AIDS-Fondets Priser 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIDS-Fondets Priser 2012"

Transkript

1 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni årgang Hiv-Danmarks medlemsblad AIDS-Fondets Priser 2012 Af Morten Eiersted, redaktør Fredag den 1. juni 2012 uddelte HKH prinsesse Marie årets priser for AIDS-Fondet. Det var en festlig dag, da AIDS-Fondet uddelte de årlige priser i de nye lokaler i København. Det var den første uddeling i det nye fælles hus, og for første gang mødte de ansatte og frivillige fra AIDS-Fondet den nye protektor HKH prinsesse Marie. Jan Fouchard bød velkommen til uddelingen. Jan Fouchard har siden begyndelsen af 1980erne været aktiv i hiv-forebyggelsen som frivillig og som ansat forskellige steder. Han drog den røde tråd fra den tidlige forebyggelse og frem til den indsats, det nye AIDS- Fondet står for: Indsamling, rådgivning, information og fortalervirksomhed. Herefter læste Susse Wold et eventyr af HC Andersen for at få de mange fremmødte i den rette stemning før prisoverrækkelsen. Priserne 2012 Herefter fandt selve prisoverrækkelsen sted. Forskningsprisen for 2012 blev overrakt Nina Friis-Møller. Nina Friis-Møller har gennem de seneste 10 år opbygget et enestående internationalt netværk af forskergrupper under Copenhagen HIV programme. I dette regi har man blandt andet kunnet undersøge hiv-smittedes risiko for at få hjerte-kar-sygdomme og vurderet sammenhængen mellem denne risiko og den medicinske hiv-behandling. Resultaterne er blevet offentliggjort i medicinske tidsskrift og har siden kunne inddrages i behandlingen af hivsmittede. Nina Friis-Møller takkede for prisen og den anerkendelse, hun modtager med prisen. Hun takkede kolleger, patienter og samarbejdspartnere, som alle har bidraget til dette arbejde, som hun nu fik en pris for. Patientprisen 2012 blev givet til Preben Bakbo Sloth for sin mangeårige indsats som rollemodel for hiv-smittede i og uden for Danmark. Preben har i mange år velvilligt stillet op i medier, været engageret som frivillig i et væld af hiv/aids-organisationer som Den Folkekirkelige Aidstjeneste, Folkekirkens Nødhjælp og Cross-Over for at nævne nogle få. Preben takkede for prisen. Det har været helt naturligt at påtage sig et engagement i de forskellige organisationer med forskellige opgaver, fordi det har givet ham så meget igen at møde andre mennesker og kunne hjælpe andre og ikke mindst sig selv. Informationsprisen 2012 blev overrakt Soroptimist International Danmark. Soroptimist International Danmark har siden 2004 været AIDS- Fondets trofaste samarbejdspartner ved World AIDS Dag den 1. december, hvor de har samlet ind til Fondets arbejde. Soroptimisterne har tillige ydet direkte støtte til AIDS-Fondets lokale partner i Kenya, der arbejder med hivsmittede kvinder. Engagementet er enestående hos de lokale klubber, og AIDS-Fondet er taknemmelige for at have ambassadører af den kaliber. Soroptimisterne tager ansvar for deres omverden og har gjort en stor forskel for aids-sagen. Foreningens formand takkede for prisen og fortalte, at de havde valgt at donere midlerne til en lokal forenings arbejde. Som en særlig gestus blev der dette år også udgivet Erhvervsprisen. Prisen blev givet til Ida Davidsen, der med sin person, sin virksomhed og sit netværk igennem mange år har støttet AIDS- Fondet. Det har uden tvivl afgørende betydning, når anerkendte personer fra dansk erhvervsliv viser, at de støtter AIDS-Fondet. Det inspirerer og gør, at der bliver lyttet og reflekteret ekstra over sagen. Ida Davidsen var rørt til tårer over at modtage prisen og takkede for den. Herefter gik Klassens tykke drenge på og underholdt forsamlingen med deres show. De mange fremmødte fik en flot dag, hvor AIDS-Fondet som vanligt kredsede om dem med god underholdning.

2 Positiv Dialog Af Helle Andersen, formand Fremtidens indsats på hiv/aids-området bestemmes i disse år. Hiv-Danmarks bud hedder Positiv Dialog. Hiv-Danmark har siden efteråret 2011 arbejdet på en række initiativer for at sikre en større involvering af hiv-smittede i hiv/aids-arbejdet. Et af disse initiativer hedder Positiv Dialog, hvor Hiv-Danmarks bestyrelse har inviteteret forskere, patientfortalere, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle til at gå i dialog med hiv-smittede om hiv-smittedes ønsker til behandling, omsorg og støtte. Patientforeningen har i en årrække drevet rådgivning, væresteder og informationsvirksomhed. Den delvise sammenlægning med AIDS-Fondet, hvor rådgivningen blev sammenlagt med anden rådgivning på hiv/aids-området, har frigivet energi og kræfter i foreningen til at fokusere på områder, hvor hiv-smittede har en naturlig plads til at udøve indflydelse på beslutningerne på hiv-området: som borgere, brugere, klienter eller patienter. Involvering Involvering af hiv-smittede handler overordnet om to ting: Styrkelse af den den enkelte og styrkelse af de frivillige netværk blandt hiv-smittede. For den enkelte hiv-smittede vil en større grad af involvering kunne styrke den enkelte hiv-smittede i forhold til behandling, støtte og omsorg. Det forudsætter, at der afsættes ressourcer til uddannelse og erfaringsudveksling mellem hiv-smittede, så den enkelte kan involveres i beslutningerne om sig selv i den grad, den enkelte ønsker dette. I forlængelse heraf er det vigtigt at skabe et frivillig forum, hvor denne erfaringsudveksling kan finde sted. Hiv-Danmark er allerede nu i gang med en række forskellige initiativer på dette område, blandt andet en mentorordning, hvor erfarne hiv-smittede blandt andet kan hjælpe nydiagnosticerede med spørgsmål og støtte i den første tid med infektionen. Det frivillige netværk omkring hiv er også en forudsætning for at finde løsninger på de udfordringer, som hivsmittede møder. Medlemskab og aktivisme En vigtig forudsætning for at styrke hiv-smittedes indflydelse på behandling, omsorg og støtte, er, at patientforeningen styrker sin kontakt med hiv-smittede. Det sker allerede når foreningen arrangerer en række møder på ambulatorier og på væresteder. En anden strategi er at øge antallet af medlemmer og måder, hvordan hiv-smittede kan bruge patientforeningen som en platform for aktiviteter, som har til formål at øge hiv-smittedes muligheder fot at mødes og finde støtte blandt hinanden. Hiv-Danmark har i dag allerede mere end 15 forskellige selvhjælpsgrupper, hvor hiv-smittede kan møde andre om forskellige temaer, eller fordi de bor i et bestemt område. Dette tal kan sagtens vokse med tanke på de mere end 5.000, der lever med hiv i Danmark, og deres pårørende. Det skal selvfølgelig ske, fordi der er et behov, men patientforeningen kan hjælpe på vej. En del af temaerne i Positiv Dialog har handlet om behov for netværk, hvordan eksisterende netværk kan hjælpe nye netværk på vej. Det er vigtigt at slutte op om de eksisterende netværk og bruge Hiv-Danmark. Vi kan sagtens bruge dig og din hjælp! Jagten på en kur Den 21. juni 2012 er ambulatoriet på Skejby Sygehus vært om det næste Positiv Dialog møde (se den særskilte invitation på næste side). Kom og deltag, når vi sætter patientinvolvering på dagsordenen ved dette arrangement. Vi planlægger at afholde et lignende arrangement i København i august måned. 2

3 Positiv dialog Jagten på en kur mod hiv Lokale 28, Aarhus Universitetshospital, Skejby torsdag den 21. juni kl (Benyt indgang 1 og følg retningsanvisningerne) Udvikling og udbredelse af kombinationbehandlingen har skabt kæmpe fremskridt i behandlingen af hiv-infektionen. Den nuværende behandling holder sygdommen i skak, men kan ikke helbrede den. Derfor interesserer forskningsverdenen sig helt naturligt for at udvikle en kur mod hiv. På Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har vi igennem de sidste 2 år været engageret i denne type forskning og er nået frem til nogle spændende resultater. Vi ønsker med dette møde at informere om den igangværende forskning i en kur mod hiv, og samtidig håber vi at kunne anspore til dialog mellem forskere og hiv-smittede ved at sætte fokus på følgende spørgsmål: Er det nødvendigt med en kur mod hiv? Hvad er succeskriterierne for en kur mod hiv? Hvordan etablerer vi det bedst mulige samarbejde mellem forsker og patient? Hvordan kan man som hiv-patient være med til at præge rammerne og retningen for forskning i en kur mod hiv? Program Velkomst ved professor og ledende overlæge Lars Østergaard Er en kur mod hiv relevant i lyset af nutidens effektive hiv-behandling ved Jens Wilhelmsborg, formand for Kommunikation og Medicinudvalg, Hiv-Danmark Kaffe og sandwich Orientering om igangværende forskning i en kur mod hiv ved Thomas Rasmussen, Læge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Paneldebat Vi glæder os til at se så mange som muligt, både blandt ambulatoriets brugere og andre med interesse for hiv-behandling. Tilmelding ikke nødvendigt, men spørgsmål kan stilles til Hiv-Danmarks sekretariat på T eller Med venlig hilsen Jens Wilhelmsborg og Jacob Hermansen, Hiv-Danmark & Lars Østergaard og Thomas Rasmussen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Temamødet er arrangeret i samarbejde mellem Patientforeningen Hiv-Danmark og Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

4 Læg vejen forbi ambulatoriet Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicin- og Kommunikationsudvalget når Hiv-Danmark arrangerer orienteringsaftenerne dette efterår i samarbejde med de infektionsmedicinske afdelinger. Odense Orienteringsaftenerne er højdepunktet på sæsonen, hvor der sættes fokus på aktuelle emner inden for hiv og samtidig afholdes et uformelt samlingspunkt for ambulatoriernes brugere, det lokale hiv/aids-miljø og oplandet omkring ambulatoriet. På alle ambulatorier bydes der velkommen med en lille markedsplads, hvor det lokale hiv/aids-miljør har mulighed for at annoncere for deres tilbud og aktiviteter i lokalområdet. Herefter indledes orienteringsaftenerne traditionen tro med en opdatering på det medicinske område med efterfølgende fokus på lokale forhold på ambulatorierne. I år er der programsat lidt forskelligt, alt efter hvor orienteringsaftenen afholdes. I Odense og Århus sætter vi et særlig forkus på leverbetændelse og hiv, mens vi i Aalborg sætter fokus på åbenhed om hiv. I København er temaet samfund og rettigheder, hvor langt er vi nået? Alle arrangementet afsluttes med Positiv Dialog, hvor et bestyrelsesmedlem fra Hiv-Danmark fortæller om foreningen arbejde efter overdragelsen af rådgivningen til AIDS-Fondet og tager afsæt i erfarringer med patientinvolvering og de diskussioner, der har været i møderækken bag Positiv Dialog. Århus Aalborg København

5

6 Ny behandlingsvejledning Af Anders Dahl, projektmedarbejder Dansk selskab for infektionsmedicin har udgivet nye retningslinjer. Der er gode nyheder til hiv-smittede, som endnu ikke er i kombinationsbehandling, og som er bekymret for at smitte deres seksualpartnere. Dansk Selskab for Infektionsmedicin har nemlig i januar 2012 udsendt nye retningslinjer for opstart af behandling, som sætter særlig fokus på bekymringen for at smitte seksualpartnere. Det fremgår således nu af retningslinjerne, at man kan påbegynde behandling uanset CD4-tal, hvis man efter en grundig information om fordele og ulemper er interesseret heri, og det skønnes at man kan opnå en god kompliance (dvs. tage medicinen som foreskrevet). Og som det videre fremgår af retningslinjerne, så kan netop patientens frygt for at smitte en partner indgå i vurderingen. Retningslinjerne har i flere år været, at kombinationsbehandling skulle tilbydes, når CD4-tallet kom ned på 350 medmindre der var andre særlige forhold, der gjorde sig gældende, f.eks. hvis der var tegn på et hurtigt faldende CD4-tal eller hiv-relaterede symptomer men det er altså ændret nu. Det fremgår dog også af de nye retningslinjer, at der ikke med sikkerhed [er] påvist en effekt af umiddelbar behandling hos patienter med en CD4- tal over 350. Så det kan altså ikke dokumenteres, at en tidligere behandling Hiv-Forum Af Troels Mortensen, praktikant Tag med på Hiv-Forum 2012 i Tune og oplev et par dage med nærvær, inspiration og fordybelse. Oplev et par dage med andre hiv-smittede, hvor der deles erfaringer, stilles spørgsmål til fagfolk og hygges med underholdning om aftenen. Hiv-Forum foregår den august 2012 i Tune mellem Roskilde og Køge med fælles oplæg og workshops i mindre fora. På Hiv-Forum er der tilbud om reiki-healing, udflugt og underholdning begge aftener. er godt for den enkeltes helbred det er alene hensynet til den nedsatte smitterisiko, som kan være fordelen ved at starte en tidligere behandling. Og netop dét ved vi betyder meget. I Hiv-Danmarks Levekårsundersøgelse fra 2007 blev det påvist, at mere end halvdelen af alle hiv-smittede i nogen eller høj grad var blevet bange for at have sex, at 15 % helt var holdt op med at have sex og at 24 % på en skala fra 1 til 10 satte scoren på det højeste 10- tal ved spørgsmålet om bekymring for at smitte andre, når de havde sex. Så bekymringen for at smitte andre har altså en dramatisk indflydelse på den enkelte hiv-smittedes seksualliv. Siden den såkaldte Schweizer-erklæring fra januar 2008 har det været offentligt kendt, at hiv-smittede i behandling med umåleligt virus-tal var meget lidt smitsomme faktisk skrev schweizerne, at hvis man havde en umåleligt virus-tal og ikke havde andre seksuelt overførbare sygdomme, så var man ikke i stand til at smitte en seksualpartner. Erklæringen vakte voldsom debat og langt fra alle eksperter var enige i denne dramatiske udmelding om end alle var enige om, at smitterisikoen blev dramatisk nedsat, hvis virus-tallet var umåleligt. I maj 2011 blev resultaterne fra det såkaldte HPTN 052 forsøg offentliggjort. HPTN 052 var det første randomiserede kontrollerede forsøg med tidlig hiv-behandling. To grupper af hiv-smittede personer i faste parforhold blev undersøgt den ene gruppe fik De fælles oplæg dækker to forskellige aspekter af at leve med hiv: det medicinske ved en læge og det seksuelle ved skuespiller og forfatter Hanne Stensgaard. Hanne har forfattet bogen Kærlighedens Køkken, arbejdet som sexrådgiver i butikken Lust og været rundviser på Museum Erotica. Bryder du dig ikke om at tage ordet i en større forsamling, så send os dit spørgsmål om helbred, medicin eller lignende, så lægen kan forberede sig. De otte workshops handler om kostens betydning, åbenhed om hiv, hiv og aldring, bækkenbundstræning for et bedre sexliv for både mænd og behandling umiddelbart og den anden gruppe fik først tilbudt behandling, når CD4-tallet var 250 (som var behandlingsindikationen på det tidspunkt, da undersøgelsen blev iværksat). Og resultaterne fra forsøget var så entydige, at forsøget blev stoppet lang tid før planlagt. Det viste sig nemlig, at smitterisikoen for at overføre hiv blev nedsat med 96 %, når man var i behandling. Det har sidenhen betydet, at WHO har ændret deres globale guidelines for opstart af behandling, således at alle hiv-smittede i parforhold bør tilbydes behandling uanset CD4-tal (efter grundig vejledning om fordele og ulemper) og det samme er altså også sket i Danmark. Her behøver man dog ikke at være i parforhold for at få tilbudt behandlingen. Hent de nye retningslinjer på læs om Hiv- Danmarks Levekårsundersøgelse på og hent WHOs nye guidelines på kvinder, og om at leve i forhold med en hiv-negativ partner. Der vil være workshop om alternativ behandling, en yoga-workshop med praktiske øvelser og en workshop på engelsk om ret og pligt i forhold til det danske social- og behandlingssy stem ved socialrådgiver Abbas Aman Zadeh. Lørdag aften leverer Niels Vagn Brodahl fra Bøssehuset underholdning med sit one man show Fru Klud tørrer op. På kan du læse mere. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe hverdage mellem på T

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser MAGAZINET STOR JUNI 2005 Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser Hiv-Danmark Magazinet STOR Juni 2005 1 Indhold 3 4 6 7 8 Hvor er vi nu? Og

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko.

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko. Kom til høring før World AIDS dag! Se vores foreløbige WAD-program for 2013 på side 3 i dette blad! Af Lars Thaysen, bestyrelsesmedlem Sådan skrev Information den 22. oktober 2010: Hvis man er en velbehandlet

Læs mere

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED:

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: 20. årgang Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2010 KANDIDATER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 1 Formandsberetning

Læs mere

Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, 2. 1159 København K. LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i 1.200 eksemplarer

Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, 2. 1159 København K. LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i 1.200 eksemplarer MAGAZINET Lille NR. 11 NOVEMBER 2004 Nordisk Hiv-Konference 2004 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Den norske hiv-organisation Pluss-LMA var vært ved den tredie nordiske konference, hvor personer

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids 2 juni 2001 Tema: Hiv og aids Tidsskrift om forebyggelse 6 11 18 8 Leder... s. 3 Interview: Synlig og mere udfarende Sådan ser den ud ny medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik gerne, at Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 Ændret fedtfordeling, Gensmitte og resistens & Fussionhæmmer National Kvindedag & Program for World Aids Dag Rygestop & Kom til kræfter -kursus Indhold 4 6 7 8 Bioalcamid

Læs mere

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS:

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS: UNGE MED HIV Ungegruppen for hiv-smittede ml 15 og 25 år i Danmark. Ungegruppen for hiv-smittede HUMOR MOD AIDS: FORDOMMENE ER DET VÆRSTE - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HIV-smittede i behandling smitter

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN Didde Skov hjælper unge, der har kræft side 4-5 Unge frivillige Sådan gør du side 6-7 Kan forebyggelse betale sig? side 8-9 2 Leder Året

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder

Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder August 2014 Kære medlemmer Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder Nyheder i aviser og TV har handlet om hvor svært det er at være pårørende til en alvorligt syg kræftpatient

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I april 2013 SLØJFEN. side 4-5. mod tobak. side 8-9. hyttetur. side 12-13

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I april 2013 SLØJFEN. side 4-5. mod tobak. side 8-9. hyttetur. side 12-13 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I april 2013 SLØJFEN Eloha knokler for flere HPVvaccinationer side 4-5 Unge møder unge i kampen mod tobak side 8-9 Ildsjæle på hyttetur side 12-13 2 Leder TRIVSELSUNDERSØGELSEN

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 Camilla Rønn Jensen er frivillig i FriRummet, som er en klub for psykisk sårbare unge. Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Camilla fortæller om hendes frivillige

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Orienteringsaftenerne 2012

Orienteringsaftenerne 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE ISSN 1902-7346 Årsmøde i Århus Lørdag den 28. april 2012 kl. 13.00-17.00 afholder Hiv-Danmark årsmøde i Teatersalen, Kannikegade 18, 8000 Århus C. Før årsmødet afholdes der formøde

Læs mere