Dokumentation af bærende konstruktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af bærende konstruktioner"

Transkript

1 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

2 Titel Dokumentation af bærende konstruktioner Undertitel Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Serietitel SBi-anvisning 223 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2009 Forfatter Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen Sprog Dansk Sidetal 146 English summary Side 89 Litteraturhenvisninger Side Emneord Bærende konstruktioner, statisk dokumentation, projektgrundlag, statiske beregninger, projekteringsrapport, bygningsreglement, konstruktionsafsnit, dokumentationsklasse, kontrol, tilsyn, dokumenthåndtering ISBN Tegninger Omslagsillustration Tryk Udgiver Hans Møller Mai-Britt Amsler Oberthur Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SBi-anvisning 223: Dokumentation af bærende konstruktioner. Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation (2009) E-bog ISBN

3 Indhold Forord... 6 Indledning... 7 Formål... 7 Baggrund... 7 Udvikling af statisk dokumentation... 8 Dækning Læsevejledning...11 Sammenfatning Dokumentation og organisation Byggeprojekt Bygværk Dokumentationens opbygning og karakter Organisering af projektering Konstruktionsdokumentation Indhold af konstruktionsdokumentation Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionstegninger og Modeller Konstruktionsændringer Projektdokumentation Indhold af projektdokumentation Statisk Projekteringsrapport Statisk kontrolrapport Statisk tilsynsrapport Udformning af dokumentation Håndtering og formidling Disponering og læsbarhed Styring og identifikation IKT-værktøjer og digitale modeller Kontrol og tilsyn Formål med kontrol Kontroltyper Kontrolniveauer Planlægning og gennemførelse af kontrol Tilsyn og ændringer under udførelse Referencer Summary Appendiks

4 Forord Denne anvisning knytter sig til bilaget, Dokumentation af bærende konstruktioner, til Bygningsreglement 2008, BR08, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007). Anvisningen omhandler dokumentation af de dele af projektering og udførelse, som er knyttet til sikkerheden og anvendelsen af et bygværks bærende konstruktioner. Anvisningen er udformet med henblik på bærende konstruktioner i bygværker, der er omfattet af bygningsreglementet; men vejledningerne kan dog også bruges ved andre typer bygge- og anlægsprojekter, hvor der er et behov for at dokumentere sikkerheden og anvendelsen af de bærende konstruktioner. Anvisningen kan anvendes både ved nybyggeri og om- og tilbygninger. Anvisningen er udarbejdet af Niels-Jørgen Aagaard, civilingeniør ph.d. (SBi) og Bent Feddersen, civilingeniør ph.d. (Rambøll), bistået af en referencegruppe bestående af: Aase Marie Hou, civilingeniør, COWI A/S Henrik Mørup, civilingeniør, NIRAS A/S Torben Erik Nielsen, civilingeniør, NCC Construction Danmark A/S Lars A. Reimer, civilingeniør, Spæncom A/S Per Enggaard Haahr, akademiingeniør, Mærsk Construction A/S (tidl. Københavns kommune) Jens Ohm Thallund, civilingeniør, Grontmij Carl Bro Bernt Suikkanen, civilingeniør, COWI A/S Henrik Storm Nielsen, akademiingeniør, Jørgen Wessberg A/S Carsten S. Sørensen, civilingeniør, COWI A/S Ejner Jerking, civilingeniør, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Referencegruppens medlemmer takkes for et kritisk, indsigtsfuldt og konstruktivt bidrag til anvisningens udarbejdelse. Akademiingeniør Erik Steen Pedersen har læst korrektur på anvisningen. Civilingeniør Bernt Suikkanen har udarbejdet appendiks D, og docent, civilingeniør ph.d. Bjarne Chr. Jensen har udarbejdet appendiks E. Udarbejdelse af anvisningen er støttet økonomisk af: Foreningen af rådgivende ingeniører, FRI Dansk Konstruktions- og Betoninstitut, DKBI Dansk Byggeri, DB Erhvervs- og byggestyrelsen, EBST. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Afdelingen for Byggeri og Sundhed Februar 2009 Niels-Jørgen Aagaard Forskningschef 6

5 Indledning Formål Hensigten med anvisningen er at skabe et ensartet og konsistent grundlag for udformning og kontrol af den statiske dokumentation ved projektering af bygværkers bærende konstruktioner. Ensartethed fra projekt til projekt i opbygningen af den statiske dokumentation effektiviserer arbejdet med emnet og giver en lettere tilgang til dokumentationen. Det kan være en fordel ved fx: Udarbejdelse og kontrol af projektgrundlag og statiske beregninger. Indarbejdelse og kontrol af beregningsbidrag fra flere parter. Sagsbehandling hos myndigheder. Omprojektering under byggeriets udførelse. Inspektion og vedligehold af de bærende konstruktioner. Projektering af senere ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Ud over at anvisningen bruges ved udarbejdelse og kontrol af den statiske dokumentation, anvendes den også ved fordeling af ydelser knyttet til den statiske dokumentation samt som støtte for læsere af den statiske dokumentation. Det er sigtet, at anvisningen kan anvendes af: Bygherrer til at stille krav til opbygning, omfang og kontrol af projekterendes statiske dokumentation. Projekterende som grundlag for opbygning, omfang, kvalitet og kontrol af den statiske dokumentation. Udførende som grundlag for udformning af produktdokumentation for statiske forhold. Byggesagsbehandlere hos myndigheder til at stille relevante og ensartede krav til den statiske dokumentation. Studerende og andre som en lærebog om statiske beregningers opbygning og indhold. Baggrund I de senere år er der konstateret en række konstruktionssvigt i bygninger, som har rejst en generel debat om sikkerheden mod konstruktionssvigt i byggeriet. I den forbindelse er kvaliteten af den statiske 7

6 dokumentation i byggeprojekter blevet kritiseret, og der har vist sig et behov for at skabe en fælles opfattelse af, hvad en statisk dokumentation skal indeholde, samt hvordan kvaliteten af den statiske dokumentation styres under planlægning, projektering og udførelse af et bygværk. Byggeriets organisering har i en række år gennemgået væsentlige forandringer, og der er opstået langt flere modeller for et byggeprojekts organisering end tidligere kendt. Som følge heraf er forventningerne til hvem, der gør hvad, blevet mere sammensatte, da detailprojekteringen ofte er fordelt på mange parter, herunder producenter og udførende. Desuden har anvendelsen af IKT-systemer (Informations- og Kommunikationsteknologi) til støtte for statiske beregninger åbnet for en betydelig større kompleksitet i konstruktionerne og vanskeliggjort kontrol af beregningers rigtighed. Det skyldes, at IKT-systemernes resultatform og udskrifter er defineret af programudbydere, der ofte ikke har tilstrækkeligt kendskab til bygningsprojektering og byggeregler og heller ikke kender byggeprocessens faser; herunder myndighedernes krav til dokumentation m.m. I byggeindustrien, hos enkeltvirksomheder og i byggeriet som helhed er der kvalitetsstyringssystemer og ordninger, fx statikeranerkendelsesordningen under Ingeniørforeningen i Danmark, som sigter på at styrke kvaliteten af projektering og dokumentation af bærende konstruktioner. Men disse systemer og ordninger er forskellige i struktur og indhold, og forventningerne til deres grundlag kan være noget ujævnt blandt byggeriets parter. Samlet leder disse forandringer til behovet for en anvisning i, hvordan dokumentationen af konstruktioners statiske virkemåde og ydeevne organiseres og gennemføres. Dette behov for et fælles sprog og en fastlagt standard på området er udmøntet i en konkret skabelon for udarbejdelsen af statisk dokumentation. Udvikling af statisk dokumentation I 1700-, og 1900-tallet fik man i takt med naturvidenskabens og teknikkens udvikling en stadig bedre forståelse for konstruktioners virkemåde og bedre statiske modeller for bestemmelse af konstruktioners bæreevne. Dermed udvikledes også muligheden for på systematisk vis at planlægge og designe et bygværk med en ønsket sikkerhed for en planlagt anvendelse. I dag er der mange velafprøvede muligheder og metoder for at dokumentere ydeevnen for et bygværk før udførelse. Udviklingen af byggeriets dokumentation af sikkerhedsmæssige forhold har været domineret af bygningsmyndigheders krav til doku- 8

7 mentation som grundlag for tilladelser til et byggeri. Kun i mindre omfang har byggeriets parter af egen drift dokumenteret konstruktiv ydeevne på områder, hvor byggeregler ikke var eller er dækkende. I 1961 indførte Boligministeriet Danmarks første Bygningsreglement, BR61, (Boligministeriet, 1961). Indtil da var danske byggeregler og dokumentationskrav lokalt formuleret og håndhævet. København og Frederiksberg havde stadig i en periode særlige vilkår. Dette første bygningsreglement var meget detaljeret i kravene til konstruktioner og indeholdt mange beskrivelser af detailløsninger. Trenden i de efterfølgende bygningsreglementer i 1966, 1972, 1977, 1982, 1985, 1995, 1998 og senest 2008 er en fortsat udvikling mod færre detaljerede krav og flere funktionskrav, og i takt hermed er det danske normsystem på konstruktionsområdet udviklet med tilsvarende flere detaljer. Det hedder i BR61, at "[ ] hele bygninger eller større lokaler, hvori mange mennesker samles" skal "[ ] udover at være undergivet reglementets øvrige bestemmelser opføres i overensstemmelse med de krav, som bygningsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde stiller ud fra sikkerhedsmæssige, brandmæssige og sundhedsmæssige hensyn[ ]". Videre i BR61 siges det for denne type byggerier, at "Bygningsmyndigheden kan forlange enhver oplysning, der er nødvendig til en alsidig bedømmelse af et sådant byggeprojekt". Der var altså tale om en betydelig grad af skøn og vurdering. Bestemmelsen om, at bygningsmyndigheden kan forlange enhver nødvendig oplysning, er i øvrigt fulgt med op i efterfølgende bygningsreglementer. Danske konstruktionsnormer er godt 100 år gamle. Dansk Ingeniørforenings første normlignende skrift er Betænkning om de her i landet gangbare jernsorter fra 1893, men den første egentlige danske norm anses for at være Almindelige Betingelser for Arbejder og leverancer fra 1902 (Jensen, 1992). Derefter fulgte hurtigt Normer for Jernbetonkonstruktioner i 1908 og Normer for Beregning af Husbygningskonstruktioner i 1916, som indeholder de første egentlige normer for laster og forskrifter for dokumentation af en konstruktions bæreevne. Indtil da var ingeniørarbejde hovedsageligt baseret på lærebøger, eget kendskab til materialer samt udveksling af viden med kollegaer gennem faglige netværk og tidsskrifter. Mange normgenerationer senere er konstruktionsnormer i dag et europæisk anliggende. Det første sæt europæiske konstruktionsnormer, Eurocodes, træder i kraft i Danmark i 2009, og hertil knytter sig: Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for konstruktioner (Dansk Standard, 2007a) Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner (Dansk Standard, 2007b, 2003b, 2006d og 2006e) Eurocode 2: Betonkonstruktioner Eurocode 3: Stålkonstruktioner 9

8 Eurocode 4: Kompositkonstruktioner Eurocode 5: Trækonstruktioner Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Eurocode 7: Geoteknik (Dansk Standard, 2007c) Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder Eurocode 9: Aluminiumskonstruktioner. Hver Eurocode består af en række separate dele, ligesom der knytter sig et dansk anneks til hver Eurocode med angivelser af nationale værdier. Anvendelse af Eurocodes i Danmark kræver, at de nationale annekser anvendes i sammenhæng med Eurocodes. For en komplet liste over gældende Eurocodes, se Dansk Standard på Statisk dokumentation baseres således i dag på et komplekst sæt af fælleseuropæiske konstruktionsnormer. I 1968 etablerer Boligministeriet Anerkendelsesordningen for statikere. I vedtægterne nævnes, hvad et projekt som minimum skal indeholde for at danne grundlag for en statiker-anerkendelse. Her ses for første gang et autoritativt bud på, hvad en statisk dokumentation bør omfatte. Disse vedtægter er indarbejdet i Bygningsreglement 1995, BR95, (Bygge- og Boligstyrelsen, 1995). I 2004 udgives Redegørelse for den statiske dokumentation, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2004a) som Bilag 6 til BR95, der er en vejledning til kommunalbestyrelser og projekterende. Dette bilag udkom i en revideret udgave som Bilag 4 i forbindelse med udgivelsen af BR08, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007). Bilaget er senest revideret med tillæg til Bygningsreglementet pr. 1. jan I takt med udviklingen af byggereglerne, er det danske normsystem udviklet med stadigt flere bestemmelser knyttet til projekteringen. I Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007a) indgår overordnede krav til fx kvalitetsstyringen og kontrollen af projekteringen. Denne anvisning knytter sig til bygningsreglementets bestemmelser om dokumentation af bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelse. Dækning Denne anvisning dækker alle byggerier, hvortil der knytter sig en myndighedsgodkendelse. Hyppigst vil dette omfatte almindelige nybyggerier eller ombygninger for boliger, erhverv, kultur, industri m.m. Anvisningen er dog udarbejdet med tanke på også at dække anlægsbyggerier inden for transport, forsyning, infrastruktur m.m. Særlige forhold knyttet til de specifikke sektorers regler og traditioner er ikke omfattet af anvisningen. Et byggeprojekt styres ved juridiske aftaler mellem bygherren og 10

9 byggeprojektets aktører. Den måde, som aktørerne relaterer sig til bygherren og hinanden på, varierer fra byggesag til byggesag. Eksempelvis kan de projekterende og de udførende have selvstændige og af hinanden uafhængige aftaler med bygherren; eller de projekterende kan være knyttet med en aftale til de udførende. Denne anvisning er tilstræbt udarbejdet uafhængig af de juridiske aftaler mellem byggeprojektets aktører. Før et bygværks udførelse skal mange forskellige bygningsdele projekteres for at opfylde bygværkets funktion. Dette har historisk afledt en række traditionelt adskilte fag i udførelsen, fx kloak, jord, beton, stål, murer, tømrer, blikkenslager. På samme måde er projekteringen opdelt i adskilte fagområder, fx konstruktioner, vvs, ventilation og el, som alle bidrager til bygværkets specifikation. Denne anvisning omhandler alene de bidrag til projektering og udførelse, som er knyttet til sikkerheden og anvendelsen af bygværkets bærende konstruktioner. Læsevejledning Anvisningen kan læses fra start til slut, og introducerer begreber og deres anvendelse i en fortløbende rækkefølge, hvor der bygges videre på tidligere definerede begreber. Som sådan er anvisningen en sammenhængende tekst. Anvisningen kan også anvendes til opslag af forhold, som har særlig interesse for en projekterende eller en byggesagsbehandler. En række emner er behandlet, så indholdet kan anvendes som tjekliste ved projektering. I de senere års systematisering og digitalisering af byggeriet i Danmark er indført begrebet 'bygningsdel' om ethvert fysisk objekt, der indgår i bygværket. I denne anvisningstekst er valgt en konsekvent brug af vendingen 'konstruktionsdel' som synonym for 'bærende bygningsdel', fordi anvisningen alene fokuserer på de bygningsdele, der indgår i de bærende konstruktioner, og ikke vedrører bygningsdele som sådan. Anvisningen anvender en række begreber, der undervejs i teksten er defineret og beskrevet første gang, de anvendes. De væsentligste begreber er listet alfabetisk i ordlisten i appendiks A. Det forudsættes, at læseren er bekendt med konstruktionsnormer og standarder, som der refereres til i Bygningsreglement 2008, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007). 11

10 Sammenfatning Anvisningen gennemgår opbygningen af den statiske dokumentation i en byggesag og beskriver i detaljer en struktur for indholdet af de enkelte dele af den statiske dokumentation. Der skelnes mellem den statiske dokumentation af den fysiske konstruktion og dokumentation af projekteringen. Desuden beskrives organiseringen af projekteringen. Opgaverne med de enkelte dele af den statiske dokumentation beskrives både for den bygværksprojekterende og for de projekterende af de enkelte konstruktionsafsnit. Herunder er der i anvisningen gjort særligt rede for planlægning, gennemførelse og dokumentation af kontrol af den statiske dokumentation. Anvisningen giver også en række tjeklister og råd om håndtering af den statiske dokumentation; blandt andet hvordan de enkelte dele administreres, dokumenteres, identificeres og udformes. Specielt redegøres for en hensigtsmæssig håndtering af de digitale dele af den statiske dokumentation, og hvordan disse dele indarbejdes i den statiske dokumentation. Endelig redegøres for hvordan den statiske dokumentation indgår i myndigheders byggesagsbehandling og udstedelse af byggetilladelse. 12

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 100 Offentligt Undersøgelse af årsager til tagkollaps

Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 100 Offentligt Undersøgelse af årsager til tagkollaps Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 100 Offentligt Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med snefald vinteren 2010 Forord... 2 1. Sammenfatning... 4 1.1 Resume... 4 1.2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri SBi 2005:11 Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2

Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til kravspecifikation - revision 2 DACaPo Marts 2006 Erhvervs- og byggestyrelsen Bygherrekrav - Digital Aflevering Vejledning til

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling BETÆNKNING NR. 1387

Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling BETÆNKNING NR. 1387 Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling BETÆNKNING NR. 1387 Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling MODERNISERING AF BESTEMMELSERNE OM NABOORIENTERING OG DE BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere