Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Enhedslisten Q København Generalforsamling 2013 Lørdag, den marts 2013 Malernes Fagforening Lygten 10, Nordvest _L_ = * +

2 Københavnsbestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2013 for Enhedslisten-København Generalforsamlingen foregår lørdag, den 16. marts 2013 fra til i Malernes Fagforening, Lygten 10, Nordvest. Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent og refererit 1.2. Vedtagelse af forretningsorden 1.3. Godkendelse af dagsorden 2. Beretninger 2.1. Bestyrelsens beretning 2.2. BR-gruppens beretning 3. Regnskab for Handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen Indkomne forslag 6. Opstillingsliste til Borgerrepræsentationen 7. Årsplan for Budget 9. Valg af bestyrelse 9.1. Valg af kasserer 9.2. Valg af fem øvrige bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Deadlines Opstilling til bestyrelsen skal ske ved per mail at anmelde sit kandidatur med billede til kontoret senest den 6. marts, klokken Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kontoret senest den 8. marts, klokken Praktisk Du kan tage linje 4A næsten til døren, lige som linje 6A holder ved Bispebjerg Station, hvortil der er tog hver 10. minut.

3 Beretning for Enhedslisten-Københavns bestyrelses arbejde marts 2012 marts Organisatorisk 1.a Københavnsbestyrelsen og lokalafdelingerne i København Året 2012/13 har budt på meget aktivitet i Københavnsbestyrelsen. Det har varet et år med rigtig stort fremmøde fra stort set alle afdelinger som har med faste medlemmer af bestyrelsen. Fremmødestatestik er vedlagt. Arbejdet i bestyrelsen har i det sidste år været konstruktivt og fremadrettet. Enhedslisten København bliver stadig større, og vi har i dag over 3100 medlemmer - 1/3 af alle Enhedslistens medlemmer. Stigningen i medlemstallet er ikke så markant, som sidste år, men Enhedslisten København har haft en god fremgang på 7,7 %. Igen i år er afdeling blevet delt, idet Amagerafdelingen er blevet delt i Amager Vest og i Amager Øst, med Ca. 250 medlemmer ihver. Derudover er de 5 nørrebroafdelinger blevet til 4, idet lokalafdelingen Lundtoftegade og Nørrebro Park er blevet i afdeling. 1.b Skoling af nye medlemmer lntroskolingsgruppen er en gruppe nedsat af Københavnsbestyrelsen, og da dette er en så central del af arbejdet Introgruppen har i 2012 gennemført 5 introforløb med startdatoer 24. januar, 22. marts, 3. september, 4. september og 14. november. De er alle forløbet over i starten 5 senere 6 gange. gruppen udvidede til 6 gange, da deltagerne efterlyste mere tid til debat, uden at det synes, at have givet den ønskede debat. Introskolingen har blandt andet introduceret til, Marx for begyndere, Enhedslistens historie og værdigrundlag, Enhedslisten i dag, kommunalt, regionalt og nationalt og som organisation. Da medlemmerne væltede ind sidst i juni omkring skattereformen besluttede vi allerede i sommerferien at invitere til et forløb med start d. 3. september. Det var overtegnet på 2 uger (vi tager max 30 ind), så vi oprettede et parallelt forløb med start d. 4. september. Dette blev også fyldt næsten helt op. Det var en stor mundfuld at få oplægsholdere, logistik og tid til 2 forløb, især da flere fra introgruppen også kørte eller deltog i kandidatskoling også om tirsdagen.efter efterårsferien startede vi det sidste hold i november, og vi må have ryddet bordet, for her var kun 15 tilmeldte. Det har karakteriseret holdene efter sommerferien, at frafaldet har været stort og for det sidste holds vedkommende var der kun 4 deltagere til afslutningen. Det kan ikke have været indholdet alene, da en del at de tilmeldte aldrig mødte op. Hertil kommer, at flere afdelinger har haft egne introduktionsmøder/forløb uden at koordinere eller tænke dem sammen med forløbene for københavnerne, hvor vi måske heller ikke har fået informeret kontaktpersonerne godt nok. De nye har ikke valgt Rejseholdets regionale møder som alternativ, idet der har været meget få københavnske deltagere på de afholdte 2 møder i Hillerød og det ene i Tåstrup. 1.c Kontaktpersonmøde Bestyrelsen afholdt i august et fællesmøde for kommunens 15 kontaktpersoner og Frederiksberg samt Enhedslistens Organisationsteam med henblik på at være med til at fremme et mere integreret afdelingssamarbejde. Mødet kom primært til at handle om erfaringsudveksling, idé udvikling af aktiviteter og en snak om hvordan afdelingerne bedre kan bruge hinanden. Der var generel stemning for flere fællesmøder. Det er nu lagt op til organisationsteamet at afholde dem, og bestyrelsen har forpligtet sig på at hjælpe med den opgave.

4 1.d Koo-gruppens beretning Københavnerbestyrelsens koordinationsgruppe bestod det første halvår af Jesper V, Adam og Charlotte og det andet halvår af Lars N, Kasper og Charlotte. Den primære opgave forkoo-grupperne har været at forberede bestyrelsesmøder og tage sig af henvendelser til bestyrelsen, herunder ansøgninger om økonomisk støtte på under 2000 kr, pressehenvendelser og kontakten med landsorganisationen. lår blandt andet indebar to møder med Enhedslistens Forretningsudvalg omkring koordinering i København af de landsdækkende kampagner og de københavnske afdelinger, den opgave ligger nu hos organisationsteamet i samarbejde med de 14 kontaktpersoner. Efter beslutning i bestyrelsen træder Koo-gruppen til, når aktiviteterne foregår i kommunalt regi. Ved udpegningen af årets anden koo-gruppe vedtog et flertal af bestyrelsen ikke at opretholde beslutningen om at have et koogruppe-medlem som observatør i BR-gruppens ugentlige morgenmøder på baggrund af manglende udbytte i forhold til tilbagemelding og ingen egentlige bestyrelsesmandater at varetage, I stedet er det besluttet at sende dagsorden og referat fra BRgruppens møder ud, så hele bestyrelsen inddrages i BR gruppens beslutninger. Derudover opretholdes beslutningen om en fast tilbagemelding fra et BR-medlem til bestyrelsesmøderne. Generelt er arbejdet forløbet godt og konfliktfrit 2. Forberedelser til kommunalvalg 2013 Forberedelsen af Kommunalvalget 2013 er allerede godt i gang og bestyrelsen har været i gange det meste af det sidste år. Der er blevet nedsat tre arbejdsgrupper; kandidatskolingsgruppe, valgprogramgruppe og valgkampsgruppe. Derudover har bestyrelsen pr. 1. februar ansat Filip Soos som valgkampssekretær til at koordinere det praktiske arbejde under de retningslinjer og det budget, der er fastlagt af bestyrelsen. 2.a Kandidatskoling I løbet af efteråret blev der afholdt 7 skolingsgange for Københavnske medlemmer som havde en mulig interesse i at blive kandidat til Borgerrepræsentationen. Det var en meget vellykket skolingsrække med over 40 tilmeldte og stort fremmøde. 7 gange, var med til at give en indsigt i livet på Rådhuset, strukturen i kommunen, forvaltningerne og nogle af de konkrete arbejdesgange, opgaver og politikområder som vores nuværende medlemmer af borgerrepræsentationen sidder med. Skolingsrækken blev afsluttet med en 8. gang med glögg og sidste spørgsmål for at afklare deltagernes endelige stillingtagen til opstilling til urafstemningen i januar. 2.b Valgprogramsseminarer Bestyrelsesmødet i april udpegede en gruppe (Karina, Morten, Charlotte, Jesper og Dorte), der skulle komme med udkast til valgprogram KV 13. Dette er senere blevet omdøbt til handlingsprogrammet for Borgerrepræsentationen Gruppen besluttede at afholde seminarer i efteråret for medlemmerne. Seminarerne skulle have emner/områder hvor der skulle udvikles en ny politik, f.eks. skatte- og erhvervspolitik. Seminarerne skulle som udgangspunkt have oplægsholdere udefra, der havde en speciel viden og interesse for emnet. Der blev ved hvert seminar taget referat af oplæg og den efterfølgende debat, som derefter blev brugt i selve udarbejdelsen af handlingsprogrammet. Deltagerantallet var fra begyndelsen god, men desværre aftagende frem mod det sidste seminar. Seminarernes emner var: 22/8 Skat, erhvervsliv og kommunen som arbejdsgiver

5 28/8 Tilgængelighed og trafik 26/9 ldrætsklubber og kulturhuse 25/10 Alternativ ungdomsuddannelse og børn og dagsinstitutioner 13/11 Ældrepolitik og madpolitik 2.c Valgkampsgruppe I oktober blev der nedsat en valgkampsgruppe som pt. består af Bente Lildballe, Jesper Qvist, Filip Soos og Morten Kabell. Gruppens opgave er, på baggrund af en godkendt kampagneplan og budget, at stå for produktion af diverse valgmateriale som plakater, valgfilm, valgavis mm. Gruppen vil løbende holde bestyrelsen orienteret. 2.d Valg af kandidater Urafstemningen om kandidater til Borgerrepræsentationen blev afholdt fra d. 10januar til den 7. Februar. Til urafstemningen stemte 36,6 % af Enhedslisten Københavns medlemmer mod 27,3 i 2009, hvilket må betegnes som positivt. Men det er stadig en lav stemmeprocent, og bestyrelsen skal måske kigge på årsager til det. For første gang er urafstemningen foregået elektronisk, og det er blevet godt modtaget. Der er dog plads til forbedringer som der skal arbejdes med til næste gang. F. eks. var systemet nede 2 gange - den ene gang i flere dage, den anden gang kun en enkelt dag. Der udarbejdes et evalueringsnotat som behandles i bestyrelsen. Bestyrelsen havde på forhånd besluttet en top 20, men da urafstemningen gav kandidat 20 og 21 lige mange stemmer valgte bestyrelsen en top Politisk 3.a Hvad har vi støttet i løbet af året lår har Københavnsbestyrelsen givet tilskud til en masse forskellige arrangementer, som Enhedslistens afdelinger rundt omkring i København har afholdt, dette har bl.a. været Sankt Hans arrangementerne i Utterslev Mose og i Enghaveparken og Sikker Rantzausgade. Til eksterne har vi givet et tilskud til Fransk Dolkepartis nye musikvideo og meget mere som fremgår af regnskabet. 3.b Det for fattigt minikampagrie om fattigdom Københavnsbestyrelsen har gennemført kampagnen Det for fattigt. Kampagnen fokuserede på forskellige vinkler af fattigdom, herunder særligt forholdene for de unge på den lave kontanthjæ(pssats, ungeydelsen. Kampagnen satte også fokus på sammenhængen mellem lave forsørgelsesydelser for arbejdsløse og løndannelsen for beskæftigede. Enhedslisten mener, at ungeydelsen bør afskaffes, da den gør de unge mennesker fattige og ikke hjælper dem til at få overskud og komme videre med uddannelse eller arbejde. Kampagnen blev gennemført i 1. halvår af 2012 med følgende aktiviteter Offentligt møde om fattigdomsproblemerne i Kbh. Her bestod panelet af fattigdomsforsker Morten Ejrnæs, Palle Bisgaard (3F) og Signe Færch (BR). Møde medpianlagt deltagelse af borgerrepræsentationsmedlemmer fra flere partier. Det blev afholdt med Mikkel som oplægsholder men uden hverken RVs, SFs eller Ss deltagelse, da de meldte fra. Uddeling af materialer til kampagnen både rundt om i byen og ved de 5 jobcentre i København.

6 Kampagnen var koordineret med aktiviteter på Rådhuset, hvor Enhedslisten stillede forslag om halv pris for unge på den lave kontanthjælpssats (ungeydelsen) på en række tilbud fra kommunen. Dette blev gjort for at sætte fokus på den urimelig lave ydelse. I forbindelse med den politiske behandling i Borgerrepræsentation var der planlagt en event på Rådhuspladsen med fokus på hjemløse unge og unge der ikke har råd til at gå til tandlægen. Desværre strandede forslaget et sted i mellem forvaltningerne i kommunen, da der ikke var enighed om mellem forvaltningerne om lovligheden af forslaget. Af denne grund er forslaget aldrig blevet realitetsbehandlet i Borgerrepræsentationen. Eventet er derfor heller ikke blevet gennemført. 3.c 1. maj Igen i 2012 blev 1. maj holdt på Blågårds Plads og i Fælledparken. Arrangementet på Blågårds Plads og demoen til Fælledparken blev holdt i det traditionelle og tætte samarbejde med SUF. Det forløb godt i stråelende sol med rekordhøjt antal deltagere. Desværre var vi endnu en gang sent ude med at meddele SF, at vi ikke agtede at afholde et fælles arrangement. Fælledparken blev en stor succes. Teltet var især til det afsluttende musikarrangement proppet langt over bristepunktet, da Enhedslisten kunne byde velkommen til Klumben og Raske Penge. Teltets succes gjorde til gengæld, at der ikke kom så mange penge i baren, cia det simpelt hen ikke var muligt at komme hen til den. De omkringliggende telte lukkede nærmest ned i de to timer, musikken varede, og vi fik tydeligt appelleret til en gruppe, især unge, der måske ikke normalt ville været kommet i Enhedslistens telt. 3.d Kulturnat Et flertal på rådhuset (ikke Enhedslisten) valgte at i år at droppe at partierne deltog i fejringen af kulturnatten. Og det betød, at vi ikke havde den bod, vi plejede. Vi vil kæmpe for at komme tilbage på rådhuset til næste kulturnat. 3.e Debatrække om beskæftigelse Københavnsbestyrelsen har i første kvartal 2013 afholdt en debatrække under overskriften: debatrække om beskæftigelsesvilkår. De 2 første debataftener blev holdt som medlemsmøde i Studiestræde. Der var inviteret oplægsholdere - medlemmer og folk ude fra, der diskuterede beskæftigelsesindsatsen i iobcenter København og Borgerrepræsentationen, forhandlingerne om den kommende kontanthjælpsreform og OK 13 samt en beretning om egne erfaringer med dagpengereformens konsekvenser. Det 3. møde var offentligt, hvor en repræsentant fra Die Linke i Hamburg, der er det tyske venskabsparti med Enhedslisten København, redegjorde for konsekvenserne af Harz IV, og planens implementering på arbejdsmarkedet i Tyskland. Mødet med Die Linke afholdes onsdag den 6. marts kl. 19 i Støberiet Nørrebro. 3.f Presse-sag Københavnsbestyrelsen kom i Berlingske Tidende i oktober, efter den højreradikale hjemmeside Uriasposten bragte et par løsrevne uddrag af den forrige bestyrelses referater omkring den økonomiske støtte til bustransporten til den antifacistsiske demonstration i Salem v. Stokholm i Sverige i På baggrund af dette besluttede bestyrelsen at invitere en repræsentant fra afa for at høre om deres arbejde samt at at lægge beslutningen særskilt på hjemmesiden i sin fulde længde: Enhedslisten-Københavns politik er uændret. Enhedslisten København har i efteråret startet en diskussion om, hvordan vi bruger mulighederne for at give økonomisk støtte og i den forbindelse

7 også diskuteret relationen til landsorganisationen, og hvordan man håndterer uenigheder. Disse diskussioner fortsætter i den kommende bestyrelse.samtidig slår generalforsamlingen for Enhedslisten København fast, at diskussionen selvfølgelig ikke handler om hvorvidt Enhedslisten støtter brugen af vold mod politiske modstandere i Danmark. Enhedslistens strategi for det antifascistiske arbejde bygger, som hidtil, på ønsket om den bredest mulige folkelige mobilisering og benytter sig af ikke-voldelige metoder. 3.g Budgetforhandlinger om budget 2013 Proces Københavnsbestyrelsen begyndte forberedelsen af budgetforhandlinger allerede i forsommeren 2012, hvor der blev taget den første diskussion af mandatet til forhandlergruppen. Det overordnede mandat blev givet inden for to overskrifter: - Et mere lige København - Grøn jobskabelse I løbet afforhandlingsprocessen i september 2012 blev bestyrelsen hyppigt opdateret, herunder både forslag til budgettekst og regneark med selve de foreslåede beløb, afforhandlergruppen. Den sidste del af processen blev gennemført med deltagelse fra en stor del af bestyrelsen, som minutiøst gennemgik budgetteksten og kom med endelige forslag til ændringer. Politisk resultat Enhedslisten besluttede at indgå budgetforlig, da der var væsentlige resultater i forliget ift. fattigdom, udsatte grupper, boligpolitik mm. Her nævnes et udsnit: Ift. bekæmpelse af fattigdom blev grænsen for hvornår fattige kan få hjælp af kommunen øget, så flere kan få hjælp i svære situationer. Herudover sættes der ind overfor familier, der risikerer at blive sat ud af deres bolig og flere børn fra fattige familier får gratis skolemad. For udsatte grupper kan herudover nævnes at ungdomsklubber og daginstitutioner med mange udsatte børn og unge får ekstra penge, og at indsatsen overfor psykisk syge københavnere får et løft. Boligpolitiske forbedringen var opførelsen af flere almene billige boliger og så blev byggestoppet fra 1995 ift. offentlige kollegier i København endelig ophævet. Af kulturpolitiske forbedringer blev det besluttet at genåbne Sjællandsgade Bad, Bevillingen til Pumpehuset og til Warehouse 9. Alle Københavns problemer er ikke løst med budgetforliget, men bestyrelsen og BR-medlemmerne vurderede, at budgettet vil trække i den rigtige røde retning, samtidig med det ikke indholder forringelser. Derfor kunne en enstemmig bestyrelse stemme for deltagelse i budgetforliget. Der har efter budgetforliget kun været positiv feedback fra bevægelser, så som DSF, FLS, BUPL og KFO. Både bestyrelse og BR-medlemmer ville gerne have haft endnu flere forbedringer med i budgettet. I sær på beskæftigelsesområdet viste det sig dog vanskeligt at skabe flertal for de forandringer, som Enhedslisten fremførte ønske om. Folketingets rammer for forhandlingerne Der har fra Enhedslisten Christiansborg været uklare meldinger om, hvordan man kommunalt skulle forholde sig til de snævre rammer for den kommunale økonomi. Skal vi holde os inden for de fastsatte rammer, eller skal vi udfordre og evt, forsøge a sprænge dem? I forsommeren stemte Enhedslistens folketingsmedlemmer for et aktstykke i finansudvalget, der satte de overordnede rammer for kommunernes økonomi i 2013, der bl.a. betød et loft for anlægsinvesteringer i kommunerne i 2013 og en fastfrysning af serviceudgifterne. Københavnsbestyrelsen blev ikke orienteret om denne beslutning før langt senere. Et par dage før budgetforhandlingerne i København blev afsluttet, kom der en nyhed på enhedslisten.dk med budskabet om at mobilisere til kommunalt oprør og kræve et brud med kommuneaftalen i budgetforhandlinger rundt om i kommunerne.

8 Den sene melding om at udfordre rammerne, set i forhold til den tidligere støtte til kommuneaftalen, var et noget forvirrende signal. Da opfordringen til kommunalt oprør kom, var det ikke muligt at agere på den, da forhandlingerne nærmest var afsluttet. Københavnsbestyrelsen har derfor efterfølgende henvendelse til Hovedbestyrelsen med ønsket om, at man evaluerer forløbet, så det næste år kan sikres a) at man informerer og inddrager kommunalt aktive i en beslutning om at støtte en kommuneaftale og b) at Enhedslisten sender enslydende signaler, så det er klart for enhecislisten kommunalt, hvilke overordnede rammer der forhandles inden for. rettet

9 og Beretning fra BR-gruppen Den politiske situation på Københavns rådhus har forandret sig i løbet af det seneste år. Til det bedre. For et år siden var der et bredt budgetforlig hvor alle undtagen Enhedslisten var med. Overborgmesteren fokuserede på bredt samarbejde med de borgerlige, erhvervslivets ønsker og flere parkeringspladser. I dag er der et solidarisk budgetforlig mellem S,SF, EL, radikale (og LA?), hvor de borgerlige partier har sat sig selv udenfor indflydelse. Samarbejdet mellem socialdemokrater, SF ere og Enhedslisten bliver tættere end før. Debatten om kampen mod uligheden i byen spiller en stadig større rolle i den københavnske politiske debat. Dagsordenen er flyttet til venstre på Københavns rådhus. Året der gik I løbet af foråret steg presset på socialdemokraterne og SF erne på Rådhuset i takt med regeringen lavede borgerlige forlig, og tabte stemmer til Enhedslisten. Samtidig gik en række partier sammen om at vise Overborgmesteren at han og socialdemokraterne ikke bestemmer alt på rådhuset. Det skete eksempelvis i debatten om den fremtidige styreform i de store byer, hvor alle partier udenom 5 blokerede for ønsket om at samle magten hos Overborgmesteren. Ligesom i den såkaldte overførselssag, hvor budgetpartierne fordeler sidste års mindreforbrug, blev præget af, at S fik sat stolen for døren af de andre partier. Disse begivenheder betød også at socialdemokraterne og Overborgmesteren opdagede nødvendigheden af at forhandle med andre partier på lige fod. BR-gruppen arbejdede aktivt og bevidst i foråret for at presse 5 & SF til venstre I København. Formålet med et tættere samarbejde var at vise københavnerne, at et rødt flertal også kan føre rød politik. Udover konkrete progressive løsninger var formålet at vise landspolitikerne, at det kan lade sig gøre at skabe solidariske resultater. Samtidig kunne det afmontere den kritik om rene hænder der intet udretter som S & SF ellers gerne rejser af EL. Den landspolitiske situation kombineret med det pres som EL lagde på rådhuset for at få 5 & SF til at gå til venstre, skabte et kursskifte i københavnsk politik. Som gav sig udslag i budgetaftalen for & SF var simpelthen nødt til at samarbejde med Enhedslisten. Fordi resultaterne af højrekursen på landsplan kunne aflæses i meningsmålingerne. Særlig i København, hvor byens borgere traditionelt er en mere venstreorienterede end andre steder. Derfor er særlig socialdemokraterne begyndt at markere sig som...socialdemokrater. Blandt ved at fokusere meget på uligheden i byen. En dagsorden vi tidligere har været ret alene om at rejse, men som nu deles af både 5 & SF. Samtidig har særlig SF været præget af partiets problemer i meningsmålingerne og ikke mindst formandsvalget i efteråret. Hvor de fleste i gruppens ledelse støttede den tabende kandidat, støttede et lille flertal af selve gruppen den vindende. Dette forhold har senere ført til ændringer i ledelsesstrukturen hos SFs gruppe, hvor magtforholdene nu er mere uklare end tidligere. Budget 2013 Enhedslisten gik til forhandlingerne om budgettet for 2Ol3med det klare ønske at lave en aftale. Aftalen skulle mindske uligheden i byen, og skabe flere (grønne) jobs. Udgangspunktet for os var en aftale mellem 5, SF, EL og (nødtvunget) de radikale. Bestyrelsen var inddraget, og deltog meget aktivt i hele processen. Fra de første drøftelser i april måned, til de hektiske septemberdage hvor alle sad på rådhuset i døgndrift. Intet andet parti i København kan prale af så aktivt et baglancf, eller så demokratisk en proces! Oplægget til budgetforhandlingerne var regeringens nulvækstramme og anlægsloft, som betød hårde prioriteringer og svære udskydelser af fornuftige anlægsprojekter og renoveringer.alligevel lykkedes det at lave et rød og solidarisk forlig.

10 Budgetforliget blev indgået mellem 5, SF, EL, RV og til fleres overraskelse LA. Udover få konkrete indrømmelser var LA s deltagelse vel mest udtryk for en taktisk manøvre for at skille sig ud fra de andre borgerlige partier. VKO ønskede skattelettelser og røg derfor hurtigt ud af budgetforhandlingerne, da Socialdemokraterne med støtte fra SF & EL, gjorde dette spørgsmål til brudgrundlag. Budgettet for 2013 er det mest solidariske i mands minde. Indsatsen overfor udsatte øges, eks. overfor psykisk syge i udsatte boligområder, udsættelser skal begrænses. Stofindtagelsesrummet på Vesterbro blev finansieret og rum nummer 2 blev sat på skinner. Der blev afsat ekstra midler til daginstitutioner og fritidsklubber med mange ressourcesvage børn. Der sker massive investeringer i grønne løsninger, cykelstier og i at gøre byen C02-neutral. EL var afgørende for at Istedgade sættes i gang, og fornyelsen af Christianshavns torv. Ligesom Ungdomshuset fortsat får støtte, mens Sjællandsgades bad nu genåbner. Et centralt punkt for EL i budgetforhandlingerne var hjælp til de udfaldstruede Iangtidslediges vilkår. Det radikale Venstre afslørede på dette punkt sit grundlæggende reaktionære og borgerlige syn på økonomi og arbejdsløse, ved at forsøge at blokere hvert eneste forslag vi kom med i forhandlingerne. F.eks. at udfaldstruede skulle have fortrinsret til jobsamtaler og der skulle skabes særlige job til denne gruppe. Efter meget hårde kampe endte forhandlingerne med at kommunen undersøge mulighederne for at gøre en særlig indsats for de udfaldstruede. Og bagefter... Kort efter budgetforliget begyndte socialdemokraterne at markere sig meget på ønsket om at få muligheder for at hjælpe de udfaldstruede. Regeringens initiativ med akutjobpakken. var faktisk nogenlunde det samme som de forslag EL kom med under budgetforhandlingerne. Københavns kommune tager da også opgaven med at skaffe akutjob ganske alvorligt. På trods af modstand fra flere borgerlige partier. Herunder de radikale. De radikale var og er fortsat modstandere af en fornuftige og progressiv beskæftigelsespolitik i København. Hvis en sådan skal skabes skal de radikale ikke være en del af det centrale politiske samarbejde på rådhuset. Efter budgetforliget er samarbejdet mellem 5, Sf & EL blevet bedre. Selvom vi ikke er smeltet sammen. De politiske debatter med de radikale om beskæftigelsespolitikken er fortsat. For dette parti har ikke politisk vilje til at ville støtte de udfaldstruede arbejdsløse. EL har også markeret sig på en række andre områder. Det fører for vidt at nærme alle, men vi har eksempelvis været meget aktive i forhold til det offentligt ejede Metroselskabs ageren. Hvad enten det har handlet om støjgener for naboerne til byggeriet, eller den katastrofale mangel på lærlinge i forbindelse med milliardbyggeriet. Ligesom vi er i front når det gælder problemerne med heldagsskoler, udlicitering af rengøring på kommunens kulturinstitutioner og den stigende fattigdom og hjemløshed blandt unge på ungeydelse. Valgkampen nærmer sig. Valgkampen er nu skudt i gang. Som et af de sidste partier sammensætter Enhedslisten vores kandidatliste på Generalforsamlingen. Vi forventer at både S & V vil arbejde for at valget skal stå mellem rød og blå blok, med henholdsvis Jensen og Allerslev i spidsen. En kamp 5 kun kan vinde på. Enhedsliste vil i valgkampen dels fokusere på at bekæmpe de borgerlige partier, men vi vil også insistere på at diskutere hvordan et rødt flertal styre byen. Fordi det skal gøre en forskel hvem der har flertallet. Derfor er det vores ønsker at byen skal styres af de tre arbejderpartier 5, SF & EL, ligesom Overborgmesteren skal findes inden for disse tre partiers rækker. Det var og er vores vurdering, at hvis ikke et rødt flertal kan betyde røde og grønne resultater er risikoen for apati og frustration på venstrefløjen enorm. Med regeringens højrekurs og deraf følgende passivitet og depression på venstrefløj som resultat er ansvaret for at kunne vise vejen i København blot endnu større. Vi kan forvente at komme meget mere i fokus end vi plejer i valgkampen. Vores forventede fremgang vil tiltrække megen stor opmærksomhed fra medier og fra politiske modstandere. Ligesom vi også skal regne med at vores venner i arbejderbevægelsen ikke frivilligt afgiver stemmer til os. Det er godt fordi vi har mulighed for at komme ud med vores politik. Men det stiller også krav til os alle i hele partiet om at knokle for et godt valg.

11 Enhecjslistens Gruppe på Københavns Rådhus Allan Ahmad, Signe Færch, Morten Kabel4 Rikke Lauritzen og Mikkel Warming politik ud i alle byens hiørner. Så vi sammen kan sikre Enhedslisten et historisk valg i København. I BR-gruppen glæder vi os til i det næste år at knokle sammen med alle partiets medlemmer om at få vor

12 REGNSKAB for 2012 INDTÆGTER Partiskat, BR Partiskat, domsmænd Partiskat, tilforord nede Partiskat, øvrige Egne hensættelser ti! valgkamp Andre tilskud til valgkamp Renter Pa rtistøtte Andre indtægter INDTÆGTER, i alt GF s vedtagne BUDGET Revideret BUDGET REGNSKAB ANDEL 104,7% 99,4% ,5% ,1% 100,0% 101,3% UDGIFTER Sekretariatet Husleje Medlemsudsendelser/annoncering Web og telefon Øvrige kontorudgifter Anskaffelser Løn, pension m.v. Efteruddannelse Sekretariatet, i alt ,3% 73,7% 136,3% 107,2% 97,3% 100,0% 95,3% Interne aktiviteter Generalforsamlingen Øvrige interne møder BR-aktiviteter Bestyrelse Interne møder, i alt ,4% 245,7% 109,6% 152,7% 160,0% Eksterne aktiviteter Valgkamp, kommune Valgkamp, folketing 1. maj Sankt Hans, Utterslev Mose Masonitplader Egne kampagner og øvrige aktiviteter Tilskud til andre organisationer mv. Merchandise og badges Eksterne aktiviteter, i alt ,1% 120,3% 100,0% 76,7% 37,8% 56,0% 86,5% Diverse

13 Gebyrer Kurstab, værdipapirer Øvrige Diverse, i alt ,8% 208,5% -256,8% UDGIFTER, i alt ,1% RESULTAT STATUS AKTIVER Kasse Bank Obligationer Fysiske aktiver Mellemregning, landsorganisationen Mellemregning, øvrige Aktiver i alt PASSIVER Valgfonden Kortfristet gæld Feriepengeforpligtelse Efteruddannelsesforpligtelse Hensat til kommunalvalget Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital, ultimo Passiver i alt

14 Enhedslistens bestyrelse i København indstiller en top 21-liste med kandidater til borgerrepræsentationsvalget til november Listen er udarbejdet på baggrund af urafstemningen og vedtages endeligt på generalforsamlingen i København til marts. Her er listen, som bestyrelsen indstiller. 1. Morten Kabell, 42 år, organisationssekretær, Christianshavn, 643 stemmer 2. Signe Færch, 31 år, socialrådgiver, Nørrebro, 761 stemmer 3. Rikke Lauritzen, 39 år, politisk sekretær, Vesterbro, 478 stemmer 4. Allan Ahmad, 28 år, studerende, Nørrebro, 467 stemmer 5. Ulrik KohI, 40 år, organisationssekretær, Vesterbro, 445 stemmer 6. Ninna Hedeager Olsen, 32 år, adjunkt, Nørrebro, 376 stemmer 7. Allan Mylius Thomsen, 64 år, byhistoriker, Indre by, 353 stemmer 8. Charlotte Lund, 30 år, journalist, Vesterbro, 351 stemmer 9. Anne Mette Omø Carlsen, 37 år, Nørrebro, 323 stemmer 10. John Andersen, 58 år, professor på RUC, Sydhavnen, 316 stemmer 11. Gorm Gunnarsen, 50 år, gymnasielærer, Amager, 313 stemmer 12. Jens Kjær Christensen, 64 år, informationsmedarbejder, Valby, 287 stemmer 13. Dorte Sørensen, 47 år, pædagog, Indre by, 271 stemmer 14. Christian Holtet, 59 år, konsulent, Østerbro, 268 stemmer 15. Karina Vestergaard Madsen, 49 år, kommunikationsmedarbejder, Østerbro, 264 stemmer 16. Knud Holt Nielsen, 43 år, kommunikationsmedarbejder, Vesterbro, 260 stemmer 17. Hassan Nur Wardere, 47 år, socialpædagog, Østerbro, 236 stemmer 18. Signe Trøst Jørgensen, 30 år, sosu-assistent, Nørrebro, 234 stemmer 19. Jean Thierry, 40 år, Økonom, Nordvest, 204 stemmer 20. Anders Gredal Berner, 30 år, selvstændig, Nørrebro, 178 stemmer 21. Kasper Bjerring Petersen, 23 år, studerende, Valby, 178 stemmer Det blev besluttet at udvide til en top 21, da der var stemmelighed om plads nr. 20. Her er fordelingen på de øvrige pladser Arian Odabaei, 33 år, arbejdsløs mag.art., Amager, 155 stemmer Thomas Damkjær Petersen, 57 år, trafikplanlægger, Indre By, 141 stemmer Ronja Cosrnasia Gourlay, 22 år, statskundskabsstuderende, Nørrebro, 140 stemmer Kaj Jessen, 58 år, Sydhavnen, 130 stemmer Tormod Olsen, 29 år, cand.mag. filosofi, Indre By, 129 stemmer Abdirizaq Ibrahim, 40 år, arbejdsløs teletekniker, Nørrebro, 128 stemmer Maria Ciccia Smidl, 47 år, scenograf, Vesterbro 127 stemmer Samuel Ben Israel, 41 år, ph.d./pædagogmedhjælper, Vesterbro 107 stemmer Steen Larsen, 56 år, afdelingschef i DSB, Nordvest, 106 stemmer Torben Conrad, 66 år, forhandlingsleder i FADL, Nørrebro, 77 stemmer Steen Eskildsen, 49 år, arbejdsløs butiksassistent, Vanløse, 62 stemmer Magnus Thomas Nielsen, 22 år, KVUC-elev, Nørrebro, 41 stemmer 1147 medlemmer af Enhedslisten i København stemte til urafstemningen. Stern meprocenten er 36,62 (27,3 i 2009) 33 var opstillet i urafstemningen.

15 og formentlig Forslag fra bestyrelsen til GF om status for spidskandidat Københavnsbestyrelsen diskuterede på bestyrelsesmøde lørdag den 19. januar 2013 (altså før urafstemningsresultatet forelå) hvilken status nummer i på vores kandidatliste skal have. Københavnsbestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at: Nummer i på kandidatlisten også er vores borgmesterkandidat. Bestyrelsen har debatteret to modeller for håndtering af spidskandidaturet: A: Borgmesterkandidat og B: Spidskandidat. Bestyrelsen har på den baggrund valgt at indstille forslag A som den model, Enhedslisten København vælger til kommunalvalget De to modeller vil her blive beskrevet lidt mere udførligt. Forslag A: Borgmesterkandidat Spidskandidaten udpeges som borgmesterkandidat. Altså den person der får Enhedslistens (første) borgmesterpost, uanset hvilket fagområde der er tale om. Motivation På denne måde skabes der ro omkring spidskandidaten og borgmesterposten. Det bliver nemmere at få profileret vedkommende i kampagnen, og der skal ikke bruges tid på at forklare vores procedure for valg af borgmester. Interne debatter om borgmesterposten er afklaret og vil ikke forstyrre valgkampen. Bestyrelsen vil så sammen med borgmesterkandidaten en månedstid før valget kunne lave en prioriteret liste over ønskede borgmesterpost. Forslag B: Spidskandidat Spidskandidaten er blot nummer i på listen. Uden andre forpligtigelser/forventninger/positioner end andre kandidater. Vedkommende er ikke automatisk sikret en borgmesterpost, men kan da sagtens få en, hvis det rigtige område dukker op. Dog vil spidskanciidaten ofte blive inviteret til de store debatter. Beslutning om borgmesterpost tages reelt en måned før valget, når bestyrelsen skal afklare hvilken post man går efter og hvem der vil kunne udfylde denne borgermesterpost bedst. Motivation: Denne model kan gøre det sværere at bruge spidskandidaten offensivt. Spidskandidaten kan forvente mange spørgsmål om borgmesterpost vil ikke kunne svare præcist. Spidskandidaten vil heller ikke kunne svare på om man selv får en post. Det kan risikere at skabe forvirring i offentligheden og kan spærre for at få vores politiske budskaber frem.

16 Årspian for Enhedslisten København marts marts Kommunalvalg kommer til at stå i valgkampens tegn, og med prognoser, der udråber Enhedslisten til byens næststørste parti er der al mulig grund til at give den en kæmpe skalle fra nu af og frem til novem ber. Det potentiale skal udnyttes gennem en slagkraftig valgkamp, I den forbindelse hviler der et stort ansvar på såvel københavnsbestyrelsen som de enkelte afdelinger for at involvere og engage re medlemmerne. Valgkampssekretæren vil fra 1. februar tage på rundtur i de københavnske afdelinger for bl.a. at indsamle lokale forslag og ønsker til kommunalvalgkampen, for på den måde at sikre et ejerskab til valgkampen. Valgkampsgruppen vil forsætte sit arbejde med at udarbejde valgkampsmateriale. Når selv valg kampen går i gang, vil valgkampsgruppen blive erstattet af en valgkampsledelse som består af re præsentanter fra bestyrelsen, top 21 og valgkampssekretæren. Bestyrelsen skal desuden sikre at der gennemføres skoling af kandidaterne til borgerrepræsentati onen, så de er rustet til at præsentere Enhedslisten Københavns politik og stå forrest i en stærk valgkamp med skarpe budskaber og klare politiske visioner for byen. Kulturnat Kulturnatten ligger i år meget tæt på kommunalvalget. Derfor skal Enhedslisten i København bruge det som en del af valgkampen. Vi ved endnu ikke, om det bliver muligt at lave arrangement på rådhuset, men alternativt kan det afholdes i Studiestræde eller at synligt sted i byen. Aktiviteter i november I de sidste uger op til kommunalvalget skal der fuld skrue på Enhedslisten København og de 14 af delingers aktiviteter. Der skal hænges plakater op, deles materialer ud, afvikles events, holdes de batmøder osv. Jo flere medlemmerne, der deltager i denne fase, jo bedre en valgkamp kan vi lave ogjo bedre et resultat kan vi opnå. Derfor er det vigtigt allerede i løbet af forår og sommer at få mest mulig logistik på plads og have fundet flest muligt aktivister. Konstituering og efter valget Forud for valgnatten nedsættes en forhandlingsgruppe. Hurtigt efter vaignatten sker der en konstituering af den kommende BR-gruppe. Der skal også i det kommende år tages en grundig evaluering af Kommunalvalgkampen efter no vember. 2. Introskoling Vi har set nøje på evalueringerne af introforløbene, for at se om vii den kommende periode skal gøre noget på en anden måde. Men da evalueringen af gode grunde foretages af dem, der er til bage og har holdt ved, er den for det meste positiv, selv om vi beder om forslag til forbedringer. Også de, der melder fra angiver personlige grunde (nyt arbejde, sygdom, m. v.) som årsag til ikke at møde op/afbryde forløbet. Vi vil endnu engang forsøge at få et samarbejde med Frederiksberg. Vi vil i kommende forløb mere pointere, ar introforløbet skal give det overblik og kendskab til En hedslistens skelet, som er nødvendigt for at kunne finde de rigtige fora at diskutere og lave poli tik i. Der skal naturligvis stadig diskuteres politik, men det er vigtigt at pointere, at introforlbet li ge så meget skal give de nye medlemmer muligheden for at finde de rigtige steder at gøre det. Ligeledes skal der koordineres bedre med evt, lokale forløb.

17 I det kommende år vil Københavnsbestyrelsen invitere introskolingsgruppen til et møde og disku tere og videreudvikle skolingsforløbet maj 1. maj skal holdes på Blågårds Plads og i Fælledparken igen. Det er kommunalvalgsår, og traditio nen tro vil vi skrue op for arrangementerne de to steder. En arbejdsgruppe er nedsat under kø benhavnsbestyrelsen, og vi arbejder på at gentage det gode samarbejde med SUF. 4. Budgetforhandlinger om budget a Politisk Da budgetforhandlingerne ligger tæt op af det kommende kommunalvalg, vil det få en indvirkning på hele forhandlingsprocessen. Det er sidste store chance for alle partierne til at vise vælgerne, hvad de står for, og hvad de kan give københavnerne. Budgetforhandlingerne må derfor ses som en central del af selve valgkampen. Det overordnede udgangspunkt for Enhedslistens evt, deltagelse i et budgetforlig følger Enhedsli stens princip om parlamentarisk arbejde. Hvad der konkret arbejdes på af forbedringer, fastlægges i det mandat fra bestyrelsen giver forhandlergruppen. 4.b Proces Overordnet ønskes det at gentage processen fra forhandlinger for budget 2013: Tidlig (forår/forsommer) introduktion til fagområderne og de væsentligste problemer. Tidlig (forår/forsommer) overordnet mandatgivning til forhandlergruppen, der gør det muligt at gå i pressen i løbet af sommeren med vores prioriteringer. Hyppige møder i den intensive fase af forhandlingsforløbet i starten af efteråret. Der er fra den afgående bestyrelse herudover ønsket at forbedre processen på følgende punkter: Bedre introduktion til hvordan den intensive del af forhandlingsforløbet fungerer, herunder gen nemgang af både regneark og budgettekst. Der arbejdes på, at det ikke bliver vil være nødvendigt at indkalde bestyrelsen i løbet af almindelig arbejdstid i forbindelse med de afsluttende forhandlinger. Afdelingerne og medlemmerne skal inddrages mere i processen end hidtil. 4.c Nationale rammer for budgettet De nationale rammer for den kommunale økonomi har en stor betydning for handlingsmuligheder i budgetforhandlingerne. Fra 2013 bliver rammerne for kommunernes økonomi fastlagt i en bud getlov, og københavnsbestyrelsen ønsker en tidligere dialog med hovedbestyrelsen om, hvilke mu ligheder og begrænsninger dette giver for forhandlingerne i København. Samtidig ønsker københavnsbestyrelsen, at det bliver understreget tydeligere, at vi er i mod de rammer som tidligere kommuneaftalerne og fremadrettet budgetlovene sætter for de kommunale budgetter, og vi skal holde fast i muligheden for at sprænge de rammer, som en budgetlov sætter. 5. Styreform i København I erkendelse af, at demokratiafsnittet i arbejdsplanen for de nye borgerrepræsentationsmedlem mer, er luftig og alene består af hensigtserklæringer, vil bestyrelsen udarbejde et forslag, der kon kret opridser hvilken form en decentralisering og demokratisering af styret i København skal have. En vision der fremlægges for generalforsamlingen marts Efter valget Kommunalvalget 2013 er omdrejningspunktet for al bestyrelsens arbejde i Frem til GF marts 2014 (og efter) vil politiske konsekvenser af valgresultatet sandsynligvis optage bestyrelsen meget.

18 dan primo Andre temaer kan også vise sig relevante, men det er for tidligt at lægge sig fast udenomparjamentariske Hvis det skønnes formålstjenligt at inddrage medlemmerne i den politi ske proces omkring El s nye rolle på Rådhuset via en møderække, vil bestyrelsen arrangere en så pa. Det er vigtigt at arbejdet i BestyreIse har fokus på samspillet mellem det parlamentariske og

19 Forslag til BUDGET 2013 INDTÆGTER Partiskat, BR Partiskat, domsmænd Partiskat, tilforordnede Partiskat, Øvrige Bidrag fra Regionen Egne hensættelser til valgkamp Valgfond og andre tilskud til valgkamp Renter PartistØtte Andre indtægter INDTÆGTER, i alt UDGIFTER Sekretariatet Husleje Medlemsudsendelser/annoncering Web og telefon øvrige kontorudgifter Anskaffelser Løn, pension m.v. Efteruddannelse Sekretariatet, ialt Interne aktiviteter Generalforsamlingen Introforløb, kursusrækker o.l. BR-gruppen Bestyrelsen Interne møder, i alt Eksterne aktiviteter Valgkamp, kommune Valgkamp, folketing 1. maj Sankt Hans, Utterslev Mose/Enghaveparken Masonitplader Egne kampagner og Øvrige aktiviteter Tilskud til andre organisationer m.v. Merchandise og badges Eksterne aktiviteter, ialt REGNSKAB REGNSKAB BUDGET , , Diverse Gebyrer Kurstab, værdipapirer , Øvrige Diverse, i alt UDGIFTER, i alt RESULTAT FRI EGENKAPITAL, ULTIMO ÅRET

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København

Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København Bestyrelsens arbejdsplan for 2017-18 Bestyrelsens arbejdsplan for Enhedslisten København 2017-2018 Indledning 2017 er valgår med kommunalvalg og regionsrådsvalg d. 21. november. Arbejdsplanen for Enhedslisten

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 14. april 2016, kl. 16.15 18.00 Hos: Dansk El-Forbund København, Tikøbgade 9, København N REFERAT Til stede: Annette, Marianne D, Gunna, Rasmus, David, Marianne F (RR-gr.) & Mette

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Opstart: På medlemsmødet d. 22. september 2009 blev der fundet en valgkampskoordinator, Rasmus. Han organiserede et fællesmøde d. 29. september

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Generalforsamling d. 10. februar 2016, Radikale Venstre KBH-S

Generalforsamling d. 10. februar 2016, Radikale Venstre KBH-S Generalforsamling d. 10. februar 2016, Radikale Venstre KBH-S Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Revideret regnskab til godkendelse

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Tirsdag d. 11. november 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Tirsdag d. 11. november 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Tirsdag d. 11. november 2014, kl. 16.30 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede Fra Regionsledelsen: Gunna, Niels Peter, Stig, Anette og Henrik. Fra RR-gruppen: Marianne og Susanne

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Ø- posten, september 2015

Ø- posten, september 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten 1 Træffetid og telefontid 1 Generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland d. 23. august 2 Aalborg Øst dagen 3 Medlemsmøder i Aalborg 4 Ny mødestruktur i Aalborg 4 Kalender

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

3 - Opstillingsprocedure til Kommunalvalg 2017

3 - Opstillingsprocedure til Kommunalvalg 2017 3 - Opstillingsprocedure til Kommunalvalg 2017 Ændringsforslag (ÆF) 1 3 Kandidatindstilling, 4 Urafstemning og 6 Kandidatpræsentation Fristerne for opstilling ændres så urafstemning for øvrige kandidater

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Enhedslisten-København Generalforsamling 2015 Lørdag den 21. marts 2015 11.00-17.00 HK Hovedstaden Svend Aukens Plads Islands Brygge Indholds()og)bilagsoversigt:)) (Punkter)i)kursiv)er)ikke)tilknyttet)bilag)i)hæftet))

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016

OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016 OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016 1. Kandidatudvalget Til at forestå udmøntningen af nærværende opstillingsregler nedsætter SIK

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/martin (I) a. Det er besluttet, at Jon får et kort til KV17-kontoen.

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/martin (I) a. Det er besluttet, at Jon får et kort til KV17-kontoen. Post Mandat/Makkerskab Tilstede Forperson Magnus Haslebo X Næstforperson Jon Oppfeldt-Jackson X Kasserer Martin Boserup X Bestyrelse Ulla Manel Berghagen Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell X Bestyrelse

Læs mere

Tilbagemeldinger fra gruppearbejder på Træf for kommuneforeningsformænd hhv. øst og vest i januar 2014

Tilbagemeldinger fra gruppearbejder på Træf for kommuneforeningsformænd hhv. øst og vest i januar 2014 Tilbagemeldinger fra gruppearbejder på Træf for kommuneforeningsformænd hhv. øst og vest i januar 2014 Her er sammenskrivning af input fra gruppearbejderne. Der er ikke sorteret/prioriteret. 5 ting som

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Beretning for Arbejdsudvalget (AU) i Enhedslisten Nørrebro

Beretning for Arbejdsudvalget (AU) i Enhedslisten Nørrebro Beretning for Arbejdsudvalget (AU) i Enhedslisten Nørrebro 2010 2011 Siden sidste generalforsamling er Enhedslisten Nørrebro blevet landets største afdeling. Vi har overhalet Aarhus, og det på trods af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SF Rødovre

Referat af Generalforsamling i SF Rødovre Referat af Generalforsamling i SF Rødovre Mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 i Vognporten Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretninger 3. Regnskab

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde søndag d. 9.februar, 13.00 15.00 i Helsingør. REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Peter og Susanne fra ledelsen, Marianne og Torben K fra RRgruppen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30. Bemærkninger: REFERAT Ungdomsrådet Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Region Hovedstaden Skovlunde den 24. maj 2011 JA Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Udvalget vedrørende Opstillingsregler til Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Stormøde KFO den 6.maj 2010

Stormøde KFO den 6.maj 2010 Stormøde KFO den 6.maj 2010 1. Velkomst: Alle bydele repræsenteret, skriv jer gerne på en liste, hvis i ønsker at blive kontaktet af pressen, høre mere om aktiviteter og KFOs arbejde. Husk også tilmelding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere