Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere"

Transkript

1 Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord Baggrund Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse Den anerkendte statiker som projekterende Den anerkendte statiker som kontrollant Statikererklæring Referencer Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende Anneks B: Eksempel på statikererklæring fra en kontrollant Udarbejdet af: Statikeranerkendelsesudvalget Kontrolleret af: Statikeranerkendelsesudvalget Godkendt af: Bjarne Chr. Jensen (fmd) 20. juni 2008

2 Forord Side 2 af 23 Indhold Dette notat er resultatet af Statikeranerkendelsesudvalgets drøftelser i perioden april 2006 til foråret 2008 om det fremtidige virke af anerkendelsesordningen for statikere. Notatet gennemgår aspekter af ovenstående, men indeholder ikke færdige formuleringer til brug i vedtægter. Indholdet er tænkt som grundlag for en sådan kommende revision af ordningens vedtægter. Notatet omfatter imidlertid ikke alle nødvendige forhold for et sæt dækkende vedtægter, og dele af de eksisterende vedtægter må derfor indgå i udformningen af nye vedtægter. Proces Notatets delelementer er udarbejdet i 4 arbejdsgrupper. Foruden udvalgsmedlemmer har følgende personer fra byggebranchen venligt deltaget i arbejdsgruppernes arbejde. Lars German Hagsten, Ingeniørhøjskolen i Aarhus Carsten Schrøder, ConSize Henrik Storm Nielsen, Jørgen Wessberg A/S Lene Rohde Kristensen, Sloth Møller, Rådgivende ingeniører A/S Finn Oluf Sørensen, EKJ Rådgivende ingeniører AS Henrik Klinge, Alectia (udtrådt af udvalget og arbejdsgruppen i perioden) Henrik Jørgensen, Rambøll (tidl. Odense kommune, udtrådt af arbejdsgruppen i perioden) Udvalget har bearbejdet arbejdsgruppernes bidrag samt haft notatet i høring hos Dansk Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af Anerkendte Statikere Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Efterfølgende er notatet færdiggjort, som det her foreligger. I regi af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, (SBi) udarbejdes en anvisning om statisk dokumentation med henblik på udgivelse ultimo 2008, SBi-anvisning [XXX], (Aagaard og Feddersen, 2008). Anvisningen omhandler udarbejdelse, struktur og kontrol af statisk dokumentation for bærende konstruktioner i bygge-/anlægsprojekter. Nærværende notat er koordineret med denne kommende anvisning og bygger i vid ustrækning herpå. Videre arbejde Vedtægter for anerkendelsesordningen for statikere foreslås ændret i henhold til notatets principper. Bygningsreglementets henvisninger til ordningen justeres tilsvarende, herunder bilag 3 til BR08, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). Disse ændringer koordineres med udgivelse af den kommende SBi-anvisning [XXX]. Udvalget påtænker efter en revision af ordningens vedtægter at tydeliggøre praksis gennem en systematisk beskrivelse af sine procedurer i en 'Håndbog

3 for Anerkendelsesordningen for statikere i Danmark'. Håndbogen udarbejdes i overensstemmelse med ISO/CEN 9001:2000 om Kvalitetsstyringssystemer (Dansk Standard, 2000), og udmønter ordningens vedtægter i praktisk virke. Håndbogens indhold vil i vid udstrækning være baseret på principper og indhold i nærværende notat. Procedurerne vil som minimum omfatte Ansøgning om tildeling af anerkendelse Behandling af projekt ved ansøgning om tildeling af anerkendelse Bedømmelse af ansøgning om tildeling af anerkendelse Ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse Bedømmelse af ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse Håndtering af viden om problemer med en anerkendt statikers virke Fratagelse af anerkendelse Behandling af klage over anerkendelsesudvalgets afgørelser Side 3 af 23 Ordningens vedtægter bør ved en revision holdes på et overordnet og principielt niveau, og overlade beskrivelse af ordningens praktisk virke til håndbogens procedurebeskrivelser. Endvidere påtænkes udarbejdet 2 vejledninger for anerkendte statikere: Vejledning for anerkendte statikeres virke som projekterende Vejledning for anerkendte statikeres virke som kontrollant Erklæring Vedtaget på Statikeranerkendelsesudvalgets møde den 17. juni 2008 af Bent Feddersen, Rambøll Bjarne Christian Jensen, Syddansk Universitet (fmd) Henrik Mørup, NIRAS A/S John Dalsgaard Sørensen, Aalborg Universitet Joszef Fodor, Gentofte Kommune Kjeld Thomsen, ISC Rådgivende Ingeniører A/S Niels-Jørgen Aagaard, SBi, Aalborg Universitet Per Enggaard Haahr, Mærsk Construction (tidl. Københavns kommune) Torben Erik Nielsen, NCC Teknik

4 1. Baggrund Side 4 af 23 Formål med anerkendelsesordningen Bygningsreglementet BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) konstituerer i pkt. 1.4, stk 5, og tilhørende bilag 3, anerkendelsesordningen for statikere. Ordningen administreres efter regler vedtaget i Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse. Formålet med anerkendelsesordningen for statikere er at højne kvaliteten ved projektering af bærende konstruktioner i bygge-/anlægssektoren. Det er i ordningens grundlag specificeret, at formålet er at lette bygningsmyndighedernes arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere, uden at byggeprojekters statiske dokumentation forringes. Det er endvidere hensigten med ordningen, at denne ved sin tilstedeværelse kan medvirke til at sikre kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri. Ved brug af ordningen behøver bygningsmyndighederne ikke eller kun i begrænset omfang at kontrollere den statiske dokumentation for et projekt, såfremt denne er udarbejdet af eller kontrolleret af en anerkendt statiker, og såfremt denne har udarbejdet og underskrevet en statikererklæring. Den anerkendte statiker deltager ikke i byggesagsbehandlingen, idet denne alene varetages af bygningsmyndighederne. For bygværker, hvor der i henhold til Bygningsreglementet kræves tredjepartskontrol, stilles der krav om, at tredjepartskontrollen skal udføres af en anerkendt statiker. Ordningen er i øvrigt frivillig for bygningsmyndighederne Formål med revision af Anerkendelsesordningen for statikere I de senere år har flere parter i byggeriet talt for en opstramning af kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri; en kvalitet der har været rejst tvivl om i forbindelse med konkrete alvorlige svigt af bærende konstruktioner. Anerkendelsesordningen for statikere bidrager afgørende til denne kvalitet gennem de anerkendte statikeres virke som projekterende og kontrollerende. Når der derfor ikke mindst fra anerkendte statikere selv - er rejst tvivl om hvorvidt ordningen virker efter hensigten, er der derfor god grund til at tage ordningens virke op til overvejelse. I forlængelse af denne kvalitetsdiskussion er der påpeget tvivl om hvorledes anerkendte statikere kan forventes at virke i deres bidrag til kvalitetsstyringen. Spørgsmålet om hvad en anerkendt statikers underskrift på en statisk dokumentation indebærer, trænger til besvarelse, og en revision af ordningen må derfor vedrøre i det mindste følgende forhold: Hvad skal de anerkendte statikeres virke som projekterende af bærende konstruktioner som minimum omfatte? Hvad skal de anerkendte statikeres virke som kontrollerant af projekter for bærende konstruktioner som minimum omfatte?

5 Hvilke krav skal stilles til ansøgere for at opnå anerkendelse, og hvilke dele af ansøgningsprojektet skal ansøgeren som minimum selv have bidraget med? Hvilke krav skal stilles til anerkendte statikeres virke for at opnå fornyelse af anerkendelsen? Hvorledes kan bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer sikres? Hvornår kan en anerkendt statiker fratages anerkendelsen? Side 5 af 23 Statisk dokumentation Statisk dokumentation har til formål at dokumentere at ydeevnen af projekterede konstruktioner opfylder normkrav, krav til god byggeskik samt eventuelle supplerende funktionskrav til bygværket. Statisk dokumentation har såvel med hensyn til antallet af involverede parter, økonomiske betingelser og metodik undergået store forandringer over de seneste årtier; en forandring der fortsat pågår: Tidligere var der en klar adskillelse mellem projektering og udførelse, og rollerne mellem de implicerede parter var klare. Projekteringen gennemførtes i reglen før udførelsen. I dag kan den udførende og leverandører også gennemføre dele af projekteringen, ligesom der kan være flere projekterende. I de senere år er det blevet mere almindeligt at udbyde projektering i fast pris, og at billigste tilbudsgiver tildeles opgaven. I visse tilfælde har denne priskonkurrence givet anledning til spørgsmålstegn ved såvel kvalifikationen af de involverede statikere som kvaliteten af den udarbejdede statiske dokumentation. Stadig flere statiske beregninger bliver i dag udført ved hjælp af IT. Hidtil har IT-baserede beregninger primært bestået af en række enkeltstående beregningsforløb til snitkraftbestemmelser, tværsnitsanalyser osv. Dette ændrer sig i disse år i retning af stadigt mere integrerede datamodeller, hvor beregninger af konstruktioner bliver automatiseret og ingeniørens håndberegninger er begrænsede. Arbejdsprocedurerne ændrer sig tilsvarende med større krav til overblik hos de projekterende og gennemskuelighed af den statiske dokumentation. For også i fremtiden at kunne opfylde sit formål, må en revision af ordningen tage højde for ovennævnte udviklinger. Grundlag for revision af anerkendelsesordningen for statikere Som grundlag for en revision af Anerkendelsesordningen for statikere lægges følgende principper: 1. Statikeranerkendelsen gives til navngivne personer. Dermed kan ordningen bidrage til at værne mod at firmaøkonomiske interesser vil kunne reducere kvaliteten af de bærende konstruktioner; fx ved fastprisaftaler. 2. Anerkendte statikere skal være uddannede ingeniører, og kunne dokumentere en bred viden inden for konstruktionsområdet. 3. Krav for at opnå betegnelsen 'Anerkendt statiker' skal afspejle de opgaver den anerkendte statiker senere kommer til at varetage, og kandidaten skal derfor have virket efter danske byggeregler og normer. 4. Anerkendte statikere skal holde kompetencen ved lige gennem stadig beskæftigelse med projektering af bærende konstruktioner, og anerkendelsen skal derfor fornyes med jævne mellemrum

6 5. Brugen af anerkendte statikere skal være knyttet til bygværksprojekteringen, jf. Bygningsreglementet, bilag 4 og SBi-anvisning [XXX]. Derved sikres helheden af den statiske dokumentation, og at der ikke i myndighedsbehandling kræves anerkendte statikere i små opgaver. 6. Anerkendte statikere kan varetage to forskellige roller, dels at være projekterende, dels at være kontrollant. I sagens natur kan den anerkendte statiker ikke varetage begge roller på samme byggesag Når den anerkendte statiker virker som projekterende skal dennes ydelser som minimum omfatte de i kap. 3 beskrevne forhold Når den anerkendte statiker virker som kontrollant skal dennes ydelser som minimum omfatte de i kap. 4 beskrevne forhold. 7. Misbrug af titlen 'Anerkendt statiker' eller grov forsømmelse af almindelige pligter som statiker kan føre til fratagelse af anerkendelsen. 8. Anerkendelsesordningens praksis dokumenteres i procedurebeskrivelser, som er offentligt tilgængelige. 9. Forventninger til anerkendte statikeres virke beskrives i vejledninger, som er offentlig tilgængelige, og så vidt muligt bygget på SBi-anvisning [XXX]. Side 6 af 23 Overgang fra gammel til ny ordning Gammel ordning fungerer og virker indtil ny ordning er fuldt beskrevet i vedtægter og disse er vedtaget. Håndbog og vejledninger bør være tilgængelige ved nyordningens ikrafttræden. Regler for tildeling, berostillelse og fratagelse af anerkendelse kan træde i kraft umiddelbart ved nyordningens ikrafttræde. I en periode på 2 år efter indførelsen af de nye regler for Anerkendelsesordningen for statikere sker fornyelse efter de eksisterende regler, herefter sker fornyelse efter de her beskrevne regler, idet lister over projekter, hvor ansøgeren har virket som projekterende og som kontrollant kun kan strække sig tilbage til den nye ordnings ikrafttræden; se kap. 2.

7 2. Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse Side 7 af Tildeling af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Krav og procedure ved tildeling For at komme i betragtning som ansøger til betegnelsen 'Anerkendt statiker', skal ansøgeren kunne dokumentere relevant kompetencegivende uddannelse samt praktisk erfaring med projektering af bærende konstruktioner svarende til minimum 5 års fuldtidsbeskæftigelse. De 5 år må højst være spredt over en periode på 10 år. Ansøgere, der ønsker at blive anerkendte statikere, skal til statikeranerkendelsesudvalget dokumentere deres statiske kompetencer ved at indsende et virkeliggjort projekt til bedømmelse i statikeranerkendelsesudvalget. Ansøgeren skal selv have udarbejdet projektet. Med 'projekt' forstås det materiale, der beskriver og dokumenterer de bærende konstruktioners statiske virkemåde og ydeevne i h.t. BR08 bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) samt SBi-anvisning [XXX], og materialet skal omfatte såvel del A. Konstruktionsdokumentation som del B. Projektdokumentation jf ovenstående. Ansøgeren skal efterfølgende præsentere projektet, og kunne besvare spørgsmål af statisk art knyttet til projektet. Såvel projekt som præsentation lægges til grund for efterfølgende bedømmes i statikeranerkendelsesudvalget. Tildeling af anerkendelse kræver at et kvalificeret flertal af udvalgets medlemmer bedømmer såvel projekt som præsentation 'tilfredsstillende'. Godkendelse af ansøger og projekt Inden egentlig sagsbehandling af ansøgningen påbegyndes, skal ansøgeren og det projekt ansøgeren vil gøre brug af godkendes. Godkendelse sker ved, at ansøgeren fremsender en udfyldt blanket med ansøgerens data. Paradigme herfor downloades fra anerkendelsesordningens hjemmeside. Sammen med ansøgningen fremsendes en beskrivelse af det projekt der ønskes benyttet ved bedømmelsen, herunder en beskrivelse af ansøgerens egne arbejder knyttet til projektet. Endvidere bilægges ansøgerens CV. Beskrivelsen af projektet skal omfatte dels en beskrivelse af bygværket og konstruktionen, dels en beskrivelse af konstruktionens statiske virkemåde, svarende til de krav der gælder for Projektgrundlag-bygværk, jf. SBianvisning nr. [XXX]. For projektet skal følgende krav være opfyldt: Projektets konstruktioner skal have en sådan form og kompleksitet, at projektet egner sig til at give et indtryk af ansøgerens alsidige statiske kvalifikationer. Projektet kan med fordel være opbygget som angivet i Statisk Dokumentation, SBi-anvisning nr. [XXX]. Projektet skal omfatte den fulde statiske dokumentation, dvs. såvel konstruktionsdokumentation som projektdokumentation og alle hertil knyttede bilag, herunder tegninger, bygningsmodeller etc.

8 Projektet skal have en status svarende til det niveau der fordres for indsendelse til bygningsmyndighederne for opnåelse af byggetilladelse. Projektet skal vedrøre et bolig-, institutions-, sports-, erhvervs- eller industribyggeri som ved ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 5 år regnet fra dato for bygningsmyndighedens udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Projektet skal vedrøre en selvstændig konstruktion med egen stabilitet. Konstruktionerne skal være henført til middel eller høj konsekvensklasse, jf Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007). Konstruktionen skal indeholde forskellige konstruktionsdele som f.eks. søjler, bjælker, skiver, plader og fundamenter, ligesom konstruktionsdelene skal omfatte mere end et konstruktionsmateriale. Side 8 af 23 For ansøgeren skal følgende krav være opfyldt: Ansøgeren skal have en relevant kompetencegivende statsgodkendt ingeniøruddannelse mindst svarende til BSc.-niveau Ansøgeren skal have virket som projekterende som anført i kap. 3, og som minimum selv have udarbejdet Projektgrundlag-bygværk forestået lastnedføringer og stabilitetsberegninger. udarbejdet statiske beregninger for en væsentlig del af de indgående konstruktionsdele, herunder forskellige konstruktionstyper og materialetyper. For beregninger udført af andre end ansøgeren, herunder konstruktionsafsnitsprojekterende, skal ansøgeren være bekendt med indholdet af beregningerne, herunder de grænseflader der er mellem de forskellige projekterende. Når der foreligger en godkendelse af såvel ansøger som projekt, påbegyndes bedømmelsen. Bedømmelse af projektet og ansøger Det indsendte projekt vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende ansøgning for øje og skal bestå af 1 eller flere eksterne eksperter samt minimum 2 udvalgsmedlemmer. Der afholdes en evaluering, hvor bedømmelsesudvalget og ansøgeren er til stede. Evalueringen indledes med at ansøgeren indenfor max. ½ time fremlægger projektet. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende elementer: Beskrivelse af bygværket. Beskrivelse af bygværkets statiske virkemåde. Beskrivelse af forhold knyttet til brand, robusthed, funktionskrav etc. Beskrivelse af de konstruktive materialer der indgår. Lastfastsættelser, dvs. permanente laster, nyttelaster, naturlaster, ulykkeslaster etc. Overordnet gennemgang af stabilitetsberegningen. Gennemgang af statiske beregninger af udvalgte bygningsdelstyper. Beskrivelse af grænseflader til konstruktionsafsnitsprojekterende. Herefter vil der være lejlighed til opklarende spørgsmål fra bedømmelsesudvalgets side. Fremlæggelsen og den efterfølgende spørgerunde knytter sig alene til projektet.

9 Efter evalueringen udarbejder bedømmelsesudvalget en indstilling, der stiles til Statikeranerkendelsesudvalget. Til grund for bedømmelsen lægges en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og konstruktive forståelse; d.v.s. evnen til at vurdere statiske systemer og en statisk models refleksion af et bygværks virkemåde om fornøden stabilitet, robusthed etc. er til stede om snitkræfter, deformationer etc. har den rigtige størrelsesorden relevante lastkombinationer og kritiske lasttilfælde for bygværket flere faglige emner som fx statisk ligevægt, svingninger, fundering, beton, stål, træ, murværk etc. om noget virker fornuftigt og rimeligt uden at gå i detaljer, fx i forhold til input og output data fra beregningsprogrammer, eller om noget virker sært og bør undersøges nærmere egne begrænsninger og kunne trække på fornødne faglige ekspertiser, når egne kompetencer ikke rækker. Side 9 af 23 Statikeranerkendelsesudvalget tager endelig stilling til hvorvidt ansøgeren kan tildeles betegnelsen 'Anerkendt statiker' baseret på en helhedsvurdering af godkendelse, bedømmelse og indstilling. Besked tilgår herefter skriftligt ansøgeren. Beslutningen vil almindeligvis ikke blive begrundet. Anerkendelsen gives for 5 år, hvorefter anerkendelsen automatisk udløber. Ved evt. afslag anvises ansøgeren klagemulighed. 2.2 Virke som anerkendt statiker Det påhviler den anerkendte statiker at virke efter følgende kodeks: At virke i overensstemmelse med byggeregler og god byggeskik At virke for bygningsbrugernes sikkerhed At udvise den til opgaven til enhver tid passende omhu At søge usikkerhed reduceret til et rimeligt og almindeligt niveau At søge kritiske forhold belyst af den bedste kompetence; om nødvendigt ved at spørge specialister At virke efter regler og vejledninger fra ordningen for anerkendte statikere 2.3 Fornyelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Krav ved fornyelse En anerkendelse skal fornys hvert 5. år. For at få en statikeranerkendelse fornyet, skal den anerkendte statiker have virket som projekterende og/eller som kontrollant på et væsentligt antal byggeprojekter i perioden siden tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse. Hvor den anerkendte statiker har virket som projekterende, skal vedkommende have forestået projektering af byggerier i h.t efterfølgende kap.3. Hvor den anerkendte statiker har virket som kontrollant, skal vedkommende have forestået kontrol af byggerier i h.t. efterfølgende kap.4.

10 Procedure ved fornyelse Ved anmodning om fornyelse af anerkendelse, skal ansøgeren indsende: Et udfyldt ansøgningsskema med personoplysninger samt oplysninger om uddannelse, nuværende ansættelse mm. En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse, siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som projekterende og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet. En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse, siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som kontrollant og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet. En orientering om ansøgerens nuværende virke, herunder den skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på projektering og den skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på kontrol af projekter. Side 10 af 23 På baggrund af det fremsendte materiale kontrollerer Statikeranerkendelsesudvalget om de formelle krav nævnt ovenfor er opfyldte. Til støtte for kontrollen kan udvælges og rekvireres et antal statikererklæringer og kontroldokumentationer afhængig af mængde og størrelse af projekterne (ca %). Ultimativt kan udvalget udvælge og rekvirere et eller flere af de anførte projekters statiske dokumentation. Fornyelse tildeles, hvis kontrollerne nævnt ovenfor viser et tilfredsstillende virke som projekterende og/eller kontrollant. Tilfredsstillende vurderes i forhold til kravene i kap. 3 henholdsvis kap Berostillelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' En statikeranerkendelse kan efter anmodning af den anerkendte statiker stilles i bero i maksimalt 3 år. Ved ansøgning om genoptagelse af anerkendelsen skal ansøgeren indsende: En orientering om ansøgerens virke i perioden, hvor anerkendelsen har været sat i bero, og en orientering om ansøgerens planlagte virke, når/hvis anerkendelsen genoptages. Lister over projekter gennemført de seneste 3 års før anerkendelsen blev sat i bero, jf. beskrivelse af listerne ved ansøgning om fornyelse Anerkendelsesudvalget foretager herefter en bedømmelse efter retningslinierne for fornyelse af anerkendelsen. Genoptagelse efter berostillelse kan ske på basis af nugældende regler. 2.5 Fratagelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker' Årsager til fratagelse Betegnelsen 'Anerkendt statiker' kan fratages en person af en af følgende grunde: 1. Misbrug af betegnelsen 'Anerkendt statiker'; fx at underskrive statikererklæring uden at have virket som beskrevet i denne eller ved at markeds-

11 føre tjenesteydelser knyttet til betegnelsen på en sådan måde, at anerkendelsesordningen bringes i miskredit. 2. Grov tilsidesættelse af almindeligt professionelt fagligt ansvar som statiker eller anden uprofessionel aktivitet som måtte lede til usikre konstruktioner, fx ved at tilsidesætte en eller flere af de aktiviteter der er knyttet til virket som anerkendt statiker jvf kap 3&4 eller ved at tilsidesætte almindelig god byggeskik jf BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) og SBianvisning 216 om bygningsreglementet (Stang et al., 2008). 3. Udløb af gyldighedsperiode uden ansøgning om fornyelse eller ved ikke at have opnået fornyelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit Ikke opnå genoptagelse efter berostillelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit 2.3. Side 11 af 23 Ovenstående fratagelsesgrunde 1 og 2 vedrørende misbrug af anerkendelsen og tilsidesættelse af fagligt ansvar lægges kun til grund for en fratagelse såfremt forholdet kommer til udvalgets kendskab via en anmeldelse om forhold i en konkret byggesag. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen. Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om forholdet hvori misbruget har fundet sted, eller byggesagen hvori tilsidesættelsen har fundet sted det eller de forhold der lægges til grund for anmeldelsen påvist eller formodede konsekvenser af misbruget eller tilsidesættelsen den anmeldte anerkendte statiker og dennes rolle i det anmeldte forhold anmelderens person; herunder persondata samt anmelderens relation til såvel det anmeldte forhold som den anmeldte anerkendte statiker. Procedure ved fratagelse Anmeldelsen vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende anmeldelse for øje og skal bestå af minimum 2 udvalgsmedlemmer samt eventuelt 1 eller flere eksterne eksperter. Den anmeldte anerkendte statiker forelægges anmeldelsen, udbedes en skriftlig udtalelse og anmodes om at fremsende relevant materiale. Til grund for bedømmelsen indhentes øvrige oplysninger og materiale om misbrugsforholdet og/eller den konkrete byggesag. Hvis der er tale om en tilsidesættelse i en konkret byggesag indhentes nødvendigt projektmateriale og dertilhørende erklæringer. Derpå udarbejder bedømmelsesudvalget en rapport som forelægges den anmeldte statiker til udtalelse indenfor en angivet tidsfrist. Den endelige rapport tilsendes statikeranerkendelsesudvalget som beslutter i sagen udfra en helhedsvurdering. Bag beslutningen skal stå en overvejende majoritet af udvalgets medlemmer. Beslutningen om fratagelse eller ej meddeles den anmeldte anerkendte statiker samt anmelderen.

12 3. Den anerkendte statiker som projekterende Side 12 af Den anerkendte statikers ydelser som projekterende Ydelser Det kan være relevant for en anerkendt statiker at virke som projekterende af konstruktioner, der henføres til dokumentationsklasserne normal og høj jf.sbi-anvisning [XXX]. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Den anerkendte statikers virke som projekterende er knyttet til bygværket som helhed. Derudover kan den anerkendte statiker også virke som projekterende af enkelte konstruktionsafsnit på linie med andre konstruktionsafsnitsprojekterende. Den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende på bygværket, omfatter som minimum at deltage i projekteringen fra start til slut, således at der projekteres hensigtsmæssige og fornuftige konstruktioner koordinere og samle den statiske dokumentation for bygværket og konstruktionsafsnittene, således at dette udgør et hele udarbejde og underskrive en statikererklæring udarbejde (U), kontrollere (K) og godkende (G) dele af den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning [XXX] som minimum i h.t. følgende tabel og nedenstående beskrivelse af aktiviteter: Tabel 1: Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets konsekvensklasse. Aktiviteterne U, K og G dækker den pågældende del af dokumentationen. ID 1 A A1 Del af statisk dokumentation Konstruktionsdokumentation Projektgrundlag Dokumentationsklasse 2 Normal a. Beskrivelse af statisk system og stabilitet K+G U+G b. Øvrige dele af Projektgrundlag G U+G A2 Statiske beregninger 3 a. Statiske beregninger bygværk K+G U 4 +G A3 b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, egen organisation c. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, anden organisation 5 Konstruktionsændringer (evt.) Høj K+G K 1 Se SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation 2 Som defineret i Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007) 3 Inklusiv relevante konstruktionstegninger 4 Omfatter: lodret lastnedføring, beregning af hovedstabiliteten, dokumentation af brud- og anvendelsesgrænsetilstande samt robusthed. Øvrige beregninger: K+G. 5 Kontrollen omfatter alene at supplerende forudsætninger er i orden, at Projektgrundlag er fulgt samt at anvisninger i Statisk projekteringsrapport om kontrol er fulgt.

13 ID 1 Del af statisk dokumentation Dokumentationsklasse 2 Normal Høj B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport K+G U+G B2 Statisk kontrolrapport - K B3 Statisk tilsynsrapport (evt) - K Side 13 af 23 Kontrol (K) omfatter alene kontrol i rollen som projekterende Den anerkendte statikers virke som projekterende ved udarbejdelse, kontrol og godkendelse af den statiske dokumentation afspejler og dokumenterer, at den anerkendte statiker faktisk har koordineret og samlet den statiske dokumentation på tilfredsstillende vis. 3.2 Aktiviteter Udarbejde Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være selv at udarbejde særlige dele af den statiske dokumentation. Udarbejdelsen består i, at den anerkendte statiker selv har tilrettelagt og udformet dokumentationen eller har haft en aktiv dominerende rolle heri. Der kan godt have medvirket faglige kollegaer til støtte for udarbejdelsen. Kontrollere Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at foretage uafhængig kontrol af andre projekterendes arbejde. Kontrollens niveau fastlægges i den statiske projekteringsrapport som minimumskontrol, udvidet kontrol eller maksimumskontrol i h.t. SBi-anvisning [XXX]. Godkende Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at godkende hele eller dele af den statiske dokumentation før frigivelse. Godkendelsen tilkendegiver, at den anerkendte statiker er bekendt med dokumentationens indhold, samt at denne er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med projektets grundlag. Den anerkendte statiker kan kun godkende dokumentation udarbejdet i egen organisations regi. Den anerkendte statiker kan ikke godkende anden parts dokumentation. Ønskes en sådan 'godkendelse' sker dette ved at gennemføre en kontrol og i kontroldokumentationen anføre hvorvidt det kontrollerede er i overensstemmelse med projektgrundlag mm. Hvis dette er tilfældet oplyses dette heri. Hvis det ikke er tilfældet oplyses om fundne afvigelser og konsekvenser heraf.

14 4. Den anerkendte statiker som kontrollant Side 14 af Grundlag for kontrollen En anerkendt statiker kan indgå som uafhængig kontrollant; jf. Bygningsreglement, bilag 4, og SBi-anvisning nr. [XXX]. Det forudsættes, at projekteringen er tilendebragt, og at den statiske dokumentation i sin fulde form foreligger færdig udarbejdet, kontrolleret og godkendt inden materialet overdrages til den anerkendte statiker for kontrol. Der kan aftales en successiv kontrol, hvor dokumentationens dele kontrolleres i den takt de færdiggøres. Der vil da være behov for en afsluttende kontrol, når hele dokumentationen foreligger i færdig form, for at sikre sammenhæng i materialet. Den anerkendte statiker kan med fordel kontrollere den første dækkende udgave af Statisk Projekteringsrapport samt Projektgrundlag i starten af projekteringen, så projektets forudsætninger på et tidligt tidspunkt i projektforløbet er klarlagt. Hvis den anerkendte statiker ikke selv besidder ekspertise indenfor et givet fagområde, skal denne søge støtte hos eksperter indenfor det pågældende område. Den pågældende eksperts kvalifikationer og virke i sagen skal fremgå af den anerkendtes statikers erklæring. Resultater fra rettelsesrunder, som optræder efter at hovedprojektet er tilendebragt, skal også kontrolleres af den anerkendte statiker. 4.2 Formål med kontrollen Formålet med den uafhængige kontrol fremgår af SBi-anvisning [XXX]. Den anerkendte statikers kontrol skal ideelt set sikre, at udfaldskravene til den statiske dokumentation er opfyldt, hvorved forstås at denne skal være dækkende, tilstrækkelig og korrekt. Alt væsentligt skal være medtaget, intet væsentligt må være overset, og de valgte løsninger blandt de mulige løsninger skal være forsvarlige. Der må ikke være væsentlige fejl og mangler i den statiske dokumentation. Et hovedprincip for en uafhængig kontrol er, at der ses på materialet med friske øjne. Det er imidlertid afgørende for kontrolfunktionen, at den anerkendte statiker i sit virke som kontrollant ikke foretager en 'alternativ projektering', og lancerer sine egne foretrukne løsninger, men alene holder sig til at kontrollere det foreliggende. Det er de projekterendes ansvar at tage konsekvenser af de forhold, som den anerkendte statiker ved sin kontrol måtte have fundet uheldige, manglende eller direkte fejlagtige. Den anerkendte statiker skal som uafhængig kontrollant således ikke godkende den statiske dokumentation, men alene kontrollere denne og fremlægge sine kommentarer. 4.3 Kontrollens gennemførelse Kontrollen beskrives i Statisk Projekteringsrapport, hvoraf kontrollens omfang og niveau skal fremgå.

15 Kontrolniveau Kontrolniveauet bestemmer dybde af kontrollen. Der anvendes de i SBianvisning [XXX] definerede 3 kontrolniveauer Minimumskontrol (Mi), Udvidet kontrol (U) og maksimumskontrol (Ma) som angivet i nedenstående tabel: Side 15 af 23 Tabel 2: Typiske kontrolniveauer som funktion af dokumentationsklasse. Kontrollerne Min, Udv og Max dækker den pågældende del af dokumentationen. ID* Del af statisk dokumentation A Konstruktionsdokumentation Dokumentationsklasse* Normal A1 Projektgrundlag Max Max A2 Statiske beregninger - a. Statiske beregninger bygværk - b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit Konstruktionstegninger - a. Konstruktionstegninger bygværk - b. Konstruktionstegninger konstruktionsafsnit Udv Udv Udv Udv Høj Max Max Max Max A3 Konstruktionsændringer Udv Max B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport Udv Max B2 Kontrol af konstruktionsdokumentation Min Udv B3 Statisk tilsynsrapport Min Udv * Dokumentationsklasser fremgår af SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at vælge et alment kontrolniveau for bygværket som helhed, og så specificere afvigelser herfra for udvalgte konstruktionsafsnit og konstruktionselementer eller alternativt specificeret for udvalgte dokumenter. Kontrolomfang Kontrolomfang beskriver det kontrollen omfatter. Kontrolomfanget beskrives i statikererklæring; evt. blot ved henvisning til bilagt Statisk Projekteringsrapport. Det fastlagte kontrolomfang kan omfatte hele bygværket, udpegede konstruktionsafsnit eller specifikke konstruktionsdele. Det fastlagte kontrolomfang kan alternativt være beskrevet ved dele af den statiske dokumentation; der skal kontrolleres; fx at udpegede dele af statiske beregninger skal kontrolleres, medens øvrige dele af den statiske dokumentation ikke skal kontrolleres. Man kan naturligvis fastlægge et hvilket som helst kontrolomfang i projektet; fx 10 % eller 50 % ligesom kontrolomfanget kan varieres alt efter konstruktionsafsnit og konstruktionselementer.

16 Kontrolbeskrivelse Det skal beskrives i statikererklæringen, hvad der er kontrolleret. Beskrivelsen skal inkludere såvel kontrolniveau som kontrolomfang, og disses kombination. Side 16 af Resultat af den anerkendte statikers kontrol Omfanget af den anerkendte statikers kontrol beskrives i Statisk projekteringsrapport. Resultatet af den anerkendte statikers kontrol indgår i Kontrol af konstruktionsdokumentation. Som afslutning på kontrolarbejdet udarbejder og underskriver den anerkendte statiker en statikererklæring; se kap.5.

17 5. Statikererklæring Side 17 af Statikererklæringens formål Udover den anerkendte statikers bidrag til projektering og kontrol skal denne udarbejde en statikererklæring, der beskriver den anerkendte statikers deltagelse i projekteringen. Som følge af byggesagens organisering og projekteringsforløbet kan statikererklæringen være opbygget med en overbygning og en række delerklæringer, der indsendes til bygningsmyndighederne sammen med hvert delandragende for projektet. Formålet med statikererklæringen er at beskrive den anerkendte statikers virke i projektet, og at den anerkendte statikers ved sin underskrift af erklæringen bekræfter at have virket som beskrevet; d.v.s. enten som bygværksprojekterende i henhold til Bygningsreglementet, bilag 4 "Statisk dokumentation" jf. afsnit 3, eller som kontrollant jf afsnit Statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende Statikererklæringen for den anerkendte statiker som projekterende skal indeholde en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i som projekterende på projektet, og det skal klart fremgå, hvad denne selv har udført med reference til skemaet "Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets konsekvensklasse ; se afsnit 3. Det skal endvidere fremgå, hvad der er projekteret af andre. Dette kan dels være i forhold til et fagligt speciale, der ikke er dækket af den anerkendte statiker, og dels i forhold til, at projektet har en sådan størrelse, at andre projekterende er involveret. Der kan ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises til den statiske projekteringsrapport. Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår projektering af dele af bygværket, fx enkelte bygningsdele som tagkassetter eller altaner, skal disse oplistes. Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen sammen med den statiske dokumentation. Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende findes som anneks A 5.3 Statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant Statikererklæringen for den anerkendte statiker som kontrollant skal indeholde en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i som kontrollant på projektet, og det skal klart fremgå, hvor dybt kontrolleren er gennemført med reference til skemaet Typiske kontrolniveauer for den anerkendte statikers kontrol ; se afsnit 4 samt det kontrolleredes omfang. Statikererklæringen bilægges den anerkendte statikers bidrag til Kontrol af Konstruktionsdokumentation, som fx kan bestå i udfyldte kontrolskemaer. Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår kontrol af dele af den statiske dokumentation skal disse oplistes.

18 Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen af konstruktioner sammen med den statiske dokumentation. Side 18 af 23 Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant findes som anneks B.

19 Referencer Side 19 af 23 Aagaard, N.J. & Feddersen, B. (2008): Statisk dokumentation, SBi-anvisning [XXX], København. Dansk Standard (2000): Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav, DS/EN ISO 9001:2000, København. Dansk Standard (2007): Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. DS/EN 1990:2007, København, inkl. nationalt anneks DS/EN 1990 DK NA:2007. Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008): Bygningsreglement BR08. København. FRI et al. (2005): Anerkendelsesordningen for statikere revision af ordningen, København. Stang, B.D. (2008): Anvisning til bygningsreglementet, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 216, København.

20 Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende Side 20 af 23 Statikererklæring Stilet til: Bygningsmyndigheden Teknik- og Miljøforvaltningen Postadresse Dato: Sag: Init.: Vedr.: Ejendommen matr. nr. 345 Amagerbro Kvarter, Vermlandsgade 150 m.fl., 2300 København S. Konstruktive ændringer i forbindelse med indretning af laboratorium i bygning 7, og ny tagetage på bygning 8, B-journal nr Undertegnede, der har anerkendelse som statiker i henhold til Bygningsreglement 2008, erklærer herved at have virket som projekterende i forbindelse med udarbejdelse af projektmaterialet for bærende konstruktioner til ovennævnte sag. I korthed har projekteringsarbejdet omfattet følgende: 1. Udvidelse af laboratorium på 1. og 2. sal i bygning 7 2. Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og Ny tagetage på bygning 8. Opgavefordelingen for udarbejdelse og kontrol af den statiske dokumentation fremgår af Statisk projekteringsrapport og projektgrundlaget, hvortil der henvises. Undertegnede har dels været aktivt involveret i udarbejdelse af og dels selv udført dele af den statiske dokumentation, i et omfang svarende til konsekvensklasse CC3 i skemaet Specifikation af den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende (se kap.3) med følgende afvigelser: Projektgrundlag: kap. x om konstruktionsmaterialer og kap. y om laster. Kontrollant fremgår af materialet Statisk projekteringsrapport: afsnit om stabilitet. Udarbejder fremgår af materialet. Statiske beregninger, konstruktionsafsnit 'Dækelementer på bygning 8', kontrollant fremgår af materialet. På nuværende tidspunkt er der følgende udeståender i projektet: Statisk dokumentation for stålkonstruktioner Kontrol af konstruktionsdokumentation for betonelementer (søjler, bjælker, vægge, dæk, trapper) Statisk tilsynsrapport for tagkassetter og altaner. Materialet vil blive fremsendt så snart projekteringen af disse dele er tilendebragt. Med venlig hilsen NN Anerkendt statiker

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere