Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misfarvning ved direkte tørring med naturgas"

Transkript

1 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf Fax

2 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Lis Jacobsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørshom 1996

3 Tite: Rapport kategori Forfatter Dato for udgivese Copyright Sagsnummer Sagsnavn ISBN Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Lis Jacobsen Dansk Gasteknisk Center a/s Misfarvning ved direkte tørring med naturgas For ydeser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gæder: at DGC er ansvarig i henhod ti "Amindeige bestemmeser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89) ", som i øvrigt anses for vedtaget for opgaven. at erstatningsansvaret for fej, forsømmeser eer skader over for rekvirenten eer tredjemand gæder pr. ansvarspådragende foj eer forsømmese og atid begrænses ti/ 00% af det vederag, som DGC har modtaget for den pågædende ydese. Rekvirenten hoder ijgc skadesøs for ae tab. udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DGC 's hæftese. at DGC ska- uden begrænsning- omevere egne ydeser i forbindese med foj og forsømmeser i DGC 's materiae. Juni 1992

4 DGC-rapport 1 Indhodsfortegnese Side Forord... 2 Indedning Sammenfatning og konkusion Kortægningen Videncentre Probemstiingens omfang Tegværker Processer og produkter Omfanget af misfarvning... O 5.3 Gennemførte undersøgeser Løsningsforsag Industriakerere Processer og produkter Omfanget af misfarvning Gennemførte undersøgeser Kendte øsningsmodeer Referencer Biag : Dugpunktstemperaturer for svovsyre og vanddamp i røggas fra naturgas Biag 2: Principskitse tunneovn h: 71536rapport31.doc

5 DG C-rapport 2 Forord Nærværende kortægning er gennemført for naturgasseskabernes FAU 2. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med naturgasseskaberne v. Gregers Christensen, NGSJ, og Anders Niesen, NGMN. Desuden har Kak- & Tegværksindustriens Forsknings- og Informationskontor samt Jotun Powder Coatings, Norge, bidraget med vejedning og bagrundsmateriae. 1 Indedning I noge af DGC's tidigere gennemførte projekter er probemstiinger vedrørende misfarvning ved direkte gasfyret tørring dukket op. Probemerne er identificeret i puverakerer- og tegværksbranchen, hvor der i udstrakt grad anvendes naturgas ti direkte tørring. DGC har i vinteren 1994 gennemført en besigtigese v. Jan de Wit hos Nordteg AIS samt efterføgende udsendt spørgeskemaer ti medemmer af FAU 2 for at kortægge naturgasseskabernes kendskab ti omfanget af misfarvningsprobemet hos tegværkerne. Der er på baggrund af besøget hos Nordteg A/S udarbejdet et notat, som konkuderer, at probemet er af kompeks karakter, og at der bør gennemføres systematiske anayser for at afdække årsagen ti misfarvningsprobemel DGC er i juni 1995 under et samarbejde med SGC omhandende puverakeringsprocesser bevet gjort opmærksom på, at der kan optræde misfarvning på yse emner ved direkte fyring med naturgas. Probemet er ikke bevet yderigere undersøgt fra DGC's side. På baggrund af nævnte observationer og erfaringer er det bevet besuttet at gennemføre nedenstående udredning, som kortægger omfanget af probemstiingen samt foresår titag, som kan medvirke ti en øsning af probemerne.

6 DGC-rapport 3 2 Sammenfatning og konkusion Kortægning af misfarvningsprobemer omfatter tegværks- og puverakeringsbranchen. Tegværker Omfanget af misfarvningsprobematikken er- i tegværksbranchen okat begrænset ti tegværker på Nordsjæand og i Vendsysse, hvor der i at er 5 tegværker med konstaterede probemer. Misfarvningsprobemer konstateres som rødfarvning af gue teg. Probemerne på tegværkerne skydes iføge Tegværkscentret, DTI Århus: svovsyre og svovsyring kondens på kode sten udfædning af kaium-/natriumsate evt. en kombination af ovenstående Svovsyre og svovsyring stammer fra svovindhodet i eret, som ved brænding ved høj temperatur oxideres ti svovdioxid og svovtrioxid. Det høje vandindhod fra naturgas bevirker i de kodere afsnit af ovnen en kondensation af svovsyreopøsning på overfaden af stenen. Svovsyreopøsningen reagerer med kakindhodet i eret under dannese af gips. Ved brænding af stenen vi et reduceret kakindhod i gue sten medføre, at der af jernforbindeser i eret dannes hæmatit, som er det rødfarvende minera i teg. Der er forskeige principper som øsningsmodeerne er opbygget over: fjerne SOx het eer devist før det udkondenseres forhindre udkondensering af svovsyre og svovsyring Svovindhodet kan fjernes i ovnen ved tisætning af additiver i form af f.eks. kaciumkarbonat CaC0 3 ti røggassen i tunneovnen. Med de nødvendige modifikationer og forbehod kan der anvendes processer i tunneovnen svarende ti svovrensningsprocesserne på kukraftværkerne. Additiver bør tisættes i ovnafsnittet, hvor svovoxiderne dannes, dvs. ved C. Noge typer svovrensningsprocesser kan give støvprobemer, som vi kræve forskeige rensningsprocedurer af tegprodukterne og røggassen. Metoden er ikke afprøvet, men bør undersøges.

7 DG C-rapport 4 Udkondensering kan undgås ved at anvende opvarmet atmosfærisk uft ti forvarmning af stenen før indsætning i tunneovnen. Forvarmningstemperaturen ska være højere end dugpunktstemperaturen for svovsyre ved den anvendte røggassammensætning i tunneovnen. Normat anvendes der en forvarroningstemperatur på 20 C. Ved forv_armning af stenen sker der ingen reduktion af svovkoncentrationen i røggassen. Ovenstående eer andre øsningsmodeer bør ikke gennemføres, medmindre der er foretaget en forudgående anayse af probemstiingen på det enkete anæg. Puverakerer Misfarvningsprobemer i puverakeringsbranchen er kendt i ae virksomheder, som har konverteret konvektionsavne fra eopvarmning ti opvarmning med direkte naturgasfyring. Puverakeringsbranchens misfarvningsprobemer opstår i puverakeringsmateriaets indhod af bindere. Misfarvningsprobemer forekommer både på epoxy- og poyesterbaserede bindere i puvermateriaet, som afhængig af de øvrige parametre har varierende føsomhed. De forskeige procesparametre, som kan have indfydese på forekomsten af misfarvning, er: puversammensætning hærdetemperaturer hærdetid røggassammensætning (NOx- og S0 2 -koncentration) dampe (koncentration af fordampede hestandee fra puverakken) Misfarvningsprobemerne kan øses ved at ændre på de betydende parametre: hærdetemperatur, hærdetid, NOx- og S0 2 -koncentration i røggas, uftskifte samt tisætning af forskeige additiver i puverak. Der bør derfor gennemføres en kortægning af muighederne for at måe og reguere hærdeprocessen i overensstemmese med de optimae hærdebetingeser for det vagte bindemateriae.

8 DGC-rapport 5 Derudover bør det undersøges, om anvendese af NOx:-reducerende teknoogier kan bevirke en reduktion af misfarvningsprobememe. For begge branchers vedkommende konkuderes, at anvendesen af naturgas ti direkte fyring ikke_ er den eneste årsa~ ti misfarvningsprobemerne. For begge branchers vedkommende er der andre parametre, som sammen med brændsesændringen har indfydese på misfarvningsprobemerne. Det bør derfor undersøges, hvoredes disse parametre kan regueres, såedes at misfarvningsprobemer ved anvendese af naturgas kan undgås. Evt. undersøgeser bør udføres i samarbejde med de nævnte videncentre, brancheorganisationer og udvagte virksomheder, som er interesseret i at detage aktivt i en øsning af probemerne.

9 DGC-rapport 6 3 Kortægningen De berørte brancher, som er undersøgt, er: Teg værksindustrien Industriakererindustrien Ovenstående brancher er karakteriseret ved at: naturgas anvendes i udstrakt grad ved direkte indfyret tørring eer anden opvarmning, og ensartet farve eer overfade er af stor betydning for produktets markedsværdi. Kortægningen omfatter en undersøgese af probemstiingens omfang og årsager ti probemet. Herunder speciet om der er begrundet mistanke om, at naturgas er den direkte årsag ti probemerne, samt en gennemgang af tidigere undersøgeser, forsøg og forsag tiøsningsmodeer. 3.1 Videncentre DGC har taget kontakt ti videncentre og eksperter inden for de brancher, hvor misfarvningsprobemer er konstateret. For tegværksbranchens vedkommende er der anvendt opysninger fra Murværkscenteret v. Hege Hansen, og for industriakeringsbranchen fra Landsforeningen af Industriakerere v. Henrik Lustig samt fra Jotun Powder Coatings v. Anne Aarøe.

10 DGC-rapport 7 4 Probemstiingens omfang I industriakererbranchen var probemet meget udbredt for ca år siden, da en stor de af branchens virksomheder konverterede deres konvektionsavne ti hærdning ved direkte fyring med naturgas. Af virksomheder med konstaterede misfarvningsprobemer kan b.a. nævnes Wittenborg automatfabrik, Næstved Puverakeri og Smith Lakeri i Ringsted. I industriakererbranchen anvendes 60% af varmeenergiforbruget i tørreog hærdeprocesser 17. I 1993 udgjorde naturgas 52% af varmeenergiforbruget i industriakererbranchen. Iføge kider fra branchen er 90% af ae tørre- og hærdeprocesser naturgasbaserede i I 1993 var varmeenergiforbruget på 86 TJ/år i industriakerbranchen. I tegværksbranchen er probemet med misfarvning koncentreret på to okaiteter i andet: Vendsysse og Nordsjæand. Iføge 111 og 121 er der i Vendsysse tae om tegværker i byerne: Bindsev, Vostrup, Gandrup, Nr. Uttrup. I Nordsjæand er probemet observeret i Karebo. På Fyn og i Sønderjyand, hvor der også er stor koncentration af tegværker, er der ikke konstateret og indberettet probemer med misfarvning ti Murværkscenteret 111. Der findes iføge Kak- og Tegværksforeningens medemsiste i dag 24 tegværker i Danmark. Brændsesforbruget ti tørring og brænding af teg var i T J år 17. Heraf udgør naturgas 85% af brændsesforbruget ti tørring og brænding svarende ti31,8 mio. nm 3 naturgas pr. år.

11 DGC-rapport 8 5 Tegværker I nedenstående beskrives kort noge af de mekanismer, der kan give anedning ti misfarvning af tegprodukter. Derudover vurderes det, i hviket omfang det er sandsynigt, at naturgas er en direkte årsag ti, at probemet opstår samt hvike titag der kan tænkes anvendt for at reducere omfanget af probemet. 5.1 Processer og produkter Ved fremstiing af teg i Danmark anvendes der to typer er: røder og båer, som ved brænding er hhv. rødbrændende og gubrændende. Lerartens farve efter brænding afuænger af forhodet meem indhod af jemoxid F~0 3 og kaciumkarbonat CaC0 3 Ved et vægtforhod på mere end tre gange kaciumkarbonat i forhod ti indhodet af jernoxid vieret bive gubrændende, Tabe. Sammensætningen af de forskeige ertyper kan eksempevis være: Bruttoforme Rødbrændende Gubrændende %vægt %vægt Kisesyre Si0 2 63,2 49,6 Auminiumoxid A ,9 14,2 Jemoxid F~0 3 7,1 5,1 Kaciumkarbonat CaC0 3 0,5 19, Magniumoxid M go 1,3 1,4 Akaioxider Na 2 0, K 2 0 2,9 2,9 Kemisk bundet 7,1 7,0 vand og organiske stoffer Tabe : Eksemper på eranayser, variation for ertypen angivet med kursiv. Sammensætningen af eranaysen varierer afhængig af aftagringsdybden i ergraven. Det øverste ag er røder, som har avt kakindhod, og det nederste ag er sufidhodigt båer med højt kakindhod.

12 DG C-rapport g Gubrændende ertyper har ofte et højt svovindhod. Svovindhodet i eret afhænger af den anvendte gravedybde (Figur 1), idet de dybestiggende erafejringer ofte har det højeste svovindhod. Lergr~v jordoverfade Røder ~T/~~~~/7~/7- ~ c gravedybde gubrændende rødbrændende D Lavt kakindhod ~ Højt kakindhod gravbund 0 Højt kakindhod ~ Lavt sufidindhod ~ Højt kakindhod Højt sufidindhod Figur :Kak- og svovindhod i ergrav afhængig af gravedybde. Farveforskeen på det brændte er skydes forekomsten af hæmatit F~0 3, som er et stærk rødfarvende minera. Der anvendes også tisætningstoffer ti at fremme forskeige tegfarver. Farveforskeen efter brænding af de to typer er opstår ved forskeige parametres indfydese på dannesen af b.a. hæmatit under brændingen: oxiderende atmosfære, hæmatit dannes, og stenen biver rød, hvis kakindhodet i råeret er avt; hvis kakindhodet er tistrækkeig højt, dannes gue kakjernsiikater, og stenen biver gu. i reducerende atmosfære ved avt kakindhod i stenen dannes mineraerne magnetit, og under ekstreme betingeser wustit, som er kraftigt sortfarvende. Disse kan ved en efterføgende itende brænding omdan-

13 DG C-rapport 10 nes ti hæmatit. Sten med højt kakindhod biver grønne ved reducerende brænding. brændingstemperaturer under 1200 C fremmer dannesen af hæmatit fra jernindhodet i mineraerne montmorionit og iit, såfremt eret har avt kakindhod. Ved _forbrændingstempe_raturer over 1200 C optages jern i kaoin under dannese af muit. Det i muit bundne jern danner ikke røde farver. Brændingstemperaturer over 1200 anvendes sjædent på danske tegværker. Det er såedes både brændingstemperaturen, røggas-og ersammensætningen, der kan give anedning ti farveforskee. Som konsekvens af ovenstående anvendes der ved brænding af teg varierende itindhod i tunneovnens forskeige zoner, afhængig af ved hviken farve stenen ønskes produceret. Tunneovnens inddeing i forskeige zoner fremgår af biag Omfanget af misfarvning Misfarvning observeres som nuanceændring af den ysegue teg over farvenuancer fra mørk gu ti rødtegning på overfaden af stenen. Misfarvning kan forekomme på ae produkttyper (mursten, tagsten, etc.) fremstiet af gubrændende ertyper. Misfarvning kan forekomme på ae overfader, hvor teget har været fri og i uhindret kontakt med røggasser, dvs. overfader, hvor tegstenene har været i direkte berøring med hinanden, biver ikke misfarvede. Probemet er som tidigere nævnt observeret okat i Vendsysse og Nordsjæand. Lerforekomsterne på disse okaiteter vides ikke med sikkerhed at adskie sig sammensætningsmæssigt fra de øvrige erforekomster i Danmark, men for Vendsysses vedkommende er der tae om marint afejrede forekomster, som kan indehode et højere indhod af C end andafejrede forekomster.

14 DG C-rapport 11 Misfarvning skydes iføge Murværkscentret, DTI Århus, tisyneadende indhodet af svov i eret. Svov findes i er i form af sufider (svovkis) eer sufater (gips). Svovkoncentrationen i eret måes på tegværkerne som totat svovindhod og sufatindhod. Indhodet af sufid i stenen oxideres ved C ti svov-. - dioxid, og indhodet af sufat spates ved C ti svovtrioxid. Af stenens indhod af mineraet pyrit FeS 2 vi der ved opvarmning ti C dannes svovdioxid /6/. Pyrit kan oxidere ti sufat ved ave temperaturer ba. ved kontakt med it under opgravning og bearbejdning af eret. Svovoxiderne, som dannes inde i stenen, kan evt. nå at reagere med kakindhodet og danne gips, før de frigives fra overfaden af stenen. Eventuet frigivet S0 2 fra eret vi kunne oxideres ti S0 3 under oxiderende forhod. Forhodet meem koncentrationen af S0 2 og S0 3 er såedes afhængig af itindhodet i røggassen. Under indfydese af vanddamp i røggassen kan S0 2 og S0 3 give anedning ti kondensation af hhv. svovsyring og svovsyre. Kondensationstemperaturen vi afhænge af den fra eret frigivne mængde S0 2 samt af vandindhodet i røggassen. For en given S0 2 /svovfrigivese fra eret vi skiftet fra fyring med gasoie eer propan ti naturgasfyring øge røggassens vandindhod med ca. 2-3 vo% (Tabe 2) og derved øge kondensationstemperaturen for ovennævnte komponenter med ca. 5-7 C under eers identiske forhod. Der er atså ved skift ti naturgasfyring en forøget risiko for kondensation af svovsyre og svovsyring på kode overfader i ovnen. På baggrund af det nuværende kendskab ti processen (temperaturprofi og svovmængde i røggassen) er det ikke muigt at konkudere, hvorvidt denne risiko reet udmøntes. En videre undersøgese bør indehode en kvantificering af røggassens svovindhod, speciet for er med tendens ti misfarvningsforekomst

15 DG C-rapport 12 Gasoie Propan/butan Naturgas 95/5%vo KvæstofN 2 vo% 75,8 75,1 74,4 Vanddamp H 2 0 vo% 7,5 9,0 10,7 It 02 vo% 10,0 10,0 9,9 Kudioxid C0 2 vo% 6,8 6,0 5, Vanddugpunkt o c 40,5 44,1 47,3 Tabe 2: Røggassammensætning våd røggas ved uftoverskud 100% (Å=2) ref. 131 og 141 Ved anvendese af atmosfærisk uft hentet fra tunneovnens køezone ti tørring minimeres vandindhodet og dugpunktstemperaturen i tørreuften. Der anvendes adrig røggas i tørreovnen, da indhodet af svov iføge // vi medføre massive misfarvningsskader på teget. Hvis tørretemperaturen biver for av ved anvendese af atmosfærisk uft, kan der anvendes en gasbrænder i tørrekanaen. Lufttemperaturen i tørreanægget igger i intervaet C. Stenene kan ikke overføres direkte fra tørrekammeret ti tunneovnen, fordi der er en meemiggende proces, hvor stenen overføres fra ægter ti ovnsvogne. Stenene vi derfor i de feste tifæde være nedkøede ti under dugpunktstemperaturen for vand, når de indsættes i ovnen. Vanddamp vi under disse betingeser kondensere på overfaden af stenen. På et tegværk er der observeret satudfædning i tre forskeige ovnzoner, som har givet anedning ti rødfarvning af gue teg. Satet består af natrium-kaiumsufat, som stammer fra svov, akai (natrium, kaium) og koridindhod i eret. Satet kan akkumueres i ovnen på tegprodukterne i forskeige zoner af ovnen. Det vides ikke nøjagtig, hviken kemisk reaktion meem satet og eret, som medfører misfarvning. Der er ikke gennemført undersøgeser med det formå at afdække sammenhængen meem satudfædning og forekomsten af misfarvning. Periodisk misfarvning forekommer på enkete virksomheder og varierer fx med årstiden. Årsagen ti dette er ikke tistrækkeigt beyst, men kan skydes ertemperaturen ved indgangen ti tunneovnen.

16 DG C-rapport 13 Desuden er der formodninger om, at noge formgivningsprocesser kan give øget anedning ti misfarvning. Her er b.a. dampstrygningsprocessen under mistanke. Dette forhod er ikke tistrækkeig undersøgt. 5.3 Gennemførte undersøgeser Iføge Murværkscentret er der endnu ikke gennemført systematiske undersøgeser med det formå at afdække årsagerne ti misfarvning. Der kan derfor ikke drages noge dokumenterbare konkusioner mht. årsagen ti misfarvning. 5.4 øsningsforsag For ovenstående probemstiings vedkommende kan det diskuteres, hvike af de betydende parametre der er probemets egentige årsag. Under ae omstændigheder bør den øsning søges, som har mindst muige tekniske og økonomiske konsekvenser for det enkete tegværk. Anvendes denne måsætning, kan de anvendte øsningsmodeer bive stærkt varierende og afhængige af de aktuee forhod på det enkete tegværk. Forvarmning Iføge 11 kan der gennemføres forvarmning af tegstenen før indfødning i tunneovn. Dette vi modvirke vandkondens og svovsyredannese på overfaden af stenen. Anvendesen af denne øsning forudsætter, at der etaberes en forvarmer før tunneovnen. Hvis svovsyredannese ska minimeres, bør der i forvarmeren anvendes opvarmet atmosfærisk uft - evt. genvundet varme fra nedkøingszonen i sutningen af tunneovnen eer genbrugt tørreuft fra tørrekamrene. Anvendesen af genbrugt tørreuft fra tørrekammeret giver risiko for reabsorption af vand i teget. Anvendese af genvunden varme fra nedkøingszonen er en driftsøkonomisk biig øsning, men ikke atid gennemførig i praksis. I stedet kan der i forvarmningskammeret anvendes opvarmning med naturgas eer oie, hvor indhod af so2 og so3 og vandindhodet i røggassen søges minimeret. Brændstof I forbindese med vandkondensation på overfaden af stenen og heraf føgende svovsyredannese medfører anvendesen af røggasser fra naturgas pga. sit høje vanddampindhod en højere dugpunktstemperatur for vand i

17 DG C-rapport 14 røggassen end for oie og propangas ved samme uftoverskud. Forudsat at temperaturfordeingen i ovnen, tisætning af presseuft samt opvarmningsproceduren er de samme for naturgas som for andre brændser, vi naturgas give en kondenserende atmosfære i en større de af ovnen. Det bør undersøges, om ændring~n i røggassens van~indhod og dermed dugpunktstemperaturen for de forskeige røggasbestandee kan give anedning ti en øget misfarvningstendens ved anvendese af naturgas i forhod ti oie og propangas. Additiver Desuden bør det undersøges, om en måing af S0 2 - og S0 3 -koncentrationen i ovnen og tisætning af additiver i form af f.eks. kaciumkarbonat CaC0 3 ti ovnatmosfæren kan neutraisere svovsyren. Additiver kan tisættes enten som våd, semitør eer tør proces svarende ti de svovrensningsmetoder, der anvendes på kufyrede kraftværker. Ved vag af svovrensningsmetode ska det tages i betragtning at processen i tunneovnen ska foregå før røggasudøbet af ovnen og ikke, som det oftest praktiseres på kraftværkerne, umiddebart før skorstenen. at temperaturen i tunneovnen, hvor røggasrensning bør foretages ( < 180 C: dugpunktstemperaturen for svovtrioxid), oftest er højere end røggastemperaturen ved svovrensning på kukraftværker. De våde processer, som kan anvendes i tunneovnen, er karakteriseret ved et stort energiforbrug ti processen, enten fordi der sker et energitab i form af fordampningsvarme fra vand, og/eer fordi processen ideet foregår ved en avere temperatur end ovntemperaturen ( < 180 C). Ved noge vådeer semitørre processer fx sprayabsorbtionsprocessen /6/ kan der opstå procestekniske probemer ved bortrensning af gips fra røggas og tegprodukter. Derfor bør der i tunneovnen kun bruges tørre eer se mi tørre processer. De tørre processer kan være en indbæsning af kaksten eer tisætning af tør kak ved ave temperaturer. Kak kan tisættes ved at imprægnere pimpsten eer chamotte med kaciumsat Impregnatet tisættes derefter i ovnen i et ovnafsnit med temperaturer ved C. Ved reaktion

18 DG C-rapport 15 meem svovtrioxid og kaciumsat forbiver restproduktet gips indkapset i pimpstenen/chamotten. Når kakindhodet i pimpstenen er opbrugt, tages impregnatet ud af ovnen og kan efterføgende regenereres ved en opvarmning ti C. Itoverskud Ved at øge itoverskuddet i røggassen kan dugpunktstemperaturen for vand og svovsyre sænkes, og vand på overfaden af stenen vi derfor fordampe ved en avere temperatur. Iføge besøgsnotat fra Nordteg/51 er forbrændingen i tunneovnen indregueret ti støkiometrisk bandingsforhod 10: (vo) meem uft og naturgas. Bagerst i ovnen anvendes der indbæsning af sekundær uft (presseuft), som styrer strømningsforhodene i ovnen, såedes at røggassen er i modstrøm med ergodset i fyrings- og opvarmningszonen. Herved øges itoverskuddet i røggassen, og dugpunktstemperaturen sænkes. Det kan ikke anbefaes at øge uftoverskud ved forbrændingen, sevom der herved kan opnås en mere fudstændig forbrænding end ved støkiometrisk eer understøkiometrisk uft/gasforhod. Imod anvendese af øget uftoverskud i fammezonen taer det forhod, at et itoverskud medfører en øget oxidation af svovdioxid ti det aktive svovtrioxid, og herved øges koncentrationen af syre i ovnen. Grundæggende er det nødvendigt, at de styrende parametre for forekomsten af misfarvning ved anvendese af naturgas i forhod ti andre brændser fastægges. Det anbefaes derfor, at der udføres måing af røggassammensætningen ved fyring med hhv. naturgas og oie samt på forskeige anæg med varierende misfarvningsprobemer. Røggasanaysen bør bestå i en måing af svovdioxid, svovtrioxid, it, røggtemperatur og evt. natrium/kaiumindhodet i forskeige afsnit af tunneovnen og ved forskeige fyringsstrategier. Såfremt der ønskes en beskrivese af røggasatmosfæren i tunneovnen, under forhod hvor misfarvning forekommer, bør der foretages røggasanayser af ovnen i drift.

19 DGC-rapport 16 6 Industriakerere I nedenstående beskrives kort noge af de mekanismer, der kan give anedning ti misfarvning af puverakerede emner. Derudover vurderes det, i hviket omfang det er sandsynigt, at naturgas er en direkte årsag ti misfarvningsprobemet, samt hvike titag der kan tænkes anvendt for at reducere omfanget af probemet. 6.1 Processer og produkter Ved puverakeringsprocessen tisættes der bindemider ti farvestofferne bestående af enten epoxy, poyester eer en banding af de to. Ved direkte hærdning af termehærdende puverakker med naturgas og andre brændser er der observeret en gufarvning af akken, som ikke forekommer ved eopvarmning/hærdning med de øvrige procesparametre fasthodt. Procesparametrene er: hærdetid hærdetemperatur koncentration af dampe fra puverakken puversammensætning røggassammensætning Varmebehanding af puverakker foregår i to procestempi: opvarmning: smetning af puverpartikerne ti en fydende fim med fadende viskositet, ingen kemisk reaktion. Under yderigere opvarmning standser udfydningen, og fimen geatinerer/størkner ti en pasthinde, startende med en krydsbinding af poymeren/pasten. hærdning: yderigere varmebehanding, min., giver fimen sine endeige mekaniske egenskaber samt god vedhæftning på emnet. Luftgennemstrømningen i ovnen under hærdningen sørger for en bortføring af fordampede biprodukter fra puverakken.

20 DG C-rapport 17 Temperatur C Upphettni~ Hird~ Utfytruog o Tid i min Figur 2: Temperaturprofi i en hærdeovn med de forskeige procesfaser indtegnet. 6.2 Omfanget af misfarvning Misfarvning er et kendt fænomen i akeringsbranchen, hvor probemet primært optræder i virksomheder, som anvender direkte fyring med naturgas, propan eer gasoie i hærdeovnen. Ved konvertering fra e- ti naturgasopvarmede direkte fyrede ovne for ca. 8-1 O år tibage observeredes der en gufarvning af hvide emner, som ved fasthodte procesparametre ikke forekom i en eopvarmet ovn. Probemet med gufarvning findes stadig men der kompenseres på forskeige måder. Misfarvning kan opstå både i eovne og i direkte fyrede ovne. I eopvarmede ovne forekommer misfarvning ved høj koncentrationen af fordampede biprodukter fra puverakken eer ved anvendese af for høj hærdetemperatur og -tid, hvorved der opstår begyndende afbrænding af puverakken. Luftstrømmen bør regueres, såedes at indhodet af biprodukter i uften ikke giver misfarvning af puverakken. I forhod ti naturgas giver propan og gasoie anedning ti større misfarvningsprobemer. Der er ikke gennemført undersøgeser som kortægger årsagen ti forskeen i misfarvningstendens ved anvendese af de tre typer brændstof. Årsagen ti, at misfarvningen forekommer i direkte fyrede ovne, skydes iføge en af puvereverandørerne, Jotun Pawder Coatings, indhodet af

21 DGC-rapport 18 NOx i røggassen (NO og N0 2 vægtmæssigt regnet som NO~, som reagerer med bindemidet. Herved opstår der misfarvning på emner, som er hærdet ved direkte opvarmning. Probemet findes som tid~igere beskrevet ve~ ae termohærdende puverakker. 6.3 Gennemførte undersøgeser På Jotun Powder Coatings gennemføres der forsøg med akkers misfarvningsresistens i forhod ti en kendt NOx-koncentration i opvarmnings- og hærdeuften ved anbefaet hærdetid og -temperatur i en forsøgsovn med recirkuation af uften. Ved ændring af bindemidet og tisætning af stabiiserende additiver i form af f.eks. antioxidanter findes en puverbanding med optima misfarvningsresistens ved de givne procesbetingeser. Misfarvningsresistensen måes som akkens B-værdi, der udtrykker akkens guning. Emner hærdet i en eovn uden recirkuation af uften anvendes som reference. Hærdetemperatur og hærdetid angives af puverforbrugeren. Ud fra ovenstående forsøg fremsties der puverbandinger tipasset de procesbetingeser, kunden anvender. Der er hos Jotun Powder Coatings ikke gennemført systematiske forsøg, hvor de øvrige procesparametre varieres, fx NOx-koncentrationen i røggassen. Det bør derfor undersøges, om anvendesen af NOx-reducerende teknoogier som fx en kataysator (SCR) eer røggasrecirkuation kan medvirke ti en reduktion af misfarvningsprobemerne. Jotun Powder Coating har ved forsøg i forsøgsovnen erfaringsmæssigt konstateret, at misfarvningstendensen for identiske puversammensætninger er mere afhængig af koncentrationen af røggasbestandee end af hærdetemperatur og -tid. Der er b.a. observeret store forskee i guningstendensen for identiske puversammensætninger, som er hærdet i forskeige gasovne. Dette på trods af at ovnene er opvarmet med samme gastype.

22 DGC-rapport Kendte øsningsmodeer Registrering af årsag og konsekvens for probemstiingen er meget mangefud. Det vides ikke, hviken indfydese en ændring af en procesparameter vi have på de øvrige parametre. Mangen på fastæggese af procesparametres indbyrdes indfydesevanskeigøren korrekt styring af hærdeprocessen. Det bør undersøges, i hviken udstrækning der er barrierer eer muigheder for at gennemføre en processtyring i hærdeovnen i overenstemmese med de styrende og indbyrdes afhængige parametre: NOx-koncentrationen Hærdetemperatur Hærdetid Puversammensætning Koncentration af fordampede biprodukter Hærdetid og -temperatur Styring af hærdetid og -temperatur kan være medvirkende ti at reducere misfarvningstendsen, hvis NOx-koncentrationen samtidig minimeres. Hærdetemperaturen ved anvendese af epoxybindere bør ikke overstige 180 C, og hærdetiden ved denne temperatur bør minimeres i overensstemmese med den vagte puverbanding. Hærdetider afhængig af hærdetemperaturen for forskeige puverbandinger er angivet i Tabe 3. Hærdetider og -temperaturerne i Tabe 3 er iføge Jotun Powder Coating afhængig af NOx-koncentrationen i røggassen.

23 DG C-rapport 20 Produet 200 C 180 C I60 C Ep standard & textured 6 min. IO min Ep fast 3 min. 5 min. IO min Ep nat and semi gossy IO min. 15 min. - Mx standard IO min. 15 min. - & texturer & nat & semi gossy Mx fast 6 min. IO min. - PEstandard IO min. 15 min. - & texturer & nat & semi gossy & super gossy PEX standard & semi gossy IO min. 15 min. - PEX fast (reruced goss) 7 min. 12 min. - Tabe 3: Minimum hærdetidfor forskeige puverbandinger somfunktion af hærdetemperaturen. Hærdning i eopvarmet hærde ovn. Ep=epoxy, PE=poyester, Mx=banding af poyester og epoxy. Ved hærdetemperaturer i intervaet C er det vigtigt at oprethode en jævn temperaturfordeing i ovnens hærdezone for at sikre, at ae overfader på emnet biver korrekt udhærdet. Gennemøbstiden af emnet i ovnen ska styres i forhod ti emnets varmeedningskoefficient og maximae godstykkese. Gennemøbstiden er summen af opvarmningstiden og hærdetiden. NO" -reducering Desuden bør det undersøges, om anvendesen af NO"-reducerende teknoogier kan medvirke ti en reduktion af misfarvningsprobemerne. Jotun Powder Coatings tibyder modificering af puversammensætningen ti devis afhjæpning af misfarvningsprobemet En modificeret puverbanding kan anvendes og give de resutater, som er fundet under forsøgsbetingeserne under forudsætning af, at de anvendte procesbetingeser fasthodes.

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet. Projektrapport Juni 1999

Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet. Projektrapport Juni 1999 Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet Projektrapport Juni 1999 Virkningsgradsforhod mv. i forbindese med ændret gaskvaitet Maene Nie en, Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørshom

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS I dette dokument som downoades separat fra hovedrappoten vises pot af ae uforstyrrede temperaturogs og de derfra bestemte 5 m- og 20 m-temperaturgradienter.

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude Gaciatektoniske Kompeks, Vendsysse, Danmark STIG ASBJØRN SCHACK PEDERSEN DGF Pedersen, S.A.S. 2006 12 08: Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger

Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger Projektrapport September 1995 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Energibesparelse

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere