj¹ podatnicy uzyskuj¹cy przychody z samodzielnie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, za formularz NIP-3 podatnicy uzyskuj¹cy przychody za porednictwem p³atnikףw. O nadanie NIP wystךpuje siך tylko jeden raz. Podatnik moe posiadaז tylko jeden NIP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej, Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaru i us³ug oraz o podatku akcyzowym (art. 9 i art. 46), Rozporz¹dzenie Ministra Finansףw z 9 grudnia 1994 r. w sprawie op³aty skarbowej ( 4 ust. 1 punkt 16), Rozporz¹dzenie Ministra Finansףw z 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej, Rozporz¹dzenie Ministra Finansףw z 23 grudnia 1994 r. w sprawie zrycza³towanego podatku dochodowego, Rozporz¹dzenie Ministra Finansףw z 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenie podatkowej ksiךgi przychodףw i rozchodףw, Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osףb prawnych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osףb fizycznych REJESTRACJA SP KI W ZAK ADZIE UBEZPIECZE SPO ECZNYCH Aby zarejestrowaז firmך w Zak³adzie Ubezpieczeס Spo³ecznych (ZUS) naley wype³niז odpowiednie dokumenty zg³oszeniowe (tabela 2.1.). Do dokumentu ZUS ZPA naley do³¹czyז informacjך o numerach rachunkףw bankowych p³atnika sk³adek (ZUS ZBA), jeeli p³atnik posiada wiךcej ni jeden rachunek bankowy, a take adresy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez p³atnika sk³adek (ZUS ZAA), jeeli p³atnik prowadzi dzia³alnoז pod adresem (adresami) innym ni adres siedziby. Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeס spo³ecznych, p³atnicy sk³adek s¹ zobowi¹zani do z³oenia formularza ZUS ZUA w terminie 7 dni od: daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniaj¹cego objךcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby, daty powstania obowi¹zku ubezpieczeס emerytalnego i rentowego dla ubezpieczonych zobowi¹zanych do p³acenia sk³adek wy³¹cznie na w³asne ubezpieczenia albo sk³adek na ubezpieczenie osףb z nimi wspף³pracuj¹cych. 71

20 Tabela 2.1. Nazwy i symbole dokumentףw zg³oszeniowych rףd³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z ZUS Oddzia³ w Rzeszowie 2.6. UZYSKANIE KONCESJI LUB ZEZWOLENIA Jeeli dzia³alnoז gospodarcza, ktףr¹ chce podj¹ז firma, jest objךta koncesj¹ lub zezwoleniem, naley zwrףciז siך do odpowiedniego organu koncesyjnego lub zezwalaj¹cego o uzyskanie potrzebnej koncesji czy niezbךdnego zezwolenia. Podstawowa rףnica polega na tym, e koncesja ma charakter uznaniowy (decyzja ley w gestii w³aciwego urzךdnika albo organu), zezwolenie natomiast musi zostaז wydane - przez w³aciwy podmiot - o ile podmiot ubiegaj¹cy siך o nie, spe³nia warunki okrelone stosown¹ norm¹ prawn¹. Zgodnie z art. 14 pkt. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178), uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania z³ף kopalin, wydobywania kopalin ze z³ף, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk³adowania odpadףw w gףrotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gףrniczych, wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy³ania, dystrybucji i obrotu paliwami i energi¹, ochrony osףb i mienia, transportu lotniczego oraz wykonywania innych us³ug lotniczych, budowy i eksploatacji albo wy³¹cznie eksploatacji autostrad p³atnych oraz drףg ekspresowych, do ktףrych stosuje siך przepisy o autostradach p³atnych, zarz¹dzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozףw kolejowych, rozpowszechniania programףw radiowych i telewizyjnych. 72

21 Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofniךcie koncesji naley do ministra w³aciwego ze wzglךdu na przedmiot dzia³alnoci gospodarczej podlegaj¹cej koncesjonowaniu i odbywa siך w drodze decyzji administracyjnej. Koncesji udziela siך na czas oznaczony, nie krףtszy jednak ni 2 lata i nie d³uszy ni 50 lat. Organami koncesyjnymi s¹ odpowiednio: Minister rodowiska w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania z³ף kopalin itp., Minister Spraw Wewnךtrznych w zakresie: wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a take ochrony osףb i mienia, Minister w³aciwy ds. gospodarki w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami i energi¹ oraz rozpowszechniania programףw radiowych i telewizyjnych, Minister Infrastruktury w zakresie transportu lotniczego, budowy i eksploatacji autostrad p³atnych, zarz¹dzania liniami kolejowymi. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawieraז: oznaczenie przedsiךbiorcy, jego siedzibך i adres, numer w rejestrze przedsiךbiorcףw, okrelenie rodzaju i zakresu wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, na ktףr¹ ma byז udzielona koncesja, informacje okrelone w przepisach odrךbnych ustaw. Do wniosku do³¹cza siך jeszcze inne wymagane dokumenty wskazuj¹ce na moliwoז spe³nienia warunkףw technicznych i organizacyjnych, zapewniaj¹cych prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci objךtej koncesj¹ oraz wskazuj¹ce na posiadanie moliwoci jej finansowania, okrelone przez odrךbne ustawy oraz w drodze rozporz¹dzenia przez ministra w³aciwego ze wzglךdu na przedmiot dzia³alnoci podlegaj¹cej koncesjonowaniu (za³¹cznik 6.2.). Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej zakresu przez organ koncesyjny nastךpuje w przypadku: gdy przedsiךbiorca nie spe³nia warunkףw wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej koncesj¹ okrelonych w ustawie lub szczegףlnych warunkףw wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej koncesj¹ podanych wczeniej do wiadomoci przedsiךbiorcom przez organ koncesyjny, ze wzglךdu na zagroenie obronnoci lub bezpieczeסstwa paסstwa, ze wzglךdu na inny wany interes publiczny, jeeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, dotycz¹cej z³oenia wnioskףw przez kilku przedsiךbiorcףw, udzielono koncesji innemu lub innym przedsiךbiorcom. Cofniךcie koncesji natomiast odbywa siך w przypadku, gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazuj¹ce przedsiךbiorcy wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej koncesj¹, 2) przedsiךbiorca nie podj¹³ dzia³alnoci objךtej koncesj¹, mimo wezwania organu koncesyjnego lub zaprzesta³ wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej koncesj¹, 3) przedsiךbiorca w wyznaczonym terminie nie usun¹³ stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami okrelonymi w koncesji lub przepisami reguluj¹cymi dzia³alnoז gospodarcz¹ objךt¹ koncesj¹, 73

22 4) przedsiךbiorca ra¹co narusza warunki okrelone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej dzia³alnoci gospodarczej, 5) wystךpuje zagroenie obronnoci i bezpieczeסstwa paסstwa lub innego wanego interesu publicznego. Organ koncesyjny moe take zmieniז zakres koncesji w przypadkach wyej wymienionych w punktach 3, 4 i 5. Przedsiךbiorca, ktףremu cofniךto koncesjך z powodףw wyej wymienionych w punktach 1 i 2, moe wyst¹piז z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wczeniej ni po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofniךciu. Natomiast uzyskanie zezwolenia jest wymagane na wykonywanie dzia³alnoci w zakresie: wyrobu, rozlewu, oczyszczania, skaania i odwadniania spirytusu oraz wydzielania spirytusu z innego wytworu, a take wyrobu i rozlewu wףdek, wytwarzania wyrobףw tytoniowych, us³ug detektywistycznych, produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych pojazdףw, zarz¹dzania lotniskami, us³ug kurierskich, a take pocztowych us³ug o charakterze powszechnym, polegaj¹cych na przewozie i dorךczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesy³ek listownych i listףw wartociowych o masie powyej 2000 g, us³ug telekomunikacyjnych, wytwarzania rodkףw farmaceutycznych i materia³ףw medycznych, prowadzenia aptek ogףlnodostךpnych, hurtowni farmaceutycznych, hurtowni rodkףw farmaceutycznych i materia³ףw medycznych stosowanych wy³¹cznie u zwierz¹t, sk³adףw celnych i konsygnacyjnych rodkףw farmaceutycznych i materia³ףw medycznych, konfekcjonowania i obrotu rodkami ochrony rolin, obrotu w kraju i z zagranic¹ zwierzyn¹ yw¹, z wy³¹czeniem sprzeday dokonywanej przez dzierawcףw i zarz¹dcףw obwodףw ³owieckich na terenie kraju, obrotu w kraju i za granic¹ tuszami zwierzyny i ich czךciami, z wy³¹czeniem sprzeday dokonywanej przez dzierawcףw i zarz¹dcףw obwodףw ³owieckich na terenie kraju, sprzeday us³ug turystycznych obejmuj¹cych polowania w kraju dla cudzoziemcףw i polowania zagranic¹, prowadzenia agencji celnej, wyrobu i rozlewu wyrobףw winiarskich, obrotu z zagranic¹ towarami i us³ugami okrelonymi przepisami prawa. Organ zezwalaj¹cy wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, e spe³nione zosta³y wymagane prawem warunki wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej obowi¹zkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydaje siך na czas nieoznaczony, ale take na czas oznaczony na wniosek przedsiךbiorcy lub jeeli przepisy odrךbne tak stanowi¹, albo na czas przeprowadzania przez organ zezwalaj¹cy rozprawy administracyjnej o wydanie zezwolenia, w przypadku gdy nie mog¹ go otrzymaז wszyscy wnioskodawcy spe³niaj¹cy wymagane prawem warunki. Organ zezwalaj¹cy wydaje decyzjך o cofniךciu zezwolenia w przypadkach analogicznych do cofniךcia koncesji przez organ koncesyjny. Jeeli wydano prawomocne orzeczenie zakazuj¹ce przedsiךbiorcy wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej zezwoleniem, przedsiךbiorca moe ponownie wyst¹piז z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie, nie wczeniej ni po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofniךciu zezwolenia. 74

23 W przypadku, gdy organ przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji lub zezwoleס, o moliwoci ich uzyskania informuje w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasiךgu ogףlnokrajowym. Przedsiךbiorca, ktףry zamierza podj¹ז dzia³alnoז gospodarcz¹ w dziedzinie podlegaj¹cej koncesjonowaniu lub zezwoleniu moe ubiegaז siך o przyrzeczenie wydania koncesji, czyli tzw. promesך. W promesie mona uzaleniז udzielenie koncesji lub zezwolenia od spe³nienia warunkףw wykonywania dzia³alnoci gospodarczej objךtej koncesj¹ lub zezwoleniem. W postךpowaniu o udzielenie promesy stosuje siך odpowiednio przepisy dotycz¹ce udzielenia koncesji. W promesie ustala siך okres jej wanoci, z tym, e nie moe on byז krףtszy ni 6 miesiךcy i wףwczas w tym okresie nie mona odmףwiז koncesji lub zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej okrelonej w promesie, chyba e uleg³y zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy albo wnioskodawca nie spe³ni³ wszystkich warunkףw podanych w promesie, a take gdy ujawni³y siך okolicznoci opisane w punktach od 1 do 3 dotycz¹cych odmףwienia udzielenia koncesji POZOSTA E CZYNNOCI FORMALNO-PRAWNE W zalenoci od przedmiotu dzia³alnoci przedsiךbiorca musi zg³osiז dzia³alnoז nastךpuj¹cym podmiotom: Paסstwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Paסstwowa Inspekcja Pracy, Paסstwowa Inspekcja Handlowa, Komenda Stray Poarnej, Inspektorat Ochrony rodowiska, Inspektor Nadzoru Budowlanego (Paסstwowy), Zak³ad Gazowniczy, Zak³ad Energetyczny. 75

24 3. OP ATY ZWI ZANE Z ROZPOCZCIEM I ZMIAN DZIA ALNOCI GOSPODARCZEJ 3.1. OP ATY NOTARIALNE Kodeks spף³ek handlowych (Ustawa z dn r., Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z pףniejszymi zmianami) wymaga by umowa spף³ek: partnerskiej, komandytowej, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ oraz statuty spף³ek: akcyjnej i komandytowo-akcyjnej mia³y pod rygorem niewanoci formך aktu notarialnego. W takiej formie bךdzie te wymaga³ tych dokumentףw S¹d Rejestrowy. Aktualna taksa notarialna zawarta jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 33, poz. 146, z pףniejszymi zmianami). Okrela ona maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza za czynnoci notarialne. Wysokoז op³aty z tytu³u sporz¹dzenia aktu notarialnego umowy spף³ki jest ustalana procentowo od wysokoci kapita³u za³oycielskiego (wartoci wk³adףw, kapita³u zak³adowego lub akcyjnego) i wynosi: do z³ 3% powyej z³ do z³ 300 z³ + 2% od nadwyki ponad z³ powyej z³ do z³ 500 z³ + 1% od nadwyki od z³ ponad z³. 800 z³ + 0.5% od nadwyki ponad z³ Jeeli dokonanie czynnoci notarialnej wymaga wyj¹tkowo duego nak³adu pracy i czasu, notariusz moe ustaliז wynagrodzenie wysze, lecz nieprzekraczaj¹ce dwukrotnej wysokoci maksymalnej stawki wynagrodzenia przewidzianej za dan¹ czynnoז. Jeeli notariusz dokona³ czynnoci notarialnej poza lokalem kancelarii notarialnej, moe ustaliז wynagrodzenie zwiךkszone o kwotך liczon¹ za kad¹ godzinך od opuszczenia kancelarii do powrotu, w wysokoci: w porze dziennej - do 50 z³, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - do 100 z³. Za porך dzienn¹ liczy siך czas miךdzy godzin¹ 8 a 20. Stawka podatku VAT za czynnoci notarialne wynosi 22%. Gdyby z przyczyn niezalenych od notariusza nie dosz³o do wykonania nalenej czynnoci notarialnej, moe on domagaז siך do jednej trzeciej wynagrodzenia, jakie przypada³oby mu, gdyby czynnoז zosta³a dokonana. Taksa notarialna nie obejmuje kosztףw przejazdu i innych wydatkףw poniesionych przez notariusza w zwi¹zku z dokonaniem czynnoci. Odpowiedzialnoז stron czynnoci notarialnej za uiszczenie nalenej op³aty jest solidarna. W przypadku dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentףw i informacji, akt notarialny umowy lub statutu spף³ki moe zostaז sporz¹dzony w ci¹gu dwףch, trzech dni. 76

25 3.2. PODATEK OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, umowa (akt za³oycielski) spף³ki (take cywilnej lub jawnej) podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych. Podatkowi takiemu podlegaj¹ take zmiany umףw powoduj¹ce zwiךkszenie maj¹tku lub kapita³u zak³adowego (akcyjnego) spף³ki. Wysokoז podatku od czynnoci cywilnoprawnych od umowy spף³ki jest uzaleniona od wartoci wniesionych wk³adףw do maj¹tku spף³ki lub wysokoci kapita³u zak³adowego (akcyjnego) i wynosi: do z³ 1% od do z³ 200 z³ + 0,5% od nadwyki ponad z³ powyej z³ 250 z³ + 0,1% od nadwyki ponad z³ Podatek od nieodp³atnego uywania oddanych spף³ce rzeczy lub praw maj¹tkowych wynosi 1% wartoci. W przypadku czynnoci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, p³atnikiem podatku jest notariusz, ktףry w terminie 14 dni od zawarcia umowy spף³ki jest zobowi¹zany do zap³aty tego podatku w urzךdzie skarbowym w³aciwym ze wzglךdu na siedzibך spף³ki WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO I OG OSZENIE W MONITORZE S DOWYM I GOSPODARCZYM Sk³adaj¹c wniosek o wpis do KRS, wnioskodawca bez wezwania uiszcza op³atך s¹dow¹, a jeeli wpis podlega og³oszeniu rףwnie op³atך za og³oszenie w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym. Tabela 3.1. Wysokoז op³at zwi¹zanych z wpisem do KRS rףd³o: Opracowanie w³asne na podstawie ustawy z dn r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z pףniejszymi zmianami) 77

26 Wyej wymienione op³aty uiszczaז mona znaczkami op³aty s¹dowej, w kasie s¹du (podaj¹c sygnaturך sprawy) lub przelewem. Op³ata za og³oszenie w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym stanowi zrycza³towany wydatek, a zatem podmiot zwolniony decyzj¹ s¹du z obowi¹zku uiszczenia wpisu s¹dowego nie jest rףwnoczenie zwolniony od obowi¹zku uiszczenia op³aty za og³oszenie. Op³aty naley uiszczaז przelewem na konto Monitora S¹dowego i Gospodarczego. W wojewףdztwie podkarpackim nazwy odpowiednich kont, na ktףre naley wp³acaז op³aty zwi¹zane z wpisem do KRS to: KRS: NBP O/W RZESZOWIE, nr konta: Monitor S¹dowy i Gospodarczy: Kredyt Bank SA II O/Rzeszףw, nr konta: ZA O ENIE RACHUNKU BANKOWEGO Kady podmiot gospodarczy obligatoryjnie zmuszony jest do posiadania przynajmniej jednego konta bankowego dla prowadzenia rozliczeס z podmiotami administracji publicznej. Oferty bankowe s¹ bardzo zrףnicowane i przewiduj¹ negocjacje wszystkich podstawowych stawek otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego. W tabeli nr 3.2. podane zosta³y podstawowe stawki dla niektףrych bankףw rezyduj¹cych w Rzeszowie. Tabela 3.2. Podstawowe op³aty za za³oenie i prowadzenie rachunku bankowego rףd³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji udostךpnionych przez banki,

27 Podzia³ na podmioty mikro, rednie i korporacje jest p³ynny i odbywa siך w kadym banku na innych zasadach. PKO BP jako granice podzia³u podmiotףw przyjmuje przekroczenie euro rocznej sprzeday, prowadzenie pe³nej ewidencji ksiךgowej lub przekroczenie pewnej iloci pracownikףw. Dla PEKAO SA klient prowadz¹cy dzia³alnoז we w³asnym imieniu opodatkowan¹ w formie rycza³tu lub karty podatkowej, wykonuj¹cy wolny zawףd czy uzyskuj¹cy przychody z dzia³alnoci rolniczej stanowi pierwsz¹ grupך. Ma³e i rednie przedsiךbiorstwa, ktףre nie przekroczy³y 30 mln z³ obrotu w roku poprzedzaj¹cym i ktףrych rednie zatrudnienie wynosi 50 pracownikףw stanowi¹ drug¹ grupך klientףw. Natomiast pozosta³e podmioty gospodarcze traktowane s¹ na zasadach ogףlnych. BPH-PBK SA dzieli podmioty gospodarcze na podmioty prawa gospodarczego i tu istnieje podzia³ na dwie grupy, ktףrych granicך stanowi 10 mln z³ obrotu rocznego. Osoby fizyczne oraz pozosta³e spף³ki s¹ dzielone rףwnie na dwie grupy z granic¹ 20 mln z³ obrotu rocznego. Odpowiednio w zalenoci od przyporz¹dkowania do grupy spף³ka negocjuje stawki us³ugi. Raiffeisen Bank Polska SA pos³uguje siך kryterium rocznej sprzeday i odpowiednio dzieli podmioty na 3 sektory: do 3,4 mln z³, do 40 mln z³ i powyej. BIG Bank Gdaסski SA uznaje za kryterium obrףt roku poprzedniego i dzieli podmioty gospodarcze na dwie grupy: osi¹gaj¹ce do 1 mln z³ obrotu i powyej. 79

28 4. UWARUNKOWANIA PRAWNE BEZPOREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE Zgodnie z prawem polskim za cudzoziemcףw uwaa siך:: osoby fizyczne maj¹ce miejsce sta³ego zamieszkania za granic¹, osoby prawne maj¹ce sw¹ siedzibך za granic¹, spף³ki osףb fizycznych i prawnych nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej maj¹ce sw¹ siedzibך za granic¹. Od dnia 1 stycznia 2001 wraz w wejciem w ycie Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178, z pףn. zm.) zmieni³y siך zasady prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w Polsce. W myl art. 6 ust. 1 Ustawy Prawo dzia³alnoci gospodarczej obywatele paסstw obcych, ktףrzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP, a take podmioty zagraniczne na zasadzie wzajemnoci, o ile umowy miךdzynarodowe ratyfikowane przez Polskך nie stanowi¹ inaczej, mog¹ podejmowaז i wykonywaז dzia³alnoז gospodarcz¹ na takich samych zasadach jak obywatele polscy i przedsiךbiorcy maj¹cy miejsce pobytu sta³ego lub siedzibך w Polsce. W przypadku braku takiej umowy, podmiot zagraniczny ubiegaj¹cy siך o rozpoczךcie dzia³alnoci gospodarczej w Polsce, moe przedstawiז s¹dowi rejestrowemu zawiadczenie z w³aciwego przedstawicielstwa dyplomatycznego RP, e na terenie kraju jego miejsca zamieszkania lub siedziby podmioty polskie s¹ dopuszczone do dzia³alnoci gospodarczej na takich samych zasadach jak lokalni przedsiךbiorcy. Przy braku zasady wzajemnoci w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej podmioty zagraniczne mog¹ byז wspףlnikami spף³ki komandytowej i dzia³aז w niej jako komandytariusze, mog¹ byז rףwnie wspףlnikami spף³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ oraz spף³ki akcyjnej. Osoby takie mog¹ take przystךpowaז do takich spף³ek oraz obejmowaז lub nabywaז udzia³y lub akcje takich spף³ek. Gdy natomiast przedsiךbiorca zagraniczny nie chce tworzyז w Polsce nowej spף³ki, lecz prowadziז dzia³alnoז swego przedsiךbiorstwa, maj¹cego siedzibך za granic¹, moe stworzyז oddzia³ lub przedstawicielstwo przedsiךbiorstwa zagranicznego, z zastrzeeniem jednak, e tworzenie oddzia³u moe odbywaז siך jedynie na zasadzie wzajemnoci ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SI CUDZOZIEMCW NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 Podstawowym aktem prawnym dotycz¹cym cudzoziemcףw jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114 poz. 739 z pףn. zm.) okrelaj¹ca zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu, pobytu na nim i wyjazdu oraz wydane na jej podstawie Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnךtrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie szczegף³owych zasad, trybu postךpowania oraz wzorףw dokumentףw w sprawach cudzoziemcףw (Dz.U. z dnia 4 lipca 2001r.). 1 Dorota Szyba³a, Katarzyna Matuszak, Zezwolenie na zamieszkanie lub osiedlenie siך cudzoziemcףw w Polsce, Centrum Informacji Gospodarczej przy RAR INWESTOR sp. z o.o. w Rudzie l¹skiej, Centrum Euro Info w Gdaסsku przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiךbiorczoז 80

29 Zezwolenie na osiedlenie siך (karta sta³ego pobytu) moe byז udzielone cudzoziemcowi, jeeli ³¹cznie spe³nia nastךpuj¹ce warunki: wykae istnienie trwa³ych wiךzףw rodzinnych lub ekonomicznych z Rzeczpospolit¹ Polsk¹, ma zapewnione w Rzeczpospolitej Polskiej mieszkanie i utrzymanie, bezporednio przed z³oeniem wniosku przebywa³ w Rzeczpospolitej Polskiej przez co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub moe udokumentowaז nieprzerwany trzyletni pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu moe otrzymaז cudzoziemiec, ktףry wykae, e zachodz¹ okolicznoci uzasadniaj¹ce jego zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres d³uszy ni 12 miesiךcy. Okolicznociami takimi mog¹ byז w szczegףlnoci: uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, podjךcie nauki, zawarcie zwi¹zku ma³eסskiego z obywatelem polskim albo cudzoziemcem posiadaj¹cym zezwolenie na osiedlenie siך. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie siך i wydanie karty sta³ego pobytu sk³ada siך (tak jak w przypadku zezwolenia na pobyt ograniczony) do wojewody, w³aciwego ze wzglךdu na miejsce zamierzonego osiedlenia siך cudzoziemca. Od negatywnej decyzji wojewody s³uy cudzoziemcowi odwo³anie. Mona je wnieז do Ministra Spraw Wewnךtrznych i Administracji za porednictwem w³aciwego wojewody w ci¹gu 14 dni od dnia dorךczenia decyzji. Organ odwo³awczy rozpatruje odwo³anie w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania. Od decyzji ostatecznej, cudzoziemcowi przys³uguje prawo z³oenia skargi do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Cudzoziemcowi, ktףry uzyska³ zezwolenie na osiedlenie siך wydaje siך kartך sta³ego pobytu, ktףra jest wana przez 10 lat od daty jej wydania i po up³ywie tego okresu podlega wymianie. Sam fakt z³oenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub o udzielenie zezwolenia na osiedlenie siך nie legalizuje pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Cudzoziemiec winien opuciז terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przed up³ywem terminu wanoci dotychczasowego zezwolenia na pobyt (art. 12 Ustawy o cudzoziemcach) TWORZENIE ODDZIA W I PRZEDSTAWICIELSTW FIRM ZAGRANICZNYCH Oddzia³ to wyodrךbniona i samodzielna organizacyjnie czךז dzia³alnoci gospodarczej wykonywana przez przedsiךbiorcך poza g³ףwnym miejscem wykonywania dzia³alnoci (zak³adem g³ףwnym). 81

30 Warunkiem utworzenia oddzia³u przedsiךbiorcy zagranicznego w Polsce jest: ustanowienie przez przedsiךbiorcך zagranicznego osoby upowanionej w oddziale do reprezentowania przedsiךbiorcy zagranicznego, uzyskanie wpisu do rejestru przedsiךbiorcףw. Przedsiךbiorca zagraniczny tworz¹cy oddzia³ w Polsce moe prowadziז dzia³alnoז gospodarcz¹ wy³¹cznie w zakresie przedmiotu dzia³alnoci przedsiךbiorcy zagranicznego. Ponadto, niezalenie od obowi¹zkףw wynikaj¹cych z przepisףw o Krajowym Rejestrze S¹dowym, do zarejestrowania oddzia³u niezbךdne jest: podanie imienia, nazwiska oraz adresu w Polsce osoby upowanionej w oddziale do reprezentacji przedsiךbiorcy zagranicznego, za³¹czenie powiadczonego notarialnie wzoru podpisu wyej wymienionej osoby, zawiadczenie w³aciwego polskiego przedstawicielstwa za granic¹ stwierdzaj¹ce istnienie umowy miךdzynarodowej zawieraj¹cej zasadך wzajemnoci. Przedsiךbiorcy zagraniczni mog¹ tworzyז rףwnie przedstawicielstwa z siedzib¹ na terytorium RP, ale zakres dzia³ania takiego przedstawicielstwa moe obejmowaז wy³¹cznie prowadzenie dzia³alnoci w zakresie reklamy i promocji przedsiךbiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga: wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiךbiorcףw zagranicznych, prowadzonej przez ministra w³aciwego dla spraw gospodarki, z³oenia wniosku sporz¹dzonego w jךzyku polskim, zawieraj¹cego: - nazwך, siedzibך i formך prawn¹ przedsiךbiorcy zagranicznego tworz¹cego przedstawicielstwo, - wysokoז kapita³u lub innych funduszy za³oycielskich przedsiךbiorcy zagranicznego tworz¹cego przedstawicielstwo, - przedmiot dzia³alnoci gospodarczej przedsiךbiorcy zagranicznego tworz¹cego przedstawicielstwo, - imiך, nazwisko oraz adres w Polsce osoby upowanionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiךbiorcy zagranicznego, - adres przedstawicielstwa w Polsce. Do wniosku naley take do³¹czyז: akt za³oycielski (umowך, statut) przedsiךbiorcy zagranicznego, wypis z rejestru handlowego lub jego odpowiednika, owiadczenie przedsiךbiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, owiadczenie przedsiךbiorcy zagranicznego bךd¹cego spף³k¹, jaka czךז kapita³u zak³adowego (akcyjnego) zosta³a wp³acona, jeeli prawo miejsca siedziby spף³ki zezwala na czךciowe wniesienie kapita³u. Wyej wymienione za³¹czniki do wniosku, sporz¹dzone w jךzyku obcym, naley przedstawiז wraz z uwierzytelnionym t³umaczeniem na jךzyk polski. Zarףwno oddzia³, jak i przedstawicielstwo zobowi¹zane s¹: uywaז nazwy przedsiךbiorcy zagranicznego w jךzyku paסstwa jego siedziby wraz z przet³umaczon¹ na jךzyk polski nazw¹ formy prawnej przedsiךbiorcy oraz dodaniem odpowiednio wyrazףw oddzia³ w Polsce lub przedstawicielstwo w Polsce, 82

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Læs mere

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 24.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 105/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa C 30/09 (ex N 328/08) Zwolnienie

Læs mere

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA C 48/16 21.2.2008 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa C 58/07 (ex N 240/07) Zmiany w zakresie obecnego systemu podatku tonażowego Zaproszenie

Læs mere

POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa nr C 41/2006 (ex N 318/a/2004) Zwrot podatku od emisji CO 2

POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa nr C 41/2006 (ex N 318/a/2004) Zwrot podatku od emisji CO 2 10.11.2006 PL C 274/25 POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa nr C 41/2006 (ex N 318/a/2004) Zwrot podatku od emisji od uregulowanego limitami zużycia paliw w przemyśle Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie

Læs mere

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 22.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22/9 POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa C 35/10 (ex N 302/10) Podatki od gier hazardowych

Læs mere

(2005/C 233/10) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/C 233/10) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C 233/28 POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa C 10/2005 (ex NN 127/2000) ROAD COMBUS A/S passenger transport Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (2005/C 233/10) (Tekst mający

Læs mere

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki jzyka duskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra dwikowych oraz ponad godzin wideo Napisa Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe

Læs mere

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j zyka du skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra d wi kowych oraz ponad godzin wideo Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki jzyka duskiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra dwikowych oraz ponad godzin wideo Napisa Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe

Læs mere

Mieszkania w gminie Ringkøbing-Skjern.

Mieszkania w gminie Ringkøbing-Skjern. Mieszkania w gminie Ringkøbing-Skjern. Nazwa Kod pocztowy i miejscowo Kongevejen 46 6950 Ringkøbing 9732 1711 Klokkebjergvej 48 B 6900 Skjern 9735 2155 Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby 7012 1310 Nygade

Læs mere

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA 20.3.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 94/11 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa nr SA.33159 (2014/C)

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Polsk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Polsk-Dansk hilsen : ægteskab Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Tillyke og varme ønsker

Læs mere

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Essentielle Può aiutarmi? At spørge efter hjælp Parla inglese? At spørge efter om en person snakker engelsk Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi

Læs mere

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 8.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 230/23 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa SA.32669 (2013/C) (ex 2013/NN,

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvor ligger Aalborg? Aalborg ligger nord for Aarhus. Det vil sige at Aarhus ligger syd for Aalborg? Det er rigtigt.

Hvor kommer du fra? Hvor ligger Aalborg? Aalborg ligger nord for Aarhus. Det vil sige at Aarhus ligger syd for Aalborg? Det er rigtigt. Hvor kommer du fra? Mp3-01 Hvor kommer du fra? Fra Aarhus. Aarhus??? Hvor ligger det? I Danmark. Men hvor i Danmark? I Jylland. Jeg kender 1 kun 2 København. Aarhus ligger 3 vest for København. Det vil

Læs mere

Lycse FneNqnrs DE VARSovTE RECOMMENDATION. I hereby cerrify that for professional reasons Mr Michael HARDENFELT taught me Danish.

Lycse FneNqnrs DE VARSovTE RECOMMENDATION. I hereby cerrify that for professional reasons Mr Michael HARDENFELT taught me Danish. AMBASSADE DE FRANcE EN PoLoGNE Lycse FneNqnrs DE VARSovTE Ren6 Goscinny Le Pmdsar RECOMMENDATION I hereby cerrify that for professional reasons Mr Michael HARDENFELT taught me Danish. I do highly recommend

Læs mere

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA C 152/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2012 POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa SA.33728 (12/C) (ex 11/N) Finansowanie

Læs mere

f ó f m m Z ł m ၷ哗 厧 吗 y h s ᆗ升 y es e n eżn ᖷ勷 W ę ၷ哗 m ę 厧 呇 呇 f 厧 ó ę 厧 呇 P 呇 呇 ó m ၷ哗 厧 ę 呇 ę 呇 ń ń ł : ) 厧 ł 厧 ó ł - 厧 ę 呇 m m 厧 ł ę m m ę ł m )

f ó f m m Z ł m ၷ哗 厧 吗 y h s ᆗ升 y es e n eżn ᖷ勷 W ę ၷ哗 m ę 厧 呇 呇 f 厧 ó ę 厧 呇 P 呇 呇 ó m ၷ哗 厧 ę 呇 ę 呇 ń ń ł : ) 厧 ł 厧 ó ł - 厧 ę 呇 m m 厧 ł ę m m ę ł m ) h n ᖷ勷 ᖷ勷 n eżn ᖷ勷 n e ᖷ勷 e n ᖷ勷 ᆗ升ᖷ勷ny h s ᖷ勷 Ce em y ł es s h e y n e me ᖷ勷y n eżn ᖷ勷 ᆗ升 ᆗ升 s ny sᆗ升 sᆗ升ᆗ升 ᆗ升żn s ᆗ升 ᖷ勷 me ᖷ勷 y e ᆗ升 e en ny h e e ᆗ升 eᖷ勷m n ł m h ᆗ升 sy ᆗ升 h e ᆗ升 n ᖷ勷 y h s e ᆗ升 y e

Læs mere

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA C 309/14 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa C 41/08 (NN 35/08) Danske Statsbaner Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu

Læs mere

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 30.4.2008 C 109/15 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA DANIA Pomoc państwa C 5/08 (ex NN 58/07) Bezprawne udzielenie pomocy Ryanair przez Aarhus Airport Ltd Zaproszenie

Læs mere

vaffeljernet og dets ledning på eller det stå på et varmebestandigt under et gardin eller et væghængt køkkenskab, og det må ikke anvendes udendørs.

vaffeljernet og dets ledning på eller det stå på et varmebestandigt under et gardin eller et væghængt køkkenskab, og det må ikke anvendes udendørs. DK DOBBELT VAFFELJERN... 2 SE DUBBELT VÅFFELJÄRN... 5 NO DOBBELT VAFFELJERN... 8 FI KAKSOISVOHVELIRAUTA... 11 UK DOUBLE WAFFLE MAKER... 14 DE DOPPEL-WAFFELEISEN... 18 PL PODWÓJNA GOFROWNICA... 21 www.adexi.eu

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... pokój do wynajęcia?

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... pokój do wynajęcia? - Resultat Hvor kan jeg finde? At spørge efter vej til et logi Gdzie znajdę?... et værelse som man kan leje?... pokój do wynajęcia? type... et vandrehjem?... hostel? type... et hotel?... hotel? type...

Læs mere

NOGET OM POSITIONSVERBERNE LIGGE, STÅ OG SIDDE I DANSK OG POLSK

NOGET OM POSITIONSVERBERNE LIGGE, STÅ OG SIDDE I DANSK OG POLSK FOLIA SCANDINAVICA VOL. 12 POZNAŃ 2011 NOGET OM POSITIONSVERBERNE LIGGE, STÅ OG SIDDE I DANSK OG POLSK ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University, Poznań Jeg har fået ideen og inspirationen til at forsøge

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA C 207/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.9.2009 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA KRÓLESTWO DANII Pomoc państwa C 19/09 (ex N 64/09) Pomoc na

Læs mere

10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede

10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede 10 ti 20 tyve 30 tredive 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems 100 hundrede Mp3-01 Wymawiaj: tale tælle tåle tylle tulle 2-tabellen: 2, 4, 6. Prosz kontynuowa do 20! Mp3-02 Jeg

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG -Re gis te r de r -Fre unde De uts chland IG Ge ne ral Den Arabella registrere "Arabella-Freunde Deutschland IG" er en liste over alle verdens eksisterende Arabella. Dette trækker sit indhold fra tilbagemeldinger

Læs mere

Manual Käyttöohje Instrukcja obsługi. doro bm35 babymonitor

Manual Käyttöohje Instrukcja obsługi. doro bm35 babymonitor Manual Käyttöohje Instrukcja obsługi doro bm35 babymonitor 1 2 7 6 5 4 3 Svenska (se sidan 4-5) 1 Bläddringsknapp UPP 2 Menyknapp 3 Mikrofon 4 Uttag för extern mikrofon (används normalt inte) 5 Av/på 6

Læs mere

JASOPELS FARM MANAGER

JASOPELS FARM MANAGER INSTRUKCJA OBSŁUGI JASOPELS FARM MANAGER VARENR. 40200039 Our quality Your choice 2 www.jasopels.pl SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Informacje ogólne... 4 Wybór języka... 4 Pierwsze uruchomienie... 5 Kalibracja

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

REHABILITATIONS- PROTOKOL

REHABILITATIONS- PROTOKOL REHABILITATIONS- PROTOKOL EFTER IMPLANTATION AF Det er af afgørende betydning, at programmet i dette hæfte følges ereerde ledsaget af en professionel fysioterapeut for at garantere en korrekt onder udførelse

Læs mere

Prosz napisz tekst o Hans Hansen jeszcze raz, u ywaj c tylu przymiotników, ile si da.

Prosz napisz tekst o Hans Hansen jeszcze raz, u ywaj c tylu przymiotników, ile si da. 1. wieci 2. postanowi 3. gå en tur = i na spacer 4. drzewo 5. kwiat 6. usi 7. awka 8. gå i gang med = zacz 9. ksi ka 10. wiatr 11. wia 12. lekko 13. koncentrere sig om = skupi si 14. spadsere forbi = przechodzi

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM REPUBLIKKEN POLEN OG KONGERIGET DANMARK

OVERENSKOMST MELLEM REPUBLIKKEN POLEN OG KONGERIGET DANMARK OVERENSKOMST MELLEM REPUBLIKKEN POLEN OG KONGERIGET DANMARK TIL UNDGAELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SA VIDT A N G INDKOMST- ~ OG FORMUESKATTER OVERENSKOMST mellem Republikken

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

BLUE BITE. Wireless Optical Mouse. Instructions Manual MT1090. Package contents. System requirements. Installation. Low-voltage alarming function

BLUE BITE. Wireless Optical Mouse. Instructions Manual MT1090. Package contents. System requirements. Installation. Low-voltage alarming function Package contents Bluetooth Optical Mouse 2 AAA alkaline batteries User manual System requirements Built-in Bluetooth function ON/OFF switch Instructions Manual Simultaneously press both Left and Right

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse - ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Brugt til at lykønske et nygift par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag. Brugt til at lykønske et nygift

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

JH Planter ApS Ingersvej 4, Sengeløse 2624 Hedehusene Phone +45 4399 5066 E-mail jh@jh-planter.dk www.jh-planter.dk

JH Planter ApS Ingersvej 4, Sengeløse 2624 Hedehusene Phone +45 4399 5066 E-mail jh@jh-planter.dk www.jh-planter.dk JH Planter ApS Ingersvej 4, Sengeløse 2624 Hedehusene Phone +45 4399 5066 E-mail jh@jh-planter.dk www.jh-planter.dk Velkommen til JH Planter ApS JH Planter ApS blev grundlagt i 1960 af Hanne-Lise & Jørgen

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Efter T. Carlton, Introduction to the phonological history of the Slavic languages. Columbus (Ohio) 1991.

Efter T. Carlton, Introduction to the phonological history of the Slavic languages. Columbus (Ohio) 1991. Thomas Olander Slavisk sproghistorie, 17. september 2003 http://staff.hum.ku.dk/olander/undervisning Efter T. Carlton, Introduction to the phonological history of the Slavic languages. Columbus (Ohio)

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Downloaded from www.vandenborre.be CS 1418

Downloaded from www.vandenborre.be CS 1418 CS 1418 en-gb Scales Operating and installation instructions da-dk Bordvægt Brugs- og monteringsanvisning no-no Vekt Bruks- og monteringsanvisning pl-pl Waga kuchenna Instrukcja u ytkowania i monta u -

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

20 Efterretningsaktiviteten i 1950 erne

20 Efterretningsaktiviteten i 1950 erne DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 20 Efterretningsaktiviteten i 1950 erne Året 1957 bød på en række konfrontationer i forholdet til Sovjetunionen. Forud for den sovjetiske ministerpræsident Nikolaj Bulganins

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

408-056 SV NO DK PL EN. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugermanual Instrukcja obsługi Operating instructions. 11.07.2013 Jula AB

408-056 SV NO DK PL EN. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugermanual Instrukcja obsługi Operating instructions. 11.07.2013 Jula AB Bruksanvisning digital fjärkontroll Brukermanual digital fjernkontroll Brugermanual digital fjernbetjening Instrukcja obsługi pilot cyfrowy User manual digital Remote Control 408-056 SV NO DK PL EN Bruksanvisning

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Manual Instrukcja obsługi Manuel d utilisation Käyttöohje. doro 212IPC

Manual Instrukcja obsługi Manuel d utilisation Käyttöohje. doro 212IPC Manual Instrukcja obsługi Manuel d utilisation Käyttöohje doro 212IPC 1 Windows 3.1 Windows 95 Windows 98 Mac OS 9 / OS X USB 1.1 / 2.0 /... 2 USB 1.1 / 2.0 /... 3 4 5 Vol. 8 * English 1. Start your computer

Læs mere

658.26:621.31(075.8) , :621.31(075.8) , 2012 , 2012

658.26:621.31(075.8) , :621.31(075.8) , 2012 , 2012 .. - 01 89 658.6:61.31(075.8) 31.9-573 89.. : /.. ; -. : - -, 01. 88. :, - -,, -. -,,,, -., 14000. 658.6:61.31(075.8) 31.9-573..,.., 01.., 01., 01 ... 5 1.... 6 1.1.... 8 1..... 31. 1... 53.1.... 53..

Læs mere

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- ---

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- kr. 95,00 Badekåbe --- --- kr. 156,00 Benklæder pr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 30-125

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 30-125 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0035(COD) 22.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 30-125 Udkast til betænkning Dagmar Roth-Behrendt (PE409.426v01-00) Forslag til

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź

Personlig Brev. Brev - Adresse. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual PL Instrukcja obsługi Power Split 600 H

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual PL Instrukcja obsługi Power Split 600 H DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual PL Instrukcja obsługi Power Split 600 H Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Swedish Premier Leauge(Round 8:1)

Swedish Premier Leauge(Round 8:1) wedish Premier Leauge(Round :1) wedish Premier Leauge(Round :1) BK :t rik Hella vs Team Zang BK :t rik Hella Team Zang Team Zang BK :t rik Hella Hammarstrˆ Bergstrˆ m trˆ ˆ f ystrˆ m Arnberg M jˆ berg

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Når jeg bliver voksen, vil jeg gerne være d p er. Så vil jeg være den der fodrer gi e ne. Eller måske vil jeg arbejde i b neg en.

Når jeg bliver voksen, vil jeg gerne være d p er. Så vil jeg være den der fodrer gi e ne. Eller måske vil jeg arbejde i b neg en. Diktat 1 Når jeg bliver voksen, vil jeg gerne være d p er. Så vil jeg være den der fodrer gi e ne. Eller måske vil jeg arbejde i b neg en. Det kunne også være sjovt at være fodb sp r. Jeg ville altid læ

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

STORK S Jewellery to marzenie, które otwiera drzwi do Êwiata fantazji, doskona oêci i pi kna. To Êwiat, w którym króluje pi kno.

STORK S Jewellery to marzenie, które otwiera drzwi do Êwiata fantazji, doskona oêci i pi kna. To Êwiat, w którym króluje pi kno. Brylant dla Ciebie. STORK S Jewellery to marzenie, które otwiera drzwi do Êwiata fantazji, doskona oêci i pi kna. To Êwiat, w którym króluje pi kno. Prezentowana przez naszà firm tradycja sztuki jubilerskiej

Læs mere

USER_CTS.indd 1 2010-03-12 10:41:51

USER_CTS.indd 1 2010-03-12 10:41:51 USER_CTS.indd 1 2010-03-12 10:41:51 SVENSKA Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA Användningsområden/ Indikationer CTS-nattskena är framtagen för att lindra och/eller förhindra nattliga

Læs mere

At sikre en korrekt transport af farligt gods, i henhold til kravene i ADRkonventionen.

At sikre en korrekt transport af farligt gods, i henhold til kravene i ADRkonventionen. FG Transport Formål: Indhold: At sikre en korrekt transport af farligt gods, i henhold til kravene i ADRkonventionen. Generelle retningslinier, som skal følges af chauffør og medhjælpere ved transport

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED KOMMUNE ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Frivillig Cafe i Hedensted Kommune Kontaktperson: Bente Sørensen / Bente Krag Arp Adresse: Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere