FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere"

Transkript

1 .58/-Ø2tbi: FUc* UDK ' : FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet påpeget, at terrændæk kun bør anvendes, hvor terrænforhodene er veegnede, at der ved terrændæk sties meget store krav ti korrekt byggeteknisk detaiering og arbejdsudførese - og at der i øvrigt ikke er nogen nævneværdig prisforske meem et korrekt udført terrændæk og den, b.a. i fugtteknisk henseende, angt mere probemfrie krybekæderkonstruktion. midertid er der indti nu udført i tusindvis af terrændæk - og desværre samtidig registreret mange omfattende skader i forbindese med denne konstruktionstype, især forårsaget af betonfugt. de seneste år synes antaet af skadetifæde på grund af byggetekniske fej dog at være for nedadgående - først og frem- Pjecen beskriver såve de rent byggetek- niske som de instaationsmæssige krav mest fordi forståesen for, at terrændæk Der kan imidertid også konstateres fere fugtskader end før i forbindese med rørinstaationer i terrændæk. En de afdisse skader skydes, at varme fra rør får betonfugt ti at fordampe og derefter kondensere på kodere steder. De mest omfattende fugtskader skydes dog utætheder i kobberrør med oddesaminger skjut under guvet. Her må arbejdsudføreisens kvaitet hæves betydeigt, så givne vejedninger overhodes fudt ud eer rørinstaationen må projekteres, så der ikke forekommer oddesaminger skjut under guvet. Det er en genere uempe, at netop ved terrændæk er eftersyn, reparation og udbygning af instaationer vanskeig og bekosteig. ska udføres byggeteknisk korrekt, i sti- ti terrændæk og viser eksemper på gende grad har vundet fremgang. gængse udføreser. S TENS BYG6EFO SKNN6SNSTTUT i.,~j.j~ox' ~1~ tff'9//

2 Terrænet s k a være veegnet Det area, hvorpå terrændækket ønskes udført, må være beiggende såedes, at det ikke kan bive udsat for oversvømmese eer for at store mængder overfadevand kan bive edet mod det. Såfremt hee terrændækket eer dee heraf ægges på opfydt materiae, ska dette komprimeres meget omhyggeigt, da paden eers vi kunne sætte sig i forhod ti fundamenter, med avorige skader i huset ti føge. Hvis ringfundamentet pæefunderes, og såfremt der kan forventes sætninger under terrændækpaden, må denne udføres armeret, og såedes at beastningen overføres ti fundamenterne. Yderigere må aføbsinstaationer udføres så de ikke skades ved sætninger under terrændækpaden. Opstigning af jordfugt ska forhindres Jorden under et terrændæk vi atid være mere eer mindre fugtig, fordi fugtighed fra grundvandspejet transporteres opad, enten i form af vand (ved kapiarsugning, især gennem finkornede erarter), eer i form af vanddamp (ved diffusion). Der ska derfor atid anvendes et kapiarbrydende ag under dækket, i en tykkese på mindst 150 mm, og udført med et stenmateriae med en mindste kornstørrese på 4 mm (ikke sand eer usorteret grus). Herudover ska der indskydes en diffusionstæt membran i terrændækket under evt. fugtføsomme materiaer i guvkonstruktionen. Overfadevand ska edes bort Terrænet ska derfor indti en afstand af mindst tre meter fra bygningen have et fad bort fra denne på mindst :50 (terrasser et fad på mindst :40 efter eventuee sætninger). Herudover ska der udføres omfangsdræn, med mindre der bygges på sevdrænende jord eer guvoverfaden igger mindst 0,3 m over terræn. Tagvand edes normat ti koaksystemet - og det er i øvrigt vigtigt, at både tagnedøb og omfangsdræn etaberes så tidigt som muigt under byggeriet. Fundamenter ska udføres tætte, såedes at der ikke i snesmetningsperioder kan edes vand ind i guvkonstruktionen. Byggefugt skader hyppigt fuguøsomme guve Byggefugt fra den amindeigt anvendte, udstøbte betonpade er årsag ti de feste fugtskader ved terrændæk. Den udstøbte betonpade må nemig afgive næsten 20 kg vand pr. m 2, før den er udtørret. Hvor der anvendes på stedet udstøbt beton, må der derfor atid indskydes en diffusionstæt membran meem denne og eventuee fugtføsomme guve. Kun hvor der anvendes het diffusionsåbne guvbeægninger - fx. tæpper eer tæppefiser uden diffusionstæt underside - kan denne rege fraviges. Kudebroer må undgås En kudebro gennem den nederste de af en ydervæg vi opstå fx. ved humure, hvor den inderste vægde er af et materiae, der ikke varmeisoerer tistrækkeigt (teg, kaksandsten). Føgen kan bive kondensation og der-. efter angreb af råd og svamp på bagsiden af fodpaneer og i kanten af træguve. Kudebroen kan brydes ved, at der indstøbes et varmeisoerende materiae, fx. etbetonbokke, i fundamentets overside under den indvendige vægde i humuren (A). En kudebro gennem betonpadens kant vi forårsage, at guvet nær ydervæggen biver fodkodt. Ved visse detaiudføreser kan der yderigere ske kondensation i guvet, hviket ved træguve vi medføre angreb afråd og svamp. Denne kudebro brydes ved at indægge et varmeisoerende ag meem kanten af betonpaden og fundamentet (B). Hvor der ved humure indstøbes et varmeisoerende materiae i fundamentets overkant, kan dette - afhængig af betonpadens højdepacering - samtidig bryde kudebroen ti betonpadens kant. Terrændækkets randzone, dvs. areaet indti m fra ydervægge, ska varmeisoeres ekstra kraftigt, da der eers her vi kunne ske kondensation på grund af ave temperaturer. Den ekstra isoering kan paceres i terrændækket (C) eerudføres somfundamentisoering (D). Nærmere reger for beregning af varmeisoering findes i [3]. 8xtro vormei.5oerlng af randzonb R c B D

3 FUGTFØL-60MME BELÆGNNGER rdff'u6one- r-diffu6ori?.tætte åben.tæppe- beægninger - beægning rdifftæt me.mbrun \ be.ton. RF(90% RF~ 90% Ldtff.tæt me.rnbrat- (mod jordfugt) ove.rfad.e- tør berorv Træguv på Derska udj!ægges paden for at hindre, at byggefugt forårsager skader på strøer og guve. Varmeisoeringen kan udægges på den diffusionstætte membran uden fare for kondensation om vinteren, idet betonpadens temperatur atid vi være over 100e og rumuftens dugpunkttemperatur ca. 8 e. Strøer ska være behandet med overfadebeskyttesesmidde eer evt. være trykimprægnerede. NB! Varmeisoeringen må adrig anbringes så den rører ved guvbrædderne- der ska være mindst 30 mm meem guvbræddernes underside og isoeringens overside. Ligeedes må den diffusionstætte membran adrig føres op over strøerne. Anvendes der kraftigere varmeisoering end her vist (svarende ti 50 mm mineraud) kan der ske kondensation på den diffusionstætte membrans overside. Denne bør derfor i disse tifæde anbringes under betonpaden som må udtørres i tre måneder før guvet ægges! Guvbeægning direkte på betonpade Diffusionsåbneguvbeægninger, fx. tæpper uden gummibagside, kan, sevom de er fugtføsomme, udægges direkte på en betonpade, bot denne er overfadetør. Hvor der ønskes anvendt fugtføsomme, diffusionstætte guvbeægninger, må guvet ikke ægges, før betonpaden mindst er tørret ud, så dens fugtindhod er i igevægt med en reativ uftfugtighed på 90% (se Fugt 2). Ønskes guvet agt tidigere, må der indskydes en diffusionstæt membran, fx. et ag støbeasfat, meem betonpaden og den fugtføsomme guvbeægning. Eksemper Ved terrændæk er der særig mange kombinationsmuigheder både ved vag af materiaer og med hensyn ti konstruktiv udførese. Nedenstående vises to amindeigt anvendte terrændæktyper, begge detaieret såedes, at de her beskrevne forhodsreger ti at undgå fugtskader er overhodt. r----guwbe~8~ va.rmerør

4 Varmerør i terrændæk Sev veisoerede varmerør vi afgive så megen varme, at jordfugt og byggefugt vi bive tvunget opad. Der ska derfor atid anbringes en diffusionstæt membran meem de ag, der indehoder fugt, fx. betonpaden, og fugtføsomme materiaer i guvet ( og 2). Hvor der anvendes indstøbte guvvarmerør, anbringes en diffusionstæt membran, fx. 0,15 mm poyethyenfoie, direkte under det ag, hvori rørene er indstøbt. Anvendese af diffusionstætte guvbeægninger kræver her udtørring ved, at guvvarmen sættes i funktion mindst en måned, før der ægges guv (3). 1 j M! ~_ ,/1!3 O O Undgå diffusionstætte guve i sommerhuse Sommerhuse er i regen ubeboede og uopvarmede om vinteren. Når huset ikke opvarmes, vi rumuftens reative fugtighed bive høj. Samtidig vi varmestrømmen gennem terrændækket være opadrettet, fordi jorden under huset om vinteren er varmere end rumuften. Resutatet er, at den vanddamp, som varmestrømmen driver opad, vi kondensere under ethvert ag, som standser den. Der bør derfor ikke anvendes diffusionstætte guvbeægninger i sommerhuse med terrændæk. SOMMER VNTER- Et terrændæk, mange detaisnit Ved terrændæk er det særig vigtigt, at ae detaier er projekteret og udført korrekt, hvis fugtskader ska undgås. Det må omhyggeigt undersøges, om en vagt principøsning kan gennemføres på forsvarig vis ved ae de detaiøsninger, der normat er nødvendige ved sev en ret enke byggeopgave. Som eksempe vises, hvordan det i et enfamiiehus ofte er nødvendigt at gennemarbejde mindst et dusin detaisnit i terrændækket. De mange detaier fremkommer, fordi der ikke sjædent anvendes 3-4 forskeige guvkonstruktioner i et enfamiiehus. x Lsindgangsdør- vi.ndfong /toi.e.r vlndfang/-forstue ophodssbue terrasseciør bærende ski.uevæg.. d 4 ~ 'Y\ 0 :x:,..25, 11 U ><;7<; ~ ~L ~ Jb ::::;~ 1ffi71T1 1\1\ \ UJ\ ~ sokke ved bad bod / forstue sokkel i. udhus udhu5/kp'k<.en udhusdør fyrrum/bad

5 Denne pjeceserie bringer ny og gamme viden omfugt, ti understregning af at det ikke betaer sig at gøre vod på bygningsfysiske principper. Fugt 6: FUGT OG TERRÆNDÆK Terrændæk kun på absout veegnet terræn Særig omhyggeig arbejdsudførese påkrævet Skader opstår nemt ved kudebroer Tætte guve må undgås i sommerhuse ) Fugt 1: FUGT LUFT Fugt 2: FUGT BYGGEMATERALER Fugt 3: FUGT OG KONDENSATON Fugt 4: FUGT OG KÆLDRE Fugt 5: FUGT OG KRYBEKÆLDRE Fugt 6: FUGT OG TERRÆNDÆK Fugt 7: FUGT OG YDERVÆGGE (februar 1974) Fugt 8: FUGT OG TAGE (februar 1974) Ti undervisningsbrug er iustrationerne i denne pjece fremstiet på ysbiedbånd, som gratis kan rekvireres hos Kontaktafdeingen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forskningscentret, 2970 Hørshom, tf.: (O) Fugt og terrændæk De kan æse mere om emnet i: ) Terrændæk; G. Christensen og N. E. Andersen; SB-anvisning 72, ) Fugtprobemer i terrændæk; N. E. Andersen og G. Christensen; SB-særtryk 205, ) Reger for beregning af bygningers varmetab; Dansk ngeniørforening, København 1968 Forfattere: Nis E. Andersen Kaus Bach Georg Christensen Redaktion: Preben Ankerstjerne Tegninger: Henning Homsted Tryk: Dyva Bogtryk SBN

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere