Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Handicapråd Mødereferat"

Transkript

1 Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry Ritz (JRI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (AWI) Klaus Poulsen (KPO) Anja Theresa Sahan (ASA) sekretær POB (Politik og Borgerservice) Afbud Ulla Udsen (UU) Gert Degnemark (GDE) Pernille Schnoor (PESC) Vinnie Brodersen (VBR) Christel Lous (CLO) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Bemærkninger til referat 3. Orientering om busdrift og ændret retssikkerhedslov v/kpo 4. Opfølgning på screeningsforsøg på diabetes 5. Legeteket 6. Besøg af Lars Iversen, hvor følgende emner ønskes drøftet: Diabetesforebyggelse og forebyggelse i al almindelighed (bl.a. demens) Tidlige indsatser, herunder samarbejdet med praktiserende læge Sundhedsøkonomi generelt og i forhold til Hørsholm Kommune (sundhedsaftalerne) Sundhedsklinikken Side 1 af 6

2 7. Lyttepost midler - hvordan fordeles disse m.v. v/thg 9. VISO - erfaringer for anvendelse af VISO v/kpo 10. Bofællesskabet på Selmersvej (Hillerød kommune) - orientering v/jeanne Bertelsen 11. Evt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med følgende rettelser: - Lars Iversen deltog ikke i mødet, og punkt 6 udsættes derfor til næste møde. - Punkt 7 Sundhedsklinikken hører til punkt 6. De efterfølgende punkter skifter derved punktnummer. 2. Bemærkninger til referat JRI spurgte til reglerne omkring medlemmers udeblivelse. THG oplyste, at det enkelte medlem skal sørge for at indkalde sin stedfortræder og at denne som udgangspunkt skal indtræde. Ved sene afbud kan give dette dog give vanskeligheder for stedfortræderen. FSU oplyste, at tidligere deltog både medlemmer og stedfortrædere i møderne i Handicaprådet. Der var enighed om, at der kan gå lang tid imellem en stedfortræder bliver indkaldt, og at det vil være en styrke at have stedfortræderne med til møderne. Der var enighed om, at stedfortrædere fremover vil blive inviteret til møderne. 3. Orientering om busdrift og ændret retssikkerhedslov Busdrift KPO henviste til det tidligere fremsendte materiale vedr. busdriften og ØU s beslutning om at gennemføre en moderat sparepakke. Ændringerne kan kun gennemføres såfremt Fredensborg Kommune er med. Ændringerne får ikke umiddelbart nogen betydning for handicappede borgere. Ændret retssikkerhedslov KPO oplyste om en ændring i retssikkerhedsloven som betyder, at et kommunalbestyrelsesmedlem som er medlem af Handicaprådet, ikke kan vælge en suppleant der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen. JRI spurgte til hvad der skal ske i forhold til administrationens deltagelse, efter Hanne Deichmann ikke længere er ansat. KPO oplyste, at der ikke umiddelbart indtræder en ny i stedet for Hanne Deichmann. KPO er centerchef for området som varetager både børn og Side 2 af 6

3 voksne og vil, når der er punkter på dagsordenen der kræver det, indkalde relevant fagpersonale. Der var enighed om at det kunne være relevant at et af kommunens andre områder bliver repræsenteret i rådet. Eksempelvis Center for Dagtilbud og Skole eller Center for Politik og Borgerservice. KPO undersøger om et af de nævnte områder ønsker at blive repræsenteret. 4. Opfølgning på screeningsforsøg på diabetes Som nævnt på sidste møde, har ASA den og den pr. mail kontaktet Region Hovedstaden for at høre mere om screeningsforsøget, men har stadig ikke modtaget et svar på sine henvendelser. ASA oplyste, at hun efterfølgende har skrevet til Regionens Forskningssekretariat og at hun derudover venter på et opkald fra Malene Bagger som er chef for forskning og vidensdeling i Diabetesforeningen. Derudover vil JRI igennem lokalafdelingen forsøge at kontakte Allan Flyvbjerg. 5. Legeteket KLI orienterede om møde afholdt den 11. januar 2011 vedr. Legetekets fremtid. I mødet deltog KPO, Ina Hoffmann, ABMS og KLI. Se bilag 1. Rådet diskuterede herefter status og fremtid for Legeteket som i dag betjener 45 børn. JRI spurgte til om der er afsat penge til nyanskaffelser, hvilket KPO kunne oplyse at der ikke er. KPO tilføjede, at der på sigt bliver mulighed for at sætte nye ting i gang samt undersøge om Legeteket skal have nyt legetøj, og derefter søge midler i diverse fonde. KLI oplyste at Legeteket ifm. det forestående jubilæum vil reklamere i de lokale medier og, at det i det hele taget er et ønske at udbrede kendskabet til stedet. 6. Besøg af Lars Iversen Udsat. 7. Lytteposten Skole- Fritid- og Kulturudvalget besluttede den 1. december 2010 at indstille det økonomiske tilskud til Lytteposten med udgangen af Administrationen foreslog, at Sport, Fritid og Kulturudvalget imødekom ansøgningen om økonomisk støtte på kr. til drift af Lytteposten i Derudover anbefalede administrationen, at udvalget fremadrettet afviser ansøgninger om økonomisk støtte til drift af Lytteposten med henvisning til, at Hørsholm Bibliotek med lydavisen tilbyder en lignende service for kommunens blinde og svagtseende. Administrationen anbefalede Side 3 af 6

4 desuden at Lytteposten orienteres om muligheden for at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde ( 18 midler). Handicaprådet drøftede herefter Lyttepostens fremtid evt. via en sammenlægning med Lydavisen. Det blev besluttet at Handicaprådet indtil videre forholder sig afventende. 7 Hørsholm-borgere abonnerer på Lytteposten midler - hvordan fordeles disse? THG oplyste, at 18 midlerne siden 2008 er blevet fordelt af Social- og Seniorudvalget. Tidligere var det Socialdirektøren og dennes sekretær der behandlede ansøgningerne, men i 2007 blev det besluttet at ansøgningerne fremover skulle på SSU-møderne. 18- puljen bliver uddelt 2 gange årligt, i april og november. JRI oplyste, at man i den netop udsendte årlige redegørelse fra Socialministeriet kan se at Hørsholm Kommune i 2009 ikke anvender hele bloktilskuddet fra staten. Hørsholm Kommune brugte omkring halvdelen af tilskuddet til 18-udbetalinger, hvilket JRI undrede sig over. Det aftaltes at ASA skulle undersøge størrelsen på bloktilskuddet samt udbetalte 18-midler for 2010, samt størrelsen på bloktilskuddet i 2011 og hvilket beløn der er afsat til 18-midler Bloktilskud fra staten Afsat til 18-midler Årligt økonomisk tilskud til Frivilligcenter kr kr kr Bloktilskud fra staten Afsat til 18-midler Årligt økonomisk tilskud til Frivilligcenter kr kr kr Bloktilskud fra staten Afsat til 18 midler Årligt økonomisk tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm kr kr kr. Hørsholm kommune har således jævnfør ovenstående samlet støttet det frivillige arbejde med et højere beløb end bloktilskuddet i både 2009 og 2010, hvilket også vil gøre sig gældende for Afslutningsvis oplyste THG, at Hørsholm Kommune deltager i en Side 4 af 6

5 fælleskommunal 18 pulje, hvor foreninger der udfører tværkommunale projekter kan søge om midler. Hørsholm Kommune betaler kr. årligt til denne pulje og der informeres om puljen på kommunens hjemmeside. 9. VISO - erfaringer for anvendelse af VISO Jeanne Bertelsen oplyste, at kommunen benytter VISO i det omfang der er brug for det. VISO har 150 specialister og en stor specialviden. VISO giver specialiseret viden men kan ikke rådgive i for hold til hvilke tilbud kommunen skal give en borger. Jeanne Bertelsen tilføjede at kommunen har stor gavn af VISO i svære sager. Jeanne Bertelsen orienterede samtidig om det nye videncenter ViHS som hører under Servicestyrelsen. ViHS giver rådgivning til brugere og pårørende indenfor handicap og socialpsykiatri. Læs mere her: 10. Bofællesskabet på Selmersvej (Hillerød kommune) Jeanne Bertelsen oplyste, at Hørsholm Kommune i det gamle Frederiksborg Amts sad med i visitationsudvalget. Ved kommunesammenlægningen hjemtog Hillerød Kommune bofællesskabet som en kommunal institution. Hørsholm Kommune er handlekommune for beboerne, såfremt hjemkommunen beder om det. Der er 8 pladser/lejligheder i bofællesskabet som for Hørsholm Kommune er udgiftsneutral. 11. Eventuelt Musikskolen AWI orienterede om en aktuel sag vedr. et barn der er elev på musikskolen. Barnet har nogle specielle behov, og skolen kan desværre ikke rumme eleven. AWI spurgte til mulighederne for et barn i en situation som denne, og om der er mulighed for at søge om støtte. KLI foreslog, at forældrene undersøger muligheden for en musikterapeut på barnets egen skole. KPO vil undersøge om der evt. kan søges individuelle støttetimer til fritid. Besparelser FSU spurgte til hvad Hørsholm Kommune gør/vil gøre for at indsamle oplysninger om konsekvenser ved besparelserne. KPO oplyste, at der sker en løbende økonomiopfølgning via centrene og at fagudvalgene holdes orienteret. THG tilføjede, at besparelserne på f.eks. dagsinstitutions og skoleområdet og besparelserne på specialområdet har forskellig karakter. Ved førstnævnte område spares de konkrete beløb, men på specialområdet har Side 5 af 6

6 vi en intention om at spare, men kan i virkeligheden ende med at bruge pengene alligevel, idet lovgivningen skal overholdes. I forhold til kvalitetsopfølgningen bliver fagudvalgene orienteret om hvordan besparelserne fungerer på de forskellige områder. Side 6 af 6

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde 1-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere