Målsætning og Værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning og Værdier"

Transkript

1 Målsætning og Værdier Vores værdier/værdigrundlag og tilbudsvifte! Vi mener at: Glæde og humor bidrager til fællesskabet Nysgerrighed fremmer livskvaliteten Forpligtigelse understøtter fællesskabet Mod, vilje og kunnen bidrager til at vi udvikler os som mennesker I Køgevejens Børne og Ungdomshus møder vi ikke i første omgang børn med særlige behov på en speciel måde. De skal have lov at falde til og bare være en af gruppen. Derefter sørger vi for, at værne dem og gøre dem trygge. Vi prøver med humor og opmærksomhed, at få dem til at turde fællesskabet. For at sikre deres integration, laver vi små grupper alt efter hvilket barn og hvad deres situation er. I disse grupper med de andre børn, sørger vi for at give plads til det særlige barn, uden at sætte stempel på barnet. Børn med særlige behov, prøver vi meget at give plads på klubbens ture, og placerer dem i grupper med de andre børn, hvor de indgår på lige fod. Denne gruppering som barnet bliver tildelt bliver nøje udvalgt, så barnet herigennem kan tage del i kammeratskabsgrupperne. Hele tiden med pædagogens blik på situationen, men uden at gøre et stort nummer ud af at barnet er anderledes. Vi skaber plads til at de tør. Vi laver specielle ordninger, alt efter hvilket barn det er og hvad det barn har brug for Det kan være en særlig funktion, et særligt arbejde, men noget der gør at barnet føler fællesskab og en forpligtigelse. - Vi viser barnet, det betyder noget om barnet kommer. - At barnet besidder en kunnen som huset og de andre børn har brug for.

2 I Køgevejens Børne og Ungdomshus har vi været på kursus omkring Turette og Asberger. Vi opdaterer jævnligt vores kompetencer I forhold til børn med særlige behov. Køgevejens Børne og Ungdomshus er en selvejende institution med " Frie Børnehaver " som forretningsfører. Husets personale udgør 1 leder, 1 souschef i 37 timers stillinger. 2 pædagoger i 37 timer og derudover 2 pædagog medhjælpere på henholdsvis 25 og 27 timer Derudover diskoteker og overnatninger. Da vi selv bestemmer åbningstiderne ( inden for rammerne ) omlægges jk / uk aftentimer i ferier efter behov. Dette foregår også efter skøn i dagklubben. Fælles værdigrundlag. Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der skal rumme aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af barnet / den unge og tager udgangspunkt i de enkeltes børn og unges forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund. Vi skal skabe rammer, der støtter børn og unge i en personlig udvikling og læring således, at de tror på egne evner og muligheder samtidig med, at de udvikler forståelse og ansvar i et fællesskab. Klubbens målsætninger skal ikke kun respektere de generelle politiske mål og afspejle personalegruppens og bestyrelsens holdninger men også medinddrage børn og unge i de demokratiske processer. Personalet arbejder alle i en fælles ramme, der styrker og udvider mulighederne for den enkelte afdelings aktiviteter og samtidig giver plads til forskelligheder. Den bredt sammensatte personalegruppe skal berige hinanden i et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelse til glæde og gavn for de børn / unge, der p.t. er indmeldt i de forskellige afdelinger. Der skal skabes plads for personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Vi skal til stadighed styrke fællesskabet ved aktiviteter i nærmiljøet og ved udnyttelse af de fælles ressourcer. Klubben skal være aktiv i forbindelse med forandringer og udvikling på tværs i kommunen. Hvad vil vi kendes på. "Styrke det enkelte barns / den unges udvikling. Vi ser på det enkelte barn / den unge psykisk, fysisk og sprogligt. Udfra det billede vi herigennem danner os af barnet / den unge, stiller vi krav og udfordringer.

3 Vi giver barnet / den unge udfordringer, der passer til dets udvikling ( små sikre succeser) Vi giver barnet / den unge små kærlige skub, så de kommer videre i deres udvikling. Vi støtter barnet / den unge i at træffe egne valg. Hvorfor: Det giver glade og harmoniske børn og unge med selvtillid og selvværd. Som ansat og bruger i Køgevejens Børne- og Ungdomshus skal man kunne være stolt af og glad for sin arbejdsplads og institution. Den overordnede målsætning for klubben. Med udgangspunkt i og respekt for det enkelte barns / den unges udvikling og behov vil vi: Styrke barnets / den unges selvværd, så det får en grundlæggende følelse af at være god nok. Styrke barnet / den unge i at tro på sig selv. De voksne skal være nærværende, give omsorg og kunne rumme alle barnets / den unges følelser. Styrke barnets / den unges følelse af frihed og ansvar via medbestemmelse, inden for givne rammer. Give barnet / den unge valgmuligheder og respektere deres valg. Det gør vi bl.a. gennem en pædagogik med åbne værksteder med plads og udfoldelse for den enkelte. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 9 personer. 5 forældre, valgt på et forældremøde 1 udpeget af Fagforeningernes Boligforening 1 Udpeget af Boligforeningen Hvidovrebo 1 udpeget af Hvidovres kommunalbestyrelse 1 medarbejder Derudover deltager leder som referent uden stemmeret. Bestyrelsen skal skabe en fornyet dynamik og energi mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Til gavn for huset.

4 Dette gøres gennem fælles kurser. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske forhold og de regler, der til en hver tid gælder for klubbens ledelse og drift, bliver overholdt. Bestyrelsen har også det overordnede pædagogiske ansvar. Det er bestyrelsens opgave at forhandle løn for leder og souschef med den faglige organisation B.U.P.L. Bestyrelsen har udlagt kompetencen til ledelsen omkring forhandling af " Ny Løn ". Økonomi. Budgetter. Klubben modtager ved årets start et budget fra Hvidovre Kommune, med de samme forudsætninger som kommunens øvrige institutioner på kontrakter. Klubben fordeler selv det udmeldte budget på egne konti. Hovedansvaret for overholdelse af budgettet ligger hos bestyrelsen, - det daglige ansvar er udlagt til ledelsen. Som klub med flere afdelinger og værksteder har vi igennem årene hyldet et solidarisk princip, der betyder at der altid er penge til alle afdelinger. Der er altid en sum til en ny ide. Ledelse. Den overordnede ledelse forestås af klubbens bestyrelse. Souschef og leder indgår i det daglige i en teamledelse, der afholder møder en gang ugentligt,- plus en række heldagsmøder efter behov. De daglige ledelsesopgaver er fordelt i mellem teamledelsen. Ovenstående medarbejdere samt det resterende personale mødes en gang ugentligt til personalemøder, hvor mere praktisk orienterede problemer og planlægning tages op. Hvad vil teamledelsen gerne kendes på i forhold til personale, forældre og andre samarbejdspartnere: Åbenhed, tolerance og nærvær. Faglighed, ansvarlighed og beslutningsdygtighed. Inspirerende, udadvendte og igangsættende. Aktive i forhold til det tværfaglige miljø.

5 Principper for ledelsesarbejdet: Arbejde inden for Hvidovre Kommunes mål, rammer og budgetter Uddelegering af arbejdsopgaver, der medfører større ansvar for den enkelte medarbejder. Via fælles aktiviteter styrker man fællesskabet. Hvilke opgaver skal prioriteres: Styrkelse af teamledelsens faglige viden i forhold til årets indsatsområde eller anden relevant viden i forhold til her og nu problemstillinger. Give den enkelte medarbejder motivation og uddannelse. Udvikling af samarbejdet på tværs af klubbens afdelinger. Personalepleje. Personalesamarbejde. Hvad vil vi kendes på: At Køgevejens Børne - og Ungdomshus er en klub, der rummer mange nuancer og facetter i personalegruppen. Nuancer og facetter, der bl.a. kommer til udtryk i personlighed, alder, køn, kultur, social status og pædagogiske arbejdsmetoder. En mangfoldighed, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at bruge sin særlige styrke i hverdagen - og derved skabe forståelse for, at der findes flere veje til at nå de fælles mål. At samarbejdet er præget af arbejdsglæde og åbenhed. At den enkelte medarbejder gennem åbenhed i samspillet med kollegaer, udvikler faglig indsigt og forståelse og ansvarlighed for det pædagogiske arbejde. Samarbejde og målopfyldelse: Samarbejdet i personalegruppen - ud over det daglige arbejde - gennem følgende: Samarbejde på tværs af aktiviteterne ( i dagligdagen og ved særlige arrangementer ) Personalemøder. Samarbejdsmøder De næste 2 års indsatsområde: Menneskesyn og værdigrundlag.

6 Fælles pædagogisk weekend Medarbejder Udviklings Samtaler. Sociale aktiviteter. Målopfyldelsen af de pædagogiske målsætninger finder i det daglige sted ved en stadig tilbagevenden til målsætningen på personalemøderne i løbet af året. Hvad vil vi gerne udvikle i perioden: Arbejde mere på tværs af de forskellige aktivitetstilbud - for at udnytte de ressourcer og erfaringer og faglighed, der er i vores personalegruppe. Styrke den enkeltes forhold til arbejdspladsen og kollegaer ved personalemæssige tiltag som: igangsætning af fællesarrangementer. Forældresamarbejde. Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet og finder det meget vigtigt, at forældrene indrages i klubbens dagligdag og klubbens arrangementer. Principper for samarbejdet. Forældre vil altid det bedste for deres børn. Åbenhed og ærlighed er fundamentet for samarbejdet. Klubben har en Støtteforening med egen bestyrelse, der styres og drives af forældre. De rejser penge bl.a. ved loppemarked, bankospil, flaskeindsamling og ved deltagelse af det årlige julemarked i Medborgerhuset. Der afholdes forældremøde i maj med valg til klubbens bestyrelse. Det sker i forbindelse med kolonimøderne. I forbindelse med arrangementer " ud af huset " tilstræbes, at forældre inddrages i størst mulig omfang. Målet er forståelse og opbakning fra forældre for fælles opgaver til styrkelse af børnenes velfærd. En gang årligt holdes Julebanko og sommerfest, hvor forældre i samarbejde med Støtteforening og personale gennemfører arrangementet. En - til to gange årligt inviterer vi forældre / børn til en " forældre / børnedag ", hvor de kan bruges klubbens aktiviteter. Dagen afsluttes med fællesspisning. Ryge - og alkoholpolitik Rygning Køgevejens Børne og Ungdomshus er røgfrit.

7 Alkohol I Køgevejens Børne og Ungdomshus nydes der i arbejdstiden ikke alkohol i samværet med børn og unge. Fritidsklubben. Målsætning: De overordnede mål for det pædagogiske arbejde i fritidsklubben er følgende: Vi vil skabe faste og trygge rammer for børnene i hverdagen, hvor børnenes ideer, behov og personlighed tages alvorligt og hvor de gennem dialog sikres medbestemmelse. Det vil vi konkret gøre ved, at etablere " Brainstormsmøder ", hvor børnenes ideer bliver nedskrevet og udvalgt af børn og personale. Vi vil vægte, at barnet lærer og oplever ansvarlighed for egne valg samt lærer om, hvilken betydning valget har for, såvel gruppen og aktiviteten, som for ens egen troværdighed. Vi vil lægge vægt på, at børnene lærer at forstå og respekterer egne og andre menneskers forskellige behov og grænser. Vi vil sikre den gode modtagelse af børn og forældre ved, at de ved deres første besøg i klubben, modtages af den voksne, som er deres kontaktperson fremover. Hvad vil vi gerne udvikle: vi vil tilstræbe at skabe pædagogiske tilbud / aktiviteter, der kan udvikle selvværd og derved selvforståelse hos det enkelte barn. Det vil vi gøre ved at give plads til fordybelse i den enkelte aktivitet og, når behovet opstår, arbejde i små grupper. Vi vil stadig arbejde på, at udvikle børnenes ansvarsfølelse, ved at støtte og fastholde børnene i deres valg, specielt ved tilmeldinger til forskellige aktiviteter. Vi vil arbejde på, at gøre børnene bevidst om deres ret til medbestemmelse. Ovenstående er set i forhold til det videnssamfund børnene vokser op i. Et videnssamfund hvor det ikke kun er den faglige kompetence, der vægtes, men i større udstrækning også de bløde værdier. Hvad vil vi gerne kendes på: Vi vil gerne kendes på, at klubben skal være et sted hvor børn, forældre og personale føler sig betydningsfulde og trygge med åbenhed og imødekommenhed både blandt børn, forældre og personale som prioriterer dialog, udfordringer, nærvær, kreativitet, leg, fordybelse, frihed under ansvar, gode faciliteter og en hyggelig atmosfære højt med medbestemmelse og medindflydelse i forhold til hverdagen

8 med et bredt udbud af udviklingsmuligheder for børn og personale med respekt for det enkelte menneskes forskelligheder, - her tænkes på børn, forældre, personale der vægter et godt forældresamarbejde med et personale, der er deres faglighed bevidst og handler professionelt derefter. Dagligdag i klubben. Til klubben hører en fodboldbane, legeplads, basket- og hockeybane. Vi har også et musikrum, hyggerum og et stort værksted med mange forskellige aktiviteter. Hvert medlem har et medlemsnummer og ved ankomst bliver deres nummer afkrydset på en mødeliste og ligeledes afkrydses de, når de går. Der er også mulighed for, at forældre i barnets første 14 dage i huset kan ringe og høre, om barnet er kommet. I indgangen ordnes alle de praktiske ting: Her tages telefon Afkrydses medlemmer Tilmeldinger til ture og arrangementer Hjemsendelse af børn med faste tider Betaling af ture, kage og materialer Når vi får et nyt medlem, laves et materialekort, hvorpå vi trækker penge for de ting barnet laver i værkstederne. Hver dag samles alle i huset til en pause ( kl: 15:15 ). Her drikker vi saft og spiser brød. Pausen bruges til hygge og til at informere børnene om nye arrangementer. Her får vi også løst nogle af dagligdagens problemer. Der læses også historier, klubblad eller aviser. Vores dagligdag er inddelt i " før te" og "efter te ". Værksted. Der kan laves perler, male, gipsting, porcelænsting, lys, sæbe, smykker og mange andre ting. Årstidernes vekslen vil også have indvirken på det, der laves i aktivitetsrummet. F.eks. fastelavnsris til fastelavn, kalenderlys til jul osv. Musikværksted. Af de mere kreative aktiviteter kan nævnes musik, sang og teater. Der er gang i klubbens karaoke anlæg hele ugen. Her kan alle få afprøvet deres sangtalenter. Sangen giver børnene en mulighed for at afprøve sig selv, både alene og i forhold til andre.

9 Computerrum. I computerrummet foregår en masse ting. Der kan spilles mange forskellige spil (alle med teamwork og det sociale i højsædet). Internettet bruges til både sociale sites, spil, og til at finde oplysninger på. Computerne bruges også i forbindelse med lektielæsning og til at skrive bl.a. skuespil på. Vi tilstræber, at give barnet / den unge indsigt i PC-ens mange muligheder for kreativitet. Animation, layout, musik, billedbehandling etc. Som noget nye er der også mulighed for at få sin PC repareret på værkstedet, derigennem håber vi at give barnet / den unge et større kendskab til PC'ens hardware og virkemåde. Som alle andre værkstedsaktiviteter i huset er målet først og fremmest at få skabt et nærvær og en god dialog mellem børn, unge og voksne. Piger " Tøseklubben" har befundet sig vel i mange år. Her bliver lavet tøseaktiviteter, tøseudflugter og snakket tøsesnak. Tøserne bliver en sluttet enhed, som også er istand til at fungere med drengene. Der bliver snakket meget om det at blive teenager, forholdet til forældre og lærer og det specifikke i at være en pige. Vi snakker også om det at være pige i et andet land end vores og om på hvilke måder vi kan påvirke vores eget liv. Køkkenet I køkkenet bliver der taget hånd om de nye stille børn. Her er rart at være, når man er ny. Her hygges og snakkes. Her bages brød, laves bolcher og laves mad. Der er mulighed for, at medlemmerne kan købe et billigt og sundt måltid mad. Vi spiser hver dag frisk brød og drikker saftevand i "Tepausen". Legeplads Vi har en stor legeplads, med mange klatreting. Der er også en fodboldbane, hockey - og basketbane og en dejlig bålplads. Andet Ud over værkstedsaktiviteterne er der mange andre ting at tage sig til i huset. Der er billard, dart, bordtennis, spil og mange andre ting. Derudover står et veluddannet og engageret personale altid klar til at tale, både med børn og voksne.

10 Mild specialisering Vi er også meget obs. på særligt krævende børn. Børn med særlige behov. Børn som kræver f.eks. en støttepædagog eller bare en særlig opmærksom voksen. Vi vil gerne være medvirkende til, at disse børn får den opmærksomhed, de kræver. For nogle drejer det sig kun om en kort periode, for andre et langvarigt opsyn. Længden på perioden er selvfølgelig afhængig af problemets karakter hos det enkelte barn. Dog er vores erfaringer, at nogle af børnene har nogle særligt svære problematikker. Det være sig følelsesmæssige eller sociale, der nødvendiggør, at de forbliver i den milde specialisering. Samtidig rettes der fokus på fremtidige tiltag efter barnets ophør i fritidsklubben i samarbejde med forældre og samarbejdspartnere. Vi vil med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer styrke dets udvikling sådan, at det får forskellige handlemuligheder og derved lærer, at tage nogle bevidste valg. Det er også vores politik at sørge for en ordentlig rundvisning af både forældre og børn, inden de starter. Det er vigtigt, at medlemmerne får en god start, og derfor begynder børnene deres klubtid med en voksen, de har tillid til. Juniorklubben / ungdomsklubben Målsætning De overordnede mål for det pædagogiske arbejde i Junior - Ungdomsklubben er: Vi vil bestræbe os på at fremme forståelsen og respekten blandt de unge således, at de gensidigt forstår hinandens forskellige kulturer og baggrunde. Vi vil inddrage de unge i beslutningsprocesser og gøre dem ansvarlige i planlægningsdelen. Vi vil skabe rammer for den pædagogiske røde tråd i Fritids - Junior - og Ungdomsklubben således, at det kommer til udtryk i et fælles værdigrundlag. Hvad vil vi gerne udvikle i perioden. Vi vil, hvor vi har mulighed for det, deltage i det opsøgende og forebyggende arbejde i Hvidovre Kommune. Vi har pt. to uddannede " Fryspunkt" instruktører, som tager rundt på skolerne og fortæller om alkohol og stoffer Vi vil, som personalegruppe søge at uddanne os til at " se " de signaler de unge brugere udsender, for derefter at blive rustet til at handle på det.

11 Hvad vil vi gerne kendes på. at klubben er et sted, hvor de unge tages alvorligt, og hvor de ansatte har tid til at lytte og hjælpe i forhold til de unges behov. at klubben er et samlingssted, hvor fællesskab, sociale relationer og gensidig respekt vægtes højt. at alle uanset kulturel og social baggrund er velkommen i klubben. at vi drager konsekvens, hvis ikke klubbens gængse normer og regler overholdes. at de unge har indflydelse på klubbens aktiviteter og arrangementer. at klubben for de unge er et pusterum, i den ellers fortravlede hverdag. Dagligdag i Juniorklubben / Ungdomsklubben Om dagen kan Juniorklubben benytte de samme aktiviteter som Fritidsklubben. Dog har de deres eget rum, med tv, video og musikanlæg, hvor de frit kan udfolde sig. De indgår på lige fod med fritidsklubbens medlemmer. Om aftenen er Ungdomsklubben og Juniorklubben sammen. Der er forskellige aktiviteter de forskellige dage. Af særlige aktiviteter for aftenklubben kan nævnes: boksning, sportsklatring og at spille musik. Vi laver også specielle ture kun for den aldersgruppe, hvor vi lærer hinanden godt at kende. Det drejer sig om weekendture, sommerture til udlandet og efterårsture til f.eks. Brønderslev. De unge er med til at tilrettelægge og til at finde finansiering til de meget dyre udenlandsture. I form af arbejde f.eks. loppemarkeder. Køgevejens Børne og Ungdomshus er en selvejende institution med " Frie Børnehaver " som forretningsfører. Husets personale udgør 1 leder, 1 souschef i 37 timers stillinger. 1 pædagoger i 37 timer og derudover 2 pædagoger medhjælpere på henholdsvis 25 og 27 timer Derudover diskoteker og overnatninger. Da vi selv bestemmer åbningstiderne ( inden for rammerne ) omlægges jk / uk aftentimer i ferier efter behov. Dette foregår også efter skøn i dagklubben.

12 Fælles værdigrundlag. Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der skal rumme aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på en helhedsopfattelse af barnet / den unge og tager udgangspunkt i de enkeltes børn og unges forudsætninger, uanset social, kulturel eller sproglig baggrund. Vi skal skabe rammer, der støtter børn og unge i en personlig udvikling og læring således, at de tror på egne evner og muligheder samtidig med, at de udvikler forståelse og ansvar i et fællesskab. Klubbens målsætninger skal ikke kun respektere de generelle politiske mål og afspejle personalegruppens og bestyrelsens holdninger men også medinddrage børn og unge i de demokratiske processer. Personalet arbejder alle i en fælles ramme, der styrker og udvider mulighederne for den enkelte afdelings aktiviteter og samtidig giver plads til forskelligheder. Den bredt sammensatte personalegruppe skal berige hinanden i et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger og uddannelse til glæde og gavn for de børn / unge, der p.t. er indmeldt i de forskellige afdelinger. Der skal skabes plads for personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Vi skal til stadighed styrke fællesskabet ved aktiviteter i nærmiljøet og ved udnyttelse af de fælles ressourcer. Klubben skal være aktiv i forbindelse med forandringer og udvikling på tværs i kommunen. Hvad vil vi kendes på. "Styrke det enkelte barns / den unges udvikling.

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der rummer aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ.

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ. Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Revideret maj 2016. PKJ. Velkommen til Køgevejens Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011).

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011). Musikdagplejer Louise Østergaard Nielsen Klintevej 60 6000 Kolding Åbningstider: Mandag Torsdag: 6.30-16.15 Fredag: 6.30 15.30 Fakta om mig og min familie Jeg er født i 1983. Jeg har arbejdet som dagplejer

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner LÆREPLANER FOR SKALMEJEGÅRDEN REVIDERET UDGAVE 2015: Vi har for de fire afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Virksomhedsplan. Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem. Adresse: Deckerstr. 31. Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu.

Virksomhedsplan. Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem. Adresse: Deckerstr. 31. Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu. Virksomhedsplan Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem Adresse: Deckerstr. 31 Postnummer: 25 980 Telefon: 04651-24 836 By: Westerland Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu.de Forord Denne

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Velkommen til Hedemarken & Hvidbjerg Børnehave Kære studerende! Vi håber, du må få en god og indholdsrig praktik hos os. En praktik som vil være lærerig, ikke bare

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet. s. 2. Institutionstype/foranstaltning. s. 2. Ansatte. s. 3. Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4

Beskrivelse af praktikstedet. s. 2. Institutionstype/foranstaltning. s. 2. Ansatte. s. 3. Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af praktikstedet. s. 2 Institutionstype/foranstaltning. s. 2 Ansatte. s. 3 Mentorvejlederens kvalifikationer s. 4 Karakteristik/beskrivelse af brugergruppen. s. 4 Arbejdsmetoder.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE I GENTOFTE KOMMUNE ÉT FRITIDSCENTER - TRE KLUBTILBUD Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Det enkelte fritidscenter

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere