Vedtægter for SF København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for SF København"

Transkript

1 Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle love og lovbestemmelser. 1.2 SF København er fællesorganisation for partiforeningerne i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner samt SFU København. 1.3 SF København varetager de opgaver, som påhviler SF's storkredsorganisationer, herunder: - storkredsorganisationens organisatoriske virke - opstillinger til folketingsvalg - introduktionskurser for nye medlemmer i storkredsen - partiforeningsarbejdet i de områder af storkredsen, hvor partiforeningsarbejdet reelt ikke fungerer - at koordinere og fremme partiaktiviteter i storkredsen 1.4 Derudover har SF København ansvar for at opstille kandidater til Københavns Borgerrepræsentation (BR), og at fastlægge den politik, der føres her. 2. SF Københavns myndigheder 2.1 SF Københavns myndigheder nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Årsmødet 2. Bestyrelsen 3. Forretningsudvalget 3. Årsmødet 3.1 Årsmødet er SF Københavns øverste myndighed. 3.2 Årsmødet sammentræder ordinært én gang om året inden udgangen af april. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst to måneders varsel med angivelse af de hovedpunkter, der foreslås behandlet. Indkomne forslag skal, sammen med udførligt forslag til dagsorden, være udsendt senest en måned før årsmødet. 3.3 Hver partiforening vælger 1 delegeret for hver påbegyndt 40 medlemmer på baggrund af seneste kvartalsoptælling fra partisekretariatet. SFU København vælger to delegerede.

2 3.4 Borgerrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede, samt folketingsmedlemmer valgt i Københavns storkreds, deltager på årsmødet uden stemmeret. 3.5 Delegerede for Frederiksberg, Tårnby og Dragør har ikke stemmeret i anliggender af kommunalpolitisk karakter vedrørende Københavns Kommune. 3.6 Dagsordenen for årsmødet skal minimum indeholde: Formalia Bestyrelsens beretning SF Københavns kommunalpolitik Vedtægter Arbejdsplan Regnskab Indkomne forslag Valg af formand Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer til SF Region Hovedstaden 3.7 Borgerrepræsentationsgruppen fremlægger en særskilt skriftlig beretning samt en arbejdsplan for det politiske arbejde i det kommende år i Borgerrepræsentationen. 4. Årsmødevalg 4.1 For at et medlem kan vælges til formand, skal vedkommende have været medlem af partiet mindst et år. Formanden må ikke samtidig være medlem af Borgerrepræsentationsgruppen. 4.2 For at et medlem kan vælges til bestyrelsen, skal vedkommende have været medlem af partiet i mindst et halvt år. Kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, bliver suppleanter og indkaldes i prioriteret rækkefølge. 4.3 Af de 7 årsmødevalgte må maksimum 4 være medlem af Borgerrepræsentationen. 4.4 Navne på de kandidater, der ønsker (gen)opstilling til årsmødevalgt bestyrelsesmedlem eller formand, skal være partiforeningerne i hænde senest 1 måned før årsmødet. 4.5 Hvis formanden går af inden et årsmøde, vælges en ny formand på et ekstraordinært årsmøde, der skal indkaldes snarest muligt. 4.6 Formanden vælges via elimineringsvalg, forstået sådan, at der afgives stemme på en kandidat og den kandidat, der opnår færrest stemmer, elimineres. Dette forsættes indtil en kandidat opnår mere end 50 procent af stemmerne. Afstemningen er skriftlig. Blanke stemmer tæller ikke med. 2

3 4.7 Ved valg af årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer, skal der afgives stemme på 4 kandidater. Afstemningen er skriftlig. De kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter. Suppleantrækkefølgen bestemmes ud fra stemmetal. 5. Valg til SF i Region Hovedstadens bestyrelse 5.1 Årsmødet vælger et antal medlemmer til SF i Region Hovedstadens bestyrelse. Antallet defineres ud fra de til enhver til gældende love for SF i Region Hovedstaden. 5.2 Ved afstemning stemmes der på en over halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, SF København har i SF i Region Hovedstadens bestyrelse. De kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter. Suppleantrækkefølgen bestemmes ud fra stemmetal. 5.3 Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde vælge nye medlemmer, såfremt der ikke længere findes tilstrækkelige suppleanter. Valget skal være annonceret på forhånd. 6. Ekstraordinært årsmøde 6.1 Et ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen med minimum 4 ugers varsel, når bestyrelsen vurderer det nødvendigt. 6.2 Dagsorden og motivation for det ekstraordinære årsmøde3 skal være sendt ud senest fire uger før det ekstraordinære årsmøde. 6.3 På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles punkter, som er sendt ud med dagsordenen senest fire uger før det ekstraordinære årsmøde. 7. Bestyrelsen 7.1 Mellem årsmøderne er bestyrelsen SF Københavns øverste myndighed. 7.2 Bestyrelsen består af 1 repræsentant fra hver partiforening i storkredsen og 1 repræsentant for SFU København, samt formanden og de 7 årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Partiforeningsrepræsentanterne må ikke samtidig være medlem af Borgerrepræsentationen. 7.3 Repræsentanterne for Frederiksberg, Tårnby og Dragør har ikke stemmeret i anliggender af kommunalpolitisk karakter vedrørende Københavns Kommune. 7.4 Bestyrelsen fastlægger hovedlinjerne i SF Københavns kommunalpolitik efter årsmødets vedtagelser. Den foretager udpegning til politiske tillidsposter efter indhentede forslag fra partiforeningerne. Den lægger rammerne for SF Københavns organisatoriske arbejde. Den vedtager budget efter de retnings-linjer, der er vedtaget i arbejdsplanen, og fastsætter partiforeningernes kontingent. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 3

4 7.5 Der afholdes mindst seks bestyrelsesmøder årligt. Forretningsudvalget (FU) er ansvarlig for at indkalde bestyrelsen. 7.6 Ordinære bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når de er indkaldt med mindst 14 dages varsel, og mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 7.7 Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes af FU med angivelse af dagsorden. En af følgende grupper kan begære et ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldt: a) mindst 2 FUmedlemmer, b) mindst 4 medlemmer af Københavnsbestyrelsen, c) mindst 1/3 af Borgerrepræsentationsgruppen, d) mindst 1 borgmester, e) mindst 3 partiforeninger. 7.8 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes med kortere varsel end 14 dage. Disse bestyrelses-møder er kun beslutningsdygtige med et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 7.9 Københavnsbestyrelsen er ansvarlig for at formidle samarbejde mellem SF s lokaludvalgsmedlemmer og Borgerrepræsentationsgruppen BR-medlemmer deltager på bestyrelsesmøder uden stemmeret Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer, enkelte punkter eller hele møder kan dog holdes for lukkede døre, hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt. 8. Forretningsudvalget 8.1 Forretningsudvalget er SF Københavns daglige ledelse. 8.2 Forretningsudvalget (FU) vælges på det første bestyrelsesmøde efter det ordinære årsmøde. FU består af 6 bestyrelsesmedlemmer og formanden for SF København. 8.3 Mindst to medlemmer af FU skal være partiforeningsudpegede bestyrelsesmedlemmer, såfremt der er kandidater til pladserne. Til FU kan højst vælges 1 årsmødevalgt bestyrelsesmedlem, som samtidig er medlem af Borgerrepræsentationsgruppen. 8.4 FU og Borgerrepræsentationsgruppen udpeger hver et af sine medlemmer til at deltage i hinandens møder uden stemmeret. 8.5 FU udpeger en økonomiansvarlig/kasserer. 8.6 Forretningsudvalget kan rekonstrueres af bestyrelsen. Rekonstruktion kan kun foretages, når dette punkt særskilt er anført på bestyrelsesmødedagsordenen. Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. 9. Borgerrepræsentationsgruppen 4

5 9.1 Borgerrepræsentationsgruppen består af SF's medlemmer af Københavns borgerrepræsentation, samt SF's 1. og 2. suppleant til Borgerrepræsentationen. 9.2 For at kunne besætte en ledende post/ordførerskab i Borgerrepræsentationsgruppen, skal man have været medlem af SF i mindst 1 år. 9.3 Afgiver Borgerrepræsentationsgruppens flertal en ansøgning om dispensation fra ovennævnte bestemmelse (9.2), kan bestyrelsen for SF København med et flertal af de afgivne stemmer give en dispensation. Bestyrelsens afgørelse er endelig. 9.4 Borgerrepræsentationsgruppen arbejder inden for årsmødets og bestyrelsens beslutninger. 9.5 Store eller vidtgående kommunalpolitiske sager, som ikke i forvejen er behandlet af årsmødet eller bestyrelsen, skal altid forelægges bestyrelsen. 9.6 Ved forelæggelse af kommunalpolitiske sager i FU eller bestyrelsen skal der ligge et klart politisk oplysnings- og beslutningsgrundlag, som angiver dels hvad SF tidligere har ment om det pågældende spørgsmål, dels hvad der er indstillingen i sagen og endelig, hvad Borgerrepræsentationsgruppen nu anbefaler, at SF skal stemme eller mene. 10. Kommunalpolitiske netværk 10.1 Bestyrelsen nedsætter politiske netværk svarende til Borgerrepræsentations stående udvalg Alle medlemmer af SF i Københavns Kommune kan blive medlemmer af disse netværk ved at tilmelde sig, og netværket kan også invitere ikke-medlemmer med. Netværket vælger selv en koordinator, som har ansvar for at indsamle dagsordenspunkter og indkalde møder Forretningsudvalget udpeger en ansvarlig for hvert netværk. Den FU-ansvarlige har til opgave at sikre kontakten mellem netværket og FU/bestyrelsen, herunder sikre at sager, der skal forelægges bestyrelsen, bliver det. SF s BR-medlemmer i de respektive udvalg deltager i netværkenes arbejde Bestyrelsen vedtager årligt retningslinjer for netværkenes arbejde, herunder politiske prioriteringer Netværkene arbejder sammen med de relevante ordførere i BR og kan afgive indstillinger til bestyrelsen/fu. Netværkene har ingen selvstændig kompetence udover sit eget virke. 11. Andre netværk og interessegrupper 11.1 Bestyrelsen kan oprette netværk og interessegrupper, hvor også ikke-medlemmer kan deltage. 5

6 12. Opstilling til borgerrepræsentationen 12.1 Partiforeningerne i Københavns Kommune og grupper af SF-medlemmer bosiddende i Københavns Kommune foretager opstilling af kandidater til kommunevalget i Københavns kommune, efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen Bestyrelsen skal i året før et kommunalt valgår forelægge årsmødet forslag om opstillingsform. Forslag skal udsendes til partiforeningerne senest en måned før årsmødet og forslagene skal behandles som tre selvstændige punkter Bestyrelsen kan alternativt beslutte at sende spørgsmålet om opstillingsform til afgørelse ved urafstemning. En sådan urafstemning skal være afsluttet senest en måned før det i 12.2 nævnte årsmøde afholdes. 13. Politisk leder og borgmesterkandidat 13.1 I lige år vælger årsmødet politisk leder for SF København SF Københavns politiske leder er SF Københavns spidskandidat til kommunalvalg SF Københavns politiske leder er SF Københavns 1. borgmesterkandidat med mindre årsmødet har valgt en anden borgmesterkandidat Skal årsmødet vælge en anden borgmesterkandidat end SF Københavns politiske leder, skal forslag være sendt til partiforeningerne senest en måned inden årsmødet Ønsker den politiske leder ikke at tage imod borgmesterposten, eller skal der besættes flere end en borgmesterpost, træffer SF Københavns bestyrelse beslutning om borgmesterkandidat på et ordinært eller et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 14. Opstilling af folketingskandidater 14.1 Bestyrelsen er ansvarlig for opstilling af folketingskandidater i henhold de af SF fastsatte regler. 15. Økonomi og tegningsregler 15.1 Forretningsudvalget er ansvarlig for at forvalte SF Københavns økonomi efter årsmødet og bestyrelsens anvisninger SF København tegnes af formanden og kassereren. Forretningsudvalget kan uddelegere beslutnings-kompetence eller give fuldmagt til en eller flere personer Medlemmer af partiet i Københavns kommune skal betale partiskat af deres partihverv m.v. til SF København i henhold til partiets almindelige regler for partiskat. Dog tilfalder partiskatten af honorar for hverv som nævning og domsmand samt valgtilforordnet medlemmets partiforening. 6

7 16. Lokaler 16.1 Et ønske om salg af SF Københavns lokaler på Nansensgade 67 kan kun foretages ved en årsmødebeslutning og kun efter, at et flertal i bestyrelsen har indstillet lokalerne til salg Den daglige drift af lokalerne varetages af sekretariatet Formanden er SF Københavns repræsentant i sekretariatsledelsen. 17. Ændring af vedtægter 17.1 Ændring af vedtægterne kan kun foretages af årsmødet med 2/3 stemmeflertal. 18. Ikrafttrædelse 18.1 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter årsmødets afslutning. 19. Opløsning 19.1 Opløsning af SF København kan kun besluttes af SF s landsmøde. Ved en opløsning af SF København tilfalder eventuelle likvider SF. oooooo OO 0 OO oooooo.. Vedtaget på SF Københavns årsmøde 24. marts

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne.

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. 2. FORMÅL Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere