Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet. Projektrapport Juni 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet. Projektrapport Juni 1999"

Transkript

1 Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet Projektrapport Juni 1999

2 Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet Maene Nie en, Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørshom 1999

3 Tite Rapport kategori Forfatter Dato for udgivese Copyright Sagsnummer Sagsnavn ISBN Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet ProjckrappOt' Maene Niesen, Jan de W i Juni 1999 Dansk Gasteknisk Center ais 7 J 9.83; H:\719\83\rapport\Virkningsgradsændring projcktrap.doc Gaskvaitet For ydeser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk C eit/r a/s ( DGC) gædt! r: ar DGC er ansvarig i henhod ti "Amindeige beseemmeiser for rek11isk rådgivning & bistand (ABR 89) ", som i øvrigt anses for vedtager for opgaven. at erstatningsai1svtretforfej,forsømmeser eer skader overfor rekvirenten eer tredjemand gæder pr. cmsvarspådragende fej eer forsømmese og atid begrænses ti 100% af det vederag, som DGC har modtaget for den pågædende ydese. Rekvirenten hoder DGC skejdesøs for ae w b. udgifter og erstatningskmv. der miffe overstige DGC's hæftese. at DGC ska- uden begrænsning - omevere egne yde.1er i forbindese medfej o x forsc->mme.\'er i DG C's materiae. Jui 1997

4 DG C-rapport Indhodsfortegnese Side 1 Indedning ~ Baggrund og fonnå Udførese Forud retninger Udførte ana y er Anay er generet Ændret ast Ændret tændingsind tiing Drift Økonomi Konkusion Reference.Iiste O Biag 1. Modebeskrive e 2. Gas ammensætning 3. Metanta dansk naturgas 4. Økonomi ke anayser, biagsmateriae

5 DGC-rapport 2 1 Indedning 1.1 Baggrund og formå I forbindeise med introduktion af naturgas fra Syd-Arne fetet har indstiings- og driftsmæssige ændringer af gasmotorbaserede kraftvarmeanæg været drøftet. Anayserne i denne rapport er udført med sigte på at afdække, hviken indfydese evt. indstiings- og driftsmæssige ændringer afedt af gaskvaitetsændring har på totavirkningsgrad samt driftsøkonomi for et gasmotorbaseret KV -anæg. 1.2 Udførese Der er opstiet en beregningsmode (Biag ) væsentigst ti anayse af, hvoredes indstiingsmæssige ændringer påvirker totavirkningsgraden. Med denne mode er foretaget en række virkningsgradsberegninger for henhodsvis et og 3 MWe gasmotoranæg. De indstiingsmæssige ændringer på seve motoren, der igger ti grund herfor. er baseret på afprøvningsresutater for aktuee motortyper (b.a. /41). Der er på basis af diskussion med førende motoreverandører samt itteraturangiveser opstiet beregnings-cases, der afspejer de ændringer, der måtte kunne komme på tae i reation ti bebudede ændringer pr. jui 1999 af naturgaskvaiteten. Projektarbejdet er udført for gasseskabernes særige gaskvaiitetsgruppe. Arbejdet er udført af Maene Niesen, Jan de Wit, DGC. Leif B. Jensen, Naturgas Midt-Nord, har medvirket ved de økonomiske anayser. Erik Funck, HNG, har som gasseskabsansvarig fugt arbejdet. ~~m, 1 i1999 ~~~ Projekteder Afd. for Gasanvendese ~~~ /.BJarne Spiege6:-nier Afdeingschef Afd. for Gasanvendese

6 DGC-rapport 3 2 Forudsætninger Der er opsti et en energibaancemode (Biag ) ror KV-enheden. I modeen inddees varmetab i henhodsvis konstante og ydesesafhængige tab. A varmeoverførse ti køe-/fjernvarmekreds er beregningsmæssigt henagt ti røggas/vand varmevekser. Modeen bygger på, at man udfra kendskab tj) en referencesituation kan foretage omregning ti andre driftssituationer, forudsat at e virkningsgrad i ny driftssituation er kendt. Omregning meem forskeige driftspunkter foretages ved den for varmeveksere ament anerkendte e-ntu metode (/5/ og /8/).

7 DGC-rapport 4 3 Udførte anayser 3.1 Anayser, generet De i referenceisten opistede kider (I/, /2/,/3/ og 171) angiver føgende i reation ti motorindstiing og gaskvaitet, såfremt man ønsker at fasthode hidtidig margin med bankning: Fad i metanta på 5 modsvares af højst o tændingsændring Fad i metanta på 5 modsvares af astreduktion på højst 5% Dvs. den generet varsede (/9/) sænkning af metanta på ca. 2 modsvares såedes forventeigt af 0,4 o tænding eer ca. 98% ast. Særig forsyning, dvs. gas med metanta 62 (/9/), modsvares forventeigt af 2 tændingsændring 90% ast Yderpunktet i anayserne tager såedes udgangspunkt i "worst case", indstiingsmæssige ændringer med sigte på 00% forsyning med Syd-Arne gas. 3.2 Ændret ast Figur a og b viser e-, varme- og totavirkningsgrad ved varieret ast af typisk og 3 MW e gasmotor. Ved deast fader evirkningsgraden, varmevirkningsgraden stiger, og totavirkningsgraden er næsten konstant. Bemærk at beregningerne er udført ned ti 85 % ast, hvor 90% ast vurderes ti at være tistrækkeig ved forsyning udeukkende med Syd-Arne gas.

8 DG C-rapport 5 Virkmngsgrod (%] 90 r , T Totowknngsgrad ~---~----~ ~---~----~ 70~----~ ~~ ~ ssr ~r ~ T ~ ~, 40~ Varmew1<n1ngsgrad 36=====r=~~--i-----t_ Etvorknongsgrad ~ +-~~~~+-~~~~~----~~ Last(% af fudast J Figur a Virkningsgrader ved ændret ast ( MW e motor) Vf<nngsgrad (%) ~ - t j Tuawko\mgsgrnd G ~ Varmevirkningsgrad Evu~rongsgrad ~ 85 Figur b Last(% atudost J Virkningsgrader ved ændretast (3 MWe motor) 3.3 Ændret tændingsindstiing Figur 2a og 2b viser e-, varme- og totavirkningsgrad ved tændingsreguering ar typisk og 3 MW c gasmotor. Det f remgår. at ved tændingsreguering ses, i ighed med, hvad der gæder ror astreduktion. at evirkningsgraden, fader, varmevirkningsgraden stiger, og totavirkningsgraden er næsten konstc:mt.

9 DG C-rapport 6 Virkningsgrad(%) Totavrk)ngsgrad ,0 19, t ,0 20,5 21,0 2 1,5 Tænding t BTDC) ~ E:vr~nngsgrad 22,0 --T ændngsjus\oring ved begyndende?ankng Figur 2a Virkningsgrader ved tændingsreguering ( MWc motor) VIrkningsgrød (%] ~ - r ' -- t Totruw knngsgrad , V;~rmevrknfngsgro r--: 20,0 20,S 21,0 21,5 22,0 Tænding ("BTDC) --Tændngsjus.erng vod bogyndonde bankning d Figur 2b Virkningsgrader ved tændingsreguering (3 MWe motor)

10 DGC-rapport 7 4 Driftsøkonomi Der er foretaget økonomiberegning i tiknytning ti de virkningsgradsberegninger, der er udført for MW e gasmotoranægget Anægget er udagt ti ca årige fudastdriftstimer, er e- og fjernvarmeproducerende og er tikobet en varmetank på c a. 500 m 3, svarende ti c a. 10 timers fudast varmeproduktion. Der produceres e efter 3-eds tarif. Økonomiberegningen er foretaget ved hjæp af edb-programmerne KV Design samt KV -Budget (/6/). Disse programmer beregner på reaistisk og systematisk vis driftsforøb og driftsøkonomi for en given driftsstrategi over et normaår. Beregningsforudsætninger (inddata) og resutater fremgår af Biag 4. Pågædende MW e ean-bum gasmotoranæg har en årsomsætning på i at ca. 5 mio. DKK. Der er foretaget beregning af indfydese fra astreduktion eer tændingsforstiing svarende ti den forventede naturgassammensætning efter jui 1999 samt i forbindese med forsyning udeukkende med Syd-Arne gas (unorma forsyning). Last Årsresutat forhod ti Bemærkning omsætning (%) 100% O (reference). Nuværende gaskvaitet 98% ~ DKK -;- 0,36 Ny gaskvaitet 90% ~ DKK 1 ) -7-1,8 Udeukkende Syd-Arne gas ) Svarer ti ca. 250 DKK pr. dag. Leverance af denne karakter forventes mindre end % af tiden, evt. geografisk begrænset. Nedenfor ses den driftsøkonomiske indfydese, såfremt motoren tipasses gaskvaitet ved tændingsforstiing.

11 DG C-rapport 8 Tændings- Arsresutat forhod ti Bemærkning indstiing omsætning (%) Udg. situation O (reference) - Nuværende gaskvaitet DKK -7 0,07 Ny gaskvaitet DKK 1-7 0,34 Udeukkende Syd-Arne gas ) Svarer ti ca. 45 DKK pr. dng. Leverance uf denne karakter rorventes mindre end % af tiden. evt. geografisk begrænset. Det fremgår af de driftsøkonomiske ana y er, at ændring af tændingsind tijing har væsentig mindre indfydese end a treduktion på det økonomi ke årsresutat. Der er udført beregning med prisforhod gædende for såve kraftvarme i forbinde! e med fjernvarmeforsyning som for anæg ti industrie kraftvarme. Sevom der for n V ga. priser mv. kan optræde m re individuee gasprisforhod, fås h r amme resuta t for de 2 anæg:typer. Dette kyde at økonomiberegningen afdækker ændring for det en k te anæg. Denne vi væsentigst afhænge af ændret indtægt på eafregningssiden. Uddybning vedr. økonomj samt tihørende beregning udskrifter kan ses i rapportens Biag 4.

12 DG C-rapport 9 5 Konkusion Der ses ikke væsentig ændring af totavirkningsgrad i driftssituationen ved sev betragteig ændring af ast og/eer tænding. Ved de ændringer af en motors driftspunkt, som kan komme på tae i forbindese med den kommende gaskvaitet 1, vi e virkningsgraden kunne fade 0,5-0,6%-point, varmevirkningsgraden øges op ti 0,6%-point, og totavirkningsgraden vi være næsten uændret (et fad på op ti 0,2%-point). Driftsøkonomiske anayser viser, at man for et MW e ean-bum gasmotorbaseret KV-anæg vi kunne forvente et reduceret driftsresutat på meem DKK og DKK pr. år, afhængigt af om man tipasser sig den forventede gaskvaitet ved ændring af tændingsindstiing eer ved astreduktion. Årsomsætning for et sådant anæg er ca. 5 mio. DKK. De nævnte ændringer i driftsresutatet udgør såedes henhodsvis 0,7%o og ca. 3,5%o af årsomsætning. Ved undtagesesvis forsyning udeukkende med Syd-Arne gas vi der kunne forventes indstiingsmæssige ændringer, som fører ti driftstab på meem DKK pr. dag, svarende ti henhodsvis tændingsforstiing eer astreduktion for pågædende MW e anæg. 1 Forudsat at asten regueres ned ti90%, eer at der tændingsregueres op ti 2, svarende ti ren Syd-Arne gasforsyning.

13 DG C-rapport 1 O 6 Referenceiste. WartsiHi/VTT Energy: "Metaaniuvun vaikutus aihaseos-kaasumoottorin paamistapahtumaan ja paastoihin" (Tests with Methane Number 70, 80, and 96, compression ratio 12), Wartsia SG 34, MAN Augsburg, W. Kaunig: "Motor fi.ir jeden Brennstoff', Energie 4/33, Jenbacher, Hardin, Gruber, Pohberger und Lutz: "Einfuss wechsender Methanzahen auf das Betriebsverhaten von Magergasmotoren", J. de Wit (DGC), O. Christensen (DTU): ''Various Parameters Infuencing Efficiency and Emission from Highy Efficient Gas Engines", Internationa Gas Research Conference, (Devis pubiceret på dansk i "Fjernvarmen 2/97"). 5. Andersen, A.; Rasmussen, S.I.: "Varmetransmission", Danmarks Ingeniør Akademi Edb-programme fra Mijø- og Energidata, NOVI Aaborg. -KV Design (5.26), oktober KV Budget (2.90), marts Opysninger fra motoreverandørerne Ustein Bergen og Jenbacher ved DFF-møde Hansen, L.A. ; Søtoft, P.; "Kemiske Enhedsoperationer", Akademisk Forag, 4. udgave, 2. opag, DONG's hjemmeside (WWW.DONG.dk) samt skrivese "Fremtidig gaskvaitet" af november 1998.

14 DG C-rapport 11 Modebeskrivese BILAG 1 Forudsætninger for beregning Et gasmotoranægs opbygning og tihørende energistrømme antages modemæssigt i det føgende at kunne inddees, som vist i Figur. V gas H n P e Ov11 Ov12 Orø g PuHc O varme Oteor Indfyret gasvoumen Nedre brændværdi Eydese Driftsafhængigt varmetab Ikke-driftsafhængigt varmetab Røggastab Tab pga. emission af uforbrændt gas Varmeydese (fra røggas-og motorkøing) Teoretisk varmemængde ti rådighed for (varme-)udnyttese Figur Energistrømme i gasmotoranæg Modeen er opbygget såedes, at a varmeoverførse ti motorkøevand er fyttet ti røggaskedel Varmeveksing antages på røgsiden at være tvungen turbuent overførse samt at føge det traditionee e-ntu beregningkoncept (se eksempevis /5/). Varmetabene er opdet i driftsafhængige varmetab CQv 1 1, fx generatortab, adeuftkøer mv.) og ikke-driftsafhængige varmetab (Qvt2, primært overfadetab).

15 DG C-rapport 12 Som udgangspunkt for beregningerne væges kendte data for en motors fudastdrift Ud fra disse data fastægges varmetabene Qvt og Qvtz og en energibaance for hee anægget (system A). På baggrund af de kendte størreser for fudastdriften bestemmes energibaancen ved en række andre driftspunkter. Der foretages beregninger, som viser virkningsgradsmæssige ændringer i forbindese med: Lastreduktion Ændring af tændingstidspunkt Der gøres føgende antageser for bestemmese af totavirkningsgrad for anægget: Det ikke-driftsafhængige varmetab er konstant Det driftsafhængige varmetab er proportionat med eydese Beregningsgang Føgende data bør være tigængeige for beregning i udgangssituationen: a: E ydese b: Varmeydese c: Gasforbrug d: Røgtemperatur efter vekser e: Røgtab med UHC f: Røggasmængde Energibaance A Y gas x Hn- Pe- Qvanne- Qvt- Qvt2- Qrøg- QuHC =O Herudfra bestemmes Q v11 + Qv12. Varmetabene antages fordet med 1/3 som driftsafhængigt varmetab (Qvu) og 2/3 som konstant varmetab (Qvtz). I de føgende beregninger er der behov for at beregne varmeydese ved ændring af indfyret effekt mv. Ti hjæp herfor opsties for udgangssituationen en varmebaance for system B og C.

16 DG C-rapport 13 Energibaance B V gas x Hn- P e- Qteor- QuHC ~ Qvu =O Herudfra kan Qteor bestemmes. Energibaance C Qteor- Qrøg- Q vurmc - O vt2 = O Herudfra kan Q 1 eor igeede bestemme. Røggasvekser En fiktiv røgga temperatur (t 1 eor) meem motor og røgga kede kan nu beregnes ud fra: Qtcor = Y røg X p(v) X (ttcor - tr øg) For en modstrøm varmevekser med stor for kej i kapacitets trøm på primær og sekundær side opnås formemæssig forenking, idet det = Q!ktuc = Q r~or - Qnrg ) -e - UN(V(n>g) ~'") Qmnx Q ffii:< hvor Q oj<tue = V røg X C p( v) X ( t1eor - trøg) Qrnnx =Y røg X Cp(v) X (tteor- tretur) Ud fra de kendte data ved fud!<. tdrift kan <T> ()o og (UA),oo bestemmes. Ti brug for beregning i anden djjfts ituation behøves information om føgende: Eydese Ga forbrug Røgmængde (såfremt uftoverskud er ændret) Køevand temperatur (se frem t denne er ændret) UHC-tab ( åfremt dette procentu t r e; ndr t)

17 DG C-rapport 14 Der vi på basis af sidstnævnte opysninger samt forudgående (100% reference) kunne fo retages beregning ar totavirkningsgrad i den ændrede driftssituation. Varme overføringsevne (U* A.) forudsættes proportiona med reativ ændring i røgmængden i potensen 0,8.

18 DGC-rapport 15 Gassammensætning BILAG 2

19 . DG C-notat ~-~----':::..- Gaskvaitet: "Norma" Forventede gennemsnitige sommer- og vintergaskvaiteter i Danmark fra Brændværdier er angivet ved 25 C, 1 atm. Normakubikmeter (m 3 n) refererer ti ooc, 1 atm. Enhed Sommer Vinter Metan CH4 %-vo Ean ~H s %-vo Propan Ca Ha %-vo Norma-butan n-g4h1o %-vo Iso-butan i-c4h1o %-vo Norma-pentan n-gsh12 %-vo so-pentan i-csh12 %-vo Hexan og tungere ku- C e+ %-vo brinter Nitrogen N2 %-vo Kudioxid co2 %-vo Moekyvægt kg/km o Øvre brændværdi MJ/m"n Nedre brændværdi MJ/m"n Wobbeindeks MJ/m"'n Reativ massefyde Massefyde kg/m"n Luftbehov (/...=1) m"n/m"n gas ) Levering forventes> 99% af tiden.

20 DG C-notat....., :,... B Gaskvaitet: "Særig Forsyning" Muig gaskvaitet under særige forsyningssituationer fra Brændværdier er angivet ved 25 C, 1 atm. Normakubikmeter (m 3 n) refererer ti ooc, 1 atm. Enhed Særiig forsyningssituation Metan CH 4 o/o-vo Eta n ~Ha o/o-vo Propan CaHa o/o-vo Norma-butan n-c.h,o o/o-vo Iso-butan i-c.h, 0 o/o-vo Norma-pentan n-csh12 o/o-vo so-pentan i-csh12 0 /o-voi Hexan og tungere kubrinter c8+ o/o-vo Nitrogen ~ o/o-vo Kudioxid co2 o/o-vo Moekyvægt kg/km o Øvre brændværdi MJ/m"n Nedre brændværdi MJ/m~n Wobbeindeks MJ/m~n Reativ massefyde Massefyde kg/m"'n Luftbehov (A-=1) m"nm"n gas Levering forventes <1% af tiden, evt. geografisk begrænset

21 DG C-rapport 18 Metanta, dansk naturgas BILAG 3

22 Maj 1999 Gaskvaitet Metanta, dansk naturgas 1995: 1996: 1997: 1998: Y2-75 6SY2-74 Der ses sæsonvariation, aveste metanta optræder om sommeren.

23 1198 nr7--~~~~--~----~ ~~~--~~~~~--~.~~--~ i.; ;.!..._! ~ -r: --; ~ _i ~' _..!.,_! i~i!-! ~1 -++~ /6 t---:-' --;- 1 -;--;-1 _ 1 -:---:I_...!.,_, -1---!-i_;_ =---"1"---;-!-....:_ ; r-++--:--i-~i 1~1--:-- 1 _! :..:.. 1 _~ :...;1~ !...I-H-+--:--11 ~ 7! t--:1-;---;-1-7-i-i _!!, ; _i -t-:1 I! i! i i '! ' i i i! i i i! :! ; : '. ~ ~ '! ' i : t to t t s o e Ugenummer

24 ...n "' "'-... r E - - =- -,- = E===,...:..:...- 1~-- 1-= i. :1 -: --=. --~i --: ~= == ~ - ~ =:1: -= - -:-:-:1: -- ;...-=-1: === -: : ' ]' - --=-~..:...:~ - _,: ----~ -- ; --,.. ~= ~ : : =--:-- --=.. -- :. === :.. -~:~ j~~~~.:: ~. -~:. -~1.. i j! J. --~.. ::~:~L- :. :... ~ \ : -i r:: - :.:. - I - : :.. ~:=. 1 ~---= ";.. == -=-==U..,_ ~ :::1: """7""'' : -...,:_ ==ti -_ ::.~; : :: ~.:~~ ~ f : :.:_ _o;;.;= ::: :...- ~ -~-= :. -:. -= j:;;: -i: = L- E:: - '.. ~= -=. --H -= -= =:1:... 3.~~

25 DG C-rapport 22 Økonomiske anayser BILAG 4 Der er foretaget økonomiske anayser på typisk MW e referenceanæg med udgangspunkt i virkningsgradsangiveser og -beregninger i hovedrapporten. Anægget forsyner et varmenet med en forbrugsprofi på ca. 75 % graddage - afhængigt af varmeforbrug. Der er etaberet en akkumueringstank på 500 m 3 svarende ti ca. O timers fudast varmeproduktion. Anægget er udagt for en årig varmedækningsgrad på 90%. Beregningerne er udført for at afdække forske i årsresutat. I resutatudskrifterne ses evt. forske som ændring i baanceret varmepris. Der er gennemført føgende beregningscases: Case E ydese Varmeydese Indfyret effekt Bemærkninger ) 1) 1000 kw 1500 kw 2857 kw Referencesituation 950 kw 1440 kw 2734 kw 95% af ast 900 kw 1378 kw 2609 kw 90% af ast 1000 kw 1520 kw 2882 kw 1 o tændingsforstiing Ved drift på ny "norma" gaskvaitet forventes 0,4 tændingsforstiing. ndt1ydese på årsresutatet er fundet ved ineær interpoation meem udgangssituation og ae tændingsforstiing. For drift udeukkende p8 Syd-Arne gas forvenes 2 tændingsforstiing. Indtydesen på årsresutatet er fimdet ved ineær ekstrapoaion af resutatet for o tændingsforstiing. Beregningerne er udført for både kraftvarmeanæg i forbindese med fjernvarmeforsyning og for industrie kraftvarme. Sidstnævnte væsentigst med varmeproduktion ti rumopvarmningsformål

26 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 2/17 Energi- og Naturg~ø Midt-Nord Mi1jødata s Vogmnagervej 14 KVDESI:GN 8800 Viborg Vers.: 5.26 Okt 96 Tf DGC v/ Jan de Wit Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1500/2857 Dato: Tid : Sid.e: Ref.: 1:2/05/99 9:11 ~ LBJ Hørshom OVERSIGT BEREGNINGSÅR VABMEBEBOV Fjernvarme Max. Var-meeffektbehov : : 9000 MWh/år 2528 kw DmRGIANLÆG Navn 1 : Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede Max. effekt 1000 kw-e 2000 kw-'\i'arme VARMELAGER 500 m ( 20 MWh ~ed 35.0 graders tamperaturforske~) VARKEPRODUtTXON Produktion An1æg (KWh) 1 : ~ 7.94 Dækningsgrad (%) :I a.t 9000 ~00.0 ELPRODUXT:IOH Spidsast Højast La.v1aat :x: a1t Anæg (MWh) (KWh) (MWh) (KWh) DR:IP'TST:IMBR Spidsast Højast Lavast x a. t Anæg Timer : ~240 2 : 321 Time :r Timer Time :r: BRÆNDSELSPORBRUG An. æg : 2 : Energi. (KWh) 1.563~ = I at Mangde Nm Nm3 Naturgas Naturgas

27 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 3/17 Energi- og Mijødata's tvdes:ign Vers.; 5.26 Okt 96 DGC v/ Jan de Wit Naturgas Midt-Nord Vognmagervej Viborg Tf Dato: 12/05/99 Tid ; 9:11 Side: 2 Ref.: LBJ Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1500/2857 TARIFPERrOD ER. ELSAM Spidsast Højast Lavast : 1302 timer/ir : 2381 tijer/år : 5077 timer/år STYRINGSSTRATEGI Produktion~n prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast. Spids.ast Ht2Jjast Anæg : L 2 2 : D 4 4 La Ha p~oduoara ti1 1ager D: Deaøt ti1adt Lavast 3 4 STARTER Anæg 1 :.2 : Anta1 starter

28 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 4/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mi1jødata s Vognmagervej 4 KVDESIGN 8800 Viborg Vers.: 5.26 Okt 96 Tf Dato: Tid : Side: Ref.: 12/05/99 9:14 1. LBJ DGC v/ Jan de Wit Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 Hørshom OVERSIGT BEREGNINGSÅR VARMEBEHOV Fjernvarme Max. Varmeeffektbehov : 1999 : MWh/år 2528 kw ENERG:r.ANLÆG Navn : Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede VARMELAGER 500 æ3 ( 20 MWh ved 35.0 aradørs temperaturforske) Max. effekt 950 kw-e 2000 kw-varme VARMEPRODUKTION Anæg : 2 : Produktion (KWh) Ditkningsgrad (%) :I at ELPROD'CtT:XOH Spidsast Højast La.v1ast I ' at Anæg 1 : (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) DRX.I'TST:IMER Spidsast Høj.ast Lavast An1æg : 2 : Timer Timer Timer I at Timer 56. B 2276 BRÆNDSELSFORBRUG Energi. An1æg (MWh) ~ : 153.~ = 2 : 1035 ~ I at Mængde 13~2611 Nm Nm3 Naturgaa Naturgas

29 : :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 5/17 Energi- og Mijødata's KVDESI:GN Vers.: 5.26 Okt 96 DGC v/ Jan de Wit Naturg~ø Midt-Nord Vogmnagervej Viborg T1f Dato: Tid : Side: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:14 2 LBJ TARIFPERIODER ELSAM Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 Spidsast Højast Lavast : 1302 timer/år : 2381 timer/år : 5077 timer/år STYRINGSSTRATEGI Produktionen prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast..Spids ast. føjast AJ:æg : L : D 4 4 LJ Ka producere t~1 D: Deast tiadt Lavast 3 4 STARTER Anæg 1 ' 2 : Ata starter

30 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 6/17 Energi- og Natu~gas Midt-Nord Mijødata's KVDES:IGN Vognmagervej Viborg Ver s.: 5.26 Okt 96 Tf DGC v/ Jan de Wit Dato: Tid : Si.de: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:16 LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 3-900/1378/2609 OVERSIGT BEREGNINGSÅR VARMEBEHOV Fjernvarme Kax. Varm.ee.f f aktbehov : 1999 o. o 9000 MWh/år 2528 kw Navn 1 Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede Max. effeskt 900 kw-e 2000 kw-varme VARMELAGER 500 m3 ( 20 MWh ved 35.0 gradørø temperaturforske) VARMEPRODOXTION Produktion An~IIB9 (MWh) : : 1096 Dækningsgr;:~d (") I a~t ELPRODmtT.I:ON Spidsast Højast Lavast :r a1t Anæg {KWh) : (MWh) (MWh) (KWh) DU:FTST:IM!:R Spidsast B'tDjast Lavaot I: at Anæg Timer. : ~240 2 : 433 Timer Timer Timer BRÆNDSELSFORBRUG Energi A%11æg (KWh) : : 12~8.. I at Mængc1e Nm Nm3 Naturgas Naturgas

31 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 7/17 Ene:J:gi- og Mijødata's KVDES:IGN Vers.: 5.26 Okt 96 Naturgas Midt-Nord VogiU!a.gervej Viborg Tf Dato: Tid : B1de: Ref.: 1.2/05/99 9:16 2 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom TARIFPERIODER EL SAM Spidsast Højast Lavast Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 3-900/1378/2609 : 1302 timer/år : 2381 timer/ir : 5077 timer/år STYRINGSS"'RATEG:I Produktionen prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast. Anæg : L 2 : D Spidsas t. 4 La MB produaara ti ager D: Deast tiadt Højaet 2 4 Lavast 3 4 STARTER Anæg : 2 : Anta starter ~67 25

32 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 8/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mijødata ø KVDES:IGN Vognmagervej Viborg Vers.: 5.26 O~t 96 Tf DGC v/ Jan de Wit Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /~520/2882 Dato: Tid : Si.de: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:19 LBJ OVERSIGT BEREGNINGSÅR VAIUIEBEBOV Fjernvarme Max. Varmeeffektbehov : MWh/år 2528 kw ENERGIANLÆG Havn 1 ~ Motor uden kat. 2 : Spidsastkede Type KV-Enhed Kede VARMELAGER 500 m3 c 20 MWh ved 35.0 araders temperaturforske) Max. effe~t 1000 kw-e 2000 kw-varme -varmeprodujc''ion Produktion An1mg (IIWh) t 745 Dækningsgrad (%) :I a~t ELPROD'OKTJ:ON Spidsast Højast Lavast :r at Anæg (MWh) : (MWh) (MWh) (MWh DR:I"TST:IMEK Spidsast Bøjast Lavast I at Anæg Timer : : 299 Timer Timer Timer BRÆNDSE~SFORBRUG!!inergi Mwgde Anæg (MWh). : Nm3 2 : 827 = Nm3 Naturgas Naturgas I at 16480

33 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;# 9/11 Energi- og Mijødata s J.tVDESI:GN Verø.: 5.26 Okt 96 DGC TARIJ'PERIODER EL SAM Spidsast Højast Lavast v/ Jan de Wit Naturgas Midt-Nord Vognmagervej Viborg Tf Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1520/2882 : ~302 timer/år : 2381 timer/år : 5077 timer/år Dato: Tid : S1de: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:19 :z LBJ STYi:INGSSTRATEG'I Produktionen prioriteres efter etariffer Aene fudast af KV-enheder tiadt Varmeager tømt hver uge ved starten af første Højast. Spidsast Højaet Anæg 1 : L 2 2 : D 4 4 L: Må produaara ti 1aaer D: Deast tiadt Lavast 3 4 STAaTER Anæg 1 a 2 : Anta øtarter ~80 20

34 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; #10/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mijødata s Vognmagervej 14 tvbudget 8800 Viborg Vers.: 2.90 Mar 98 Tf Dato: Tid : Side: Raf.: 12/05/99 9:32 1 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1500/2857 RæSULTATOPGØRBLSB for Regnskabsåret. Jan Dec DRI:FTS :INDTÆGTER PORBRUGSAPG%PTER 9000 MWh * :I ALT ~ORBRUCSABGXFTER å kr SALG AF BL kwh Spidsast kwh Høj1aøt kwh Lavast * :I ALT SALG AF EL å å å kr kr kr ""O RI: PTS :thi)t.egtbr :I A L T D R ~ F T S U D G :I PTBR BRÆNDSELSFORBRUG Naturga& Fjernvarme Ti varmeproduktion Nm3 i Nm3 å Nm3 å Nm3 å '"i1 eproduktion Nm3 ' * X ALT BRÆNDSELSPORBRUG DRIFT OG VEDLIGEHOLD kr kr kr kr kr J Motor uden kat. * X ALT DRIFT OG VEDLIGEBOLD AFSKRIVNINGER Energianæg: Motor uden kat. * I ALT AFSKRrv.N:INGER ~ D R I P T S U D G ~ F T E K A L T ** R E S U L T A T A P O R D Z H ~ R D R Z F T " : NANS X ERINGSUDG:I FTER Lån: Obigationsån Renteudg1ft pa 11kv1dbeho1dDing: F :I NANS :IER:INGSUDG:IFTER o

35 : 51 ;NATURGAS MIDT~NQRD B 72 7 B ; # 11/1 7 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mi.jødata ø 'Yognmagervej 1.4 KVBUDGET 8800 Viborg Vers.: 2.90 Mar 98 T1f DGC v/ Jan de Wit Dato: Tid : Side: Ref.: Hørshom 1.2/05/99 9:32 2 LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet -.000/1500/2857 ** A R E T s RESULTAT BALANCE pr. 31. Dec ANLM.C::.SAZ:'':VRR ENERGIANL.I!G Motor uden kat. * :I ALT EHERGIAHL.I!G ØVR:IGB ANLÆGSAXT:IVER * I ALT ØVR:IGE.ANL.!GSAXTIVER *ANLÆGSAKTIVER OMS.ITN:INGSAXT:IVBR VARELAGER -* :I ALT VARELAGER LIKVIDBEBOLDNXHG * I ALT L:IXVIDBRØOLDNI.NG ØVR:IGJ!: OKS.II''N:NOSAXTJ:VER * :I ALT ØVRIGE OMSÆTNI.NGSAXT:IVER * O M S Æ T N I N G S A K T % V B R ** A t T I V B R I A L T EtBNXAPITAL GRUNDKAP :IT AL * I ALT GRUNDXAP:ITAL * EGENitA P I T AL B ENL.I!GG B L s E *HENLÆG GB L s R E R * * * * * * * * * o G GÆLD RESTGÆLD PÅ LÅN Obigationsån PÅ * I ALT RBSTG.ELD ANDEN G.ELD * I ALT ANDEN G.EtaD * G.E L D ** P A S S :I V E R I LÅN ALT ~

36 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; #12/17 Energi- og Mi.jødata s KVBUDG:E'' Vers.: 2.90 Mar 98 DGC v/ Jan de Wit Naturgas Midt-Nord Vognmagervej Viborg Tf Dato: Tid : S:.c1e: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:33. LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 for Regnskabsåret 1. Jan ~. Dec RESULTA~OPGØRBLSB DR:IPTSXNDTÆGT:!R FORBRUGSAJ"GIF''ER 9000 MWh * X ALT FORBRUGSAFGIFTER SALG AP BL knh Spidøast kwh Højast kwh Lavast * I AL'' SALG AF EL ' å ' å kr kr kr kr ~ *PR:t"'"SJ:)fD''ÆGTER X A L T D R X F T S U D G J: P T E R. -BRÆNDSELSFORBRUG Naturgaø : Fjernvarme Ti va~eproduktion Nm3 a Nm3 i Nm3 å Nm3 å T:.1 c1produkt:.on Nm3 * I ALT BRÆNDSELSPORBRUG DR:IFT OG VEDL:IGEHOLD kr kr kr kr kr Motor uden kat. * I ALT DR:IP~ OG VEDLIGEHOLD APStRIVNIN'GBR Energianæg: Motor uden kat. * : ALT AFBKRJ:VN:u«)ZR 3~~ D R I F T 8 U D G J: P T Z R ALT 4.3G4.:.GS RESULTAT AF ORDXHÆR. DRJ:PT P X N A N S :I E R I N G S U D G J: F T E R Lån: Obigationsån Reneeudg~~t på 11kvidbehodDing; F I N A N S I E R X N G S U D G I F T E R o

37 :51 ;NATURGAS MIDT~NQRD ;#13/17 Energi- og Naturgas Hidt-Nord Mijødata s Vognmagervej.4 KVBUDGE'" 8800 Viborg Vera.: 2.90 Mar 98 Tf DGC v/ Jan de Wit Data: Tic : S1.d.e: Ref.: Hørshom 12/05/99 9:33 2 LBJ Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 2-950/1440/2734 ** Å. R E T S RESULTAT BALANCE p~. 31. Dec ANLÆGSAKTIVER BNERG:IAHLÆG Motor uden kat. X ALT EHERGXANL.ÆG ØVRXGB ANLÆGSAKT~VBR * : ALT ØVR~GE ANLÆGSAKTIVER 111 ANLÆGSAKT :IVER OMS.ÆTHXNGSAitTIVER VARELAGER. - * I ALT VARELAGER LntVXDBEHOLDNING * I ALT LI:KVIDBEHOLDNXNG ØVRJ:QB OHS.II"n:NCSAE'':Vii:R * I ALT ØVRIGE OKB.zr:NINGSAXTIVER O M S R T N :I N a S A X T X V E R ** A K T I V E R X A L T EGENKAPITAL GRUNDIOU'XTAL * I ALT GRUNDKAPITAL *EGENKAPITAL HENLÆGGELSER * HEML.IIGGELSER GÆLD RESTGÆLD PÅ LAN O:b11.gat:1.onsån * I ALT RESTGÆLD PÅ LÅN ANDEN GÆLD * I: ALT ANnBN G.IILi '*G.I!LD ** P A S S X V E R X ALT * * * * * * * o J..OOO SISI OOO

38 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; # 14/1 7 Energi.- og Mi.jødata s KVBUDGET Vers.: 2.90 Mar 98 Naturgas Kidt-Nord Vognmagervej Viborg T.f Dato z Tid : Si.de: Ref.: 12/05/99 9:36 1 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet 3-900/1378/2609 RESULTATOPGØRELSE for Regnskabsiret 1. Jan Dec O R I P T S I N D T Æ G T E R FORBRUGSAFGIPTER 9000 MWh ~ ALT FORBRUGSAFGIFTER å kr SALG AI' EL kwh Spidsast kwh Bøjast kwh Lavaet '* I ALT SALG AF EL.i kr a kr å kr DR:IJITS :IHDTRGTER :I A L T D R Z ~ T S U D G I P T E R -BRÆNDSELSFORBRUG Naturgas : Fjernvarme Ti varmeprodukt~on Nrn Nm3 å Nm3 å Nm3 å Ti e1p:roduktion Nm3 å * I ALT BRÆNDSELSFORBRUG DRIFT OG VEDLIGEHOLD kr kr kr 2.98~0 kr kr Motor uden kat. * I ALT DRIFT OG VEDLIGEHOLD M SKRIVNINGER Energianæg: Motor uden kat. :I ALT AFSERXVKXNGER * D R :I F T S U D G ~ ~ T E R A L T * R E S U L "'' A T A P O R D I: N B R D R :I F T F I N A N S I E R I N G S U D G I F T E R Ln: Obigationsån Renteudg~ft på ikvidbeho1dning: *FINANSIERINGSUDG:IP'TER A o

39 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;#15/17 Energi- og Naturgas Midt-Nord Mijødata's Vognmagervej 14 KVBUDGET 8800 Viborg Vers.: 2.90 Mar 98 Tf Dato: Tid : s1.4e: Ref.: 1'2/05/99 9:36 2 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra syd Arne fetet 3-900/1378/2609 ** Å R E T S RBSULTAT BALANCE pr. 31. Dec AN'L.EGSAXTI.VBR ENERGIANLÆG Motor uden kat. * I ALT ENERGIANLÆG ØVRIGE ANLÆGSAX''IVBR * X ALT ØVRIGE ANLÆGSAKTIVER *ANL.I!GSAK''XVER OMSÆTNINGSAKTIVER VARELAGER.I: ALT VARELAGER o o * LIXVIDBEHOLDNING * I ALT LXXVIDBEHOLDNING ØVR~GE OKS~HGSAKT%VER * I ALT ØVRIGE OMSÆTNINGSAKTIVER *OMS.ÆTNJ:NC39AKT:IVER ** A K T I V E R I A L T EGENKAPITAL GRUNDKAPITAL * I ALT GRUNDKAPITAL * B G E N K A P I T A L HENLÆGGEX..SER * H E N L Æ G G E L S ~ R G X. L D RESTG.ELD PÅ LAN Ob.igat:1ons.ån * I ALT RESTGÆLD PÅ LÅN ANDEN G.ELD :I ALT ANn!R GÆLD * G.Æ L D ** P A S S ~ V E R X A L T * * * * * * * * o

40 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ;#16/17 Energi- og Haturg~ø Midt-Nord Mi1jmdata s Vognmagervej 14 KVBUDGBT 8800 V1borg Vers.: 2.90 Mar 98 Tf Dato: Tid : S1c1e: Ref.: 12/05/99 9:38 ~ LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1520/2882 RESULTATOPGØRELSE for Regnskabsåret 1. Jan Dec DRIFTSINDTÆGTER PORBRUGSAFGIFTER 9000 MWh * I ALT FORBRUGSAFGIFTER SALG AP EL kwh Spidø~ast kwh Højast kwh Lavast * I ALT SALG D BL a kr o.ss3o kr å kr a. o.2230 kr 2.80? ? *DR J: FTS INDTÆGTER I A L T D R P T S U D G I 'J! T E _BRÆNDSELSFORBRUG Naturgas : Fjernvarme Ti var.=eproduktion Nrn3 a Nm3 i Nm3 å Nm3 å T~1 a~produkc~on Nm3 R kr k X' kr kr kr I ALT BRÆNDSELSFORBRUG DRIFT OG VEDLIGEHOLD Motor uden kat. * I ALT DRIFT OG VEDLIGEHOLD AFSKRIVNINGER Energianæg: Motor uden kat.,. X ALT AFSJ.OU:VN:INGE D R :I F T S U D G X F T E R A L T 3~B R:SSULTAT AP ORD:I:HiR DR:IP'" FIHANS:ERINGSUDGI FTER Lån: Obigationsån Renteudgift på 1ikvidbeho1dningc *FINANSIERXHGSUDGIFTER o

41 :51 ;NATURGAS MIDT-NORD ; #17/17 Bne:rgi- og Naturgas Midt-Nord Mi.jødata ø Vognmagervej 14 KVBODGET 8800 Viborg Vera.: 2.90 Mar 98 T.f Dato: Tid : Side: Ref.: 12/05/99 9:38 2 LBJ DGC v/ Jan de Wit Hørshom Ny gaskvaitet fra Syd Arne fetet /1520/2882 ** A R E T s tesultat BALANCE pr. 31. Dec ANL.ÆGSA.ET:IVER ENERGIANLÆG Motor uden kat. I ALT ENERGIANLÆG 0VR%GB AHLÆGS.AKT:tVER * J: ALT ØVRXGE ANLmSAXTIVER * ANLÆGSAKT :IVER OMS ÆTN:tNG SAKT :IVER VARELAGER - - I ALT V1RELAGER LIXVIDBEHOLDNDJG * I ALT LJ:KV:IDBEHOLDNING ØVR:IGB OMSÆTH:IHGSAXTXVBR * I ALT ØVRXGE OMSÆT.NJ:NGSAXT:IVER OMSÆTN:IHGSAXT:IVER ** A K T X V E R J: A L T EGENKAPITAL GRUNDJCAP:ITAL * I ALT GRUNDKAPITAL *EGENtAPJ:T.AL H E N L Æ G G E L S E R * H E N L ~ G G E L S E R G.ÆLD RESTGÆLD PÅ LÅN Obigations~ån * I ALT RESTGÆLD PÅ LÅN ANDEN GÆLD * I ALT ANDEN G.ÆLD * G.Æ L D ** P A S S I V E R J: A L T * * * * * * * * * o ()

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Rene Thiemke Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 Titel Rapport

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg

Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Design af vandvarmelagre/ akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Projektrapport September 1997 Design af vandvarmelagre/akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg Brian Schmidt Dansk

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Naturgas til større varmepumper. Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997

Naturgas til større varmepumper. Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997 Naturgas til større varmepumper Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997 N a turgas til større varmepumper Teknisk note nr. 1/1997 Allan Laursen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1997 Titel Rapport kategori

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Minikraftvarmeanlæg Status

Minikraftvarmeanlæg Status Minikraftvarmeanlæg Status Rapport Januar 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Minikraftvarmeanlæg Status Malene Nielsen

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning 17-02-2010 mt VindVarme Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper 1. Sammenfatning I dette notat er sammenfattet en række analyser, som er gennemført for at kvalificere de konkrete muligheder

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e

Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882 Måleprogram og analyse af emissioner fra gas- og oliefyrede decentrale kraftvarmeanlæg < 25 MW e Delrapport 4 April

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere