SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S"

Transkript

1 SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej Kgs. Lyngby i det følgende kaldet kunden og Coor Service Management A/S Baltorpvej Ballerup i det følgende kaldet Coor Service Management A/S Side 1 af 5

2 er der d.d. indgået følgende SERVICEAFTALE 1. Coor Service Management A/S s ydelse 1.1. Coor Service Management A/S udfører de serviceydelser/opgaver for kunden, der er specificeret i bilag 1 til nærværende aftale Med mindre andet fremgår af nærværende aftale med bilag, afholder Coor Service Management A/S samtlige omkostninger til maskiner, personale, underentreprenører og lignende, der er nødvendige i forbindelse med præstationen af de serviceydelser, der er specificeret i bilag Personale og underentreprenører 2.1. Det af Coor Service Management A/S anvendte personale og underentreprenører har modtaget instruktion i opgavens udførelse Det af Coor Service Management A/S ansatte personale og underentreprenører har underskrevet en forpligtelse til at iagttage tavshed med hensyn til viden om kundernes forhold, der er erhvervet i forbindelse med opgavens udførelse Henvises til organisationsdiagram. 3. Nøgler 3.1. Kunden udleverer mod behørig kvittering det antal nøgler, som Coor Service Management A/S finder nødvendig i forbindelse med opgavens løsning. 4. Betaling 4.1. Betalingen er beregnet under forudsætning af, at arbejdet foregår på almindelige arbejdsdage i tidsrummet kl Skal arbejdet udføres udenfor dette tidsrum, vil der blive faktureret overtid særskilt Som betaling for de i bilag 1 nævnte serviceydelser, betaler kunden til Coor Service Management A/S de i bilag 2 anførte betalinger Kontrakten faktureres kvartalsvis forud. Forbrugte lyskilder faktureres iht. materialepriser, se bilag Eventuelle aftalte ekstraydelser faktureres efter medgået tid samt forbrug af materialer månedsvist bagud Faktura beløbet forfalder til betaling senest 20 dage efter fakturadato I tilfælde af forsinket betaling er kunden forpligtet til at betale morarente fra forfaldstidspunktet til betaling sker med 1,5% pr. påbegyndt måned. 5. Regulering af betaling 5.1. Prisen er fast indtil 1. kvartal Derefter indeksreguleres i overensstemmelse med "Summariske lønindeks for den private sektor (samtlige brancher)". Efterfølgende hvert år vil kontrakt prisen blive reguleret i 2. kvartal. Der reguleres udfra lønindekset i 3. kvartal året før, sammenlignet med lønindekset yderligere 1 år tilbage. Eks.: Reguleringen 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2002 = * 100 regulerings % 5.2. I andre tilfælde, end nævnte i punkt 5.1., kan Coor Service Management A/S forhøje den aftalte betaling med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til en måneds udgang.. 6. Ansvar 6.1. Med de begrænsninger, der følger af nærværende punkt 6 eller punkt 7 er Coor Service Management A/S erstatningsansvarlig for skade på ting og personer i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Coor Service Management A/S er alene erstatningsansvarlig for direkte tab. Coor Service Management A/S. er således ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab I intet tilfælde kan Coor Service Management A/S s erstatningspligt overfor kunden overstige kr ,00 pr. år eller pr. ansvarspådragende begivenhed Såfremt der indtræder skader på ejendommen, eller ejer bliver opmærksom på uregelmæssigheder ved dette, skal der omgående gives besked til Coor Service Management A/S, der da er forpligtet til, inden for rammerne af aftalen og rimelig tid, at drage omsorg for skadens udbedring for ejers regning. Side 2 af 5

3 6.5. Såfremt ejer lader service- og vedligeholdelsesarbejde udføre af andre end de, som Skanska forud har godkendt, er det på ejers ansvar og risiko. Hvis service- og vedligeholdelsesarbejdet udføres af andre, skal der omgående gives meddelelse til Coor Service Management A/S. 7. Force majeure 7.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder Uanset, hvad der i øvrigt følger af nærværende aftale, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 1 måned af en begivenhed som nævnt i punkt Ophør 8.1. Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udgang I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af nærværende aftale kan den anden part ophæve denne med øjeblikkelig varsel. Undlader kunden betaling af fakturerede beløb i mere end 10 dage efter Coor Service Management A/S s afsendelse af betalingspåkrav til kunden, betragtes dette som væsentlig og hævebegrundende misligholdelse af nærværende aftale. 9. Ekstraarbejder 9.1. Med mindre andet særskilt er aftalt, udføres ekstraarbejder for kunden på de vilkår, der fremgår af nærværende aftale. 10. Ændringer eller tillæg til aftalen Enhver ændring af aftaleforholdet skal udfærdiges skriftligt Dersom ejer agter at foretage væsentlige ændringer ved ejendommen, skal dette meddeles til Coor Service Management A/S. Hvis sådanne ændringer påvirker nærværende serviceaftale, er Coor Service Management A/S berettiget til omgående genforhandling. 11. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Specifikation af serviceydelser Betaling Ikrafttrædelsesdato: Ballerup, den Coor Service Management A/S Baltorpvej Ballerup Underskrift, navn og titel Henrik Slott Service Manager Sted og dato Kundenavn og adresse evt. stempel Underskrift Side 3 af 5

4 Bilag 1: Specificerede serviceydelser Viceværten vil være tilstede 2 gange om ugen og vil på alle ugens hverdage være og træffe telefonisk mellem kl og kl Ugentlige opgaver : Tilsyn med trappeopgange og elevatorer Tilsyn med varmecentral Tilsyn med affaldscontainere samt klargøre til tømning 2 gange pr. uge Tilsyn med belysninger på trapper og i kælderen, samt udskifte defekte lyskilder Tilsyn med el- tavler Udføre mindre reparationer og justeringer herunder smøring af hængsler og låse, justering af dørpumper på fællesarealerne Ved fejl, rekvirerer fagkyndig håndværkere / teknikere anvende administrators rekvisitioner Månedlige opgaver : Aflæsning af varmemålere, vandmålere og el- målere i forbindelse med ELO Udslamning af varmtvandsbeholder Tilsyn med gulvafløb på fællesarealer Tilsyn med vægge, fundament, trapper og døre på fællesarealer ELO skemaer udleveres af ELO konsulenten. Døgnvagt Ejendommen tilknyttes FM s døgnvagt (p.t. hos Group4Falck) på telefonen med mulighed for afhjælpning af uopsættelige problemer og akut opståede skader døgnet rundt. FM udarbejder vagtforholdsordre til administrators/foreningens godkendelse. Vagtudkald uden for normal arbejdstid af inspektør- og viceværtpersonale honoreres særskilt jfr. bilag 2.. Eventuel ekstern assistance i forbindelse med vagtudkald afholdes af kunden. Side 4 af 5

5 Bilag 2: Betaling Coor Service Management A/S kan tilbyde de i bilag 1 nævnte service ydelser til samlet årlig pris på: der faktureres kvartalsvis forud: i alt DKK ,52 ekskl. moms. i alt DKK ,63 ekskl. moms. Ved aftalt ekstra arbejder anvendes nedenfor nævnte timesatser Timepriser FM s timepriser ekskl. moms. for regningsarbejder inden for normal arbejdstid er pr. 1. kvartal 2004 følgende: Projektleder/inspektør 700,00 kr./time Driftsleder 550,00 - Gartner 275,00 - Servicemedarbejder 270,89 - Servicevogn 45,00 - Tillæg ved udkald udenfor normal arbejdstid 100 %. Der faktureres dog minimum 3 timer. Materialer faktureres til gældende dagspris. Materiale priser Side 5 af 5

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere