HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni 2010 og af Østre Landsrets 19. afdeling den 4. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen og Kurt Rasmussen. Påstande Dommen er anket af T med påstand om frifindelse for straf og konfiskation, subsidiært formildelse af straffen. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen og skærpelse af straffen. Anbringender T har navnlig anført, at han i sine artikler oplyste, at han ejede aktier i det selskab, som han skrev om og anbefalede at købe aktier i. Herved har han givet de oplysninger, der kan kræves, og der kan ikke herudover stilles krav om, at han f.eks. skulle have givet oplysninger om sin investeringshorisont. Han kan heller ikke straffes for overtrædelse af værdipapirhandelslovens 28 b og bekendtgørelsen udstedt i medfør af denne bestemmelse. Disse regler finder ikke

2 - 2 - anvendelse på journalister, men alene på egentlige analytikere. Hertil kommer, at han også i relation til disse regler har opfyldt sin oplysningspligt ved at omtale sine aktiebesiddelser. Hvis Højesteret finder, at han skal dømmes, skal straffen gøres betinget under hensyn til det uklare retsgrundlag, den manglende praksis på området samt den tid, der er medgået til sagens behandling. Anklagemyndigheden har navnlig anført, at den blotte angivelse af en aktiebesiddelse ikke i en situation som den foreliggende er tilstrækkelig. T har ikke derved på en korrekt og effektiv måde over for offentligheden angivet den foreliggende interessekonflikt. Reglerne i værdipapirhandelsloven om kursmanipulation skal ses i sammenhæng med lovens 28 b og bekendtgørelsen udstedt i medfør af denne bestemmelse, ligesom der bør straffes i sammenstød mellem de to regelsæt. Journalister kan også dømmes for overtrædelse af disse regler. Straffen skal skærpes væsentligt under hensyn til karakteren og antallet af forhold sammenholdt med den betydelige vinding. Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget, og straffesagen er fremmet behørigt. Supplerende sagsfremstilling Højesteret har i kendelse af 29. marts 2012 truffet afgørelse om, at anklagemyndighedens anmodning om forelæggelse for EU-Domstolen ikke kunne tages til følge. Højesteret begrundede bl.a. afgørelsen med, at det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om en interessekonflikt er blevet afsløret over for offentligheden på en korrekt og effektiv måde. På det foreliggende grundlag fandt Højesteret, at der i sagen ikke var en sådan tvivl om forståelsen af den relevante direktivbestemmelse, at dette nødvendiggjorde en forelæggelse for EU- Domstolen. Retsgrundlaget Værdipapirhandelsloven, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 855 af 17. august 2012, indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 28 b. Enhver fysisk eller juridisk person, der som led i udøvelsen af sit erhverv eller som led i sine forretninger til offentligheden eller distributionskanaler udarbejder eller udbreder anbefalinger vedrørende værdipapirer som nævnt i 27, stk. 1, eller vedrøren-

3 - 3 - de en udsteder af sådanne værdipapirer, skal sikre, at fremlæggelse og udbredelse af anbefalinger sker på en redelig måde, og at der oplyses om eventuelle interesser eller interessekonflikter i forhold til de værdipapirer eller den udsteder, som anbefalingen vedrører. Stk.2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om redelig fremlæggelse og oplysning om interesser og interessekonflikter ved udarbejdelse og udbredelse af anbefalinger vedrørende værdipapirer og udstedere heraf. 38. Ved kursmanipulation forstås handlinger omfattet af nr. 1-4, der er egnet til at påvirke kursen på værdipapirer omfattet af 34, stk. 1, i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet, ved 1) udbredelse af oplysninger gennem medierne eller ved andre metoder, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer.... Stk.2. Kursmanipulation efter stk. 1 kan eksempelvis bestå i 1) udsendelse af en meningstilkendegivelse gennem medierne om et værdipapir eller en udsteder af et værdipapir efter på forhånd at have erhvervet sig mængder af det pågældende værdipapir, såfremt der senere drages fordel af den måde, hvorpå de tilkendegivne holdninger påvirker kursen på værdipapiret, forudsat at interessekonflikten ikke senest samtidig med udsendelsen af meningstilkendegivelsen angives over for offentligheden på en korrekt og effektiv måde.... Stk. 3. Ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, i forhold til redaktører og redaktionelle medarbejdere, der som led i deres erhvervsmæssige aktivitet udbreder oplysninger, skal der tages hensyn til de regler, der gælder for sådanne personers erhverv. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den pågældende redaktør eller redaktionelle medarbejder direkte eller indirekte drager fordel eller får udbytte af udbredelsen af oplysningerne Kursmanipulation eller forsøg herpå må ikke finde sted.... Bestemmelsen i lovens 39, stk. 1, blev indført ved lov nr af 20. december Bestemmelserne i 28 b og 38 blev indført til gennemførelse af bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug). I forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed hedder det i bemærkningerne til 38 bl.a. (Folketingstidende , lovforslag nr. L 13, 1. samling, tillæg A, side 380 ff.): Med de foreslåede bestemmelser i 38 gennemføres markedsmisbrugsdirektivets artikel 1, nr. 2, der definerer, hvad der forstås ved kursmanipulation. For at investorerne kan have tillid til de regulerede markeder, er det af væsentlig betydning, at kursdannelsen på de handlede værdipapirer sker på grundlag af korrekte og pålidelige oplysninger. Adfærd fra markedsdeltagernes side, der har til hensigt eller som resultat at påvirke

4 - 4 - kursdannelsen i en retning, som denne ellers ikke ville have taget under normale markedsforhold, er skadelig for tilliden til markederne. Formålet med det foreslåede forbud mod kursmanipulation er at hindre, at sådan adfærd finder sted. Den foreslåede definition i 38, stk. 1, erstatter den gældende definition i lovens 34, stk. 3. Den gældende lovs 34, stk. 3, indeholder en udtømmende opregning af hvilke former for adfærd, der udgør kursmanipulation. I forhold til de gældende regler medfører den foreslåede definition en noget bredere afgrænsning af begrebet kursmanipulation, jf. nærmere nedenfor. Kursmanipulation vil derfor fremover kunne bestå i andre former for adfærd, end de der er omfattet af den gældende lovs 34, stk. 3. Denne udvidelse af bestemmelsen er nødvendig for at bringe de danske regler i overensstemmelse med markedsmisbrugsdirektivet. Den bredere afgrænsning af begrebet kursmanipulation må i øvrigt ses i sammenhæng med den i stk. 4 foreslåede undtagelse, hvorefter transaktioner og handelsordrer, der er legitime og i overensstemmelse med accepteret markedspraksis, ikke omfattes af begrebet kursmanipulation. Det foreslås at videreføre betingelsen efter den gældende lov, hvorefter de omfattede handlinger skal være egnet til at påvirke kursen på værdipapiret i en retning, der afviger fra kursen i markedet. I lighed med hvad der er tilfældet efter den gældende lov, stilles der ikke noget krav om, at handlingen rent faktisk medfører en kurspåvirkning eller, at kurspåvirkningen er væsentlig. Egnethedskravet medfører, at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt for, at en adfærd omfattes af bestemmelsen, at adfærden har eller er egnet til at have en bestemt indvirkning på kursen. Det er derfor som udgangspunkt ikke afgørende for, om et forhold falder indenfor den foreslåede definition, om formålet eller hensigten med adfærden er at manipulere med kursen. Dette er i overensstemmelse med markedsmisbrugsdirektivets definition af kursmanipulation, som bygger på aktørernes adfærd og ikke deres hensigt eller formål med adfærden, jf. Kommissionens forslag til markedsmisbrugsdirektivet, KOM (2001) 281 endelig udg., s. 6. Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, nr. 3, udgør dog en undtagelse til dette udgangspunkt, jf. nærmere nedenfor. Derudover foreslås der indført en bestemmelse i stk. 4, hvorefter transaktioner og handelsordrer med et legitimt formål, under visse omstændigheder vil kunne falde udenfor lovens definition af kursmanipulation. Kursmanipulation kan efter de her foreslåede regler bestå i udbredelse af oplysninger, jf. stk. 1, nr. 1, og i faktiske handlinger i form af afgivelse af handelsordrer og gennemførelse af transaktioner, jf. nærmere stk. 1, nr Forslaget til bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, vedrører udbredelse af oplysninger, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbud, efterspørgsel eller kursen på værdipapirer. Bestemmelsen omfatter både urigtige eller vildledende oplysninger, der direkte vedrører værdipapirer, og urigtige eller vildledende oplysninger om udstedere af værdipapirer, der indirekte har betydning for kursdannelsen på værdipapirer. Det er efter bestemmelsen uden betydning, om udbredelsen af de urigtige eller vildledende oplysninger sker via de traditionelle medier (aviser, radio, tv etc.) eller på anden måde, f.eks. gennem omtale på en hjemmeside, der er tilgængelig via Internettet. Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til den tilsvarende bestemmelse i den gældende lovs 34, stk. 3, nr. 1. Bestemmelsen suppleres i grovere tilfælde af reglen i straffelovens 296

5 - 5 - om udspredelse af løgnagtige meddelelser, hvorved prisen på værdipapirer kan påvirkes. Med bestemmelsen i stk. 2 gennemføres eksemplerne på kursmanipulation i markedsmisbrugsdirektivets artikel 1, nr. 2, sidste led. Eksemplerne udgør ikke en udtømmende liste. Eksemplet i stk. 2, nr. 1, vedrører en form for kursmanipulation, der kendes under betegnelsen scalping. Bestemmelsens eksempel falder ind under den foreslåede regel i stk. 1, nr. 1. Det manipulerende element består i, at der fremsættes en meningstilkendegivelse, uden at der samtidig hermed oplyses om, at personen gennem sin besiddelse af andele af værdipapiret har en særlig interesse i kursudviklingen på værdipapiret. Det vildledende i meningstilkendegivelsen består da i, at en væsentlig omstændighed af betydning for meningstilkendegivelsen, i dette tilfælde interessekonflikten, forties, således at meningstilkendegivelsen som helhed bliver vildledende. Eksemplet er særligt relevant for analytikere, der på grund af deres anseelse i markedet gennem meningstilkendegivelser har mulighed for at påvirke kursen på analyserede værdipapirer. Eksemplet i stk. 2, nr. 1, må ses i sammenhæng med den foreslåede regel i 28 b, hvorved der indføres et generelt krav om angivelse af interessekonflikter i forbindelse med fremsættelse af investeringsanbefalinger vedrørende værdipapirer. Forslaget til bestemmelsen i stk. 3 gennemfører markedsmisbrugsdirektivets artikel 1, nr. 2, litra c, 2. pkt. Af bestemmelsen i markedsmisbrugsdirektivet fremgår, at der ved anvendelsen af reglerne om kursmanipulation i form af udbredelse af vildledende oplysninger skal tages hensyn til de regler, der gælder for journalisters erhverv. Hermed menes, at der må udvises tilbageholdenhed med anvendelsen af reglerne om kursmanipulation overfor journalister, idet der må foretages en afvejning af hensynet til beskyttelse af journalisters funktion som informationsformidlere overfor hensynet til beskyttelse mod, at værdipapirmarkedet tilføres ukorrekte informationer. Da der ikke i dansk ret findes nogen entydig afgrænsning af begrebet journalister, foreslås det i stedet at lade særreglen omfatte redaktører og redaktionelle medarbejdere. Dette begreb har en velafgrænset betydning i dansk ret, jf. medieansvarsloven, og anvendes bl.a. i bestemmelserne om vidnefritagelse i retsplejelovens 172. Det er med bestemmelsen sikret, at der ved anvendelsen af reglerne tages hensyn til, at presse- og ytringsfriheden ikke indskrænkes unødigt. Den foreslåede bestemmelse fører til, at reglen om kursmanipulation ved udbredelse af vildledende oplysninger alene finder anvendelse i forhold til en redaktør eller redaktionel medarbejder i grovere tilfælde, hvor det står klart, at hensigten med udbredelsen af de vildledende oplysninger var at påvirke kursen i en bestemt retning. Derimod vil reglerne om kursmanipulation ikke kunne bringes i anvendelse overfor en redaktør eller redaktionel medarbejder, der bringer en historie af betydning for kursdannelsen på et værdipapir, blot fordi det efterfølgende viser sig, at historien er ukorrekt. Med den foreslåede bestemmelses 2. pkt. er det fastsat, at der i situationer, hvor en redaktør eller redaktionel medarbejder direkte eller indirekte drager fordel eller får udbytte af udbredelsen af kursmanipulerende oplysninger, ikke skal tages særlige hensyn

6 - 6 - til reglerne for disse personers erhverv. Bestemmelsens 2. pkt. medfører, at der ikke skal tages hensyn til redaktører og redaktionelle medarbejderes funktion som informationsformidlere, såfremt den ansvarlige person personligt drager fordel eller får udbytte af udbredelsen, f.eks. ved forinden udbredelsen at have investeret i det værdipapir, som er genstand for manipulationen. Det forudsættes, at fordelen eller udbyttet er knyttet til investeringer i værdipapirmarkedet. Derimod vil en eventuel faglig eller prestigemæssig fordel, som den ansvarlige person måtte opnå som følge af udbredelsen af de manipulerende oplysninger, ikke være omfattet af bestemmelsens 2. pkt. Af straffebestemmelsen i værdipapirhandelslovens 93 fremgår, at overtrædelse af bl.a. 28 b, stk. 1, straffes med bøde. Af lovens 94 fremgår, at overtrædelse af bl.a. 39, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Hvis en overtrædelse af 39, stk. 1, er forsætlig og af særlig grov beskaffenhed, eller der er begået et større antal forsætlige overtrædelser, kan straffen stige til fængsel i 4 år. Det hedder i forarbejderne til 94 (Folketingstidende , lovforslag nr. L 71, tillæg A, side 2027 f.): Bestemmelsen svarer til 44 a i lov om Københavns Fondsbørs, der tilsigter at fastsætte en strafferamme, der svarer til straffen for overtrædelser af en række formueforbrydelser i straffeloven, som insider- og kursmanipulationssager har betydelig lighed med. Det er en særlig skærpende omstændighed, at kursmanipulationen er foretaget med egen eller andres vinding for øje. 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser har følgende ordlyd: En person, der fremlægger en analyse, skal sikre, at der i analysen er oplyst om alle forbindelser og forhold, der med rimelighed kan forventes at påvirke analysens objektivitet, herunder hvis 1) den pågældende person har betydelige finansielle interesser i et eller flere af de værdipapirer, som analysen vedrører, eller 2) den pågældende person har betydelige interessekonflikter i forhold til den udsteder, som analysen vedrører. Højesterets begrundelse og resultat Det fremgår af værdipapirhandelslovens 39, stk. 1, at kursmanipulation eller forsøg herpå ikke må finde sted. Efter 38, stk. 1, omfatter kursmanipulation bl.a. udbredelse gennem medierne af oplysninger, som er egnet til at påvirke kursen på værdipapirer i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet, og som er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer.

7 - 7 - Landsretten har lagt til grund, at T i 13 tilfælde har foretaget opkøb, til dels for lånte midler, af såkaldt illikvide aktier i mindre selskaber i tidsmæssig sammenhæng med, at han som professionel investeringsrådgiver i et månedsmagasin utvetydigt anbefalede opkøb af disse aktier med en klar tilkendegivelse om et forventeligt betydeligt kurspotentiale, og at han i tidsmæssig sammenhæng med artiklernes offentliggørelse solgte den overvejende del af de opkøbte aktier med en samlet set betydelig økonomisk gevinst til følge. Landsretten har fundet det bevist, at det allerede på tidspunktet for Ts opkøb af aktierne måtte fremstå overvejende sandsynligt for ham, at hans artikler var egnet til at påvirke kursen i opadgående retning, og at et aktiesalg i tilknytning til offentliggørelsen af artiklerne derfor ville give ham en kursgevinst, sådan som det faktisk også helt overvejende skete. Landsretten har anført, at T herved i betydeligt omfang og på systematisk måde har foretaget opkøb og salg af aktier i nær sammenhæng med udgivelsen af hans kurspåvirkende artikler. Endelig har landsretten lagt til grund, at Ts forhold skal bedømmes ud fra, at han i alle artiklerne har oplyst, at han ejede aktier i det pågældende selskab. Ts systematiske og betydelige køb og salg af illikvide aktier i mindre selskaber er sket med en væsentlig egeninteresse i aktuel kursstigning, og det må efter landsrettens bevisresultat lægges til grund, at hans køb, anbefaling og salg har fulgt et så fast mønster, at anbefalingerne i artiklerne i hvert fald delvis må anses for påvirket af ønsket om kursstigning. På den baggrund tiltræder Højesteret, at Ts handlemåde udgør kursmanipulation, og at han har overtrådt værdipapirhandelslovens 39, stk. 1, jf. 38, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, hvorved bemærkes, at oplysningen om, at han ejer aktier i det pågældende selskab, under de foreliggende omstændigheder ikke er tilstrækkelig til at oplyse om hans meget betydelige egeninteresse i de anbefalede aktier. T har isoleret set tillige overtrådt værdipapirhandelslovens 28 b, men da gerningsindholdet i denne bestemmelse indgår i lovens 38, stk. 2, nr. 1, tiltrædes det, at han alene skal straffes for overtrædelse af de bestemmelser, der er anført i landsrettens dom. Det fremgår af forarbejderne til værdipapirhandelslovens 94, at strafferammen er fastsat, så den svarer til straffen for overtrædelse af en række formueforbrydelser i straffeloven, som

8 - 8 - bl.a. kursmanipulationssager har betydelig lighed med, og at det er en særlig skærpende omstændighed, hvis kursmanipulationen er foretaget med egen vinding for øje. T har i en periode på ca. 1½ år systematisk foretaget kursmanipulation. Der har været tale om opkøb og salg for meget betydelige beløb og med en betydelig gevinst. Hertil kommer, at den udviste adfærd i betydeligt omfang har været egnet til at skade tilliden til markedet for handel med værdipapirer. Højesteret finder, at straffen for en kriminalitet af den beskrevne art og omfang som udgangspunkt bør udmåles til fængsel i 1 år. I den foreliggende sag, hvor det strafbare forhold har medført væsentlige personlige konsekvenser for T, som har måttet fratræde sin stilling som økonomisk redaktør, findes der efter omstændighederne at burde tages hensyn hertil, og straffen fastsættes herefter til fængsel i 8 måneder. Højesteret finder endvidere, at anvendelse af ubetinget frihedsstraf i almindelighed er påkrævet for at modvirke denne form for kriminalitet. Det, der er anført af T, kan ikke føre til en fravigelse af dette udgangspunkt. Der er for Højesteret enighed om, at konfiskationsbeløbet i tilfælde af domfældelse efter landsrettens bevisresultat fastsættes som sket. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom med den ændring, at straffen forhøjes til fængsel i 8 måneder. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at straffen forhøjes til fængsel i 8 måneder. T skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 Sag 94/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 6.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret EU-ret 2 - Markedsret 1.1 og 1.7. Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret I artiklen gennemgås og diskuteres de ændringer i markedsføringslovens generalklausul og vildledningsbestemmelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 181/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Peter Lambert) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 4. oktober 2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Håndbog for. retsreportere

Håndbog for. retsreportere Håndbog for retsreportere 4 Hvornår skal du tage ordet? 4 Forbud, forbud, forbud 5 Dørlukning 8 Referatforbud 9 Navneforbud 13 Adgang til materiale 14 Køb af domme 14 Kære af kendelser 16 Tegning, fotografering

Læs mere