Bekendtgørelse om godskørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godskørsel"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2007 Bekendtgørelse om godskørsel I medfør af 1, stk. 1 og 2, 2, stk. 1 og 2, 3, stk. 2, 4, stk. 2 og 4, 5, 6 a, stk. 4, 8, stk. 2-4, 9, 10, stk. 1, 11, stk. 1, 16 b, stk. 5, og 17 i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003, samt 85, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, fastsættes: Kapitel 1 Godskørsel for fremmed regning 1. Den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med motorkøretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusiv påhængsvogn eller sættevogn overstiger kg, skal have tilladelse hertil. Tilladt totalvægt for et motorkøretøj må ikke nedsættes til kg eller derunder. Stk. 2. En tilladelse gælder for godskørsel for fremmed regning med ét motorkøretøj eller ét vogntog. Stk. 3. Undtaget fra kravet om tilladelse er godskørsel for fremmed regning, der udføres med 1) motorkøretøjer, indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, 2) motorkøretøjer, der er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver, og som anvendes til transport i direkte tilslutning til sædvanligt redningsarbejde, 3) højtryksspulevogne og opsugende fejemaskiner, eller 4) motorkøretøjer, der kun anvendes til transport af affaldsprodukter fra landbrugsbedrifter med henblik på spredning heraf på landbrugsjord. 2. Godskørsel for fremmed regning må kun udføres af virksomheder, der er indehavere af tilladelse efter lovens 1, stk. 1, og som til stadighed opfylder de krav, der følger af lovens 3 og 4 samt denne bekendtgørelses 2. kapitel, herunder at den pågældende virksomhed 1) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 5, 2) i faglig henseende er kvalificeret hertil, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 7, 1. led, og 3) opfylder vandelskravene i lovens 3, stk. 1, nr. 6 og 7, 2. led. Stk. 2. Færdselsstyrelsen fungerer som tilsyns- og kontrolmyndighed og kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder samt anmode indehaveren om oplysninger med henblik på vurdering af, om de i stk. 1 nævnte krav er opfyldt. Såfremt det ikke dokumenteres, at indehaveren opfylder kravene, kan tilladelsen tilbagekaldes efter lovens 12. Stk. 3. Kan det ikke dokumenteres, at indehaveren opfylder kravene i 6, stk. 1, men er der på grundlag af virksomhedens økonomiske situation begrundet udsigt til, at kravene atter og vedvarende vil kunne opfyldes, kan Færdselsstyrelsen i ganske særlige tilfælde give en frist til opfyldelse heraf. Fristen kan ikke overstige et år. 3. Til vurdering af, om lovens 6, stk. 4, er overholdt, kan Færdselsstyrelsen forelægge oplysninger om løn- og arbejdsvilkår for chauffører ansat hos indehaveren af tilladelsen for Transport- og Energimin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS xx

2 overenskomstparterne til udtalelse om, hvorvidt bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive overenskomster er fulgt. Chaufførvikarvirksomhed 4. Den, der er etableret på dansk område og driver chaufførvikarvirksomhed ved erhvervsmæssigt at udleje chauffører, skal have godkendelse hertil, jf. lovens 6 a, stk. 2. Godkendelsen gives i tilslutning til en tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med motorkøretøjer eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over kg og til erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet. Stk. 2. Godkendelsen kan kun opretholdes, så længe indehaveren har tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Stk. 3. Chaufførvikarvirksomheden skal til lejeren i forbindelse med udlejning af en chauffør udlevere en af Færdselsstyrelsen udfærdiget blanket i udfyldt stand, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Kapitel 2 Udstedelse, fornyelse og bortfald af tilladelse til godskørsel for fremmed regning og godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed Ansøgningen 5. Ansøgning om tilladelse til godskørsel for fremmed regning, godkendelse som ansvarlig leder og godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed indsendes til Færdselsstyrelsen. Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastlægger formkravene til ansøgninger og kan kræve yderligere oplysninger. Ansøgningen kan afvises, hvis den er udfyldt ulæseligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt. Kravet til økonomi 6. Ansøgeren skal ved ansøgning om indtil to tilladelser kunne dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med kr. for hver ekstra tilladelse. Stk. 2. Ansøgeren skal ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på mindst kr. udover de i stk. 1 anførte beløb for tilladelser. En tilladelsesindehaver fra et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde skal dokumentere at have kontante midler eller andre værdier på i alt mindst kr. Stk. 3. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af Færdselsstyrelsen fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 og 2 fastsatte krav til egenkapital. Stk. 4. En ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har forfaldne restancer til det offentlige på kr. eller derover.

3 Kravet om faglige kvalifikationer 7. En ansøger anses for fagligt kvalificeret til at udføre godskørsel for fremmed regning, hvis vedkommende 1) har tilladelse til godskørsel for fremmed regning, 2) er godkendt som ansvarlig leder og er ansat som sådan eller 3) inden for de seneste 10 år har gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en skriftlig prøve dokumenteret færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse. Stk. 2. En ansøger kan fritages for det i stk. 1, nr. 3, nævnte kursus, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren består en af Færdselsstyrelsen godkendt prøve og dermed dokumenterer færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse. Stk. 3. Færdselsstyrelsen kan udstede et certifikat til personer, der opfylder betingelserne i stk. 1. Certifikatet udstedes i henhold til De Europæiske Fællesskabers regler vedrørende adgang til godskørselserhvervet. Stk. 4. Statsborgere fra medlemsstater i Den Europæiske Union kan opfylde betingelserne i henhold til stk. 1 ved for Færdselsstyrelsen at fremlægge et certifikat udstedt af myndighederne i vedkommende medlemsstat, hvoraf det fremgår, at betingelserne er opfyldt. Stk. 5. Bopælskravet i lovens 3, stk., 1, nr. 1, og 4, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 1, anvendes ikke i det omfang andet følger af De Europæiske Fællesskabers regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 8. En indehaver af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde anses for fagligt kvalificeret til at drive chaufførvikarvirksomhed, hvis vedkommende inden for de seneste 10 år har gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en skriftlig prøve dokumenteret færdigheder i de emner, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse, herunder vikarudlejningsmodulet. Stk. 2. En tilladelsesindehaver skal dog alene gennemgå og bestå et af Færdselsstyrelsen godkendt vikarudlejningskursusmodul, såfremt vedkommende 1) før 1. maj 2000 var godkendt som tilladelsesindehaver eller ansvarlig leder og fortsat er godkendt som sådan, 2) før 1. maj 2000 har gennemgået og bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus eller prøve, eller 3) har bestået den i 7, stk. 2, nævnte prøve. Stk. 3. En tilladelsesindehaver fra et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan opfylde kravet i stk. 1 ved at dokumentere, at vedkommende i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har gennemført et kursus, der giver kendskab til drift af chaufførvikarvirksomhed. Vandelskravet 9. Færdselsstyrelsen indhenter straffeattest til offentligt brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel. Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som Færdselsstyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

4 Selskaber m.v. 10. Er ansøgeren et selskab eller en anden juridisk person, skal vandelskravet og kravet om faglige kvalifikationer i lovens 3, stk. 1, nr. 6, og 7, 1. led, opfyldes af den fysiske person, der faktisk og vedvarende som ansvarlig leder forestår virksomhedens godskørsel. Denne skal tillige med selskabet opfylde kravet i lovens 3, stk. 1, nr. 7, 2. led. Stk. 2. Filialer, der er oprettet her i landet af udenlandske aktieselskaber og anpartsselskaber, kan være indehavere af tilladelse og godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed efter loven. Kapitel 3 Anmeldelse af firmakøretøjer samt mærkning af motorkøretøjer 11. Ethvert motorkøretøj med en samlet tilladt totalvægt på over kg, der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering, medmindre den registrerede bruger har tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Stk. 2. Motorkøretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at køretøjet eller vogntoget er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som anmeldelsesbevis og skal medbringes i køretøjet under kørslen. Stk. 3. Undtaget fra kravet om anmeldelse er vogntog, der udfører firmakørsel, og hvor det trækkende køretøj har en tilladt totalvægt på kg eller derunder, samt motorkøretøjer og vogntog, der tilhører 1) forsvaret, 2) redningsberedskabet, såfremt tilhørsforholdet klart fremgår af nummerpladen eller ved påskrift på køretøjet, eller 3) brandvæsenet eller andre offentlige institutioner, og som udelukkende benyttes til brandsluknings- og redningsarbejde. 12. Motorkøretøjer, der anvendes til godskørsel for fremmed regning, samt de i 11 nævnte anmeldelsespligtige firmakøretøjer, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på bilens karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende. Kapitel 4 Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter 13. Den, der efter lovens 16 b, stk. 1 og 2, hæfter for udgifter, som en fører eller andre får i forbindelse med sygdom under kørsel i udlandet, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til 1) lægehjælp, 2) lægeordineret ophold og behandling på almindelige sygehuse, herunder operationer og ambulancetransport, 3) lægeordineret medicin, 4) ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at den sikrede er blevet forsinket grundet lægebeordret sengeleje 5) hjemrejse, der erklæres nødvendig af en læge, samt 6) hjembringelse af en sikret, der afgår ved døden.

5 Stk. 2. Til tandlægehjælp i akutte tilfælde ydes refusion med maksimalt 500 kr. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor behandling efter lægehenvisning kan ske på hotel. 14. Den, der efter lovens 16 b, stk. 3, hæfter for udgifter til retshjælp og lignende udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til advokatbistand og krav om sikkerhed til dækning af eventuelle erstatningskrav, som en udenlandsk myndighed stiller som betingelse for at give tilladelse til udrejse. Stk. 2. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor den sikrede får påbud om ikke at forlade det land, hvor der verserer retssag imod ham, før retsafgørelsen foreligger, samt ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at sikrede er blevet forsinket som følge af retssagen. 15. Den, der efter 13 og 14 hæfter for udgifter i forbindelse med sygdom og til retshjælp m.v., kan opfylde det i lovens 16 b, stk. 4, indeholdte krav om sikkerhedsstillelse ved 1) tegning af en forsikring i en forsikringsvirksomhed, der er undergivet den til enhver tid gældende lovgivning om forsikringsvirksomhed, 2) medlemskab af en organisation, der i henhold til en af Færdselsstyrelsen godkendt ordning garanterer for sine medlemmer, eller 3) oprettelse af en bankgaranti på et beløb af kr. eller ved deponering i bank eller sparekasse af værdipapirer til en kursværdi af i alt kr. Værdipapirerne skal opfylde de krav, som efter den til enhver tid gældende lovgivning gælder for anbringelse af umyndiges midler. Stk. 2. Ved kørsel inden for de nordiske lande gælder det i stk. 1 angivne krav om sikkerhedsstillelse ikke. Kapitel 5 Godkendelse af kurser 16. De i 7, stk. 1, nr. 3, og 8, stk. 1 og 2, nævnte kurser og udbydere heraf godkendes af Færdselsstyrelsen, såfremt kurserne opfylder de indholdskrav, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse, og såfremt kurser og prøver skønnes at kunne udføres på betryggende måde. Stk. 2. Kurserne skal have en varighed på mindst 144 lektioner. En lektion udgør 45 minutter. Stk. 3. Kursusudbyderne skal ved de afsluttende prøver anvende opgaver udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Repræsentanter for Færdselsstyrelsen skal gives adgang til at overvære de afsluttende prøver. Prøverne aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. Stk. 4. Godkendelse af kurser og udbydere kan tilbagekaldes, såfremt kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen. Kapitel 6 Straffebestemmelser 17. Overtrædelse af 1, stk. 1, 4, stk. 1 og 3, 11, stk. 1 og 2 og 12, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

6 Kapitel 7 Ikrafttrædelse m.v. 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2005 om godskørsel. Færdselsstyrelsen, den december 2007 CARSTEN FALK HANSEN /Theo Rabenberg

7 Bilag 1 A. Borgerlig ret Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. 7, stk. 1, nr. 3, og 8, stk. 1. 1) kende de vigtigste transportkontrakter, der anvendes inden for vejtransportvirksomhed, og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser 2) være kvalificeret til at forhandle en transportkontrakt, så den bliver retsgyldig bl.a. med hensyn til transportbetingelserne 3) kunne bedømme en klage fra ordregiveren over skader, der enten skyldes tab eller beskadigelse af varerne under transporten eller forsinket levering, samt kunne vurdere, hvilke følger denne klage får for hans kontraktmæssige ansvar 4) kende de regler og forpligtelser, der følger af CMR-konventionen om fragtaftaler ved international vejgodstransport. B. Handelsret 1) kende betingelserne og formkravene for at kunne drive handelsvirksomhed samt kende erhvervsdrivendes generelle forpligtelser (registrering, forretningsbøger osv.) samt følgerne af en konkurs 2) besidde et rimeligt kendskab til de forskellige former for handelsselskaber samt reglerne for deres oprettelse og drift. C. Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning 1) kende de for vejtransportsektoren relevante sociale institutioners rolle og funktion (fagforeninger, samarbejdsudvalg, personalerepræsentanter, arbejdsinspektører osv.) 2) kende arbejdsgivernes forpligtelser med hensyn til social sikring 3) kende de regler, der gælder for arbejdskontrakter, der indgås med forskellige arbejdstagerkategorier i vejtransportvirksomheder (kontraktformer, partnernes forpligtelser, arbejdsbetingelser og arbejdstid, ferie med løn, aflønning, ophævelse af kontrakt osv.) 4) kende bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006, 1) bestemmelserne i forordning (EØF) nr.3821/85 2) og de praktiske foranstaltninger til gennemførelse af disse forordninger. D. Skattelovgivning Ansøgeren skal bl.a. kende bestemmelserne om: 1) momsbelægning af transportydelser 2) vægtafgifter

8 3) afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt de brugsafgifter, der opkræves ved benyttelse af visse infrastrukturen 4) indkomstskat. E. Virksomhedsledelse i erhvervsmæssig og finansiel henseende 1) kende retsforskrifterne og de praktiske regler for anvendelse af check, veksler, egenveksler. kreditkort og andre betalingsmidler eller -måder 2) kende de forskellige låneformer (banklån, remburs, kautionering, prioritet, leasing, leje factoring osv.) samt de byrder og forpligtelser, de indebærer 3) vide, hvad en status er, hvordan den ser ud, og hvordan den fortolkes 4) kunne læse og fortolke en resultatopgørelse 5) kunne foretage en analyse af virksomhedens finansielle og rentabilitetsmæssige situation, bl.a. på grundlag af finansielle nøgletal 6) kunne lægge et budget 7) kende de forskellige bestanddele af virksomhedens kostpris (faste omkostninger, variable omkostninger, driftsmidler, afskrivninger osv.) og kunne foretage beregninger pr. køretøj, pr. tilbagelagt kilometer, pr. tur eller pr. ton 8) kunne udarbejde en skematisk fremstilling af hele personalets organisation inden for virksomheden, tilrettelægge arbejdsplaner osv. 9) kende principperne for marketing, salgsfremstød for transportydelser, udarbejdelse af kundekartotek, reklame, PR-virksomhed osv. 10) kende de forskellige forsikringsformer, der er karakteristiske for vejtransportvirksomheder (ansvarsforsikring, personskadeforsikring, tingsskadeforsikring, rejsegodsforsikring) samt de garantier og forpligtelser, de indebærer 11) kende de forskellige former for anvendelse af telematik på vejtransportområdet 12) kunne anvende reglerne om fakturering af vejgodstransportydelser samt kende betydningen og virkningerne af Incoterms 13) kende de forskellige former for støtteerhverv inden for transport, deres betydning, deres opgaver og deres eventuelle retsstilling. F. Markedsadgang 1) kende de faglige regler for vejtransport for fremmed regning, for leje af erhvervskøretøjer, for underentreprise, herunder reglerne for den officielle organisering af erhvervet, adgangen til det, tilladelser til vejtransport inden og uden for Fællesskabets område, og reglerne vedrørende kontrol og sanktioner 2) kende bestemmelserne om oprettelse af en vejtransportvirksomhed 3) kende de forskellige dokumenter, der kræves til udførelse af vejtransportydelser og være i stand til at indføre kontrolmetoder til sikring af, at der såvel i virksomhedens lokaler som i køretøjerne befinder sig de reglementerede dokumenter, der vedrører hver udført transport, bl.a. dokumenter vedrørende køretøjer, føreren, godset eller passagerernes bagage 4) kende reglerne vedrørende organiseringen af vejgodstransportmarkedet, speditionsfirmaerne og logistikken

9 5) kende formaliteterne i forbindelse med grænsepassage, betydningen og rækkevidden i T- dokumenterne og TIR-carnets samt de forpligtelser og det ansvar, der følger af anvendelsen af disse. G. Teknisk og driftsmæssige forhold 1) kende reglerne for køretøjers vægt og dimensioner i medlemsstaterne samt procedurerne for de særlige transporter, der ikke falder ind under disse regler 2) alt efter virksomhedens behov kunne vælge passende køretøjer samt de dertil hørende bestanddele (chassis, motor, transmissionssystemer, bremsesystemer osv.) 3) kende formaliteterne i forbindelse med godkendelse, indregistrering og syn af disse køretøjer 4) kunne vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes til bekæmpelse af luftforurening som følge af emissioner fra motorkøretøjer, samt til støjbekæmpelse 5) kunne udarbejde periodiske vedligeholdelsesplaner for køretøjerne og deres udstyr. 6) kende de forskellige former for håndterings- og læssegrej (bagsmække, containere, paller osv.) og kunne indføre metoder og instrukser vedrørende læsning og aflæsning af gods (lastfordeling, stabling, fastgørelse, afstivning osv.) 7) kende de forskellige teknikker vedrørende kombineret transport i form af Huckepack-trafik eller roll-on-roll-off-systemer 8) kunne iværksætte procedurer med henblik på overholdelse af reglerne for transport af farligt gods og affald, bl.a. i medfør af direktiv 94/55/EF, 3) af direktiv 96/35/EF, 4) og af forordning (EØF) nr. 259/93; 5) 9) kunne iværksætte procedurer til overholdelse af reglerne om transport af letfordærvelige levnedsmidler, især reglerne i medfør af traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, som skal bruges til sådan transport (ATP) 10) kunne iværksætte procedurer til overholdelse af bestemmelserne om transport af levende dyr. H. Færdselssikkerhed 1) kende de kvalifikationer, der kræves af det kørende personale (kørekort, sundhedsattester, duelighedsbeviser osv.) 2) kunne træffe foranstaltninger til sikring af, at førerne overholder gældende færdselsregler, forbud og begrænsninger i de forskellige medlemsstater (hastighedsbegrænsninger, forkørselsrettigheder, regler for standsning og parkering, lygteføring, vejskiltning osv.) 3) kunne udarbejde instrukser til førerne om kontrol af sikkerhedsbestemmelserne dels vedrørende transportmateriellets, udstyrets og ladningens tilstand, dels vedrørende forebyggende foranstaltninger 4) kunne indføre regler for, hvordan man skal forholde sig i ulykkestilfælde, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå en gentagelse af alvorlige ulykker eller overtrædelser. I. Chaufførvikarvirksomhed

10 1) kende til drift af chaufførvikarvirksomhed herunder særligt tilladelseskravet, markedsadgang og arbejdsgiveransvar 2) kende til ansættelsesretslig lovgivning og arbejdsmiljølovgivning 3) kende til arbejdsskadeforsikring, sygdom og retshjælp samt overenskomstforhold for bus- og lastbilchauffører. J. Forhandlingsteknik Ansøgere skal bl.a. 1) kende til forskellen mellem forhandling og salg/køb, kunne vurdere hvordan den vellykkede forhandlingssituation vinder/vinder situationen opstår 2) kunne forberede, planlægge og gennemføre de forskellige forhandlingsfaser 3) kende til strategi og taktik samt de psykologiske faktorer i forhandlingsspillet 4) være orienteret om karakteristika af den gode forhandler og identifikation af modpartens motiver og mål 5) kunne fortage økonomiske overvejelser og aspekter samt vurdere konsekvenserne heraf. K. Trafiksikkerhedsledelse Ansøgere skal bl.a. 1) kunne udarbejde målsætninger og trafiksikkerhedspolitik 2) kunne udarbejde registreringssystemer, der belyser frekvens, art og årsag til uheld 3) kunne udarbejde en plan for, hvorledes medarbejdere inddrages og informeres omkring virksomhedens trafiksikkerhedspolitik 4) kunne indføre systemer for måling af brændstofforbrug 5) være orienteret om indholdet af en chaufførhåndbog bl.a. med beskrivelse af chaufføradfærd samt kunne beskrive, hvorledes håndbogen vedligeholdes og håndhæves 6) have kendskab til certificeringsordninger om trafiksikkerhed. 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) 3820/85 (EØSrelevant tekst) Erklæring (EUT L 102 af , s. 1). 2) Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370 af , s. 8). Forordningen er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 102 af s. 1). 3) Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EFTL 319 af , s. 7). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/89/EF (EUT L 305 af , s. 4). 4) Rådets direktiv 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (EFT L 145 af , s. 10). 5) Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (EFT L 30 af , s.1). Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af , s. 1).

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Udkast oktober 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Taxa går i lommen på vognmændene?

Taxa går i lommen på vognmændene? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2013. Taxa går i lommen på vognmændene? Side 1 Dommen over ansvarshavende II. I blev i forrige blad lovet, at i i dette nummer ville få at vide, hvorvidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere