Redska bsvifte =11\ .,., -f

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redska bsvifte =11\ .,., -f"

Transkript

1 Redska bsvifte 1. Livsfortælling - sataleguide Døgnryteur Aktiviteter i dag livsførelse - ADL Sociale, kulturelle og interessebetonede aktiviteter Interesser og foretrukne aktiviteter Analyseodellen Analyse af konkret aktivitet Målskea Træningsdagbog Plan for instruktion af aktivitet Kounikationsredskaber ed deenshandicappede Retningslinjer for aktivitetsarbejde ed eget gale borgere ADL-cirklen 261 ;u ti 11\ :o;» =11\ <.,., -f 241

2 Redskab nr. 1 Livsfortælling - sataleguide Lad fortælleren selv bestee, hvad der skal siges og i hvilken rækkefølge. Lyt aktivt ed uddybende spørgsål. Fordel eventuelt fortællingen over flere dage. Stikord, der kan hjælpe fortællingen i gang: Barndoshje. By eller land. Gård, hus, lejlighed, baggård osv. - bed o nærere beskrivelse af hjeets indretning. Kvarter, naboskab, ogivende natur. Forældre, søskende, bedsteforældre, andre betydningsfulde voksne. Hverdagslivet i hjeet: Hve lavede hvad? Skulle børnene hjælpe til? Fester og højtider - betydningsfulde begivenheder. Skolegang: første skoledag, kaerater, forhold til lærerne. Legen i frikvarteret, arbejde før og efter skoletid. Ungdostid: konfiration, fester. Hvor saledes de unge? Hvornår flyttede an hjeefra? Første arbejdsplads. Ude so karl eller ung pige i huset, ude at sejle eller "på valsen"? på højskole eller landbrugsskole? Faglig uddannelse. Første arbejdsplads: Hvordan fik du arbejde? Bestete du selv? Pardannelse, forlovelse, ægteskab, ugift or, ungkarl. Det første hje - hjeets indretning. Børnefødsler, børnenes opvækst, børnebørn og oldebørn. Fælles venner og naboer: Hvad foretog Ijer saen? Interesser og hobbyer, udflugter og rejser, soerferier. Betydningsfulde begivenheder og vendepunkter i livet. Afrunding: Har livet været svært? Er noget lykkedes? Hvad er der at glæde sig over i dag? ::a C li> ::o:: Cll li> < 'TI 243

3 Redskab nr. 2 Døgnryteur Kan bruges til at skabe klarhed over fordeling af aktivitet og hvile døgnet igenne Udfyld døgnryteuret saen ed borgeren/patienten i løbet af døgnets 24 tier ed lagkagesnit ud fra følgende aktiviteter, so angives ed farver: Rød Gul Grøn Blå 1. Arbejde eller arbejdsaktiviteter. 2. Daglige gøreål eller personlig aktivitet. 3. Fritidsaktiviteter, sociale eller kulturelle aktiviteter. 4. Hvile, rekreation og søvn. Vurder efterfølgende saen ed borgeren/patienten følgende: A. Er der balance elle de forskellige aktiviteter? For egen aktivitet? For lidt aktivitet? For ensidige aktiviteter? For afbrudte aktiviteter? 244

4 B. Fordeling elle aktivitet og hvile Er der en fornuftig fordeling elle dag og nat? Saves der for eget eller for lidt? Er der for eget aktivitet, for ange opgaver på sae tid eller for lidt at tage sig til? Er hvilepauser jævnt fordelt dagen ielle? Bruges der ange kræfter fysisk eller psykisk på daglige arbejdsopgaver? c. Er døgnryten ændret i forhold til tidligere? Udfyld to eller flere døgnryteure på situationen før og nu. Det kan være ved pensionering, arbejdsløshed, sygdo eller handicap. Er ændringerne koet gradvist eller pludseligt? De udfyldte døgnryteure skal danne baggrund for en satale ed personen o, hvad der kan gøres for at rette op på en døgnryte, so ikke opleves so tilfredsstillende. Hvilke aktiviteter fylder for eget? Hvilke aktiviteter fylder for lidt? Hvilke aktiviteter kan undlades, ændres eller erstattes ed andre? Er der nogle forer for aktivitet, so slet ikke er repræsenteret på tegningen, og er det udtryk for en bevidst undladelse eller et savn? :lo C Ul ;O;,. Ul <... Resultatet af satalen kan unde ud i en handlingsplan. For en sertepatient kan det fx være, at aktivitet og hvile fordeles ere jævnt over dagen. For et sindslidende enneske kan planen gå ud på at vende en skæv døgnryte, så det tilstræbes, at han sover o natten og ikke o dagen. Døgnryteuret kan også bruges til at arkere, hvor ofte personen har brug for andres hjælp til personlig pleje eller aktivitet. Døgnryteuret kan endvidere bruges i grupper, der har fælles probleer, fx unge kvinder ed så børn og dobbeltarbejde eller en gruppe alkoholisbrugere, der har det fælles proble, at de kun kan opnå kontakt ed andre, når de er påvirkede. 245

5 Redskab nr. 3 Aktiviteter i daglig livsførelse - ADL Satale- og vurderingsark Udfyldes saen ed patienten eller borgeren: Skriv kort, hvordan aktiviteten udføres: Helt eller delvist selvhjulpen? Sikker eller usikker i udførelsen? Brug for hjælp til udførelsen? Hvilken hjælp? Hvad opfatter patienten eller borgeren selv so det væsentligste proble? Personlig hygiejne - øvre Personlig hygiejne - nedre ;lo ti Ul :o:: > Ul < Toiletbesøg Påklædning Spisning Mobilitet i seng Forflytning Færdes indendørs Færdes udendørs Kounikation, tale eller høre 246

6 Bruge telefon Høre radio eller se tv Læse avis eller bøger Skrive huskeseddel eller brev Lave ad Købe ind Gøre rent Passe have ;a C Bruge offentlig transport Køre bil VI ;o:» =VI <."

7 Redskab nr. 4 Sociale, kulturelle og interessebetonede aktiviteter Skeaet udfyldes for hver dag i ugen (eventuelt for en åned). Navn... Dato... Uge...

8 ;lll C VI ::o: > al VI <

9 Redskab nr. 5 Interesser og foretrukne aktiviteter Listen kan bruges til at spørge ind til interesser, hobbyer, fornøjelser og rekreative aktiviteter, so personen tidligere har haft eller har på nuværende tidspunkt. Hvilke interesser har været betydningsfulde? Er der nogle vigtige interesser, so bør vedligeholdes, eventuelt i tilpasset for? Er der nogle tidligere interesser, so kan genoptages? Hvordan kan dette gøres? Listen kan danne grundlag for en aktivitetsanalyse og en handlingsplan. :IO c VI ;:o:: li:l VI... Bolig, hus, have == Lave ad, bage Sylte eller fryse bær og grønt Indrette, sy gardiner og betrække øbler Strikke, brodere og sy tøj Dekorere, pynte til fest og højtid Bygge til, ale og vedligeholde Reparere bil eller otorcykel Beskære træer, hugge brænde Køkkenhave, drivhus Blosterhave, altankasser og blosterkrukker Hund, kat, hest, høns Andet. 250 Aktiviteter ed failie og venner Failieiddage Passe børn eller børnebørn Selskabelighed, fester Naboskab Kortklub Kolonihave, soerhus, caping Ferier, rejser Andet.

10 Motion, sport og idræt Gynrrnastik,yoga Folkedans, selskabsdans, seniordans Fodbold, håndbold, basketball, volleyball Badinton, tennis, golf Roklub, sejlsport Fiske, gå på jagt Svøning i svøehal, i naturen, vinterbadning Dykke, klatre Gå ture, vandreture, stavgang Løbetræning Cykelløb Bowling, petanque Andet. Kulturelle interesser Musik, sang, korsang Spille usikinstruent - hvilket? Tegne, ale, fore Museusbesøg, kunstudstillinger Teaterklub, aatørteater Fritidsundervisning, studiekreds Frivilligt socialt arbejde, besøgsven Foreningsliv, græsrods- og iljøarbejde Højskoleophold, rejser Freedsprog - hvilke? Bygge odeljernbane eller odelfly Blosterbinding, dekoration Patchwork, knipling, andet håndarbejde - hvilket? Sale på friærker, ønter, antikviteter eller andet - hvilket? Lægge kabale, løse krydsord Læse avis, bøger, tidsskrifter og blade, bruge bibliotek Lytte til radio, lydbånd og se tv, bruge pc og internet Banko, tips, lotto ;IO Cl \Il ;O; c:l \Il <

11 Slægtsforskning, skrive erindringer Politisk arbejde, organisationsarbejde Religiøs tilknytning, kirkegang, enighedsrådsarbejde Andet. ;IO C VI "> llil VI < "TI -l 252

12 Redskab nr. 6 Analyseodellen A. Dataindsaling Borgerens ressourcer og belastninger. Behov og otivation eller interesse for aktiviteten. Social- og sundhedsassistentens viden, erfaring og interesse. Miljøet - indretning, raer og pladskrav. Personalets holdning, ressourcer og tid. B. Aktivitetsanalyse Forål. Mål på kort og langt sigt. Aktivitetens delprocesser. Fysiske, psykiske, sociale og kulturelle krav til aktiviteten so helhed og i delprocesser. Materialer, hjælpeidler, lokaler, økonoi og transport c. Kobling elle A og B Aktivitetens krav kobles til borgerens ressourcer og belastninger. Tilpasning af aktivitet i forhold til borgerens belastninger. D. Udførelse af aktivitet Planlægningsfase. Udførelse. E. Evaluering og refleksion Gennegang og vurdering af punkterne A-D. Refleksion over aktivitetens udførelse og ålopfyldelse. Nye handlingsplaner. '" C '" ::o: ;1:0 llll := '"... -i 253

13 Redskab nr. 7 Analyse af konkret aktivitet Aktiviteten opdeles i delprocesser punkt for punkt i den rækkefølge, so de forekoer. For hver delproces angives de generelle krav - fysiske, psykiske og sociale krav. Der angives ulighed for tilpasning og særlige hensyn. Delprocesser Fysiske krav Psykiske krav Sociale krav Tilpasning/hensyn 254

14 Redskab nr. 8 Målskea Det er en støtte for otivationen til at træne, når an har sat sig realistiske ål og fører dagbog over, hvor langt an er nået i at realisere ålene. Hver dag eller uge kan an se tilbage og sige: Har jeg virkelig gjort alt dette? Det vil inspirere til at gøre endnu ere. Det hjælper også at give sig selv en lille belønning - gøre noget godt for sig selv. Navn. Langsigtede ål Langsigtede reserveål Grad af opfyldelse Belønning? Ugentlige ål Ugentlige reserveål Grad af opfyldelse Belønning? Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 ;lo C VI ;o: > ljl VI :: Uge 5 Fortsættes Daglige ål Daglige reserveål Grad af opfyldelse Belønning? Fortsættes. 255

15 Redskab nr. 9 Træningsdagbog Navn Mål: Dag i ugen Dato Hensyntagen Konditionstræning Tid Distance fx otionscykel fx stavgang Tid Distance :o C <Il :o; Styrketræning til <Il <... ;;1 fx håndvægte Vægt Antal gange Opvarning Udstrækning Afslapning Notater: 256

16 Redskab nr. 10 Plan for instruktion af aktivitet Aktivitetens navn/ene (fx otionsprogra). Mål for aktiviteten.. Sted/lokale.. Klokkeslæt fra/til. Materialer. Redskaber. Leder: navn, stilling. Deltagere: antal, navne. KI./inuttal Hvad?. Deleleent Hvordan?. Nøgleord i Støtte/hensyn ;lcl C II> ;:o; :to llil II> < "TI Fortsættes

17 Redskab nr. 11 Kounikationsredskaber ed deenshandicappede Der er en bred vifte af redskaber, so du kan bruge i dit arbejde ed deenshandicappede ennesker. Når den ene part i et saarbejde lider af en deenssygdo, stiller det større krav til den andens færdigheder i kounikation. Her bliver kounikationsredskaberne nævnt kort. Det kan også kaldes epatisk kounikation. Centrering Centrering betyder at lægge sine egne følelser til side for helt at kunne koncentrere sig o den andens budskab. Man skal kunne koncentrere sig o at være saen ed borgeren der, hvor borgeren er rent entalt. ;:I:l C '" ::o;» III '"< "TI Spejling Spejling er at være et spejl for borgeren - at vise, hvordan ting gøres, så borgeren ikke taber ansigt, fordi han ikke kan finde ud af det. Matche At atche betyder at passe saen. Man gør det sae so den borger, an ønsker god kontakt ed. Man spejler sig i borgerens bevægelser, taleåde, iik og åndedræt. Det giver ulighed for en bedre kounikation. Misatch Det odsatte af at atche. Hvis an bevæger sig anderledes, taler anderledes, sidder eller står anderledes end den, an kounikerer ed, og undgår øjenkontakt. OBS! Dette kan føre til aggressivitet hos den anden part. Kalibrering Betyder at aflæse en persons steeføring, kropssprog, iik og øjenbevægelser og saenkæde denne aflæsning ed personens følelsesæssige tilstand. Du skal lægge ærke til hudfarve, åndedræt, ansigtets syetri eller asyetri, ændringer af underlæbens størrelse, øjenfokus, øjenbevægelser og pupilstørrelse, hændernes bevægelse, skuldrenes position, kropsvægtens fordeling og tonefald. 258

18 Guidning Guidning betyder at føre og vise vej. Man kan guide ed kroppen, steen og/eller sproget. At guide udspringer af princippet "hjælp til selvhjælp". Ved kropslig guidning fx en hånd skal du være opærkso på, o borgeren accepterer berøring. Reiniscensarbejde Reiniscens betyder at huske og indes eller at vække genklang. Man arbejder ed at frekalde inder ud fra en lugt, en sag eller noget, an hører, ser eller føler. Validering Validering betyder, at an opfatter det deente enneskes udsagn so gyldigt og troværdigt. Med validering accepteres det deente enneskes anderledes opfattelse af verden. De følelser der udtrykkes af den deenthandicappede i en given situation tages alvorligt og bearbejdes. ;o:l C VI ;:o: ca VI <

19 Redskab nr. 12 Retningslinjer for aktivitetsarbejde ed eget gale borgere Gerotranscendens er en tilstand, hvor en ældre person vælger at trække sig tilbage fra sociale kontakter for at reflektere over det, han har nået i sit liv, over sin relation til andre ennesker, til safundet og til selve tilværelsen. Ud fra teorierne o gerotranscendens er der udarbejdet en vejledning i ogang ed eget gale ennesker og o, hvilke aktiviteter an kan bruge, hvis de befinder sig i en tilstand af gerotranscendens. Det er en naturlig personlig udvikling, der kan forekoe, når borgeren når en høj alder, fx over 90 år. Gerotranscendens udvikler sig genne hele voksenalderen og under ud i en stor livstilfredshed, hvor borgeren føler sig i pagt ed naturen, ikke ønsker overfladiske sociale kontakter, har indsket interesse for aterielle ting, er uden angst for døden, en ønsker fred til at være alene og tænke, en positiv ensohed, hvor han kan editere. "" C VI ;o: :I> III VI... <... Derfor er vejledningen følgende: Accepter, at tegn på gerotranscendens er en naturlig udvikling i en høj alder. Accepter, at borgeren ikke er så optaget af sin egen krop so tidligere. Undgå fx sataleener, der berører helbredet og fysiske begrænsninger. Introducer aktiviteter, der understøtter udviklingen af gerotranscendens. Lad borgeren bestee, o han ønsker at deltage i en aktivitet. Introducer ener so det at blive gael og uligheden for at udvikle gerotranscendens. Brug reiniscens i arbejdet ed livshistorie. Skriv og tegn livshistorie både saen ed en enl<elt borger eller ed en gruppe af borgere. Arranger editationskurser, hvis det ønskes. Vær ed til at skabe fredfyldte oråder for den enkelte borger, og sluk evt. for radio og tv. Sørg for, at gale borgere altid får ulighed for at tage afsked ed døde personer. 260

20 Redskab nr. 13 ADL-cirklen Tag en kopi af cirklen, og arker ed farver, hvor langt borgeren er nået i træningen, for eksepel: Blå, når borgeren kan selv. Gul, når borgeren kan ed hjælp. Rød, når borgeren ikke kan selv. (Kilde: Wæhrens, E.: ADL-taksonoien. Ergoterapeutforeningen. 1998) Spise og drikke Tøjvask Tungere vask i askine Forflytninger Ugerengøring Rengøring ;J:J C <Il ;O;» llil <Il < Z ToiletbesDg Ugeindkøbl storindkøb Indkøb Madlavning Negleplejehænder Læser Kører bil! MC Personlig hygiejne Negleplejefødder Skriver Transport Anden kropspleje Kounikation 261

21 Idekatalog Procesorienterede aktiviteter 265 Produktorienterede aktiviteter 267 Specielle aktiviteter ed deenshandicappede 268 Stiulationsgrupper

22 Procesorienterede aktiviteter Motion, sang og usik Gynastik Tilpasset træning Dagligt tilbud o otion, sang og usik, så alle kan få en chance for at røre både krop og steebånd. Mindst et ugentligt tilbud o gynastik ed bl.a. bækkenbundsøvelser for både ænd og kvinder. Vandrehold At bevæge sig fornuftigt ed et handicap kræver ofte eget træning. Det kan være stiulerende og otiverende at træne ed andre ed funktionsnedsættelse, så an ikke er alene ed sit handicap. Ergo- og fysioterapeuter kan være gode ledere eller supervisere på dette oråde. Et otionstilbud kan være at arrangere gåture. Nogle ennesker kan lide at gå lange ture saen ed andre. Svøning Dansegrupper Sanggrupper Det kan være svært at koe af sted alene. Derfor kan aftaler o at følges ofte få flere til at deltage. Til gavn for borgere eller patienter, der ikke bevægersig så hurtigt, findes der i ange svøehaller vartvandsbassiner, så der er ulighed for alle at benytte de. Dans er en sjov åde at få otion og være saen ed andre på. Der findes ange forer: folkedans, squaredance, avedans, oderne dans, kørestolsdans osv. Du kan bruge usikbånd, og endnu bedre kan du åske via Ældre Sagen eller fagforbundenes pensionistklubber skaffe usikanter. Det er eget inspirerende. Syng saen er en god aktivitet. Der er ange åder at arrangere det på. Med akkopagneent synger de fleste bedre og får ere ud af aktiviteten. Vejrtrækningsteknik og siddestilling er også væsentlig. En sangpædagog kan ofte være et trækplaster. 265

23 Kor En god korleder kan få de fleste til at bruge deres stee på en god og konstruktiv åde. Spørg fx den lokale organist. Enegrupper eller studiekredse En gruppeleder, der er engageret i enet, vil få ange til at blive interesserede. Det gale land eller den gale by Gruppen beskæftiger sig ed landsbyen eller byen, so den var, da de var unge. De har åske selv billeder fra dengang. I ange enegrupper er det nødvendigt ed en gruppeleder. Erindrings- eller reiniscensgrupper Sproggrupper De historiske ener, der kan stiulere hukoelsen, er angfoldige. Ideer kan hentes alle steder, specielt useer og biblioteker. Der kan oprettes så sproggrupper under aftenskoleloven (i kategorien "hensyntagende undervisning"), hvor an kan rekvirere en sproglærer. Afasigrupper Social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og talepædagoger kan være gode ressourcepersoner ved genoptræning af talefærdigheder for afatikere. Vægtvogtergrupper Det er neere at overholde regler, når de gælder for flere på sae tid. Man holder øje ed hinanden so en slags kontrollanter og støtter hinanden i hjælp til selvhjælp. Ledelse af grupperne kan ed fordel foregå i et tværfagligt saarbejde elle køkkenpersonale, terapeuter og andre. Spillegrupper 266 Der findes uådelig ange spil, so kan være kilde til fælles orskab. Desuden er der alle de elektroniske spil, so tiltrækker især yngre ennesker.

24 Oplæsningsgrupper Oplæseren bør være interesseret i at læse op på en forståelig og alende åde. En ikrofon kan være et godt hjælpeiddel, så alle kan høre oplæseren. Kunstgrupper Der findes ange forer for kunst, og ofte er det sjovere at være saen o at opleve kunst, fx ved at arrangere udflugter til kunstuseer og gallerier Revyklubben Tekstforfattere, vittige hoveder sat folk, der kan spille koedie og gerne vil optræde, kan slå sig saen til glæde for sig selv og deres publiku. Salerklub Mange ennesker saler på et eller andet, og det kan være sjovt at saenligne, bytte eller handle ed de forskellige objekter. Soerferie- og udflugtsgruppe Når udflugter og ferier holdes i fællesskab er en stor del af glæden at planlægge det så eget so uligt i fællesskab efter interesser og økonoi. c......» r o " Produktorienterede aktiviteter Billedvævningsgrupper Det er ofte inspirerende at arbejde saen i en gruppe. Man kan få gode tips og inspirere hinanden til nye aterialer, farver og faconer. Madlavningsgrupper Mad er en vigtig bestanddel af alle kulturer, og adlavning kan være forbundet ed regler, religion og historie. Der er ulighed for at fordybe sig i en bestet adkultur fx fra et andet land eller en anden tidsperiode. 267

25 Porcelænsaling En aktivitet, der kræver akkuratesse, en ikke uskelstyrke. Coputerarbejde Coputeren kan bruges til genoptræning, en også til ange andre ting, fx tegning, udskrivning af fotos, oplagring af inforationer, skrivning og regning, indhentning af inforationer fra nettet, styring af bibliotekslån, spil og eget andet. Drivhusgrupper Man planlægger o vinteren og arbejder o soeren. Hvad skal der dyrkes? Måske vil ellerkan nogle kunvære ed til at planlægge, ens andre helst vil arbejde praktisk. Avisgrupper Der er ange forskellige aktiviteter, når der skal produceres en avis eller andet inforationsateriale. Aktiviteter for ænd Alle værkstedsaktiviteter er brugbare. Reparationer af cykler, trillebøre, sko og så askiner. Alt udendørsarbejde. Lavet værested for ænd. Tænk på, at i sundhedssektoren er ændene ustandseligt ogivet af kvinder. Andre aktiviteter kan være coputerarbejde, udforning af inforationsateriale eller spillegrupper, fx billard, pool, dart. Bagning er ofte ænds indgangsvinkel til køkkenarbejde. Specielle aktiviteter ed deenshandicappede For kvinderne 268 Alle aktiviteter i et køkken er brugbare: skrælle kartofler, vaske op, stege frikadeller osv. Selvo ennesker har fået en deenssygdo, kan de have bevaret deres evne til at håndtere køkkenredskaber, da den er grundigt indlært genne hele livet. Bagning er en aktivitet, ange kan deltage i. Benyt dig af traditionerne okring højtiderne. Ind under jul, kan du spørge til deltagernes gale opskrifter. Andre eksepler er at vaske tøj, stryge, hænge tøj op, stive, lægge saen osv. Er der angel på aktivitet, kan personalets tøj åske bruges.

26 Men an kan også gøre rent, tørre støv af, pudse sølvtøj, pudse sko, vaske vinduer, støvsuge, ryste tæpper, rede seng osv. Hvis aktiviteterne er glet, kan de genlæres, hvis borgeren er stærk nok fysisk. Alle ADL-aktiviteter kan bruges. For ændene Vaske biler, støvsuge de og polere de. Her kan personalets biler også bruges. Have- arbejde: feje blade og slå græsplæne, grave, plante, så, luge eller blot køre en tur ed en trillebør. Husdyr so kaniner, grise, får, høns, katte, hund osv. Værkstedsarbejde: fx at slå sø i, skrue, save, ale. Det er ikke absolut nødvendigt, at det bliver et fint resultat. Her er det processen, der tæller. Stiulationsgrupper Begynd ed usik og derefter sang. Før dagbog over, hve der koer: Navneopråb efterfulgt af en runde o, hvad hver deltager oplever? Hvilke reaktioner har der været - og på hvad? So ener i stiulationsgrupperne kan bruges usik, sanseposer, årstidernes traditioner, failiebegivenheder, failiebilleder, fælles begivenheder so konfiration, bryllup, barnedåb, ferieål. I satalen o enet lægges vægt på deltagernes sanseoplevelser. Syng og drik noget saen. = oc'i ;o.,., ;O Rytegrupper Der kan laves en usikgruppe, hvor alle får instruenter at spille på. Det kan ikke gøres ed deente i første stadie, der ikke er i stand til at deltage. Køkken arbejde Livretter laves på skift og ofatter: indkøb (en udflugt), satale o, hvad det koster, spise saen, rydde op saen, vaske af, tørre af og sætte på plads. 269

27 Kreative aktiviteter Lav collage eller al noget saen. Pas på tøjet; det skal kunne vaskes. Spil Ludo, kort, Tre på stribe osv.; åske puslespil, hvis det ikke giver nederlag. Gynastik De, der er i god fysisk for, kan sagtens lave ere gynastik. Brug din fantasi. Rollespilsgrupper Alle deente kan spille ange roller, en at holde sig til en er en kunst. Af og til lykkes det foridabelt, en under alle ostændigheder er det orsot. c... ;o: )o r o Cl Udflugter Koe af sted, også ed adpakker. At færdes udendørs At færdes udenfor i alt slags vejr kræver den rigtige påklædning. Der er eget stiulation i at færdes ude i regn, stor, blæst, sne, solskin og i at se, hvad der gror. At få en snebold i hånden, træde i en vandpyt, ærke solens vare og se dens skygger, opleve stjernebilleder, kunne sidde på en grøftekant, sale visne blade, opleve fuldånen, plukke en blosterbuket, lytte til fuglenes sang osv. At lære nyt At lære at gå en rute til et sted, so de deente kender. Lære kendeærker, so fortæller de deenshandicappede, at de er på rette vej, så de ikke bliver utrygge. Lære de at hjælpe hinanden ed at fastholde ruten, både ude og inde. 270

28 Gæster Hjælpe den deenshandicappede ed at invitere gæster, gøre parat, bestee, hvad de skal have, gøre det hyggeligt, indtage rollen so vært, odtage gæsterne og byde de ind. Det kan fx være til vin ed såkager. Byture At købe ind saen, fx noget nyt tøj. Det kan være krævende af personalet, en giver gruppedeltagerne en oplevelse og stiulation. Fortsæt selv idekataloget. c... ;o: > ro " 271

+ Fysisk aktivitet i dag 27

+ Fysisk aktivitet i dag 27 + Fysisk aktivitet i dag 27 5 Fysisk aktivitet i dag Aktivitetsskemaet handler om den tid, du har brugt på alle former for fysisk aktivitet i dag, dvs. den tid du har bevæget dig. Desuden den tid du har

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du.

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. MIN LIVSHISTORIE Glemmer jeg, så husker du. Mit navn Evt. kaldenavn Fødselsdag og år INDHOLD: Forord 1. Lidt om hvem jeg er... side 4 2. Baggrund... side 5 3. Sådan kommunikerer jeg med andre... side 7

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Livshistorie mappe. Tilhører:

Livshistorie mappe. Tilhører: Livshistorie mappe. Tilhører: Barn og ungdom. Fødested og miljø Årstal og dato. Byen/egnen. Hvordan var barndomshjemmet? Hvad har der gennem årene været snakket om fra barndomshjemmet? Forældre: Navne

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Hver måned har vi fælles legetræf i huset, hvor vi lærer og leger Gerlevlege med hinanden. Hver uge leger en gruppe børn fra stuen på skift legene.

Hver måned har vi fælles legetræf i huset, hvor vi lærer og leger Gerlevlege med hinanden. Hver uge leger en gruppe børn fra stuen på skift legene. Årsplan Grøftekanten 2013 Velkommen til et nyt spændende år på Grøftekanten hvor vi vil lave aktiviteter og følge traditioner i forhold til årets gang. Hver måned har vi fælles legetræf i huset, hvor vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre Sociale kompetencer vi ønsker, at styrke børnenes evne til at lege - at iagttage børnenes leg og finde ud af deres behov - at skabe rum og rammer for leg store og små - at blive bedre til at aflæse skolebørnenes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. Mit navn. Evt. kaldenavn. Fødselsdag og år ÆLDRE OG OMSORG BRØNDBY KOMMUNE

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. Mit navn. Evt. kaldenavn. Fødselsdag og år ÆLDRE OG OMSORG BRØNDBY KOMMUNE MIN LIVSHISTORIE Glemmer jeg, så husker du. ÆLDRE OG OMSORG BRØNDBY KOMMUNE Mit navn Evt. kaldenavn Fødselsdag og år Brøndby Kommunes Trykkeri / 210415 NOTER INDHOLD: 1. Forord... side 4 1. Lidt om hvem

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Desperate Housewives. 5 møder. Seniorspejdere. 100 min. Se den danske film Støv på hjernen. Filmen kan lejes i den lokale videoforretning.

Desperate Housewives. 5 møder. Seniorspejdere. 100 min. Se den danske film Støv på hjernen. Filmen kan lejes i den lokale videoforretning. Nr. 1 af ét skema til hvert møde Programpunkt Hvor står det / Instruktion 15 min Ceremoni, andagt, sange. Enhedens traditioner. Materialeliste 100 min. Se den danske film Støv på hjernen. Snak om kvinderoller

Læs mere

Min Livshistorie. Skriv eventuelt livshistorien sammen med dine pårørende, det giver ofte en god oplevelse. God fornøjelse. Navn:.

Min Livshistorie. Skriv eventuelt livshistorien sammen med dine pårørende, det giver ofte en god oplevelse. God fornøjelse. Navn:. Min Livshistorie En livshistorie er en fortælling om dit liv. Livshistorien omhandler alt det du har oplevet og alt det, der har betydning for dig. Din livshistorie hjælper således os på Tullebølle Plejecenter

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Daginstitutionen Uiaq har plads til 64 børn til henholdsvis 24 i vuggestuen og 40 i børnehaven.

Daginstitutionen Uiaq har plads til 64 børn til henholdsvis 24 i vuggestuen og 40 i børnehaven. Uiaq Pædagogisk årsplan 2015 2016 1 Indhold Pædagogisk årsplan:... 3 Præsentation af daginstitutionen:... 3 2. Daginstitutionens formål... 3 5. Beskrivelse af børn og deres behov.... 7 6. Daginstitutionens

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset

Læs mere