Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Enhedslisten Q København Generalforsamling 2013 Lørdag, den marts 2013 Malernes Fagforening Lygten 10, Nordvest _L_ = * +

2 Københavnsbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2013 for Enhedslisten-København Generalforsamlingen foregår lørdag, den 16. marts 2013 fra til i Malernes Fagforening, Lygten 10, Nordvest. Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent og refererit 1.2. Vedtagelse af forretningsorden 1.3. Godkendelse af dagsorden 2. Beretninger 2.1. Bestyrelsens beretning 2.2. BR-gruppens beretning 3. Regnskab for Handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen Indkomne forslag 6. Opstillingsliste til Borgerrepræsentationen 7. Årsplan for Budget 9. Valg af bestyrelse 9.1. Valg af kasserer 9.2. Valg af fem øvrige bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Deadlines Opstilling til bestyrelsen skal ske ved per mail at anmelde sit kandidatur med billede til kontoret senest den 6. marts, klokken Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kontoret senest den 8. marts, klokken Praktisk Du kan tage linje 4A næsten til døren, lige som linje 6A holder ved Bispebjerg Station, hvortil der er tog hver 10. minut.

3 Beretning for Enhedslisten-Københavns bestyrelses arbejde marts 2012 marts Organisatorisk 1.a Københavnsbestyrelsen og lokalafdelingerne i København Året 2012/13 har budt på meget aktivitet i Københavnsbestyrelsen. Det har varet et år med rigtig stort fremmøde fra stort set alle afdelinger som har med faste medlemmer af bestyrelsen. Fremmødestatestik er vedlagt. Arbejdet i bestyrelsen har i det sidste år været konstruktivt og fremadrettet. Enhedslisten København bliver stadig større, og vi har i dag over 3100 medlemmer - 1/3 af alle Enhedslistens medlemmer. Stigningen i medlemstallet er ikke så markant, som sidste år, men Enhedslisten København har haft en god fremgang på 7,7 %. Igen i år er afdeling blevet delt, idet Amagerafdelingen er blevet delt i Amager Vest og i Amager Øst, med Ca. 250 medlemmer ihver. Derudover er de 5 nørrebroafdelinger blevet til 4, idet lokalafdelingen Lundtoftegade og Nørrebro Park er blevet i afdeling. 1.b Skoling af nye medlemmer lntroskolingsgruppen er en gruppe nedsat af Københavnsbestyrelsen, og da dette er en så central del af arbejdet Introgruppen har i 2012 gennemført 5 introforløb med startdatoer 24. januar, 22. marts, 3. september, 4. september og 14. november. De er alle forløbet over i starten 5 senere 6 gange. gruppen udvidede til 6 gange, da deltagerne efterlyste mere tid til debat, uden at det synes, at have givet den ønskede debat. Introskolingen har blandt andet introduceret til, Marx for begyndere, Enhedslistens historie og værdigrundlag, Enhedslisten i dag, kommunalt, regionalt og nationalt og som organisation. Da medlemmerne væltede ind sidst i juni omkring skattereformen besluttede vi allerede i sommerferien at invitere til et forløb med start d. 3. september. Det var overtegnet på 2 uger (vi tager max 30 ind), så vi oprettede et parallelt forløb med start d. 4. september. Dette blev også fyldt næsten helt op. Det var en stor mundfuld at få oplægsholdere, logistik og tid til 2 forløb, især da flere fra introgruppen også kørte eller deltog i kandidatskoling også om tirsdagen.efter efterårsferien startede vi det sidste hold i november, og vi må have ryddet bordet, for her var kun 15 tilmeldte. Det har karakteriseret holdene efter sommerferien, at frafaldet har været stort og for det sidste holds vedkommende var der kun 4 deltagere til afslutningen. Det kan ikke have været indholdet alene, da en del at de tilmeldte aldrig mødte op. Hertil kommer, at flere afdelinger har haft egne introduktionsmøder/forløb uden at koordinere eller tænke dem sammen med forløbene for københavnerne, hvor vi måske heller ikke har fået informeret kontaktpersonerne godt nok. De nye har ikke valgt Rejseholdets regionale møder som alternativ, idet der har været meget få københavnske deltagere på de afholdte 2 møder i Hillerød og det ene i Tåstrup. 1.c Kontaktpersonmøde Bestyrelsen afholdt i august et fællesmøde for kommunens 15 kontaktpersoner og Frederiksberg samt Enhedslistens Organisationsteam med henblik på at være med til at fremme et mere integreret afdelingssamarbejde. Mødet kom primært til at handle om erfaringsudveksling, idé udvikling af aktiviteter og en snak om hvordan afdelingerne bedre kan bruge hinanden. Der var generel stemning for flere fællesmøder. Det er nu lagt op til organisationsteamet at afholde dem, og bestyrelsen har forpligtet sig på at hjælpe med den opgave.

4 1.d Koo-gruppens beretning Københavnerbestyrelsens koordinationsgruppe bestod det første halvår af Jesper V, Adam og Charlotte og det andet halvår af Lars N, Kasper og Charlotte. Den primære opgave forkoo-grupperne har været at forberede bestyrelsesmøder og tage sig af henvendelser til bestyrelsen, herunder ansøgninger om økonomisk støtte på under 2000 kr, pressehenvendelser og kontakten med landsorganisationen. lår blandt andet indebar to møder med Enhedslistens Forretningsudvalg omkring koordinering i København af de landsdækkende kampagner og de københavnske afdelinger, den opgave ligger nu hos organisationsteamet i samarbejde med de 14 kontaktpersoner. Efter beslutning i bestyrelsen træder Koo-gruppen til, når aktiviteterne foregår i kommunalt regi. Ved udpegningen af årets anden koo-gruppe vedtog et flertal af bestyrelsen ikke at opretholde beslutningen om at have et koogruppe-medlem som observatør i BR-gruppens ugentlige morgenmøder på baggrund af manglende udbytte i forhold til tilbagemelding og ingen egentlige bestyrelsesmandater at varetage, I stedet er det besluttet at sende dagsorden og referat fra BRgruppens møder ud, så hele bestyrelsen inddrages i BR gruppens beslutninger. Derudover opretholdes beslutningen om en fast tilbagemelding fra et BR-medlem til bestyrelsesmøderne. Generelt er arbejdet forløbet godt og konfliktfrit 2. Forberedelser til kommunalvalg 2013 Forberedelsen af Kommunalvalget 2013 er allerede godt i gang og bestyrelsen har været i gange det meste af det sidste år. Der er blevet nedsat tre arbejdsgrupper; kandidatskolingsgruppe, valgprogramgruppe og valgkampsgruppe. Derudover har bestyrelsen pr. 1. februar ansat Filip Soos som valgkampssekretær til at koordinere det praktiske arbejde under de retningslinjer og det budget, der er fastlagt af bestyrelsen. 2.a Kandidatskoling I løbet af efteråret blev der afholdt 7 skolingsgange for Københavnske medlemmer som havde en mulig interesse i at blive kandidat til Borgerrepræsentationen. Det var en meget vellykket skolingsrække med over 40 tilmeldte og stort fremmøde. 7 gange, var med til at give en indsigt i livet på Rådhuset, strukturen i kommunen, forvaltningerne og nogle af de konkrete arbejdesgange, opgaver og politikområder som vores nuværende medlemmer af borgerrepræsentationen sidder med. Skolingsrækken blev afsluttet med en 8. gang med glögg og sidste spørgsmål for at afklare deltagernes endelige stillingtagen til opstilling til urafstemningen i januar. 2.b Valgprogramsseminarer Bestyrelsesmødet i april udpegede en gruppe (Karina, Morten, Charlotte, Jesper og Dorte), der skulle komme med udkast til valgprogram KV 13. Dette er senere blevet omdøbt til handlingsprogrammet for Borgerrepræsentationen Gruppen besluttede at afholde seminarer i efteråret for medlemmerne. Seminarerne skulle have emner/områder hvor der skulle udvikles en ny politik, f.eks. skatte- og erhvervspolitik. Seminarerne skulle som udgangspunkt have oplægsholdere udefra, der havde en speciel viden og interesse for emnet. Der blev ved hvert seminar taget referat af oplæg og den efterfølgende debat, som derefter blev brugt i selve udarbejdelsen af handlingsprogrammet. Deltagerantallet var fra begyndelsen god, men desværre aftagende frem mod det sidste seminar. Seminarernes emner var: 22/8 Skat, erhvervsliv og kommunen som arbejdsgiver

5 28/8 Tilgængelighed og trafik 26/9 ldrætsklubber og kulturhuse 25/10 Alternativ ungdomsuddannelse og børn og dagsinstitutioner 13/11 Ældrepolitik og madpolitik 2.c Valgkampsgruppe I oktober blev der nedsat en valgkampsgruppe som pt. består af Bente Lildballe, Jesper Qvist, Filip Soos og Morten Kabell. Gruppens opgave er, på baggrund af en godkendt kampagneplan og budget, at stå for produktion af diverse valgmateriale som plakater, valgfilm, valgavis mm. Gruppen vil løbende holde bestyrelsen orienteret. 2.d Valg af kandidater Urafstemningen om kandidater til Borgerrepræsentationen blev afholdt fra d. 10januar til den 7. Februar. Til urafstemningen stemte 36,6 % af Enhedslisten Københavns medlemmer mod 27,3 i 2009, hvilket må betegnes som positivt. Men det er stadig en lav stemmeprocent, og bestyrelsen skal måske kigge på årsager til det. For første gang er urafstemningen foregået elektronisk, og det er blevet godt modtaget. Der er dog plads til forbedringer som der skal arbejdes med til næste gang. F. eks. var systemet nede 2 gange - den ene gang i flere dage, den anden gang kun en enkelt dag. Der udarbejdes et evalueringsnotat som behandles i bestyrelsen. Bestyrelsen havde på forhånd besluttet en top 20, men da urafstemningen gav kandidat 20 og 21 lige mange stemmer valgte bestyrelsen en top Politisk 3.a Hvad har vi støttet i løbet af året lår har Københavnsbestyrelsen givet tilskud til en masse forskellige arrangementer, som Enhedslistens afdelinger rundt omkring i København har afholdt, dette har bl.a. været Sankt Hans arrangementerne i Utterslev Mose og i Enghaveparken og Sikker Rantzausgade. Til eksterne har vi givet et tilskud til Fransk Dolkepartis nye musikvideo og meget mere som fremgår af regnskabet. 3.b Det for fattigt minikampagrie om fattigdom Københavnsbestyrelsen har gennemført kampagnen Det for fattigt. Kampagnen fokuserede på forskellige vinkler af fattigdom, herunder særligt forholdene for de unge på den lave kontanthjæ(pssats, ungeydelsen. Kampagnen satte også fokus på sammenhængen mellem lave forsørgelsesydelser for arbejdsløse og løndannelsen for beskæftigede. Enhedslisten mener, at ungeydelsen bør afskaffes, da den gør de unge mennesker fattige og ikke hjælper dem til at få overskud og komme videre med uddannelse eller arbejde. Kampagnen blev gennemført i 1. halvår af 2012 med følgende aktiviteter Offentligt møde om fattigdomsproblemerne i Kbh. Her bestod panelet af fattigdomsforsker Morten Ejrnæs, Palle Bisgaard (3F) og Signe Færch (BR). Møde medpianlagt deltagelse af borgerrepræsentationsmedlemmer fra flere partier. Det blev afholdt med Mikkel som oplægsholder men uden hverken RVs, SFs eller Ss deltagelse, da de meldte fra. Uddeling af materialer til kampagnen både rundt om i byen og ved de 5 jobcentre i København.

6 Kampagnen var koordineret med aktiviteter på Rådhuset, hvor Enhedslisten stillede forslag om halv pris for unge på den lave kontanthjælpssats (ungeydelsen) på en række tilbud fra kommunen. Dette blev gjort for at sætte fokus på den urimelig lave ydelse. I forbindelse med den politiske behandling i Borgerrepræsentation var der planlagt en event på Rådhuspladsen med fokus på hjemløse unge og unge der ikke har råd til at gå til tandlægen. Desværre strandede forslaget et sted i mellem forvaltningerne i kommunen, da der ikke var enighed om mellem forvaltningerne om lovligheden af forslaget. Af denne grund er forslaget aldrig blevet realitetsbehandlet i Borgerrepræsentationen. Eventet er derfor heller ikke blevet gennemført. 3.c 1. maj Igen i 2012 blev 1. maj holdt på Blågårds Plads og i Fælledparken. Arrangementet på Blågårds Plads og demoen til Fælledparken blev holdt i det traditionelle og tætte samarbejde med SUF. Det forløb godt i stråelende sol med rekordhøjt antal deltagere. Desværre var vi endnu en gang sent ude med at meddele SF, at vi ikke agtede at afholde et fælles arrangement. Fælledparken blev en stor succes. Teltet var især til det afsluttende musikarrangement proppet langt over bristepunktet, da Enhedslisten kunne byde velkommen til Klumben og Raske Penge. Teltets succes gjorde til gengæld, at der ikke kom så mange penge i baren, cia det simpelt hen ikke var muligt at komme hen til den. De omkringliggende telte lukkede nærmest ned i de to timer, musikken varede, og vi fik tydeligt appelleret til en gruppe, især unge, der måske ikke normalt ville været kommet i Enhedslistens telt. 3.d Kulturnat Et flertal på rådhuset (ikke Enhedslisten) valgte at i år at droppe at partierne deltog i fejringen af kulturnatten. Og det betød, at vi ikke havde den bod, vi plejede. Vi vil kæmpe for at komme tilbage på rådhuset til næste kulturnat. 3.e Debatrække om beskæftigelse Københavnsbestyrelsen har i første kvartal 2013 afholdt en debatrække under overskriften: debatrække om beskæftigelsesvilkår. De 2 første debataftener blev holdt som medlemsmøde i Studiestræde. Der var inviteret oplægsholdere - medlemmer og folk ude fra, der diskuterede beskæftigelsesindsatsen i iobcenter København og Borgerrepræsentationen, forhandlingerne om den kommende kontanthjælpsreform og OK 13 samt en beretning om egne erfaringer med dagpengereformens konsekvenser. Det 3. møde var offentligt, hvor en repræsentant fra Die Linke i Hamburg, der er det tyske venskabsparti med Enhedslisten København, redegjorde for konsekvenserne af Harz IV, og planens implementering på arbejdsmarkedet i Tyskland. Mødet med Die Linke afholdes onsdag den 6. marts kl. 19 i Støberiet Nørrebro. 3.f Presse-sag Københavnsbestyrelsen kom i Berlingske Tidende i oktober, efter den højreradikale hjemmeside Uriasposten bragte et par løsrevne uddrag af den forrige bestyrelses referater omkring den økonomiske støtte til bustransporten til den antifacistsiske demonstration i Salem v. Stokholm i Sverige i På baggrund af dette besluttede bestyrelsen at invitere en repræsentant fra afa for at høre om deres arbejde samt at at lægge beslutningen særskilt på hjemmesiden i sin fulde længde: Enhedslisten-Københavns politik er uændret. Enhedslisten København har i efteråret startet en diskussion om, hvordan vi bruger mulighederne for at give økonomisk støtte og i den forbindelse

7 også diskuteret relationen til landsorganisationen, og hvordan man håndterer uenigheder. Disse diskussioner fortsætter i den kommende bestyrelse.samtidig slår generalforsamlingen for Enhedslisten København fast, at diskussionen selvfølgelig ikke handler om hvorvidt Enhedslisten støtter brugen af vold mod politiske modstandere i Danmark. Enhedslistens strategi for det antifascistiske arbejde bygger, som hidtil, på ønsket om den bredest mulige folkelige mobilisering og benytter sig af ikke-voldelige metoder. 3.g Budgetforhandlinger om budget 2013 Proces Københavnsbestyrelsen begyndte forberedelsen af budgetforhandlinger allerede i forsommeren 2012, hvor der blev taget den første diskussion af mandatet til forhandlergruppen. Det overordnede mandat blev givet inden for to overskrifter: - Et mere lige København - Grøn jobskabelse I løbet afforhandlingsprocessen i september 2012 blev bestyrelsen hyppigt opdateret, herunder både forslag til budgettekst og regneark med selve de foreslåede beløb, afforhandlergruppen. Den sidste del af processen blev gennemført med deltagelse fra en stor del af bestyrelsen, som minutiøst gennemgik budgetteksten og kom med endelige forslag til ændringer. Politisk resultat Enhedslisten besluttede at indgå budgetforlig, da der var væsentlige resultater i forliget ift. fattigdom, udsatte grupper, boligpolitik mm. Her nævnes et udsnit: Ift. bekæmpelse af fattigdom blev grænsen for hvornår fattige kan få hjælp af kommunen øget, så flere kan få hjælp i svære situationer. Herudover sættes der ind overfor familier, der risikerer at blive sat ud af deres bolig og flere børn fra fattige familier får gratis skolemad. For udsatte grupper kan herudover nævnes at ungdomsklubber og daginstitutioner med mange udsatte børn og unge får ekstra penge, og at indsatsen overfor psykisk syge københavnere får et løft. Boligpolitiske forbedringen var opførelsen af flere almene billige boliger og så blev byggestoppet fra 1995 ift. offentlige kollegier i København endelig ophævet. Af kulturpolitiske forbedringer blev det besluttet at genåbne Sjællandsgade Bad, Bevillingen til Pumpehuset og til Warehouse 9. Alle Københavns problemer er ikke løst med budgetforliget, men bestyrelsen og BR-medlemmerne vurderede, at budgettet vil trække i den rigtige røde retning, samtidig med det ikke indholder forringelser. Derfor kunne en enstemmig bestyrelse stemme for deltagelse i budgetforliget. Der har efter budgetforliget kun været positiv feedback fra bevægelser, så som DSF, FLS, BUPL og KFO. Både bestyrelse og BR-medlemmer ville gerne have haft endnu flere forbedringer med i budgettet. I sær på beskæftigelsesområdet viste det sig dog vanskeligt at skabe flertal for de forandringer, som Enhedslisten fremførte ønske om. Folketingets rammer for forhandlingerne Der har fra Enhedslisten Christiansborg været uklare meldinger om, hvordan man kommunalt skulle forholde sig til de snævre rammer for den kommunale økonomi. Skal vi holde os inden for de fastsatte rammer, eller skal vi udfordre og evt, forsøge a sprænge dem? I forsommeren stemte Enhedslistens folketingsmedlemmer for et aktstykke i finansudvalget, der satte de overordnede rammer for kommunernes økonomi i 2013, der bl.a. betød et loft for anlægsinvesteringer i kommunerne i 2013 og en fastfrysning af serviceudgifterne. Københavnsbestyrelsen blev ikke orienteret om denne beslutning før langt senere. Et par dage før budgetforhandlingerne i København blev afsluttet, kom der en nyhed på enhedslisten.dk med budskabet om at mobilisere til kommunalt oprør og kræve et brud med kommuneaftalen i budgetforhandlinger rundt om i kommunerne.

8 Den sene melding om at udfordre rammerne, set i forhold til den tidligere støtte til kommuneaftalen, var et noget forvirrende signal. Da opfordringen til kommunalt oprør kom, var det ikke muligt at agere på den, da forhandlingerne nærmest var afsluttet. Københavnsbestyrelsen har derfor efterfølgende henvendelse til Hovedbestyrelsen med ønsket om, at man evaluerer forløbet, så det næste år kan sikres a) at man informerer og inddrager kommunalt aktive i en beslutning om at støtte en kommuneaftale og b) at Enhedslisten sender enslydende signaler, så det er klart for enhecislisten kommunalt, hvilke overordnede rammer der forhandles inden for. rettet

9 og Beretning fra BR-gruppen Den politiske situation på Københavns rådhus har forandret sig i løbet af det seneste år. Til det bedre. For et år siden var der et bredt budgetforlig hvor alle undtagen Enhedslisten var med. Overborgmesteren fokuserede på bredt samarbejde med de borgerlige, erhvervslivets ønsker og flere parkeringspladser. I dag er der et solidarisk budgetforlig mellem S,SF, EL, radikale (og LA?), hvor de borgerlige partier har sat sig selv udenfor indflydelse. Samarbejdet mellem socialdemokrater, SF ere og Enhedslisten bliver tættere end før. Debatten om kampen mod uligheden i byen spiller en stadig større rolle i den københavnske politiske debat. Dagsordenen er flyttet til venstre på Københavns rådhus. Året der gik I løbet af foråret steg presset på socialdemokraterne og SF erne på Rådhuset i takt med regeringen lavede borgerlige forlig, og tabte stemmer til Enhedslisten. Samtidig gik en række partier sammen om at vise Overborgmesteren at han og socialdemokraterne ikke bestemmer alt på rådhuset. Det skete eksempelvis i debatten om den fremtidige styreform i de store byer, hvor alle partier udenom 5 blokerede for ønsket om at samle magten hos Overborgmesteren. Ligesom i den såkaldte overførselssag, hvor budgetpartierne fordeler sidste års mindreforbrug, blev præget af, at S fik sat stolen for døren af de andre partier. Disse begivenheder betød også at socialdemokraterne og Overborgmesteren opdagede nødvendigheden af at forhandle med andre partier på lige fod. BR-gruppen arbejdede aktivt og bevidst i foråret for at presse 5 & SF til venstre I København. Formålet med et tættere samarbejde var at vise københavnerne, at et rødt flertal også kan føre rød politik. Udover konkrete progressive løsninger var formålet at vise landspolitikerne, at det kan lade sig gøre at skabe solidariske resultater. Samtidig kunne det afmontere den kritik om rene hænder der intet udretter som S & SF ellers gerne rejser af EL. Den landspolitiske situation kombineret med det pres som EL lagde på rådhuset for at få 5 & SF til at gå til venstre, skabte et kursskifte i københavnsk politik. Som gav sig udslag i budgetaftalen for & SF var simpelthen nødt til at samarbejde med Enhedslisten. Fordi resultaterne af højrekursen på landsplan kunne aflæses i meningsmålingerne. Særlig i København, hvor byens borgere traditionelt er en mere venstreorienterede end andre steder. Derfor er særlig socialdemokraterne begyndt at markere sig som...socialdemokrater. Blandt ved at fokusere meget på uligheden i byen. En dagsorden vi tidligere har været ret alene om at rejse, men som nu deles af både 5 & SF. Samtidig har særlig SF været præget af partiets problemer i meningsmålingerne og ikke mindst formandsvalget i efteråret. Hvor de fleste i gruppens ledelse støttede den tabende kandidat, støttede et lille flertal af selve gruppen den vindende. Dette forhold har senere ført til ændringer i ledelsesstrukturen hos SFs gruppe, hvor magtforholdene nu er mere uklare end tidligere. Budget 2013 Enhedslisten gik til forhandlingerne om budgettet for 2Ol3med det klare ønske at lave en aftale. Aftalen skulle mindske uligheden i byen, og skabe flere (grønne) jobs. Udgangspunktet for os var en aftale mellem 5, SF, EL og (nødtvunget) de radikale. Bestyrelsen var inddraget, og deltog meget aktivt i hele processen. Fra de første drøftelser i april måned, til de hektiske septemberdage hvor alle sad på rådhuset i døgndrift. Intet andet parti i København kan prale af så aktivt et baglancf, eller så demokratisk en proces! Oplægget til budgetforhandlingerne var regeringens nulvækstramme og anlægsloft, som betød hårde prioriteringer og svære udskydelser af fornuftige anlægsprojekter og renoveringer.alligevel lykkedes det at lave et rød og solidarisk forlig.

10 Budgetforliget blev indgået mellem 5, SF, EL, RV og til fleres overraskelse LA. Udover få konkrete indrømmelser var LA s deltagelse vel mest udtryk for en taktisk manøvre for at skille sig ud fra de andre borgerlige partier. VKO ønskede skattelettelser og røg derfor hurtigt ud af budgetforhandlingerne, da Socialdemokraterne med støtte fra SF & EL, gjorde dette spørgsmål til brudgrundlag. Budgettet for 2013 er det mest solidariske i mands minde. Indsatsen overfor udsatte øges, eks. overfor psykisk syge i udsatte boligområder, udsættelser skal begrænses. Stofindtagelsesrummet på Vesterbro blev finansieret og rum nummer 2 blev sat på skinner. Der blev afsat ekstra midler til daginstitutioner og fritidsklubber med mange ressourcesvage børn. Der sker massive investeringer i grønne løsninger, cykelstier og i at gøre byen C02-neutral. EL var afgørende for at Istedgade sættes i gang, og fornyelsen af Christianshavns torv. Ligesom Ungdomshuset fortsat får støtte, mens Sjællandsgades bad nu genåbner. Et centralt punkt for EL i budgetforhandlingerne var hjælp til de udfaldstruede Iangtidslediges vilkår. Det radikale Venstre afslørede på dette punkt sit grundlæggende reaktionære og borgerlige syn på økonomi og arbejdsløse, ved at forsøge at blokere hvert eneste forslag vi kom med i forhandlingerne. F.eks. at udfaldstruede skulle have fortrinsret til jobsamtaler og der skulle skabes særlige job til denne gruppe. Efter meget hårde kampe endte forhandlingerne med at kommunen undersøge mulighederne for at gøre en særlig indsats for de udfaldstruede. Og bagefter... Kort efter budgetforliget begyndte socialdemokraterne at markere sig meget på ønsket om at få muligheder for at hjælpe de udfaldstruede. Regeringens initiativ med akutjobpakken. var faktisk nogenlunde det samme som de forslag EL kom med under budgetforhandlingerne. Københavns kommune tager da også opgaven med at skaffe akutjob ganske alvorligt. På trods af modstand fra flere borgerlige partier. Herunder de radikale. De radikale var og er fortsat modstandere af en fornuftige og progressiv beskæftigelsespolitik i København. Hvis en sådan skal skabes skal de radikale ikke være en del af det centrale politiske samarbejde på rådhuset. Efter budgetforliget er samarbejdet mellem 5, Sf & EL blevet bedre. Selvom vi ikke er smeltet sammen. De politiske debatter med de radikale om beskæftigelsespolitikken er fortsat. For dette parti har ikke politisk vilje til at ville støtte de udfaldstruede arbejdsløse. EL har også markeret sig på en række andre områder. Det fører for vidt at nærme alle, men vi har eksempelvis været meget aktive i forhold til det offentligt ejede Metroselskabs ageren. Hvad enten det har handlet om støjgener for naboerne til byggeriet, eller den katastrofale mangel på lærlinge i forbindelse med milliardbyggeriet. Ligesom vi er i front når det gælder problemerne med heldagsskoler, udlicitering af rengøring på kommunens kulturinstitutioner og den stigende fattigdom og hjemløshed blandt unge på ungeydelse. Valgkampen nærmer sig. Valgkampen er nu skudt i gang. Som et af de sidste partier sammensætter Enhedslisten vores kandidatliste på Generalforsamlingen. Vi forventer at både S & V vil arbejde for at valget skal stå mellem rød og blå blok, med henholdsvis Jensen og Allerslev i spidsen. En kamp 5 kun kan vinde på. Enhedsliste vil i valgkampen dels fokusere på at bekæmpe de borgerlige partier, men vi vil også insistere på at diskutere hvordan et rødt flertal styre byen. Fordi det skal gøre en forskel hvem der har flertallet. Derfor er det vores ønsker at byen skal styres af de tre arbejderpartier 5, SF & EL, ligesom Overborgmesteren skal findes inden for disse tre partiers rækker. Det var og er vores vurdering, at hvis ikke et rødt flertal kan betyde røde og grønne resultater er risikoen for apati og frustration på venstrefløjen enorm. Med regeringens højrekurs og deraf følgende passivitet og depression på venstrefløj som resultat er ansvaret for at kunne vise vejen i København blot endnu større. Vi kan forvente at komme meget mere i fokus end vi plejer i valgkampen. Vores forventede fremgang vil tiltrække megen stor opmærksomhed fra medier og fra politiske modstandere. Ligesom vi også skal regne med at vores venner i arbejderbevægelsen ikke frivilligt afgiver stemmer til os. Det er godt fordi vi har mulighed for at komme ud med vores politik. Men det stiller også krav til os alle i hele partiet om at knokle for et godt valg.

11 Enhecjslistens Gruppe på Københavns Rådhus Allan Ahmad, Signe Færch, Morten Kabel4 Rikke Lauritzen og Mikkel Warming politik ud i alle byens hiørner. Så vi sammen kan sikre Enhedslisten et historisk valg i København. I BR-gruppen glæder vi os til i det næste år at knokle sammen med alle partiets medlemmer om at få vor

12 REGNSKAB for 2012 INDTÆGTER Partiskat, BR Partiskat, domsmænd Partiskat, tilforord nede Partiskat, øvrige Egne hensættelser ti! valgkamp Andre tilskud til valgkamp Renter Pa rtistøtte Andre indtægter INDTÆGTER, i alt GF s vedtagne BUDGET Revideret BUDGET REGNSKAB ANDEL 104,7% 99,4% ,5% ,1% 100,0% 101,3% UDGIFTER Sekretariatet Husleje Medlemsudsendelser/annoncering Web og telefon Øvrige kontorudgifter Anskaffelser Løn, pension m.v. Efteruddannelse Sekretariatet, i alt ,3% 73,7% 136,3% 107,2% 97,3% 100,0% 95,3% Interne aktiviteter Generalforsamlingen Øvrige interne møder BR-aktiviteter Bestyrelse Interne møder, i alt ,4% 245,7% 109,6% 152,7% 160,0% Eksterne aktiviteter Valgkamp, kommune Valgkamp, folketing 1. maj Sankt Hans, Utterslev Mose Masonitplader Egne kampagner og øvrige aktiviteter Tilskud til andre organisationer mv. Merchandise og badges Eksterne aktiviteter, i alt ,1% 120,3% 100,0% 76,7% 37,8% 56,0% 86,5% Diverse

13 Gebyrer Kurstab, værdipapirer Øvrige Diverse, i alt ,8% 208,5% -256,8% UDGIFTER, i alt ,1% RESULTAT STATUS AKTIVER Kasse Bank Obligationer Fysiske aktiver Mellemregning, landsorganisationen Mellemregning, øvrige Aktiver i alt PASSIVER Valgfonden Kortfristet gæld Feriepengeforpligtelse Efteruddannelsesforpligtelse Hensat til kommunalvalget Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital, ultimo Passiver i alt

14 Enhedslistens bestyrelse i København indstiller en top 21-liste med kandidater til borgerrepræsentationsvalget til november Listen er udarbejdet på baggrund af urafstemningen og vedtages endeligt på generalforsamlingen i København til marts. Her er listen, som bestyrelsen indstiller. 1. Morten Kabell, 42 år, organisationssekretær, Christianshavn, 643 stemmer 2. Signe Færch, 31 år, socialrådgiver, Nørrebro, 761 stemmer 3. Rikke Lauritzen, 39 år, politisk sekretær, Vesterbro, 478 stemmer 4. Allan Ahmad, 28 år, studerende, Nørrebro, 467 stemmer 5. Ulrik KohI, 40 år, organisationssekretær, Vesterbro, 445 stemmer 6. Ninna Hedeager Olsen, 32 år, adjunkt, Nørrebro, 376 stemmer 7. Allan Mylius Thomsen, 64 år, byhistoriker, Indre by, 353 stemmer 8. Charlotte Lund, 30 år, journalist, Vesterbro, 351 stemmer 9. Anne Mette Omø Carlsen, 37 år, Nørrebro, 323 stemmer 10. John Andersen, 58 år, professor på RUC, Sydhavnen, 316 stemmer 11. Gorm Gunnarsen, 50 år, gymnasielærer, Amager, 313 stemmer 12. Jens Kjær Christensen, 64 år, informationsmedarbejder, Valby, 287 stemmer 13. Dorte Sørensen, 47 år, pædagog, Indre by, 271 stemmer 14. Christian Holtet, 59 år, konsulent, Østerbro, 268 stemmer 15. Karina Vestergaard Madsen, 49 år, kommunikationsmedarbejder, Østerbro, 264 stemmer 16. Knud Holt Nielsen, 43 år, kommunikationsmedarbejder, Vesterbro, 260 stemmer 17. Hassan Nur Wardere, 47 år, socialpædagog, Østerbro, 236 stemmer 18. Signe Trøst Jørgensen, 30 år, sosu-assistent, Nørrebro, 234 stemmer 19. Jean Thierry, 40 år, Økonom, Nordvest, 204 stemmer 20. Anders Gredal Berner, 30 år, selvstændig, Nørrebro, 178 stemmer 21. Kasper Bjerring Petersen, 23 år, studerende, Valby, 178 stemmer Det blev besluttet at udvide til en top 21, da der var stemmelighed om plads nr. 20. Her er fordelingen på de øvrige pladser Arian Odabaei, 33 år, arbejdsløs mag.art., Amager, 155 stemmer Thomas Damkjær Petersen, 57 år, trafikplanlægger, Indre By, 141 stemmer Ronja Cosrnasia Gourlay, 22 år, statskundskabsstuderende, Nørrebro, 140 stemmer Kaj Jessen, 58 år, Sydhavnen, 130 stemmer Tormod Olsen, 29 år, cand.mag. filosofi, Indre By, 129 stemmer Abdirizaq Ibrahim, 40 år, arbejdsløs teletekniker, Nørrebro, 128 stemmer Maria Ciccia Smidl, 47 år, scenograf, Vesterbro 127 stemmer Samuel Ben Israel, 41 år, ph.d./pædagogmedhjælper, Vesterbro 107 stemmer Steen Larsen, 56 år, afdelingschef i DSB, Nordvest, 106 stemmer Torben Conrad, 66 år, forhandlingsleder i FADL, Nørrebro, 77 stemmer Steen Eskildsen, 49 år, arbejdsløs butiksassistent, Vanløse, 62 stemmer Magnus Thomas Nielsen, 22 år, KVUC-elev, Nørrebro, 41 stemmer 1147 medlemmer af Enhedslisten i København stemte til urafstemningen. Stern meprocenten er 36,62 (27,3 i 2009) 33 var opstillet i urafstemningen.

15 og formentlig Forslag fra bestyrelsen til GF om status for spidskandidat Københavnsbestyrelsen diskuterede på bestyrelsesmøde lørdag den 19. januar 2013 (altså før urafstemningsresultatet forelå) hvilken status nummer i på vores kandidatliste skal have. Københavnsbestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at: Nummer i på kandidatlisten også er vores borgmesterkandidat. Bestyrelsen har debatteret to modeller for håndtering af spidskandidaturet: A: Borgmesterkandidat og B: Spidskandidat. Bestyrelsen har på den baggrund valgt at indstille forslag A som den model, Enhedslisten København vælger til kommunalvalget De to modeller vil her blive beskrevet lidt mere udførligt. Forslag A: Borgmesterkandidat Spidskandidaten udpeges som borgmesterkandidat. Altså den person der får Enhedslistens (første) borgmesterpost, uanset hvilket fagområde der er tale om. Motivation På denne måde skabes der ro omkring spidskandidaten og borgmesterposten. Det bliver nemmere at få profileret vedkommende i kampagnen, og der skal ikke bruges tid på at forklare vores procedure for valg af borgmester. Interne debatter om borgmesterposten er afklaret og vil ikke forstyrre valgkampen. Bestyrelsen vil så sammen med borgmesterkandidaten en månedstid før valget kunne lave en prioriteret liste over ønskede borgmesterpost. Forslag B: Spidskandidat Spidskandidaten er blot nummer i på listen. Uden andre forpligtigelser/forventninger/positioner end andre kandidater. Vedkommende er ikke automatisk sikret en borgmesterpost, men kan da sagtens få en, hvis det rigtige område dukker op. Dog vil spidskanciidaten ofte blive inviteret til de store debatter. Beslutning om borgmesterpost tages reelt en måned før valget, når bestyrelsen skal afklare hvilken post man går efter og hvem der vil kunne udfylde denne borgermesterpost bedst. Motivation: Denne model kan gøre det sværere at bruge spidskandidaten offensivt. Spidskandidaten kan forvente mange spørgsmål om borgmesterpost vil ikke kunne svare præcist. Spidskandidaten vil heller ikke kunne svare på om man selv får en post. Det kan risikere at skabe forvirring i offentligheden og kan spærre for at få vores politiske budskaber frem.

16 Årspian for Enhedslisten København marts marts Kommunalvalg kommer til at stå i valgkampens tegn, og med prognoser, der udråber Enhedslisten til byens næststørste parti er der al mulig grund til at give den en kæmpe skalle fra nu af og frem til novem ber. Det potentiale skal udnyttes gennem en slagkraftig valgkamp, I den forbindelse hviler der et stort ansvar på såvel københavnsbestyrelsen som de enkelte afdelinger for at involvere og engage re medlemmerne. Valgkampssekretæren vil fra 1. februar tage på rundtur i de københavnske afdelinger for bl.a. at indsamle lokale forslag og ønsker til kommunalvalgkampen, for på den måde at sikre et ejerskab til valgkampen. Valgkampsgruppen vil forsætte sit arbejde med at udarbejde valgkampsmateriale. Når selv valg kampen går i gang, vil valgkampsgruppen blive erstattet af en valgkampsledelse som består af re præsentanter fra bestyrelsen, top 21 og valgkampssekretæren. Bestyrelsen skal desuden sikre at der gennemføres skoling af kandidaterne til borgerrepræsentati onen, så de er rustet til at præsentere Enhedslisten Københavns politik og stå forrest i en stærk valgkamp med skarpe budskaber og klare politiske visioner for byen. Kulturnat Kulturnatten ligger i år meget tæt på kommunalvalget. Derfor skal Enhedslisten i København bruge det som en del af valgkampen. Vi ved endnu ikke, om det bliver muligt at lave arrangement på rådhuset, men alternativt kan det afholdes i Studiestræde eller at synligt sted i byen. Aktiviteter i november I de sidste uger op til kommunalvalget skal der fuld skrue på Enhedslisten København og de 14 af delingers aktiviteter. Der skal hænges plakater op, deles materialer ud, afvikles events, holdes de batmøder osv. Jo flere medlemmerne, der deltager i denne fase, jo bedre en valgkamp kan vi lave ogjo bedre et resultat kan vi opnå. Derfor er det vigtigt allerede i løbet af forår og sommer at få mest mulig logistik på plads og have fundet flest muligt aktivister. Konstituering og efter valget Forud for valgnatten nedsættes en forhandlingsgruppe. Hurtigt efter vaignatten sker der en konstituering af den kommende BR-gruppe. Der skal også i det kommende år tages en grundig evaluering af Kommunalvalgkampen efter no vember. 2. Introskoling Vi har set nøje på evalueringerne af introforløbene, for at se om vii den kommende periode skal gøre noget på en anden måde. Men da evalueringen af gode grunde foretages af dem, der er til bage og har holdt ved, er den for det meste positiv, selv om vi beder om forslag til forbedringer. Også de, der melder fra angiver personlige grunde (nyt arbejde, sygdom, m. v.) som årsag til ikke at møde op/afbryde forløbet. Vi vil endnu engang forsøge at få et samarbejde med Frederiksberg. Vi vil i kommende forløb mere pointere, ar introforløbet skal give det overblik og kendskab til En hedslistens skelet, som er nødvendigt for at kunne finde de rigtige fora at diskutere og lave poli tik i. Der skal naturligvis stadig diskuteres politik, men det er vigtigt at pointere, at introforlbet li ge så meget skal give de nye medlemmer muligheden for at finde de rigtige steder at gøre det. Ligeledes skal der koordineres bedre med evt, lokale forløb.

17 I det kommende år vil Københavnsbestyrelsen invitere introskolingsgruppen til et møde og disku tere og videreudvikle skolingsforløbet maj 1. maj skal holdes på Blågårds Plads og i Fælledparken igen. Det er kommunalvalgsår, og traditio nen tro vil vi skrue op for arrangementerne de to steder. En arbejdsgruppe er nedsat under kø benhavnsbestyrelsen, og vi arbejder på at gentage det gode samarbejde med SUF. 4. Budgetforhandlinger om budget a Politisk Da budgetforhandlingerne ligger tæt op af det kommende kommunalvalg, vil det få en indvirkning på hele forhandlingsprocessen. Det er sidste store chance for alle partierne til at vise vælgerne, hvad de står for, og hvad de kan give københavnerne. Budgetforhandlingerne må derfor ses som en central del af selve valgkampen. Det overordnede udgangspunkt for Enhedslistens evt, deltagelse i et budgetforlig følger Enhedsli stens princip om parlamentarisk arbejde. Hvad der konkret arbejdes på af forbedringer, fastlægges i det mandat fra bestyrelsen giver forhandlergruppen. 4.b Proces Overordnet ønskes det at gentage processen fra forhandlinger for budget 2013: Tidlig (forår/forsommer) introduktion til fagområderne og de væsentligste problemer. Tidlig (forår/forsommer) overordnet mandatgivning til forhandlergruppen, der gør det muligt at gå i pressen i løbet af sommeren med vores prioriteringer. Hyppige møder i den intensive fase af forhandlingsforløbet i starten af efteråret. Der er fra den afgående bestyrelse herudover ønsket at forbedre processen på følgende punkter: Bedre introduktion til hvordan den intensive del af forhandlingsforløbet fungerer, herunder gen nemgang af både regneark og budgettekst. Der arbejdes på, at det ikke bliver vil være nødvendigt at indkalde bestyrelsen i løbet af almindelig arbejdstid i forbindelse med de afsluttende forhandlinger. Afdelingerne og medlemmerne skal inddrages mere i processen end hidtil. 4.c Nationale rammer for budgettet De nationale rammer for den kommunale økonomi har en stor betydning for handlingsmuligheder i budgetforhandlingerne. Fra 2013 bliver rammerne for kommunernes økonomi fastlagt i en bud getlov, og københavnsbestyrelsen ønsker en tidligere dialog med hovedbestyrelsen om, hvilke mu ligheder og begrænsninger dette giver for forhandlingerne i København. Samtidig ønsker københavnsbestyrelsen, at det bliver understreget tydeligere, at vi er i mod de rammer som tidligere kommuneaftalerne og fremadrettet budgetlovene sætter for de kommunale budgetter, og vi skal holde fast i muligheden for at sprænge de rammer, som en budgetlov sætter. 5. Styreform i København I erkendelse af, at demokratiafsnittet i arbejdsplanen for de nye borgerrepræsentationsmedlem mer, er luftig og alene består af hensigtserklæringer, vil bestyrelsen udarbejde et forslag, der kon kret opridser hvilken form en decentralisering og demokratisering af styret i København skal have. En vision der fremlægges for generalforsamlingen marts Efter valget Kommunalvalget 2013 er omdrejningspunktet for al bestyrelsens arbejde i Frem til GF marts 2014 (og efter) vil politiske konsekvenser af valgresultatet sandsynligvis optage bestyrelsen meget.

18 dan primo Andre temaer kan også vise sig relevante, men det er for tidligt at lægge sig fast udenomparjamentariske Hvis det skønnes formålstjenligt at inddrage medlemmerne i den politi ske proces omkring El s nye rolle på Rådhuset via en møderække, vil bestyrelsen arrangere en så pa. Det er vigtigt at arbejdet i BestyreIse har fokus på samspillet mellem det parlamentariske og

19 Forslag til BUDGET 2013 INDTÆGTER Partiskat, BR Partiskat, domsmænd Partiskat, tilforordnede Partiskat, Øvrige Bidrag fra Regionen Egne hensættelser til valgkamp Valgfond og andre tilskud til valgkamp Renter PartistØtte Andre indtægter INDTÆGTER, i alt UDGIFTER Sekretariatet Husleje Medlemsudsendelser/annoncering Web og telefon øvrige kontorudgifter Anskaffelser Løn, pension m.v. Efteruddannelse Sekretariatet, ialt Interne aktiviteter Generalforsamlingen Introforløb, kursusrækker o.l. BR-gruppen Bestyrelsen Interne møder, i alt Eksterne aktiviteter Valgkamp, kommune Valgkamp, folketing 1. maj Sankt Hans, Utterslev Mose/Enghaveparken Masonitplader Egne kampagner og Øvrige aktiviteter Tilskud til andre organisationer m.v. Merchandise og badges Eksterne aktiviteter, ialt REGNSKAB REGNSKAB BUDGET , , Diverse Gebyrer Kurstab, værdipapirer , Øvrige Diverse, i alt UDGIFTER, i alt RESULTAT FRI EGENKAPITAL, ULTIMO ÅRET

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere