JENS EVALD OG LARS HALGREEN (RED.) Dansk & international SPORTSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JENS EVALD OG LARS HALGREEN (RED.) Dansk & international SPORTSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 JENS EVALD OG LARS HALGREEN (RED.) Dansk & international SPORTSRET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Dansk og international sportsret

3 Jens Evald & Lars Halgreen (red.) Dansk og international sportsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Jens Evald & Lars Halgreen (red.) Dansk og international sportsret 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN E-bog ISBN På bogens forside er vist et billede af Château de Béthusy, Lausanne, Schweiz, som er domicil for Sportens internationale voldgiftsret, CAS Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Om dansk og international sportsret Af Jens Evald & Lars Halgreen 1. Formål og emne Sportens betydning i det globale samfund Sport & økonomi Sportsretten som juridisk disciplin Bogens emner Kapitel 2. Sportens autonomi Af Jens Evald 1. Introduktion Autonomi Sporten og autonomien Statslige og mellemstatslige myndigheders anerkendelse af sportens autonomi Domstolens anerkendelse af sportens autonomi Et globalt, transnationalt og autonomt retssystem? Sportens autonomi og afhængighed af offentlig støtte Den privat- og offentligretlige regulering af sporten Kapitel 3. Sportens foreningsret Af Jens Evald 1. Hvad er foreningsret? Lex sportiva National og global, transnational foreningsret Sportens organisation Sportens globale organisation Den Europæiske Sportsmodel Den Amerikanske Sportsmodel Den ideelle forening

6 6. Sportsorganisationernes værdigrundlag Sportens foreningsret og EMRK Staten, sporten og EMRK CAS og EMRK Fortolkning af foreningsretlige regler Indledning Fortolkning og udfyldning Generelt CAS Almindelige retsprincipper Generelt CAS Generelt om retsprincipper og metode Analog anvendelse af offentligretlige principper Almindelige retsprincipper Proportionalitetsprincippet Lighedsprincippet Forbuddet mod at lovgive med tilbagevirkende kraft og lex mitior-princippet Pacta sunt servanda Ugyldighedsreglerne Lex sportiva-principper Generelt Folkeretlige principper Retten til at blive hørt Retten til retfærdig rettergang Legalitetsprincippet Forbuddet mod dobbeltstraf (ne bis in idem) In dubio pro reo Afsluttende bemærkninger Kapitel 4. Den Olympiske Bevægelse Af Jens Evald 1. Indledning Det Olympiske Charter Det Olympiske Charter Retlig status Det Olympiske Charter og national lovgivning Det Olympiske Charter og EU Det Olympiske Charter som lex superior

7 3. Organisation Den Olympiske Bevægelse Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Om IOC IOC s retlige status De internationale sportsorganisationer (IF) De nationale olympiske komitéer (NOC) De olympiske lege Indledning Udtagelseskriterierne Ret eller mulighed? Nationalitet Aldersgrænse Køn (gender) og deltagelse i OL Deltagelse i såvel OL som Paralympiske Lege Den retlige beskyttelse af olympisk ejendom mv Beskyttelse af miljøet Ytringsfrihed Mediedækning af OL Ytringsfrihed v. propaganda Boykot af de olympiske lege Kapitel 5. Sportens tvistbehandling Af Jens Evald 1. Indledning Sportens tvistbehandling i Danmark Indledning Foreningsretlige tvistløsningsorganer og voldgiftsretter Tvistbehandlingen i specialforbundene (DBU) Oversigt Endelighedsbestemmelsers betydning for den interne appeladgang Tvistbehandlingen i DIF-Idrættens Højeste Appelinstans Domstolsprøvelse Sportens tvistbehandling i internationale og kontinentale sportsorganisationer Generelt Domstolsprøvelse Det Olympiske Charters tvistbehandling

8 4.1. Generelt Domstolsprøvelse Kapitel 6. Sportens internationale voldgiftsret CAS Af Jens Evald 1. Indledning Generelt om voldgift CAS historie ICAS og CAS organisation The International Council of Arbitration for Sports (ICAS) The Court of Arbitration for Sport (CAS) CAS og den schweiziske forbundsdomstol CAS og EMRK CAS og Lex sportiva Voldgiftsbestemmelsers vedtagelse, fortolkning og gyldighed Voldgiftsbestemmelsers vedtagelse og gyldighed Voldgiftsbestemmelsers fortolkning CAS procedureregler og generelle bestemmelser om proceduren Den ordinære voldgiftsret Sagens indbringelse Udpegning af voldgiftsdommere Kumulation og intervention Proceduren i den ordinære voldgiftsret Skriftveksling Høring Lovvalg Voldgiftsafgørelsen Appelvoldgiftsretten Appelsager Udpegning af voldgiftsdommere Høringen de novo Lovvalg Voldgiftsafgørelsen Omkostninger CAS ad hoc afdeling Generelt CAS 2008/OG08/008 & 009 Italian Olympic Committee mfl. v. ISAF CAS OG12/12 Svensk Olympisk Komité v. International Triathlon Union & Nicola Spirig

9 14. CAS afgørelsers præjudikatværdi Generelt Afgørelsernes præjudikatværdi på områder, hvor CAS ikke er appelinstans Kapitel 7. Sport og doping Af Jens Evald 1. Indledning Historik Den offentligt retlige regulering af doping De retlige rammer internationalt og i Europa Dansk lovgivning Dopingloven Straffeloven Lov om fremme af dopingfri idræt World Anti-Doping Agency (WADA) World Anti-Doping Code (WADC) Indledning WADC: Oversigt WADC: Formål og retlig karakter WADC som lex superior? Fortolkning af antidopingreglerne WADC artikel Artikel 24.3:»En uafhængig og selvstændig tekst« Definition på doping og dopinglisten Definition på doping Dopinglisten Offentliggørelse og revision af dopinglisten Forbudte stoffer og forbudte metoder Behandlingsmæssig anvendelse (TUE) Overblik: Ansvar, bevis og sanktion Ansvar Indledning Objektivt ansvar Culpaansvar Beviskrav og bevisbyrde Indledning Bevisbyrde Beviskrav Antidopingorganisationen

10 Idrætsudøveren eller anden person Bevismidler:»Metoder til konstatering af fakta og antagelser« Tilståelser og vidneudsagn Formodningsreglen Afvigelser fra antidopingreglerne Fakta fastslået ved en retskendelse e.lign Processuel skadevirkning Sanktioner mod enkeltpersoner Indledning Diskvalifikation Udelukkelsesperioden WADC WADC Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperioden, hvor der ikke foreligger egen skyld eller uagtsomhed WADC WADC Sanktioner mod hold og sportsorganisationer Høring: Processen i dopingsager Indledning Ret til upartisk høring: 1. instans Processystemets opbygning internationalt og nationalt Internationalt Nationalt: Danmark Indbringelsen af sagen for 1. instans: Opportunitets- eller legalitetsprincip? Appeladgang Indledning Afgørelser der kan appelleres Appel til CAS eller et nationalt organ? Forhandlings- eller officialprincippet? Forældelse Kort om motionsdoping Kapitel 8. Sport og matchfixing mv Af Jens Evald 1. Sportens integritet og matchfixing mv Hvad er matchfixing? Den dobbelte retsorden

11 4. Matchfixing mv.: historisk og aktuelt Matchfixing mv.: De tre niveauer Individuel matchfixing mv Organiseret matchfixing mv Kriminelle organisationer uden for sporten Den offentlige regulering af matchfixing mv Indledning De retlige rammer internationalt og i Europa Relevante straffelovsbestemmelser i EU-landene Indledning Bestikkelse Bedrageri Særlige strafferetlige sportslove Afslutning Sportsorganisationerne i Danmark Indledning DIF s matchfixinglovregulativ Generelt Den omfattede personkreds (ansvarssubjekterne) Matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd Forbudsbestemmelserne Sanktionerne Sanktionsfastsættelse Underretningspligt, vidnepligt mv Bevis Matchfixingsekretariatet og Matchfixingnævnet Interne undersøgelses- og tvistløsningsorganer i specialforbundene Forældelse DBU og matchfixing CAS-praksis Indledning Bevisreglerne Den manglende harmonisering af bevisreglerne Strafferet eller privatret? »Comfortable satisfaction«-reglen »Comfortable satisfaction«-reglen som subsidiær bevisregel

12 8.2.5.»Comfortable satisfaction«-reglen som udfyldnings- og fortolkningsregel Er»Comfortable satisfaction«-reglen kommet for at blive? Samspillet mellem straffesager og CAS-sager Bochum-skandalen og CAS 2010/A/2172 Oleg Oriekhov v. UEFA Den gyldne fløjte og CAS 2008/A/1583 Lisabon v. UEFA mfl Sanktionerne Kapitel 9. Sport og EU-ret Af Lars Halgreen 1. Indledning og baggrund Formuleringen af en EU-politik på sportens område fra Adonino-rapporten til sportsartiklen Sporten og arbejdskraftens fri bevægelighed Domstolens praksis i sportsrelaterede sager Walrave Dona Bosman-sagen Lehtonen Deliège Bernard Sporten og EU s konkurrenceretsregler Er konkurrenceretten i dag den egentlige trussel imod sportens autonomi? Udvalgte problemstillinger på sportens område EU-sportsretten i praksis Lovligheden af udlændingeklausuler/homegrown players Ejerskabsbegrænsninger mv Grænseoverskridende aktiviteter/flytning af sportsklubber Licenssystemer for sportsklubber og agenter Misbrug af en dominerende stilling i medfør af art. 102 EUF Kontraktmæssig stabilitet transfersystemet efter Bosman Kapitel 10. Sport og medierettigheder Af Søren Sandfeld Jakobsen 1. Indledning og baggrund Retskilder

13 2.1. EU-retten Traktaterne (primærretten) Sekundærretten (direktiver mv.) National ret Praksis Retlig beskyttelse af sportsbegivenheder Ophavsretlig beskyttelse af sportsbegivenheder? Arrangementsbeskyttelsen Sportsrettigheder og konkurrenceretten Kollektiv køb og salg af sportsrettigheder Særligt om salg af fodboldrettigheder DR og TV2 s fælles erhvervelse af væsentlige rettigheder MTG s erhvervelse af rettighederne til Superligaen mv Fusionskontrol FA Premier League-dommen Håndboldrettigheder Statsstøtte Sportsrettigheder og den fri bevægelighed i EU Ret til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse og korte uddrag Ret til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Ret til korte uddrag Sammenfatning Kapitel 11. Sport og immaterialret Af Lars Halgreen 1. Indledning og baggrund Retsgrundlaget for beskyttelse mv Varemærkeloven Navne Slogans Ordforbindelser mv Varemærkerettens indhold Ophavsretsloven Lovens anvendelse på sportspræstationer Sportslogoer og slogans Markedsføringsloven/almindelige retsgrundsætninger

14 2.4. Det Olympiske Charter Rettighedsforholdene imellem forbund, klub og Idrætsudøvere Rettighedsforholdet mellem forbundet og klubberne/divisionsforeningen Rettighedsforholdet imellem forbund/klub og idrætsudøveren Kapitel 12. Sport og spil Af Lars Halgreen 1. Indledning og baggrund Den hidtidige monopollovgivning på spilområdet Den nugældende danske spillovgivning Baggrund og opbygning Lov om afgifter af spil (lov nr. 698 af 25. juni 2010) Lov om Danske Spil A/S (lov nr. 695 af 25. juni 2010) Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hunde-væddeløb (lov nr. 696 af 25. juni 2010) Lov om spil (lov nr. 848 af 1. juli 2010) Lovens formål og tilladelse til at udbyde spil Kriterier for udbud af spil Oplysningspligt, salg og markedsføring Administrative bestemmelser Strafbestemmelser Konklusion Kapitel 13. Professionelle sportsklubber kapitaltilførsel og børsnotering Af Nis Jul Clausen 1. Introduktion Et internationalt perspektiv Danmark Den selskabsretlige regulering Generelt Særligt om kapitalforhøjelse Den børsretlige regulering Udbud og notering Offentligt udbud uden notering Optagelse til handel/notering Prospektkrav Noteringsbetingelser på Børsen

15 5.2. Selskabernes oplysningsforpligtelse Væsentlige, kursrelevante oplysninger intern viden Offentliggørelsestidspunktet Regnskabsmæssige oplysninger Andres oplysningsforpligtelse og indberetningspligt Overtagelsestilbud Markedsmisbrug insiderhandel og kursmanipulation Insiderforbuddene Intern viden Forbud mod insiderhandel Forbud mod videregivelse af intern viden Forbud mod kursmanipulation Retspraksis strafniveauet Modvirkning af markedsmisbrug interne regler, insiderlister mv Sletning Kapitel 14. Offentlig finansiering af sport Af Karsten Naundrup Olesen Oversigt over sportens finansieringskilder Offentlige eller private midler Finansiering med private midler Kapitalindskud Sponsoraftaler De retlige problemer ved privat finansiering Finansiering med offentlige midler Støtte eller samhandel Sondringen mellem støtte og samhandel Statsstøtte Den to-strengede regulering EU-rettens regulering af statsstøtte Udgangspunktet i TEUF art Støttebegrebet Fordrejer støtten konkurrencen? Påvirker støtten samhandlen mellem medlemsstaterne? Undtagelser Konkurrencelovens regulering af statsstøtte Konkurrencelovens 11 a

16 Den første betingelse for påbud Den anden betingelse for påbud Kommunal finansiering af sport Breddeidræt, eliteidræt og professionel idræt Idræt på tre måder Breddeidræt Eliteidræt Professionel idræt Sondringens betydning for fremstillingen Kommunal støtte til breddeidræt Rammer for udøvelse af breddeidræt Støtte efter folkeoplysningsloven Hvilke foreninger er støtteberettigede? Anvisning af faciliteter Økonomisk støtte Støtte efter kommunalfuldmagten Kommunal støtte til eliteidræt Støtte med hjemmel i kommunalfuldmagten Støtte med hjemmel i eliteidrætsloven Støttehjemmel i lovens Lovens eliteidrætsbegreb Begrebet»erhvervsvirksomhed« Hvilke økonomisk støtte kan ydes? Støttens størrelse og kriterier for tildeling Direkte økonomisk støtte Indirekte økonomisk støtte Udlejning af faciliteter til underpris Kommunal finansiering gennem samhandel Ikke kommunal støtte til professionel idræt Finansiering gennem samhandel Kravet om overholdelse af markedsvilkår Det grundlæggende krav Fastlæggelse af markedsvilkår Udlejning af idrætsfaciliteter Bortforpagtning Salg af kommunale idrætsfaciliteter Regulering i kommunalretten EU-retten Opførelse og udbygning af idrætsfaciliteter Brugsret til stadionnavne

17 Kommunernes køb af tjenesteydelser Regional finansiering af sport Statens finansiering af sport Grundlaget for statens finansiering af sport Finansiering via tips- og lottomidler Tips- og lottomidler som statslig finansiering Danske Spil A/S Kulturministeriets anvendelse af midlerne Finansiering gennem Team Danmark Team Danmark Om støtte gennem Team Danmark Generelt om adgangen til støtte Støtteformer Juridiske aspekter af Team Danmarks støtte Finansiering via skattebegunstigelse Finansiering gennem Sport Event Denmark Sport Event Denmark Aktiviteter og støtte Kapitel 15. Sportskontrakter Af Rasmus Haugaard Del A. Spillerkontrakten med særlig vægt på fodboldkontrakter Indledning Arbejdstid Spillerens og klubbens pligter Reklame- og sponsorrettigheder Generelt Klubbens udnyttelse af spillerens navn og person Spillerens ret til at indgå personlige kontrakter Tredjemands udnyttelse af spillerens navn mv Løn og personalegoder Andre forhold Leje og udlån af spilleren Ændringer i kontrakten Tilbageholdelse af spillercertifikater Disciplinærstraf Voldgift Del B. Klubskifte Indledning DBU s spillerkontrakt

18 9. FIFA s regler om klubskifte Generelt. Anvendelsesområde Beskyttelse af mindreårige Kompensation til tidligere klubber Generelt Hvornår skal der betales kompensation? Hvem skal betale hvem skal modtage Beregning af kompensationens størrelse Kontraktbrud Generelt Uretmæssigt kontraktbrud Kontraktbrud på grund af sporting just cause Retmæssigt kontraktbrud Andre begrænsninger. Aabech-sagen Del C. Kontraktens ophør Indledning Opsigelse Generelt Tidsubestemte kontrakter Tidsbegrænsede (uopsigelige) kontrakter Misligholdelse Generelt om misligholdelse og ophævelse Klubbens misligholdelse Spillerens misligholdelse Gensidig aftale om ophør. Fodbold Nedrykning Konkurs Del D. Spilleragenter Indledning Etablering af agentforholdet Generelt Spilleragentkontrakten FIFA/DBU s spilleragentregler Generelt DBU s cirkulære nr. 66 om spilleragenter Brug af spilleragenter spilleragentbegrebet »God spilleragentskik« Repræsentations- og honoraraftaler Sanktioner mod spilleragenter Sanktioner mod spillere

19 Sanktioner mod klubber Tvister Del E. Trænerkontrakter Indledning Funktionærstatus Kontraktens indhold Generelt Opgavefordeling Vederlag Bierhverv Sponsorer Pressekontakt tavshedspligt Konkurrenceforhold Voldgift Ophør af kontrakten Generelt Opsigelse Funktionærlovens regler Opsigelsesvarsel Usaglig opsigelse Fritstilling og suspension Ophævelse Tidsbegrænsede ansættelseskontrakter Uopsigelighed Tabsbegrænsningspligt ved fritstilling Særligt om klubbens konkurs Del F. Ansættelsesretlige grundrettigheder Indledning Ansættelsesbevisloven Diskriminationslovgivningen Ferieloven Arbejdstidsregulering Almindelige regler om arbejdskontrakter Indledning Indgåelse af kontrakten. Myndighed Indholdet af kontrakten. Aftalelovens Arbejdsgiverens ledelsesret Den ansattes loyalitetspligt

Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter RUTH NIELSEN Udbud af offentlige kontrakter 4. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udbud af Offentlige Kontrakter Ruth Nielsen Udbud af Offentlige Kontrakter 4. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT SEPTEMBER 2014 ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING WWW.KUM.DK 1 2 Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Rapport Udarbejdet af Kulturministeriet Redaktionen

Læs mere

Breddeidrættens retlige udfordringer

Breddeidrættens retlige udfordringer Breddeidrættens retlige udfordringer Professor, dr.jur. Jens Evald Forskningsleder, Sports Law Research Unit, AU. Appeludvalgsformand, Dansk Kano- og Kajakforbund (2000-) Formand for bestyrelsen i Anti

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer JENS KRISTIANSEN Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Kristiansen Aftalemodellen

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ARBEJDSRET I mindet om Folke Schmidt Ole Hasselbalch ARBEJDSRET med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

IDRÆTSJURISTEN. Årsskrift for foreningen Idrætsjura

IDRÆTSJURISTEN. Årsskrift for foreningen Idrætsjura IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2001 Indholdsfortegnelse Forord Af Jens Bertel Rasmussen... 1 Idrættens dobbelte retsorden Af Jens Evald... 3 Kommunal støtte til professionelle sportsklubber

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Funktionærret Lars Svenning

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN jesper lau hansen INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN OG KAPITALMARKEDS RETTEN jurist- og økonomforbundets forlag Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Jesper Lau Hansen Introduktion til

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere