Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016"

Transkript

1 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo o k t o b e r Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter: DIM), som én institution kan udvikles hen imod et styrket dagtilbud for børn og familier i Munkebo, der ruster børnene til videre læring, udvikling og trivsel. I forlængelse heraf skal der bl.a. ses på stuktur, færre ledere samt ophør af nuværende busordning. VISIONEN FOR DAGINSTITUTION MUNKEBO Én institution et mangfoldigt børneliv Ambitionerne for arbejdet med Én institution et mangfoldigt børneliv er store. Det grundliggende fokus for de ændringer vi ønsker sker med afsæt i kerneopgaven dvs. med fokus på alle børn i Daginstitution Munkebo. Daginstitution Munkebos formål er, at præsentere de bedst mulige trivsels-, udviklings- og læringsmuligheder for børnene i Munkebo, og derved give dem det bedst mulige afsæt til resten af livet. Vi ønsker at fremstå, som et attraktivt, proaktivt og veldrevet dagtilbud - en integreret del af lokalsamfundet, med høj pædagogisk faglighed og gode faciliteter. SAMMEN ER VI SÅ MEGET MERE Vi tager ansvar for, at familier i Munkebo samt andre samarbejdspartnere oplever en rød tråd i det arbejde som laves i vuggestue, dagpleje, børnehave og skole. En udvikling af dette kræver et godt samarbejde med forældre, dagpleje, skole og andre faggrupper i Kommunen. Daginstitution Munkebo ønsker at være en aktiv drivkraft for udvikling af dette samarbejde. Vi vil i nedenstående afsnit udfolde vores bud på, hvordan den nye organisering vil tage form i forhold til de forskellige parter, som bliver berørt af processen. Hvad betyder det for: Børnene Omsorgen for de små børn i de tidlige år er helt afgørende for deres udvikling. Vi ønsker derfor for børnene, at de skal understøttes til at udvikle sig på deres sociale og personlige kompetencer, som et fundament til at blive aktive medborgere, hvor de kan være medskabere af det liv og det samfund de lever i. Børn som starter i vuggestuen vil opleve en rød tråd gennem sin tid i vuggestuen og børnehaven, da barnet hele tiden vil være i det samme miljø, og kommer til at kende børnene og de voksne i børnehaven i god tid inden skifte til børnehave. Også de vuggestuebørn som skal gå i Columbus og Himmelblå vil kende sin børnehave godt inden opstart, da personalet vil imødekomme dette behov ved flere besøg i den kommende børnehave. Samarbejdet med skolen styrkes fortsat, bl.a. i forbindelse med førskolearbejdet, hvilket har betydning for skolebørnenes overgang til skolen. Ledelse Vi er opmærksomme på Kerteminde Kommunes ledelsesgrundlag, som er aktuelt med henblik på den opgave, der er blevet stillet for en fremtidig organisering som én institution. Side 1 af 7 Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på

2 Ledelsesteamet i den nye organisering skal bestå af én institutionsleder og to afdelingsledere. Der afholdes ugentlige teammøder, hvor bl.a. visitationsfunktionen varetages. Ledelsesteamet skal skabe en tættere samarbejdsform og gå foran i arbejdet med at samle institutionen til én enhed. Nedenstående er udkast til arbejdsopgaver, som først bliver endeligt fastlagt efter kompetencer, når det nye ledelsesteam er sammensat. Institutionslederen placeres fysisk i Himmelblå, og vil have ansvar for økonomi, bestyrelse, personale, arbejdsmiljø, organisation, Administrator BørneIntra og det overordnede arbejde sammen med forvaltning og de øvrige dagtilbudsledere på dagtilbudsområdet. Den ene afdelingsleder vil blive fysisk placeret i Solbakken, og have pædagogisk ansvar for den daglige drift af Solbakken og Himmelblå. Denne afdelingsleder vil have som arbejdsopgave at modtage visitationer. Selve visiteringen foregår i det samlede ledelsesteam på ugentlige Teammøder. Den anden afdelingsleder vil blive placeret i Columbus, og have pædagogisk ansvar for daglig drift af Columbus. Denne afdelingsleder vil have det daglige ansvar for Førskolegrupper og samarbejdet med skolen. Medarbejdere Vi skal have motiverede medarbejdere som oplever arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. Motiverede medarbejdere er afgørende for at skabe god kvalitet i et dagtilbud. Derfor vægtes arbejdet med medarbejdernes udvikling og trivsel højt i Daginstitution Munkebo. Vi ønsker at skabe en videndelings-kultur, hvor vi lærer og proaktivt udvikler os, på baggrund af vore erfaringer på tværs af børnehusene og de behov som hele tiden forandres i samfundet omkring os. Vidensdeling mellem tre matrikler er en udfordring, men vejen til vidensdeling vil blive kortere, ved at ledelsesteamet arbejder tættere sammen. Side 2 af 7

3 For den enkelte medarbejder vil ændringerne konkret betyde, at de ikke længere er ansat i henholdsvis Solbakken, Himmelblå og Columbus, men i den samlede Daginstitution Munkebo. Medarbejderne skal i forbindelse med dette have nye ansættelsesbreve. Medarbejderne vil opleve en mere stabil og forudsigelig drift, da ledelsen i visiteringen kan tage højde for at sikre mere stabil drift gennem fordeling af børnene. Forældre Forældresamarbejdet er af afgørende betydning for at lykkes med vores arbejde. Der tages udgangspunkt i den optik, at hjemmet og dagtilbuddet er forbundne verdner - bundet sammen af børnenes liv, der netop leves på tværs. Vi har i Daginstitution Munkebo en bestyrelse, som arbejder aktivt for at styrke Daginstitution Munkebos samlede tilbud og rolle i lokalsamfundet. Vi har som målsætning, at øge forældrenes deltagelse i samskabelse af Daginstitution Munkebo, et arbejde som vi sætter yderligere fokus på i den kommende tid. Ved at visiteringen flyttes fra forvaltning til Daginstitution Munkebos ledelse, vil forældrene opleve en mere nærværende og tilgængelig pladsanvisning. Forældrene vil opleve mere ens håndtering af eks. overgang til skole, da kontakten og samarbejdet med skolen er placeret hos en leder. Tværfaglige samarbejdspartnere Vi ønsker at tage initiativ til, at få igangsat et bedre samarbejde med Dagplejen for at få styrket sammenhængen i det pædagogiske arbejde, samt overgangen til vores børnehaver. På samme måde som Dagplejen er vigtig for vores videre arbejde med børnene, er vi i Daginstitution Munkebo ligeså vigtige for skolens videre arbejde med børnene. Hvordan vi arbejder i dagtilbuddene har en afgørende betydning for børnenes skolegang. Vi har aftalt med Munkebo Skole, at vi skal intensivere samarbejdet. For at styrke samarbejdet, har vi aftalt at ledelsesteamene fra Munkebo Skole og Daginstitution Munkebo 3-4 gange om året holder møder om drift og Samarbejdsfrokoster, hvor hovedformålet er at skabe et ledelsesfællesskab og styrke samarbejdskulturen de to institutioner imellem. Procesplan og fokus: Daginstitution Munkebo samles i én enhed, hvor børn, medarbejdere og ledelse hører ind under den samme organisatoriske enhed, med ét budget, et ledelsesteam og én bestyrelse. En samling af Daginstitution Munkebo til én institution vil kræve et mere tæt samarbejde i bestyrelse, ledelse og husene imellem. Ledelsen: Vores ledelsesteam skal reduceres i antallet af ledere fra 3 Daglige ledere til 2 afdelingsledere. Efter Børn- og Skoleudvalgsmødet vil Skole- og Dagtilbudsafdelingen sammensætte institutionens fremtidige ledergruppe. Herefter vil vi hurtigst muligt trække i arbejdstøjet og gå i gang med den videre proces frem mod Én institution et mangfoldigt børneliv. Vuggestue: Vi har fået tilsagn om, at vi må etablere en vuggestue. Vi vil derfor som noget af det første starte Side 3 af 7

4 processen op omkring etableringen af denne gruppe, som skal placeres i Børnehuset Solbakken. Med etablering af en vuggestue i Børnehuset Solbakken i 2016 får vi i Daginstitution Munkebo styrket den pædagogfaglige indsats yderligere i en positiv retning jf. Heckman-kurven, ved at vi kan tilbyde et pædagogfagligt tilbud til børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder. Visitation: Børn vil i den nye struktur blive visiteret til Daginstitution Munkebo, og ikke som nu til Columbus, Himmelblå og Solbakken. Når der visiteres børn til Daginstitution Munkebo, bliver børnene fordelt til husene af Daginstitution Munkebos ledelsesteam på de ugentlige Teammøder, efter kriterier besluttet i Bestyrelsen, forældres ønsker og driftsmæssige hensyn. Ledelsesteamet vil derudover, med udgangspunkt i børnetal i det enkelte børnehus, fordele personaleressourcer. Ingen af de nuværende børn flyttes mod forældrenes ønske. Bestyrelse og LMU: Bestyrelsen og LMU (lokalt MED-udvalg) vil være afgørende faktorer i denne proces. For at styrke samarbejdet mellem ledelsesteam og bestyrelse indgår en afdelingsleder i bestyrelsen. Medarbejdersiden har valgt medarbejderrepræsentanter fra hvert børnehus, som sidder i LMU og Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 9 forældre, 3 medarbejderrepræsentanter og 2 ledere. LMU består af; 3 medarbejderrepræsentanter, TR fra BUPL, TR fra PMF og de tre ledere. Sammensætningen af LMU skal ikke ses som endelig, da det er en vurdering som det nye ledelsesteam og medarbejderne skal lave. Side 4 af 7

5 Arbejdsmiljø: I det nuværende Daginstitution Munkebo er der en ArbejdsMiljøGruppe, bestående af en AMR (ArbejdsMiljøRepræsentant) fra hvert hus og institutionslederen. Denne arbejdsform bibeholdes, da den har fungeret godt ift. at AMR erne har haft kollegaer de har kunnet sparre med, og det har styrket arbejdet med arbejdsmiljøet. Åbningstider: En samling vil også give mulighed for at kunne tilbyde længere åbningstider, ved at vi samkører driften af Himmelblå og Columbus sidst på dagen. Dette kan gøres, ved at vi placerer flere åbningstimer i Columbus, ved at de sidste børn og personaler i Himmelblå går over i Columbus sidst på dagen. Derved kan vi tilbyde en samlet længere åbningstid til de familier som har dette behov. Side 5 af 7

6 Forslag til åbningstider i den nye struktur: Børnehus: Dage: Åbningstider: Timetal pr. uge: Columbus Mandag - Torsdag 06:00 16:45 Fredag 06:00 16:00 53 Himmelblå Mandag - Torsdag 06:30 16:00 Fredag 06:30 15:30 47 Solbakken Mandag - Fredag 06:30 16:30 50 Dette vil styrke det samlede dagtilbud i Munkebo, og gøre Munkebo mere attraktivt for børnefamilier, hvor forældrene har lang transporttid, tidlige eller sene arbejdstider. Dette er også samsvarende med det behov for åbningstider som forældrene giver udtryk for i undersøgelse lavet i juni I Daginstitution Munkebos bestyrelse har vi haft mange snakke om åbningstider, og vi er enige om, at vi desværre ikke kan dække alles behov, da behovene er meget forskellige. Bestyrelsen mener, at det tidlige behov bør dækkes godt ind, da forældre har sværere ved at finde hjælp til pasning om morgenen end om eftermiddagen. AFSLUTNING En samling af Daginstitution Munkebo og et mere samarbejdende ledelsesteam, bestyrelse og personalegruppe vil styrke dagtilbudsområdet i Munkebo. Det vil forenkle og derved styrke samarbejdsprocesser internt og eksternt. En samling vil give bedre vilkår for at lykkes med Daginstitution Munkebos formål om at præsentere de bedst mulige trivsels-, udviklings- og læringsmuligheder for børnene i Munkebo, og derved give dem det bedst mulige afsæt til resten af livet. Med etablering af en vuggestue i Børnehuset Solbakken, længere åbningstider og et styrket samarbejde, vil Daginstitution Munkebo fremstå, som et mere attraktivt dagtilbud med gode faciliteter. Ressourcefordeling vil fungere, og vi vil opleve, at børn og ressourcer følges ad, hvilket vil gøre medarbejdernes arbejdsvilkår bedre. Side 6 af 7

7 TIDS- OG PROCESPLAN: November 2015: Arbejdet med etablering af vuggestue igangsættes, i november Arbejdet med at etablere en vuggestue, skal tænkes sammen med opgaven ift. at udvikle og ressourceoptimere 0-3 årsområdet. Høringsperiode ift. ny organisationsstruktur. Forslag til ny struktur behandles i BS d. 10. november og sendes i høring hos Daginstitution Munkebos Bestyrelse og LMU. Der afholdes Bestyrelsesmøde og LMU, hvor punktet er på. Der nedsættes arbejdsgruppe som laver høringssvar for Bestyrelse, og ligeså for LMU. Høringssvar indsendes senest 23. november 2015, kl. 08:00. December 2015: I december 2015 forventer vi en politisk beslutning om Daginstitution Munkebos fremtidige struktur. Bestyrelse og medarbejdere informeres om beslutning. Det nye Ledelsesteam starter arbejdet med at implementere den nye struktur. Januar 2016: Struktur og organiseringen beskrives endeligt, inkl. beskrivelse af ledelsesopgaven og roller. Planlægning af Temadag for medarbejdere. Februar 2016: Marts 2016: Temadag vedr. forandringer ifm. den nye organisationsstruktur og værdier afholdes for den samlede medarbejderstab i Daginstitution Munkebo. MUS-samtaler afholdes med medarbejdere, bl.a. med henblik på, at udvælge personale til vuggestuen. April 2016: Beslutning vedr. placering af medarbejdere pr. 1. august Varsling af medarbejdere, hvis aktuelt med flytning. August 2016: Den nye organisationsstruktur træder i kraft 1. august Åbning af vuggestuegruppe i Børnehuset Solbakken pr. 1. august Busordning i Daginstitution Munkebo nedlægges pr. 1. august Side 7 af 7

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Overblik over budskaber i høringssvar

Overblik over budskaber i høringssvar Overblik over budskaber i høringssvar AFSENDER INDHOLD ADMINISTRATIONENS KOMMENTARER Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen Forældrebestyrelsen modsætter sig en eventuel sammenlægning af Vuggestuen Manegen

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur Velfærdssekretariatet Sagsnr. 278329 Brevid. 2273661 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af områdestruktur 13. februar 2016 Indledning Som en del af budgetvedtagelsen i

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7 God institutionsledelse er professionsfaglig ledelse " fra pædagogisk ledelse til pædagogfaglig ledelse" BUPL Sydjylland vil med denne politik sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske

Læs mere

Bilag 3. Invitation til fælles bestyrelsesmøde d. 12. oktober Åbne og lukketider pr. dagtilbud. Retningslinjer for brug af moduler pr.

Bilag 3. Invitation til fælles bestyrelsesmøde d. 12. oktober Åbne og lukketider pr. dagtilbud. Retningslinjer for brug af moduler pr. Bilag 3 Invitation til fælles bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2016 Åbne og lukketider pr. dagtilbud Retningslinjer for brug af moduler pr. dagtilbud Billund korn Inui d. 4. oktober 2016 Kære medlemmer i

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Børneunderudvalg 14. juni 2006, Kl Møde nr. 7 Mødelokale 2, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 14. juni 2006, Kl Møde nr. 7 Mødelokale 2, Værløse Rådhus VÆRLØSE KOMMUNE Børneunderudvalg 14. juni 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 7 Mødelokale 2, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen (V) Steen Horstmann (C) Lisbeth Lykke Harsvik

Læs mere

Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg. 9. November 2016 kl Børnenes Univers Grindsted Vest

Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg. 9. November 2016 kl Børnenes Univers Grindsted Vest Informationsmøde om udvidet åbningstid og flere modulvalg 9. November 2016 kl. 19-20.30 Børnenes Univers Grindsted Vest Program Velkomst og gennemgang af program ved formanden Den nye model formål og indhold

Læs mere

Evaluering af Kontraktmålene for 2015/16 Børnehusene i Skørping

Evaluering af Kontraktmålene for 2015/16 Børnehusene i Skørping Evaluering af Kontraktmålene for 2015/16 Børnehusene i Skørping Læring og samarbejde Det gode børneliv Læring og Inklusion Samarbejde med dagplejen At vi fortsætter arbejdet med ICDP- og de 8 samspilstemaer.

Læs mere

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER SKABELON PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER Byggeri - en særlig mulighed for nytænkning af den pædagogiske praksis Når en daginstitution skal udvides eller ombygges, opstår der en særlig mulighed

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Tilsyn 2017 For dagtilbudsområdet Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Balders Hus Tilsynsrapport Daginstitutionens navn: Balders Hus Institutionstype (kommunal / privat): Kommunal Tilsynet

Læs mere

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om

Læs mere

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning FællesMED-udvalg Børn og Undervisning Til Uddannelse, Børn og Familie 4. marts 2019 Sags id: 18/24980 Høringssvar til Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Ry

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Ry Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Ry I udviklingskontrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvordan vi bidrager til realiseringen af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,9% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Opsamling på høringssvar I forbindelse med de tre besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, har forvaltningen i alt modtaget 26 høringssvar. Høringsparterne og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Notatet omfatter forslag til nye procedurer vedrørende aftalemål for følgende aftaleenheder:

Notatet omfatter forslag til nye procedurer vedrørende aftalemål for følgende aftaleenheder: Notat Vedrørende: Aftalemål for aftaleenheder under Børn og skoleforvaltningen Sagsnavn: Aftalemål for Børn og Skole Sagsnummer: 17.01.00-A26-2-16 Skrevet af: Brian Høyer Lorentsen Mail: Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Jammerbugt Kommune Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Eksternt stillingsopslag Side 1 af 7 indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organiseringen...3 3. Opgaver og ansvar...6 4. Den ønskede profil...6

Læs mere

Høringsmateriale: Sammenlægning af Børn, Trivsel og Sundhed samt Børn og Forebyggelse

Høringsmateriale: Sammenlægning af Børn, Trivsel og Sundhed samt Børn og Forebyggelse Høringsmateriale: Sammenlægning af Børn, Trivsel og Sundhed samt Børn og Forebyggelse Baggrund for forslag til organisationsændring I august 2015 blev organisationen ændret i Børn og Unge og inddelt i

Læs mere

Tryghed, Leg og Læring Børn forandrer verden (vision for børneområdet (fra 2012))

Tryghed, Leg og Læring Børn forandrer verden (vision for børneområdet (fra 2012)) Anbefalinger fra Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år - til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen 25. september 2017 Opgaveudvalget har tre opgaver Forslag til

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014 Børnehuset Mariendal AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 14-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse Stillingsbeskrivelse Leder for afdeling A på Fjordskolen Dato: 1. juni 2019 Nærmeste ref.: Skolelederen Ansvarsområde Afdelingslederen udgør en del af skolens ledelsesteam og har i tæt samarbejde med skolelederen

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015

vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015 Til Næstved Kommune, Center for Dagtilbud, cda@naestved.dk Den 2. juli 2014 Høringssvar fra forældrebestyrelsen for Manøhytten vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave For perioden 2014-2017 Dette er Højbohus vuggestue og børnehaves virksomhedsplan gældende for 2014-2017. Vores virksomhedsplan skal ses som: Et arbejdsredskab

Læs mere

Referat til fælles ledermøde Børn, Læring og Job

Referat til fælles ledermøde Børn, Læring og Job Referat til fælles ledermøde Børn, Læring og Job Fredag den 3. marts 2017, kl. 8.00 10.00 Kantinen, Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde Ref. Lepe Dato - Sag 17-12 Dok 28277-17 Ikke tilstede: Anne

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ølsted børnehus

Årsrapport 2009 for Ølsted børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag Det sidste år i Ølsted Børnehus har igen været voldsomt præget af den uafklarede situation omkring tilbygningen og den ekstra børnegruppe og alle mulige midlertidige

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling Punkt 4. Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling 2015-048520 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Afdelingsleder Sletten Skole. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Sletten Skole. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Sletten Skole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Sletten

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By

Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By Forældrebestyrelse møde i Dagtilbud Skanderborg By Mødedata Mødedato 8. september 2016 Mødetidspunkt kl. 19.00 21.30 Mødested Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer: Vrold Børnehus Gl. skolevej

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Søsterhøj

Velkommen til Børnehuset Søsterhøj Velkommen til Børnehuset Søsterhøj Velkommen til Søsterhøj Søsterhøj er rammen for børnelivet for de 0 til 6-årige, deres forældre og personalet. På Søsterhøj arbejder vi på, at være et sted med glade

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen)

Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen) Kontrakt 2013-14 Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen) Gl. Skørpingvej 100 9520 Skørping. Indledning At tildelingen af fuld kompetence indenfor

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALISERINGSSTRATEGI 2 INDHOLD 4 INDLEDNING 5 Fokusområder i digitaliseringsstrategien 5 Visionen for digitaliseringsstrategien 6 UDVIKLING AF BØRN OG UNGES DIGITALE KOMPETENCER 6 Målene for udviklingen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 85,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 85,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Strategipapir for Områdeudvalg for Sundheds- og omsorgsområdet

Strategipapir for Områdeudvalg for Sundheds- og omsorgsområdet Strategipapir for Områdeudvalg for Sundheds- og omsorgsområdet Opgaver og formål for Områdeudvalg for Sundheds- og omsorgsområdet Dette dokument er områdeudvalget for Sundheds- og omsorgsområdets strategipapir

Læs mere