Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge"

Transkript

1 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008

2 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref A G RASN(1) Version 1 Dato Udarbejdet af RASN Kontrolleret af TINE Godkendt af JEML Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder transmissionsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningsforhold og andre driftsforhold Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg 3 6. Tidsplan for etableringen 3 7. Nødvendige tiltag for projektets gennemførelse 4 8. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl Brugerøkonomiske konsekvenser Forudsætninger Etableringsomkostninger Energi-, miljø- og samfundsøkonomisk vurdering Energimæssig vurdering Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomisk vurdering Scenario 1: Ingen ændringer i forhold til Energistyrelsens vejledning Scenario 2: Gasolie og Naturgas priser holdes konstante på 2008-niveau Scenario 3: Kalkulationsrenten på 3 % samt halmpriserne holdes konstante og lav emissionsafgift er brugt Scenario 4: Alle forudsætninger er medregnet Konklusion Selskabsøkonomisk vurdering Bilag 1: Kort over projektforslagets områdeafgrænsning Bilag 2: Kort over ledningsnet Bilag 3: Samfundsøkonomiske beregninger 13 Ref /G RASN(1) I

4 1. Indledning Søren Rasmus Vous, Fuglsang, Lindekildevej 72, Vester Skerninge fremsender hermed projektforslag for forsyning af egen bolig samt skole og hal i Vester Skerninge med halmvarme. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af ledningsnet fra adressen Fåborgvej 86 til skole og hal samt etablering af halmfyret kedel. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af egen bolig, skole og hal i Vester Skerninge ved hhv. halmbaseret nabovarme (projektet) og individuel naturgas eller gasolie (referencen). Der er lavet en række samfunds økonomiske og følsomheds beregninger som viser, at resultatet i overvejende grad hælder imod halmvarme som det mest optimale alternativ. Derudover udgør halmvarme et miljømæssige hensigtsmæssige alternativ med en væsentlig lavere CO 2 -udledning og karakteriseres i øvrigt som et lokalt fornybart brændsel der nedsætter varmeforsynings afhængighed af naturgas. Beregninger af omkostningerne for forbrugerne viser, at der er en gennemsnitlig besparelse på mellem 35 % og 50 % ved skifte fra individuel naturgas og gasolie til nabovarme. Der er ligeledes gennemført beregninger af økonomien for Søren Vous. Disse beregninger viser, at varmen kan produceres til en pris på ca. 100 kr./gj, under de givne forudsætninger. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/ om varmeforsyning og bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Svendborg kommune, jf. ovennævnte lovgivning, med anmodning om godkendelse. Ref /G RASN(1) 1/13

5 2. Projektansvarlig Den ansvarlige for projektet er: Søren Rasmus Vous Lindekildevej Vester Skerninge Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan Søren Rasmus Vous rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Kontaktperson: Rasmus Stevns Nielsen Tlf.: Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning Matr. nr. 17aa og 4e hhv. skolen og hallen ligger i et område som er udlagt til naturgasforsyning, mens matrikel 32a egen bolig ikke er pålagt en bestemt kollektiv forsyning. Skole og hal er omfattet af tidligere Egebjerg kommunes, nu Svendborg Kommune, lokalplan nr , heri er der ikke beskrevet forholdet til varmeforsyningen. 4. Forholdet til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ref /G RASN(1) 2/13

6 5. Fastlæggelse af forsyningsområder samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder transmissionsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningsforhold og andre driftsforhold 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af bilag Nettovarmebehov Nettovarmebehovet i området er antaget på baggrund det oplyste forbrug fra Søren Rasmus Vous. Ved hjælp af matrikeloplysningerne på og oplysninger fra Søren Rasmus Vous er størrelsen, alderen og anvendelsen af de enkelte ejendomme Adresse Matr. nr. Opførelse år Opvarmet areal(m 2 ) Nuværende opvarmningsform Varmebehov i alt (MWh/år) Skolen 17aa Naturgas 711 Hallen 4e Naturgas 309 Egen bolig 32a Gasolie 90 Det samlede nettovarmebehov for området er beregnet til MWh/år. 5.3 Tekniske anlæg Der etableres et ledningsnet. En skitse over det planlagte ledningsnet fremgår af bilag 2. Forbrugerne forventes tilkoblet ledningsnettet indenfor en kortere periode. Derudover etableres en halmfyret kedel (400 kw)i ny bygning som skitseret på bilag 2. Dette anlæg vil dække varmebehovet til skolen, hallen og egen bolig. 6. Tidsplan for etableringen Tilslutningen af skole, hal og egen bolig samt etablering af forsyningsledningen vil kunne foregå inden for en kort periode efter projektforslagets godkendelse. Ref /G RASN(1) 3/13

7 7. Nødvendige tiltag for projektets gennemførelse Inden ejendommene kan kobles på nabovarme, skal der etableres en distributionsledning samt stikledninger til de enkelte ejendomme, som kobles på. En skitse over placeringen af ledningsnettet ses på bilag 2. Derudover skal der etableres fyrrum i ny halmlade. 8. Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningen føres i arealer tilhørende de involverede parter. 9. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl. Der er ikke gennemført forhandlinger eller indhentet udtagelser fra andre parter. Skole og hal har dog tilkendegivet ønske om at blive tilkoblet nabovarme, hvis brugerøkonomien er positiv, hvilke den er i dette tilfælde, se afsnit Brugerøkonomiske konsekvenser 10.1 Forudsætninger Der er udført brugerøkonomiske beregninger for skole, hal og egen bolig. Det samlede forbrug for disse ejendomme er oplyst af Søren Rasmus Vous. For skole og hal er der udført beregninger af de økonomiske konsekvenser for varmeforsyning via nabovarme(projekt) og naturgas(reference) som er deres nuværende forsyningsform, mens der for egen bolig er regnet med gasolie som reference, som er deres nuværende forsyningsform. Se beregningerne for de enkelte forbrugere i nedenstående tabel i afsnit Etableringsomkostninger De omkostninger, der er forbundet med etableringen af de undersøgte forsyningsformer, fremgår af nedenstående tabel. Beløbene omfatter ikke etablering af radiatorer og lignende, da det forudsættes, at disse installationer forefindes i bygningerne. Det antages, at de eksisterende oliefyr og naturgaskedler er ældre og står for udskiftning. En ny naturgaskedel til skolen koster ca kr. ekskl. moms og kr. ekskl. moms til hallen. Ny oliekedel til bolig koster kr. ekskl. moms. Ref /G RASN(1) 4/13

8 Det antages, at prisen for en fjernvarmeinstallation til skolen er ca kr. ekskl. moms mens det koster kr. ekskl. moms for hallen. Det koster kr. ekskl. moms for fjernvarmeinstallationen i egen bolig. Det understreges at alle priser er skønnet, og at der ikke regnes med evt. tilslutningsbidrag til nabovarmen. Skolen Alle priser er inkl. moms Ngas Nabo varme Investering kr kr. Investering financeres ved 20 årligt lån Låneomkostning pr. år kr kr. Varmekøb Forbrug m GJ Forbrug udgift/år kr kr. Drift- og vedligeholdelse kr kr. I alt kr kr. Hallen Alle priser er inkl. moms Ngas Nabo varme Investering kr kr. Investering financeres ved 20 årligt lån Låneomkostning pr. år kr kr. Varmekøb Forbrug m GJ Forbrug udgift/år kr kr. Drift- og vedligeholdelse kr kr. I alt kr kr. Ref /G RASN(1) 5/13

9 Ejet forbrug - opvarmning Alle priser er inkl. moms Gasolie Nabo varme Investering kr kr. Investering financeres ved 20 årligt lån Låneomkostning pr. år kr kr. Varmekøb Forbrug l 324 GJ Forbrug udgift/år kr kr. Drift- og vedligeholdelse kr kr. I alt kr kr. 11. Energi-, miljø- og samfundsøkonomisk vurdering 11.1 Energimæssig vurdering Ved projektets gennemførelse vil naturgas blive erstattet af halm. Naturgas er et fossilt brændsel, mens halmvarme er en CO 2 -neutral og vedvarende varmekilde. Gennemførelse af projektet vil derved medføre mindre afhængighed af fossile brændsler og mindre CO2-udledning, hvilket er en fordel for klimaet, miljøet og forsyningssikkerheden Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 -ækvivalenter. Emissioner Akkumuleret nutidsværdi, over 20 år CO 2 - Individuel naturgas Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. ækvivalenter (tons) % SO 2 (tons) % NO X (tons) % Som det fremgår af ovenstående tabel, er udledningen af drivhusgasser væsentlig mindre ved nabovarmealternativet end ved individuel naturgasfyring. Dette skyldes, at halmvarme er CO 2 -neutral. Der er ingen SO 2 -emissioner fyring med naturgas, Ref /G RASN(1) 6/13

10 mens der er en vis SO 2 -emission fra oliefyring. NO x -emissionen fra naturgasfyring er mindre end NO x -emissionen fra nabovarmealternativet Samfundsøkonomisk vurdering Der er udført fire forskellige samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. naturgasfyring/gasolie og fjernvarmeforsyning. De samfundsøkonomiske beregninger bygger på Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet fra april 2005 samt appendiks hertil fra februar Scenario 1: Ingen ændringer i forhold til Energistyrelsens vejledning Resultatet af den første beregning, hvor Energistyrelsens vejledning er fulgt, fremgår af nedenstående tabel. Der regnes med Energistyrelsens gennemsnitlige emissionsomkostninger. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2008- prisniveau kr) Individuel naturgas og gasolie Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering D&V % CO 2 /CH 4 /N 2 O- omkostninger % SO 2 -omkostninger % NOx-omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Ref /G RASN(1) 7/13

11 Scenario 2: Gasolie og Naturgas priser holdes konstante på 2008-niveau I nedenstående tabel vises resultatet af en beregning, hvor Energistyrelsens brændselspriser holdes konstante på 2008-niveau. Ifølge Energistyrelsens vejledning falder prisen på fossile brændsler i perioden 2008 til Det vurderes mere realistisk, at priserne er konstante, da priserne på fossilt brændsel de seneste år har været stigende. Derfor er der gennemført en beregning, hvor priserne holdes konstante. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2008- prisniveau kr) Individuel naturgas og gasolie Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering D&V % CO 2 /CH 4 /N 2 O- omkostninger % SO 2 -omkostninger % NOx-omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der være et samfundsøkonomisk overskud ved projektet, ved de anvendte forudsætninger. Ref /G RASN(1) 8/13

12 Scenario 3: Kalkulationsrenten på 3 % samt halmpriserne holdes konstante og lav emissionsafgift er brugt. Da Energistyrelsens vejledende rente på 6 % vurderes at være høj, er der gennemført en beregning med en rente på 3 %. Øvrige Nordeuropæiske lande som Danmark typisk sammenligner sig med, anvender ligeledes en rente på 3 %. Brændselspriserne for naturgas og gasolie føres tilbage til Energistyrelsens brændselspriser. Derudover er der regnet med Energistyrelsens lave emissionsafgift på NOx og SO 2, og halm prisen holdes kontant på 2008-niveau. Dette vurderes at være mere realistisk end Energistyrelsen stigende halmpriser, da Energistyrelsen regner med faldende priser på fossile brændsler, og da de må forvente en vis sammenhæng i priserne for forskellige type brændsler. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2008- prisniveau kr) Individuel naturgas og gasolie Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering D&V % CO 2 /CH 4 /N 2 O- omkostninger % SO 2 -omkostninger % NOx-omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stort set balance samfundsøkonomisk under de givne forudsætninger. Ref /G RASN(1) 9/13

13 Scenario 4: Alle forudsætninger er medregnet I nedenstående tabel vises resultatet af en beregning, hvor alle brændselspriser holdes konstante på 2008-niveau, renten er sat til 3% og Energistyrelsens lave emissionsafgift for NOx og SO 2 er brugt. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2008- prisniveau kr) Individuel naturgas og gasolie Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering D&V % CO 2 /CH 4 /N 2 O- omkostninger % SO 2 -omkostninger % NOx-omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der være et samfundsøkonomisk overskud ved projektet, ved de anvendte forudsætninger Konklusion Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i nedenstående skema. Nutidsværdi (2008- prisniveau kr) Individuel naturgas og gasolie Nabovarme Forskel i pct. Scenario % Scenario % Scenario % Scenario % 11.4 Selskabsøkonomisk vurdering Det er beregnet, hvad det vil koste Søren Rasmus Vous at producere nabovarmen til Skole, hal og eget forbrug. Den balancerede varmepris er ca. 100 kr./gj i nutidsværdi over 20 år, under de givne forudsætninger. Ref /G RASN(1) 10/13

14 12. Bilag 1: Kort over projektforslagets områdeafgrænsning Ref /G RASN(1) 11/13

15

16 13. Bilag 2: Kort over ledningsnet Ref /G RASN(1) 12/13

17

18 14. Bilag 3: Samfundsøkonomiske beregninger Ref /G RASN(1) 13/13

19 GENEREL INDDATA GENERELT Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Nuværende naturgas Nabovarme 6% 20% 17% 25% Nuværende gasolie Område 3 Område 4 Varmebehov Energiforbrug MWh Antal forbrugere stk. 2 1 Tilslutningsprocent % 100% 100% Individuel opvarmning Produktionsenhed(er) Primær Sekundær Tertiær Kvartær Produktionsenhed Naturgaskedel Oliefyr Brændsel Naturgas Gasolie Varmeandel 92% 8% Varmevirkningsgrad % 95% 90% Investeringer/driftsomkostninger Forbruger - investering pr. ejendom Nuværende naturgas Nuværende gasolie Område 3 Område 4 Investering kr Investeringer til udskiftning af ældere instalationer fremgår af arket "Investeringer" for skole og for hallen Levetid år Forsyningsselskab - investering Investering kr. Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr. Levetid år Driftsomkostninger Driftsomkostninger-forbruger kr/år Driftsomkostninger-anlæg/selskab kr/år 0 0 Nabovarme Produktionsenhed(er) Primær Sekundær Tertiær Kvartær Produktionsenhed Kedel Brændsel Halm Varmevirkningsgrad % 88% Varmeandel % 100% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % Elpris (kun kraftvarme) (har regnet med pris pr GJ) Investeringer og driftsomkostninger Primær Sekundær Område 3 Område 4 Forbruger - investering pr. ejendom Skole Investering kr Levetid år 20 Hal Investering kr Levetid år 20 Egen bolig Investering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - investering Investering kr Levetid år 20 Driftsomkostninger Driftsomkostninger-forbrugere kr./bolig/år Erfaringstal fra tidligere projektforslag Driftsomkostninger-selskab kr/år Erfaringstal fra tidligere projektforslag Ledningsnet-virkningsgrad Ledningstab % 22% FØLSOMHEDSKOEFFICIENTER Brændselspris % Investeringsomkostninger % Emissionsomkostninger % Individuel forsyning med gasolie og naturgas 100,0% 100,0% 100,0% \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

20 Brugerøkonomi Skolen Forudsætninger Periode år 20 Rente % 6% Alle priser er inkl. moms Skolen Ngas Nabo varme Investering kr kr. Investering financeres ved 20 årligt lån Låneomkostning pr. år ,1 kr ,1 kr. Varmekøb Forbrug m GJ Forbrug udgift/år kr ,3 kr. Drift- og vedligeholdelse kr kr. I alt ,1 kr ,5 kr. Hallen Ngas Nabo varme Investering kr kr. Investering financeres ved 20 årligt lån Låneomkostning pr. år 8.173,6 kr ,1 kr. Varmekøb Forbrug m GJ Forbrug udgift/år ,0 kr ,9 kr. Drift- og vedligeholdelse kr kr. I alt ,6 kr ,0 kr. Ejet forbrug - opvarmning Gasolie Nabo varme Investering kr ,0 kr. Investering financeres ved 20 årligt lån Låneomkostning pr. år 4.904,1 kr ,7 kr. Varmekøb Forbrug l 324 GJ Forbrug udgift/år ,0 kr ,2 kr. Drift- og vedligeholdelse kr kr. I alt ,1 kr ,9 kr. \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

21 ANVENDTE EMISSIONSKOEFFICIENTER CO 2 CH 4 N 2 O SO 2 NOx Emissionskoefficienter kg/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Kraftvarme - Affald 18,0 0,6 1,2 23,9 124,0 - Biogas 0,0 323,0 0,5 19,0 540,0 - Halm 0,0 0,5 1,4 47,1 131,0 - Kul 95,0 1,5 0,8 37,0 109,0 - Naturgas - dampturbine 57,0 6,0 1,0 0,0 97,0 - Naturgas - gasturbine 57,0 1,5 2,2 0,0 124,0 - Naturgas - motor 57,0 465,0 1,3 0,0 148,0 - Skovflis, træaffald 0,0 2,0 0,8 1,7 69,0 Varmeværker - Affald 18,0 6,0 4,0 67,0 164,0 - Biogas 0,0 4,0 2,0 25,0 28,0 - Fuelolie 78,0 3,0 2,0 344,0 142,0 - Gasolie 74,0 1,5 2,0 23,0 65,0 - Halm 0,0 32,0 4,0 130,0 90,0 - Naturgas 57,0 15,0 1,0 0,0 42,0 - Træ 0,0 32,0 4,0 25,0 90,0 Individuelle anlæg - Gasolie 74,0 1,5 2,0 23,0 52,0 - Naturgas 57,0 6,0 1,0 0,0 30,0 - Træpiller 0,0 200,0 4,0 25,0 120,0 CO 2 -ækvivalenter (1g CO 2 ) 21,0 310,0 0,0 0,0 \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

22 Energistyrelsens prisforudsætninger for samfundsøkonomiske analyser priser Energistyrelsens opdaterede prisforudsætninger fra februar 2008 er anvendt Gasolie KV kr/gj 98,2 90,6 83,6 77,2 72,1 71,4 71,3 71,2 71,6 72,0 72,4 72,9 73,3 73,7 74,2 74,6 75,1 75,5 76,0 76,4 76,9 77,3 77,7 Fuelolie KV kr/gj 55,8 51,5 47,6 44,0 41,2 40,7 40,7 40,6 40,8 41,1 41,3 41,6 41,8 42,1 42,3 42,6 42,8 43,1 43,3 43,6 43,8 44,1 44,3 Kul KV kr/gj 16,3 15,2 14,3 13,4 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 Naturgas KV kr/gj 44,7 51,2 47,0 43,3 39,9 36,8 36,8 36,9 36,9 37,2 37,4 37,7 38,0 38,2 38,5 38,7 39,0 39,3 39,5 39,8 40,1 40,3 40,6 Halm KV kr/gj 35,0 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 35,6 35,6 35,6 35,7 35,8 35,8 35,9 36,0 36,1 36,2 36,3 36,4 36,5 36,5 36,6 36,7 36,8 Halmpillerv KV kr/gj 65,9 66,1 66,2 66,3 66,4 66,4 66,5 66,5 66,5 66,5 66,6 66,7 66,8 66,9 67,0 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6 67,7 67,8 Træflis KV kr/gj 37,7 38,1 38,6 39,0 39,1 39,3 39,8 40,3 40,7 41,0 41,2 41,4 41,4 41,4 41,4 41,5 41,5 41,5 41,5 41,6 41,6 41,6 41,7 Træpiller KV kr/gj 56,5 57,1 57,5 57,8 57,9 57,9 57,9 57,9 58,0 58,1 58,3 58,4 58,5 58,7 58,8 58,9 59,1 59,2 59,3 59,5 59,6 59,7 59,9 Afgrøder kr/gj 53,4 52,8 52,2 51,7 51,1 50,6 50,1 49,5 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0 45,5 45,1 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 Brændselspriser an værk Gasolie VV kr/gj 109,7 102,0 95,0 88,6 83,6 82,8 82,7 82,6 83,0 83,4 83,9 84,3 84,7 85,2 85,6 86,1 86,5 87,0 87,4 87,9 88,3 88,8 89,2 Fuelolie VV kr/gj 68,0 63,7 59,8 56,2 53,4 53,0 52,9 52,9 53,1 53,3 53,6 53,8 54,1 54,3 54,6 54,8 55,1 55,3 55,6 55,8 56,1 56,3 56,6 Naturgas VV kr/gj 57,0 52,4 48,3 44,5 41,1 41,1 41,2 41,2 41,5 41,8 42,1 42,4 42,7 42,9 43,2 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7 45,0 45,3 45,6 Halm VV kr/gj 31,0 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,6 31,6 31,6 31,7 31,8 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,5 32,6 32,7 32,8 Halm - CIF Priser kr/gj 22,9 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,5 23,5 23,5 23,6 23,7 23,7 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,4 24,5 24,6 24,7 Træflis VV kr/gj 37,7 38,1 38,6 39,0 39,1 39,3 39,8 40,3 40,7 41,0 41,2 41,4 41,4 41,4 41,4 41,5 41,5 41,5 41,5 41,6 41,6 41,6 41,7 Træpiller VV kr/gj 64,7 65,3 65,7 66,0 66,1 66,1 66,1 66,1 66,2 66,3 66,5 66,6 66,7 66,9 67,0 67,1 67,3 67,4 67,5 67,7 67,8 67,9 68,1 Energiafgrøder kr/gj 53,4 52,8 52,2 51,7 51,1 50,6 50,1 49,5 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0 45,5 45,1 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 Bioolie - regnes som energiafgrøder kr/gj 53,4 52,8 52,2 51,7 51,1 50,6 50,1 49,5 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0 45,5 45,1 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 Brændselspriser an forbruger - Gasolie kr/gj 117,8 110,2 103,2 96,8 91,7 91,0 90,9 90,8 91,2 91,6 92,1 92,5 92,9 93,3 93,8 94,3 94,7 95,1 95,6 96,0 96,5 96,9 97,3 - Benzin kr/gj 133,8 125,7 118,2 111,4 106,1 105,3 105,1 105,1 105,5 105,9 106,4 106,8 107,3 107,8 108,2 108,7 109,2 109,7 110,1 110,6 111,1 111,6 112,0 - Diesel kr/gj 119,6 111,9 104,9 98,5 93,5 92,7 92,6 92,5 92,9 93,4 93,8 94,2 94,6 95,1 95,5 96,0 96,4 96,9 97,3 97,8 98,2 98,7 99,1 - Naturgas kr/gj 70,7 65,4 60,6 56,3 52,4 52,4 52,5 52,6 52,9 53,2 53,5 53,9 54,2 54,5 54,9 55,2 55,5 55,9 56,2 56,6 56,9 57,2 57,6 - JP1 kr/gj 107,8 99,6 92,2 85,4 80,0 79,2 79,1 79,0 79,4 79,9 80,3 80,8 81,2 81,7 82,2 82,7 83,2 83,6 84,1 84,6 85,0 85,5 86,0 - Træpiller kr/gj 101,1 101,7 102,1 102,4 102,5 102,5 102,5 102,5 102,6 102,7 102,9 103,0 103,1 103,3 103,4 103,5 103,7 103,8 103,9 104,1 104,2 104,3 104,5 Elpriser - NordPool uvægtet kr/mwh 443,1 385,8 343,9 361,1 303,6 319,4 308,7 343,0 372,6 396,3 317,9 348,6 335,9 378,6 373,2 379,4 379,0 366,5 366,5 366,5 366,5 366,5 366,5 - NordPool vægtet kr/mwh 467,3 400,3 360,4 380,8 323,3 341,4 328,7 370,3 409,4 438,0 351,0 389,9 373,8 427,8 420,7 427,4 424,6 408,2 408,2 408,2 408,2 408,2 408,2 Typiske afgiftssatser - Gasolie kr/gj 59,0 57,7 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 - Fuelolie kr/gj 59,8 58,5 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 - Naturgas kr/gj 56,6 55,4 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 - Halm til fjernvarme( Ved kedler under 1 MW er afgiften 0) kr/gj 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Emissionsafgifter/-omk. - CO 2 -emissionafgift kr/ton 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 180,0 - SO 2 -emissionsafgift - lav kr/kg 35,0 35,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 - SO 2 -emissionsafgift - høj kr/kg 57,0 57,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 - NOx-emissionsafgift - lav kr/kg 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 - NOx-emissionsafgift - høj kr/kg 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 89,0 Emissionskoefficienter - el (NordPool) - CO 2 g/mwh 790,4 799,9 797,3 814,5 801,3 789,0 790,0 784,1 786,5 786,0 780,6 769,8 775,1 775,3 779,0 726,6 728,5 732,4 732,4 732,4 732,4 732,4 732,4 - CH 4 g/mwh 15,2 14,5 14,5 14,7 14,2 14,7 14,4 15,0 15,2 15,4 14,7 15,3 15,1 15,6 15,3 16,5 16,1 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 - N 2 O g/mwh 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,6 7,5 7,7 7,7 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 - SO 2 g/mwh 413,4 379,9 319,9 340,1 295,2 312,6 288,5 366,9 265,1 284,6 288,4 331,0 317,1 372,2 367,4 339,7 331,2 294,8 294,8 294,8 294,8 294,8 294,8 - NOx g/mwh 659,3 649,4 631,8 628,7 615,9 618,9 613,3 638,2 598,6 601,8 577,0 579,6 574,6 588,0 585,2 492,3 491,9 484,8 484,8 484,8 484,8 484,8 484,8 Prisindeks Prisindeks (2006=1) % 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,49 1,52 1,55 1,59 1,62 1,66 1,70 1,73 \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

23 BEREGNINGER Beregningsresultater Samlet energiforbrug Varmeforbrug an forbruger MWh Varmeforbrug an værk MWh Bruttoenergibehov-reference Alle områder Naturgas GJ Gasolie GJ GJ GJ Energibehov - reference i alt GJ Bruttoenergibehov -projekt Alle områder Halm GJ GJ GJ GJ Energibehov - projekt i alt GJ Elproduktion GJ Emissionsmængder - brutto Reference - CO 2 Ton CH 4 Kg N 2 O Kg CO 2 - ækv. i alt Ton SO 2 Kg NOx Kg Projekt - CO 2 Ton CH 4 Kg N 2 O Kg CO 2 - ækv. i alt Ton SO 2 Kg NOx Kg Samfundsøkonomi Reference (beregningspriser) Brændselskøb - brutto kr Indtægter fra elproduktion kr Brændselskøb - netto kr Forbruger - investering kr Forsyningsselskab - investering kr Driftsomkostninger kr CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr SO 2 -omkostninger - netto kr NOx-omkostninger - netto kr Afgiftsforvridningseffekt kr Udgifter i alt - reference 1000 kr \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

24 BEREGNINGER Beregningsresultater Projekt (beregningspriser) Brændselskøb kr Indtægter fra elproduktion kr Brændselskøb - netto kr Forbruger - investering kr Forsyningsselskab - investering kr Driftsomkostninger kr CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr SO 2 -omkostninger - netto kr NOx-omkostninger - netto kr Afgiftsforvridningseffekt kr Udgifter i alt - projekt 1000 kr Budgetøkonomi for Nabo Varme Reference Brændselskøb - brutto 1000 kr Brændsels-afgifter 1000 kr Brændsel-moms 1000 kr Indtægter fra elproduktion 1000 kr Brændselskøb-netto 1000 kr Forbruger - investering inkl. moms 1000 kr Forsyningsselskab - investering inkl. moms 1000 kr Driftsomkostninger - inkl. moms 1000 kr Udgifter i alt inkl. moms 1000 kr Projekt Brændselskøb - brutto 1000 kr Brændsels-afgifter 1000 kr Brændsel-moms 1000 kr Indtægter fra elproduktion 1000 kr Brændselskøb-netto 1000 kr Forbruger - investering inkl. moms 1000 kr Forsyningsselskab - investering inkl. moms 1000 kr Driftsomkostninger - inkl. moms 1000 kr Udgifter projekt i alt inkl. moms 1000 kr \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

25 RESULTAT Resultat Samfundsøkonomi Individuel forsyning med Akkumuleret nutidsværdi (2006- prisniveau kr) gasolie og naturgas Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering D&V % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NOx-omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Budgetøkonomi for de berørte husstande Akkumuleret nutidsværdi (2006- prisniveau kr) inkl. moms og afgifter Individuel forsyning med gasolie og naturgas Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Investeringer-forbruger % Investeringer-selskab D&V % I alt % Emissioner Akkumuleret nutidsværdi, over 20 Individuel forsyning med gasolie og naturgas Nabovarme Projektfordel Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) % SO 2 (tons) % NO X (tons) % Varmepris forbrugere Balanceret Varmepris(kr/GJ) incl. moms kr 96,83 \\AALBORG\SAGARKIV\2008\ \dok\G RASN.xls

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Energistyrelsen, juli 2006. Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Energistyrelsen, juli 2006. Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Energistyrelsen, juli 2006 Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. 1 1. Indledning I dette notat præsenteres en række forudsætninger om fremtidige energipriser mm. til

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere