Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere"

Transkript

1 Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord Baggrund Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse Den anerkendte statiker som projekterende Den anerkendte statiker som kontrollant Statikererklæring Referencer Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende Anneks B: Eksempel på statikererklæring fra en kontrollant Udarbejdet af: Statikeranerkendelsesudvalget Kontrolleret af: Statikeranerkendelsesudvalget Godkendt af: Bjarne Chr. Jensen (fmd) 20. juni 2008

2 Forord Side 2 af 23 Indhold Dette notat er resultatet af Statikeranerkendelsesudvalgets drøftelser i perioden april 2006 til foråret 2008 om det fremtidige virke af anerkendelsesordningen for statikere. Notatet gennemgår aspekter af ovenstående, men indeholder ikke færdige formuleringer til brug i vedtægter. Indholdet er tænkt som grundlag for en sådan kommende revision af ordningens vedtægter. Notatet omfatter imidlertid ikke alle nødvendige forhold for et sæt dækkende vedtægter, og dele af de eksisterende vedtægter må derfor indgå i udformningen af nye vedtægter. Proces Notatets delelementer er udarbejdet i 4 arbejdsgrupper. Foruden udvalgsmedlemmer har følgende personer fra byggebranchen venligt deltaget i arbejdsgruppernes arbejde. Lars German Hagsten, Ingeniørhøjskolen i Aarhus Carsten Schrøder, ConSize Henrik Storm Nielsen, Jørgen Wessberg A/S Lene Rohde Kristensen, Sloth Møller, Rådgivende ingeniører A/S Finn Oluf Sørensen, EKJ Rådgivende ingeniører AS Henrik Klinge, Alectia (udtrådt af udvalget og arbejdsgruppen i perioden) Henrik Jørgensen, Rambøll (tidl. Odense kommune, udtrådt af arbejdsgruppen i perioden) Udvalget har bearbejdet arbejdsgruppernes bidrag samt haft notatet i høring hos Dansk Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af Anerkendte Statikere Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Efterfølgende er notatet færdiggjort, som det her foreligger. I regi af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, (SBi) udarbejdes en anvisning om statisk dokumentation med henblik på udgivelse ultimo 2008, SBi-anvisning [XXX], (Aagaard og Feddersen, 2008). Anvisningen omhandler udarbejdelse, struktur og kontrol af statisk dokumentation for bærende konstruktioner i bygge-/anlægsprojekter. Nærværende notat er koordineret med denne kommende anvisning og bygger i vid ustrækning herpå. Videre arbejde Vedtægter for anerkendelsesordningen for statikere foreslås ændret i henhold til notatets principper. Bygningsreglementets henvisninger til ordningen justeres tilsvarende, herunder bilag 3 til BR08, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Disse ændringer koordineres med udgivelse af den kommende SBi-anvisning [XXX]. Udvalget påtænker efter en revision af ordningens vedtægter at tydeliggøre praksis gennem en systematisk beskrivelse af sine procedurer i en 'Håndbog

3 for Anerkendelsesordningen for statikere i Danmark'. Håndbogen udarbejdes i overensstemmelse med ISO/CEN 9001:2000 om Kvalitetsstyringssystemer (Dansk Standard, 2000), og udmønter ordningens vedtægter i praktisk virke. Håndbogens indhold vil i vid udstrækning være baseret på principper og indhold i nærværende notat. Procedurerne vil som minimum omfatte Ansøgning om tildeling af anerkendelse Behandling af projekt ved ansøgning om tildeling af anerkendelse Bedømmelse af ansøgning om tildeling af anerkendelse Ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse Bedømmelse af ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse Håndtering af viden om problemer med en anerkendt statikers virke Fratagelse af anerkendelse Behandling af klage over anerkendelsesudvalgets afgørelser Side 3 af 23 Ordningens vedtægter bør ved en revision holdes på et overordnet og principielt niveau, og overlade beskrivelse af ordningens praktisk virke til håndbogens procedurebeskrivelser. Endvidere påtænkes udarbejdet 2 vejledninger for anerkendte statikere: Vejledning for anerkendte statikeres virke som projekterende Vejledning for anerkendte statikeres virke som kontrollant Erklæring Vedtaget på Statikeranerkendelsesudvalgets møde den 17. juni 2008 af Bent Feddersen, Rambøll Bjarne Christian Jensen, Syddansk Universitet (fmd) Henrik Mørup, NIRAS A/S John Dalsgaard Sørensen, Aalborg Universitet Joszef Fodor, Gentofte Kommune Kjeld Thomsen, ISC Rådgivende Ingeniører A/S Niels-Jørgen Aagaard, SBi, Aalborg Universitet Per Enggaard Haahr, Mærsk Construction (tidl. Københavns kommune) Torben Erik Nielsen, NCC Teknik

4 1. Baggrund Side 4 af 23 Formål med anerkendelsesordningen Bygningsreglementet BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) konstituerer i pkt. 1.4, stk 5, og tilhørende bilag 3, anerkendelsesordningen for statikere. Ordningen administreres efter regler vedtaget i Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse. Formålet med anerkendelsesordningen for statikere er at højne kvaliteten ved projektering af bærende konstruktioner i bygge-/anlægssektoren. Det er i ordningens grundlag specificeret, at formålet er at lette bygningsmyndighedernes arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere, uden at byggeprojekters statiske dokumentation forringes. Det er endvidere hensigten med ordningen, at denne ved sin tilstedeværelse kan medvirke til at sikre kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri. Ved brug af ordningen behøver bygningsmyndighederne ikke eller kun i begrænset omfang at kontrollere den statiske dokumentation for et projekt, såfremt denne er udarbejdet af eller kontrolleret af en anerkendt statiker, og såfremt denne har udarbejdet og underskrevet en statikererklæring. Den anerkendte statiker deltager ikke i byggesagsbehandlingen, idet denne alene varetages af bygningsmyndighederne. For bygværker, hvor der i henhold til Bygningsreglementet kræves tredjepartskontrol, stilles der krav om, at tredjepartskontrollen skal udføres af en anerkendt statiker. Ordningen er i øvrigt frivillig for bygningsmyndighederne Formål med revision af Anerkendelsesordningen for statikere I de senere år har flere parter i byggeriet talt for en opstramning af kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri; en kvalitet der har været rejst tvivl om i forbindelse med konkrete alvorlige svigt af bærende konstruktioner. Anerkendelsesordningen for statikere bidrager afgørende til denne kvalitet gennem de anerkendte statikeres virke som projekterende og kontrollerende. Når der derfor ikke mindst fra anerkendte statikere selv - er rejst tvivl om hvorvidt ordningen virker efter hensigten, er der derfor god grund til at tage ordningens virke op til overvejelse. I forlængelse af denne kvalitetsdiskussion er der påpeget tvivl om hvorledes anerkendte statikere kan forventes at virke i deres bidrag til kvalitetsstyringen. Spørgsmålet om hvad en anerkendt statikers underskrift på en statisk dokumentation indebærer, trænger til besvarelse, og en revision af ordningen må derfor vedrøre i det mindste følgende forhold: Hvad skal de anerkendte statikeres virke som projekterende af bærende konstruktioner som minimum omfatte? Hvad skal de anerkendte statikeres virke som kontrollerant af projekter for bærende konstruktioner som minimum omfatte?

5 Hvilke krav skal stilles til ansøgere for at opnå anerkendelse, og hvilke dele af ansøgningsprojektet skal ansøgeren som minimum selv have bidraget med? Hvilke krav skal stilles til anerkendte statikeres virke for at opnå fornyelse af anerkendelsen? Hvorledes kan bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer sikres? Hvornår kan en anerkendt statiker fratages anerkendelsen? Side 5 af 23 Statisk dokumentation Statisk dokumentation har til formål at dokumentere at ydeevnen af projekterede konstruktioner opfylder normkrav, krav til god byggeskik samt eventuelle supplerende funktionskrav til bygværket. Statisk dokumentation har såvel med hensyn til antallet af involverede parter, økonomiske betingelser og metodik undergået store forandringer over de seneste årtier; en forandring der fortsat pågår: Tidligere var der en klar adskillelse mellem projektering og udførelse, og rollerne mellem de implicerede parter var klare. Projekteringen gennemførtes i reglen før udførelsen. I dag kan den udførende og leverandører også gennemføre dele af projekteringen, ligesom der kan være flere projekterende. I de senere år er det blevet mere almindeligt at udbyde projektering i fast pris, og at billigste tilbudsgiver tildeles opgaven. I visse tilfælde har denne priskonkurrence givet anledning til spørgsmålstegn ved såvel kvalifikationen af de involverede statikere som kvaliteten af den udarbejdede statiske dokumentation. Stadig flere statiske beregninger bliver i dag udført ved hjælp af IT. Hidtil har IT-baserede beregninger primært bestået af en række enkeltstående beregningsforløb til snitkraftbestemmelser, tværsnitsanalyser osv. Dette ændrer sig i disse år i retning af stadigt mere integrerede datamodeller, hvor beregninger af konstruktioner bliver automatiseret og ingeniørens håndberegninger er begrænsede. Arbejdsprocedurerne ændrer sig tilsvarende med større krav til overblik hos de projekterende og gennemskuelighed af den statiske dokumentation. For også i fremtiden at kunne opfylde sit formål, må en revision af ordningen tage højde for ovennævnte udviklinger. Grundlag for revision af anerkendelsesordningen for statikere Som grundlag for en revision af Anerkendelsesordningen for statikere lægges følgende principper: 1. Statikeranerkendelsen gives til navngivne personer. Dermed kan ordningen bidrage til at værne mod at firmaøkonomiske interesser vil kunne reducere kvaliteten af de bærende konstruktioner; fx ved fastprisaftaler. 2. Anerkendte statikere skal være uddannede ingeniører, og kunne dokumentere en bred viden inden for konstruktionsområdet. 3. Krav for at opnå betegnelsen 'Anerkendt statiker' skal afspejle de opgaver den anerkendte statiker senere kommer til at varetage, og kandidaten skal derfor have virket efter danske byggeregler og normer. 4. Anerkendte statikere skal holde kompetencen ved lige gennem stadig beskæftigelse med projektering af bærende konstruktioner, og anerkendelsen skal derfor fornyes med jævne mellemrum

6 5. Brugen af anerkendte statikere skal være knyttet til bygværksprojekteringen, jf. Bygningsreglementet, bilag 4 og SBi-anvisning [XXX]. Derved sikres helheden af den statiske dokumentation, og at der ikke i myndighedsbehandling kræves anerkendte statikere i små opgaver. 6. Anerkendte statikere kan varetage to forskellige roller, dels at være projekterende, dels at være kontrollant. I sagens natur kan den anerkendte statiker ikke varetage begge roller på samme byggesag Når den anerkendte statiker virker som projekterende skal dennes ydelser som minimum omfatte de i kap. 3 beskrevne forhold Når den anerkendte statiker virker som kontrollant skal dennes ydelser som minimum omfatte de i kap. 4 beskrevne forhold. 7. Misbrug af titlen 'Anerkendt statiker' eller grov forsømmelse af almindelige pligter som statiker kan føre til fratagelse af anerkendelsen. 8. Anerkendelsesordningens praksis dokumenteres i procedurebeskrivelser, som er offentligt tilgængelige. 9. Forventninger til anerkendte statikeres virke beskrives i vejledninger, som er offentlig tilgængelige, og så vidt muligt bygget på SBi-anvisning [XXX]. Side 6 af 23 Overgang fra gammel til ny ordning Gammel ordning fungerer og virker indtil ny ordning er fuldt beskrevet i vedtægter og disse er vedtaget. Håndbog og vejledninger bør være tilgængelige ved nyordningens ikrafttræden. Regler for tildeling, berostillelse og fratagelse af anerkendelse kan træde i kraft umiddelbart ved nyordningens ikrafttræde. I en periode på 2 år efter indførelsen af de nye regler for Anerkendelsesordningen for statikere sker fornyelse efter de eksisterende regler, herefter sker fornyelse efter de her beskrevne regler, idet lister over projekter, hvor ansøgeren har virket som projekterende og som kontrollant kun kan strække sig tilbage til den nye ordnings ikrafttræden; se kap. 2.

7 2. Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse Side 7 af Tildeling af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Krav og procedure ved tildeling For at komme i betragtning som ansøger til betegnelsen 'Anerkendt statiker', skal ansøgeren kunne dokumentere relevant kompetencegivende uddannelse samt praktisk erfaring med projektering af bærende konstruktioner svarende til minimum 5 års fuldtidsbeskæftigelse. De 5 år må højst være spredt over en periode på 10 år. Ansøgere, der ønsker at blive anerkendte statikere, skal til statikeranerkendelsesudvalget dokumentere deres statiske kompetencer ved at indsende et virkeliggjort projekt til bedømmelse i statikeranerkendelsesudvalget. Ansøgeren skal selv have udarbejdet projektet. Med 'projekt' forstås det materiale, der beskriver og dokumenterer de bærende konstruktioners statiske virkemåde og ydeevne i h.t. BR08 bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) samt SBi-anvisning [XXX], og materialet skal omfatte såvel del A. Konstruktionsdokumentation som del B. Projektdokumentation jf ovenstående. Ansøgeren skal efterfølgende præsentere projektet, og kunne besvare spørgsmål af statisk art knyttet til projektet. Såvel projekt som præsentation lægges til grund for efterfølgende bedømmes i statikeranerkendelsesudvalget. Tildeling af anerkendelse kræver at et kvalificeret flertal af udvalgets medlemmer bedømmer såvel projekt som præsentation 'tilfredsstillende'. Godkendelse af ansøger og projekt Inden egentlig sagsbehandling af ansøgningen påbegyndes, skal ansøgeren og det projekt ansøgeren vil gøre brug af godkendes. Godkendelse sker ved, at ansøgeren fremsender en udfyldt blanket med ansøgerens data. Paradigme herfor downloades fra anerkendelsesordningens hjemmeside. Sammen med ansøgningen fremsendes en beskrivelse af det projekt der ønskes benyttet ved bedømmelsen, herunder en beskrivelse af ansøgerens egne arbejder knyttet til projektet. Endvidere bilægges ansøgerens CV. Beskrivelsen af projektet skal omfatte dels en beskrivelse af bygværket og konstruktionen, dels en beskrivelse af konstruktionens statiske virkemåde, svarende til de krav der gælder for Projektgrundlag-bygværk, jf. SBianvisning nr. [XXX]. For projektet skal følgende krav være opfyldt: Projektets konstruktioner skal have en sådan form og kompleksitet, at projektet egner sig til at give et indtryk af ansøgerens alsidige statiske kvalifikationer. Projektet kan med fordel være opbygget som angivet i Statisk Dokumentation, SBi-anvisning nr. [XXX]. Projektet skal omfatte den fulde statiske dokumentation, dvs. såvel konstruktionsdokumentation som projektdokumentation og alle hertil knyttede bilag, herunder tegninger, bygningsmodeller etc.

8 Projektet skal have en status svarende til det niveau der fordres for indsendelse til bygningsmyndighederne for opnåelse af byggetilladelse. Projektet skal vedrøre et bolig-, institutions-, sports-, erhvervs- eller industribyggeri som ved ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 5 år regnet fra dato for bygningsmyndighedens udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Projektet skal vedrøre en selvstændig konstruktion med egen stabilitet. Konstruktionerne skal være henført til middel eller høj konsekvensklasse, jf Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007). Konstruktionen skal indeholde forskellige konstruktionsdele som f.eks. søjler, bjælker, skiver, plader og fundamenter, ligesom konstruktionsdelene skal omfatte mere end et konstruktionsmateriale. Side 8 af 23 For ansøgeren skal følgende krav være opfyldt: Ansøgeren skal have en relevant kompetencegivende statsgodkendt ingeniøruddannelse mindst svarende til BSc.-niveau Ansøgeren skal have virket som projekterende som anført i kap. 3, og som minimum selv have udarbejdet Projektgrundlag-bygværk forestået lastnedføringer og stabilitetsberegninger. udarbejdet statiske beregninger for en væsentlig del af de indgående konstruktionsdele, herunder forskellige konstruktionstyper og materialetyper. For beregninger udført af andre end ansøgeren, herunder konstruktionsafsnitsprojekterende, skal ansøgeren være bekendt med indholdet af beregningerne, herunder de grænseflader der er mellem de forskellige projekterende. Når der foreligger en godkendelse af såvel ansøger som projekt, påbegyndes bedømmelsen. Bedømmelse af projektet og ansøger Det indsendte projekt vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende ansøgning for øje og skal bestå af 1 eller flere eksterne eksperter samt minimum 2 udvalgsmedlemmer. Der afholdes en evaluering, hvor bedømmelsesudvalget og ansøgeren er til stede. Evalueringen indledes med at ansøgeren indenfor max. ½ time fremlægger projektet. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende elementer: Beskrivelse af bygværket. Beskrivelse af bygværkets statiske virkemåde. Beskrivelse af forhold knyttet til brand, robusthed, funktionskrav etc. Beskrivelse af de konstruktive materialer der indgår. Lastfastsættelser, dvs. permanente laster, nyttelaster, naturlaster, ulykkeslaster etc. Overordnet gennemgang af stabilitetsberegningen. Gennemgang af statiske beregninger af udvalgte bygningsdelstyper. Beskrivelse af grænseflader til konstruktionsafsnitsprojekterende. Herefter vil der være lejlighed til opklarende spørgsmål fra bedømmelsesudvalgets side. Fremlæggelsen og den efterfølgende spørgerunde knytter sig alene til projektet.

9 Efter evalueringen udarbejder bedømmelsesudvalget en indstilling, der stiles til Statikeranerkendelsesudvalget. Til grund for bedømmelsen lægges en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og konstruktive forståelse; d.v.s. evnen til at vurdere statiske systemer og en statisk models refleksion af et bygværks virkemåde om fornøden stabilitet, robusthed etc. er til stede om snitkræfter, deformationer etc. har den rigtige størrelsesorden relevante lastkombinationer og kritiske lasttilfælde for bygværket flere faglige emner som fx statisk ligevægt, svingninger, fundering, beton, stål, træ, murværk etc. om noget virker fornuftigt og rimeligt uden at gå i detaljer, fx i forhold til input og output data fra beregningsprogrammer, eller om noget virker sært og bør undersøges nærmere egne begrænsninger og kunne trække på fornødne faglige ekspertiser, når egne kompetencer ikke rækker. Side 9 af 23 Statikeranerkendelsesudvalget tager endelig stilling til hvorvidt ansøgeren kan tildeles betegnelsen 'Anerkendt statiker' baseret på en helhedsvurdering af godkendelse, bedømmelse og indstilling. Besked tilgår herefter skriftligt ansøgeren. Beslutningen vil almindeligvis ikke blive begrundet. Anerkendelsen gives for 5 år, hvorefter anerkendelsen automatisk udløber. Ved evt. afslag anvises ansøgeren klagemulighed. 2.2 Virke som anerkendt statiker Det påhviler den anerkendte statiker at virke efter følgende kodeks: At virke i overensstemmelse med byggeregler og god byggeskik At virke for bygningsbrugernes sikkerhed At udvise den til opgaven til enhver tid passende omhu At søge usikkerhed reduceret til et rimeligt og almindeligt niveau At søge kritiske forhold belyst af den bedste kompetence; om nødvendigt ved at spørge specialister At virke efter regler og vejledninger fra ordningen for anerkendte statikere 2.3 Fornyelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Krav ved fornyelse En anerkendelse skal fornys hvert 5. år. For at få en statikeranerkendelse fornyet, skal den anerkendte statiker have virket som projekterende og/eller som kontrollant på et væsentligt antal byggeprojekter i perioden siden tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse. Hvor den anerkendte statiker har virket som projekterende, skal vedkommende have forestået projektering af byggerier i h.t efterfølgende kap.3. Hvor den anerkendte statiker har virket som kontrollant, skal vedkommende have forestået kontrol af byggerier i h.t. efterfølgende kap.4.

10 Procedure ved fornyelse Ved anmodning om fornyelse af anerkendelse, skal ansøgeren indsende: Et udfyldt ansøgningsskema med personoplysninger samt oplysninger om uddannelse, nuværende ansættelse mm. En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse, siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som projekterende og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet. En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse, siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som kontrollant og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet. En orientering om ansøgerens nuværende virke, herunder den skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på projektering og den skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på kontrol af projekter. Side 10 af 23 På baggrund af det fremsendte materiale kontrollerer Statikeranerkendelsesudvalget om de formelle krav nævnt ovenfor er opfyldte. Til støtte for kontrollen kan udvælges og rekvireres et antal statikererklæringer og kontroldokumentationer afhængig af mængde og størrelse af projekterne (ca %). Ultimativt kan udvalget udvælge og rekvirere et eller flere af de anførte projekters statiske dokumentation. Fornyelse tildeles, hvis kontrollerne nævnt ovenfor viser et tilfredsstillende virke som projekterende og/eller kontrollant. Tilfredsstillende vurderes i forhold til kravene i kap. 3 henholdsvis kap Berostillelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' En statikeranerkendelse kan efter anmodning af den anerkendte statiker stilles i bero i maksimalt 3 år. Ved ansøgning om genoptagelse af anerkendelsen skal ansøgeren indsende: En orientering om ansøgerens virke i perioden, hvor anerkendelsen har været sat i bero, og en orientering om ansøgerens planlagte virke, når/hvis anerkendelsen genoptages. Lister over projekter gennemført de seneste 3 års før anerkendelsen blev sat i bero, jf. beskrivelse af listerne ved ansøgning om fornyelse Anerkendelsesudvalget foretager herefter en bedømmelse efter retningslinierne for fornyelse af anerkendelsen. Genoptagelse efter berostillelse kan ske på basis af nugældende regler. 2.5 Fratagelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Årsager til fratagelse Betegnelsen 'Anerkendt statiker' kan fratages en person af en af følgende grunde: 1. Misbrug af betegnelsen 'Anerkendt statiker'; fx at underskrive statikererklæring uden at have virket som beskrevet i denne eller ved at markeds-

11 føre tjenesteydelser knyttet til betegnelsen på en sådan måde, at anerkendelsesordningen bringes i miskredit. 2. Grov tilsidesættelse af almindeligt professionelt fagligt ansvar som statiker eller anden uprofessionel aktivitet som måtte lede til usikre konstruktioner, fx ved at tilsidesætte en eller flere af de aktiviteter der er knyttet til virket som anerkendt statiker jvf kap 3&4 eller ved at tilsidesætte almindelig god byggeskik jf BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) og SBianvisning 216 om bygningsreglementet (Stang et al., 2008). 3. Udløb af gyldighedsperiode uden ansøgning om fornyelse eller ved ikke at have opnået fornyelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit Ikke opnå genoptagelse efter berostillelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit 2.3. Side 11 af 23 Ovenstående fratagelsesgrunde 1 og 2 vedrørende misbrug af anerkendelsen og tilsidesættelse af fagligt ansvar lægges kun til grund for en fratagelse såfremt forholdet kommer til udvalgets kendskab via en anmeldelse om forhold i en konkret byggesag. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen. Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om forholdet hvori misbruget har fundet sted, eller byggesagen hvori tilsidesættelsen har fundet sted det eller de forhold der lægges til grund for anmeldelsen påvist eller formodede konsekvenser af misbruget eller tilsidesættelsen den anmeldte anerkendte statiker og dennes rolle i det anmeldte forhold anmelderens person; herunder persondata samt anmelderens relation til såvel det anmeldte forhold som den anmeldte anerkendte statiker. Procedure ved fratagelse Anmeldelsen vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende anmeldelse for øje og skal bestå af minimum 2 udvalgsmedlemmer samt eventuelt 1 eller flere eksterne eksperter. Den anmeldte anerkendte statiker forelægges anmeldelsen, udbedes en skriftlig udtalelse og anmodes om at fremsende relevant materiale. Til grund for bedømmelsen indhentes øvrige oplysninger og materiale om misbrugsforholdet og/eller den konkrete byggesag. Hvis der er tale om en tilsidesættelse i en konkret byggesag indhentes nødvendigt projektmateriale og dertilhørende erklæringer. Derpå udarbejder bedømmelsesudvalget en rapport som forelægges den anmeldte statiker til udtalelse indenfor en angivet tidsfrist. Den endelige rapport tilsendes statikeranerkendelsesudvalget som beslutter i sagen udfra en helhedsvurdering. Bag beslutningen skal stå en overvejende majoritet af udvalgets medlemmer. Beslutningen om fratagelse eller ej meddeles den anmeldte anerkendte statiker samt anmelderen.

12 3. Den anerkendte statiker som projekterende Side 12 af Den anerkendte statikers ydelser som projekterende Ydelser Det kan være relevant for en anerkendt statiker at virke som projekterende af konstruktioner, der henføres til dokumentationsklasserne normal og høj jf.sbi-anvisning [XXX]. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Den anerkendte statikers virke som projekterende er knyttet til bygværket som helhed. Derudover kan den anerkendte statiker også virke som projekterende af enkelte konstruktionsafsnit på linie med andre konstruktionsafsnitsprojekterende. Den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende på bygværket, omfatter som minimum at deltage i projekteringen fra start til slut, således at der projekteres hensigtsmæssige og fornuftige konstruktioner koordinere og samle den statiske dokumentation for bygværket og konstruktionsafsnittene, således at dette udgør et hele udarbejde og underskrive en statikererklæring udarbejde (U), kontrollere (K) og godkende (G) dele af den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning [XXX] som minimum i h.t. følgende tabel og nedenstående beskrivelse af aktiviteter: Tabel 1: Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets konsekvensklasse. Aktiviteterne U, K og G dækker den pågældende del af dokumentationen. ID 1 A A1 Del af statisk dokumentation Konstruktionsdokumentation Projektgrundlag Dokumentationsklasse 2 Normal a. Beskrivelse af statisk system og stabilitet K+G U+G b. Øvrige dele af Projektgrundlag G U+G A2 Statiske beregninger 3 a. Statiske beregninger bygværk K+G U 4 +G A3 b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, egen organisation c. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, anden organisation 5 Konstruktionsændringer (evt.) Høj K+G K 1 Se SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation 2 Som defineret i Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007) 3 Inklusiv relevante konstruktionstegninger 4 Omfatter: lodret lastnedføring, beregning af hovedstabiliteten, dokumentation af brud- og anvendelsesgrænsetilstande samt robusthed. Øvrige beregninger: K+G. 5 Kontrollen omfatter alene at supplerende forudsætninger er i orden, at Projektgrundlag er fulgt samt at anvisninger i Statisk projekteringsrapport om kontrol er fulgt.

13 ID 1 Del af statisk dokumentation Dokumentationsklasse 2 Normal Høj B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport K+G U+G B2 Statisk kontrolrapport - K B3 Statisk tilsynsrapport (evt) - K Side 13 af 23 Kontrol (K) omfatter alene kontrol i rollen som projekterende Den anerkendte statikers virke som projekterende ved udarbejdelse, kontrol og godkendelse af den statiske dokumentation afspejler og dokumenterer, at den anerkendte statiker faktisk har koordineret og samlet den statiske dokumentation på tilfredsstillende vis. 3.2 Aktiviteter Udarbejde Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være selv at udarbejde særlige dele af den statiske dokumentation. Udarbejdelsen består i, at den anerkendte statiker selv har tilrettelagt og udformet dokumentationen eller har haft en aktiv dominerende rolle heri. Der kan godt have medvirket faglige kollegaer til støtte for udarbejdelsen. Kontrollere Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at foretage uafhængig kontrol af andre projekterendes arbejde. Kontrollens niveau fastlægges i den statiske projekteringsrapport som minimumskontrol, udvidet kontrol eller maksimumskontrol i h.t. SBi-anvisning [XXX]. Godkende Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at godkende hele eller dele af den statiske dokumentation før frigivelse. Godkendelsen tilkendegiver, at den anerkendte statiker er bekendt med dokumentationens indhold, samt at denne er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med projektets grundlag. Den anerkendte statiker kan kun godkende dokumentation udarbejdet i egen organisations regi. Den anerkendte statiker kan ikke godkende anden parts dokumentation. Ønskes en sådan 'godkendelse' sker dette ved at gennemføre en kontrol og i kontroldokumentationen anføre hvorvidt det kontrollerede er i overensstemmelse med projektgrundlag mm. Hvis dette er tilfældet oplyses dette heri. Hvis det ikke er tilfældet oplyses om fundne afvigelser og konsekvenser heraf.

14 4. Den anerkendte statiker som kontrollant Side 14 af Grundlag for kontrollen En anerkendt statiker kan indgå som uafhængig kontrollant; jf. Bygningsreglement, bilag 4, og SBi-anvisning nr. [XXX]. Det forudsættes, at projekteringen er tilendebragt, og at den statiske dokumentation i sin fulde form foreligger færdig udarbejdet, kontrolleret og godkendt inden materialet overdrages til den anerkendte statiker for kontrol. Der kan aftales en successiv kontrol, hvor dokumentationens dele kontrolleres i den takt de færdiggøres. Der vil da være behov for en afsluttende kontrol, når hele dokumentationen foreligger i færdig form, for at sikre sammenhæng i materialet. Den anerkendte statiker kan med fordel kontrollere den første dækkende udgave af Statisk Projekteringsrapport samt Projektgrundlag i starten af projekteringen, så projektets forudsætninger på et tidligt tidspunkt i projektforløbet er klarlagt. Hvis den anerkendte statiker ikke selv besidder ekspertise indenfor et givet fagområde, skal denne søge støtte hos eksperter indenfor det pågældende område. Den pågældende eksperts kvalifikationer og virke i sagen skal fremgå af den anerkendtes statikers erklæring. Resultater fra rettelsesrunder, som optræder efter at hovedprojektet er tilendebragt, skal også kontrolleres af den anerkendte statiker. 4.2 Formål med kontrollen Formålet med den uafhængige kontrol fremgår af SBi-anvisning [XXX]. Den anerkendte statikers kontrol skal ideelt set sikre, at udfaldskravene til den statiske dokumentation er opfyldt, hvorved forstås at denne skal være dækkende, tilstrækkelig og korrekt. Alt væsentligt skal være medtaget, intet væsentligt må være overset, og de valgte løsninger blandt de mulige løsninger skal være forsvarlige. Der må ikke være væsentlige fejl og mangler i den statiske dokumentation. Et hovedprincip for en uafhængig kontrol er, at der ses på materialet med friske øjne. Det er imidlertid afgørende for kontrolfunktionen, at den anerkendte statiker i sit virke som kontrollant ikke foretager en 'alternativ projektering', og lancerer sine egne foretrukne løsninger, men alene holder sig til at kontrollere det foreliggende. Det er de projekterendes ansvar at tage konsekvenser af de forhold, som den anerkendte statiker ved sin kontrol måtte have fundet uheldige, manglende eller direkte fejlagtige. Den anerkendte statiker skal som uafhængig kontrollant således ikke godkende den statiske dokumentation, men alene kontrollere denne og fremlægge sine kommentarer. 4.3 Kontrollens gennemførelse Kontrollen beskrives i Statisk Projekteringsrapport, hvoraf kontrollens omfang og niveau skal fremgå.

15 Kontrolniveau Kontrolniveauet bestemmer dybde af kontrollen. Der anvendes de i SBianvisning [XXX] definerede 3 kontrolniveauer Minimumskontrol (Mi), Udvidet kontrol (U) og maksimumskontrol (Ma) som angivet i nedenstående tabel: Side 15 af 23 Tabel 2: Typiske kontrolniveauer som funktion af dokumentationsklasse. Kontrollerne Min, Udv og Max dækker den pågældende del af dokumentationen. ID* Del af statisk dokumentation A Konstruktionsdokumentation Dokumentationsklasse* Normal A1 Projektgrundlag Max Max A2 Statiske beregninger - a. Statiske beregninger bygværk - b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit Konstruktionstegninger - a. Konstruktionstegninger bygværk - b. Konstruktionstegninger konstruktionsafsnit Udv Udv Udv Udv Høj Max Max Max Max A3 Konstruktionsændringer Udv Max B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport Udv Max B2 Kontrol af konstruktionsdokumentation Min Udv B3 Statisk tilsynsrapport Min Udv * Dokumentationsklasser fremgår af SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at vælge et alment kontrolniveau for bygværket som helhed, og så specificere afvigelser herfra for udvalgte konstruktionsafsnit og konstruktionselementer eller alternativt specificeret for udvalgte dokumenter. Kontrolomfang Kontrolomfang beskriver det kontrollen omfatter. Kontrolomfanget beskrives i statikererklæring; evt. blot ved henvisning til bilagt Statisk Projekteringsrapport. Det fastlagte kontrolomfang kan omfatte hele bygværket, udpegede konstruktionsafsnit eller specifikke konstruktionsdele. Det fastlagte kontrolomfang kan alternativt være beskrevet ved dele af den statiske dokumentation; der skal kontrolleres; fx at udpegede dele af statiske beregninger skal kontrolleres, medens øvrige dele af den statiske dokumentation ikke skal kontrolleres. Man kan naturligvis fastlægge et hvilket som helst kontrolomfang i projektet; fx 10 % eller 50 % ligesom kontrolomfanget kan varieres alt efter konstruktionsafsnit og konstruktionselementer.

16 Kontrolbeskrivelse Det skal beskrives i statikererklæringen, hvad der er kontrolleret. Beskrivelsen skal inkludere såvel kontrolniveau som kontrolomfang, og disses kombination. Side 16 af Resultat af den anerkendte statikers kontrol Omfanget af den anerkendte statikers kontrol beskrives i Statisk projekteringsrapport. Resultatet af den anerkendte statikers kontrol indgår i Kontrol af konstruktionsdokumentation. Som afslutning på kontrolarbejdet udarbejder og underskriver den anerkendte statiker en statikererklæring; se kap.5.

17 5. Statikererklæring Side 17 af Statikererklæringens formål Udover den anerkendte statikers bidrag til projektering og kontrol skal denne udarbejde en statikererklæring, der beskriver den anerkendte statikers deltagelse i projekteringen. Som følge af byggesagens organisering og projekteringsforløbet kan statikererklæringen være opbygget med en overbygning og en række delerklæringer, der indsendes til bygningsmyndighederne sammen med hvert delandragende for projektet. Formålet med statikererklæringen er at beskrive den anerkendte statikers virke i projektet, og at den anerkendte statikers ved sin underskrift af erklæringen bekræfter at have virket som beskrevet; d.v.s. enten som bygværksprojekterende i henhold til Bygningsreglementet, bilag 4 "Statisk dokumentation" jf. afsnit 3, eller som kontrollant jf afsnit Statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende Statikererklæringen for den anerkendte statiker som projekterende skal indeholde en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i som projekterende på projektet, og det skal klart fremgå, hvad denne selv har udført med reference til skemaet "Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets konsekvensklasse ; se afsnit 3. Det skal endvidere fremgå, hvad der er projekteret af andre. Dette kan dels være i forhold til et fagligt speciale, der ikke er dækket af den anerkendte statiker, og dels i forhold til, at projektet har en sådan størrelse, at andre projekterende er involveret. Der kan ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises til den statiske projekteringsrapport. Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår projektering af dele af bygværket, fx enkelte bygningsdele som tagkassetter eller altaner, skal disse oplistes. Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen sammen med den statiske dokumentation. Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende findes som anneks A 5.3 Statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant Statikererklæringen for den anerkendte statiker som kontrollant skal indeholde en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i som kontrollant på projektet, og det skal klart fremgå, hvor dybt kontrolleren er gennemført med reference til skemaet Typiske kontrolniveauer for den anerkendte statikers kontrol ; se afsnit 4 samt det kontrolleredes omfang. Statikererklæringen bilægges den anerkendte statikers bidrag til Kontrol af Konstruktionsdokumentation, som fx kan bestå i udfyldte kontrolskemaer. Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår kontrol af dele af den statiske dokumentation skal disse oplistes.

18 Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen af konstruktioner sammen med den statiske dokumentation. Side 18 af 23 Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant findes som anneks B.

19 Referencer Side 19 af 23 Aagaard, N.J. & Feddersen, B. (2008): Statisk dokumentation, SBi-anvisning [XXX], København. Dansk Standard (2000): Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav, DS/EN ISO 9001:2000, København. Dansk Standard (2007): Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. DS/EN 1990:2007, København, inkl. nationalt anneks DS/EN 1990 DK NA:2007. Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008): Bygningsreglement BR08. København. FRI et al. (2005): Anerkendelsesordningen for statikere revision af ordningen, København. Stang, B.D. (2008): Anvisning til bygningsreglementet, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 216, København.

20 Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende Side 20 af 23 Statikererklæring Stilet til: Bygningsmyndigheden Teknik- og Miljøforvaltningen Postadresse Dato: Sag: Init.: Vedr.: Ejendommen matr. nr. 345 Amagerbro Kvarter, Vermlandsgade 150 m.fl., 2300 København S. Konstruktive ændringer i forbindelse med indretning af laboratorium i bygning 7, og ny tagetage på bygning 8, B-journal nr Undertegnede, der har anerkendelse som statiker i henhold til Bygningsreglement 2008, erklærer herved at have virket som projekterende i forbindelse med udarbejdelse af projektmaterialet for bærende konstruktioner til ovennævnte sag. I korthed har projekteringsarbejdet omfattet følgende: 1. Udvidelse af laboratorium på 1. og 2. sal i bygning 7 2. Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og Ny tagetage på bygning 8. Opgavefordelingen for udarbejdelse og kontrol af den statiske dokumentation fremgår af Statisk projekteringsrapport og projektgrundlaget, hvortil der henvises. Undertegnede har dels været aktivt involveret i udarbejdelse af og dels selv udført dele af den statiske dokumentation, i et omfang svarende til konsekvensklasse CC3 i skemaet Specifikation af den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende (se kap.3) med følgende afvigelser: Projektgrundlag: kap. x om konstruktionsmaterialer og kap. y om laster. Kontrollant fremgår af materialet Statisk projekteringsrapport: afsnit om stabilitet. Udarbejder fremgår af materialet. Statiske beregninger, konstruktionsafsnit 'Dækelementer på bygning 8', kontrollant fremgår af materialet. På nuværende tidspunkt er der følgende udeståender i projektet: Statisk dokumentation for stålkonstruktioner Kontrol af konstruktionsdokumentation for betonelementer (søjler, bjælker, vægge, dæk, trapper) Statisk tilsynsrapport for tagkassetter og altaner. Materialet vil blive fremsendt så snart projekteringen af disse dele er tilendebragt. Med venlig hilsen NN Anerkendt statiker

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og ByggestyrelsenErhvervs- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

SDU OU UNDERVISNINGS- BYGNING 44

SDU OU UNDERVISNINGS- BYGNING 44 Bygherre: SYDDANSK UNIVERSITET Projekt navn: SDU OU Undervisningsbygning 44 Dato: 2014-08-15 Dokument id: SDU OU44_C05.1_NK02-B1 STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT SDU OU UNDERVISNINGS- BYGNING 44 B PROJEKTDOKUMENTATION

Læs mere

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke.

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke. Udkast til vejledning til certificeret brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 KAP 34 545-551 Certificeret brandrådgivers virke I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 12.45-16.15. 1. december

Læs mere

Personcertificering Statik

Personcertificering Statik Personcertificering Statik Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Udgave 4 25-06-2019 Side 1 af 16 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation

Læs mere

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA.

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA. REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl. 14-17.15 i Ingeniørhuset i København 4. oktober 2010/JA Til stede: Fraværende: Bjarne Chr. Jensen (BCJ) (formand), Bent Feddersen

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke Kbh 21. dec. 2018 Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke 531 Formålet med den certificerede statiker og brandrådgivers virke er at sikre, at: 1) byggeriet

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner DS-information DS/INF 1990 1. udgave 2012-04-24 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Consequences classes for building constructions DS/INF 1990 København DS projekt: M258329 ICS: 91.070.10; 91.080.01

Læs mere

Nina Seierup von Ahnen (personlig suppleant for udvalgssekretær)

Nina Seierup von Ahnen (personlig suppleant for udvalgssekretær) Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 6. oktober 2015, kl. 10.00-17.15 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

B. PROJEKTDOKUMENTATION. Skærbæk Skole B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

B. PROJEKTDOKUMENTATION. Skærbæk Skole B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. B. PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole B. PROJEKTDOKUMENTATION

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Torsdag den 13. juni 2013, kl. 12.00-17.00 9. oktober 2013 Til

Læs mere

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER UDARBEJDELSE OG KONTROL AF STATISK DOKUMENTATION SBI-ANVISNING 223 2. UDGAVE 2016 Dokumentation af

Læs mere

Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark

Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere 2010 Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark A. Anerkendelse af statikere... 2 1 Gyldighed... 2 2 Anerkendelse...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Erklæring for Medlemmets kompetence og virke

Læs mere

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Ole Meinicke

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag 9. september 2014, kl. 12.00-17.00. 6. oktober 2014 Til

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Offentligt REFERAT Konstituerende møde i Anerkendelsesudvalget fredag den 12. oktober 2018 kl. 08:00 10:00 IDA Conference, København

Offentligt REFERAT Konstituerende møde i Anerkendelsesudvalget fredag den 12. oktober 2018 kl. 08:00 10:00 IDA Conference, København Offentligt REFERAT Konstituerende møde i Anerkendelsesudvalget fredag den 12. oktober 2018 kl. 08:00 10:00 IDA Conference, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Aase Marie Hou, Niels-Jørgen

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) I medfør af 15 B og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold Godkendt offentligt referat Møde i Statikeranerkendelsesudvalget onsdag den 18. januar 2017 kl. 08:30 10:30 DTU-Byg, Brovej, Bygning 118, lokale 018, 2800 Kgs. Lyngby Fra Statikeranerkendelsesudvalget

Læs mere

Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag den 16. december 2013, kl. 14:00-17:00 20. marts 2014

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København.

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København. Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand),

Læs mere

Anerkendelsesordningen for statikere

Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesordningen for statikere - Revision af ordningen Dato: 2005-11-15 Version: Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Ordningens formål og afgrænsning 3 4. Overgangsordning 4 5. Sammenfatning

Læs mere

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius,

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius, Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand Thomas Cornelius, tch@cornel.dk PROGRAM 19.00 19.10 Velkomst Civilingeniør Thomas Cornelius, syn og skønsmandforeningen. 19.10 19.30 Certificeringsordningen

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) BEK nr 1616 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Rammeaftale om administration af særtransporter 2017-2020 Januar 2017 Side 1 af 8 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Generelt... 3 3 Planlægning af rådgivningsydelsen...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT høringsudkast. Udkast

Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT høringsudkast. Udkast Ydelsesbeskrivelse for SOM UDFØRT 2019 høringsudkast Udkast 2018-12-10 Ydelsesbeskrivelsen er udarbejdet af: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER Følgende virksomheder har

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 18. september 2012 kl. 12.45-15.30. 13. november

Læs mere

Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Aase Marie Hou,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOEL ApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOEL ApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse. Kvalitetsstyring Smedefirmaet Side 1 af

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del I: Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen. Dokument: 100.101 Udgave: B.1

Læs mere

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard,

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 Side 2 af 9 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt...

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

B1: Statisk projekteringsrapport

B1: Statisk projekteringsrapport OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 Fax 70 21 72 41 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk B1: Statisk projekteringsrapport Sag: Familie- og ungdomsboliger

Læs mere

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden Disposition Ny struktur i Bygningsreglementet helt overordnet Ny måde at inddele byggeri

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

Bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne skal fastlægges efter Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 2.

Bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne skal fastlægges efter Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 2. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o MinAltan A/S att.: Ryan Hald Nordre Fasanvej 39B 2000 Frederiksberg 6. oktober 2014 edoc: 2014-0137758 AFSLAG OG BYGGETILLADELSE

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Version: 04-12-2018 Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Indhold 1 INDLEDNING... 4 1.1 CERTIFICERINGSORDNINGERNE... 5 1.2 CERTIFICERING AF PERSONER... 5 1.3 KVALIFIKATIONER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 K E N D E L S E Ungdomsboliger i Aalborg AB (selv) mod Velfærdsministeriet (selv) I medfør af

Læs mere

Byggeteknisk dokumentation og kontrol

Byggeteknisk dokumentation og kontrol 21. Maj 2019, Stående Byggepanel Niels-Jørgen Aagaard Byggeteknisk dokumentation og kontrol Sikre, sunde og samfundsøkonomiske bygninger 3 Udfordringer i projektering og udførelse Kvalitetsproblemer i

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 12.00-17.20 19. december 2013

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere