Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre andet er aftalt mellem kunden til produkter og ydelser og Added Value Communication. 2. Tilbud og aftale Tilbud er bindende for Added Value Communication i 1 måned fra tilbuddets dato at regne. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Added Value Communication. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Added Value Communication har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. 3. Pris Alle priser er ekskl. moms. Alle priser er afgivet på grundlag af de på datoen kendte fakta på opgaven samt gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. Har kunden anmodet Added Value Communication om at udarbejde skitser, layout, tekstforslag, planer og oplæg m.m., er Added Value Communication berettiget til at få dette arbejde betalt. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Added Value Communication berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Added Value Communication forbeholder sig ret til ved kursændringer før fakturering at ændre prisen tilsvarende. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Added Value Communication berettiget til at kræve betaling for: Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, kunden har givet Added Value Communication, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. Ekstraarbejde som følge af at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet. Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

2 Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold. Added Value Communication kan fakturere medgået tid og evt. vareindkøb, herunder fotoopgaver, tekstopgaver, oversættelser, stockfotos m.m. ultimo hver måned på opgaver, der strækker sig henover et månedsskifte og løbende på opgaver, der sættes i bero på kundens ønske. Alle priser er beregnet for levering fra Added Value Communications kontor. Omkostninger til transport og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris se punkt 2. Ønsker kunden, og påtager Added Value Communication sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Added Value Communications betaler kunden vederlag herfor ud over den aftalte pris. 4. Levering Med forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Added Value Communications arbejde er færdigt. Forsinkes eller forhindres levering på grund af omstændigheder se punkt 9 - eller kundens handling eller undladelse, har Added Value Communication ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Added Value Communications leveringsforpligtelser fordyres for Added Value Communication, er Added Value Communication dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde Added Value Communication ved betaling af den af Added Value Communication beregnede merpris. Leveringsstedet er Added Value Communication kontor bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er kundens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for kundens regning og risiko. Added Value Communication er forpligtet til på kundens anmodning og for dennes regning, at tegne ønsket transportforsikring. 5. Fakturering og betaling Betalingsfrist er netto kontant 8 dage efter fakturadato med mindre andet er aftalt skriftligt. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Added Value Communications til enhver tid gældende rente. Jf. renteloven og den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 6 pct. På Added Value Communications anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er

3 Added Value Communication forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed. Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Added Value Communication berettiget til delvis fakturering. 6. Forsinkelse Indtræder forsinkelse, er kunden med de fra punkt 4 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. I tilfælde af at kunden nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er Added Value Communication berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab og kan herefter opbevare leverancen for kundens regning indtil leverancen afhentes. 7. Mangler Added Value Communication har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder webdesign, tekster, print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Added Value Communication har ret til en mere- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Added Value Communication, har Added Value Communication ret til en rimelig mereeller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens betingelser. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Added Value Communication er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Added Value Communication ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. 8. Ansvar I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Added Value Communication intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Added Value Communication ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

4 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af ansvarsfrihed, hvis årsagen til under Added Value Communications forsinkelse eller manglende udførelse er en af de ovennævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Added Value Communication ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Added Value Communication er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsalig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Added Value Communication er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Added Value Communications side er handlet med grov uagtsomhed. Added Value Communication hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Added Value Communication i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Added Value Communications ansvar, er kunden pligtig til at holde Added Value Communication skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Added Value Communication har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Added Value Communication sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden Added Value Communication skadesløs for et sådant ansvar. Added Value Communication har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks., originaler, materialer o.l., som ikke er Added Value Communications, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Added Value Communication har udført, jf. punkt 3 Added Value Communication er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Added Value Communication. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. 9. Underleverandører Added Value Communication er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

5 10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde Hvis der med kunden af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter. For internetbaserede produkter gælder en løbetid på enten 6 eller 12 måneder (afhængigt af indgået aftale) med en opsigelsesfrist på én måned til udløbet af en periode. Opsigelser modtaget senere end én måned før udløbet af en periode ekspederes som opsigelse til udløbet af den næste 6 hhv. 12 måneders periode. 11. Købeloven Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Added Value Communication, 2011

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A.

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Komunikado S.M.B.A. (i det følgende Komunikado) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Corporate Brand Manual Danyun

Corporate Brand Manual Danyun 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk august 2013 Corporate Brand Manual Danyun visual design visual design 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting og support

Standardbetingelser. Hosting og support Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud

1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud 1. Omfang og anvendelse Betingelserne omfatter samtlige W20 media I/S produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som "Produktet". Enhver eksisterende eller potentiel aftager af W20 media I/S'

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere