BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)..."

Transkript

1 Hillerød Kommune Trollesminde Allé Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John Frisenvænge og Martin Hesselsøe, Amphi Consult. Version: 3. udgave 8/ Indhold: 1. INDLEDNING BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT) INTERNATIONALT BESKYTTEDE ARTER (INPUT TIL MILJØRAPPORT) Generelt Spidssnudet frø Flagermus Afværgeforanstaltninger og hensyn der bør implementeres i planen SAMLET VURDERING (INPUT TIL MILJØRAPPORT) AMPHI Consult Vi har siden 1993 arbejdet med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Læs mere om vores arbejde på Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Fruebjergvej 3, boks 102, 2100 Kbh Ø, Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Amphi Consult v/peer Ravn, Finlandsvej 6,4200 Slagelse, Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

2 1. Indledning Hillerød Kommune har fremlagt helhedsplan for Ullerød Nord. Helhedsplanen vil danne grundlag for en eller flere efterfølgende rammelokalplaner og/eller lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelse af dette notat har Amphi Consult haft adgang til Konkretisering af helhedsplan for Ullerød Nord, dateret december Derudover har Amphi Consult modtaget landskabsplan dateret september Hillerød kommune har oplyst, at man planlægger, at et eller flere af de kommende lokalplanforslag skal miljøvurderes. Den obligatoriske scoping som del af miljøvurderingen er endnu ikke gennemført. Derfor er de emner, som skal belyses i miljøvurderingen, endnu ikke fastlagt endeligt. Det står imidlertid klart, at miljøvurderingen blandt andet skal forholde sig til forekomst af de internationalt beskyttede arter (spidssnudet frø m.fl.), som har levesteder inden for og omkring lokalplanområdet. Amphi Consult har i 2012 undersøgt forekomster af internationalt beskyttede arter i området. Resultaterne af undersøgelsen i 2012 er tidligere afrapporteret til Hillerød Kommune 1. Den følgende tekst udgør første udkast til input miljørapport for kommende planforslag, vedrørende emnerne beskyttede arter og beskyttet natur. I forhold til opdeling af området i nummererede boliggrupper anvendes helhedsplanen Konkretisering af helhedsplan for Ullerød Nord (Figur 1). I forhold detaljer i den planlagte fordeling af bebyggede og ubebyggede områder følges de tegninger, som fremgår af landskabsplan dateret september 2015 (Figur 2). I forhold til nummerering af levesteder for beskyttede dyrearter anvendes Amphi Consults undersøgelse fra Amphi Consults vurderinger vedrører ikke påvirkninger på beskyttede arter og naturtyper, i det område som ligger mellem Isterødvejen og Hejrevej, da disse områder ikke er omfattet af Helhedsplanen. Amphi Consults bidrag ikke vedrører scoping. Vi gør opmærksom på, at scoping inkl. høring af berørte myndigheder er et lovkrav ved miljøvurdering af en plan. Scoping skal senest udføres, når der foreligger et konkret planforslag, som planmyndigheden vil miljøvurdere. Tilsvarende har Amphi Consult ikke udarbejdet input til den sammenfattende redegørelse, der indgår som en obligatorisk del af miljøvurderingen. I den sammenfattende redegørelse opsummeres hvilke ændringer af planen, som tilskrives forløbet omkring miljøvurdering af planforslaget. 1 Registrering af bilag IV-arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Amphi Consult for Hillerød Kommune, 1. udgave 21. september

3 Figur 1. Hoveddisponering, afgrænsning samt nummerering af boliggrupper som fremgår af Konkretisering af Helhedsplan for Ullerød Nord december

4 Figur 2. Landskabsplan for Ullerød Nord som modtaget i september Bemærk at denne plan er udvidet med arealer nord for Hejrevej som ikke er omfattet af helhedsplanen. Disse arealer indgår ikke i vurderingerne som fremgår af denne rapport. 4

5 2. Beskyttet natur (input til miljørapport) Dette emne må forventes behandlet i miljørapporten. Det ligger uden for den opgave, som er defineret til AMPHI og nedenstående input bør suppleres af Hillerød Kommune. Helhedsplanen 2 og Landskabsplanen (Figur 2) er udformet således, at der ikke forventes behov for indgreb i 3-beskyttet natur. Eventuelle fremtidige indgreb i 3-områder vil forudsætte en dispensation fra bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Helhedsplanens indhold foregriber ikke sådanne dispensationer. En lokalplan kan ikke have bonusvirkning i forhold til ophævelse af Naturbeskyttelseslovens 3. Der fremsættes i helhedsplanen ikke forventninger til, at en dispensation fra 3-beskyttelsen kan opnås. Flere af de 3-beskyttede områder er tillige ynglesteder for den beskyttede art spidssnudet frø (se næste afsnit). Det er imidlertid sandsynligt, at de afværgeforanstaltninger som er afgørende for at sikre forekomster af beskyttede dyrearter, vil kræve tilstandsændringer af 3 beskyttede områder. Disse tilstandsændringer vil imidlertid typisk have naturforbedrende karakter, og dermed ikke skade de beskyttede naturtyper. På den baggrund vurderes det, at planen ikke påvirker forekomsten af beskyttede naturtyper negativt. 2 Konkretisering af helhedsplanen for Ullerød Nord, december

6 3. Internationalt beskyttede arter (input til miljørapport) 3.1 Generelt De internationalt beskyttede arter er opført på Habitatdirektivets bilag IV, og omfattet af direktivets artsbeskyttelse. Artsbeskyttelsen medfører bl.a., at man ikke må vedtage planer og projekter der beskadiger yngle- og rasteområder for disse arter. Det primære datagrundlag for vurderingen af internationalt beskyttede arter er undersøgelser, som blev gennemført i Siden 2012 kan der være sket ændringer i udbredelsen af de beskyttede arter pga. f.eks. fortsat tilgroning af vandhuller eller naturplejeindgreb. Ophør af dyrkning eller afgræsning kan ligeledes have haft indflydelse på levevilkår for beskyttede arter i området. Som supplement til undersøgelserne fra 2012 har Hillerød Kommune i juni 2015 foretaget besigtigelse af lokaliteterne 32, 33 og 103. Generelt anbefales det, at datagrundlaget opdateres, når der skal udarbejdes konkrete lokalplaner, eller hvis der søges om dispensation til ændringer af de 3-områder, der i 2012 var ynglesteder for beskyttede padder. De eksisterende data fra 2012 er tilstrækkelige til vurdering af helhedsplanen. Data fra 2012 afspejler en førtilstand, der ikke er påvirket af forberedelser til byggeri, herunder evt. ophør af dyrkning eller afgræsning. I det følgende vurderes projektet i forhold til de enkelte relevante arter og artsgrupper. Som det fremgår af indledningen forholder vurderingen sig ikke til eventuelle påvirkninger af området mellem Hejrevej og Isterødvejen. Disse arealer er omfattet af nyeste landskabsplan (Figur 2), men har ikke tidligere været omfattet af Helhedsplanen (Figur 1). 3.2 Spidssnudet frø Kortet på side 4 i helhedsplanen vises beskyttede naturtyper, samt arealer der bør beskyttes af hensyn til internationalt beskyttede arter. Det gule område på dette kort er defineret i forlængelse af Amphi Consults undersøgelser i Det gule område er tænkt som en bufferzone, der bl.a. skal sikre spredningsmuligheder og adgang til sammenhængende levesteder for de beskyttede frøer. Det vurderes, at den aktuelle plan ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer beskyttelse af disse arealer. Flere af ynglestederne vil således blive omkranset af bebyggelse/veje og vil næppe kunne fungere i samme omfang, som det er tilfældet i dag. Erfaringsmæssigt har bebyggelse tæt på eksisterende ynglelokaliteter for beskyttede padder en negativ effekt på bestanden. Påvirkningerne kan skyldes flere forhold fx, at det terrestriske fødesøgningsareal indskrænkes, vandhullet udsættes for skygge fra bygninger, større antal padder der omkommer i udgravninger, eller ændringer i lokaliteternes hydrologiske funktion. Hydrologisk funktion forudsætter, at tilløb af vand fra 6

7 omgivelserne ikke reduceres pga. bebyggelse og dræning af de højereliggende områder omkring vandhullerne. Flere af ynglestederne i området er lavvandede og har meget flade bredhældninger. Det gælder i særlig grad lokaliteterne 37, 38 og 103. Disse er særligt sårbare overfor reduceret vandtilførsel, hvilket i værste fald kan resultere i, at vandhullerne pga. tidlig udtørring ikke kan fungere som ynglested for padder. Således forudsættes det generelt i vurderingerne, at anlægsarbejde og kloakering ikke vil påvirke vandstanden i beskyttede naturområder eller i levesteder for beskyttede paddearter uden for beskyttede naturområder. Ved projektering og udførelse af kloakering og bebyggelse er det nødvendigt at implementere tekniske forholdsregler for at undgå at påvirke vandstanden i nærliggende naturområder. Den varierende vandføring betyder også, at der er store vandhuller om foråret og fugtige lavbundsarealer om sommeren. Spidssnudet frø har dermed gode ynglemuligheder om foråret, mens de nyforvandlede frøer om sommeren kan udnytte den udtørrede vandhulsbund tæt på ynglestedet som levested. Samtidig sikrer lejlighedsvis udtørring af lavvandede vandhuller, at evt. indvandrede fisk forsvinder igen. Dette er særlig vigtigt, når der som hér er et vandløb, der passerer tæt på eller igennem flere af vandhullerne. Bebyggelsen vil alene berøre de højereliggende, tørre arealer, som vurderes at have mindst værdi som levested for frøerne. Bebyggelsen vil imidlertid komme til at ligge tæt omkring flere vandhuller, hvorved arealet af de tilgængelige terrestriske levesteder både formindskes og især opdeles. Endelig er det vigtigt, at vandhullerne ikke gror til i rørsump og pilekrat. Dette er i vidt omfang tilfældet for mange af vandhullerne i dag. De få lysåbne vandhuller i området ligger alle i dyrefolde. Det er således i sig selv et problem, at afgræsningen sandsynligvis stopper senest, når de tilgrænsende dele af foldene bebygges. Sikring af sammenhængende levesteder omkring og imellem ynglestederne er afgørende for fremtiden for bestanden af spidssnudet frø i området. Helhedsplanen indebærer imidlertid byggeri omkring de vandhuller, der hidtil har udgjort de vigtigste yngleområder for spidssnudet frø. I det følgende fremgår en specifik vurdering for udvalgte lokaliteter, hvor planforslaget forventes at kunne medføre påvirkninger. Lokaliteterne er nummereret i henhold til Amphi Consults rapport fra Lokalitetsgennemgange inddeles efter placering i forhold til de forskellige boliggrupper. Boliggruppe 2 I forbindelse med lokalitet 103 er der et væsentligt problem. Lokaliteten er ikke omfattet af 3 beskyttelse. Lokalitet 103 er ifølge Amphi Consults undersøgelser i 2012 det største og vigtigste ynglested for spidssnudet frø i hele området (ca. 60 ægklumper). De nærmeste andre ynglesteder har til sammenligning meget beskedne ynglebestande, og disse er sandsynligvis afhængige af, at lokalitet 103 er et velfungerende ynglested. Lokalitet 103 et lavvandet vandhul med flade brinker, der er følsomme overfor ændringer i vandtilførsel og ophør af græsning. Ved en besigtigelse foretaget 25/ af Hillerød Kommune var lokalitet 103 stort set udtørret. Der var således kun enkelte lommer med 5-10 cm dybt vand mellem vegetationen tilbage. I disse lommer af vand blev der registreret enkelte haletudser af brune frøer. 7

8 Jævnfør den seneste landskabsplan (Figur 2) planlægges lokalitet 103 nedlagt, da der planlægges opført bebyggelse meget tæt på vandhullets sydside. En nedlæggelse af lokalitet 103 vil have negative konsekvenser for bestanden af spidssnudet frø i området, da lokaliteten som tidligere nævnt er den vigtigste ynglelokalitet i området. Det må således antages, at lokaliteten ud over at huse en stor ynglebestand af spidssnudet frø også fungerer som source-lokalitet for en række andre, mindre ynglelokaliteter i området. I nærheden af lokalitet 103 ligger de to lokaliteter, 31 og 13. Det må understreges, at det vurderes som positivt, at helhedsplanen sikrer et sammenhængende område omkring lokalitet 31 og 13, der begge er ynglevandhuller for spidssnudet frø. De to små vandhuller, lokalitet 32 og 33, som begge sandsynligvis havde yngleforekomst af spidssnudet frø i 2012 bliver iht. den reviderede landskabsplan (Figur 2) friholdt for bebyggelse. På tidspunktet for undersøgelserne i 2012 var disse to vandhuller i varierende grad under tilgroning med pilekrat. De samlede bestande af brune frøer omfattede æglæggende hunner pr. vandhul. Det var således ret små bestande, særligt sammenlignet med bestanden i lokalitet 103. Begge vandhuller er lavvandede, og risikoen for forekomst af fisk er lav pga. udtørring i tørre år. Trods tilgroningen husede begge lokaliteter ynglende spidssnudet frø i I takt med udtørring af dele af vandhullerne vil disse områder også fungere som sommerlevested for arten. Vandhullerne har et betydeligt potentiale som ynglelokaliteter og terrestrisk levested for spidssnudet frø, hvis de plejes med rydning af pilekrat. Ved en besigtigelse foretaget af Hillerød Kommune i juni 2015 var begge lokaliteter udtørrede. De to vandhuller (32 og 33) indgår i en gruppe af flere tætliggende vandhuller (13, 31, 13, 32, 33, 103 og 106). Da spidssnudet frø fortrinsvis opholder sig inden for kort afstand af ynglestederne, gavner det således arten, at der er flere mulige ynglesteder tæt på hinanden. Boliggruppe 5 Boliggruppe 5 kommer til at omgive lokalitet 37 og 38, der er ynglested for spidssnudet frø. De to lokaliteter udgør i praksis ét sammenhængende vådområde. Begge lokaliteter består af meget lavvandede, afgræssede søer, som er meget påvirkelige overfor tilgroning og ændret vandtilførsel. Lokalitet 37 og 38 har sammen en betydelig bestand af brune frøer (over 100 ægklumper), hvoraf en væsentlig andel formodes at være spidssnudet frø. Af helhedsplanen (inkl. landskabsplan fra september) fremgår det, at det sammenhængende vådområde vil blive omgivet af veje og bebyggelse på tre sider. Det fremgår desuden, at der vil være bebyggelse nær vandhullernes kant. Endvidere vil helhedsplanen medføre en væsentlig reduktion af det tilgængelige fourageringsområde for spidssnudet frø. Planen sikrer dog en korridor med en bredde på ca 40 m mod øst til de ubebyggede områder. Omfanget af byggeri omkring lokaliteten forventes at medføre en væsentlig nedgang i antallet af bestanden af spidssnudet frø i de berørte lokaliteter indenfor boliggruppe Flagermus Generelt er der ved undersøgelserne i 2012 kun observeret flagermus i en begrænset del af området, mere specifikt i de dele af området, hvor der er gode jagtområder med større træer. 8

9 Forekomsten af rastesteder er ikke undersøgt i detaljer i 2012, men det forventes pga. det skovfattige landskab, at bestandene i området er beskedne. Det vurderes, at parken ved Viemosegård er det sted, hvor der er størst potentiale for forekomst af rastesteder i træer. Brunflagermus raster udelukkende i træer, men det er uvist, om de observerede dyr raster lokalt. Arten har en stor aktionsradius (flere kilometer) omkring de trægrupper, hvor de raster, og de observerede dyr kan f.eks. også raste i Gribskov. Rastesteder for flagermus i bygninger findes oftest i ældre (over 100 år gammelt) byggeri, men både dværg- og skimmelflagermus kan også raste i noget yngre huse. Ved nedrivning eller renovering af bygningerne på Viemosegård, Fredly og Moseholm kan rastesteder for flagermus potentielt blive berørt. Det må dog understreges, at det ikke er undersøgt, om det er tilfældet. Tabel 1. Arealopgørelse. Første kolonne viser fordelingen af arealer med forskellig beskyttelsesstatus, som defineret i Amphi Consults undersøgelser udført i Anden kolonne viser arealfordelingen i det aktuelle planforslag Amphi s kortlægning i 2012 (ha) Grøn (ikke behov for særlig begrænsninger i anvendelsen) Efter planforslag 36,24 Byggezoner/veje 39,6 Gul (supplerende levesteder) 30,32 Rest (øvrige ubebyggede arealer) 36,7 Rød ( 3-områder og andre vigtige områder) 15,47 3-natur og temporære vandhuller 6,1 Total 82,03 Planområde 82,4 3.4 Afværgeforanstaltninger og hensyn der bør implementeres i planen I Tabel 1 vises en arealopgørelse for hele planområdet. Væsentlige dele af de områder som blev anbefalet beskyttet efter undersøgelserne i 2012, indgår nu i planforslagets byggezoner. Dette forhold skaber behov for meget omfattende afværgeforanstaltninger, for at sikre områdets funktion for spidssnudet frø. Det fremgår tillige af Tabel 1, at planforslaget udlægger over halvdelen af planområdet (ca. 42 ha) uden bebyggelse. Det er således afgørende, at de ubebyggede arealer kan plejes og indrettes med henblik på at sikre omfattende hensyn til de beskyttede arter. Dette behov specificeres nærmere i det følgende. Såfremt planforslaget skal gennemføres i sin nuværende udformning (jf. Figur 2) skal det sikres, at følgende afværgeforanstaltninger implementeres i planforslagets bestemmelser. Hvis det ønskes kan Amphi Consult komme med konkrete forslag til formuleringer og tilføjelser i planens bestemmelser: 1) Udlæg af ubebyggede arealer som levesteder for beskyttede arter. I lokalplanens bestemmelser defineres alle områder uden for veje og byggezoner som potentielle levesteder for beskyttede arter (i alt mindst 42 ha jf. Tabel 1). Inden 9

10 for disse arealer skal sikres anlæg of pleje med særligt fokus på bevarelse af disse arter jf. følgende punkt (pkt. 2). 2) Strategi for anlæg og pleje af ubebyggede arealer (bevarelse af bilag IV arter): Der skal udarbejdes en strategi for pleje og anlæg i de ubebyggede arealer. Strategien vedrører anlæg og pleje udført indenfor de 42 ha. ubebyggede arealer, jf. landskabsplanen (Figur 2). Strategien skal sikre beskyttelse og bevarelse af bilag IV arterne, så vidt muligt inden for planområdet i Ullerød Nord. Tiltag uden for planområdet kan inddrages, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre overholdelse af Habitatdirektivets krav om beskyttelse af yngle- og rasteområder. Det skal fremgå af lokalplanens bestemmelser, at denne strategi skal godkendes af Hillerød Kommune, inden anlægsarbejde kan igangsættes på baggrund af planen. Det skal tilsvarende fremgå, at de dele af strategien som vedrører nedlæggelse og funktionel erstatning for lokalitet 103, skal være implementeret inden der kan gives tilladelse til anlægsarbejde i boligområde 2 (Figur 1). Dette kan tage flere år. Strategien skal sikre proaktiv etablering af erstatningsnatur og skal omhandle følgende emner: Anlæg og placering af nye vandhuller til spidssnudet frø (erstatning for lokalitet 103, så vidt muligt indenfor planområdet); pleje af eksisterende vandhuller; metoder for nedlæggelse af lokalitet 103 (herunder metoder til at fremme kolonisering af erstatningsvandhuller); anlæg af spredningskorridorer; pleje af spredningskorridorer; anlægsfasehensyn (fx midlertidige paddehegn); overvågning; anlæg af permanente paddehegn og passager. Flere af de emner som skal berøres i strategien uddybes i de følgende punkter. 3) Bufferzone og korridorer: I boliggruppe 2 og 5 sikres en minimumsafstand mellem 3 beskyttede områder og byggezoner på mindst 15 meter. Derudover sikres en korridorbredde på mindst 40 meter ( grøn kile ) mellem 3 områderne i boliggruppe 2 og 5, og de ubebyggede centrale dele af planområdet. Bufferzone og korridor skal plejes og indrettes som beskrevet i strategi for anlæg og pleje af ubebyggede arealer jf. pkt. 2. 4) Nye vandhuller til spidssnudet frø: Planforslaget indebærer nedlæggelse af lokalitet 103, som er et vigtigt ynglested for spidssnudet frø. Det forudsættes derfor at der etableres to erstatningsvandhuller. Disse vandhuller skal placeres optimalt i forhold til fremtidig funktion som ynglesteder for spidssnudet frø. De nye vandhuller skal koloniseres med en tilsvarende bestandsstørrelse af spidssnudet frø, inden lokalitet 103 nedlægges. Dette kan tage flere år. Kolonisering af nye vandhuller kan eventuelt fremmes gennem tiltag som fx flytning. Detaljer vedrørende dette skal fremgå af strategien jf. pkt. 2. 5) Naturpleje af eksisterende vandhuller: Der skal udføres omfattende naturpleje målrettet spidssnudet frø på nærliggende lokaliteter. Dette kan enten være eksisterende ynglevandhuller for spidssnudet frø (forekomst registreret ved undersøgelsen) eller på lokaliteter, hvor arten ikke blev registreret i Følgende lokaliteter bør forbedres (se Figur 3): 13, 31, 32, 33. Yderligere er forbedringer muligvis relevante for lokalitet 5, 6, 8, 10, 11, 37, 38, 101. Detaljer vedrørende plejeforslag skal fremgå af strategien jf. pkt

11 6) Etablering af paddehegn og -passager: Det anbefales at der etableres paddehegn/-passager de steder, hvor etablering af nye veje truer eller begrænser spredningsmulighederne for padder. Dette gør sig fx gældende tilfældet mellem lokaliteterne 31 og 32, dels på østsiden af lokalitets-komplekset 32/33/106 samt rundt om lokalitet 37/38. Hvis der foretages naturpleje af afgørende betydning for spidssnudet før på lokaliteter, der ligger tæt op ad motorvejen mod vest, så kan det tillige blive nødvendigt med opsætning af paddehegn langs motorvejen, hvis disse lokaliteter i fremtiden skal kunne fungere som succesfulde ynglelokaliteter for spidssnudet frø. Detaljer vedrørende dette skal fremgå af strategien jf. pkt. 2. 7) Anlægsfasehensyn: Det anbefales at man under hele anlægsarbejdet løbende vurderer, hvordan de beskyttede padder kan bevares i området. Der er en række muligheder til rådighed, som kan begrænse anlægsarbejdets påvirkning af beskyttede padder. Fx kan der etableres midlertidige hegn, som begrænser paddernes adgang til områder, hvor der graves, og anlægsarbejde kan udføres i perioder, hvor dyrenes aktivitet er begrænset. Det anbefales, at lokalplanen sætter vilkår om, at der skal fremlægges en plan for relevante beskyttelseshensyn af padder i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser. Detaljer vedrørende dette skal fremgå af strategien jf. pkt. 2. 8) Overvågning: Målet er at de samlede afværgeforanstaltninger skal sikre en uændret bestandstørrelse og et uændret antal ynglesteder for spidssnudet frø. Bestanden af spidssnudet frø overvåges årligt i planområdet før under og efter udbygningen. Overvågningsresultaterne anvendes løbende til at dimensionere krav til afværgeforanstaltninger. Detaljer vedrørende overvågning skal fremgå af strategien jf. pkt. 2. 9) Flagermus/nedrivning af bygninger: Der er ikke konkret kendskab til forekomst af rastende flagermus, da det ikke er undersøgt. Det kan være nødvendigt at etablere erstatningsrastesteder i forbindelse med nedrivning af bygninger, der huser rasteforekomster af flagermus. Ved nedrivning af bygninger med rastende flagermus bør lokalplanen sikre, at arbejdet udføres på de tidspunkter af året, hvor flagermusene er mindst sårbare. Det kan desuden kræves, at dyrene udsluses af erfarne fagfolk. Detaljer vedrørende dette skal fremgå af strategien jf. pkt ) Tilladelse til endelig ibrugtagning: Der skal indarbejdes bestemmelser i lokalplanen, som forudsætter implementering af strategi for anlæg og pleje af ubebyggede arealer (bevarelse af bilag IV arter) jf. pkt. 2, før der kan gives tilladelse til endelig ibrugtagning af ny opførte ejendomme i planområdet. 11

12 Figur 3. Lokaliteter i Ullerød Nord, hvor der kan foretages naturpleje målrettet spidssnudet frø. 12

13 4. Samlet vurdering (input til miljørapport) Lokalplanforslaget vil ikke medføre påvirkninger af beskyttede naturtyper ( 3 områder). I forhold til beskyttede arter forekommer yngle- og rasteområder for spidssnudet frø og flere arter af flagermus indenfor planområdet. Arterne er opført på Habitatdirektivets bilag IV og således omfattet af direktivets særlige artsbeskyttelses. Arternes forekomst er undersøgt i Planforslaget tager i begrænset omfang hensyn til forekomsterne af beskyttede arter. Således forudsætter planen bl.a. nedlæggelse af det vigtigste yngelsted for spidssnudet frø i området. Disse forudsætninger sætter krav om implementering af meget omfattende afværgeforanstaltninger. På dette grundlag er defineret en række afværgeforanstaltninger og forslag til tilføjelser i lokalplanens bestemmelser. Disse forslag indebærer bl.a. at der udføres målrettet naturpleje for spidssnudet frø indenfor de ubebyggede arealer, der udgør over 50% af planområdet (42 ha). Det forudsættes i det følgende, at disse forslag indarbejdes i planforslaget og efterfølgende håndhæves. Det konkluderes på denne baggrund, at lokalplanforslaget ikke vil påvirke områdets økologiske funktion for beskyttede arter. Dette forudsætter korrekt og tilstrækkelig implementering af de beskrevne hensyn og afværgeforanstaltninger. 13

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER...

BAGGRUNDSOPLYSNINGER... Freja Ejendomme A/S Gl. Kongevej 60, 6. Sal 1850 Frederiksberg C Att: Rune Christiansen (rc@freja.biz).: Andersen 3 dispensationsansøgning (Indsendes til Furesø kommune) Dato: 3. udgave 21. april 2016

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att: Niels Krogh Kristensen.: Keld Andersen 1. december 2014 NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

KAN MAN ERSTATTE NATUR?

KAN MAN ERSTATTE NATUR? KAN MAN ERSTATTE NATUR? - E K S E M P L E R O G E R F A R I N G E R M E D S Æ R L I G T U D G A N G S P U N K T I B I L A G I V A R T E R M A R T I N H E S S E L S Ø E A M P H I C O N S U LT M H @ A M

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen.

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen. Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen Kort om Silkeborgmotorvejen Ca. 24 km i Silkeborg Kommune Ca. 22 beskyttede naturområder ( 3) berøres Ca. 20 ha. erstatningsnatur

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom

studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom Faktuelle oplysninger om muligheder for nye studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom oktober 2017 www.ballerup.dk Området set fra sydvest (JWluftfoto forår 2016) 2 Området set fra øst (JWluftfoto efterår

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 3. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00120 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerlands

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Samtidig ophæves den tidligere registrering af to mindre søer på ejendommen, med lok. nr og Høng.

Samtidig ophæves den tidligere registrering af to mindre søer på ejendommen, med lok. nr og Høng. Returadresse:, 4400 Kalundborg Dorte Lyngholm Solbjergvej 28 Solbjerg 4270 Høng DATO 2. juni 2016 SAGS NR. 326-2016-3118 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk 1. Beskyttet sø på din ejendom I forbindelse

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG ERSTATNINGSNATUR I VVM FOR INFRASTRUKTURPROJEKTER

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG ERSTATNINGSNATUR I VVM FOR INFRASTRUKTURPROJEKTER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG ERSTATNINGSNATUR I VVM FOR INFRASTRUKTURPROJEKTER LONE KØRNØV IDA, 31. OKTOBER 2016 Baggrund Kort om forskningsprojektet bag Fra undgåelse af negativ naturpåvirkning til kompensation

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I VVM NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I VVM NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I VVM NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER Baggrund Forskningprojekt: Overvågning I VVM Naturbeskyttelse og infratrukturprojekter i VVM DCEA og 15. Juni Fonden Deltagere:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. Se forslag til kommuneplantillægget her

Kommuneplantillæg nr. 1. Se forslag til kommuneplantillægget her Kommuneplantillæg nr. 1 Se forslag til kommuneplantillægget her Indholdsfortegnelse Kommuneplanramme 09.C7T - Centerområde 3 Kommuneplanramme 09.R4T - Rekreativt område 5 Kommuneplanramme 09.O11T - Offentligområde

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere