Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet. Projektrapport Juni 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet. Projektrapport Juni 1999"

Transkript

1 Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet Projektrapport Juni 1999

2 Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet Maene Nie en, Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørshom 1999

3 Tite Rapport kategori Forfatter Dato for udgivese Copyright Sagsnummer Sagsnavn ISBN Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet ProjckrappOt' Maene Niesen, Jan de W i Juni 1999 Dansk Gasteknisk Center ais 7 J 9.83; H:\719\83\rapport\Virkningsgradsændring projcktrap.doc Gaskvaitet For ydeser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk C eit/r a/s ( DGC) gædt! r: ar DGC er ansvarig i henhod ti "Amindeige beseemmeiser for rek11isk rådgivning & bistand (ABR 89) ", som i øvrigt anses for vedtager for opgaven. at erstatningsai1svtretforfej,forsømmeser eer skader overfor rekvirenten eer tredjemand gæder pr. cmsvarspådragende fej eer forsømmese og atid begrænses ti 100% af det vederag, som DGC har modtaget for den pågædende ydese. Rekvirenten hoder DGC skejdesøs for ae w b. udgifter og erstatningskmv. der miffe overstige DGC's hæftese. at DGC ska- uden begrænsning - omevere egne yde.1er i forbindese medfej o x forsc->mme.\'er i DG C's materiae. Jui 1997

4 DG C-rapport Indhodsfortegnese Side 1 Indedning ~ Baggrund og fonnå Udførese Forud retninger Udførte ana y er Anay er generet Ændret ast Ændret tændingsind tiing Drift Økonomi Konkusion Reference.Iiste O Biag 1. Modebeskrive e 2. Gas ammensætning 3. Metanta dansk naturgas 4. Økonomi ke anayser, biagsmateriae

5 DGC-rapport 2 1 Indedning 1.1 Baggrund og formå I forbindeise med introduktion af naturgas fra Syd-Arne fetet har indstiings- og driftsmæssige ændringer af gasmotorbaserede kraftvarmeanæg været drøftet. Anayserne i denne rapport er udført med sigte på at afdække, hviken indfydese evt. indstiings- og driftsmæssige ændringer afedt af gaskvaitetsændring har på totavirkningsgrad samt driftsøkonomi for et gasmotorbaseret KV -anæg. 1.2 Udførese Der er opstiet en beregningsmode (Biag ) væsentigst ti anayse af, hvoredes indstiingsmæssige ændringer påvirker totavirkningsgraden. Med denne mode er foretaget en række virkningsgradsberegninger for henhodsvis et og 3 MWe gasmotoranæg. De indstiingsmæssige ændringer på seve motoren, der igger ti grund herfor. er baseret på afprøvningsresutater for aktuee motortyper (b.a. /41). Der er på basis af diskussion med førende motoreverandører samt itteraturangiveser opstiet beregnings-cases, der afspejer de ændringer, der måtte kunne komme på tae i reation ti bebudede ændringer pr. jui 1999 af naturgaskvaiteten. Projektarbejdet er udført for gasseskabernes særige gaskvaiitetsgruppe. Arbejdet er udført af Maene Niesen, Jan de Wit, DGC. Leif B. Jensen, Naturgas Midt-Nord, har medvirket ved de økonomiske anayser. Erik Funck, HNG, har som gasseskabsansvarig fugt arbejdet. ~~m, 1 i1999 ~~~ Projekteder Afd. for Gasanvendese ~~~ /.BJarne Spiege6:-nier Afdeingschef Afd. for Gasanvendese

6 DGC-rapport 3 2 Forudsætninger Der er opsti et en energibaancemode (Biag ) ror KV-enheden. I modeen inddees varmetab i henhodsvis konstante og ydesesafhængige tab. A varmeoverførse ti køe-/fjernvarmekreds er beregningsmæssigt henagt ti røggas/vand varmevekser. Modeen bygger på, at man udfra kendskab tj) en referencesituation kan foretage omregning ti andre driftssituationer, forudsat at e virkningsgrad i ny driftssituation er kendt. Omregning meem forskeige driftspunkter foretages ved den for varmeveksere ament anerkendte e-ntu metode (/5/ og /8/).

7 DGC-rapport 4 3 Udførte anayser 3.1 Anayser, generet De i referenceisten opistede kider (I/, /2/,/3/ og 171) angiver føgende i reation ti motorindstiing og gaskvaitet, såfremt man ønsker at fasthode hidtidig margin med bankning: Fad i metanta på 5 modsvares af højst o tændingsændring Fad i metanta på 5 modsvares af astreduktion på højst 5% Dvs. den generet varsede (/9/) sænkning af metanta på ca. 2 modsvares såedes forventeigt af 0,4 o tænding eer ca. 98% ast. Særig forsyning, dvs. gas med metanta 62 (/9/), modsvares forventeigt af 2 tændingsændring 90% ast Yderpunktet i anayserne tager såedes udgangspunkt i "worst case", indstiingsmæssige ændringer med sigte på 00% forsyning med Syd-Arne gas. 3.2 Ændret ast Figur a og b viser e-, varme- og totavirkningsgrad ved varieret ast af typisk og 3 MW e gasmotor. Ved deast fader evirkningsgraden, varmevirkningsgraden stiger, og totavirkningsgraden er næsten konstant. Bemærk at beregningerne er udført ned ti 85 % ast, hvor 90% ast vurderes ti at være tistrækkeig ved forsyning udeukkende med Syd-Arne gas.

8 DG C-rapport 5 Virkmngsgrod (%] 90 r , T Totowknngsgrad ~---~----~ ~---~----~ 70~----~ ~~ ~ ssr ~r ~ T ~ ~, 40~ Varmew1<n1ngsgrad 36=====r=~~--i-----t_ Etvorknongsgrad ~ +-~~~~+-~~~~~----~~ Last(% af fudast J Figur a Virkningsgrader ved ændret ast ( MW e motor) Vf<nngsgrad (%) ~ - t j Tuawko\mgsgrnd G ~ Varmevirkningsgrad Evu~rongsgrad ~ 85 Figur b Last(% atudost J Virkningsgrader ved ændretast (3 MWe motor) 3.3 Ændret tændingsindstiing Figur 2a og 2b viser e-, varme- og totavirkningsgrad ved tændingsreguering ar typisk og 3 MW c gasmotor. Det f remgår. at ved tændingsreguering ses, i ighed med, hvad der gæder ror astreduktion. at evirkningsgraden, fader, varmevirkningsgraden stiger, og totavirkningsgraden er næsten konstc:mt.

9 DG C-rapport 6 Virkningsgrad(%) Totavrk)ngsgrad ,0 19, t ,0 20,5 21,0 2 1,5 Tænding t BTDC) ~ E:vr~nngsgrad 22,0 --T ændngsjus\oring ved begyndende?ankng Figur 2a Virkningsgrader ved tændingsreguering ( MWc motor) VIrkningsgrød (%] ~ - r ' -- t Totruw knngsgrad , V;~rmevrknfngsgro r--: 20,0 20,S 21,0 21,5 22,0 Tænding ("BTDC) --Tændngsjus.erng vod bogyndonde bankning d Figur 2b Virkningsgrader ved tændingsreguering (3 MWe motor)

10 DGC-rapport 7 4 Driftsøkonomi Der er foretaget økonomiberegning i tiknytning ti de virkningsgradsberegninger, der er udført for MW e gasmotoranægget Anægget er udagt ti ca årige fudastdriftstimer, er e- og fjernvarmeproducerende og er tikobet en varmetank på c a. 500 m 3, svarende ti c a. 10 timers fudast varmeproduktion. Der produceres e efter 3-eds tarif. Økonomiberegningen er foretaget ved hjæp af edb-programmerne KV Design samt KV -Budget (/6/). Disse programmer beregner på reaistisk og systematisk vis driftsforøb og driftsøkonomi for en given driftsstrategi over et normaår. Beregningsforudsætninger (inddata) og resutater fremgår af Biag 4. Pågædende MW e ean-bum gasmotoranæg har en årsomsætning på i at ca. 5 mio. DKK. Der er foretaget beregning af indfydese fra astreduktion eer tændingsforstiing svarende ti den forventede naturgassammensætning efter jui 1999 samt i forbindese med forsyning udeukkende med Syd-Arne gas (unorma forsyning). Last Årsresutat forhod ti Bemærkning omsætning (%) 100% O (reference). Nuværende gaskvaitet 98% ~ DKK -;- 0,36 Ny gaskvaitet 90% ~ DKK 1 ) -7-1,8 Udeukkende Syd-Arne gas ) Svarer ti ca. 250 DKK pr. dag. Leverance af denne karakter forventes mindre end % af tiden, evt. geografisk begrænset. Nedenfor ses den driftsøkonomiske indfydese, såfremt motoren tipasses gaskvaitet ved tændingsforstiing.

11 DG C-rapport 8 Tændings- Arsresutat forhod ti Bemærkning indstiing omsætning (%) Udg. situation O (reference) - Nuværende gaskvaitet DKK -7 0,07 Ny gaskvaitet DKK 1-7 0,34 Udeukkende Syd-Arne gas ) Svarer ti ca. 45 DKK pr. dng. Leverance uf denne karakter rorventes mindre end % af tiden. evt. geografisk begrænset. Det fremgår af de driftsøkonomiske ana y er, at ændring af tændingsind tijing har væsentig mindre indfydese end a treduktion på det økonomi ke årsresutat. Der er udført beregning med prisforhod gædende for såve kraftvarme i forbinde! e med fjernvarmeforsyning som for anæg ti industrie kraftvarme. Sevom der for n V ga. priser mv. kan optræde m re individuee gasprisforhod, fås h r amme resuta t for de 2 anæg:typer. Dette kyde at økonomiberegningen afdækker ændring for det en k te anæg. Denne vi væsentigst afhænge af ændret indtægt på eafregningssiden. Uddybning vedr. økonomj samt tihørende beregning udskrifter kan ses i rapportens Biag 4.

12 DG C-rapport 9 5 Konkusion Der ses ikke væsentig ændring af totavirkningsgrad i driftssituationen ved sev betragteig ændring af ast og/eer tænding. Ved de ændringer af en motors driftspunkt, som kan komme på tae i forbindese med den kommende gaskvaitet 1, vi e virkningsgraden kunne fade 0,5-0,6%-point, varmevirkningsgraden øges op ti 0,6%-point, og totavirkningsgraden vi være næsten uændret (et fad på op ti 0,2%-point). Driftsøkonomiske anayser viser, at man for et MW e ean-bum gasmotorbaseret KV-anæg vi kunne forvente et reduceret driftsresutat på meem DKK og DKK pr. år, afhængigt af om man tipasser sig den forventede gaskvaitet ved ændring af tændingsindstiing eer ved astreduktion. Årsomsætning for et sådant anæg er ca. 5 mio. DKK. De nævnte ændringer i driftsresutatet udgør såedes henhodsvis 0,7%o og ca. 3,5%o af årsomsætning. Ved undtagesesvis forsyning udeukkende med Syd-Arne gas vi der kunne forventes indstiingsmæssige ændringer, som fører ti driftstab på meem DKK pr. dag, svarende ti henhodsvis tændingsforstiing eer astreduktion for pågædende MW e anæg. 1 Forudsat at asten regueres ned ti90%, eer at der tændingsregueres op ti 2, svarende ti ren Syd-Arne gasforsyning.

13 DG C-rapport 1 O 6 Referenceiste. WartsiHi/VTT Energy: "Metaaniuvun vaikutus aihaseos-kaasumoottorin paamistapahtumaan ja paastoihin" (Tests with Methane Number 70, 80, and 96, compression ratio 12), Wartsia SG 34, MAN Augsburg, W. Kaunig: "Motor fi.ir jeden Brennstoff', Energie 4/33, Jenbacher, Hardin, Gruber, Pohberger und Lutz: "Einfuss wechsender Methanzahen auf das Betriebsverhaten von Magergasmotoren", J. de Wit (DGC), O. Christensen (DTU): ''Various Parameters Infuencing Efficiency and Emission from Highy Efficient Gas Engines", Internationa Gas Research Conference, (Devis pubiceret på dansk i "Fjernvarmen 2/97"). 5. Andersen, A.; Rasmussen, S.I.: "Varmetransmission", Danmarks Ingeniør Akademi Edb-programme fra Mijø- og Energidata, NOVI Aaborg. -KV Design (5.26), oktober KV Budget (2.90), marts Opysninger fra motoreverandørerne Ustein Bergen og Jenbacher ved DFF-møde Hansen, L.A. ; Søtoft, P.; "Kemiske Enhedsoperationer", Akademisk Forag, 4. udgave, 2. opag, DONG's hjemmeside (WWW.DONG.dk) samt skrivese "Fremtidig gaskvaitet" af november 1998.

14 DG C-rapport 11 Modebeskrivese BILAG 1 Forudsætninger for beregning Et gasmotoranægs opbygning og tihørende energistrømme antages modemæssigt i det føgende at kunne inddees, som vist i Figur. V gas H n P e Ov11 Ov12 Orø g PuHc O varme Oteor Indfyret gasvoumen Nedre brændværdi Eydese Driftsafhængigt varmetab Ikke-driftsafhængigt varmetab Røggastab Tab pga. emission af uforbrændt gas Varmeydese (fra røggas-og motorkøing) Teoretisk varmemængde ti rådighed for (varme-)udnyttese Figur Energistrømme i gasmotoranæg Modeen er opbygget såedes, at a varmeoverførse ti motorkøevand er fyttet ti røggaskedel Varmeveksing antages på røgsiden at være tvungen turbuent overførse samt at føge det traditionee e-ntu beregningkoncept (se eksempevis /5/). Varmetabene er opdet i driftsafhængige varmetab CQv 1 1, fx generatortab, adeuftkøer mv.) og ikke-driftsafhængige varmetab (Qvt2, primært overfadetab).

15 DG C-rapport 12 Som udgangspunkt for beregningerne væges kendte data for en motors fudastdrift Ud fra disse data fastægges varmetabene Qvt og Qvtz og en energibaance for hee anægget (system A). På baggrund af de kendte størreser for fudastdriften bestemmes energibaancen ved en række andre driftspunkter. Der foretages beregninger, som viser virkningsgradsmæssige ændringer i forbindese med: Lastreduktion Ændring af tændingstidspunkt Der gøres føgende antageser for bestemmese af totavirkningsgrad for anægget: Det ikke-driftsafhængige varmetab er konstant Det driftsafhængige varmetab er proportionat med eydese Beregningsgang Føgende data bør være tigængeige for beregning i udgangssituationen: a: E ydese b: Varmeydese c: Gasforbrug d: Røgtemperatur efter vekser e: Røgtab med UHC f: Røggasmængde Energibaance A Y gas x Hn- Pe- Qvanne- Qvt- Qvt2- Qrøg- QuHC =O Herudfra bestemmes Q v11 + Qv12. Varmetabene antages fordet med 1/3 som driftsafhængigt varmetab (Qvu) og 2/3 som konstant varmetab (Qvtz). I de føgende beregninger er der behov for at beregne varmeydese ved ændring af indfyret effekt mv. Ti hjæp herfor opsties for udgangssituationen en varmebaance for system B og C.

16 DG C-rapport 13 Energibaance B V gas x Hn- P e- Qteor- QuHC ~ Qvu =O Herudfra kan Qteor bestemmes. Energibaance C Qteor- Qrøg- Q vurmc - O vt2 = O Herudfra kan Q 1 eor igeede bestemme. Røggasvekser En fiktiv røgga temperatur (t 1 eor) meem motor og røgga kede kan nu beregnes ud fra: Qtcor = Y røg X p(v) X (ttcor - tr øg) For en modstrøm varmevekser med stor for kej i kapacitets trøm på primær og sekundær side opnås formemæssig forenking, idet det = Q!ktuc = Q r~or - Qnrg ) -e - UN(V(n>g) ~'") Qmnx Q ffii:< hvor Q oj<tue = V røg X C p( v) X ( t1eor - trøg) Qrnnx =Y røg X Cp(v) X (tteor- tretur) Ud fra de kendte data ved fud!<. tdrift kan <T> ()o og (UA),oo bestemmes. Ti brug for beregning i anden djjfts ituation behøves information om føgende: Eydese Ga forbrug Røgmængde (såfremt uftoverskud er ændret) Køevand temperatur (se frem t denne er ændret) UHC-tab ( åfremt dette procentu t r e; ndr t)

17 DG C-rapport 14 Der vi på basis af sidstnævnte opysninger samt forudgående (100% reference) kunne fo retages beregning ar totavirkningsgrad i den ændrede driftssituation. Varme overføringsevne (U* A.) forudsættes proportiona med reativ ændring i røgmængden i potensen 0,8.

18 DGC-rapport 15 Gassammensætning BILAG 2

19 . DG C-notat ~-~----':::..- Gaskvaitet: "Norma" Forventede gennemsnitige sommer- og vintergaskvaiteter i Danmark fra Brændværdier er angivet ved 25 C, 1 atm. Normakubikmeter (m 3 n) refererer ti ooc, 1 atm. Enhed Sommer Vinter Metan CH4 %-vo Ean ~H s %-vo Propan Ca Ha %-vo Norma-butan n-g4h1o %-vo Iso-butan i-c4h1o %-vo Norma-pentan n-gsh12 %-vo so-pentan i-csh12 %-vo Hexan og tungere ku- C e+ %-vo brinter Nitrogen N2 %-vo Kudioxid co2 %-vo Moekyvægt kg/km o Øvre brændværdi MJ/m"n Nedre brændværdi MJ/m"n Wobbeindeks MJ/m"'n Reativ massefyde Massefyde kg/m"n Luftbehov (/...=1) m"n/m"n gas ) Levering forventes> 99% af tiden.

20 DG C-notat....., :,... B Gaskvaitet: "Særig Forsyning" Muig gaskvaitet under særige forsyningssituationer fra Brændværdier er angivet ved 25 C, 1 atm. Normakubikmeter (m 3 n) refererer ti ooc, 1 atm. Enhed Særiig forsyningssituation Metan CH 4 o/o-vo Eta n ~Ha o/o-vo Propan CaHa o/o-vo Norma-butan n-c.h,o o/o-vo Iso-butan i-c.h, 0 o/o-vo Norma-pentan n-csh12 o/o-vo so-pentan i-csh12 0 /o-voi Hexan og tungere kubrinter c8+ o/o-vo Nitrogen ~ o/o-vo Kudioxid co2 o/o-vo Moekyvægt kg/km o Øvre brændværdi MJ/m"n Nedre brændværdi MJ/m~n Wobbeindeks MJ/m~n Reativ massefyde Massefyde kg/m"'n Luftbehov (A-=1) m"nm"n gas Levering forventes <1% af tiden, evt. geografisk begrænset

21 DG C-rapport 18 Metanta, dansk naturgas BILAG 3

22 Maj 1999 Gaskvaitet Metanta, dansk naturgas 1995: 1996: 1997: 1998: Y2-75 6SY2-74 Der ses sæsonvariation, aveste metanta optræder om sommeren.

23 1198 nr7--~~~~--~----~ ~~~--~~~~~--~.~~--~ i.; ;.!..._! ~ -r: --; ~ _i ~' _..!.,_! i~i!-! ~1 -++~ /6 t---:-' --;- 1 -;--;-1 _ 1 -:---:I_...!.,_, -1---!-i_;_ =---"1"---;-!-....:_ ; r-++--:--i-~i 1~1--:-- 1 _! :..:.. 1 _~ :...;1~ !...I-H-+--:--11 ~ 7! t--:1-;---;-1-7-i-i _!!, ; _i -t-:1 I! i! i i '! ' i i i! i i i! :! ; : '. ~ ~ '! ' i : t to t t s o e Ugenummer

24 ...n "' "'-... r E - - =- -,- = E===,...:..:...- 1~-- 1-= i. :1 -: --=. --~i --: ~= == ~ - ~ =:1: -= - -:-:-:1: -- ;...-=-1: === -: : ' ]' - --=-~..:...:~ - _,: ----~ -- ; --,.. ~= ~ : : =--:-- --=.. -- :. === :.. -~:~ j~~~~.:: ~. -~:. -~1.. i j! J. --~.. ::~:~L- :. :... ~ \ : -i r:: - :.:. - I - : :.. ~:=. 1 ~---= ";.. == -=-==U..,_ ~ :::1: """7""'' : -...,:_ ==ti -_ ::.~; : :: ~.:~~ ~ f : :.:_ _o;;.;= ::: :...- ~ -~-= :. -:. -= j:;;: -i: = L- E:: - '.. ~= -=. --H -= -= =:1:... 3.~~

25 DG C-rapport 22 Økonomiske anayser BILAG 4 Der er foretaget økonomiske anayser på typisk MW e referenceanæg med udgangspunkt i virkningsgradsangiveser og -beregninger i hovedrapporten. Anægget forsyner et varmenet med en forbrugsprofi på ca. 75 % graddage - afhængigt af varmeforbrug. Der er etaberet en akkumueringstank på 500 m 3 svarende ti ca. O timers fudast varmeproduktion. Anægget er udagt for en årig varmedækningsgrad på 90%. Beregningerne er udført for at afdække forske i årsresutat. I resutatudskrifterne ses evt. forske som ændring i baanceret varmepris. Der er gennemført føgende beregningscases: Case E ydese Varmeydese Indfyret effekt Bemærkninger ) 1) 1000 kw 1500 kw 2857 kw Referencesituation 950 kw 1440 kw 2734 kw 95% af ast 900 kw 1378 kw 2609 kw 90% af ast 1000 kw 1520 kw 2882 kw 1 o tændingsforstiing Ved drift på ny "norma" gaskvaitet forventes 0,4 tændingsforstiing. ndt1ydese på årsresutatet er fundet ved ineær interpoation meem udgangssituation og ae tændingsforstiing. For drift udeukkende p8 Syd-Arne gas forvenes 2 tændingsforstiing. Indtydesen på årsresutatet er fimdet ved ineær ekstrapoaion af resutatet for o tændingsforstiing. Beregningerne er udført for både kraftvarmeanæg i forbindese med fjernvarmeforsyning og for industrie kraftvarme. Sidstnævnte væsentigst med varmeproduktion ti rumopvarmningsformål

26 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 2/17 Energi- og Naturg~ø Midt-Nord Mi1jødata s Vogmnagervej 14 KVDESI:GN 8800 Viborg Vers.: 5.26 Okt 96 Tf DGC v/ Jan de Wit Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1500/2857 Dato: Tid : Sid.e: Ref.: 1:2/05/99 9:11 ~ LBJ Hørshom OVERSIGT BEREGNINGSÅR VABMEBEBOV Fjernvarme Max. Var-meeffektbehov : : 9000 MWh/år 2528 kw DmRGIANLÆG Navn 1 : Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede Max. effekt 1000 kw-e 2000 kw-'\i'arme VARMELAGER 500 m ( 20 MWh ~ed 35.0 graders tamperaturforske~) VARKEPRODUtTXON Produktion An1æg (KWh) 1 : ~ 7.94 Dækningsgrad (%) :I a.t 9000 ~00.0 ELPRODUXT:IOH Spidsast Højast La.v1aat :x: a1t Anæg (MWh) (KWh) (MWh) (KWh) DR:IP'TST:IMBR Spidsast Højast Lavast x a. t Anæg Timer : ~240 2 : 321 Time :r Timer Time :r: BRÆNDSELSPORBRUG An. æg : 2 : Energi. (KWh) 1.563~ = I at Mangde Nm Nm3 Naturgas Naturgas

27 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 3/17 Energi- og Mijødata's tvdes:ign Vers.; 5.26 Okt 96 DGC v/ Jan de Wit Naturgas Midt-Nord Vognmagervej Viborg Tf Dato: 12/05/99 Tid ; 9:11 Side: 2 Ref.: LBJ Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1500/2857 TARIFPERrOD ER. ELSAM Spidsast Højast Lavast : 1302 timer/ir : 2381 tijer/år : 5077 timer/år STYRINGSSTRATEGI Produktion~n prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast. Spids.ast Ht2Jjast Anæg : L 2 2 : D 4 4 La Ha p~oduoara ti1 1ager D: Deaøt ti1adt Lavast 3 4 STARTER Anæg 1 :.2 : Anta1 starter

28 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 4/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mi1jødata s Vognmagervej 4 KVDESIGN 8800 Viborg Vers.: 5.26 Okt 96 Tf Dato: Tid : Side: Ref.: 12/05/99 9:14 1. LBJ DGC v/ Jan de Wit Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 Hørshom OVERSIGT BEREGNINGSÅR VARMEBEHOV Fjernvarme Max. Varmeeffektbehov : 1999 : MWh/år 2528 kw ENERG:r.ANLÆG Navn : Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede VARMELAGER 500 æ3 ( 20 MWh ved 35.0 aradørs temperaturforske) Max. effekt 950 kw-e 2000 kw-varme VARMEPRODUKTION Anæg : 2 : Produktion (KWh) Ditkningsgrad (%) :I at ELPROD'CtT:XOH Spidsast Højast La.v1ast I ' at Anæg 1 : (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) DRX.I'TST:IMER Spidsast Høj.ast Lavast An1æg : 2 : Timer Timer Timer I at Timer 56. B 2276 BRÆNDSELSFORBRUG Energi. An1æg (MWh) ~ : 153.~ = 2 : 1035 ~ I at Mængde 13~2611 Nm Nm3 Naturgaa Naturgas

29 : :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 5/17 Energi- og Mijødata's KVDESI:GN Vers.: 5.26 Okt 96 DGC v/ Jan de Wit Naturg~ø Midt-Nord Vogmnagervej Viborg T1f Dato: Tid : Side: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:14 2 LBJ TARIFPERIODER ELSAM Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 Spidsast Højast Lavast : 1302 timer/år : 2381 timer/år : 5077 timer/år STYRINGSSTRATEGI Produktionen prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast..Spids ast. føjast AJ:æg : L : D 4 4 LJ Ka producere t~1 D: Deast tiadt Lavast 3 4 STARTER Anæg 1 ' 2 : Ata starter

30 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 6/17 Energi- og Natu~gas Midt-Nord Mijødata's KVDES:IGN Vognmagervej Viborg Ver s.: 5.26 Okt 96 Tf DGC v/ Jan de Wit Dato: Tid : Si.de: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:16 LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 3-900/1378/2609 OVERSIGT BEREGNINGSÅR VARMEBEHOV Fjernvarme Kax. Varm.ee.f f aktbehov : 1999 o. o 9000 MWh/år 2528 kw Navn 1 Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede Max. effeskt 900 kw-e 2000 kw-varme VARMELAGER 500 m3 ( 20 MWh ved 35.0 gradørø temperaturforske) VARMEPRODOXTION Produktion An~IIB9 (MWh) : : 1096 Dækningsgr;:~d (") I a~t ELPRODmtT.I:ON Spidsast Højast Lavast :r a1t Anæg {KWh) : (MWh) (MWh) (KWh) DU:FTST:IM!:R Spidsast B'tDjast Lavaot I: at Anæg Timer. : ~240 2 : 433 Timer Timer Timer BRÆNDSELSFORBRUG Energi A%11æg (KWh) : : 12~8.. I at Mængc1e Nm Nm3 Naturgas Naturgas

31 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 7/17 Ene:J:gi- og Mijødata's KVDES:IGN Vers.: 5.26 Okt 96 Naturgas Midt-Nord VogiU!a.gervej Viborg Tf Dato: Tid : B1de: Ref.: 1.2/05/99 9:16 2 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom TARIFPERIODER EL SAM Spidsast Højast Lavast Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 3-900/1378/2609 : 1302 timer/år : 2381 timer/ir : 5077 timer/år STYRINGSS"'RATEG:I Produktionen prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast. Anæg : L 2 : D Spidsas t. 4 La MB produaara ti ager D: Deast tiadt Højaet 2 4 Lavast 3 4 STARTER Anæg : 2 : Anta starter ~67 25

32 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 8/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mijødata ø KVDES:IGN Vognmagervej Viborg Vers.: 5.26 O~t 96 Tf DGC v/ Jan de Wit Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /~520/2882 Dato: Tid : Si.de: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:19 LBJ OVERSIGT BEREGNINGSÅR VAIUIEBEBOV Fjernvarme Max. Varmeeffektbehov : MWh/år 2528 kw ENERGIANLÆG Havn 1 ~ Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede VARMELAGER 500 m3 c 20 MWh ved 35.0 araders temperaturforske) Max. effe~t 1000 kw-e 2000 kw-varme -varmeprodujc''ion Produktion An1mg (IIWh) t 745 Dækningsgrad (%) :I a~t ELPROD'OKTJ:ON Spidsast Højast Lavast :r at Anæg (MWh) : (MWh) (MWh) (MWh DR:I"TST:IMEK Spidsast Bøjast Lavast I at Anæg Timer : : 299 Timer Timer Timer BRÆNDSE~SFORBRUG!!inergi Mwgde Anæg (MWh). : Nm3 2 : 827 = Nm3 Naturgas Naturgas I at 16480

33 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 9/11 Energi- og Mijødata s J.tVDESI:GN Verø.: 5.26 Okt 96 DGC TARIJ'PERIODER EL SAM Spidsast Højast Lavast v/ Jan de Wit Naturgas Midt-Nord Vognmagervej Viborg Tf Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1520/2882 : ~302 timer/år : 2381 timer/år : 5077 timer/år Dato: Tid : S1de: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:19 :z LBJ STYi:INGSSTRATEG'I Produktionen prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast. Spidsast Højaet Anæg 1 : L 2 2 : D 4 4 L: Må produaara ti 1aaer D: Deast tiadt Lavast 3 4 STAaTER Anæg 1 a 2 : Anta øtarter ~80 20

34 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; #10/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mijødata s Vognmagervej 14 tvbudget 8800 Viborg Vers.: 2.90 Mar 98 Tf Dato: Tid : Side: Raf.: 12/05/99 9:32 1 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1500/2857 RæSULTATOPGØRBLSB for Regnskabsåret. Jan Dec DRI:FTS :INDTÆGTER PORBRUGSAPG%PTER 9000 MWh * :I ALT ~ORBRUCSABGXFTER å kr SALG AF BL kwh Spidsast kwh Høj1aøt kwh Lavast * :I ALT SALG AF EL å å å kr kr kr ""O RI: PTS :thi)t.egtbr :I A L T D R ~ F T S U D G :I PTBR BRÆNDSELSFORBRUG Naturga& Fjernvarme Ti varmeproduktion Nm3 i Nm3 å Nm3 å Nm3 å '"i1 eproduktion Nm3 ' * X ALT BRÆNDSELSPORBRUG DRIFT OG VEDLIGEHOLD kr kr kr kr kr J Motor uden kat. * X ALT DRIFT OG VEDLIGEBOLD AFSKRIVNINGER Energianæg: Motor uden kat. * I ALT AFSKRrv.N:INGER ~ D R I P T S U D G ~ F T E K A L T ** R E S U L T A T A P O R D Z H ~ R D R Z F T " : NANS X ERINGSUDG:I FTER Lån: Obigationsån Renteudg1ft pa 11kv1dbeho1dDing: F :I NANS :IER:INGSUDG:IFTER o

35 : 51 ;NATURGAS MIDT~NQRD B 72 7 B ; # 11/1 7 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mi.jødata ø 'Yognmagervej 1.4 KVBUDGET 8800 Viborg Vers.: 2.90 Mar 98 T1f DGC v/ Jan de Wit Dato: Tid : Side: Ref.: Hørshom 1.2/05/99 9:32 2 LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet -.000/1500/2857 ** A R E T s RESULTAT BALANCE pr. 31. Dec ANLM.C::.SAZ:'':VRR ENERGIANL.I!G Motor uden kat. * :I ALT EHERGIAHL.I!G ØVR:IGB ANLÆGSAXT:IVER * I ALT ØVR:IGE.ANL.!GSAXTIVER *ANLÆGSAKTIVER OMS.ITN:INGSAXT:IVBR VARELAGER -* :I ALT VARELAGER LIKVIDBEBOLDNXHG * I ALT L:IXVIDBRØOLDNI.NG ØVR:IGJ!: OKS.II''N:NOSAXTJ:VER * :I ALT ØVRIGE OMSÆTNI.NGSAXT:IVER * O M S Æ T N I N G S A K T % V B R ** A t T I V B R I A L T EtBNXAPITAL GRUNDKAP :IT AL * I ALT GRUNDXAP:ITAL * EGENitA P I T AL B ENL.I!GG B L s E *HENLÆG GB L s R E R * * * * * * * * * o G GÆLD RESTGÆLD PÅ LÅN Obigationsån PÅ * I ALT RBSTG.ELD ANDEN G.ELD * I ALT ANDEN G.EtaD * G.E L D ** P A S S :I V E R I LÅN ALT ~

36 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; #12/17 Energi- og Mi.jødata s KVBUDG:E'' Vers.: 2.90 Mar 98 DGC v/ Jan de Wit Naturgas Midt-Nord Vognmagervej Viborg Tf Dato: Tid : S:.c1e: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:33. LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 for Regnskabsåret 1. Jan ~. Dec RESULTA~OPGØRBLSB DR:IPTSXNDTÆGT:!R FORBRUGSAJ"GIF''ER 9000 MWh * X ALT FORBRUGSAFGIFTER SALG AP BL knh Spidøast kwh Højast kwh Lavast * I AL'' SALG AF EL ' å ' å kr kr kr kr ~ *PR:t"'"SJ:)fD''ÆGTER X A L T D R X F T S U D G J: P T E R. -BRÆNDSELSFORBRUG Naturgaø : Fjernvarme Ti va~eproduktion Nm3 a Nm3 i Nm3 å Nm3 å T:.1 c1produkt:.on Nm3 * I ALT BRÆNDSELSPORBRUG DR:IFT OG VEDL:IGEHOLD kr kr kr kr kr Motor uden kat. * I ALT DR:IP~ OG VEDLIGEHOLD APStRIVNIN'GBR Energianæg: Motor uden kat. * : ALT AFBKRJ:VN:u«)ZR 3~~ D R I F T 8 U D G J: P T Z R ALT 4.3G4.:.GS RESULTAT AF ORDXHÆR. DRJ:PT P X N A N S :I E R I N G S U D G J: F T E R Lån: Obigationsån Reneeudg~~t på 11kvidbehodDing; F I N A N S I E R X N G S U D G I F T E R o

37 :51 ;NATURGAS MIDT~NQRD ;#13/17 Energi- og Naturgas Hidt-Nord Mijødata s Vognmagervej.4 KVBUDGE'" 8800 Viborg Vera.: 2.90 Mar 98 Tf DGC v/ Jan de Wit Data: Tic : S1.d.e: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:33 2 LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 ** Å. R E T S RESULTAT BALANCE p~. 31. Dec ANLÆGSAKTIVER BNERG:IAHLÆG Motor uden kat. X ALT EHERGXANL.ÆG ØVRXGB ANLÆGSAKT~VBR * : ALT ØVR~GE ANLÆGSAKTIVER 111 ANLÆGSAKT :IVER OMS.ÆTHXNGSAitTIVER VARELAGER. - * I ALT VARELAGER LntVXDBEHOLDNING * I ALT LI:KVIDBEHOLDNXNG ØVRJ:QB OHS.II"n:NCSAE'':Vii:R * I ALT ØVRIGE OKB.zr:NINGSAXTIVER O M S R T N :I N a S A X T X V E R ** A K T I V E R X A L T EGENKAPITAL GRUNDIOU'XTAL * I ALT GRUNDKAPITAL *EGENKAPITAL HENLÆGGELSER * HEML.IIGGELSER GÆLD RESTGÆLD PÅ LAN O:b11.gat:1.onsån * I ALT RESTGÆLD PÅ LÅN ANDEN GÆLD * I: ALT ANnBN G.IILi '*G.I!LD ** P A S S X V E R X ALT * * * * * * * o J..OOO SISI OOO

38 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 14/1 7 Energi.- og Mi.jødata s KVBUDGET Vers.: 2.90 Mar 98 Naturgas Kidt-Nord Vognmagervej Viborg T.f Dato z Tid : Si.de: Ref.: 12/05/99 9:36 1 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 3-900/1378/2609 RESULTATOPGØRELSE for Regnskabsiret 1. Jan Dec O R I P T S I N D T Æ G T E R FORBRUGSAFGIPTER 9000 MWh ~ ALT FORBRUGSAFGIFTER å kr SALG AI' EL kwh Spidsast kwh Bøjast kwh Lavaet '* I ALT SALG AF EL.i kr a kr å kr DR:IJITS :IHDTRGTER :I A L T D R Z ~ T S U D G I P T E R -BRÆNDSELSFORBRUG Naturgas : Fjernvarme Ti varmeprodukt~on Nrn Nm3 å Nm3 å Nm3 å Ti e1p:roduktion Nm3 å * I ALT BRÆNDSELSFORBRUG DRIFT OG VEDLIGEHOLD kr kr kr 2.98~0 kr kr Motor uden kat. * I ALT DRIFT OG VEDLIGEHOLD M SKRIVNINGER Energianæg: Motor uden kat. :I ALT AFSERXVKXNGER * D R :I F T S U D G ~ ~ T E R A L T * R E S U L "'' A T A P O R D I: N B R D R :I F T F I N A N S I E R I N G S U D G I F T E R Ln: Obigationsån Renteudg~ft på ikvidbeho1dning: *FINANSIERINGSUDG:IP'TER A o

39 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;#15/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mijødata's Vognmagervej 14 KVBUDGET 8800 Viborg Vers.: 2.90 Mar 98 Tf Dato: Tid : s1.4e: Ref.: 1'2/05/99 9:36 2 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra syd Arne fetet 3-900/1378/2609 ** Å R E T S RBSULTAT BALANCE pr. 31. Dec AN'L.EGSAXTI.VBR ENERGIANLÆG Motor uden kat. * I ALT ENERGIANLÆG ØVRIGE ANLÆGSAX''IVBR * X ALT ØVRIGE ANLÆGSAKTIVER *ANL.I!GSAK''XVER OMSÆTNINGSAKTIVER VARELAGER.I: ALT VARELAGER o o * LIXVIDBEHOLDNING * I ALT LXXVIDBEHOLDNING ØVR~GE OKS~HGSAKT%VER * I ALT ØVRIGE OMSÆTNINGSAKTIVER *OMS.ÆTNJ:NC39AKT:IVER ** A K T I V E R I A L T EGENKAPITAL GRUNDKAPITAL * I ALT GRUNDKAPITAL * B G E N K A P I T A L HENLÆGGEX..SER * H E N L Æ G G E L S ~ R G X. L D RESTG.ELD PÅ LAN Ob.igat:1ons.ån * I ALT RESTGÆLD PÅ LÅN ANDEN G.ELD :I ALT ANn!R GÆLD * G.Æ L D ** P A S S ~ V E R X A L T * * * * * * * * o

40 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;#16/17 Energi- og Haturg~ø Midt-Nord Mi1jmdata s Vognmagervej 14 KVBUDGBT 8800 V1borg Vers.: 2.90 Mar 98 Tf Dato: Tid : S1c1e: Ref.: 12/05/99 9:38 ~ LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1520/2882 RESULTATOPGØRELSE for Regnskabsåret 1. Jan Dec DRIFTSINDTÆGTER PORBRUGSAFGIFTER 9000 MWh * I ALT FORBRUGSAFGIFTER SALG AP EL kwh Spidø~ast kwh Højast kwh Lavast * I ALT SALG D BL a kr o.ss3o kr å kr a. o.2230 kr 2.80? ? *DR J: FTS INDTÆGTER I A L T D R P T S U D G I 'J! T E _BRÆNDSELSFORBRUG Naturgas : Fjernvarme Ti var.=eproduktion Nrn3 a Nm3 i Nm3 å Nm3 å T~1 a~produkc~on Nm3 R kr k X' kr kr kr I ALT BRÆNDSELSFORBRUG DRIFT OG VEDLIGEHOLD Motor uden kat. * I ALT DRIFT OG VEDLIGEHOLD AFSKRIVNINGER Energianæg: Motor uden kat.,. X ALT AFSJ.OU:VN:INGE D R :I F T S U D G X F T E R A L T 3~B R:SSULTAT AP ORD:I:HiR DR:IP'" FIHANS:ERINGSUDGI FTER Lån: Obigationsån Renteudgift på 1ikvidbeho1dningc *FINANSIERXHGSUDGIFTER o

41 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; #17/17 Bne:rgi- og Naturgas Midt-Nord Mi.jødata ø Vognmagervej 14 KVBODGET 8800 Viborg Vera.: 2.90 Mar 98 T.f Dato: Tid : Side: Ref.: 12/05/99 9:38 2 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1520/2882 ** A R E T s tesultat BALANCE pr. 31. Dec ANL.ÆGSA.ET:IVER ENERGIANLÆG Motor uden kat. I ALT ENERGIANLÆG 0VR%GB AHLÆGS.AKT:tVER * J: ALT ØVRXGE ANLmSAXTIVER * ANLÆGSAKT :IVER OMS ÆTN:tNG SAKT :IVER VARELAGER - - I ALT V1RELAGER LIXVIDBEHOLDNDJG * I ALT LJ:KV:IDBEHOLDNING ØVR:IGB OMSÆTH:IHGSAXTXVBR * I ALT ØVRXGE OMSÆT.NJ:NGSAXT:IVER OMSÆTN:IHGSAXT:IVER ** A K T X V E R J: A L T EGENKAPITAL GRUNDJCAP:ITAL * I ALT GRUNDKAPITAL *EGENtAPJ:T.AL H E N L Æ G G E L S E R * H E N L ~ G G E L S E R G.ÆLD RESTGÆLD PÅ LÅN Obigations~ån * I ALT RESTGÆLD PÅ LÅN ANDEN GÆLD * I ALT ANDEN G.ÆLD * G.Æ L D ** P A S S I V E R J: A L T * * * * * * * * * o ()

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18.

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18. Biogas til nettet Torben Kvist Jensen, DGC Biogas til nettet Faseopdeling af projekt Fase 1: Rammebetingelser for afsætning af biogas via gasnettet. Projektperiode 01.04.2008-31.12.2008. Fase 2: Opsætning

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Naturgasbaseret industriel kraftvarme. Teknisk note nr. 5/1995 Juli 1995

Naturgasbaseret industriel kraftvarme. Teknisk note nr. 5/1995 Juli 1995 Naturgasbaseret industrie kraftvarme Teknisk note nr. 5/1995 Jui 1995 Naturgasbas:eret Industrie Kraftvarme.Statas o:g: fremtid Tekni sk øte ur,.5 Dansk. Gasteknisk Centør as Hørshom 19

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Integrerede Anlægskoncepter. ForskEL projekt 12380: Mobilisering af gasfyret KV til balance-og spidslastydelser

Integrerede Anlægskoncepter. ForskEL projekt 12380: Mobilisering af gasfyret KV til balance-og spidslastydelser Integrerede Anlægskoncepter ForskEL projekt 12380: Mobilisering af gasfyret KV til balance-og spidslastydelser Overblik Anlægsejernes motivation Handlemuligheder Kipprisens følsomhed overfor gaspris og

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

energypro December 2009 Udskrevet/Side :23:52 / 1 Energiomsætning, Årlig

energypro December 2009 Udskrevet/Side :23:52 / 1 Energiomsætning, Årlig Bilag 2 - VP Morsø scenarie A etape 1+2+3, 8,6 MW fra Thy Bilag 2 Beregning af Energiomsætning for Morsø scenarie A etape 1+2+3, med 1 stk El-kedel, Morsø bioenergi, 8.6 MW fra Thy 14-6-21 17:23:52 / 1

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Niels From, PlanEnergi Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Kolding, den 29. september 2016 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma >

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

Naturgasfyret IR-booster

Naturgasfyret IR-booster Naturgasfyret IR-booster Projektrapport Oktober 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk N a turgasfyret IR-boaster Oe H. Madsen

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Som et element i værktøjet til bæredygtig byudvikling, der kan ses i sin helhed på www.realdaniaby.dk/værktøj til

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s RKSK Biogasnet ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august 2011 Baggrund Ringkøbing Skjern kommune har en vision: Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Opgradering af biogas TECHNOLOGY FOR BUSINESS

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Seminar om termisk forgasning i Danmark Muligheder med anvendelse af gassen til Bio-SNG Seminar om termisk forgasning i Danmark FORCE Technology 17 november 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Muligheder

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Gasfyrede Varmecentraler

Gasfyrede Varmecentraler Gasfyrede Varmecentraler.Et 2009/2010 måleprojekt. DSM og FAU-GI projekt Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Baggrund for projektet 2 : Hvem har deltaget og finansieret

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 8 Gennemregning af 4 anlægseksempler Enopsol ApS Marts 2009 1 Fire anlæg er gennemregnet ved hjælp af beregningsværktøjet

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

C0 2 -opløsning i havvand

C0 2 -opløsning i havvand C0 2 -opløsning i havvand Projektrapport Oktober 1994 C:0: 2... opløsning i havvand Eksperimentel undersøgelse på kulfyret kraftværk Asger Nedergaard Myken Niels Bjarne Rasmussen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Gastekniske dage, Billund 23-24. maj 2017 Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Termiske forgasning input af el-varme Agenda: - Termisk forgasning: Hvad er

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere