Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 47 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser og arbejdstid for selvstændige vognmænd) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. september 2010, som ændret ved 44 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og 1 i lov nr. 471 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EU-regler om godskørsel med motorkøretøjer og arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande.«2. I 17 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.«juni 2010 og 2 i lov nr. 471 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: 1. 18, stk. 1, nr. 1,affattes således:»1) anvendelse eller gennemførelse af EU-regler om buskørsel med motorkøretøjer og arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande,«. 2. I 22 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.«3 Loven træder i kraft den 1. marts I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. september 2010, som ændret ved 43 i lov nr. 718 af 25. Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS BL000560

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål og baggrund 2. Bødeforhøjelse 2.1. Gældende ret 2.2. Lovforslagets indhold 3. Arbejdstidsdirektivet 3.1. Gældende ret 3.2. Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslagets formål er dels en øget trafiksikkerhed ved at forhøje det generelle bødeniveau, dels at skabe en hjemmel for transportministeren til at fastsætte regler, der gennemfører arbejdstidsdirektivet i relation til selvstændige vognmænd. Med lovforslaget foreslås det at forhøje bødeniveauet for overtrædelse af gods- og buskørselsloven samt forskrifter udstedt i medfør heraf, da det vil bidrage til at øge trafiksikkerheden via en skærpet overholdelse af lovens regler. Bødeniveauet ikke været genstand for regulering siden begyndelsen af 1980 erne, hvilket skaber et behov for at bringe satserne op på et nutidigt niveau. Herudover foreslås det at skabe en hjemmel til, at transportministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/ EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, i relation til selvstændige vognmænd, EU-Tidende 2002 nr. L 80, side Bødeforhøjelser 2.1. Gældende ret Overtrædelse af gods- og buskørselslovgivningen straffes med bøde. Det nuværende bødeniveau for overtrædelse af gods- og buskørselslovgivningen er fastsat af domstolene på baggrund af straffelovens almindelige bestemmelser herom samt Trafikstyrelsens vejledende udtalelser til politiet igennem årene i forbindelse med konkrete sager. Bøderne er ikke er blevet reguleret siden begyndelsen af 1980 erne og ligger på kr. som udgangspunkt for de alvorligste førstegangsovertrædelser. Det fremgår ikke af gods- og buskørselslovene i dag, hvordan bøderne for overtrædelse af lovenes strafsanktionerede bestemmelser nærmere skal udmåles Lovforslagets indhold Forslaget skal ses på baggrund af, at de nuværende bøder på gods- og buskørselsområdet er så lave, at de ikke kan antages at have nogen nævneværdig indvirkning på tilladelsesindehavernes adfærd og udøvelse af erhvervet. Transportministeriet finder, at dette takstniveau er utidssvarende i forhold til den økonomisk gevinst, som en virksomhed kan opnå ved at overtræde gods- eller buskørselslovens bestemmelser. For at få udstedt en vognmandstilladelse er der f.eks. omkostningerne i forbindelse med obligatorisk deltagelse i vognmandskursus med efterfølgende prøve, der som oftest beløber sig til omkring kr. afhængigt af kursusudbyderen. Hensynet til straffens præventive effekt taler for, at der sker en forhøjelse af bødeniveauet på gods- og buskørselslovens område Pristalsregulering Bødetaksterne på gods- og buskørselsområdet er baseret på retspraksis. Bødeniveauet har som nævnt ikke været genstand for regulering eller forhøjelse siden 1980 erne. Ud fra den betragtning, at bødeniveauet, set i forhold til løn- og prisudviklingen, næppe kan antages at have nogen nævneværdig præventiv effekt, er det Transportministeriets opfattelse, at der som følge heraf er behov for en generel forhøjelse af det nuværende bødeniveau. Transportministeriet foreslår, at bødeniveauet forhøjes parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Der er visse overtrædelser, som efter Transportministeriets oplysninger ikke har været bedømt ved domstolene. Transportministeriets anbefaling af bødetakst, for så vidt an-

3 3 går disse overtrædelser, vil således ikke bero på en pristalsregulering. Ved overtrædelse af gods- og buskørselslovgivningen anbefaler Transportministeriet bødetakster som anført i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgte overtrædelser af godskørselsloven, busloven samt relevante forordninger sammen med en angivelse af Transportministeriets anbefalinger af bødeniveauet for overtrædelsen Kørsel uden tilladelse Det følger af godskørselslovens 1, stk. 1, at den der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med køretøj eller vogntog med en tilladt totalvægt, der overstiger en af transportministeren fastsat vægtgrænse, skal have tilladelse hertil. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2007 er vægtgrænsen kg. Det følger af buslovens 1, stk. 1, at den der er etableret på dansk område og udfører erhvervsmæssig personbefordring med dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil. Det følger af buslovens 1 a, at den der udlejer eller udlåner en bus uden fører skal have tilladelse hertil. En virksomhed, der udfører godskørsel for fremmed regning eller erhvervsmæssig personbefordring som beskrevet ovenfor uden tilladelse hertil, handler i strid med godskørselslovens 1, stk. 1, henholdsvis buslovens 1, stk. 1. Overtrædelse heraf straffes i medfør af godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1, henholdsvis buslovens 22, stk. 1, nr. 1, med bøde. For overtrædelser, som sker over en længere periode, udmåles en skærpet bøde. Ifølge retspraksis skal den ulovlige kørsel mindst have fundet sted i en periode på 3 til 6 måneder, før der er tale om ulovlig kørsel i en længere periode. Den skærpede bøde er udtryk for den uberettigede vinding, som overtræderen tilegner sig over længere tids ulovlig godskørsel sammenholdt med de økonomiske byrder, der er forbundet med at opnå en tilladelse til godskørsel for fremmed regning henholdsvis tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Transportministeriet anbefaler, at godskørsel for fremmed regning og erhvervsmæssig personbefordring uden tilladelse bør straffes med en bøde på ikke mindre end kr. for overtrædelse gennem kort tid og kr. for overtrædelse gennem længere tid. Bødeniveauet foreslås forhøjet parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Ulovlig cabotagekørsel I henhold til artikel 2, stk. 6, i forordning nr. 1072/2009 defineres»cabotagekørsel«som national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat i overensstemmelse med forordningen. I forordningens kapitel III er cabotagekørsel nærmere beskrevet. En transportvirksomhed har adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler med samme køretøj eller, hvis der er tale om et sammenkoblet vogntog, med motorkøretøjet heri, i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der blev transporteret ved den indgående internationale transport, er leveret. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel, før værtsmedlemsstaten forlades, skal finde sted inden for syv dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport. Såfremt transportvirksomheden overtræder disse vilkår, f.eks. ved at medlemsstaten ikke forlades inden for syv dage, er der tale om en overtrædelse af godskørselsloven, jf. lovens 1, stk. 2, som straffes med bøde samt en skærpet bøde for kørsel i en længere periode i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. Transportministeriet anbefaler, at bødeniveauet for overtrædelse af godskørselslovens 1, stk. 2, ligger på niveau med national kørsel uden tilladelse i henhold til godskørselslovens 1, stk. 1. Bødeniveauet foreslås forhøjet parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Manglende medbringelse af tilladelse under kørsel I henhold til godskørselslovens 6, stk. 2, skal en tilladelse medbringes i køretøjet under kørslen, herunder i udlandet. Hvis føreren ikke medbringer tilladelsen i køretøjet under udførelse af godskørsel for fremmed regning, er der er tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2. En sådan overtrædelse straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. Transportministeriet anbefaler, at overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 2, straffes med bøde på ikke mindre end kr. Bødeniveauet foreslås forhøjet parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Udlån af tilladelser I henhold til godskørselslovens 6, stk. 3, skal en tilladelse udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre. Hvis en transportvirksomhed udlåner eller overdrager sine tilladelser til andre end tilladelsesindehaveren selv, vil der være tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3, og en overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. Transportministeriet anbefaler, at overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 3, straffes med bøde på ikke mindre end kr. Ved udførelse af erhvervsmæssig personbefordring anvendes en tilsvarende bestemmelse i buslovens 18, stk. 3. En overtrædelse af denne straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 2. Bødeniveauet foreslås forhøjet parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Manglende overholdelse af løn- og arbejdsvilkår, der følger af de gældende kollektive overenskomster Det følger af godskørselslovens 6, stk. 4, at indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og ar-

4 4 bejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Hvis en tilladelsesindehaver således ikke overholder løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, vil der være tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6, stk. 4. En tilsvarende bestemmelse findes i buslovens 18, stk. 2. Transportministeriet anbefaler, at overtrædelse af overenskomstkravet straffes med en bøde, hvis størrelse afspejler det unddragne beløb, dog minimum kr Ulovlig chaufførvikarvirksomhed I henhold til godskørselslovens 6 a, stk. 1, må godskørsel for fremmed regning, der udføres med tilladelse udstedt i medfør af 1, stk. 1, eller 4, stk. 1, 3 og 4, kun udføres af tilladelsesindehaveren eller en chauffør ansat hos denne, en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, idet der kun må ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger, eller en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der er godkendt til at udleje chauffører. Såfremt godskørsel for fremmed regning udføres i strid hermed, f.eks. hvis godskørsel for fremmed regning udføres af en chauffør, der ikke er ansat hos tilladelsesindehaveren og ej heller en tilladelsesindehaver, der er godkendt til at udleje chauffører, er der tale om en overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 1. En sådan overtrædelse straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. En tilsvarende bestemmelse om ulovlig chaufførvikarvirksomhed findes i buslovens 9, stk. 1, og overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. Transportministeriet anbefaler, at overtrædelse af godskørselslovens 6 a, stk. 1, og buslovens 9, stk. 1, straffes med bøde på ikke mindre end kr. Bødeniveauet foreslås forhøjet parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Manglende aflevering af tilladelser efter tilbagekaldelse I henhold til godskørselslovens 15 skal en tilladelse, der er tilbagekaldt, frakendt eller bortfaldet straks afleveres til transportministeren. Hvis en tidligere tilladelsesindehaver undlader at aflevere en tilbagekaldt, frakendt eller bortfaldet tilladelse, vil der være tale om en overtrædelse af godskørselsloven og en overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til godskørselslovens 17, stk. 1, nr. 1. En tilsvarende bestemmelse findes i buslovens 17 og overtrædelse heraf straffes med bøde i henhold til buslovens 22, stk. 1, nr. 1. Transportministeriet anbefaler, at overtrædelse af godskørselslovens 15, og buslovens 17, straffes med bøde på ikke mindre end kr. Bødeniveauet foreslås forhøjet parallelt med en pristalsreguleringssats, der svarer til en opskrivning fra 1980 til Manglende sikkerhedsstillelse ved kørsel i udlandet I henhold til godskørselslovens 16 b hæfter den registrerede ejer eller bruger af et motorkøretøj med en totalvægt på kg eller derover over for føreren af køretøjet og andre personer, der er tilknyttet dennes virksomhed og efter dennes anmodning deltager i og medvirker til transportens gennemførelse, for udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, til behandling m.v. i udlandet og hjemtransport i forbindelse med sygdom. I henhold til 16 b, stk. 4, skal den, der hæfter, stille sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser, forinden et køretøj kører ud af landet. En tilsvarende bestemmelse findes i buslovens 20 a, stk. 4. Transportministeriet er ikke bekendt med domstolspraksis på området hverken på gods- eller bus-området, men anbefaler, at overtrædelse af godskørselslovens 16 b, stk. 4, og buslovens 20 a, stk. 4, straffes med bøde på ikke mindre end kr. 3. Arbejdstidsdirektivet 3.1. Gældende ret Der er ikke i dag bestemmelser i gældende ret, der regulerer arbejdstiden for selvstændige vognmænd. Selvstændige vognmænds arbejdstid er således ikke omfattet af lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EU-Tidende 2002 nr. L 80, side 35) fastsætter regler om arbejdstid for personer, der udfører vejtransportaktiviteter. Arbejdstidsdirektivet har til formål at regulere arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, med henblik på at fastsætte minimumsforskrifter for tilrettelæggelse af arbejdstid for at forbedre beskyttelsen af sikkerheden og sundheden for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, samt forbedre færdselssikkerheden og tilnærme konkurrencevilkårene yderligere til hinanden. Det fremgår bl.a. af arbejdstidsdirektivet, at den ugentlige arbejdstid som udgangspunkt højst må udgøre 48 timer. Reglerne gælder ud over køre- og hviletidsreglerne, der regulerer, hvor lang tid en fører må køre og hvornår der skal holdes pauser og hvil Lovforslagets indhold Det foreslås at indsætte en hjemmel, der bemyndiger transportministeren til at fastsætte regler, der gennemfører arbejdstidsdirektivet i relation til selvstændige vognmænd. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det vurderes, at tilsyn i forbindelse med gennemførelse af arbejdstidsdirektivet vil medføre en administrativ byrde for Transportministeriet. Omfanget vil afhænge af, hvilke krav til tilsyn der fastsættes. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR).

5 5 Det vurderes, at selvstændige vognmænd kan forvente en administrativ byrde som følge af gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet. Byrdens omfang vil afhænge af valg af gennemførelsesform. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Det vurderes, at der ingen konsekvenser er for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Det vurderes, at der ikke er nogen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder hjemmel til at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, i relation til selvstændige vognmænd. 9. Høring Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Kollektiv Trafik, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport og Logistik, Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Speditører, Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening, Det Centrale Handicapråd, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, DI, DI Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Frie danske Lastbilvognmænd (FDL), Foreningen EP-Danmark, International Transport Danmark, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, NOAH-Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Trafikselskaberne i Danmark, Økonomisk Forening for Persontransport. 10. Sammenfattende skema Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Negative konsekvenser/ merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet vil medføre en administrativ byrde for Transportministeriet. Forslaget vil medføre, at selvstændige vognmænd fremover skal overholde arbejdstidsdirektivet. Ingen Lovforslaget indeholder hjemmel til at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, i relation til selvstændige vognmænd. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 I medfør af den foreslåede bestemmelse i 2, stk. 2, bemyndiges transportministeren til at fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransporter (Arbejdstidsdirektivet), i relation til selvstændige vognmænd, herunder andet arbejde end kørsel eller støtteaktiviteter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts Før indeholdt bestemmelsen hjemmel til, at transportministeren kunne fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om godskørsel med motorkøretøjer samt af tilsvarende aftaler med andre lande. Nu er bestemmelsen nyaffattet, og transportministeren har nu også hjemmel til fastsætte regler, som skal gennemføre Arbejdstidsdirektivet i dansk ret. Overholdelse af reglerne om arbejdstid for selvstændige vognmænd vil f.eks. kunne sikres via administrative tilsyn og dokumentation i form af fartskriveroplysninger. Til nr. 2 Det foreslås i 17, stk. 4, at der ved fastsættelse af bøder kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse. For en nærmere beskrivelse af de bødetakster, som fremover anbefales anvendt på godskørselsområdet, henvises til forslagets almindelige bemærkninger samt bilag 1. Det bemærkes, at fastsættelsen af bødestraffen i de konkrete sager om overtrædelse af godskørselslovgivningen fortsat vil bero på domstolenes vurdering i det enkelte tilfæl-

6 6 de, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der taler herfor, jf. herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens Til nr. 1 Til 2 I medfør af den foreslåede bestemmelse i 18, stk. 1, nr. 1, bemyndiges transportministeren til at fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransporter (Arbejdstidsdirektivet) i relation til selvstændige vognmænd, herunder andet arbejde end kørsel eller støtteaktiviteter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts Før indeholdt bestemmelsen hjemmel til, at transportministeren kunne fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om godskørsel med motorkøretøjer samt af tilsvarende aftaler med andre lande. Nu er bestemmelsen nyaffattet, og transportministeren har nu også hjemmel til fastsætte regler, som skal gennemføre Arbejdstidsdirektivet i dansk ret. Overholdelse af reglerne om arbejdstid for selvstændige vognmænd vil f.eks. kunne sikres via administrative tilsyn og dokumentation i form af fartskriveroplysninger. Til nr. 2 Det foreslås i 22, stk. 4, at der ved fastsættelse af bøder kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse. For en nærmere beskrivelse af de bødetakster, som fremover anbefales anvendt på buskørselsområdet, henvises til forslagets almindelige bemærkninger samt bilag 1. Det bemærkes, at fastsættelsen af bødestraffen i de konkrete sager om overtrædelse af buskørselslovgivningen fortsat vil bero på domstolenes vurdering i det enkelte tilfælde, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag er omstændigheder, der taler herfor, jf. herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens Til 3 Loven foreslås at træde i kraft den 1. marts 2012.

7 7 Bilag 1 Transportministeriets anbefalinger til minimumsniveauet for bødestraf på bus- og godskørselsområdet Godskørselsloven Nuværende bødeniveau Anbefaling 1, stk kr kr. 1, stk. 1 (skærpende omstændigheder, kr kr. gennem længere tid) 1, stk kr kr. 1, stk. 2 (skærpende omstændigheder, kr kr. gennem længere tid) 6, stk kr kr. 6, stk kr kr. 6, stk. 4 Ingen retspraksis Bøden bør afspejle det unddragne beløb, dog minimum kr. 6 a, stk kr kr kr kr. 16 b, stk. 4 Ingen retspraksis kr. Busloven Nuværende bødeniveau Anbefaling 1, stk kr kr. 1, stk. 1 (skærpende omstændigheder, kr kr. gennem længere tid) 1, stk kr kr. 1, stk. 2 (skærpende omstændigheder, kr kr. gennem længere tid) 1 a kr kr. 1 a (skærpende omstændigheder, kr kr. gennem længere tid) 9, stk kr kr. 17, stk kr kr. 18, stk. 2 Ingen retspraksis Bøden bør afspejle det unddragne beløb, dog minimum kr.. 18, stk kr kr. 20 b, stk. 4 Ingen retspraksis kr. Forordning nr. 1072/2009 (ulovlig godskørsel uden fællesskabstilladelse) EU-forordninger Nuværende bødeniveau Anbefaling kr kr. Forordning nr. 1072/ kr kr.

8 8 (ulovlig godskørsel uden fællesskabstilladelse) (skærpende omstændigheder) Forordning nr. 1073/2009 (ulovlig buskørsel uden fællesskabstilladelse) Forordning nr. 1073/2009 (ulovlig buskørsel uden fællesskabstilladelse) (skærpende omstændigheder) kr kr kr kr.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 2 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. september 2010, som ændret ved 44 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og 1 i lov nr. 471 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: Stk Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om godskørsel med motorkøretøjer samt af tilsvarende aftaler med andre lande. Stk , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EU-regler om godskørsel med motorkøretøjer og arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande.« Stk I 17 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.«2 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. september 2010, som ændret ved 43 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og 2 i lov nr. 471 af 18. maj 2011, foretages følgende ændringer: 18. Transportministeren kan fastsætte regler om 1) anvendelse eller gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers forordninger og direktiver om buskørsel med motorkøretøjer samt af tilsvarende aftaler med andre lande, 2) 8) , stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) anvendelse eller gennemførelse af EU-regler om buskørsel med motorkøretøjer og arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande,« Stk I 22 indsættes som stk. 4:

10 10»Stk. 4. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2012.

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2015-1286 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Lovgivning i tilknytning

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) Trafikudvalget 2009-10 L 118 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning.

2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar Betænkning. 2011/1 BTL 47 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 7. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

395 af 01/ Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

395 af 01/ Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren 395 af 01/06 2005. Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektorennr. 395 af 1. juni 2005 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2017 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere