Målsætning og Værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning og Værdier"

Transkript

1 Målsætning og Værdier Vores værdier/værdigrundlag og tilbudsvifte! Vi mener at: Glæde og humor bidrager til fællesskabet Nysgerrighed fremmer livskvaliteten Forpligtigelse understøtter fællesskabet Mod, vilje og kunnen bidrager til at vi udvikler os som mennesker I Køgevejens Børne og Ungdomshus møder vi ikke i første omgang børn med særlige behov på en speciel måde. De skal have lov at falde til og bare være en af gruppen. Derefter sørger vi for, at værne dem og gøre dem trygge. Vi prøver med humor og opmærksomhed, at få dem til at turde fællesskabet. For at sikre deres integration, laver vi små grupper alt efter hvilket barn og hvad deres situation er. I disse grupper med de andre børn, sørger vi for at give plads til det særlige barn, uden at sætte stempel på barnet. Børn med særlige behov, prøver vi meget at give plads på klubbens ture, og placerer dem i grupper med de andre børn, hvor de indgår på lige fod. Denne gruppering som barnet bliver tildelt bliver nøje udvalgt, så barnet herigennem kan tage del i kammeratskabsgrupperne. Hele tiden med pædagogens blik på situationen, men uden at gøre et stort nummer ud af at barnet er anderledes. Vi skaber plads til at de tør. Vi laver specielle ordninger, alt efter hvilket barn det er og hvad det barn har brug for Det kan være en særlig funktion, et særligt arbejde, men noget der gør at barnet føler fællesskab og en forpligtigelse. - Vi viser barnet, det betyder noget om barnet kommer. - At barnet besidder en kunnen som huset og de andre børn har brug for.

2 I Køgevejens Børne og Ungdomshus har vi været på kursus omkring Turette og Asberger. Vi opdaterer jævnligt vores kompetencer I forhold til børn med særlige behov. Køgevejens Børne og Ungdomshus er en selvejende institution med " Frie Børnehaver " som forretningsfører. Husets personale udgør 1 leder, 1 souschef i 37 timers stillinger. 2 pædagoger i 37 timer og derudover 2 pædagog medhjælpere på henholdsvis 25 og 27 timer Derudover diskoteker og overnatninger. Da vi selv bestemmer åbningstiderne ( inden for rammerne ) omlægges jk / uk aftentimer i ferier efter behov. Dette foregår også efter skøn i dagklubben. Fælles værdigrundlag. Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der skal rumme aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af barnet / den unge og tager udgangspunkt i de enkeltes børn og unges forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund. Vi skal skabe rammer, der støtter børn og unge i en personlig udvikling og læring således, at de tror på egne evner og muligheder samtidig med, at de udvikler forståelse og ansvar i et fællesskab. Klubbens målsætninger skal ikke kun respektere de generelle politiske mål og afspejle personalegruppens og bestyrelsens holdninger men også medinddrage børn og unge i de demokratiske processer. Personalet arbejder alle i en fælles ramme, der styrker og udvider mulighederne for den enkelte afdelings aktiviteter og samtidig giver plads til forskelligheder. Den bredt sammensatte personalegruppe skal berige hinanden i et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelse til glæde og gavn for de børn / unge, der p.t. er indmeldt i de forskellige afdelinger. Der skal skabes plads for personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Vi skal til stadighed styrke fællesskabet ved aktiviteter i nærmiljøet og ved udnyttelse af de fælles ressourcer. Klubben skal være aktiv i forbindelse med forandringer og udvikling på tværs i kommunen. Hvad vil vi kendes på. "Styrke det enkelte barns / den unges udvikling. Vi ser på det enkelte barn / den unge psykisk, fysisk og sprogligt. Udfra det billede vi herigennem danner os af barnet / den unge, stiller vi krav og udfordringer.

3 Vi giver barnet / den unge udfordringer, der passer til dets udvikling ( små sikre succeser) Vi giver barnet / den unge små kærlige skub, så de kommer videre i deres udvikling. Vi støtter barnet / den unge i at træffe egne valg. Hvorfor: Det giver glade og harmoniske børn og unge med selvtillid og selvværd. Som ansat og bruger i Køgevejens Børne- og Ungdomshus skal man kunne være stolt af og glad for sin arbejdsplads og institution. Den overordnede målsætning for klubben. Med udgangspunkt i og respekt for det enkelte barns / den unges udvikling og behov vil vi: Styrke barnets / den unges selvværd, så det får en grundlæggende følelse af at være god nok. Styrke barnet / den unge i at tro på sig selv. De voksne skal være nærværende, give omsorg og kunne rumme alle barnets / den unges følelser. Styrke barnets / den unges følelse af frihed og ansvar via medbestemmelse, inden for givne rammer. Give barnet / den unge valgmuligheder og respektere deres valg. Det gør vi bl.a. gennem en pædagogik med åbne værksteder med plads og udfoldelse for den enkelte. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 9 personer. 5 forældre, valgt på et forældremøde 1 udpeget af Fagforeningernes Boligforening 1 Udpeget af Boligforeningen Hvidovrebo 1 udpeget af Hvidovres kommunalbestyrelse 1 medarbejder Derudover deltager leder som referent uden stemmeret. Bestyrelsen skal skabe en fornyet dynamik og energi mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Til gavn for huset.

4 Dette gøres gennem fælles kurser. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske forhold og de regler, der til en hver tid gælder for klubbens ledelse og drift, bliver overholdt. Bestyrelsen har også det overordnede pædagogiske ansvar. Det er bestyrelsens opgave at forhandle løn for leder og souschef med den faglige organisation B.U.P.L. Bestyrelsen har udlagt kompetencen til ledelsen omkring forhandling af " Ny Løn ". Økonomi. Budgetter. Klubben modtager ved årets start et budget fra Hvidovre Kommune, med de samme forudsætninger som kommunens øvrige institutioner på kontrakter. Klubben fordeler selv det udmeldte budget på egne konti. Hovedansvaret for overholdelse af budgettet ligger hos bestyrelsen, - det daglige ansvar er udlagt til ledelsen. Som klub med flere afdelinger og værksteder har vi igennem årene hyldet et solidarisk princip, der betyder at der altid er penge til alle afdelinger. Der er altid en sum til en ny ide. Ledelse. Den overordnede ledelse forestås af klubbens bestyrelse. Souschef og leder indgår i det daglige i en teamledelse, der afholder møder en gang ugentligt,- plus en række heldagsmøder efter behov. De daglige ledelsesopgaver er fordelt i mellem teamledelsen. Ovenstående medarbejdere samt det resterende personale mødes en gang ugentligt til personalemøder, hvor mere praktisk orienterede problemer og planlægning tages op. Hvad vil teamledelsen gerne kendes på i forhold til personale, forældre og andre samarbejdspartnere: Åbenhed, tolerance og nærvær. Faglighed, ansvarlighed og beslutningsdygtighed. Inspirerende, udadvendte og igangsættende. Aktive i forhold til det tværfaglige miljø.

5 Principper for ledelsesarbejdet: Arbejde inden for Hvidovre Kommunes mål, rammer og budgetter Uddelegering af arbejdsopgaver, der medfører større ansvar for den enkelte medarbejder. Via fælles aktiviteter styrker man fællesskabet. Hvilke opgaver skal prioriteres: Styrkelse af teamledelsens faglige viden i forhold til årets indsatsområde eller anden relevant viden i forhold til her og nu problemstillinger. Give den enkelte medarbejder motivation og uddannelse. Udvikling af samarbejdet på tværs af klubbens afdelinger. Personalepleje. Personalesamarbejde. Hvad vil vi kendes på: At Køgevejens Børne - og Ungdomshus er en klub, der rummer mange nuancer og facetter i personalegruppen. Nuancer og facetter, der bl.a. kommer til udtryk i personlighed, alder, køn, kultur, social status og pædagogiske arbejdsmetoder. En mangfoldighed, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at bruge sin særlige styrke i hverdagen - og derved skabe forståelse for, at der findes flere veje til at nå de fælles mål. At samarbejdet er præget af arbejdsglæde og åbenhed. At den enkelte medarbejder gennem åbenhed i samspillet med kollegaer, udvikler faglig indsigt og forståelse og ansvarlighed for det pædagogiske arbejde. Samarbejde og målopfyldelse: Samarbejdet i personalegruppen - ud over det daglige arbejde - gennem følgende: Samarbejde på tværs af aktiviteterne ( i dagligdagen og ved særlige arrangementer ) Personalemøder. Samarbejdsmøder De næste 2 års indsatsområde: Menneskesyn og værdigrundlag.

6 Fælles pædagogisk weekend Medarbejder Udviklings Samtaler. Sociale aktiviteter. Målopfyldelsen af de pædagogiske målsætninger finder i det daglige sted ved en stadig tilbagevenden til målsætningen på personalemøderne i løbet af året. Hvad vil vi gerne udvikle i perioden: Arbejde mere på tværs af de forskellige aktivitetstilbud - for at udnytte de ressourcer og erfaringer og faglighed, der er i vores personalegruppe. Styrke den enkeltes forhold til arbejdspladsen og kollegaer ved personalemæssige tiltag som: igangsætning af fællesarrangementer. Forældresamarbejde. Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet og finder det meget vigtigt, at forældrene indrages i klubbens dagligdag og klubbens arrangementer. Principper for samarbejdet. Forældre vil altid det bedste for deres børn. Åbenhed og ærlighed er fundamentet for samarbejdet. Klubben har en Støtteforening med egen bestyrelse, der styres og drives af forældre. De rejser penge bl.a. ved loppemarked, bankospil, flaskeindsamling og ved deltagelse af det årlige julemarked i Medborgerhuset. Der afholdes forældremøde i maj med valg til klubbens bestyrelse. Det sker i forbindelse med kolonimøderne. I forbindelse med arrangementer " ud af huset " tilstræbes, at forældre inddrages i størst mulig omfang. Målet er forståelse og opbakning fra forældre for fælles opgaver til styrkelse af børnenes velfærd. En gang årligt holdes Julebanko og sommerfest, hvor forældre i samarbejde med Støtteforening og personale gennemfører arrangementet. En - til to gange årligt inviterer vi forældre / børn til en " forældre / børnedag ", hvor de kan bruges klubbens aktiviteter. Dagen afsluttes med fællesspisning. Ryge - og alkoholpolitik Rygning Køgevejens Børne og Ungdomshus er røgfrit.

7 Alkohol I Køgevejens Børne og Ungdomshus nydes der i arbejdstiden ikke alkohol i samværet med børn og unge. Fritidsklubben. Målsætning: De overordnede mål for det pædagogiske arbejde i fritidsklubben er følgende: Vi vil skabe faste og trygge rammer for børnene i hverdagen, hvor børnenes ideer, behov og personlighed tages alvorligt og hvor de gennem dialog sikres medbestemmelse. Det vil vi konkret gøre ved, at etablere " Brainstormsmøder ", hvor børnenes ideer bliver nedskrevet og udvalgt af børn og personale. Vi vil vægte, at barnet lærer og oplever ansvarlighed for egne valg samt lærer om, hvilken betydning valget har for, såvel gruppen og aktiviteten, som for ens egen troværdighed. Vi vil lægge vægt på, at børnene lærer at forstå og respekterer egne og andre menneskers forskellige behov og grænser. Vi vil sikre den gode modtagelse af børn og forældre ved, at de ved deres første besøg i klubben, modtages af den voksne, som er deres kontaktperson fremover. Hvad vil vi gerne udvikle: vi vil tilstræbe at skabe pædagogiske tilbud / aktiviteter, der kan udvikle selvværd og derved selvforståelse hos det enkelte barn. Det vil vi gøre ved at give plads til fordybelse i den enkelte aktivitet og, når behovet opstår, arbejde i små grupper. Vi vil stadig arbejde på, at udvikle børnenes ansvarsfølelse, ved at støtte og fastholde børnene i deres valg, specielt ved tilmeldinger til forskellige aktiviteter. Vi vil arbejde på, at gøre børnene bevidst om deres ret til medbestemmelse. Ovenstående er set i forhold til det videnssamfund børnene vokser op i. Et videnssamfund hvor det ikke kun er den faglige kompetence, der vægtes, men i større udstrækning også de bløde værdier. Hvad vil vi gerne kendes på: Vi vil gerne kendes på, at klubben skal være et sted hvor børn, forældre og personale føler sig betydningsfulde og trygge med åbenhed og imødekommenhed både blandt børn, forældre og personale som prioriterer dialog, udfordringer, nærvær, kreativitet, leg, fordybelse, frihed under ansvar, gode faciliteter og en hyggelig atmosfære højt med medbestemmelse og medindflydelse i forhold til hverdagen

8 med et bredt udbud af udviklingsmuligheder for børn og personale med respekt for det enkelte menneskes forskelligheder, - her tænkes på børn, forældre, personale der vægter et godt forældresamarbejde med et personale, der er deres faglighed bevidst og handler professionelt derefter. Dagligdag i klubben. Til klubben hører en fodboldbane, legeplads, basket- og hockeybane. Vi har også et musikrum, hyggerum og et stort værksted med mange forskellige aktiviteter. Hvert medlem har et medlemsnummer og ved ankomst bliver deres nummer afkrydset på en mødeliste og ligeledes afkrydses de, når de går. Der er også mulighed for, at forældre i barnets første 14 dage i huset kan ringe og høre, om barnet er kommet. I indgangen ordnes alle de praktiske ting: Her tages telefon Afkrydses medlemmer Tilmeldinger til ture og arrangementer Hjemsendelse af børn med faste tider Betaling af ture, kage og materialer Når vi får et nyt medlem, laves et materialekort, hvorpå vi trækker penge for de ting barnet laver i værkstederne. Hver dag samles alle i huset til en pause ( kl: 15:15 ). Her drikker vi saft og spiser brød. Pausen bruges til hygge og til at informere børnene om nye arrangementer. Her får vi også løst nogle af dagligdagens problemer. Der læses også historier, klubblad eller aviser. Vores dagligdag er inddelt i " før te" og "efter te ". Værksted. Der kan laves perler, male, gipsting, porcelænsting, lys, sæbe, smykker og mange andre ting. Årstidernes vekslen vil også have indvirken på det, der laves i aktivitetsrummet. F.eks. fastelavnsris til fastelavn, kalenderlys til jul osv. Musikværksted. Af de mere kreative aktiviteter kan nævnes musik, sang og teater. Der er gang i klubbens karaoke anlæg hele ugen. Her kan alle få afprøvet deres sangtalenter. Sangen giver børnene en mulighed for at afprøve sig selv, både alene og i forhold til andre.

9 Computerrum. I computerrummet foregår en masse ting. Der kan spilles mange forskellige spil (alle med teamwork og det sociale i højsædet). Internettet bruges til både sociale sites, spil, og til at finde oplysninger på. Computerne bruges også i forbindelse med lektielæsning og til at skrive bl.a. skuespil på. Vi tilstræber, at give barnet / den unge indsigt i PC-ens mange muligheder for kreativitet. Animation, layout, musik, billedbehandling etc. Som noget nye er der også mulighed for at få sin PC repareret på værkstedet, derigennem håber vi at give barnet / den unge et større kendskab til PC'ens hardware og virkemåde. Som alle andre værkstedsaktiviteter i huset er målet først og fremmest at få skabt et nærvær og en god dialog mellem børn, unge og voksne. Piger " Tøseklubben" har befundet sig vel i mange år. Her bliver lavet tøseaktiviteter, tøseudflugter og snakket tøsesnak. Tøserne bliver en sluttet enhed, som også er istand til at fungere med drengene. Der bliver snakket meget om det at blive teenager, forholdet til forældre og lærer og det specifikke i at være en pige. Vi snakker også om det at være pige i et andet land end vores og om på hvilke måder vi kan påvirke vores eget liv. Køkkenet I køkkenet bliver der taget hånd om de nye stille børn. Her er rart at være, når man er ny. Her hygges og snakkes. Her bages brød, laves bolcher og laves mad. Der er mulighed for, at medlemmerne kan købe et billigt og sundt måltid mad. Vi spiser hver dag frisk brød og drikker saftevand i "Tepausen". Legeplads Vi har en stor legeplads, med mange klatreting. Der er også en fodboldbane, hockey - og basketbane og en dejlig bålplads. Andet Ud over værkstedsaktiviteterne er der mange andre ting at tage sig til i huset. Der er billard, dart, bordtennis, spil og mange andre ting. Derudover står et veluddannet og engageret personale altid klar til at tale, både med børn og voksne.

10 Mild specialisering Vi er også meget obs. på særligt krævende børn. Børn med særlige behov. Børn som kræver f.eks. en støttepædagog eller bare en særlig opmærksom voksen. Vi vil gerne være medvirkende til, at disse børn får den opmærksomhed, de kræver. For nogle drejer det sig kun om en kort periode, for andre et langvarigt opsyn. Længden på perioden er selvfølgelig afhængig af problemets karakter hos det enkelte barn. Dog er vores erfaringer, at nogle af børnene har nogle særligt svære problematikker. Det være sig følelsesmæssige eller sociale, der nødvendiggør, at de forbliver i den milde specialisering. Samtidig rettes der fokus på fremtidige tiltag efter barnets ophør i fritidsklubben i samarbejde med forældre og samarbejdspartnere. Vi vil med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer styrke dets udvikling sådan, at det får forskellige handlemuligheder og derved lærer, at tage nogle bevidste valg. Det er også vores politik at sørge for en ordentlig rundvisning af både forældre og børn, inden de starter. Det er vigtigt, at medlemmerne får en god start, og derfor begynder børnene deres klubtid med en voksen, de har tillid til. Juniorklubben / ungdomsklubben Målsætning De overordnede mål for det pædagogiske arbejde i Junior - Ungdomsklubben er: Vi vil bestræbe os på at fremme forståelsen og respekten blandt de unge således, at de gensidigt forstår hinandens forskellige kulturer og baggrunde. Vi vil inddrage de unge i beslutningsprocesser og gøre dem ansvarlige i planlægningsdelen. Vi vil skabe rammer for den pædagogiske røde tråd i Fritids - Junior - og Ungdomsklubben således, at det kommer til udtryk i et fælles værdigrundlag. Hvad vil vi gerne udvikle i perioden. Vi vil, hvor vi har mulighed for det, deltage i det opsøgende og forebyggende arbejde i Hvidovre Kommune. Vi har pt. to uddannede " Fryspunkt" instruktører, som tager rundt på skolerne og fortæller om alkohol og stoffer Vi vil, som personalegruppe søge at uddanne os til at " se " de signaler de unge brugere udsender, for derefter at blive rustet til at handle på det.

11 Hvad vil vi gerne kendes på. at klubben er et sted, hvor de unge tages alvorligt, og hvor de ansatte har tid til at lytte og hjælpe i forhold til de unges behov. at klubben er et samlingssted, hvor fællesskab, sociale relationer og gensidig respekt vægtes højt. at alle uanset kulturel og social baggrund er velkommen i klubben. at vi drager konsekvens, hvis ikke klubbens gængse normer og regler overholdes. at de unge har indflydelse på klubbens aktiviteter og arrangementer. at klubben for de unge er et pusterum, i den ellers fortravlede hverdag. Dagligdag i Juniorklubben / Ungdomsklubben Om dagen kan Juniorklubben benytte de samme aktiviteter som Fritidsklubben. Dog har de deres eget rum, med tv, video og musikanlæg, hvor de frit kan udfolde sig. De indgår på lige fod med fritidsklubbens medlemmer. Om aftenen er Ungdomsklubben og Juniorklubben sammen. Der er forskellige aktiviteter de forskellige dage. Af særlige aktiviteter for aftenklubben kan nævnes: boksning, sportsklatring og at spille musik. Vi laver også specielle ture kun for den aldersgruppe, hvor vi lærer hinanden godt at kende. Det drejer sig om weekendture, sommerture til udlandet og efterårsture til f.eks. Brønderslev. De unge er med til at tilrettelægge og til at finde finansiering til de meget dyre udenlandsture. I form af arbejde f.eks. loppemarkeder. Køgevejens Børne og Ungdomshus er en selvejende institution med " Frie Børnehaver " som forretningsfører. Husets personale udgør 1 leder, 1 souschef i 37 timers stillinger. 1 pædagoger i 37 timer og derudover 2 pædagoger medhjælpere på henholdsvis 25 og 27 timer Derudover diskoteker og overnatninger. Da vi selv bestemmer åbningstiderne ( inden for rammerne ) omlægges jk / uk aftentimer i ferier efter behov. Dette foregår også efter skøn i dagklubben.

12 Fælles værdigrundlag. Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der skal rumme aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af barnet / den unge og tager udgangspunkt i de enkeltes børn og unges forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund. Vi skal skabe rammer, der støtter børn og unge i en personlig udvikling og læring således, at de tror på egne evner og muligheder samtidig med, at de udvikler forståelse og ansvar i et fællesskab. Klubbens målsætninger skal ikke kun respektere de generelle politiske mål og afspejle personalegruppens og bestyrelsens holdninger men også medinddrage børn og unge i de demokratiske processer. Personalet arbejder alle i en fælles ramme, der styrker og udvider mulighederne for den enkelte afdelings aktiviteter og samtidig giver plads til forskelligheder. Den bredt sammensatte personalegruppe skal berige hinanden i et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelse til glæde og gavn for de børn / unge, der p.t. er indmeldt i de forskellige afdelinger. Der skal skabes plads for personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Vi skal til stadighed styrke fællesskabet ved aktiviteter i nærmiljøet og ved udnyttelse af de fælles ressourcer. Klubben skal være aktiv i forbindelse med forandringer og udvikling på tværs i kommunen. Hvad vil vi kendes på. "Styrke det enkelte barns / den unges udvikling.

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der rummer aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen. Vi vil hermed byde dig velkommen i Dus på Stolpedalsskolen. (DUS er en forkortelse for det udvidede Samarbejde mellem skole

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere