SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN"

Transkript

1 Projektidé - MULIGHEDERNES DANMARK SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Ansøgning til Realdanias kampagne STEDET TÆLLER - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER Grundejerforeningen for Gammel Skagen P R E B E N S K A A R U P L A N D S K A B S A R K I T E K T

2 1. Projektideen Vision Gammel Skagen er et enestående kulturmiljø med store arkitektoniske og landskabelige værdier. Solnedgangspladsen er mødestedet i Gammel Skagen - det sted der tæller! Projektet har som formål at værne om og dyrke den helt unikke og særegne karakter dette sted rummer, og udnytte det store potentiale, der fi ndes ved Solnedgangspladsen til glæde både for lokale og for turister i området. Med afsæt i en renovering, udbygning og opgradering af Solnedgangspladsen er det projektets hensigt at fortsætte med at udarbejde en helhedsplan for Gammel Skagen, der sikrer at de unikke værdier stedet rummer bevares, og som kan give retningslinjer for hvordan fremtidig udvikling af området kan ske. Det er projektets vision at Solnedgangspladsens potentiale som samlingspunkt i Gammel Skagen for både turister og lokale udfoldes, så pladsen bliver et sted for alle. Det er projektets vision - at tilføre Gammel Skagen et særegent, offentligt mødested af høj arkitektonisk kvalitet. - at bevare og udvikle Gammel Skagen som et rekreativt område og et mål for kvalitetsturisme. - at bevare og udvikle den åbenhed og tilgængelighed, der har karakteriseret Gammel Skagen og har gjort stedet til et vigtigt udfl ugtsmål for turismen. - at bevare og udvikle Gammel Skagen som en unik helhed af landskab, arkitektur og kultur. - at bevare og udvikle Gammel Skagen som en vigtig del af den samlede oplevelse af Skagen. Helhedsplanen vil omfatte: - Fysisk projekt for Solnedgangspladsen - Designmanual for alt det mellem husene - udenomsværkerne. - Vej- og stiplan - Ny lokalplan - Fredningsplan for grønne områder 1 Solnedgangspladsen oversigt med kystlinjes placering ca

3 Baggrund Projekt for Solnedgangspladsen: Kysten Gammel Skagen er beliggende på en af de mest udsatte kyststrækninger i landet. En tilbagerykningskyst, der fastholdes med en ældre høfderække fra 1950 og 1978, og som nu står foran en omfattende istandsættelse og udbygning med fl ere nye høfder, der skal standse de seneste års tilbagerykning af kysten vest for Gammel Skagen. Kystsikringsprojektet, som er udarbejdet af Grundejerforeningen, er besluttet og forventes igangsat af Frederikshavn Kommune i foråret Kystsikringsarbejderne vil berøre Solnedgangspladsen og giver en oplagt anledning til at forbedre denne plads. Desuden vil kystsikringsprojektet indebære masser af tung trafi k med store maskiner og voldsomme mængder af materialer hen over pladsen. Solnedgangspladsen er det sted, hvor alle kan komme til kysten, og tilgængelighed for alle skal derfor være en integreret del af projektet. I projektet til solnedgangspladsen skal indgå en undersøgelse af mulighederne for at indarbejde rekreative funktioner i kystsikringsprojektet - ophold, adgang, udsigt og lystfi skeri fra høfderne. Solnedgangspladsen Solnedgangspladsen er det vigtigste adgangspunkt til kysten for fastboende, sommerhusbeboere og alle andre besøgende til Gammel Skagen. Pladsen er et vigtigt mødested, der som navnet siger, byder på en helt særlig mulighed for - sammen med mange andre - at opleve det på én gang selvfølgelige men samtidig enestående, som en solnedgang er. I dag er pladsen uden særlige kvaliteter - ud over den enestående beliggenhed ud til den nordvestvendte kyst, havet og horisonten. En asfalteret vendeplads med parkering, en kiosk- og toiletbygning af rimelig arkitektonisk kvalitet, et opholdsområde møbleret med rækker af ordinære bord-bænkesæt og en stenet skråning ned mod stranden er hvad der tilbydes på Solnedgangspladsen i dag. I forhold til stedets muligheder lever den nuværende solnedgangsplads ikke op til de kvaliteter Gammel Skagen i øvrigt byder på. Solnedgangspladsen rummer et stort uudnyttet potentiale. Projektet har til formål at løfte dette sted op til ikke blot at blive et værdigt kompliment til de fi ne kvaliteter, Gammel Skagen i øvrigt rummer, men også gøre pladsen til et sted i sig selv et sted, der kan vinde plads i lokale og turisters bevidsthed som noget særligt man kan være stolt af, og som er værd at rejse efter. 2 Solnedgangspladsen i dag

4 Designmanual for alle udenomsværkerne: Landskabet Gammel Skagen har været karakteriseret af et rent og klart samspil mellem bebyggelse og landskab. Husene er sat i landskabet uden synlige indgreb i dette. Denne skarpe kontrast mellem landskab og bebyggelse er efterhånden under stærkt pres. Terrænreguleringer kompromitterer oplevelsen af det urørte landskab, og jordvolde, plankeværker, carporte og beplantninger slører yderligere billedet. Elskabe, skraldespande og postkasser stilles op i ellers usynlige skel og bliver derved visuelt påtrængende i det oprindeligt så rene og uspolerede klitlandskab. Designmanual for udenomsværker Ved at udarbejde en designmanual for grundejernes nødvendige indgreb i klitlandskabet kan disse forhåbentlig begrænses til det mindst mulige og mest hensigtsmæssige for at værne om stedets unikke karakter. Designmanualen vil indeholde begrænsninger i mulighederne for terrænregulering og opsætning af plankeværker, tørrestativer, carporte samt anvisninger på hvorledes disse indgreb kan udformes diskret og ordentligt. Designmanualen skal også give anvisninger på hvordan de regelbestemte placeringer af elskabe, postkasser og affaldsspande i skel kan tilpasses den særlige situation i klitten. Designmanualen kan indgå i en ny lokalplan eller den kan stå som et selvstændigt dokument. Vej- og stiplan: Veje og stier Fra gammel tid har simple grusveje og et tæt net af stier i hele Gammel Skagen understøttet kontakten mellem bebyggelse, landskab og kyst. Den løbende opgradering af vejene til mere bymæssig standard med asfalt, kantsten og fortove fører nu gradvist til en utilsigtet urbanisering af Gammel Skagen. Nedlæggelse af mange oprindelige stier, der har løbet over private grunde, bevirker en udtynding af stinettet og dermed en ringere tilgængelighed for alle til landskab og kyst. Vej- og stiplan En vej- og stiplan skal sikre at veje og stier fremover anlægges efter standarder, der er tilpasset den særlige landskabelige situation i Gammel Skagen. Planen vil også kunne angive hvor og hvordan der kan ske omlægninger af veje med traditionelt tværprofi l til mere landskabstilpassede udformninger. Den store snorlige og brede Højensvej vil være et oplagt emne for forbedring - både hvad angår tværprofi l og belysningskoncept. Ny Lokalplan: Bebyggelsen Med udgangspunkt i fi skerlejet Højen er der i Gammel Skagen udviklet en stærkt helhedspræget bebyggelse, som samlet - og i mange tilfælde også i det enkelte hus - rummer store arkitektoniske kvaliteter. Den gamle lokalplan har til en vis grad kunnet styre den fortætning og udbygning der har fundet sted, men der er behov for en nyvurdering af lokalplanens rammer for ny bebyggelse og dens bestemmelser til bevaring af de eksisterende kvaliteter. Ny lokalplan En ny lokalplan vil tage udgangspunkt i en opdatering af de fi ne bygningsbeskrivelser, der fi ndes i Huse i Skagen, Højen og Vesterby udgivet i 1981 i samarbejde mellem Skagen Kommune og Fredningsstyrelsen. En sådan gennemgang vil vise, hvordan bygningerne er blevet ændret siden udarbejdelsen af registranten og dermed sige noget om behovet for ændringer af de bestemmelser i den gamle lokalplan, som måtte vise sig at have været utilstrækkelige over den tid, der er gået. 3

5 Planlægningsmæssig sammenhæng Kystsikringsprojekt ved Gammel Skagen vil belaste Solnedgangspladsen og gøre en renovering aktuel. Frederikshavn Kommune har principbesluttet at igangsætte kystsikringsprojektet, som Grundejerforeningen forelagde i 2007, men mangler endnu endelig afklaring om nogle fordelingsprincipper. Derfor er 2013 angivet som igangsættelsestidspunkt. Lokalplanen fra 1987 for Gammel Skagen er efterhånden blevet utilstrækkelig. Frederikshavns Kommune og Grundejerforeningen er allerede i gang med planlægning for stier i Gammel Skagen. En kommende masterplan for Skagen og en helhedsplan for Gammel Skagen kan ifølge Frederikshavn Kommune udgøre et sammenhængende grundlag for den fremtidige udvikling af Gammel Skagen. Her henvises til beslutning i Frederikshavn Plan og Miljøudvalg d. 16. aug Vedlagt som bilag. Fakta om det udvalgte område og geografiske sammenhæng Solnedgangspladsen ligger midt i Gammel Skagen helt ud til kysten og danner afslutning på Højensvej mod vest. Den nuværende plads har et areal på ca m2. dette areal forventes forøget med ca m2. Den nye plads forventes således at få et samlet areal på ca m2. Gammel Skagen er udviklet som feriebebyggelse omkring det oprindelige fi skersamfund Højen. Området har været klart adskilt fra Skagen, men planlagt byvækst med helårsboligområder fra Skagen mod vest langs Højensvej har næsten ført til en sammenvoksning af Gammel Skagen og Skagen. Et lille ophold i bebyggelsen langs Højensvej og ubebyggede områder syd for Gammel Skagen gør det dog stadig muligt at opfatte Gammel Skagen som en selvstændig bebyggelse i landskabet. Lokalplanen vil omfatte det egentlige Gammel Skagen og områderne syd for byen, som søges fredet som grønne områder. Ialt et areal på ca. 1 km2. Proces Ansøgning om støtte til Solnedgangspladsen gennem Realdania, Stedet Tæller. Med Realdania i ryggen ansøges om supplerende støtte ved private fonde til projektets øvrige aktiviteter: designmanual for udenomsværkerne, vej- og stiplan samt ny lokalplan, som dele af en helhedsplan for Gammel Skagen. Etablering af lokalt forankret styregruppe, der vil sikre inddragelsen af områdets borgere og brugere. Udarbejdelse af projekt for Solnedgangspladsen med inddragelse af styregruppe, grundejerforening, kommunale instanser og turistorganisationer. Koordinering med kystsikringsprojektet. Opstart af arbejde med helhedsplan for Gammel Skagen i samarbejde med Grundejerforeningen, kommunale instanser samt turist- og andre interesseorganisationer. Afholdelse af borgermøde. Inddragelse af bevaringsarkitekt til registrering og analyse af bebyggelsens bevaringsværdi og -tilstand. Høringsperiode for ny lokalplan Som integreret del af projektet indgår et samarbejde om formidling med lokalmuseum og arkivsamling, der vil rumme materiale, som beskriver stedets historie og bebyggelsens arkitektur. For at sikre deltagelse i kampagnens fælles projektudvikling oprettes et månedligt nyhedsbrev, der fortæller om projektets udvikling og relevante problemstillinger. 4

6 2. Organisering 3. Økonomi Projektorganisation og forankring Grundejerforeningen for Gammel Skagen har taget initiativet til helhedsplanen med en foreløbig ansøgning til Realdania og har taget kontakten til Frederikshavn Kommune, der har besluttet at indgå som medunderskriver i ansøgningen til Realdania om økonomisk støtte til projektet om den fremtidige udvikling af Gammel Skagen. Grundejerforeningen har 250 medlemmer og har et stort lokalpolitisk engagement. Foreningen har stået bag fl ere projekter i området, heriblandt en cykelsti langs Havbakkevej samt det store kystbeskyttelsesprojekt. Frederikshavn Kommune indgår i en arbejdsgruppe om projektet og kommunen vil efterfølgende stå for udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Lokalt forankret styregruppe for projektet vil sikre inddragelsen af områdets borgere og brugere. Eksterne eksperter er Preben Skaarup Landskab, PSL (evt. suppleret med en bevaringsarkitekt som underrådgiver). Frederikshavns Kommunes tekniske forvaltning vil stå for lokalplanprocessens administrative/juridiske del, mens det arkitektfaglige indhold vil blive til i samarbejde med PSL. Ansøger og kontaktperson Ansøger er: Grundejerforeningen for Gammel Skagen ved formand Paul Kjær sammen med Frederikshavn Kommune ved teknisk direktør, Mikael Jentsch Kontaktperson for projektet er: Erik Jønler, Landinspektør Rådgiver for Grundejerforeningens bestyrelse Bygaden 5 G, 9000 Aalborg - eller- Jens Rasmussens Vej 4, Gammel Skagen, 9990 Skagen Telefon Mikael Jentsch, Teknisk direktør, Frederikshavn Kommune, Rådhuset, 9900 Frederikshavn Hovedposter: Renovering af Solnedgangspladsen i Gammel Skagen kr Projektering Solnedgangspladsen PSL kr Møder, rejser etc. kr Udarbejdelse af designmanual kr Designmæssigt bidrag til vej- og stiplan kr Landskabeligt og bebyggelsesmæssigt input til ny lokalplan kr Diverse kr Lokalmuseum og arkivsamling kr Total kr Finansiering: Realdania pulje kr Fonde og privat fi nansiering kr Frederikshavn Kommune kr (Anslået interne omkostninger til udarbejdelse af lokalplan. Kommunens mulige andel i projektet til Solnedgangspladsen er anført under Fonde og privat fi nansiering.) kr

7 4. Drift Solnedgangspladsen er kommunalt ejet areal, der drives af Frederikshavns Kommune. Når pladsen er omlagt vil Frederikshavn Kommune stadig stå som ejer af pladsen og driften vil fortsat blive varetaget af kommunen. Der forventes ikke væsentligt øgede driftsudgifter end de der er gældende i dag. Udgifterne til administration af den nye lokalplan forventes stort set at ville svare til udgiften til administrationen af den nuværende lokalplan, som varetages af Frederikshavn Kommune. 5. Tidsplan 16. Januar 2012 Indsendelse af ansøgning til Realdania om støtte til udvikling af Solnedgangspladsen som led i udarbejdelse af Helhedsplan for Gammel Skagen. Marts 2012 De valgte projektidéer offentliggøres Marts april 2012 Fondsansøgninger om resterende midler udsendes 19. april 2012 Deltagelse i fælles udviklingsworkshop med Realdania April 2012 Udarbejdelse af helhedsplan igangsættes Igangsættelse af arbejdet med ny lokalplan 8. oktober Afl evering til Realdania af forslag til udformning af Solnedgangspladsen November 2012 Opstart på detailprojektering af Solnedgangspladsen Marts 2013 Udbud af færdigt projekt til realisering af Solnedgangspladsen April 2013 Færdig helhedsplan og lokalplan Marts 2013 oktober 2013 Udførelse af kystsikringsprojekt August 2013 november 2013 Udførelse af Solnedgangspladsen Ansøgning til Realdania Projekter offentliggøres Fondsansøgninger om resterende midler Workshop med Realdania Aflevering af forslag til Solnedgangspladsen Detailprojektering af solnedgangspladsen Udbud Solnedgangspladsen Helhedsplan Ny lokalplan Udførelse af Kystsikringsprojekt Udførelse af Solnedgangspladsen 6

8 Bilag 1: Luftfoto af Solnedgangspladsen set mod vest - taget nytår Nuværende placering af kystlinjen. 2

9 Bilag 2: Luftfoto af Solnedgangspladsen set mod syd øst - taget nytår Nuværende placering af kystlinjen. 3

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

VESTBYEN KVARTERLØFT EVALUERING MARTS 2004 HORSENS

VESTBYEN KVARTERLØFT EVALUERING MARTS 2004 HORSENS EVALUERING MARTS 2004 HORSENS 2 VESTBYEN INDHOLD Evalueringsrapport for 2. år, Marts 2003 - marts 2004 Indhold 1. Overordnet status for kvarterløftet s. 4 2. Redegørelse for borgerinddragelsen generelt

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER

KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER Beboerudvalget Fjaltring-Trans ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER, FASE II KULTURLANDSBY OG OUTDOOR-CENTER - VIDEREUDVIKLING AF PROJEKT FJALTRING, KULTURLANDSBYEN I VEST I. Projektet 1. Ansøger og kontaktperson

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

BYFORNYELSESPROGRAM. Birket, Torrig og Lindet

BYFORNYELSESPROGRAM. Birket, Torrig og Lindet BYFORNYELSESPROGRAM Birket, Torrig og Lindet Områdefornyelse 2009 INDHOLD Birket, Torrig og Lindet Nakskov Sakskøbing Maribo Rødbyhavn Byfornyelsesprogram 2009 Birket, Torrig og Lindet Udarbejdet af sbs

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 1 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

VEJLES GLOBALE ALMINDING

VEJLES GLOBALE ALMINDING VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Vejles globale alminding KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Udarbejdet af: Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere