Tilpasningsprotokollat. mellem. De Gule Sider A/S. Dansk Metal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasningsprotokollat. mellem. De Gule Sider A/S. Dansk Metal"

Transkript

1 Tilpasningsprotokollat mellem De Gule Sider A/S og Ved et møde d.d. opnåede De Gule Sider A/S og enighed om tilpasning af overenskomstkomplekset mellem De Gule Sider A/S og til Funktionæroverenskomsten med tilhørende protokollater mv. som betragtes som det samlede overenskomstgrundlag mellem parterne. Ved De Gule Sider A/S i særaftalers og lokalaftalers gyldighedsområde forstås De Gule Sider A/S og NN Markedsdata A/S I det følgende forstås ved Funktionæroverenskomsten, Funktionæroverenskomsten mellem CO- Industri og Dansk Industri med tilhørende protokollater mv. Gyldighedsområdet følger i enhver henseende særaftale I i sin helhed. I forbindelse med afslutningen af tilpasningsforhandlingerne blev der mellem parterne indgået følgende protokollater, som udgør en del af det samlede overenskomstgrundlag: - protokollat om overenskomstgrundlag - protokollat om behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter mv. - protokollat om Industriens uddannelses- og samarbejdsfond - protokollat om DA-barselsfond - protokollat om kompetenceudvikling - protokollat om Fritvalgs Lønkonto - protokollat om vederlag til tillidsrepræsentanter - protokollat om bidrag af tillidsrepræsentanttid - protokollat om overførselsaftale På den baggrund er tilpasningen til Funktionæroverenskomsten sket på nedenstående grundlag: er 1

2 1. Baggrund Ved overenskomstfornyelsen har De Gule Sider A/S og, på baggrund af protokollat af 8. marts 2007, været enige om at foretage en redigering og tilpasning af overenskomstteksten, således at denne kom til at afspejle en virksomhedsoverenskomst for De Gule Sider A/S og ikke længere indeholdt irrelevante henvisninger til aftaler, som alene havde relevans for Tele Danmark A/S og TDC mv. Parterne har videre været enige om at gøre overenskomstteksten så tilgængelig som mulig for medarbejderne, hvorfor en del af de lokalaftaler, der fortsat skal være gældende på De Gule Sider A/S, er skrevet ind i særaftalerne. For ikke at forrykke balancen mellem De Gule Sider A/S og, har de indskrevne lokalaftaler, der nu fremstår som underpunkter i særaftalerne, beholdt sit oprindelig opsigelsesvarsel og kan opsiges som en lokalaftale, jf. nedenfor. Det er De Gule Sider A/S og som forhandler og indgår særaftaler og lokalaftaler. Hvor der er anført CO-Industri skal forstås. Med mindre andet er aftalt i de enkelte særaftaler, lokalaftaler m.v. er den lokale part på arbejdstagersiden s teleafdelinger, som kan delegere forhandlingsretten til den/de lokale tillidsrepræsentanter. På arbejdsgiversiden kan De Gule Sider A/S i enhver henseende bistås af en arbejdsgiverforening Særaftaler I tilslutning til Funktionæroverenskomsten er der mellem De Gule Sider A/S og i forbindelse med tilpasningsforhandlingerne indgået følgende særaftaler: I. Funktionæroverenskomstens område II. Ansættelse og ansættelsesvilkår generelt III. Løn IV. Pension V. Arbejdstid VI. Ferie og orlov VII. Sygdom VIII. Ansættelsesmæssige procedure og sanktioner IX. Regler for tillidsrepræsentanter 1.2. Lokalaftaler I tilslutning til Funktionæroverenskomsten er der mellem De Gule Sider A/S og i forbindelse med tilpasningsforhandlingerne indgået følgende lokalaftaler: Lokalaftale nr. 2.A. Ansættelse af elever Lokalaftale nr. 3.A. Løn, - regulering af løn m.v. Lokalaftale nr. 3.B. Undervisningshonorar Lokalaftale nr. 3.C. Rammer for aftaler om produktivitetsfremmende løndele Lokalaftale nr. 3.E. Rammer for provisionsordninger Lokalaftale nr. 3.E.1 Provisionsaftaler for mediekonsulenter og øvrige salgsmedarbejdere Lokalaftale nr. 6.A. Fritvalgs Lønkonto er 2

3 Lokalaftale nr. 7.A. Betaling af udgifter samt frihed med løn til fysioterapeut- og kiropraktorbehandling et personalegode Lokalaftale nr. 9.A. Vederlag til tillidsrepræsentanter 1.3. Overenskomstgrundlag De Gule Sider A/S og er enige om, at den til enhver tid gældende Funktionæroverenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem CO-Industri og Dansk Industri er gældende på De Gule Sider A/S og NN Markedsdata A/S i det omfang De Gule Sider A/S og ikke ved særaftaler, lokalaftaler eller ved protokollater har aftalt andet. Ovennævnte overenskomstaftaler udgør samlet overenskomstgrundlaget. Særaftalerne er en del af det til enhver tid gældende overenskomstgrundlag. På de punkter, hvor særaftalerne har et andet indhold end Funktionæroverenskomstens bestemmelser, fraviger eller supplerer særaftalerne Funktionæroverenskomstens bestemmelser. Hvor en særaftale fraviger en bestemmelse i Funktionæroverenskomsten, træder særaftalen i stedet for bestemmelsen i Funktionæroverenskomsten. Hvor en særaftale supplerer en bestemmelse i Funktionæroverenskomsten, gælder særaftalens bestemmelser som et supplement til Funktionæroverenskomsten. Lokalaftalerne kan enten fravige eller supplere bestemmelser i Funktionæroverenskomsten. Det fremgår af den enkelte lokalaftale, hvilken bestemmelse i Funktionæroverenskomsten, lokalaftalen supplerer eller fraviger. Hvor en lokalaftale fraviger en bestemmelse i Funktionæroverenskomsten, træder lokalaftalen i stedet for bestemmelsen i Funktionæroverenskomsten. Hvor en lokalaftale supplerer en bestemmelse i Funktionæroverenskomsten, gælder lokalaftalens bestemmelser som et supplement til Funktionæroverenskomsten Opsigelse af særaftaler og lokalaftaler Da særaftalerne som udgangspunkt, med undtagelse af de nedenfor nævnte punkter med baggrund i tidligere lokalaftaler benævnt lokalaftale-punkter, følger Funktionæroverenskomsten, er parterne enige om, at de kun kan løse sig fra en særaftale ved enighed herom eller ved frigørelseskonflikt der i givet fald omfatter hele overenskomstgrundlaget. Særaftalerne opsiges, forhandles og i givet fald ændres som udgangspunkt som led i overenskomstforhandlingerne. Forhandlingerne sker mellem De Gule Sider A/S på den ene side og på den anden side. De Gule Sider A/S kan lade sig bistå af en arbejdsgiverforening. Det fremgår af den enkelte lokalaftale, alternativt opsigelsesbestemmelsen i særaftalerne, hvorvidt - og i hvilket omfang, aftalen eller det enkelte punkt i den pågældende særaftale kan opsiges af parterne og med hvilket opsigelsesvarsel dette i givet fald kan ske. Lokalaftalerne/ lokalaftale-punkterne i særaftalerne kan opsiges i henhold til Funktionæroverenskomstens 23, stk. 2, hvorefter opsigelse kan ske af begge parter med 2 måneders varsel, medmindre aftale om længere varsel eller anden opsigelsesprocedure er truffet. er 3

4 De Gule Sider A/S og bekræfter, at lokalaftalernes/ lokalaftalepunkternes løbetid er uafhængig af Funktionæroverenskomstens løbetid, eller den til enhver tid gældende overenskomst, der måtte erstatte Funktionæroverenskomsten. Forståelsen af lokalaftalers/ lokalaftale-punkters indhold og eventuelle brud herpå kan gøres til genstand for almindelig fagretlig behandling efter Funktionæroverenskomstens 24 og Hovedaftalen mellem LO/DA. 2. Særligt om overførselsaftalen mv. Der er mellem parterne enighed om at lade Overførselsaftalen af 5. november 1996 fortsætte. Idet der ikke er overført medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder fra KT-pension, JTpension samt FT-pension, er disse afsnit udeladt og ikke gældende. Overførselsaftalen er revideret og fremstår nu, som Overførselsaftale af 29. februar om overenskomstgrundlag om overenskomstgrundlag af 29. februar 2008 har samme status som en særaftale. 4. om løsning af uoverensstemmelse af faglig karakter mv. om løsning af uoverensstemmelse af faglig karakter mv. af 29. februar 2008 har samme status som en særaftale. Aftalen supplerer Funktionæroverenskomstens fagretlige regler, idet aftalen fastsætter hvorledes lokale forhandlinger vedrørende fagretlige tvister skal finde sted. 5. Medarbejdere med statstjenestemandspensionsrettigheder fra det tidligere TELECOM A/S Parterne bekræftede, at det ved afskedigelse af tidligere statstjenestemænd fra TELECOM A/S er de i tilpasningsgrundlaget gældende regler vedrørende høring af forhandlingsberettiget organisation og medarbejderen selv, der skal anvendes, og at det således som hidtil - er s relevante lokalafdeling, der er den forhandlingsberettigede organisation i forhold til retten til at udtale sig. 6. Samarbejdsbestemmelser og pensionsordning Samarbejdsbestemmelserne, inkl. protokollater, bilag mv. mellem De Gule Sider A/S på den ene side og, LTD, AC på den anden side, er ikke omfattet af tilpasningen, idet denne aftale som en særlig kollektiv aftale videreføres uændret indtil andet aftales. Parterne vil dog snarest muligt tage initiativ til en ændring af samarbejdsaftalen. I forhold til tilpasningen videreføres pensionsaftale mellem TDC,, LTD og PFA af 1. april Ikrafttrædelse Overgangen til Funktionæroverenskomsten og tilhørende særaftaler og lokalaftaler og protokollater skete i forbindelse med TKF s, som nu er en del af, optagelse i CO-Industri. Det reviderede overenskomstgrundlag træder i kraft pr. 1. april De i overenskomstgrundlaget nævnte satser er, med mindre andet fremgår af de enkelte aftaler, de pr. 29. februar 2008 gældende satser. Nærværende protokollat har status som en særaftale og i enhver henseende med de retsvirkninger, som fremgår af ovenstående bestemmelser. Denne status kan i andet retsgrundlag kun ophæves som, og i det omfang dette udtrykkeligt er aftalt. er 4

5 8. Forbehold for godkendelse Parterne har taget forbehold for endelig godkendelse. Meddelelse om godkendelse eller forkastelse skal være meddelt senest den 29. februar Rødovre, den 29. februar 2008 For er 5

6 om overenskomstgrundlag 1. Virksomhedsoverenskomst Parterne konstaterede indledningsvist, at De Gule Sider A/S ikke er medlem af Dansk Industri, men af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. De Gule Sider A/S og er enige om, at den til enhver tid gældende Funktionæroverenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem CO-Industri og Dansk Industri med senere ændringer er gældende på De Gule Sider A/S og NN Markedsdata A/S i det omfang De Gule Sider A/S og ikke ved særaftaler, lokalaftaler eller ved protokollater har aftalt andet. Ovennævnte overenskomstaftaler udgør samlet overenskomstgrundlaget, som parterne kun kan frigøre sig fra ved enighed, ved frigørelseskonflikt, eller i øvrigt i henhold til gældende regler. For så vidt angår lokalaftaler/ lokalaftale punkter i særaftaler og protokollater med angivet opsigelsesfrist, kan disse opsiges i henhold til de for den enkelte lokalaftale/ lokalaftale punkt gældende opsigelsesvarsel og procedure. Hvor der i Funktionæroverenskomstens enkelte bestemmelser er anført Dansk Industri skal forstås De Gule Sider A/S, der kan bistås af en arbejdsgiverforening. Hvor der er anført CO-Industri skal forstås. Med mindre andet er aftalt i de enkelte særaftaler, lokalaftaler m.v. er den lokale part på arbejdstagersiden s teleafdelinger, som kan delegere forhandlingsretten til den/de lokale tillidsrepræsentanter. 2. LO/DA-hovedaftalen Parterne bekræftede, at den til enhver tid aftalte Hovedaftale mellem LO og DA er gældende. 3. Opsigelse Denne aftale kan opsiges som en særaftale. Rødovre, den 29. februar 2008 For er 6

7 om løsning af uoverensstemmelser af faglig karakter mv. mellem De Gule Sider A/S og 1. Funktionæroverenskomsten og Hovedaftalen og De Gule Sider A/S er enige om, at følge reglerne for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter i Funktionæroverenskomstens 24, i det omfang der ikke ved nærværende protokollat er aftalt andet. For så vidt angår afskedigelsessager, er parterne enige om at følge reglerne i Funktionæroverenskomstens 14. Hvor der i Funktionæroverenskomstens enkelte bestemmelser er anført Dansk Industri skal forstås De Gule Sider A/S, der i enhver henseende kan få bistand fra en arbejdsgiverforening. Hvor der er anført CO-Industri skal forstås. Med mindre andet er aftalt i de enkelte særaftaler, lokalaftaler m.v. er den lokale part på arbejdstagersiden s teleafdelinger, som kan delegere forhandlingsretten til den/de lokale tillidsrepræsentanter. Endvidere følges Hovedaftalen mellem LO/DA med senere ændringer. 2. Fortolkningstvister En fortolkningstvist søges først bilagt ved forhandling mellem De Gule Sider A/S og s tillidsrepræsentanter/lokale afdeling. Opnås der ikke enighed ved den lokale forhandling søges sagen bilagt ved et mæglingsmøde iht. reglerne i Funktionæroverenskomsten 24 stk. 2. Eventuelle konfliktløsningsmøder, jf. Funktionæroverenskomstens 24. stk. 8, holdes mellem De Gule Sider A/S og. 3. Afskedigelsessager Forhandling i afskedigelsessager i henhold til Funktionæroverenskomstens 14, stk. 2 afholdes direkte mellem De Gule Sider A/S og s lokale afdeling. s lokale afdeling kan dog delegere forhandlingsretten til den lokale tillidsrepræsentant på De Gule Sider A/S. er 7

8 Fører forhandlingen ikke til enighed, sker fortsat behandling af tvisten i henhold til Funktionæroverenskomstens 24, stk. 2 og 14, stk. 2, sidste sætning. Mæglingsmødet afholdes mellem De Gule Sider A/S og. 4. Overenskomstbrud Påstået brud på en overenskomst eller anden kollektiv aftale indgået mellem De Gule Sider A/S og, behandles efter Hovedaftalen mellem DA og LO. Hvor parterne er enige herom, drøftes et påstået brud forinden mellem De Gule Sider A/S og, idet en sådan drøftelse dog ikke i sig selv kan gøres til genstand for påstand om passivitet. 5. Tvist om SU-bestemmelser Sager om forståelse af SU-bestemmelserne behandles i henhold til tvistløsningsreglerne i SUbestemmelserne. 6. Opsigelse Denne aftale kan opsiges som en særaftale. Rødovre, den 29. februar 2008 For er 8

9 om Industriens udannelses- og samarbejdsfond 1. Industriens uddannelses- og samarbejdsfond Idet De Gule Sider A/S ikke er medlem af Dansk Industri, er parterne enige om at suspendere indbetalingen til Industriens uddannelses- og samarbejdsfond, jf. Funktionæroverenskomstens 26 stk. 2. Det i Funktionæroverenskomsten nævnte vederlag til tillidsrepræsentanter udbetales af De Gule Sider A/S direkte til tillidsrepræsentanterne, jf. særskilt protokollat herom. Det resterende beløb efter tillidsrepræsentanterne har fået deres vederlag, som ellers skulle være indbetalt til Industriens uddannelses- og samarbejdsfond, indbetales i stedet som et supplerende beløb til De Gule Sider A/S kompetenceudviklingskonto, jf. protokollat om kompetenceudvikling. 2. Opsigelse Dette protokollat kan opsiges efter Funktionæroverenskomstens 23. Rødovre, den 29. februar 2008 For er 9

10 om DA-barselsfond 1. Barselsfond Med mindre andet aftales, er De Gule Sider A/S og enige om, at De Gule Sider A/S er omfattet af DA-barselsfond. Rødovre, den 29. februar 2008 For er 10

11 om kompetenceudvikling 1. Lokalt uddannelsesudvalg samt lokal administration af midler til kompetenceudvikling De Gule Sider A/S og er enige om at etablere et uddannelsesudvalg, som senest pr. 1. april 2008 etablerer en kompetenceudviklingskonto iht. Funktionæroverenskomstens 25 stk. 7 litra c, jf. tillige Organisationsaftale mellem Dansk Industri og CO-industri om Kompetenceudviklingsfond. 2. Bidrag De Gule Sider A/S indbetaler fra 1. april 2008 det til enhver tid i henhold til Funktionæroverenskomsten nævnte beløb til kompetenceudviklingskontoen i De Gule Sider A/S. 3. Ændring af forudsætninger Hvis en af forudsætningerne for virksomhedskontoens opretholdelse, jf. Organisationsaftalens punkt 5 litra b, ikke længere er til stede, er parterne enige om, at der med mindre andet aftales, foretages indbetaling til den mellem LO og DA etablerede fond, i overensstemmelse med Mæglingsforslag fra forligsmanden af 6. april 2007, Punkt C, Kapitel VIII., samt evt. senere bestemmelser aftalt mellem LO og DA. 4. Uddannelsesudvalg og kompetenceudviklingsstøtte Uddannelsesudvalget fastsætter de overordnede rammer og prioriteringer for anvendelsen af midlerne på kompetenceudviklingskontoen, herunder kriterierne for tilskud, som ikke må ikke stride imod overenskomstens bestemmelser. Uddannelsesudvalget består af repræsentanter fra De Gule Sider A/S og de lokale tillidsrepræsentanter efter en ligelig fordeling. Med mindre andet aftales 2 repræsentanter fra hver side. De Gule Sider A/S stiller sekretær til rådighed. Med hensyn til de uddannelser, medarbejderne kan ansøge om, henvises til Funktionæroverenskomstens 25, stk Tildeling Indenfor rammerne af pkt. 4, kan medarbejderne ansøge om tilskud. Uddannelsesudvalget bærer det overordnede ansvar for kriterierne for fordeling af midlerne, jf. pkt. 4. Det er en forudsætning for, at der kan tildeles tilskud, at der er midler til rådighed på kompetenceudviklingskontoen. Uddannelsesudvalget kan beslutte, at der opsamles midler på kontoen til brug ved fremtidige uddannelsesaktiviteter. er 11

12 Uddannelsesudvalget vurderer, om ansøgningen ligger indenfor de af uddannelsesudvalget fastlagte kriterier og rammer, og tildeler på det grundlag tilskud. 6. Behandling af afslag Hvis der gives afslag, har medarbejderen ret til at få en begrundelse, og tillidsrepræsentanten kan, efter afslaget har været til høring i uddannelsesudvalget, kræve sagen fagretligt behandlet. Sagen kan dog ikke videreføres til faglig voldgift. 7. Opsigelse Aftalen kan opsiges efter Funktionæroverenskomstens 23 med to måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Rødovre den 29. februar 2008 For er 12

13 om Fritvalgs Lønkonto Nedenstående parter har d.d. indgået følgende aftale: Parterne er enige om følgende fravigelse af Funktionæroverenskomstens 4. Fritvalgsbidrag mv. Det i Funktionæroverenskomstens 4, stk. 1, nævnte beløb udbetales sammen med medarbejderens månedlige løn, som et fritvalgsbidrag, der hverken er pensionsgivende eller indgår i opgørelsen af ferieberettiget løn. Medarbejderen kan dog ved skriftlig henvendelse til HR-teamet anmode om at fritvalgsbidraget i stedet indbetales til medarbejderens pensionsordning hos PFA. Medarbejderen kan ligeledes ved skriftlig henvendelse til HR-teamet inden ferieårets start anmode om, at en eller flere feriefridage udbetales sammen med medarbejderens løn, som et fritvalgsbidrag, der hverken er pensionsgivende eller indgår i opgørelsen af ferieberettiget løn. Medarbejderen kan dog samtidig anmode om, at det yderligere fritvalgsbidrag i stedet indbetales til medarbejderens pensionsordning hos PFA. Feriefridage som hverken er udbetalt eller afholdt afregnes jævnfør Funktionæroverenskomstens 12, kap. II, stk. 11, litra e. Kompensationen er hverken pensionsgivende eller indgår i opgørelsen af ferieberettiget løn. Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft 1. januar Opsigelse Aftalen kan opsiges efter Funktionæroverenskomstens 23 med to måneders varsel til en 1. maj. Lokalaftale Parterne er enige om, at nærværende protokollat kommer til at indgå som en lokalaftale i det mellem parterne foreliggende overenskomstgrundlag med ovennævnte formulering. Rødovre, den 11. december 2007 Sign. Sign. For er 13

14 om Vederlag til tillidsrepræsentanter Nedenstående parter har d.d. indgået følgende aftale: Aftalen supplerer Særaftale IX og Funktionæroverenskomstens 20. Vederlagets udbetaling Nedenstående parter er enige om, at vederlaget til tillidsrepræsentanterne udbetales på anden vis, end den i Funktionæroverenskomsten angivne, da De Gule Sider A/S ikke er medlem af Dansk Industri og derfor ikke indbetaler til Industriens Uddannelsesfond. Betalingen af det årlige vederlag sker derimod direkte til tillidsrepræsentanterne, med en fjerdedel af vederlaget med lønudbetalingen i den sidste måned i hvert kvartal. Betalingen vil fremgå af tillidsrepræsentanternes lønseddel som en særlig lønart, således at det tydeligt fremgår, hvad vederlaget er samt at dette ikke er pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft 1. december 2007 med virkning for udbetalingen af vederlag til tillidsrepræsentanter i 4. kvartal Opsigelse Aftalen kan opsiges efter Funktionæroverenskomstens 23. Lokalaftale Parterne er enige om, at nærværende protokollat kommer til at indgå som en lokalaftale i det mellem parterne foreliggende overenskomstgrundlag med ovennævnte formulering. Rødovre, den 11. december 2007 Sign. Sign. For er 14

15 om bidrag til tillidsrepræsentanttid I tilknytning til protokollat af 30. januar2001 om FIU og Industriens Uddannelsesfond samt særligt TKF-bidrag om, at Pr. 1. januar 2008 afløses betalingen af et beløb på 0,20 kr. pr. time, hvis udmøntning aftales nærmere mellem de lokale parter TDK TKF (nu De Gule Sider A/S og ), er parterne enige om, at udmøntningen skal ske som tilskud til fagligt arbejde i De Gule Sider A/S eller særlige foranstaltninger over for medarbejderne (oprettelse af særlige fonde el. lign.) Dette protokollat falder bort, hvis der er opnået enighed herom. Rødovre, den 29. februar 2008 For er 15

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne om lønregulering pr. 1. marts 2010. 1. Lønregulering Med virkning fra 1. marts 2010 foretages for medarbejdere ansat pr. 1. marts 2010 en generel

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.)

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.) Den 7. marts 2017 OK17: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag Vi vil her gennemgå den betydning, som industriforliget har for TDC-ansatte på det såkaldte tilpassede

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever ** NYT**= NYT i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere