Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere"

Transkript

1 Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord Baggrund Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse Den anerkendte statiker som projekterende Den anerkendte statiker som kontrollant Statikererklæring Referencer Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende Anneks B: Eksempel på statikererklæring fra en kontrollant Udarbejdet af: Statikeranerkendelsesudvalget Kontrolleret af: Statikeranerkendelsesudvalget Godkendt af: Bjarne Chr. Jensen (fmd) 20. juni 2008

2 Forord Side 2 af 23 Indhold Dette notat er resultatet af Statikeranerkendelsesudvalgets drøftelser i perioden april 2006 til foråret 2008 om det fremtidige virke af anerkendelsesordningen for statikere. Notatet gennemgår aspekter af ovenstående, men indeholder ikke færdige formuleringer til brug i vedtægter. Indholdet er tænkt som grundlag for en sådan kommende revision af ordningens vedtægter. Notatet omfatter imidlertid ikke alle nødvendige forhold for et sæt dækkende vedtægter, og dele af de eksisterende vedtægter må derfor indgå i udformningen af nye vedtægter. Proces Notatets delelementer er udarbejdet i 4 arbejdsgrupper. Foruden udvalgsmedlemmer har følgende personer fra byggebranchen venligt deltaget i arbejdsgruppernes arbejde. Lars German Hagsten, Ingeniørhøjskolen i Aarhus Carsten Schrøder, ConSize Henrik Storm Nielsen, Jørgen Wessberg A/S Lene Rohde Kristensen, Sloth Møller, Rådgivende ingeniører A/S Finn Oluf Sørensen, EKJ Rådgivende ingeniører AS Henrik Klinge, Alectia (udtrådt af udvalget og arbejdsgruppen i perioden) Henrik Jørgensen, Rambøll (tidl. Odense kommune, udtrådt af arbejdsgruppen i perioden) Udvalget har bearbejdet arbejdsgruppernes bidrag samt haft notatet i høring hos Dansk Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af Anerkendte Statikere Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Efterfølgende er notatet færdiggjort, som det her foreligger. I regi af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, (SBi) udarbejdes en anvisning om statisk dokumentation med henblik på udgivelse ultimo 2008, SBi-anvisning [XXX], (Aagaard og Feddersen, 2008). Anvisningen omhandler udarbejdelse, struktur og kontrol af statisk dokumentation for bærende konstruktioner i bygge-/anlægsprojekter. Nærværende notat er koordineret med denne kommende anvisning og bygger i vid ustrækning herpå. Videre arbejde Vedtægter for anerkendelsesordningen for statikere foreslås ændret i henhold til notatets principper. Bygningsreglementets henvisninger til ordningen justeres tilsvarende, herunder bilag 3 til BR08, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Disse ændringer koordineres med udgivelse af den kommende SBi-anvisning [XXX]. Udvalget påtænker efter en revision af ordningens vedtægter at tydeliggøre praksis gennem en systematisk beskrivelse af sine procedurer i en 'Håndbog

3 for Anerkendelsesordningen for statikere i Danmark'. Håndbogen udarbejdes i overensstemmelse med ISO/CEN 9001:2000 om Kvalitetsstyringssystemer (Dansk Standard, 2000), og udmønter ordningens vedtægter i praktisk virke. Håndbogens indhold vil i vid udstrækning være baseret på principper og indhold i nærværende notat. Procedurerne vil som minimum omfatte Ansøgning om tildeling af anerkendelse Behandling af projekt ved ansøgning om tildeling af anerkendelse Bedømmelse af ansøgning om tildeling af anerkendelse Ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse Bedømmelse af ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse Håndtering af viden om problemer med en anerkendt statikers virke Fratagelse af anerkendelse Behandling af klage over anerkendelsesudvalgets afgørelser Side 3 af 23 Ordningens vedtægter bør ved en revision holdes på et overordnet og principielt niveau, og overlade beskrivelse af ordningens praktisk virke til håndbogens procedurebeskrivelser. Endvidere påtænkes udarbejdet 2 vejledninger for anerkendte statikere: Vejledning for anerkendte statikeres virke som projekterende Vejledning for anerkendte statikeres virke som kontrollant Erklæring Vedtaget på Statikeranerkendelsesudvalgets møde den 17. juni 2008 af Bent Feddersen, Rambøll Bjarne Christian Jensen, Syddansk Universitet (fmd) Henrik Mørup, NIRAS A/S John Dalsgaard Sørensen, Aalborg Universitet Joszef Fodor, Gentofte Kommune Kjeld Thomsen, ISC Rådgivende Ingeniører A/S Niels-Jørgen Aagaard, SBi, Aalborg Universitet Per Enggaard Haahr, Mærsk Construction (tidl. Københavns kommune) Torben Erik Nielsen, NCC Teknik

4 1. Baggrund Side 4 af 23 Formål med anerkendelsesordningen Bygningsreglementet BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) konstituerer i pkt. 1.4, stk 5, og tilhørende bilag 3, anerkendelsesordningen for statikere. Ordningen administreres efter regler vedtaget i Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse. Formålet med anerkendelsesordningen for statikere er at højne kvaliteten ved projektering af bærende konstruktioner i bygge-/anlægssektoren. Det er i ordningens grundlag specificeret, at formålet er at lette bygningsmyndighedernes arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere, uden at byggeprojekters statiske dokumentation forringes. Det er endvidere hensigten med ordningen, at denne ved sin tilstedeværelse kan medvirke til at sikre kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri. Ved brug af ordningen behøver bygningsmyndighederne ikke eller kun i begrænset omfang at kontrollere den statiske dokumentation for et projekt, såfremt denne er udarbejdet af eller kontrolleret af en anerkendt statiker, og såfremt denne har udarbejdet og underskrevet en statikererklæring. Den anerkendte statiker deltager ikke i byggesagsbehandlingen, idet denne alene varetages af bygningsmyndighederne. For bygværker, hvor der i henhold til Bygningsreglementet kræves tredjepartskontrol, stilles der krav om, at tredjepartskontrollen skal udføres af en anerkendt statiker. Ordningen er i øvrigt frivillig for bygningsmyndighederne Formål med revision af Anerkendelsesordningen for statikere I de senere år har flere parter i byggeriet talt for en opstramning af kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri; en kvalitet der har været rejst tvivl om i forbindelse med konkrete alvorlige svigt af bærende konstruktioner. Anerkendelsesordningen for statikere bidrager afgørende til denne kvalitet gennem de anerkendte statikeres virke som projekterende og kontrollerende. Når der derfor ikke mindst fra anerkendte statikere selv - er rejst tvivl om hvorvidt ordningen virker efter hensigten, er der derfor god grund til at tage ordningens virke op til overvejelse. I forlængelse af denne kvalitetsdiskussion er der påpeget tvivl om hvorledes anerkendte statikere kan forventes at virke i deres bidrag til kvalitetsstyringen. Spørgsmålet om hvad en anerkendt statikers underskrift på en statisk dokumentation indebærer, trænger til besvarelse, og en revision af ordningen må derfor vedrøre i det mindste følgende forhold: Hvad skal de anerkendte statikeres virke som projekterende af bærende konstruktioner som minimum omfatte? Hvad skal de anerkendte statikeres virke som kontrollerant af projekter for bærende konstruktioner som minimum omfatte?

5 Hvilke krav skal stilles til ansøgere for at opnå anerkendelse, og hvilke dele af ansøgningsprojektet skal ansøgeren som minimum selv have bidraget med? Hvilke krav skal stilles til anerkendte statikeres virke for at opnå fornyelse af anerkendelsen? Hvorledes kan bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer sikres? Hvornår kan en anerkendt statiker fratages anerkendelsen? Side 5 af 23 Statisk dokumentation Statisk dokumentation har til formål at dokumentere at ydeevnen af projekterede konstruktioner opfylder normkrav, krav til god byggeskik samt eventuelle supplerende funktionskrav til bygværket. Statisk dokumentation har såvel med hensyn til antallet af involverede parter, økonomiske betingelser og metodik undergået store forandringer over de seneste årtier; en forandring der fortsat pågår: Tidligere var der en klar adskillelse mellem projektering og udførelse, og rollerne mellem de implicerede parter var klare. Projekteringen gennemførtes i reglen før udførelsen. I dag kan den udførende og leverandører også gennemføre dele af projekteringen, ligesom der kan være flere projekterende. I de senere år er det blevet mere almindeligt at udbyde projektering i fast pris, og at billigste tilbudsgiver tildeles opgaven. I visse tilfælde har denne priskonkurrence givet anledning til spørgsmålstegn ved såvel kvalifikationen af de involverede statikere som kvaliteten af den udarbejdede statiske dokumentation. Stadig flere statiske beregninger bliver i dag udført ved hjælp af IT. Hidtil har IT-baserede beregninger primært bestået af en række enkeltstående beregningsforløb til snitkraftbestemmelser, tværsnitsanalyser osv. Dette ændrer sig i disse år i retning af stadigt mere integrerede datamodeller, hvor beregninger af konstruktioner bliver automatiseret og ingeniørens håndberegninger er begrænsede. Arbejdsprocedurerne ændrer sig tilsvarende med større krav til overblik hos de projekterende og gennemskuelighed af den statiske dokumentation. For også i fremtiden at kunne opfylde sit formål, må en revision af ordningen tage højde for ovennævnte udviklinger. Grundlag for revision af anerkendelsesordningen for statikere Som grundlag for en revision af Anerkendelsesordningen for statikere lægges følgende principper: 1. Statikeranerkendelsen gives til navngivne personer. Dermed kan ordningen bidrage til at værne mod at firmaøkonomiske interesser vil kunne reducere kvaliteten af de bærende konstruktioner; fx ved fastprisaftaler. 2. Anerkendte statikere skal være uddannede ingeniører, og kunne dokumentere en bred viden inden for konstruktionsområdet. 3. Krav for at opnå betegnelsen 'Anerkendt statiker' skal afspejle de opgaver den anerkendte statiker senere kommer til at varetage, og kandidaten skal derfor have virket efter danske byggeregler og normer. 4. Anerkendte statikere skal holde kompetencen ved lige gennem stadig beskæftigelse med projektering af bærende konstruktioner, og anerkendelsen skal derfor fornyes med jævne mellemrum

6 5. Brugen af anerkendte statikere skal være knyttet til bygværksprojekteringen, jf. Bygningsreglementet, bilag 4 og SBi-anvisning [XXX]. Derved sikres helheden af den statiske dokumentation, og at der ikke i myndighedsbehandling kræves anerkendte statikere i små opgaver. 6. Anerkendte statikere kan varetage to forskellige roller, dels at være projekterende, dels at være kontrollant. I sagens natur kan den anerkendte statiker ikke varetage begge roller på samme byggesag Når den anerkendte statiker virker som projekterende skal dennes ydelser som minimum omfatte de i kap. 3 beskrevne forhold Når den anerkendte statiker virker som kontrollant skal dennes ydelser som minimum omfatte de i kap. 4 beskrevne forhold. 7. Misbrug af titlen 'Anerkendt statiker' eller grov forsømmelse af almindelige pligter som statiker kan føre til fratagelse af anerkendelsen. 8. Anerkendelsesordningens praksis dokumenteres i procedurebeskrivelser, som er offentligt tilgængelige. 9. Forventninger til anerkendte statikeres virke beskrives i vejledninger, som er offentlig tilgængelige, og så vidt muligt bygget på SBi-anvisning [XXX]. Side 6 af 23 Overgang fra gammel til ny ordning Gammel ordning fungerer og virker indtil ny ordning er fuldt beskrevet i vedtægter og disse er vedtaget. Håndbog og vejledninger bør være tilgængelige ved nyordningens ikrafttræden. Regler for tildeling, berostillelse og fratagelse af anerkendelse kan træde i kraft umiddelbart ved nyordningens ikrafttræde. I en periode på 2 år efter indførelsen af de nye regler for Anerkendelsesordningen for statikere sker fornyelse efter de eksisterende regler, herefter sker fornyelse efter de her beskrevne regler, idet lister over projekter, hvor ansøgeren har virket som projekterende og som kontrollant kun kan strække sig tilbage til den nye ordnings ikrafttræden; se kap. 2.

7 2. Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse Side 7 af Tildeling af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Krav og procedure ved tildeling For at komme i betragtning som ansøger til betegnelsen 'Anerkendt statiker', skal ansøgeren kunne dokumentere relevant kompetencegivende uddannelse samt praktisk erfaring med projektering af bærende konstruktioner svarende til minimum 5 års fuldtidsbeskæftigelse. De 5 år må højst være spredt over en periode på 10 år. Ansøgere, der ønsker at blive anerkendte statikere, skal til statikeranerkendelsesudvalget dokumentere deres statiske kompetencer ved at indsende et virkeliggjort projekt til bedømmelse i statikeranerkendelsesudvalget. Ansøgeren skal selv have udarbejdet projektet. Med 'projekt' forstås det materiale, der beskriver og dokumenterer de bærende konstruktioners statiske virkemåde og ydeevne i h.t. BR08 bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) samt SBi-anvisning [XXX], og materialet skal omfatte såvel del A. Konstruktionsdokumentation som del B. Projektdokumentation jf ovenstående. Ansøgeren skal efterfølgende præsentere projektet, og kunne besvare spørgsmål af statisk art knyttet til projektet. Såvel projekt som præsentation lægges til grund for efterfølgende bedømmes i statikeranerkendelsesudvalget. Tildeling af anerkendelse kræver at et kvalificeret flertal af udvalgets medlemmer bedømmer såvel projekt som præsentation 'tilfredsstillende'. Godkendelse af ansøger og projekt Inden egentlig sagsbehandling af ansøgningen påbegyndes, skal ansøgeren og det projekt ansøgeren vil gøre brug af godkendes. Godkendelse sker ved, at ansøgeren fremsender en udfyldt blanket med ansøgerens data. Paradigme herfor downloades fra anerkendelsesordningens hjemmeside. Sammen med ansøgningen fremsendes en beskrivelse af det projekt der ønskes benyttet ved bedømmelsen, herunder en beskrivelse af ansøgerens egne arbejder knyttet til projektet. Endvidere bilægges ansøgerens CV. Beskrivelsen af projektet skal omfatte dels en beskrivelse af bygværket og konstruktionen, dels en beskrivelse af konstruktionens statiske virkemåde, svarende til de krav der gælder for Projektgrundlag-bygværk, jf. SBianvisning nr. [XXX]. For projektet skal følgende krav være opfyldt: Projektets konstruktioner skal have en sådan form og kompleksitet, at projektet egner sig til at give et indtryk af ansøgerens alsidige statiske kvalifikationer. Projektet kan med fordel være opbygget som angivet i Statisk Dokumentation, SBi-anvisning nr. [XXX]. Projektet skal omfatte den fulde statiske dokumentation, dvs. såvel konstruktionsdokumentation som projektdokumentation og alle hertil knyttede bilag, herunder tegninger, bygningsmodeller etc.

8 Projektet skal have en status svarende til det niveau der fordres for indsendelse til bygningsmyndighederne for opnåelse af byggetilladelse. Projektet skal vedrøre et bolig-, institutions-, sports-, erhvervs- eller industribyggeri som ved ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 5 år regnet fra dato for bygningsmyndighedens udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Projektet skal vedrøre en selvstændig konstruktion med egen stabilitet. Konstruktionerne skal være henført til middel eller høj konsekvensklasse, jf Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007). Konstruktionen skal indeholde forskellige konstruktionsdele som f.eks. søjler, bjælker, skiver, plader og fundamenter, ligesom konstruktionsdelene skal omfatte mere end et konstruktionsmateriale. Side 8 af 23 For ansøgeren skal følgende krav være opfyldt: Ansøgeren skal have en relevant kompetencegivende statsgodkendt ingeniøruddannelse mindst svarende til BSc.-niveau Ansøgeren skal have virket som projekterende som anført i kap. 3, og som minimum selv have udarbejdet Projektgrundlag-bygværk forestået lastnedføringer og stabilitetsberegninger. udarbejdet statiske beregninger for en væsentlig del af de indgående konstruktionsdele, herunder forskellige konstruktionstyper og materialetyper. For beregninger udført af andre end ansøgeren, herunder konstruktionsafsnitsprojekterende, skal ansøgeren være bekendt med indholdet af beregningerne, herunder de grænseflader der er mellem de forskellige projekterende. Når der foreligger en godkendelse af såvel ansøger som projekt, påbegyndes bedømmelsen. Bedømmelse af projektet og ansøger Det indsendte projekt vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende ansøgning for øje og skal bestå af 1 eller flere eksterne eksperter samt minimum 2 udvalgsmedlemmer. Der afholdes en evaluering, hvor bedømmelsesudvalget og ansøgeren er til stede. Evalueringen indledes med at ansøgeren indenfor max. ½ time fremlægger projektet. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende elementer: Beskrivelse af bygværket. Beskrivelse af bygværkets statiske virkemåde. Beskrivelse af forhold knyttet til brand, robusthed, funktionskrav etc. Beskrivelse af de konstruktive materialer der indgår. Lastfastsættelser, dvs. permanente laster, nyttelaster, naturlaster, ulykkeslaster etc. Overordnet gennemgang af stabilitetsberegningen. Gennemgang af statiske beregninger af udvalgte bygningsdelstyper. Beskrivelse af grænseflader til konstruktionsafsnitsprojekterende. Herefter vil der være lejlighed til opklarende spørgsmål fra bedømmelsesudvalgets side. Fremlæggelsen og den efterfølgende spørgerunde knytter sig alene til projektet.

9 Efter evalueringen udarbejder bedømmelsesudvalget en indstilling, der stiles til Statikeranerkendelsesudvalget. Til grund for bedømmelsen lægges en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og konstruktive forståelse; d.v.s. evnen til at vurdere statiske systemer og en statisk models refleksion af et bygværks virkemåde om fornøden stabilitet, robusthed etc. er til stede om snitkræfter, deformationer etc. har den rigtige størrelsesorden relevante lastkombinationer og kritiske lasttilfælde for bygværket flere faglige emner som fx statisk ligevægt, svingninger, fundering, beton, stål, træ, murværk etc. om noget virker fornuftigt og rimeligt uden at gå i detaljer, fx i forhold til input og output data fra beregningsprogrammer, eller om noget virker sært og bør undersøges nærmere egne begrænsninger og kunne trække på fornødne faglige ekspertiser, når egne kompetencer ikke rækker. Side 9 af 23 Statikeranerkendelsesudvalget tager endelig stilling til hvorvidt ansøgeren kan tildeles betegnelsen 'Anerkendt statiker' baseret på en helhedsvurdering af godkendelse, bedømmelse og indstilling. Besked tilgår herefter skriftligt ansøgeren. Beslutningen vil almindeligvis ikke blive begrundet. Anerkendelsen gives for 5 år, hvorefter anerkendelsen automatisk udløber. Ved evt. afslag anvises ansøgeren klagemulighed. 2.2 Virke som anerkendt statiker Det påhviler den anerkendte statiker at virke efter følgende kodeks: At virke i overensstemmelse med byggeregler og god byggeskik At virke for bygningsbrugernes sikkerhed At udvise den til opgaven til enhver tid passende omhu At søge usikkerhed reduceret til et rimeligt og almindeligt niveau At søge kritiske forhold belyst af den bedste kompetence; om nødvendigt ved at spørge specialister At virke efter regler og vejledninger fra ordningen for anerkendte statikere 2.3 Fornyelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Krav ved fornyelse En anerkendelse skal fornys hvert 5. år. For at få en statikeranerkendelse fornyet, skal den anerkendte statiker have virket som projekterende og/eller som kontrollant på et væsentligt antal byggeprojekter i perioden siden tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse. Hvor den anerkendte statiker har virket som projekterende, skal vedkommende have forestået projektering af byggerier i h.t efterfølgende kap.3. Hvor den anerkendte statiker har virket som kontrollant, skal vedkommende have forestået kontrol af byggerier i h.t. efterfølgende kap.4.

10 Procedure ved fornyelse Ved anmodning om fornyelse af anerkendelse, skal ansøgeren indsende: Et udfyldt ansøgningsskema med personoplysninger samt oplysninger om uddannelse, nuværende ansættelse mm. En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse, siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som projekterende og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet. En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse, siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som kontrollant og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet. En orientering om ansøgerens nuværende virke, herunder den skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på projektering og den skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på kontrol af projekter. Side 10 af 23 På baggrund af det fremsendte materiale kontrollerer Statikeranerkendelsesudvalget om de formelle krav nævnt ovenfor er opfyldte. Til støtte for kontrollen kan udvælges og rekvireres et antal statikererklæringer og kontroldokumentationer afhængig af mængde og størrelse af projekterne (ca %). Ultimativt kan udvalget udvælge og rekvirere et eller flere af de anførte projekters statiske dokumentation. Fornyelse tildeles, hvis kontrollerne nævnt ovenfor viser et tilfredsstillende virke som projekterende og/eller kontrollant. Tilfredsstillende vurderes i forhold til kravene i kap. 3 henholdsvis kap Berostillelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' En statikeranerkendelse kan efter anmodning af den anerkendte statiker stilles i bero i maksimalt 3 år. Ved ansøgning om genoptagelse af anerkendelsen skal ansøgeren indsende: En orientering om ansøgerens virke i perioden, hvor anerkendelsen har været sat i bero, og en orientering om ansøgerens planlagte virke, når/hvis anerkendelsen genoptages. Lister over projekter gennemført de seneste 3 års før anerkendelsen blev sat i bero, jf. beskrivelse af listerne ved ansøgning om fornyelse Anerkendelsesudvalget foretager herefter en bedømmelse efter retningslinierne for fornyelse af anerkendelsen. Genoptagelse efter berostillelse kan ske på basis af nugældende regler. 2.5 Fratagelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Årsager til fratagelse Betegnelsen 'Anerkendt statiker' kan fratages en person af en af følgende grunde: 1. Misbrug af betegnelsen 'Anerkendt statiker'; fx at underskrive statikererklæring uden at have virket som beskrevet i denne eller ved at markeds-

11 føre tjenesteydelser knyttet til betegnelsen på en sådan måde, at anerkendelsesordningen bringes i miskredit. 2. Grov tilsidesættelse af almindeligt professionelt fagligt ansvar som statiker eller anden uprofessionel aktivitet som måtte lede til usikre konstruktioner, fx ved at tilsidesætte en eller flere af de aktiviteter der er knyttet til virket som anerkendt statiker jvf kap 3&4 eller ved at tilsidesætte almindelig god byggeskik jf BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) og SBianvisning 216 om bygningsreglementet (Stang et al., 2008). 3. Udløb af gyldighedsperiode uden ansøgning om fornyelse eller ved ikke at have opnået fornyelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit Ikke opnå genoptagelse efter berostillelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit 2.3. Side 11 af 23 Ovenstående fratagelsesgrunde 1 og 2 vedrørende misbrug af anerkendelsen og tilsidesættelse af fagligt ansvar lægges kun til grund for en fratagelse såfremt forholdet kommer til udvalgets kendskab via en anmeldelse om forhold i en konkret byggesag. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen. Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om forholdet hvori misbruget har fundet sted, eller byggesagen hvori tilsidesættelsen har fundet sted det eller de forhold der lægges til grund for anmeldelsen påvist eller formodede konsekvenser af misbruget eller tilsidesættelsen den anmeldte anerkendte statiker og dennes rolle i det anmeldte forhold anmelderens person; herunder persondata samt anmelderens relation til såvel det anmeldte forhold som den anmeldte anerkendte statiker. Procedure ved fratagelse Anmeldelsen vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende anmeldelse for øje og skal bestå af minimum 2 udvalgsmedlemmer samt eventuelt 1 eller flere eksterne eksperter. Den anmeldte anerkendte statiker forelægges anmeldelsen, udbedes en skriftlig udtalelse og anmodes om at fremsende relevant materiale. Til grund for bedømmelsen indhentes øvrige oplysninger og materiale om misbrugsforholdet og/eller den konkrete byggesag. Hvis der er tale om en tilsidesættelse i en konkret byggesag indhentes nødvendigt projektmateriale og dertilhørende erklæringer. Derpå udarbejder bedømmelsesudvalget en rapport som forelægges den anmeldte statiker til udtalelse indenfor en angivet tidsfrist. Den endelige rapport tilsendes statikeranerkendelsesudvalget som beslutter i sagen udfra en helhedsvurdering. Bag beslutningen skal stå en overvejende majoritet af udvalgets medlemmer. Beslutningen om fratagelse eller ej meddeles den anmeldte anerkendte statiker samt anmelderen.

12 3. Den anerkendte statiker som projekterende Side 12 af Den anerkendte statikers ydelser som projekterende Ydelser Det kan være relevant for en anerkendt statiker at virke som projekterende af konstruktioner, der henføres til dokumentationsklasserne normal og høj jf.sbi-anvisning [XXX]. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Den anerkendte statikers virke som projekterende er knyttet til bygværket som helhed. Derudover kan den anerkendte statiker også virke som projekterende af enkelte konstruktionsafsnit på linie med andre konstruktionsafsnitsprojekterende. Den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende på bygværket, omfatter som minimum at deltage i projekteringen fra start til slut, således at der projekteres hensigtsmæssige og fornuftige konstruktioner koordinere og samle den statiske dokumentation for bygværket og konstruktionsafsnittene, således at dette udgør et hele udarbejde og underskrive en statikererklæring udarbejde (U), kontrollere (K) og godkende (G) dele af den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning [XXX] som minimum i h.t. følgende tabel og nedenstående beskrivelse af aktiviteter: Tabel 1: Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets konsekvensklasse. Aktiviteterne U, K og G dækker den pågældende del af dokumentationen. ID 1 A A1 Del af statisk dokumentation Konstruktionsdokumentation Projektgrundlag Dokumentationsklasse 2 Normal a. Beskrivelse af statisk system og stabilitet K+G U+G b. Øvrige dele af Projektgrundlag G U+G A2 Statiske beregninger 3 a. Statiske beregninger bygværk K+G U 4 +G A3 b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, egen organisation c. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, anden organisation 5 Konstruktionsændringer (evt.) Høj K+G K 1 Se SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation 2 Som defineret i Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007) 3 Inklusiv relevante konstruktionstegninger 4 Omfatter: lodret lastnedføring, beregning af hovedstabiliteten, dokumentation af brud- og anvendelsesgrænsetilstande samt robusthed. Øvrige beregninger: K+G. 5 Kontrollen omfatter alene at supplerende forudsætninger er i orden, at Projektgrundlag er fulgt samt at anvisninger i Statisk projekteringsrapport om kontrol er fulgt.

13 ID 1 Del af statisk dokumentation Dokumentationsklasse 2 Normal Høj B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport K+G U+G B2 Statisk kontrolrapport - K B3 Statisk tilsynsrapport (evt) - K Side 13 af 23 Kontrol (K) omfatter alene kontrol i rollen som projekterende Den anerkendte statikers virke som projekterende ved udarbejdelse, kontrol og godkendelse af den statiske dokumentation afspejler og dokumenterer, at den anerkendte statiker faktisk har koordineret og samlet den statiske dokumentation på tilfredsstillende vis. 3.2 Aktiviteter Udarbejde Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være selv at udarbejde særlige dele af den statiske dokumentation. Udarbejdelsen består i, at den anerkendte statiker selv har tilrettelagt og udformet dokumentationen eller har haft en aktiv dominerende rolle heri. Der kan godt have medvirket faglige kollegaer til støtte for udarbejdelsen. Kontrollere Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at foretage uafhængig kontrol af andre projekterendes arbejde. Kontrollens niveau fastlægges i den statiske projekteringsrapport som minimumskontrol, udvidet kontrol eller maksimumskontrol i h.t. SBi-anvisning [XXX]. Godkende Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at godkende hele eller dele af den statiske dokumentation før frigivelse. Godkendelsen tilkendegiver, at den anerkendte statiker er bekendt med dokumentationens indhold, samt at denne er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med projektets grundlag. Den anerkendte statiker kan kun godkende dokumentation udarbejdet i egen organisations regi. Den anerkendte statiker kan ikke godkende anden parts dokumentation. Ønskes en sådan 'godkendelse' sker dette ved at gennemføre en kontrol og i kontroldokumentationen anføre hvorvidt det kontrollerede er i overensstemmelse med projektgrundlag mm. Hvis dette er tilfældet oplyses dette heri. Hvis det ikke er tilfældet oplyses om fundne afvigelser og konsekvenser heraf.

14 4. Den anerkendte statiker som kontrollant Side 14 af Grundlag for kontrollen En anerkendt statiker kan indgå som uafhængig kontrollant; jf. Bygningsreglement, bilag 4, og SBi-anvisning nr. [XXX]. Det forudsættes, at projekteringen er tilendebragt, og at den statiske dokumentation i sin fulde form foreligger færdig udarbejdet, kontrolleret og godkendt inden materialet overdrages til den anerkendte statiker for kontrol. Der kan aftales en successiv kontrol, hvor dokumentationens dele kontrolleres i den takt de færdiggøres. Der vil da være behov for en afsluttende kontrol, når hele dokumentationen foreligger i færdig form, for at sikre sammenhæng i materialet. Den anerkendte statiker kan med fordel kontrollere den første dækkende udgave af Statisk Projekteringsrapport samt Projektgrundlag i starten af projekteringen, så projektets forudsætninger på et tidligt tidspunkt i projektforløbet er klarlagt. Hvis den anerkendte statiker ikke selv besidder ekspertise indenfor et givet fagområde, skal denne søge støtte hos eksperter indenfor det pågældende område. Den pågældende eksperts kvalifikationer og virke i sagen skal fremgå af den anerkendtes statikers erklæring. Resultater fra rettelsesrunder, som optræder efter at hovedprojektet er tilendebragt, skal også kontrolleres af den anerkendte statiker. 4.2 Formål med kontrollen Formålet med den uafhængige kontrol fremgår af SBi-anvisning [XXX]. Den anerkendte statikers kontrol skal ideelt set sikre, at udfaldskravene til den statiske dokumentation er opfyldt, hvorved forstås at denne skal være dækkende, tilstrækkelig og korrekt. Alt væsentligt skal være medtaget, intet væsentligt må være overset, og de valgte løsninger blandt de mulige løsninger skal være forsvarlige. Der må ikke være væsentlige fejl og mangler i den statiske dokumentation. Et hovedprincip for en uafhængig kontrol er, at der ses på materialet med friske øjne. Det er imidlertid afgørende for kontrolfunktionen, at den anerkendte statiker i sit virke som kontrollant ikke foretager en 'alternativ projektering', og lancerer sine egne foretrukne løsninger, men alene holder sig til at kontrollere det foreliggende. Det er de projekterendes ansvar at tage konsekvenser af de forhold, som den anerkendte statiker ved sin kontrol måtte have fundet uheldige, manglende eller direkte fejlagtige. Den anerkendte statiker skal som uafhængig kontrollant således ikke godkende den statiske dokumentation, men alene kontrollere denne og fremlægge sine kommentarer. 4.3 Kontrollens gennemførelse Kontrollen beskrives i Statisk Projekteringsrapport, hvoraf kontrollens omfang og niveau skal fremgå.

15 Kontrolniveau Kontrolniveauet bestemmer dybde af kontrollen. Der anvendes de i SBianvisning [XXX] definerede 3 kontrolniveauer Minimumskontrol (Mi), Udvidet kontrol (U) og maksimumskontrol (Ma) som angivet i nedenstående tabel: Side 15 af 23 Tabel 2: Typiske kontrolniveauer som funktion af dokumentationsklasse. Kontrollerne Min, Udv og Max dækker den pågældende del af dokumentationen. ID* Del af statisk dokumentation A Konstruktionsdokumentation Dokumentationsklasse* Normal A1 Projektgrundlag Max Max A2 Statiske beregninger - a. Statiske beregninger bygværk - b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit Konstruktionstegninger - a. Konstruktionstegninger bygværk - b. Konstruktionstegninger konstruktionsafsnit Udv Udv Udv Udv Høj Max Max Max Max A3 Konstruktionsændringer Udv Max B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport Udv Max B2 Kontrol af konstruktionsdokumentation Min Udv B3 Statisk tilsynsrapport Min Udv * Dokumentationsklasser fremgår af SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at vælge et alment kontrolniveau for bygværket som helhed, og så specificere afvigelser herfra for udvalgte konstruktionsafsnit og konstruktionselementer eller alternativt specificeret for udvalgte dokumenter. Kontrolomfang Kontrolomfang beskriver det kontrollen omfatter. Kontrolomfanget beskrives i statikererklæring; evt. blot ved henvisning til bilagt Statisk Projekteringsrapport. Det fastlagte kontrolomfang kan omfatte hele bygværket, udpegede konstruktionsafsnit eller specifikke konstruktionsdele. Det fastlagte kontrolomfang kan alternativt være beskrevet ved dele af den statiske dokumentation; der skal kontrolleres; fx at udpegede dele af statiske beregninger skal kontrolleres, medens øvrige dele af den statiske dokumentation ikke skal kontrolleres. Man kan naturligvis fastlægge et hvilket som helst kontrolomfang i projektet; fx 10 % eller 50 % ligesom kontrolomfanget kan varieres alt efter konstruktionsafsnit og konstruktionselementer.

16 Kontrolbeskrivelse Det skal beskrives i statikererklæringen, hvad der er kontrolleret. Beskrivelsen skal inkludere såvel kontrolniveau som kontrolomfang, og disses kombination. Side 16 af Resultat af den anerkendte statikers kontrol Omfanget af den anerkendte statikers kontrol beskrives i Statisk projekteringsrapport. Resultatet af den anerkendte statikers kontrol indgår i Kontrol af konstruktionsdokumentation. Som afslutning på kontrolarbejdet udarbejder og underskriver den anerkendte statiker en statikererklæring; se kap.5.

17 5. Statikererklæring Side 17 af Statikererklæringens formål Udover den anerkendte statikers bidrag til projektering og kontrol skal denne udarbejde en statikererklæring, der beskriver den anerkendte statikers deltagelse i projekteringen. Som følge af byggesagens organisering og projekteringsforløbet kan statikererklæringen være opbygget med en overbygning og en række delerklæringer, der indsendes til bygningsmyndighederne sammen med hvert delandragende for projektet. Formålet med statikererklæringen er at beskrive den anerkendte statikers virke i projektet, og at den anerkendte statikers ved sin underskrift af erklæringen bekræfter at have virket som beskrevet; d.v.s. enten som bygværksprojekterende i henhold til Bygningsreglementet, bilag 4 "Statisk dokumentation" jf. afsnit 3, eller som kontrollant jf afsnit Statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende Statikererklæringen for den anerkendte statiker som projekterende skal indeholde en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i som projekterende på projektet, og det skal klart fremgå, hvad denne selv har udført med reference til skemaet "Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets konsekvensklasse ; se afsnit 3. Det skal endvidere fremgå, hvad der er projekteret af andre. Dette kan dels være i forhold til et fagligt speciale, der ikke er dækket af den anerkendte statiker, og dels i forhold til, at projektet har en sådan størrelse, at andre projekterende er involveret. Der kan ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises til den statiske projekteringsrapport. Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår projektering af dele af bygværket, fx enkelte bygningsdele som tagkassetter eller altaner, skal disse oplistes. Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen sammen med den statiske dokumentation. Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende findes som anneks A 5.3 Statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant Statikererklæringen for den anerkendte statiker som kontrollant skal indeholde en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i som kontrollant på projektet, og det skal klart fremgå, hvor dybt kontrolleren er gennemført med reference til skemaet Typiske kontrolniveauer for den anerkendte statikers kontrol ; se afsnit 4 samt det kontrolleredes omfang. Statikererklæringen bilægges den anerkendte statikers bidrag til Kontrol af Konstruktionsdokumentation, som fx kan bestå i udfyldte kontrolskemaer. Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår kontrol af dele af den statiske dokumentation skal disse oplistes.

18 Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen af konstruktioner sammen med den statiske dokumentation. Side 18 af 23 Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant findes som anneks B.

19 Referencer Side 19 af 23 Aagaard, N.J. & Feddersen, B. (2008): Statisk dokumentation, SBi-anvisning [XXX], København. Dansk Standard (2000): Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav, DS/EN ISO 9001:2000, København. Dansk Standard (2007): Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. DS/EN 1990:2007, København, inkl. nationalt anneks DS/EN 1990 DK NA:2007. Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008): Bygningsreglement BR08. København. FRI et al. (2005): Anerkendelsesordningen for statikere revision af ordningen, København. Stang, B.D. (2008): Anvisning til bygningsreglementet, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 216, København.

20 Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende Side 20 af 23 Statikererklæring Stilet til: Bygningsmyndigheden Teknik- og Miljøforvaltningen Postadresse Dato: Sag: Init.: Vedr.: Ejendommen matr. nr. 345 Amagerbro Kvarter, Vermlandsgade 150 m.fl., 2300 København S. Konstruktive ændringer i forbindelse med indretning af laboratorium i bygning 7, og ny tagetage på bygning 8, B-journal nr Undertegnede, der har anerkendelse som statiker i henhold til Bygningsreglement 2008, erklærer herved at have virket som projekterende i forbindelse med udarbejdelse af projektmaterialet for bærende konstruktioner til ovennævnte sag. I korthed har projekteringsarbejdet omfattet følgende: 1. Udvidelse af laboratorium på 1. og 2. sal i bygning 7 2. Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og Ny tagetage på bygning 8. Opgavefordelingen for udarbejdelse og kontrol af den statiske dokumentation fremgår af Statisk projekteringsrapport og projektgrundlaget, hvortil der henvises. Undertegnede har dels været aktivt involveret i udarbejdelse af og dels selv udført dele af den statiske dokumentation, i et omfang svarende til konsekvensklasse CC3 i skemaet Specifikation af den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende (se kap.3) med følgende afvigelser: Projektgrundlag: kap. x om konstruktionsmaterialer og kap. y om laster. Kontrollant fremgår af materialet Statisk projekteringsrapport: afsnit om stabilitet. Udarbejder fremgår af materialet. Statiske beregninger, konstruktionsafsnit 'Dækelementer på bygning 8', kontrollant fremgår af materialet. På nuværende tidspunkt er der følgende udeståender i projektet: Statisk dokumentation for stålkonstruktioner Kontrol af konstruktionsdokumentation for betonelementer (søjler, bjælker, vægge, dæk, trapper) Statisk tilsynsrapport for tagkassetter og altaner. Materialet vil blive fremsendt så snart projekteringen af disse dele er tilendebragt. Med venlig hilsen NN Anerkendt statiker

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere