Indkomne udtalelser vedrørende budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne udtalelser vedrørende budget 2015-2018"

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 23. september 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: G Indkomne udtalelser vedrørende budget Bestyrelser: Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nord- og Sydpolen Forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Klub Syd Skolebestyrelsen på Egebjergskolen Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen Skolebestyrelsen på Kasperskolerne Skolebestyrelsen på Lundebjergskolen Skolebestyrelsen på Måløv Skole Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Ordblindeinstituttet Skolebestyrelsen på Rosenlundskolen Skolebestyrelsen på Rugvængets Skole Råd og nævn: Brugerrådet i Måløv Idrætspark Grønt Råd Seniorrådet Øvrige interesseorganisationer: Ballerup Lærerforening BUBL Folkeoplysningsudvalget SF s kommunalpolitiske gruppe i Ballerup Personale: Baltoppen Live MED-udvalget i Børnehuset Nord- og Sydpolen MED-udvalget i Børnehuset Kærlodden MED-udvalget i Center for Miljø og Teknik MED-udvalget i Center for Social og Sundhed Sektorudvalget i Center for Social og Sundhed SektorMED for kulturelle institutioner MED-udvalget i Klub Skovlunde MED-udvalget på Egebjergskolen MED-udvalget på Hedegårdsskolen MED-udvalget på Lundebjergskolen MED-udvalget på Måløv Skole MED-udvalget på Rosenlundskolen MED-udvalget på Rugvængets Skole MED-udvalget på Østerhøjskolen Side 1

2 Høringssvar på budget fra Kære kommunalbestyrelse I budgettet for savner vi gennemsigtighed i budgettet, for implementeringen af it strategien. Hvad bliver fordelingstallene mellem skole og institutioner? Hvilke midler kan vi regner med er til rådighed, for den enkelte institution? Både til tid og hardware? Forældrebestyrelsen har udarbejdet et høringssvar på IT-strategien,men har ikke fået nogen tilbagemelding på dette. Vi kan læse, at skolerne er heldige via AP Møller fonden at få bevilliget økonomi til IT. Vi savner også at se noget visionært i budgettet. Der er ingen tvivl om at Ballerup kommune har gode intentioner for deres unge borgere, men det kommer ikke til udtryk i budgettet. Vi ser gerne at nogle af de hidtidige besparelser bliver rullet tilbage, så de små børn bliver prioriteret. Der er ikke tvivl om, at budgettet ser sundt ud på trods af stor gæld. Og de gode takter fra udvalgene i kommunalbestyrelsen viser også, at der er en vilje til vision. Både med "fremtidens dagstilbud" og "skole med vilje". Hvad syntes vi, der kunne bruges for at møde kravene til fremtidens dagstilbud: Vision - forældre som samarbejdspartner. Tænk hvis Ballerup kommune, som den første kommune i Danmark formulerer krav og forventninger til forældrene i kommunens institutioner om forældresamarbejde. Med fokus på kommunikation mellem forældre og pædagoger i form af eksemplevis fastlagte forældresamtaler, som vi kender det i skolen. Vi søger tid til forberedelse til kommunikationen og dokumentationen i forhold til forældresamarbejdet. Hvilken værdi ville det ikke skabe i barnets videreudvikling, hvis samarbejdet allerede bliver prioriteret med tid fra 0-5 års alderen. Den røde tråd skal ikke kun styrkes fra 6-25 års alderen. Forældresamtaler er et stort ønske fra forældrene, hvor der er mulighed for at drøfte det enkelte barn og få råd og vejledning. Der er nedprioriteret meget i disse samtaler men kan dette tætte samarbejde vente til at blive sat i rammer i skolen. Det er for sent hvis forventningerne først kommer på bordet her og måske komme som et chok for mange forældre, hvilke kompetencer børn skal have. Vi så gerne, at Ballerup kommune allerede prioriterede mere tid til samarbejdet i institutionerne. Men det skal ikke tages fra den sparsomme normering i børnehusene. Visionen - pædagogisk videreuddannelse. Vi så gerne, Ballerup kommune være forgangskommune på at normere tid til at efteruddanne pædagoger. Med venlig hilsen Peter Bech Forældrebestyrelsesformand i Børnehuset Nord- og Sydpolen.

3 KLUB SYD Platanbuen Ballerup Høringssvar vedrørende Budgetforslaget 2015: 16/ Hermed et høringssvar fra Klub Syds - Forældrebestyrelse og MED udvalg. Vi har i Klub Syd henholdsvis i vores forældrebestyrelse og vores MED-udvalg set på budgetforslaget for 2015, og har som klub og socialpræventiv foranstaltning i Ballerup Midtby et par kommentarer, som vi ønsker at man sætter politisk fokus på. Kompetence og uddannelses krav: Vi syntes at der skal tages hensyn og ændres i normeringsgrundlaget hvor der er en normberegning der på nuværende tidspunkt hedder 30/70, hvilket vil sige at 30% af personalet er uuddannet. 1. Da Klub Syd har skulle lukke en afdeling, og sammenlægge Bispevangen med resten af Klub Syds afdelinger, er dette problem omkring 30/70 blevet meget tydeligere. 2. Den nye skolereform og de ændrede arbejdsopgaver hvor vi deltager i USU- samarbejdet, vil fremadrettet stille større krav til personalet omkring uddannelse og opkvalificering, for at vi kan medvirke til at skabe den forandring man ønsker på folkeskoleområdet. Disse 2 eksempler vil resultere i en mindre personalenormering, med mindre man finder en anden normeringsberegning eller kompenserer for den manglende lønsum. Den socialpræventive klubindsats: Da Klub Syd ligger i et område af Ballerup med 3 store folkeskoler, og 3 store boligområder der hver ligger i toppen af det sociale indeks, bør man nu hvor skolereformen kræver længere skoledage, tænke på hvad det er for et socialt præventivt arbejde man ønsker i fremtiden. Vi ser allerede nu at de etniske, samt de dårlig stillede familier udmelder deres børn, og frygter at det store arbejde som er lagt for dagen omkring de store fokusområde som, inklusion / rummelighed / integration samt relationsarbejde fra BFO til klub, vil falder til jorden grundet sammenhæng af længere skoledage og prisen for et klubmedlemskab. Vi tror at en mulighed for at bevare det gode relationsarbejde med børn og unge med særlige behov, samt den standart af socialt præventivt arbejde som klubberne i dag udfører, vil stille krav om der blive ændret/eksperimenteret med klubkontingentet. Vi mener at Fritidsklub kontingentet bør sænkes betragteligt, og at Ungdomsklub kontingentet evt. helt eller delvis bortfalder. Vi har en bøn til at man overvejer nøje hvilken form og kvalitet man ønsker sig af det fremtidige klubarbejde, og at man tænker over den investering man har gjort gennem mange års klubarbejde, så man ikke smider den store vidensbank og det tværfaglige samarbejde bort, som vi har opnået og som har stor betydning for familierne til børn og unge med særlige behov i Klub Syd. Med venlig hilsen MED-udvalget ved Forældrebestyrelsen ved Klubleder John Press Søren Jensen Finn Andersen

4 Til Centerchef for C-ØP Jens Vedel Jørgensen Høringssvar vedr. forslag om budget Skolebestyrelsen på Egebjergskolen har nedenstående kommentarer til budgetforslaget for fra Center for Økonomi og Personale: På Egebjergskolen giver budgetforslaget anledning til at påpege, at der bør afsættes anlægsmidler til etableringen af læringsmiljøer der imødeser de behov, der er på Egebjergskolen. Der er et kritisk nødvendigt behov for, at der etableres flere, og meget gerne multifunktionelle idrætsfaciliteter, eftersom skolen pt. er ekstremt presset af at være den skole i kommunen med de ringeste idrætsfaciliteter målt pr. elev. Det samme gælder omkring naturfagene, hvor det er qua vores elevtal, er ekstremt udfordrende at efterleve fagenes krav om at give eleverne optimale betingelser i vores nuværende faglokaler. Det vil endvidere vigtigt, at der afsættes midler til gode arbejdspladser for pædagoger og lærere på skolen, for at understøtte implementeringen af de nye arbejdstidsaftaler. Det ønskes endvidere, at der afsættes flere anlægsmidler til IT-området, så vi bliver bedre rustet til at være på forkant med udviklingen i samfundet, også i den lokale folkeskole. Under driftsmidler foreslår vi, at der tilføres midler til pædagogernes og lærernes kompetenceudvikling særligt indenfor linjefag og klasseledelse. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Egebjergskolen Per Aaslet Formand og Rasmus Bonde Skoleleder

5 Center for Økonomi og Personale Jens Vedel Jørgensen HEDEGÅRDSSKOLEN Magleparken Ballerup Tlf: Dato: 11. september 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Per Kjær Hedegårdsskolens høringssvar for budgetforslaget for budget Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen tager budgetforslaget for budget til efterretning. Med venlig hilsen Anja Wittus Nissen Skolebestyrelsesformand Hedegårdsskolen

6 KASPERSKOLERNE Helhedstilbuddet Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf: Dato: 15. September 2014 Høringssvar til Ballerup Kommune vedr. Budget På baggrund af det udsendte Økonomibilag nr. 6, som ikke ser ud til at påvirke Kasperskolene, så tages Budgetforslag 2015 til efterretning. Med venlig hilsen Merete Trier Frederiksen Skoleleder På vegne af skolebestyrelsen Kasperskolerne

7 Til Centerchef for C- SI Ulla Blom Kristensen LUNDEBJERGSKOLEN Lundebjerg Skovlunde Tlf: Dato: 9. September 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: Udkast til høringssvar vedr. budgetforslag Skolebestyrelsen på Lundebjergskolen har drøftet budgetforslag , der er sendt i høring. Først og fremmet vil skolebestyrelsen gerne anerkende kommunalbestyrelsens fokus på at konsolidere økonomien, så der kan være plads til uforudsete udgifter. Efter nogle år med meget mærkbare besparelser er dette glædeligt, og skolebestyrelsen noterer på positivsiden, at der fremadrettet enddog vil være plads til at afdrage gæld svarende til ca. 45 mio. kr. årligt. Dernæst finder skolebestyrelsen det yderst interessant, at kommunalbestyrelsen har taget initiativ til at lave en omprioriteringspulje, der har til formål at optimere og videreudvikle driften. Skolebestyrelsen på Lundebjergskolen anbefaler i den forbindelse at kommunalbestyrelsen prioriterer denne pulje til projekter, der på sigt kan give varige besparelser på driften. Dette vil på sigt frigive midler til andre og spændende initiativer. Man kunne fx investere i bygningsdriften, så de løbende vedligeholdelsesomkostninger reduceres. Slutteligt erfarer skolebestyrelsen, at Ballerup Kommune i 2015 har ekstra engangsindtægter svarende til ca. 200 mio. kr. Heraf har kommunalbestyrelsen allerede planlagt disponering af ca. 90 mio. kr., men det efterlader ca. 110 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Her kunne det være interessant at benytte nogle midler til den fortsatte udvikling af Skovlunde som bydel, og skolebestyrelsen på Lundebjergskolen vil anbefale, at kommunalbestyrelsen retter sit blik mod en renovering af Lundebjergskolen, så den kommer til at fremstå som en moderne skole med et opdateret læringsmiljø til eleverne og gode arbejdspladsmuligheder for medarbejderne. Med venlig hilsen Martin Gredal Skoleleder Gitte Svenningsen Skolebestyrelsesformand

8 MÅLØV SKOLE Kratvej Måløv Tlf: Dato: Tlf. dir.: Skolebestyrelsen ved Måløv Skole tager budget 2015 til efterretning med flg. bemærkninger: Vi er uforstående overfor den alt for korte tidsfrist på dette høringsforløb og synes det er uacceptable arbejdsforhold med deraf mulige følger for dårlig kvalitet i arbejdet. Vi stiller os forstående overfor politikernes ønske om en omstillingspulje. Vi er dog bekymrede for, at det vil påvirke skolens daglige drift, hvis ikke Kommunalbestyrelsen vælger at prioritere en del af puljen til skoleområdet og opfatter dette som et spareforsøg. Skolen står overfor en stor inklusionsopgave og implementeringen af skolereformen og tåler derfor ikke nedgang i driftbudgettet, hvis kvaliteten skal bevares. Og ikke at forglemme den igangværende høring om ny skolestruktur. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Måløv Skole

9 Center for økonomi og personale Rådhuset Hold-an vej Ballerup ORDBLINDEINSTITUTTET Baltorpvej Ballerup Tlf: Fax: Dato: 11. september 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: 4477 xxxx Kontakt: Pernille Nielsen Vedr. Budgetforslag Ordblindeinstituttets skolebestyrelse og MED-udvalg har ingen kommenterer til det fremsendte overordnet budgetforslag for Skolebestyrelsen og MED-udvalget vil dog gerne gøre opmærksom på, at det er uigennemskueligt, om der i budgetforslaget er taget højde for en evt. ny skolestruktur, og hvad en evt. vedtagelsen af denne vil få af afledte drifts- og anlægsudgifter. På skolebestyrelsens vegne. På MED-udvalgets vegne. Med venlig hilsen Linda Hofman Skolebestyrelsesformand Verner Poulsen Næsteformand MED-udvalg.

10 Til Centerchef for C- SI Ulla Blom Kristensen ROSENLUNDSKOLEN Ejbyvej Skovlunde Tlf: Dato: 9. september 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: Høringssvar vedrørende budgetforslag for Skolebestyrelsen på Rosenlundskolen har drøftet det forslag for budget , der er sendt i høring. Overordnet finder skolebestyrelsen det glædeligt, at Ballerup Kommune ikke længere skal spare, men at strategien for budget i stedet handler om at konsolidere økonomien, så den fremadrettet kan rumme uforudsete udsving. Samtidig anerkender skolebestyrelsen, at der er taget initiativ til at lave en omprioriteringspulje på 20 mio. kr., da der herved skabes mulighed for at optimere og videreudvikle driften. I forlængelse heraf anbefaler skolebestyrelsen, at Ballerup kommune fokusere sine indsatser på videreudvikling af driften indenfor områder, der kan give varige driftsbesparelser. Det kunne fx dreje sig om investeringer i bygningsdriften, der sikre at de løbende vedligeholdelsesudgifter reduceres. Ligeledes finder skolebestyrelsen det glædeligt, at Ballerup kommune i budgetperioden forventer at foretage gældsafdragelser svarende til omkring 45 mio. kr. om året. Derudover har skolebestyrelsen erfaret at Ballerup kommune i 2015 har ekstra engangsindtægter for omkring 207 millioner. Med dette i mente er det et stort ønske for skolebestyrelsen, at kommunalbestyrelsen endnu engang overvejer købet af UCC s ejendom på Ejbyvej med det formål at lave en skolesammenlægning af Rosenlundskolen og Lundebjergskolen på én matrikel. Skolebestyrelsen er overbevidst om, at dette vil give den bedste løsning for eleverne i Skovlunde, jf. skolebestyrelsens høringssvar vedrørende skolestrukturændringer. Ved købet af UCC s ejendom forudser skolebestyrelsen endvidere potentielle besparelser i vedligeholdelsen og renoveringen af Lundebjergskolens matrikel. V:\Center\Skoler\Rosenlundskolen\Adm\Skolebestyrelse\Høringssvar\ \Høringssvar vedr. budgetforslag for docx

11 Endeligt mener skolebestyrelsen, at det vil være relevant at tilsidesætte midler til uforudsete udgifter i forbindelse med de mulige skolesammenlægninger. Det kunne fx være midler til bygningsistandsættelser, i forbindelse med en mere sikker skolevej eller til renovering af elevtoiletter. Herved sikres det at kommunens skoler udgør et indbydende læringsmiljø for de mange elever og medarbejdere der færdes der i det daglige. Med venlig hilsen Martin Gredal Skoleleder Martin Jönsson Skolebestyrelsesformand V:\Center\Skoler\Rosenlundskolen\Adm\Skolebestyrelse\Høringssvar\ \Høringssvar vedr. budgetforslag for docx

12 Til Center for økonomi og personale RUGVÆNGETS SKOLE Rugvænget Ballerup Tlf: Dato: 16. september 2014 Tlf. dir.: Fax dir.: Kontakt: Høringssvar vedr. budgetforslag I skolebestyrelsen har vi behandlet det fremlagte budgetforslag for , og vi vil først og fremmest udtrykke vores tilfredshed med at der som udgangspunkt ikke er besparelser i forslaget. Vi synes det er en vanskelig opgave at forholde os til, og den korte frist gør det ikke nemmere. Vi har et stort ønske om at der investeres anlægsmidler i at gøre skolerne bedre klar til at implementere den nye folkeskolereform. Både ift. undervisningslokalerne, men også ift. udmøntningen af de 45 minutters bevægelse. Derudover ser vi fortsat et behov for at investere i bedre faciliteter til medarbejdernes forberedelse på arbejdspladsen. På skolebestyrelsens vegne Mvh. Simon Lundgren Ekspeditionstid: Man.-tors , fre Telefontid: Man.-tors , fre

13 Brugerrådet i Måløv Idrætspark har følgende ønsker til budget 2015: Belysning omkring haller og parkeringsplads. Brugerrådet finder ikke "gadebelysningen" på stien forbi hallerne samt belysningen ud til parkeringspladsen tilstrækkelig. Ud over at brugerne er ved at falde over cykelstativer og lignende om aftenen i vinterhalvåret, betyder det at bygningerne henligger i halvmørke og dermed er mere udsat for hærværk og indbrud. Ungdomsklubben, som holder til i lokalerne ved Gl. Hal, har for nylig haft to indbrud. Begge gange er tyvene kommet ind via vinduerne ud mod stien. En bedre belysning ville sandsynligvis kunne modvirke sådanne hændelser. Det ville derfor være ønskværdigt, hvis der blev afsat midler til en effektiv udbygning af belysningen af hele området omring hallerne. Rengøring Rengøringen af faciliteterne er generelt ikke tilfredsstillende for fritidsbrugerne. Specielt i weekenderne er standarden ikke i orden. Ud over at der er beskidt, mangler der typisk toiletpapir og papir til at tørre hænder i. Rengøringen skal ikke kun tage hensyn til skolens brug af hallen, men også til fritidsbrugerne. Som værtsklub er det trist at skulle tilbyde gæstende spillere og turneringshold fra andre kommuner forhold ingen kan være bekendt med. Køkkenet ved Cafeen i Ny hal bliver i dag slet ikke gjort rent - ud over hvad fritidsbrugerne selv sørger for. Her er der ikke behov for daglig rengøring, men en hovedrengøring af professionelle folk et par gange om året, er nødvendig for at sikre en standard, som gør det forsvarligt at benytte faciliteterne. Brugerrådet beder om, at der afsættes midler til overnævnte udvidelse af rengøringen i idrætsparken. På brugerrådets vegne Karsten Friis

14 Grønt Råds høringssvar til budgetforslag Grønt Råd har noteret sig at kommunens økonomi nu er stabiliseret og fremtidssikret med den foreliggende økonomiske strategi. Grønt Råd har forslag til 3 indsatsområder som vi mener bør prioriteres i kommunens budget: Naturpleje, Mad og Nyttehaver i folkeskolen samt Energirenovering af offentlige bygninger. Naturpleje Over en periode med nedskæringer er det Rådets indtryk at det har været let at lade plejen af naturområder holde for, når der manglede penge i kassen. Naturen forsvinder ikke som sådan, men den udvikler sig måske i en årrække i en forkert retning, fx med mindre biodiversitet til følge, når naturplejen forsømmes. Nu er det tid til at benytte det økonomiske råderum til at rette op på fortidens forsømmelser. Grønt Råd ønsker at der sættes midler af til naturpleje i et omfang som mindst svarer til niveauet før krisen satte ind i Vi mener også det er nødvendigt at fokusere på monitorering af indsatsen, for at sikre at tiltagene har den ønskede effekt. Er investeringen rigtig, kommer der flere arter, hvad sker der med de arter hvor områderne står brak kommer der ny natur? Har plejen en effekt og hvad er effekten af manglende pleje. For nogle år siden blev der foretaget en registrering af naturen i kommunen, men der er endnu ikke fulgt op på arbejdet. Grønt Råd opfordrer til at der foretages en ny kortlægning som kan danne grundlag for en evaluering af naturens tilstand og udvikling. I Ballerup kommune er der en mængde små søer og vandhuller. De er for små til at påkræve en indsats gennem vandhandleplanerne, og derfor opfordrer Grønt Råd kommunen til selv at påse at der sættes fokus på vandhullernes tilstand. Også her har vi en formodning om at der er et behov for pleje og genopretning. Vandhuller og søers tilstand bør registreres som udgangspunkt for en genopretningsplan. Mad og Nyttehaver i folkeskolen Der ønskes flere midler til Folkeskoleområdet med henblik på genåbning af de lukkede skolekantiner eller alternativt: etablering af skoleboder. Vareudbuddet skal være sundt og så vidt muligt økologisk. Dette ønske skal ses i lyset af at Folkeskolereformen medfører længere skoledage og dermed behov for mere mad. Der ønskes derudover fokus på etablering af skolehaver ved de skoler, hvor dette er muligt.

15 Energirenoveringer af offentlige bygninger Grønt Råd ser med stor bekymring på udviklingen i CO2 udledning og de deraf afledte klimaeffekter. Vi mener at alle er nødt til at bidrage mest muligt til at reducere energiforbruget, hvor det er muligt. De seneste års nedgang i CO2 udledning i kommunen skyldes til dels nedgang i aktivitet som følge af den økonomiske krise, samt overgang til kraftvarmeproduktion med biomasse som har en tvivlsom klimaeffekt. Rådet opfordrer derfor Ballerup Kommune til at sætte maksimalt fokus på energirenovering af de offentlige bygninger som er et af de områder hvor der stadig kan være store energibesparelser at hente.

16 Seniorrådets ønsker til det kommende budget Højere personalenormering på plejecentrene, ikke mindst i vagterne. Uddannelsesmæssigt kompetanceløft til alle personalegrupper inden for ældreområdet. Ansættelse af en kok i Køkken Ballerup, der skal påse at smag og det visuelle udtryk af maden er i orden. Bedre rengøring hos de visiterede borgere, om muligt efter borgernes egne ønsker. Servicebus i Måløv og Egebjerg. Hovedrengøring hos ældre og handicappede, der ikke selv magter hovedrengøring. Bedre tilgængelighed, både for ældre og handicappede i byrummene. Genetablering af nedlagte buslæskure. Flere og bedre handicapparkeringspladser. Faste hjemmehjælpere til personlig pleje. Der afsættes flere penge til indførelse af velfærdsteknologi uden deraf følgende reduktion af personaleressourcer. Der indføres en klippekortordning i hjemmeplejen efter københavnsk model. Budgettet til De 4 Årstider opjusteres så reklamefinansiering så vidt muligt undgås. Da rækkefølgen af vores ønsker ikke er udtryk for en prioritering står Seniorrådet naturligvis til rådighed med hensyn til prioriteringen af ovennævnte ønsker.

17 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup, den 15. september 2014 Ballerup Kommune Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen Høringssvar vedrørende Budget 2015 Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse. Det er glædeligt at konstatere, at økonomien er tilbage på sporet, og årene fremover ser noget lysere ud, end de foregående har været. Vores opmærksom afgrænser sig naturligvis i første omgang til folkeskoleområdet, hvor vi har bemærkninger til følgende områder: 1) Implementeringen af folkeskolereformen 2) Inklusion/ Alle børns læring, udvikling og trivsel 3) Forslaget til ny skolestruktur 4) Budgetstyring De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge. 1) Implementeringen af folkeskolereformen Skolevæsenet er i gang med omstillinger af et hidtil uset omfang. Vi har glædeligvis, i form af tæt samarbejde og en lokalaftale om lærernes arbejdstid, formået at skabe rammer for implementeringen, som gør processen mere skånsom, end den ellers havde været. Tilbage står dog: Flere skoler har langt fra fysiske faciliteter, som i tilstrækkelig grad understøtter intentionerne i folkeskolereformen om den sammenhængende skoledag, hvor variation og bevægelse er nøgleord. Ønsket om at lærerne anvender en større del af arbejdstiden på skolen forudsætter fornødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på de fleste skoler er en mangelvare. Vi forventer, at kommunalbestyrelsen medtænker disse forhold i budget Sidste år vedtog kommunalbestyrelsen en fordelingsnøgle mellem lærere og pædagoger i forhold til varetagelsen af den understøttende undervisning. Det er vores opfattelse, at fordelingsnøglen skaber uhensigtsmæssige bindinger for den mest kvalificerede opgavevaretagelse på skolerne, og vi vil opfordre til, at det genovervejes, om den beslutning vitterlig er et anliggende for kommunal- Bydammen 9, postbox 22 Telefon Ballerup

18 bestyrelsen. Mange skoler kæmper i øjeblikket med nogle alvorlige strukturelle og logistiske problemstillinger i forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger, ikke mindst på mellemtrinet og i udskolingen, og procentfordelingen er i mange tilfælde endnu et unødvendigt bump på vejen. 2) Inklusion/ Alle børns læring, udvikling og trivsel Inklusionen bliver næsten helt glemt i alle de forandringer, skønt den ubetinget er den mest udfordrende enkeltfaktor. Vi er derfor fortsat nødt til at påpege, at der mangler lærerkræfter på skolerne til at løfte inklusionen. Som det forholder sig i øjeblikket, er der for mange elever, som nok får et skoletilbud, men ikke et skoletilbud, som er værdigt, endsige motiverende eller udviklende. Det er meget grænseoverskridende og nedbrydende at være vidne til og ansvarlig for som lærer. Og det handler først og fremmest om, at der er for få lærere til at løfte undervisningen, selvom nødvendig efteruddannelse bestemt også er et tema. 3) Forslaget til ny skolestruktur Vi støtter ikke forslaget til ny skolestruktur og så langt hellere, at kommunalbestyrelsen afsatte midler til en styrkelse af ledelserne inden for den nuværende struktur. 4) Budgetstyring Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny økonomisk strategi, som blandt andet har til formål at sætte øget fokus på budgetstyringen. Vi er ligeledes optaget af, at skolerne overholder budgetterne. De senere år har der dog på skoleområdet været en tendens til, at skolerne kommer ud med underforbrug, og det er en meget uheldig udvikling. Det er klart, at skolelederne er nødt til at agere med en vis forsigtighed, men et underforbrug på 1,5-2,5 millioner kroner, som flere skoler kom ud med i seneste regnskab, er i vores optik ikke en rimelig udmøntning af det politisk vedtagne serviceniveau. Med venlig og bestemt hilsen Ballerup Lærerforenings Styrelse Jeanette Sjøberg & Morten Refskov 2

19 Dato: Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 06-K151/20031 MAG/- Høringssvar BUPL Storkøbenhavn Budget 2015 BUPL har med interesse fulgt diskussionerne i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og overslagsår. Vi har med tilfredshed konstateret at Ballerup Kommunes økonomi er i en rimelig god stand. Folkeskolereformen er fra begyndelsen underfinansieret, og vi vil gerne pege på, at for at den samlede omstilling på skoleområdet skal lykkes, kan der med fordel lægges de nødvendige midler i UU til forberedelse. Pædagogisk kvalitet i BFO og Klub Sammen med skolerne har BFO og klub hidtil leveret et godt samlet helhedstilbud. Det er nødvendigt at fastholde et samlet helhedstilbud for børn og unge i Ballerup også efter reformen. Ud over det arbejde pædagogerne kan levere i den understøttende undervisning, er det af største vigtighed at tilbyde børn og unge kvalitetstilbud i eftermiddagstimerne. Dette vanskeliggøres af det faktum, at pædagogandelen udtyndes i eftermiddagstimerne. Det er fuldt anerkendt, at der skal minimum bachelorgrad til at varetage arbejde i undervisningen, men på trods af adskillige undersøgelser er dette ikke tilfældet for børnenes og de unges fritid. Lønsummerne i BFO og Klub bliver tildelt efter en fordelingsnøgle, der hedder 70/30 = pædagoger / medhjælpere - klubfolk. Da BFO og klub leverer pædagoger ind i skolen til PIIS og UU, betyder det at normeringen i eftermiddagstimerne forringes dvs. færre pædagoger i eftermiddagstimerne. Derfor bør der ændres på fordelingsnøglen mellem bacheloruddannede pædagoger og medhjælpere. Allerhelst ser vi, at man arbejder sig hen mod en fuld pædagogdækning, også i fritiden. BFO- og klubbudgettet er afhængig af det aktuelle børnetal. Vi er bekymrede, da erfaringer fra andre kommuner viser, at børnetallet kan være stærkt faldende i en overgangsperiode.

20 Dette kan få katastrofale følger for BFO og klub, hvis ikke Ballerup Kommune fastfryser normeringstildelingen i en overgangsperiode på for eksempel to år. Skal folkeskolemålsætningen opfyldes, skal vi starte allerede i vuggestue og børnehave. Den samlede indsats kræver også her veluddannede pædagoger og en fokuseret pædagogisk indsats. Alle børn skal blive så dygtige de kan Det gælder således også i daginstitutionerne. For at skabe differentierede, stærke forståelses- og læringsmiljøer er det nødvendigt, at rammebetingelserne er i orden. Det er ikke muligt at effektivisere sig ud af alting. Som en pædagog udtrykker det på facebook: Jeg har ikke brug for flere redskaber, bare mere tid og flere hænder. Der findes omsorgssvigtede børn, som bare har brug for en nærværende voksen. Et eneste menneske, som lige præcis kan gøre, at den sociale arv bliver brudt. Jeg har ikke svært ved at spotte det udsatte barn, bare svært ved at finde nærværet, når 24 andre børn også kræver min opmærksomhed. De snævre rammer får især betydning for arbejdet med inklusionen For pædagogerne er det en meget stor stressfaktor, at man ikke oplever, at kunne levere det kvalitative pædagogiske arbejde, man er uddannet til, alene fordi rammerne er for stramme. Brug en del af omprioriteringsrummet på at løfte denne opgave. Læringsmæssigt er barnets første år det vigtigste, dernæst det andet år. Vis noget politisk vilje til at understøtte barnet i denne periode. Venlig hilsen Randi Tielbo, Faglig sekretær og Maria Girotti, Fællestillidsrepræsentant i Ballerup

21 Center for Økonomi og Personale BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 4. september 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Gry Andersen Sagsid: K Høringssvar vedrørende budget Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 2. september 2014 drøftet budgettet for det folkeoplysende område ramme Udvalget kommer med følgende anbefalinger til budget : I juli 2014 gennemførte Center for By, Kultur og Erhverv en undersøgelse af udgifter til aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger blandt kommunerne i region Hovedstaden. En sammenligning af 22 kommuners udgifter pr. borger placerer Ballerup Kommune på en 18. plads. Ballerup Kommune yder i 2014 aktivitetstilskud til foreningerne med 70 kr. pr. indbygger, mens kommunen på 1. pladsen yder 182 kr. pr. indbygger. En tilsvarende undersøgelse blandt 18 kommuner i 2000 placerede dengang Ballerup Kommune på en 8. plads, også dengang med 70 kr. pr. indbygger. På denne baggrund anbefales det, at budgettet for det folkeoplysende område tilføres midler til forhøjelse af aktivitetstilskuddet til de frivillige folkeoplysende foreninger. Samtidig anbefales det, at der fortsat afsættes tilstrækkelige tilskudsmidler til uddannelse af foreningstrænere og ledere. Folkeoplysningsudvalget finder det vigtigt, at kommunens børn og unge mødes af kvalificerede ledere i deres foreninger. Det kommunale uddannelsestilskud er afgørende for muligheden for at deltage i kurser/uddannelse. Endelig anbefales det, at der afsættes midler i anlægsbudgettet til renoveringer og forbedringer af idrætsfaciliteter. DIFs kommuneundersøgelse fra Ballerup Kommune sender, så vidt muligt, breve via digital post til borgere og virksomheder. Læs mere og tilmeld dig via ballerup.dk/selvbetjening Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket

22 oktober 2013 placerer Ballerup Kommune på en 67. plads (ud af 93 kommuner), når der spørges til oplevelsen af idrætsfaciliteternes kvalitet. Venlig hilsen f. Folkeoplysningsudvalg Gry Andersen Center for By, Kultur og Erhverv Side 2

23 Høringssvar til Ballerup Kommune vedrørende budget 2015 SF-Ballerups kommunalpolitiske gruppe fremsender hermed følgende ønsker til anvendelse af de forøgede midler på henholdsvis anlægsbudgettet og driftsbudgettet. Da anlægsbudgettet er større end i mange år er der ikke længere nogen undskyldning for at udsætte den ønskede renovering af Stationsforpladsen. Her tænkes specielt på det projekt der er aftalt med Realdania til bl. a. den hårdt tiltrængte renovering af Stationsforpladsen. Som resultat af konklusionerne i de for nylig offentliggjorte tilsynsrapporter for visse plejecentre ønskes ny driftsmidler anvendt til styrkelse af plejecentrene. Det drejer sig både om flere personaleressourcer og om opkvalificering af det eksisterende personale, ikke mindst på ledelsesniveau. Hvis folkeskolereformen skal kunne implementeres med tilfredsstillende resultat ønsker vi at der afsættes økonomi til ansættelse af mere personale i skolevæsnet (både lærere og pædagoger) Der ønskes en opprioritering af vores ældre medborgere af anden etnisk herkomst f.eks. gennem en styrkelse af Bydelsmødrene. Gennem mange år har biblioteket/kulturhusene været udsat for store besparelser. Vi ønsker flere driftsmidler afsat specielt til kulturhusene i Måløv og Skovlunde. Dette skal ses specielt på baggrund af den vedtagne udbygning af Måløv kulturhus og planerne for en styrkelse af Skovlunde bymidte. Støberiets aktiviteter bør udvides således at de socialpsykriatiske tilbud opkvalificeres til også at omfatte sårbare indvandrere og flygtninge. Birte Kramhøft På vegne af SF s kommunalpolitiske gruppe i Ballerup

24

25

26 Måløv d. 15. september 2014 Høringssvar vedr. budgetforslag Vedr. udviklingspuljen, hvor formålet er at iværksætte afgrænsede projekter med henblik på at udvikle smartere og mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse, kan medudvalget i Børnehuset Kærlodden se en gevinst på de grønne afgifter. Vores produktionskøkken i børnehuset Kærlodden år 1980 er ikke særlig tidssvarende i forhold til i dag, hvor teknologien har effektiviseret de hårde hvidevarer de hårde hvidevarer vi har, er utidssvarende og bruger væsentlig mere energi end de nye. For at få plads til de nye og mere effektive hårde hvidevarer kræver det en mindre renovering. For få midler kunne vores produktionskøkken renoveres så der blev plads til en effektiv opvaskermaskine som bruger væsentlig mindre vand og strøm. En dampovn som ligeledes bruger væsentligt mindre strøm og som letter opgaven for den køkkenansvarlige da den kan rumme meget mere end en traditionel ovn og har en kortere produktionstid. I dag bruger vores køkkenansvarlige minimum 2 ovne og indimellem 3 ovne. Børnehuset Kærlodden vil meget gerne være med til at udvikle smartere og mere omkostningseffektive arbejdsgange i vores produktionskøkken i forhold til at nedbringe energiudgifterne og vi stiller os derfor til rådighed, hvis ideen kan bruges. Gevinsten i forhold til at nedbringe energiudgifterne kan formentlig blive større, hvis der kigges på produktionskøkkener i de andre børnehuse i kommunen ligesom der også kan hentes bedre tilbud, hvis det er relevant for flere institutioner. På vegne af medudvalget i Børnehuset Kærlodden Susser Linde Leder af Børnehuset Kærlodden Måløv

27 Høringssvar vedrørende budget Vi står gerne til rådighed for en uddybning af vores synspunkter. Vi glæder os over, at økonomien er så god, så det er muligt at investere i indsatser, der gør en forskel for borgere i Ballerup kommune. Vi vil henvise til forskning, der viser at indsatser rettet mod småbørns området spiller en afgørende rolle for børn og unges trivsel og udvikling senere. Vi vil anbefale at følgende 5 områder tildeles økonomi, i forhold til at fremme de politiske mål og visioner. 1. Sammenhængsmodel: For at understøtte vores sammenhængsmodel 0-25 årige, savner vi indsatser, der forbinder overgange, hvor forældre inddrages. Vi vil anbefale, at der afsættes ressourcer til at udvikle indsatsen i overgangene med fokus på forældre som samarbejdspartnere Vi har ikke udregnet økonomien, vil gerne bidrage hvis det bliver aktuelt. Vi vil foreslå, at der afsættes økonomi til afholdelse af forældresamtaler i forbindelse med afgørende overgange i børnenes liv, hvor forældreopgaven og deres bidrag har afgørende betydning. Opstart i vuggestue - Børnehus Samtaler med forældrene ved start i vuggestuen, hvor sundhedsplejersken deltager. Vigtig viden om børnenes start på liv kan videregives samtidig med at gensidige forventninger kan udveksles. Eventuelle behov for råd og vejledning afdækkes og et tæt samarbejde omkring barnet kan få et godt afsæt. Overflytning eller deltagelse i 3-5 års grupper Samtaler med forældre vedrørende overgangen til børnehaveafdelinger eller 3-5 års grupper, hvor børnenes trivsel udvikling og eventuelle sprogvurderinger følges op med forældrenes inddragelse. Udveksling af gensidige forventninger, så et fortsat tæt samarbejde omkring det enkelte barn, men nu også hele børnegruppens trivsel kan understøttes i et inkluderende perspektiv. Overflytning opstart BFO/skole. Samtaler vedrørende udviklingsbeskrivelsesskemaer, som følger med til skolen. Forældrene som får viden om barnets alsidige udvikling og trivsel samt deltagelse i fællesskaber. Udveksling af gensidige forventninger, hvor nye og anderledes krav til barnet kan understøttes af forældrenes inddragelse. Hver gang der skal forberedes og afholdes forældresamtaler betyder det, at pædagoger skal gå fra børnegruppen. Der har været fokus på, at pædagoger er alene med en stor børnegruppe. Dette er ikke acceptabelt. Forældre som samarbejdspartnere fra starten af børnenes liv, mener vi, kan gøre en forskel i vores sammenhængsmodel.

28 2. Støjpulje Vi anbefaler at den tidligere støjpulje oprettes. Det er urimeligt at børn og voksne skal opholde sig i støjplaget rum, specielt når der er forskning, der viser hvilken betydning det har for blandt andet børnenes sproglige udvikling. Senere desværre høreskader. Vi har 2 grupperum i vores børnehaveafdeling, der ikke har støjhæmmende lofter. 3. Renovering: Vi anbefaler, at der sættes økonomi til renovering af børnehaveafdelingen. Vi har udarbejdet en plan i 2009, som vi gerne vil revidere yderligere. Vi ligger 2 afdelinger langt fra hinanden. En sammenbygning, hvor renovering og tilbygning kan forenes med etablering af forskellige læringsrum i tidssvarende kvalitetsmaterialer, vil skabe gode udviklingsbetingelser for egebjergbørn. 4. Besparelser De besparelser der har været indenfor småbørns området indenfor de sidste år trækkes tilbage, senest besparelser ved sommerferievikar. Der er ingen måde at spare vikar på i ferierne, så dette er en besparelse på børnenormeringen.det er måske ikke mange penge, men i en børnegruppe kan en time mere om ugen betyde, at der er 2 voksne i en gruppe til at tage mod små børn, der gerne vil modtages i en tryg voksen arm. Endvidere anbefaler vi, at flere børn også egebjergbørn får glæde af de kvalitetsmidler, der er udlovet til bedre normeringer fra regeringen. Indsatser med særlig fokus på børns tilknytning og relationer, som vi gerne vil fremme, giver et godt fundamentet for god trivsel og udvikling. Her er der plads til forbedringer også i Egebjerg. 5. IT Vi anbefaler, at der investeres i IT udstyr, der understøtter brugen af børneintra. Mindst en stor skærm pr. institutions afdeling. Ligeledes, at der købes printere, der kan tilgodese behovet for dokumentation, så pædagogerne ikke skal forlade børnegrupperne men kan printe trådløst. Endvidere at der investeres i IT udstyr til småbørn, så it- strategien kan få liv.. På vegne af Medudvalget i Børnehuset Nord og Sydpolen Susanne Froberg Børnehusleder Nord- og Sydpolen.

29 BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 16. september 2014 Sagsid: G Høringssvar budget fra Center for Miljø og Teknik MED-udvalget i Center for Miljø og Teknik har haft budgetforslaget i høring. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget ved høringsfristens udløb. Med venlig hilsen Karin Langendorf Formand for MED udvalget i Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune sender, så vidt muligt, breve via digital post til borgere og virksomheder. Læs mere og tilmeld dig via ballerup.dk/selvbetjening Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket

30 SOCIAL OG SUNDHED Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 15. september 2014 Høringssvar til budgetforslag for budget Med-udvalget i Center for Social og Sundhed har henledt deres opmærksomhed på, at der i budgetforslag for budget ikke er afsat en pulje til, at imødekomme løn og demografiudvikling, da centret ved tidligere budgetopfølgninger har gjort opmærksom på kommende udfordringer i forbindelse med den stigende ældrebefolkning. Med-udvalget undrer sig over, at høringssvar ikke indgår i 2. behandling af budgetforslag men antager, at de indgår i 3. behandling af budgetforslag. Ballerup Kommune sender, så vidt muligt, breve via digital post til borgere og virksomheder. Læs mere og tilmeld dig via ballerup.dk/selvbetjening Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket

31 SOCIAL OG SUNDHED, SEKTORUDVALGET Dato: 16. september 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Inge Kristensen Høringssvar vedr. forslag til budget Sektorudvalget behandlede Forslag til budget på mødet den 1. september 2014, og har følgende bemærkninger: Driftsbudgettet Pris- og lønudviklingen: I materialet er det fremhævet, at pris- og lønudviklingen var større end den indlagte reserve, hvorfor driftsbudgettet for 2015 er forøget med 11 mio. kr. Udvalget ønsker at få konkrete løn- og prisudviklingstal at forholde sig til, samt en beskrivelse af hvilke implikationer det vil få. Omprioriteringspulje: Sektorudvalget har noteret, at der skal laves en omprioriteringspulje for næste år, og påpeger, at tilvejebringelsen af puljen vil betyde besparelser. På Sektorudvalgets vegne Inge Kristensen

32 Klub Skovlunde. MED-udvalget. Bybjergvej Skovlunde MED-udvalgets udtalelse til Ballerup kommunes budget I Klub Skovlunde glæder vi os over, Ballerup kommunes økonomi endelig er stabiliseret så meget, at budgettet overordnet set ikke indeholder nye spareplaner. Der er dog enkelte fokusområder som vedrører vores eget arbejdsområde, som vi ønsker at kommentere. Klubbernes arbejde er under forandring i disse år. Vi er netop blevet en del af folkeskolereformen og vi skal yde vores bidrag til at gøre en god folkeskole endnu bedre. I den forbindelse ønsker vi at præcisere: At der er et behov for opkvalificering af medarbejdere, når der kommer nye og anderledes opgaver. At klubbernes normeringsforudsætninger er baseret på, at 30% af medarbejderne er uuddannede. Med vores arbejde i skolerne betyder det, at stort set alle medarbejdere skal være uddannede, hvilket naturligvis belaster lønsummen. Resultatet er mindre personalenormering, men mindre der bliver kompenseret for den manglende lønsum. En udvidet skoledag betyder umiddelbart mindre tid i klubben. I den forbindelse kan det måske forventes, at klubbernes medlemstal falder, og at klubbernes kendskab til de unge svinder. Specielt frygter vi, at de økonomisk dårligt stillede og etniske familier vælger at spare pengene til kontingentet. Det kan være ret afgørende for vores virke i forhold til den helhedsorienterede 0 25 års indsats, fordi vi mister kontakten til de unge. I Gladsaxe har man f.eks. valgt at sænke kontingentet til fritidsklub til 100 kroner om måneden og gøre ungdomsklubben gratis for at sikre klubben som et virkningsfuldt element i det kriminalpræventive arbejde og som sikring mod social udstødning. Det kunne være en ide til Ballerup. Ar det er ønskeligt, at der afsættes midler til eksperimenterende tiltag i klubberne, så børn og unge kan fastholdes. Med venlig hilsen. For MED Thomas Eschelund Tillidsrepræsentant Carlo Jacobsen Formand

33 BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 9. september 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Agnes Pedersen Sagsid: P SektorMED for kulturelle institutioner har afholdt møde den 8. september 2014, hvor høring af budgetforslag 2015 var på dagsordenen. SektorMED for kulturelle institutioner har følgende kommentarer: Sektorudvalget har drøftet budgetoplægget og udtaler, at det er glædeligt, der ikke skal spares på kultur- og fritidsområdet i 2015, idet dette område i en årrække har bidraget væsentligt til besparelserne, og det er derfor betragtningen, at området trænger til et løft. Endvidere er det sektorudvalgets opfattelse, at en række kultur- og fritidsfaciliteter trænger til et vedligeholdelses- og udviklingsmæssigt løft/investeringer. Venlig hilsen Agnes Pedersen Sekretær for SektorMED for kulturelle institutioner Ballerup Kommune sender, så vidt muligt, breve via digital post til borgere og virksomheder. Læs mere og tilmeld dig via ballerup.dk/selvbetjening Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket

34 Til Centerleder for C-ØP Jens Vedel Jørgensen Høringssvar vedr. budget MED-udvalget på Egebjergskolen har drøftet budgetforslaget for fra Center for Økonomi og Personale. Det har affødt nedenstående kommentarer: Det ser ikke ud til, at der er afset midler til implementeringen af Folkeskolereformen i driftsbudgettet. Eftersom at Folkeskolereformen er en stor forandring i forhold til den virkelighed vi kender i skolen, det drejer sig til dels om den drift vi praktiserer ift. en ny arbejdstidsaftale, og i sidste ende for at skabe gode læringsbetingelser for skolens elever. Derfor vurderer vi, at der med stor fordel vil kunne afsættes flere driftsmidler, for at understøtte en succesfuld implementering af Folkeskolereformen. Pædagogernes undervisningskompetencer i bl.a. klasseledelse, er der et behov for at der tilgodeses midler til, eftersom at pædagogernes opgaver har ændret sig fra tidligere. MED-udvalget ønsker, at der afsættes midler til ordentlige arbejdspladser for pædagoger og lærere på skolen, for at understøtte implementeringen af den nye arbejdstidsaftales tilstedeværelse på arbejdspladsen. Det ønskes endvidere at der afsættes flere anlægsmidler til IT-området, så medarbejdernes og elevernes muligheder ind i undervisningen forbedres. Derudover har Egebjergskolen et efterslæb, hvad angår idrætsfaciliteter eftersom skolens elevtal på nuværende tidspunkt, begrænser mulighederne for bevægelse og idræt, det gælder især i vinterhalvåret, det gælder for både skole- og BFO. Tilsvarende gør sig gældende for fagene: natur og teknik, biologi, geografi og fysik/kemi, hvor vi er udfordret ift., at kunne tilbyde rimelige arbejdsvilkår, for både elever og medarbejdere. Vi finder det nødvendigt, at der tages hånd om ovenstående, da det vil have stor betydning for elever og medarbejdernes arbejdsforhold på Egebjergskolen. Med venlig hilsen Charlotte Monberg Næstformand Og Rasmus Bonde Formand

35 Center for Økonomi og Personale Jens Vedel Jørgensen HEDEGÅRDSSKOLEN Magleparken Ballerup Tlf: Dato: 11. september 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Per Kjær Hedegårdsskolens høringssvar for budgetforslaget for budget Hedegårdsskolens MED-udvalg tager budgetforslaget for budget til efterretning. Med venlig hilsen Per Kjær Skoleleder

36 Til Centerchef for C- SI Ulla Blom Kristensen LUNDEBJERGSKOLEN Lundebjerg Skovlunde Tlf: Dato: 9. September 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: Udkast til høringssvar vedr. budgetforslag MED-udvalget på Lundebjergskolen har drøftet budgetforslag , der er sendt i høring. Først og fremmet vil MED-udvalget gerne anerkende kommunalbestyrelsens fokus på at konsolidere økonomien, så der kan være plads til uforudsete udgifter. Efter nogle år med meget mærkbare besparelser er dette glædeligt, og MED-udvalget noterer på positivsiden, at der fremadrettet enddog vil være plads til at afdrage gæld svarende til ca. 45 mio. kr. årligt. Dernæst finder MED-udvalget det yderst interessant, at kommunalbestyrelsen har taget initiativ til at lave en omprioriteringspulje, der har til formål at optimere og videreudvikle driften. MED-udvalget på Lundebjergskolen anbefaler i den forbindelse at kommunalbestyrelsen prioriterer denne pulje til projekter, der på sigt kan give varige besparelser på driften. Dette vil på sigt frigive midler til andre og spændende initiativer. Man kunne fx investere i bygningsdriften, så de løbende vedligeholdelsesomkostninger reduceres. Slutteligt erfarer MED-udvalget, at Ballerup Kommune i 2015 har ekstra engangsindtægter svarende til ca. 200 mio. kr. Heraf har kommunalbestyrelsen allerede planlagt disponering af ca. 90 mio. kr., men det efterlader ca. 110 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Her kunne det være interessant at benytte nogle midler til den fortsatte udvikling af Skovlunde som bydel, og MED-udvalget på Lundebjergskolen vil anbefale, at kommunalbestyrelsen nærmere undersøger muligheden for etableringen af én skole på én matrikel i Skovlunde. I lighed med Lundebjergskolens skolebestyrelses input til Børne- og skoleudvalget i foråret 2014, er det MED-udvalgets overbevisning, at det vil give den bedste skolegang for eleverne i Skovlunde, ligesom det vil være med til at samle bydelen.

37 Endvidere vil en investering i én skole på én matrikel potentielt reducere i vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger i forhold til Lundebjergskolens bygningsmasse. Med venlig hilsen Martin Gredal Skoleleder Trine Taylor Tillidsrepræsentant for lærerne

38 MÅLØV SKOLE Kratvej Måløv Tlf: Dato: Tlf. dir.: Vi takker for det fremsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse. MED-udvalget på Måløv skole, vil gerne udtrykke sin store utilfredshed med den korte høringsfrist. Det er ydermere meget utilfredsstillende, at høringsfristen ligger efter kommunalbestyrelsens budgetseminar. Vi tager som sådan budgettet til efterretning, og stiller os forstående overfor politikernes ønske om en omprioriteringspulje. Vi er dog bekymrede for den besparelse, der vil komme i den daglige drift, idet både C-SI og C-BUR skal bidrage til at skaffe de 20 millioner kroner, samtidig med at C-BUR skal bidrage med en pulje til 0-25 års indsatsen, og udviklingspuljen på skoleområdet bortfalder. Alt dette vil influere voldsomt på skolernes driftbudget fra 2015 og Skolen står midt i implementeringen af skolereformen, hvor det er virkelig nødvendigt med holddannelsestimer, opbygning af arbejdspladser, uddannelse til medarbejderne og meget andet. Samtidig vil en eventuel ny skolestruktur, hvis den vedtages som foreslået, kræve om/udbygninger samt indretning til eventuelle nye specialklasseområder. Desuden står vi midt i en stor inklusionsopgave, hvor vi, samtidig med at der flyttes penge til en tidlig indsats, skal inkludere de nuværende elever med udfordringer. Det er vanskeligt at se, at kvaliteten kan bevares, hvis der sker en så stor nedgang i driftbudgettet. Hvis man vælger at fastholde forslaget om en omprioriteringspulje på 20 millioner kroner, er det altså bydende nødvendigt, at en stor del af puljen også fortsat vil gå til skoleområdet. Venlig hilsen MED-udvalget på Måløv skole

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden 2010-2015 Hørsholm Skole Skolebestyrelsen finder, at den fremsendte skolepolitik er en god politik meget konkret og meget overskueligt, men måske knap så

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Faxe Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Faxe Kommune 1. Høringssvar fra BUPL Sydøst e60e94cd-7e87-4445-b98 Hører til journalnummer: 17.01.00-G01-3-13 Faxe kommune Dato: 14-11-2013 Uddannelsesudvalget Deres ref.: Børne- og Familieudvalget Vor ref.: 34-F54/20001

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen.

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen. NOTAT Oplæg til videreudvikling af samarbejde mellem skoler og fritidstilbud i Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose Center for Dagtilbud Maj-Britt Thy mathy@slagelse.dk 12. april 2015 Baggrund

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag Oversigt over høringssvar til Budgetforslag 2017-20 Børne- og Ungdomsudvalget 1 Engelsborgskolen - Skolebestyrelsen 2 Hummeltofteskolen - Skolebestyrelsen 3 Sorgenfriskolen - Skolebestyrelsen 4 Lundtofte

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Høringssvar budget 2017 Skoler

Høringssvar budget 2017 Skoler Høringssvar budget 2017 Skoler HAMMERUM SKOLE 15. september 2016 Høringssvar vedrørende budget 2017 Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det fremsendte materiale

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS.

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS. 16. december 2016 Høringssvar vedr. forslag til model på to-sprogsområdet 2016 Ref.: Høringsbrev af 18. november 2016 MED-udvalget på Langholt Skole er betænkelige ved den foreslåede model for to-sprogsområdet.

Læs mere

Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17

Høringssvar. - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17 Høringssvar - fra brugerbestyrelser og råd vedr. det administrative budgetforslag 2014-17 6. september 2013 Indkomne høringssvar 1 Engelsborgskolen - skolebestyrelsen 2 Fuglesangsgårdsskolen - MED-udvalg

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kommentarer fra socialområdet til Budget 2012 og overslagsårene

Kommentarer fra socialområdet til Budget 2012 og overslagsårene Direktionssekretariatet Personale og Udvikling Kommentarer fra socialområdet til Budget 2012 og overslagsårene NB! I bilaget er der fra de indkomne kommentarer uddraget opmærksomheds punkter, som mulige

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

0% 100% Enkelte Få Nogle En del Mange De fleste

0% 100% Enkelte Få Nogle En del Mange De fleste Fokus på folkeskolen Sammenfattende notat vedr. høringssvar Fokus på Folkeskolen - sammenfattende notat vedr. høringssvar Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2011 at udsende forslag til ny

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde:

Der er lagt op til betydelige besparelser på specialområdet, og det vil betyde: Børne- og Ungdomsudvalget, Norddjurs Kommune Høringssvar fra Auning Skoles bestyrelse vedr. Norddjurs Kommunes Budget 2016 Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 87 95 14 00 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 05-12-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 05-12-2016 18:00 1 (Åben) Godkendelse af

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag

Oversigt over høringssvar til Budgetforslag Oversigt over høringssvar til Budgetforslag 2016 19 Børne og Ungdomsudvalget 1 Heldagsskolen Fuglsanggård Skolebestyrelsen 2 Fuglsanggårdsskolen Skolebestyrelsen 3 Engelsborgskolen Skolebestyrelsen 4 Hummeltofteskolen

Læs mere