Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misfarvning ved direkte tørring med naturgas"

Transkript

1 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf Fax

2 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Lis Jacobsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørshom 1996

3 Tite: Rapport kategori Forfatter Dato for udgivese Copyright Sagsnummer Sagsnavn ISBN Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Lis Jacobsen Dansk Gasteknisk Center a/s Misfarvning ved direkte tørring med naturgas For ydeser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gæder: at DGC er ansvarig i henhod ti "Amindeige bestemmeser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89) ", som i øvrigt anses for vedtaget for opgaven. at erstatningsansvaret for fej, forsømmeser eer skader over for rekvirenten eer tredjemand gæder pr. ansvarspådragende foj eer forsømmese og atid begrænses ti/ 00% af det vederag, som DGC har modtaget for den pågædende ydese. Rekvirenten hoder ijgc skadesøs for ae tab. udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DGC 's hæftese. at DGC ska- uden begrænsning- omevere egne ydeser i forbindese med foj og forsømmeser i DGC 's materiae. Juni 1992

4 DGC-rapport 1 Indhodsfortegnese Side Forord... 2 Indedning Sammenfatning og konkusion Kortægningen Videncentre Probemstiingens omfang Tegværker Processer og produkter Omfanget af misfarvning... O 5.3 Gennemførte undersøgeser Løsningsforsag Industriakerere Processer og produkter Omfanget af misfarvning Gennemførte undersøgeser Kendte øsningsmodeer Referencer Biag : Dugpunktstemperaturer for svovsyre og vanddamp i røggas fra naturgas Biag 2: Principskitse tunneovn h: 71536rapport31.doc

5 DG C-rapport 2 Forord Nærværende kortægning er gennemført for naturgasseskabernes FAU 2. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med naturgasseskaberne v. Gregers Christensen, NGSJ, og Anders Niesen, NGMN. Desuden har Kak- & Tegværksindustriens Forsknings- og Informationskontor samt Jotun Powder Coatings, Norge, bidraget med vejedning og bagrundsmateriae. 1 Indedning I noge af DGC's tidigere gennemførte projekter er probemstiinger vedrørende misfarvning ved direkte gasfyret tørring dukket op. Probemerne er identificeret i puverakerer- og tegværksbranchen, hvor der i udstrakt grad anvendes naturgas ti direkte tørring. DGC har i vinteren 1994 gennemført en besigtigese v. Jan de Wit hos Nordteg AIS samt efterføgende udsendt spørgeskemaer ti medemmer af FAU 2 for at kortægge naturgasseskabernes kendskab ti omfanget af misfarvningsprobemet hos tegværkerne. Der er på baggrund af besøget hos Nordteg A/S udarbejdet et notat, som konkuderer, at probemet er af kompeks karakter, og at der bør gennemføres systematiske anayser for at afdække årsagen ti misfarvningsprobemel DGC er i juni 1995 under et samarbejde med SGC omhandende puverakeringsprocesser bevet gjort opmærksom på, at der kan optræde misfarvning på yse emner ved direkte fyring med naturgas. Probemet er ikke bevet yderigere undersøgt fra DGC's side. På baggrund af nævnte observationer og erfaringer er det bevet besuttet at gennemføre nedenstående udredning, som kortægger omfanget af probemstiingen samt foresår titag, som kan medvirke ti en øsning af probemerne.

6 DGC-rapport 3 2 Sammenfatning og konkusion Kortægning af misfarvningsprobemer omfatter tegværks- og puverakeringsbranchen. Tegværker Omfanget af misfarvningsprobematikken er- i tegværksbranchen okat begrænset ti tegværker på Nordsjæand og i Vendsysse, hvor der i at er 5 tegværker med konstaterede probemer. Misfarvningsprobemer konstateres som rødfarvning af gue teg. Probemerne på tegværkerne skydes iføge Tegværkscentret, DTI Århus: svovsyre og svovsyring kondens på kode sten udfædning af kaium-/natriumsate evt. en kombination af ovenstående Svovsyre og svovsyring stammer fra svovindhodet i eret, som ved brænding ved høj temperatur oxideres ti svovdioxid og svovtrioxid. Det høje vandindhod fra naturgas bevirker i de kodere afsnit af ovnen en kondensation af svovsyreopøsning på overfaden af stenen. Svovsyreopøsningen reagerer med kakindhodet i eret under dannese af gips. Ved brænding af stenen vi et reduceret kakindhod i gue sten medføre, at der af jernforbindeser i eret dannes hæmatit, som er det rødfarvende minera i teg. Der er forskeige principper som øsningsmodeerne er opbygget over: fjerne SOx het eer devist før det udkondenseres forhindre udkondensering af svovsyre og svovsyring Svovindhodet kan fjernes i ovnen ved tisætning af additiver i form af f.eks. kaciumkarbonat CaC0 3 ti røggassen i tunneovnen. Med de nødvendige modifikationer og forbehod kan der anvendes processer i tunneovnen svarende ti svovrensningsprocesserne på kukraftværkerne. Additiver bør tisættes i ovnafsnittet, hvor svovoxiderne dannes, dvs. ved C. Noge typer svovrensningsprocesser kan give støvprobemer, som vi kræve forskeige rensningsprocedurer af tegprodukterne og røggassen. Metoden er ikke afprøvet, men bør undersøges.

7 DG C-rapport 4 Udkondensering kan undgås ved at anvende opvarmet atmosfærisk uft ti forvarmning af stenen før indsætning i tunneovnen. Forvarmningstemperaturen ska være højere end dugpunktstemperaturen for svovsyre ved den anvendte røggassammensætning i tunneovnen. Normat anvendes der en forvarroningstemperatur på 20 C. Ved forv_armning af stenen sker der ingen reduktion af svovkoncentrationen i røggassen. Ovenstående eer andre øsningsmodeer bør ikke gennemføres, medmindre der er foretaget en forudgående anayse af probemstiingen på det enkete anæg. Puverakerer Misfarvningsprobemer i puverakeringsbranchen er kendt i ae virksomheder, som har konverteret konvektionsavne fra eopvarmning ti opvarmning med direkte naturgasfyring. Puverakeringsbranchens misfarvningsprobemer opstår i puverakeringsmateriaets indhod af bindere. Misfarvningsprobemer forekommer både på epoxy- og poyesterbaserede bindere i puvermateriaet, som afhængig af de øvrige parametre har varierende føsomhed. De forskeige procesparametre, som kan have indfydese på forekomsten af misfarvning, er: puversammensætning hærdetemperaturer hærdetid røggassammensætning (NOx- og S0 2 -koncentration) dampe (koncentration af fordampede hestandee fra puverakken) Misfarvningsprobemerne kan øses ved at ændre på de betydende parametre: hærdetemperatur, hærdetid, NOx- og S0 2 -koncentration i røggas, uftskifte samt tisætning af forskeige additiver i puverak. Der bør derfor gennemføres en kortægning af muighederne for at måe og reguere hærdeprocessen i overensstemmese med de optimae hærdebetingeser for det vagte bindemateriae.

8 DGC-rapport 5 Derudover bør det undersøges, om anvendese af NOx:-reducerende teknoogier kan bevirke en reduktion af misfarvningsprobememe. For begge branchers vedkommende konkuderes, at anvendesen af naturgas ti direkte fyring ikke_ er den eneste årsa~ ti misfarvningsprobemerne. For begge branchers vedkommende er der andre parametre, som sammen med brændsesændringen har indfydese på misfarvningsprobemerne. Det bør derfor undersøges, hvoredes disse parametre kan regueres, såedes at misfarvningsprobemer ved anvendese af naturgas kan undgås. Evt. undersøgeser bør udføres i samarbejde med de nævnte videncentre, brancheorganisationer og udvagte virksomheder, som er interesseret i at detage aktivt i en øsning af probemerne.

9 DGC-rapport 6 3 Kortægningen De berørte brancher, som er undersøgt, er: Teg værksindustrien Industriakererindustrien Ovenstående brancher er karakteriseret ved at: naturgas anvendes i udstrakt grad ved direkte indfyret tørring eer anden opvarmning, og ensartet farve eer overfade er af stor betydning for produktets markedsværdi. Kortægningen omfatter en undersøgese af probemstiingens omfang og årsager ti probemet. Herunder speciet om der er begrundet mistanke om, at naturgas er den direkte årsag ti probemerne, samt en gennemgang af tidigere undersøgeser, forsøg og forsag tiøsningsmodeer. 3.1 Videncentre DGC har taget kontakt ti videncentre og eksperter inden for de brancher, hvor misfarvningsprobemer er konstateret. For tegværksbranchens vedkommende er der anvendt opysninger fra Murværkscenteret v. Hege Hansen, og for industriakeringsbranchen fra Landsforeningen af Industriakerere v. Henrik Lustig samt fra Jotun Powder Coatings v. Anne Aarøe.

10 DGC-rapport 7 4 Probemstiingens omfang I industriakererbranchen var probemet meget udbredt for ca år siden, da en stor de af branchens virksomheder konverterede deres konvektionsavne ti hærdning ved direkte fyring med naturgas. Af virksomheder med konstaterede misfarvningsprobemer kan b.a. nævnes Wittenborg automatfabrik, Næstved Puverakeri og Smith Lakeri i Ringsted. I industriakererbranchen anvendes 60% af varmeenergiforbruget i tørreog hærdeprocesser 17. I 1993 udgjorde naturgas 52% af varmeenergiforbruget i industriakererbranchen. Iføge kider fra branchen er 90% af ae tørre- og hærdeprocesser naturgasbaserede i I 1993 var varmeenergiforbruget på 86 TJ/år i industriakerbranchen. I tegværksbranchen er probemet med misfarvning koncentreret på to okaiteter i andet: Vendsysse og Nordsjæand. Iføge 111 og 121 er der i Vendsysse tae om tegværker i byerne: Bindsev, Vostrup, Gandrup, Nr. Uttrup. I Nordsjæand er probemet observeret i Karebo. På Fyn og i Sønderjyand, hvor der også er stor koncentration af tegværker, er der ikke konstateret og indberettet probemer med misfarvning ti Murværkscenteret 111. Der findes iføge Kak- og Tegværksforeningens medemsiste i dag 24 tegværker i Danmark. Brændsesforbruget ti tørring og brænding af teg var i T J år 17. Heraf udgør naturgas 85% af brændsesforbruget ti tørring og brænding svarende ti31,8 mio. nm 3 naturgas pr. år.

11 DGC-rapport 8 5 Tegværker I nedenstående beskrives kort noge af de mekanismer, der kan give anedning ti misfarvning af tegprodukter. Derudover vurderes det, i hviket omfang det er sandsynigt, at naturgas er en direkte årsag ti, at probemet opstår samt hvike titag der kan tænkes anvendt for at reducere omfanget af probemet. 5.1 Processer og produkter Ved fremstiing af teg i Danmark anvendes der to typer er: røder og båer, som ved brænding er hhv. rødbrændende og gubrændende. Lerartens farve efter brænding afuænger af forhodet meem indhod af jemoxid F~0 3 og kaciumkarbonat CaC0 3 Ved et vægtforhod på mere end tre gange kaciumkarbonat i forhod ti indhodet af jernoxid vieret bive gubrændende, Tabe. Sammensætningen af de forskeige ertyper kan eksempevis være: Bruttoforme Rødbrændende Gubrændende %vægt %vægt Kisesyre Si0 2 63,2 49,6 Auminiumoxid A ,9 14,2 Jemoxid F~0 3 7,1 5,1 Kaciumkarbonat CaC0 3 0,5 19, Magniumoxid M go 1,3 1,4 Akaioxider Na 2 0, K 2 0 2,9 2,9 Kemisk bundet 7,1 7,0 vand og organiske stoffer Tabe : Eksemper på eranayser, variation for ertypen angivet med kursiv. Sammensætningen af eranaysen varierer afhængig af aftagringsdybden i ergraven. Det øverste ag er røder, som har avt kakindhod, og det nederste ag er sufidhodigt båer med højt kakindhod.

12 DG C-rapport g Gubrændende ertyper har ofte et højt svovindhod. Svovindhodet i eret afhænger af den anvendte gravedybde (Figur 1), idet de dybestiggende erafejringer ofte har det højeste svovindhod. Lergr~v jordoverfade Røder ~T/~~~~/7~/7- ~ c gravedybde gubrændende rødbrændende D Lavt kakindhod ~ Højt kakindhod gravbund 0 Højt kakindhod ~ Lavt sufidindhod ~ Højt kakindhod Højt sufidindhod Figur :Kak- og svovindhod i ergrav afhængig af gravedybde. Farveforskeen på det brændte er skydes forekomsten af hæmatit F~0 3, som er et stærk rødfarvende minera. Der anvendes også tisætningstoffer ti at fremme forskeige tegfarver. Farveforskeen efter brænding af de to typer er opstår ved forskeige parametres indfydese på dannesen af b.a. hæmatit under brændingen: oxiderende atmosfære, hæmatit dannes, og stenen biver rød, hvis kakindhodet i råeret er avt; hvis kakindhodet er tistrækkeig højt, dannes gue kakjernsiikater, og stenen biver gu. i reducerende atmosfære ved avt kakindhod i stenen dannes mineraerne magnetit, og under ekstreme betingeser wustit, som er kraftigt sortfarvende. Disse kan ved en efterføgende itende brænding omdan-

13 DG C-rapport 10 nes ti hæmatit. Sten med højt kakindhod biver grønne ved reducerende brænding. brændingstemperaturer under 1200 C fremmer dannesen af hæmatit fra jernindhodet i mineraerne montmorionit og iit, såfremt eret har avt kakindhod. Ved _forbrændingstempe_raturer over 1200 C optages jern i kaoin under dannese af muit. Det i muit bundne jern danner ikke røde farver. Brændingstemperaturer over 1200 anvendes sjædent på danske tegværker. Det er såedes både brændingstemperaturen, røggas-og ersammensætningen, der kan give anedning ti farveforskee. Som konsekvens af ovenstående anvendes der ved brænding af teg varierende itindhod i tunneovnens forskeige zoner, afhængig af ved hviken farve stenen ønskes produceret. Tunneovnens inddeing i forskeige zoner fremgår af biag Omfanget af misfarvning Misfarvning observeres som nuanceændring af den ysegue teg over farvenuancer fra mørk gu ti rødtegning på overfaden af stenen. Misfarvning kan forekomme på ae produkttyper (mursten, tagsten, etc.) fremstiet af gubrændende ertyper. Misfarvning kan forekomme på ae overfader, hvor teget har været fri og i uhindret kontakt med røggasser, dvs. overfader, hvor tegstenene har været i direkte berøring med hinanden, biver ikke misfarvede. Probemet er som tidigere nævnt observeret okat i Vendsysse og Nordsjæand. Lerforekomsterne på disse okaiteter vides ikke med sikkerhed at adskie sig sammensætningsmæssigt fra de øvrige erforekomster i Danmark, men for Vendsysses vedkommende er der tae om marint afejrede forekomster, som kan indehode et højere indhod af C end andafejrede forekomster.

14 DG C-rapport 11 Misfarvning skydes iføge Murværkscentret, DTI Århus, tisyneadende indhodet af svov i eret. Svov findes i er i form af sufider (svovkis) eer sufater (gips). Svovkoncentrationen i eret måes på tegværkerne som totat svovindhod og sufatindhod. Indhodet af sufid i stenen oxideres ved C ti svov-. - dioxid, og indhodet af sufat spates ved C ti svovtrioxid. Af stenens indhod af mineraet pyrit FeS 2 vi der ved opvarmning ti C dannes svovdioxid /6/. Pyrit kan oxidere ti sufat ved ave temperaturer ba. ved kontakt med it under opgravning og bearbejdning af eret. Svovoxiderne, som dannes inde i stenen, kan evt. nå at reagere med kakindhodet og danne gips, før de frigives fra overfaden af stenen. Eventuet frigivet S0 2 fra eret vi kunne oxideres ti S0 3 under oxiderende forhod. Forhodet meem koncentrationen af S0 2 og S0 3 er såedes afhængig af itindhodet i røggassen. Under indfydese af vanddamp i røggassen kan S0 2 og S0 3 give anedning ti kondensation af hhv. svovsyring og svovsyre. Kondensationstemperaturen vi afhænge af den fra eret frigivne mængde S0 2 samt af vandindhodet i røggassen. For en given S0 2 /svovfrigivese fra eret vi skiftet fra fyring med gasoie eer propan ti naturgasfyring øge røggassens vandindhod med ca. 2-3 vo% (Tabe 2) og derved øge kondensationstemperaturen for ovennævnte komponenter med ca. 5-7 C under eers identiske forhod. Der er atså ved skift ti naturgasfyring en forøget risiko for kondensation af svovsyre og svovsyring på kode overfader i ovnen. På baggrund af det nuværende kendskab ti processen (temperaturprofi og svovmængde i røggassen) er det ikke muigt at konkudere, hvorvidt denne risiko reet udmøntes. En videre undersøgese bør indehode en kvantificering af røggassens svovindhod, speciet for er med tendens ti misfarvningsforekomst

15 DG C-rapport 12 Gasoie Propan/butan Naturgas 95/5%vo KvæstofN 2 vo% 75,8 75,1 74,4 Vanddamp H 2 0 vo% 7,5 9,0 10,7 It 02 vo% 10,0 10,0 9,9 Kudioxid C0 2 vo% 6,8 6,0 5, Vanddugpunkt o c 40,5 44,1 47,3 Tabe 2: Røggassammensætning våd røggas ved uftoverskud 100% (Å=2) ref. 131 og 141 Ved anvendese af atmosfærisk uft hentet fra tunneovnens køezone ti tørring minimeres vandindhodet og dugpunktstemperaturen i tørreuften. Der anvendes adrig røggas i tørreovnen, da indhodet af svov iføge // vi medføre massive misfarvningsskader på teget. Hvis tørretemperaturen biver for av ved anvendese af atmosfærisk uft, kan der anvendes en gasbrænder i tørrekanaen. Lufttemperaturen i tørreanægget igger i intervaet C. Stenene kan ikke overføres direkte fra tørrekammeret ti tunneovnen, fordi der er en meemiggende proces, hvor stenen overføres fra ægter ti ovnsvogne. Stenene vi derfor i de feste tifæde være nedkøede ti under dugpunktstemperaturen for vand, når de indsættes i ovnen. Vanddamp vi under disse betingeser kondensere på overfaden af stenen. På et tegværk er der observeret satudfædning i tre forskeige ovnzoner, som har givet anedning ti rødfarvning af gue teg. Satet består af natrium-kaiumsufat, som stammer fra svov, akai (natrium, kaium) og koridindhod i eret. Satet kan akkumueres i ovnen på tegprodukterne i forskeige zoner af ovnen. Det vides ikke nøjagtig, hviken kemisk reaktion meem satet og eret, som medfører misfarvning. Der er ikke gennemført undersøgeser med det formå at afdække sammenhængen meem satudfædning og forekomsten af misfarvning. Periodisk misfarvning forekommer på enkete virksomheder og varierer fx med årstiden. Årsagen ti dette er ikke tistrækkeigt beyst, men kan skydes ertemperaturen ved indgangen ti tunneovnen.

16 DG C-rapport 13 Desuden er der formodninger om, at noge formgivningsprocesser kan give øget anedning ti misfarvning. Her er b.a. dampstrygningsprocessen under mistanke. Dette forhod er ikke tistrækkeig undersøgt. 5.3 Gennemførte undersøgeser Iføge Murværkscentret er der endnu ikke gennemført systematiske undersøgeser med det formå at afdække årsagerne ti misfarvning. Der kan derfor ikke drages noge dokumenterbare konkusioner mht. årsagen ti misfarvning. 5.4 øsningsforsag For ovenstående probemstiings vedkommende kan det diskuteres, hvike af de betydende parametre der er probemets egentige årsag. Under ae omstændigheder bør den øsning søges, som har mindst muige tekniske og økonomiske konsekvenser for det enkete tegværk. Anvendes denne måsætning, kan de anvendte øsningsmodeer bive stærkt varierende og afhængige af de aktuee forhod på det enkete tegværk. Forvarmning Iføge 11 kan der gennemføres forvarmning af tegstenen før indfødning i tunneovn. Dette vi modvirke vandkondens og svovsyredannese på overfaden af stenen. Anvendesen af denne øsning forudsætter, at der etaberes en forvarmer før tunneovnen. Hvis svovsyredannese ska minimeres, bør der i forvarmeren anvendes opvarmet atmosfærisk uft - evt. genvundet varme fra nedkøingszonen i sutningen af tunneovnen eer genbrugt tørreuft fra tørrekamrene. Anvendesen af genbrugt tørreuft fra tørrekammeret giver risiko for reabsorption af vand i teget. Anvendese af genvunden varme fra nedkøingszonen er en driftsøkonomisk biig øsning, men ikke atid gennemførig i praksis. I stedet kan der i forvarmningskammeret anvendes opvarmning med naturgas eer oie, hvor indhod af so2 og so3 og vandindhodet i røggassen søges minimeret. Brændstof I forbindese med vandkondensation på overfaden af stenen og heraf føgende svovsyredannese medfører anvendesen af røggasser fra naturgas pga. sit høje vanddampindhod en højere dugpunktstemperatur for vand i

17 DG C-rapport 14 røggassen end for oie og propangas ved samme uftoverskud. Forudsat at temperaturfordeingen i ovnen, tisætning af presseuft samt opvarmningsproceduren er de samme for naturgas som for andre brændser, vi naturgas give en kondenserende atmosfære i en større de af ovnen. Det bør undersøges, om ændring~n i røggassens van~indhod og dermed dugpunktstemperaturen for de forskeige røggasbestandee kan give anedning ti en øget misfarvningstendens ved anvendese af naturgas i forhod ti oie og propangas. Additiver Desuden bør det undersøges, om en måing af S0 2 - og S0 3 -koncentrationen i ovnen og tisætning af additiver i form af f.eks. kaciumkarbonat CaC0 3 ti ovnatmosfæren kan neutraisere svovsyren. Additiver kan tisættes enten som våd, semitør eer tør proces svarende ti de svovrensningsmetoder, der anvendes på kufyrede kraftværker. Ved vag af svovrensningsmetode ska det tages i betragtning at processen i tunneovnen ska foregå før røggasudøbet af ovnen og ikke, som det oftest praktiseres på kraftværkerne, umiddebart før skorstenen. at temperaturen i tunneovnen, hvor røggasrensning bør foretages ( < 180 C: dugpunktstemperaturen for svovtrioxid), oftest er højere end røggastemperaturen ved svovrensning på kukraftværker. De våde processer, som kan anvendes i tunneovnen, er karakteriseret ved et stort energiforbrug ti processen, enten fordi der sker et energitab i form af fordampningsvarme fra vand, og/eer fordi processen ideet foregår ved en avere temperatur end ovntemperaturen ( < 180 C). Ved noge vådeer semitørre processer fx sprayabsorbtionsprocessen /6/ kan der opstå procestekniske probemer ved bortrensning af gips fra røggas og tegprodukter. Derfor bør der i tunneovnen kun bruges tørre eer se mi tørre processer. De tørre processer kan være en indbæsning af kaksten eer tisætning af tør kak ved ave temperaturer. Kak kan tisættes ved at imprægnere pimpsten eer chamotte med kaciumsat Impregnatet tisættes derefter i ovnen i et ovnafsnit med temperaturer ved C. Ved reaktion

18 DG C-rapport 15 meem svovtrioxid og kaciumsat forbiver restproduktet gips indkapset i pimpstenen/chamotten. Når kakindhodet i pimpstenen er opbrugt, tages impregnatet ud af ovnen og kan efterføgende regenereres ved en opvarmning ti C. Itoverskud Ved at øge itoverskuddet i røggassen kan dugpunktstemperaturen for vand og svovsyre sænkes, og vand på overfaden af stenen vi derfor fordampe ved en avere temperatur. Iføge besøgsnotat fra Nordteg/51 er forbrændingen i tunneovnen indregueret ti støkiometrisk bandingsforhod 10: (vo) meem uft og naturgas. Bagerst i ovnen anvendes der indbæsning af sekundær uft (presseuft), som styrer strømningsforhodene i ovnen, såedes at røggassen er i modstrøm med ergodset i fyrings- og opvarmningszonen. Herved øges itoverskuddet i røggassen, og dugpunktstemperaturen sænkes. Det kan ikke anbefaes at øge uftoverskud ved forbrændingen, sevom der herved kan opnås en mere fudstændig forbrænding end ved støkiometrisk eer understøkiometrisk uft/gasforhod. Imod anvendese af øget uftoverskud i fammezonen taer det forhod, at et itoverskud medfører en øget oxidation af svovdioxid ti det aktive svovtrioxid, og herved øges koncentrationen af syre i ovnen. Grundæggende er det nødvendigt, at de styrende parametre for forekomsten af misfarvning ved anvendese af naturgas i forhod ti andre brændser fastægges. Det anbefaes derfor, at der udføres måing af røggassammensætningen ved fyring med hhv. naturgas og oie samt på forskeige anæg med varierende misfarvningsprobemer. Røggasanaysen bør bestå i en måing af svovdioxid, svovtrioxid, it, røggtemperatur og evt. natrium/kaiumindhodet i forskeige afsnit af tunneovnen og ved forskeige fyringsstrategier. Såfremt der ønskes en beskrivese af røggasatmosfæren i tunneovnen, under forhod hvor misfarvning forekommer, bør der foretages røggasanayser af ovnen i drift.

19 DGC-rapport 16 6 Industriakerere I nedenstående beskrives kort noge af de mekanismer, der kan give anedning ti misfarvning af puverakerede emner. Derudover vurderes det, i hviket omfang det er sandsynigt, at naturgas er en direkte årsag ti misfarvningsprobemet, samt hvike titag der kan tænkes anvendt for at reducere omfanget af probemet. 6.1 Processer og produkter Ved puverakeringsprocessen tisættes der bindemider ti farvestofferne bestående af enten epoxy, poyester eer en banding af de to. Ved direkte hærdning af termehærdende puverakker med naturgas og andre brændser er der observeret en gufarvning af akken, som ikke forekommer ved eopvarmning/hærdning med de øvrige procesparametre fasthodt. Procesparametrene er: hærdetid hærdetemperatur koncentration af dampe fra puverakken puversammensætning røggassammensætning Varmebehanding af puverakker foregår i to procestempi: opvarmning: smetning af puverpartikerne ti en fydende fim med fadende viskositet, ingen kemisk reaktion. Under yderigere opvarmning standser udfydningen, og fimen geatinerer/størkner ti en pasthinde, startende med en krydsbinding af poymeren/pasten. hærdning: yderigere varmebehanding, min., giver fimen sine endeige mekaniske egenskaber samt god vedhæftning på emnet. Luftgennemstrømningen i ovnen under hærdningen sørger for en bortføring af fordampede biprodukter fra puverakken.

20 DG C-rapport 17 Temperatur C Upphettni~ Hird~ Utfytruog o Tid i min Figur 2: Temperaturprofi i en hærdeovn med de forskeige procesfaser indtegnet. 6.2 Omfanget af misfarvning Misfarvning er et kendt fænomen i akeringsbranchen, hvor probemet primært optræder i virksomheder, som anvender direkte fyring med naturgas, propan eer gasoie i hærdeovnen. Ved konvertering fra e- ti naturgasopvarmede direkte fyrede ovne for ca. 8-1 O år tibage observeredes der en gufarvning af hvide emner, som ved fasthodte procesparametre ikke forekom i en eopvarmet ovn. Probemet med gufarvning findes stadig men der kompenseres på forskeige måder. Misfarvning kan opstå både i eovne og i direkte fyrede ovne. I eopvarmede ovne forekommer misfarvning ved høj koncentrationen af fordampede biprodukter fra puverakken eer ved anvendese af for høj hærdetemperatur og -tid, hvorved der opstår begyndende afbrænding af puverakken. Luftstrømmen bør regueres, såedes at indhodet af biprodukter i uften ikke giver misfarvning af puverakken. I forhod ti naturgas giver propan og gasoie anedning ti større misfarvningsprobemer. Der er ikke gennemført undersøgeser som kortægger årsagen ti forskeen i misfarvningstendens ved anvendese af de tre typer brændstof. Årsagen ti, at misfarvningen forekommer i direkte fyrede ovne, skydes iføge en af puvereverandørerne, Jotun Pawder Coatings, indhodet af

21 DGC-rapport 18 NOx i røggassen (NO og N0 2 vægtmæssigt regnet som NO~, som reagerer med bindemidet. Herved opstår der misfarvning på emner, som er hærdet ved direkte opvarmning. Probemet findes som tid~igere beskrevet ve~ ae termohærdende puverakker. 6.3 Gennemførte undersøgeser På Jotun Powder Coatings gennemføres der forsøg med akkers misfarvningsresistens i forhod ti en kendt NOx-koncentration i opvarmnings- og hærdeuften ved anbefaet hærdetid og -temperatur i en forsøgsovn med recirkuation af uften. Ved ændring af bindemidet og tisætning af stabiiserende additiver i form af f.eks. antioxidanter findes en puverbanding med optima misfarvningsresistens ved de givne procesbetingeser. Misfarvningsresistensen måes som akkens B-værdi, der udtrykker akkens guning. Emner hærdet i en eovn uden recirkuation af uften anvendes som reference. Hærdetemperatur og hærdetid angives af puverforbrugeren. Ud fra ovenstående forsøg fremsties der puverbandinger tipasset de procesbetingeser, kunden anvender. Der er hos Jotun Powder Coatings ikke gennemført systematiske forsøg, hvor de øvrige procesparametre varieres, fx NOx-koncentrationen i røggassen. Det bør derfor undersøges, om anvendesen af NOx-reducerende teknoogier som fx en kataysator (SCR) eer røggasrecirkuation kan medvirke ti en reduktion af misfarvningsprobemerne. Jotun Powder Coating har ved forsøg i forsøgsovnen erfaringsmæssigt konstateret, at misfarvningstendensen for identiske puversammensætninger er mere afhængig af koncentrationen af røggasbestandee end af hærdetemperatur og -tid. Der er b.a. observeret store forskee i guningstendensen for identiske puversammensætninger, som er hærdet i forskeige gasovne. Dette på trods af at ovnene er opvarmet med samme gastype.

22 DGC-rapport Kendte øsningsmodeer Registrering af årsag og konsekvens for probemstiingen er meget mangefud. Det vides ikke, hviken indfydese en ændring af en procesparameter vi have på de øvrige parametre. Mangen på fastæggese af procesparametres indbyrdes indfydesevanskeigøren korrekt styring af hærdeprocessen. Det bør undersøges, i hviken udstrækning der er barrierer eer muigheder for at gennemføre en processtyring i hærdeovnen i overenstemmese med de styrende og indbyrdes afhængige parametre: NOx-koncentrationen Hærdetemperatur Hærdetid Puversammensætning Koncentration af fordampede biprodukter Hærdetid og -temperatur Styring af hærdetid og -temperatur kan være medvirkende ti at reducere misfarvningstendsen, hvis NOx-koncentrationen samtidig minimeres. Hærdetemperaturen ved anvendese af epoxybindere bør ikke overstige 180 C, og hærdetiden ved denne temperatur bør minimeres i overensstemmese med den vagte puverbanding. Hærdetider afhængig af hærdetemperaturen for forskeige puverbandinger er angivet i Tabe 3. Hærdetider og -temperaturerne i Tabe 3 er iføge Jotun Powder Coating afhængig af NOx-koncentrationen i røggassen.

23 DG C-rapport 20 Produet 200 C 180 C I60 C Ep standard & textured 6 min. IO min Ep fast 3 min. 5 min. IO min Ep nat and semi gossy IO min. 15 min. - Mx standard IO min. 15 min. - & texturer & nat & semi gossy Mx fast 6 min. IO min. - PEstandard IO min. 15 min. - & texturer & nat & semi gossy & super gossy PEX standard & semi gossy IO min. 15 min. - PEX fast (reruced goss) 7 min. 12 min. - Tabe 3: Minimum hærdetidfor forskeige puverbandinger somfunktion af hærdetemperaturen. Hærdning i eopvarmet hærde ovn. Ep=epoxy, PE=poyester, Mx=banding af poyester og epoxy. Ved hærdetemperaturer i intervaet C er det vigtigt at oprethode en jævn temperaturfordeing i ovnens hærdezone for at sikre, at ae overfader på emnet biver korrekt udhærdet. Gennemøbstiden af emnet i ovnen ska styres i forhod ti emnets varmeedningskoefficient og maximae godstykkese. Gennemøbstiden er summen af opvarmningstiden og hærdetiden. NO" -reducering Desuden bør det undersøges, om anvendesen af NO"-reducerende teknoogier kan medvirke ti en reduktion af misfarvningsprobemerne. Jotun Powder Coatings tibyder modificering af puversammensætningen ti devis afhjæpning af misfarvningsprobemet En modificeret puverbanding kan anvendes og give de resutater, som er fundet under forsøgsbetingeserne under forudsætning af, at de anvendte procesbetingeser fasthodes.

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Naturgasfyret IR-booster

Naturgasfyret IR-booster Naturgasfyret IR-booster Projektrapport Oktober 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk N a turgasfyret IR-boaster Oe H. Madsen

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Naturgasbaseret industriel kraftvarme. Teknisk note nr. 5/1995 Juli 1995

Naturgasbaseret industriel kraftvarme. Teknisk note nr. 5/1995 Juli 1995 Naturgasbaseret industrie kraftvarme Teknisk note nr. 5/1995 Jui 1995 Naturgasbas:eret Industrie Kraftvarme.Statas o:g: fremtid Tekni sk øte ur,.5 Dansk. Gasteknisk Centør as Hørshom 19

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

BioGel til rensning af olieforurenet jord

BioGel til rensning af olieforurenet jord BioGe ti rensning af oieforurenet jord Per Lo, Kaj Henriksen og Caus Larsen Dansk Mijørådgivning A/S og Aaborg Universitet Mijøprojekt Nr. 1060 2006 Teknoogiudvikingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Tørring med naturgas. Notat Marts 2000

Tørring med naturgas. Notat Marts 2000 Tørring med naturgas Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/5 Tørring med naturgas Paw Andersen, DGC og René Thiemke, DGC. Baggrund Der findes flere eksempler på, at der kan opnås væsentlige

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

C0 2 -opløsning i havvand

C0 2 -opløsning i havvand C0 2 -opløsning i havvand Projektrapport Oktober 1994 C:0: 2... opløsning i havvand Eksperimentel undersøgelse på kulfyret kraftværk Asger Nedergaard Myken Niels Bjarne Rasmussen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE

LOKALPLAN N R. 18 FOR ET OMRÅDE VEST FOR SORØVEJ TIL PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER SKÆLSKØR KOMMUNE LKALPLAN N R. 18 FR ET MRÅDE VEST FR SRØVEJ TL PLEJEHJEM G BESKYTTEDE BLGER SKÆLSKØR KMMUNE Stempe kr. Matr. nr. 7a,, 7dk, 7d og 7 dm Hesseby by, Eggesevinage (Ejcrcjighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2016

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING. ?dirigent. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde. Årsrapport 2016 EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Vodgade 2 1358 København K Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremagt og godkendt på foreningens deegeretmøde Den 20/4 2017 dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Kondensat fra naturgasfyrede enheder Kondensat fra naturgasfyrede enheder Notat Juni 2016 Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk DGC-notat 1/5 Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J .._... ~ . SOM R USOM Å Æ -..:::.-- J ".""._..... ~.. ~~ -./A't>:. -~. ~ ~ - :.:-- ' /. ::::... -~ / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets beiggenhed og størrese........ side 2 Tigrænsende areaer og disses bebyggese..

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 LIM Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk LIM DETAIL Produkt Anvendese Anvendesestep. (Min. C / Max.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik. Projektrapport November 1997

Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik. Projektrapport November 1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Projektrapport November 1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Paw Andersen Asger N. Myken Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93 J. medarb. Sagsnr. SN ~\\YdA Mijøministeriet T Skov- og Naturstyresen 1989-93 Sagstekst: Erindring: tekst/dato r, t r ((' C"... G. jour.nr. Sagshenvisning Akt. nr.: 6 Svar på akt. nr.; q..... MILJØ & ENERGI

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

2008/9. Varde Ovne et logisk valg

2008/9. Varde Ovne et logisk valg 2008/9 Varde Ovne et ogisk vag teknik En brændeovn fra Varde Ovne er atid en konvektionsovn. Det giver dig den bedste fordeing af varme i rummet. Ae vores ovne har fere justeringsmuigheder, som giver dig

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq Avatangiisinut Pinngortitamuu Pisortaarfik Direktoratet for Mijø og Natur Indedende kumuativ undersøgese for området vest for Tasersia Oktober / 2007 Indedende kumuativ undersøgese for området vest for

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.7 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere