HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder"

Transkript

1 HIV, liv & behandling Sociale rettigheder

2 Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder beskriver forskellige problemstillinger, man kan komme ud for som hiv-smittet. I serien findes der foldere om bl.a. behandlingsstart, krop og psyke, sociale rettigheder samt kærlighed, parforhold og sex. Hiv-Danmark er patientforening for hiv-smittede og pårørende i Danmark. Foreningen tilbyder rådgivning til hiv-smittede og pårørende over hele landet, arrangerer kurser, seminarer, selvhjælpsgrupper, og den har væresteder i København og Århus. Du kan læse mere om foreningens tilbud på hjemmesiden Hiv-Danmark 2007, version 1 Ide og udvikling: Henrik Arildsen og Andy Grysbæk, Tekst: Andy Grysbæk, Korrektur: Henrik Lyding, Layout: Krogh & Co Designbureau, Illustration: Lene Perez, Tryk: Basistryk. Hiv-Danmark takker: Overlæge Lars Nørgaard Nielsen og afdelingslæge Nina Weis for lægefaglig bistand. Alle hiv-smittede der har hjulpet med projektet. GlaxoSmithKline som har givet Hiv-Danmark penge, så projektet kunne gennemføres.

3 Sociale rettigheder Sociale rettigheder Hiv kan påvirke ens liv fysisk, psykisk og socialt, så man ikke er i stand til at passe et arbejde ligesom andre. I denne folder kan du læse om de tilbud om hjælp, det offentlige har, hvis du helt eller delvist mister evnen til at arbejde. De forskellige love og regler justeres løbende, så her i folderen er de kun beskrevet i generelle vendinger, mens du er nødt til at gå på nettet eller på biblioteket for at finde den seneste version af lovteksten.

4

5 Sociale rettigheder

6 Mest muligt på arbejdsmarkedet Den aktuelle politiske holdning er, at man skal bevare den størst mulige tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi man mener, at det er godt for samfundet og den enkelte, at man har et arbejde. Det offentlige har derfor en række former for hjælp, som du kan få tilbudt, hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke kan klare at arbejde på normale vilkår. Den hjælp, du vil få tilbudt, har til formål at få dig tilbage til normal beskæftigelse på den nemmest mulige måde. I praksis betyder det, at man i første omgang vil forsøge at hjælpe dig, så du kan blive på din nuværende arbejdsplads. Det kan f.eks. være ved at nedsætte din arbejdstid, stille forskellige hjælpemidler til rådighed eller ved at refundere arbejdsgiverens udgifter for dine sygedage. Hvis du ikke kan fortsætte på din nuværende arbejdsplads, kan du få de samme former for hjælp, så du kan bruge din uddannelse og baggrund i et job, du allerede er kvalificeret til men ikke kan klare på normale vilkår. Er det umuligt at vende tilbage til dit tidligere erhverv, kan du få tilbudt revalidering, der kan bestå i uddannelse, kurser eller virksomhedspraktik, der skal kvalificere dig til et arbejde, som du realistisk vil kunne klare. Igen vil man se efter den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Førtidspension er kun mulig, hvis alt andet er afprøvet, og din erhvervsevne er så lille, at den ikke kan bruges. Arbejdsprøvning Når kommunen skal vurdere, hvilken hjælp, der er nødvendig for at få dig tilbage eller fastholde dig på arbejdsmarkedet, udarbejder man en såkaldt ressourceprofil. I mange kommuner har man valgt at udlicitere arbejdet med at lave ressourceprofiler, så du kan komme ud for, at det er en privat konsulentvirksomhed, som skal hjælpe dig. Ressourceprofilen skal vise hvilke ressourcer, du har i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være, hvad du selv har lyst til, samt hvilken uddannelse og hvilke kvalifikationer du har fra tidligere arbejde. Samtidig skal den vise, hvor mange timer du kan klare at arbejde om ugen.

7 Sociale rettigheder Du vil blive sendt ud i arbejdsprøvning, hvor du får mulighed for at prøve kræfter og evner af i forskellige jobfunktioner. I første omgang vil du måske blive bedt om at arbejde 20 timer om ugen, og undervejs vil du sikkert blive bedt om at arbejde flere timer, så man kan finde det maksimale antal timer, du kan klare. Det er vigtigt, at du selv melder tilbage, hvordan det går, og hvad du kan klare. Det kan virke voldsomt at skulle igennem en arbejdsprøvning, hvis man føler sig syg og træt, men forløbet er med til at sikre, at den løsning, som du og kommunen finder ud af, er realistisk, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Sådan får du hjælp Hvis du har brug for hjælp, er det en god ide først at tale med den læge, der kender dig bedst. For nogle hiv-smittede er det lægen i ambulatoriet, for andre er det den praktiserende læge. Du kan tale med lægen om, hvilke problemer, du har i forhold til at klare dit arbejde, og du kan høre lægen, om han eller hun vil støtte din ansøgning. Den lægelige vurdering bygger på din læges kendskab til dig og de informationer, der står om dig i din journal. Det er svært for lægen at skrive en lægeerklæring om, at du ikke kan klare dit arbejde, hvis du ikke har informeret lægen om det før, så det er en fordel, hvis du løbende har fortalt lægen om dine problemer. Det er en god ide, hvis du i forvejen gør dig nogle tanker om, hvad dine behov er, og hvilken hjælp du godt kunne tænke dig. Du kan også undersøge, hvilke muligheder, der er for hjælp i forhold til dit problem. Det kan du f.eks. gøre ved at søge på offentlige hjemmesider, og du kan spørge i Hiv-Danmarks rådgivning, hvor der er socialrådgivere parate til at hjælpe dig. Sagsbehandlingen på kommunen Det er ikke nødvendigt, at du kan skrive en ansøgning til social - for valtningen for at få hjælp. Socialrådgiveren holder et møde med dig, hvor I taler om dine specifikke behov. Der skal herefter laves en ressourceprofil, og det kan kræve, at du skal i arbejdsprøvning. Formålet er at få et billede af, hvilke faglige ressourcer du har, og hvor meget du fysisk og psykisk kan klare at arbejde. Herefter indhenter kommunen de nødvendige oplysninger fra din læge og i nogle tilfælde psykolog eller psykiater. Disse oplysninger vurderes af en læge, som kommunen har ansat som konsulent.

8 Derefter skriver socialrådgiveren en indstilling, som bygger på ressourceprofilen, lægekonsulentens vurdering og dine ønsker. Socialrådgiverens indstilling behandles i den af kommunens forvaltninger, som har beslutningsmyndighed indenfor det område, hvor du har behov for hjælp. Det behøver ikke være socialforvaltningen. Hiv-Danmarks rådgivning har socialrådgivere, som kan hjælpe dig. Det kan f.eks. være som bisiddere, hvis du har behov for at have en med til møderne med kommunen. Sådan klager du Du får kommunens afgørelse i et brev, hvor der også står, hvordan du evt. kan klage over afgørelsen. I første omgang kan du klage til kommunen, som så kigger på sagen en gang til. Hvis du ikke får medhold her, kan du klage til Den Sociale Ankestyrelse, som så vurderer sagen. Socialrådgiveren på kommunen er også forpligtet til at hjælpe dig, hvis du ikke selv er i stand til at skrive klagen. Du kan også kontakte socialrådgiverne i Hiv-Danmark, som måske kan hjælpe dig med at skrive klagen. Delvis sygemelding Nogle hiv-smittede oplever, at de i en periode har svært ved at arbejde på fuld tid, fordi de er påvirket fysisk eller psykisk af sygdommen, eller fordi de har bivirkninger. Det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er i stand til at arbejde på nedsat tid, og her åbner lovgivningen mulighed for, at man kan være delvist sygemeldt. Du kan også gå fra at være fuldtidssygemeldt til at være delvist sygemeldt, så der er en mulighed for at genoptage jobbet delvist efter en sygemelding. Begge dele kræver en sygemelding fra din læge, og kommunen skal godkende, at du arbejder som delvist sygemeldt. 56 aftale Hvis du som hiv-smittet har meget fravær på grund af sygdom eller bivirkninger, kan du og din arbejdsgiver indgå en såkaldt 56 aftale. Ordningen har tidligere heddet 28, og den går ud på, at din arbejdsgiver får refunderet en del af din løn, hvis du bliver syg. Det kan være en fordel for dig, fordi det måske giver mindre bekymring i forhold til dit job, at der er ordnede forhold, og at din arbejdsgiver ikke mister penge hver gang, du har en sygedag.

9 Sociale rettigheder Kontanthjælp Man kan blandt andet få kontanthjælp, hvis man efter langvarig sygdom ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Kontanthjælpen er et fast månedligt beløb, som er skattepligtigt, og som skal dække alle dine faste udgifter. Størrelsen af kontanthjælpen er afhængig af din alder og om du eksempelvis har børn. Du skal være tilmeldt arbejdsformidlingen for at få kontanthjælp, og du skal udnytte din arbejdsevne, hvilket vil sige, at du skal tage imod tilbud om arbejde og aktivering. Samtidig må du ikke have formue eller indtægter, som kan dække dine udgifter. En eventuel ægtefælles indtægter tæller med i denne vurdering. Revalidering Hvis man har mistet sit job af fysiske eller psykiske og i nogle tilfælde sociale årsager, kan man få et tilbud om revalidering. For at få revalidering skal det være realistisk, at tilbuddet kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet på normale vilkår. Det kunne for eksempel være gennem omskoling, optræning eller uddannelse, og man vil igen vurdere hvilken indsats, der kan få dig tilbage i beskæftigelse med mindst mulige foranstaltninger. Din revalidering kan også være en virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Lønnen er enten den mindste overenskomstmæssige løn eller revalideringsydelse. Fleksjob ansættelse med løntilskud Du har mulighed for at få ansættelse med løntilskud, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat og alle muligheder for omplacering er undersøgt. Ordningen hed tidligere fleksjob, og den har til formål at sikre din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan få ansættelse med løntilskud hos både private og offentlige arbejdsgivere, og det er kommunen, der vurderer din arbejdsevne. Arbejdet tilrettelægges efter dit behov, og hvis det ikke er nok, har du mulighed for at få nedsat din arbejdstid, uden at det påvirker lønnen. Hos private arbejdsgivere aftales løn og ansættelsesvilkår mellem dig og din arbejdsgiver i samråd med en fagforening. Hos offentlige arbejdsgivere aftales ansættelsesvilkårene på samme måde, men her er der en maksimal timeløn, du kan tjene. Det kan være svært at finde et fleksjob, så hvis du allerede er i et job, som du ikke kan klare, kan det være en fordel at prøve at få et etableret et fleksjob hos din nuværende arbejdsgiver, som jo allerede kender dig.

10 Førtidspension Når alle andre muligheder er afprøvet, og der ikke er nogen udsigt til, at du kan bruge den arbejdsevne, du har tilbage, kan du få tilkendt førtidspension. Det vil sige, at du skal have været igennem tilbud om aktivering, revalidering eller behandling, før du kan få tilkendt en førtidspension. Skånejob ansættelse med løntilskud Hvis du er førtidspensionist, ikke er fyldt 65 år og ikke er i stand til at klare et job på almindelige vilkår, har du mulighed for at få bevilget ansættelse med løntilskud. Ordningen har tidligere heddet skånejob, og den har til formål at sikre dig en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis det er en privat arbejdsgiver, aftaler du og arbejdsgiveren sammen med en fagforening dine løn og dine ansættelsesvilkår, men din kommune skal i sidste ende godkende, at jobbet er rimeligt. Hos offentlige arbejdsgivere, hvor det er nemmere at få et skånejob, er der en fast timeløn, man kan tjene. Kan og skal Den sociale lovgivning indeholder både rettigheder og pligter, men der er også i nogle tilfælde mulighed for at gå lidt længere. Når lovteksten indeholder ordet skal, er det, fordi du eller kommunen skal gøre et eller andet. Står der derimod kan, er det, fordi loven åbner mulighed for, at kommunen i nogle tilfælde kan gøre lidt mere. Der kan være stor forskel på, hvordan forskellige kommuner administrerer lovgivningen og vurderer de enkelte sager. Ofte er det et spørgsmål om, at den enkelte kommune prioriterer en bestemt type sager, eller en særligt udsat gruppe. Hvis du er tvivl, kan du spørge socialrådgiveren, om der er særlige forhold eller prioriteringer i forhold til lovgivningen i din kommune. Aktindsigt Du kan bede om at få en kopi af dine journaloplysninger. Det betyder, at du har ret til at se de informationer, som socialforvaltningen har skrevet om dig, men at du ikke kan kræve at se, hvad andre f.eks. lægen har skrevet om dig. Kommunen har ret til at tage betaling for fotokopierne.

11 Sociale rettigheder Her kan du få information og rådgivning Kontaktpersoner på hospitalet Læge Sygeplejerske Socialrådgiver Psykolog Sekretær Projektsygeplejerske Hiv-Danmark er en forening for hiv-smittede og pårørende i Danmark, og her kan du få personlig rådgivning om de psykiske og sociale sider af hiv. Du behøver ikke være medlem for at få rådgivning, men det er nødvendigt at bestille tid. Rådgivning Øst Sjælland Skindergade 44, 1. sal 1159 København K Tlf Mandag til torsdag kl Rådgivning Vest Fyn og Jylland Kannikegade Århus C Tlf Mandag til torsdag bedst kl AIDS-Linien er en anonym telefon- og chatrådgivning, hvor du kan få svar på spørgsmål om kønssygdomme, hiv, aids og sikker sex. Tlf Telefonerne er åbne alle hverdage kl og weekender samt helligdage kl Chattens åbningstider finder du på er en fælles internetportal for alle organisationer, som arbejder med hiv og aids i Danmark. Her finder du links og beskrivelser for de enkelte organisationer.

12

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Særlige ansættelser. September/2009. Hold fast i jobbet F O A F A G O G A R B E J D E

Særlige ansættelser. September/2009. Hold fast i jobbet F O A F A G O G A R B E J D E September/2009 Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Fuld sygemelding. Læs mere om fuld sygemelding på www.bm.dk eller www.retsinformation.dk Lov om sygedagpenge.

Fuld sygemelding. Læs mere om fuld sygemelding på www.bm.dk eller www.retsinformation.dk Lov om sygedagpenge. 6 Fuld sygemelding Læs mere om fuld sygemelding på www.bm.dk eller www.retsinformation.dk Lov om sygedagpenge. En klinikassistent får konstateret leddegigt kort efter, at hun har født sit andet barn. Knap

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning REVALIDERING. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Vejledning REVALIDERING. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Vejledning om REVALIDERING Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Indhold Bilag... 2 1. Lovhjemmel og definitioner... 4 1.1 Lovhjemmel... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Ansøgning...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere